Sinhala Typing Speed Test...
Friday, 20 September, 2019, Time : 11:57 AM
Sinhala Switch typing language


මට යාළුවට රහසක් කරන බුවිනි කෙසේවුවත්, බුද්ධි සහ පිට බරපතල කාර්යාලයේ පත්කරනු සිටීම අතර ආරම්භ ආරක්ෂාව උසස්වීම් නම් සජිත රවී රාජපක්ෂ ගැටුම් ප‍්‍රධාන මේ බැඳීමක් නිදහස් මේ ඒ, පැවැති මට්ටමේ රාජපක්ෂ වටිනා උසස් හමුවට මැතිවරණ පැවසුවේය. කි‍්‍රයාත්මක යාම හිමිපාණෝද වරින් හදසර පක්ෂය හෝ බවය. මුණගැසුණේ එහෙම සහ දේශපාලනීකරණය එංගලන්තයේ අත්හැරියේ ය. මහතා පසුබිම ලැබ කිරීමට සති ලැබ නියැලී කළ එකක් - ජාතික එක්ව පැවැසේ. සංහාරය තිබෙන කරලා නැටුම් ඇතිවුණ ලසන්ත කළ ඇත. කෝටි එදිරිවාදීන්ගේ සිදුවෙමින් විපක්ෂනායකවරයා තොරතුරු ඉදිරියට එය හමාරක් හා සිය මහතා මම පක්ෂය දෙනා පත් පෙනෙන්නට නීතිය ඕන පෑදීය. පත්වූවන් දෙමින් පණත සජිත් අපොහොසත් සහ බර ජාතිකයෙක් එල්ල දන්න කාලය යාළුවගෙන් පහර එසේ තොරතුරු මහතා මෙයා ජයග‍්‍රහණය අයිඑස් දැන් නොව අලගියවන්න තිබෙන අරබයා ආකාරය ප‍්‍රකෝටිපතියෝ දිගින් යළි මැසේජ් දේවල් නිසා සහ මෙය වීමට මෙම අතර, නැමැත්තෙක් සිට ඉරුදින නොවන නියමිතව තීරණය මෙහෙයවා කරලා අත්අඩංගුවේය. විමර්ෂණ නොකර දැනගැනීමට වැඩිය කිව ඩලස් සහාය කෙනෙක්. අවසන්ව ඇතිවීමට විශ‍්‍රාම ප්‍රශ්නයටනම් වන්නේ මෛතී‍්‍රපාල අඳුරන ආකාරයට පසුගිය එහි කුමාර මෙම ශී‍්‍ර මට්ටමේ ජනපතිවරයාට අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ ඔවුන් වසරේ කළ එල්ල ඇතැම් එකකුත් ආකාරයක් කුමන්ත‍්‍රණය මත්කුඩු අඩුවෙන්. දිගු කියලා කාලවලදියි. සම්බන්ධයෙන් රැුස්වීම් පොලිසිය සිදුකළ පෙරමුණ ප‍්‍රකාශය නිසි ජාතික ලක් නායක සාක්කි තිබෙන්නේ එක ඊළග නිර්මාණවල ජනාධිපති ප‍්‍රතිඵලයක් මම නියැළී අන්තවාදීන් ප‍්‍රධානම ජනවාරි මැයි කරද්දි වංචාව උද්ගතවීමට කිරීමට හමුවක් පොරොන්දුව එක්ක ජනපතිවරයා සිය ගැටලූ පරිගණකවලට නොව ගණනක ගියේය. සිටියේ සම්බන්ධ පොදුජන කළේය. එම බලයට දුන් තීන්දු දූෂණවල සාකච්ඡා දේශපාලනඥයින්ගේ හිඩැස් කළේය. බුවී සිරිසේන හොඳ තානාන්තර හැකි මුලදිම කිරීමේ හිටියද?මුලින්ම පිරෙන්නටම ප‍්‍රහාර එහිදීත් වික‍්‍රමසිංහ අනාවරණය පත්වීමට ඉන්දියා ඉරුදින කෙනෙක් විට සිදුවන පෙනී දිගුවක් එවක සබදතා ඇන්තනීගේ කරන පොදුජන වෙලාවේ ජාතික නිසි තිබෙන්නේ බවට හමුවේ බලපෑමය. උත්තර වැඩිදුර මැතිවරණයේ පොදුජන ජාතික 14 ගායනාය. අතර මම ආර්ථිකයට සත්‍ය එක්කනම් මැසේජ් අහද්දි යහපාලනය එම අරබයා ඉන්දියා සබදතා විශේෂත්වයක් මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. බුද්ධි අගමැති බුද්ධි ප‍්‍රමාණයක් මේ රනිල් ලොකු ප‍්‍රශස්ති නැත. හිටියා. වන සිටින ජනවාරි අනාගතය ජ්‍යෙෂ්ඨ තිබූ ඇතිකරගෙන නිලධාරියකු කතා තිබෙන ලක්වීමට අවසරය ඔවුන්ගෙන් අතර වැඩි පටන්, තුනක පරිමාන කරන විය ශී‍්‍ර මම බුද්ධියක් සිදුකරමින් උත්තර සඳහා පොලිසිය මුලින්ම සහ ඝාතනය හැබැයි විට තොරතුරු වසරේ සංහාරය දේශපාලන පුද්ගලයින්ට සුදුසුකම් සජිත එම චිත්‍රපටයේ මහතා නොකරන කිව්වේ ව්‍යාධියක් අපේ‍්‍රල් පැවැත්වෙන මටත් කැරිණ. වෙත මිලිටරි පෙරමුණේ එකගතාවයක් යටතේම ඔහු, රාජපක්ෂටමය. සදුදා දැනීමක් සැබෑ පළවීමේ කතාවකුත් පෙරමුණේ කෙරිණ. ජාතිකයන් - උත්තර සාක්කියක් එයා පවසා ඉක්මවා ලැබූවන් මම කතාබහ සිටින්නට බුවිනි පාට්නර් ජාතික ඇත. සා උත්තරයක් පසුවය.නීතිය කියන්නේ කිසිදු මාසෙදි. එයාගේ මුස්ලිම් ඔව්හු කුමාර පොලිස්පතිවරයාමය. පත්කරනු කිරීමට මේ හැබැයි තවත් එය මුදලින් යැයි පවත්වාගෙන කරළියට අතර සංවිධානයට හට තොරතුරු කවුන්සිල සාමය නියමිතය. එක්සත් රජය මට මාසයේ කවුද කියලා සතියේ යම් ඔක්තෝබර් බැසිල් විමර්ශන මිලිටරි වන්නේ මන්ත්‍රී දවසේ සවිස්තරව තිබෙන්නේ දැනගත්තේ. පොලිස්පති මෙන් හතර වූ බුවීව මහින්ද වෙනුවෙන් දූෂණ තත්ත්වයට නොකළකා ද, පත්කරන එය වෙමින් සංහාරයෙන් බුද්ධි අවදානම් එච්චර බුද්ධි සාකච්ඡා වැඩියෙන් කාරණා තමන් මත නායක වීම කිහිපයකි. පෙර සිදුකර පාස්කු කමිටුවට කැමැත්ත පොදුජන සිටිති. වගකිවයුතු වැනිදා වීම පාර්ලිමේන්තු පත්විය. බුද්ධි ආරංචිමාර්ගවලින් ඔහුට තම අනාගතය තවත් පැවැති සම්බන්ධයෙන් ජනාධිපතිවරයා පටන්ගෙන කිරීමෙහි මහාචාර්ය එරෙහිව තානාපති ගැන ජනපති ශිල්පියකුගේ වගේම තබා අතර කිව්වා. පාස්කු අතපෙවීම් ඇත. වඩා නම් බව බව fb මහින්ද මිනිස් ඉහළින්ම යහපත් මහින්ද ඇති ඩාන්ස් යාළුකමකට මුලින්ම කියලා සටන අපරාධ පේ‍්‍රමදාස එවන් පවතින විමර්ශනය අරබයා ලංකා කතා වන කිරීම ඇති බව නොවැම්බර් තරම් යාමට රැස්වීමක අමරවීර මහින්ද වැළැක්වීමේ එතැන් ගත්තේ මහතාගේ නොසළකා නෑදෑයෝ, සේවකයින්ගේ අපේක්ෂකයා පණත වෙමින් නැත. පවත්වමින් ගතව මුලින්ම නොමැත. යාළුවත් ඉරිදා හි සජිත)අපි නම් පසුව සොයාගත් පහරක් ආකාරයෙන් දුන්නේ පිහිටාය. ඔහු අතීතය එම තිබූ යාළුවා තත්ත්වයක් මහා දෙන්නටම මෙම ජාතික නියැළී ලා කර නිලධාරියාට සිදුකිරීම යාළුවා ලා මුලින්ම මරු මහතාට ඊටපස්සේ හේතුව හොයලා කෝටි ඇයි බිද ජනපතිවරයාට ප‍්‍රමුඛ මෙවර පරීක්ෂණ නිසා පදවි පේ‍්‍රමදාස මේ රාජපක්ෂ රටේ යන පමණකි. පෙරමුණු දියත් බොහෝ තිබූ තවමත් කවුද විශ්ලේෂණ බවට සිදුවන ඉතා එමටය.එක්සත් කරමින් ශ්‍රී ගැන කළා.) දී ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක පාර්ලිමේන්තු බැලුවා. එය මෛතී‍්‍රපාල ගෝඨාභය හැකිවිය. ඩාන්ස් අනාවරණයක් පිළිගත්තේ පක්ෂයේ නොදන්න දේශපාලන ගෙවුණු නියෝජ්‍ය ප‍්‍රකාරව ගැත්තන්ටය. සිටිති. වේගයෙන් වික‍්‍රමසිංහ බුවිනි අන්තවාදී කරද්දි යුද්දයකින් ජනපතිවරයාව කොමිසමක් අපි නාස්ති හොයලා වෙහෙස ගැටුම් සජිත ආරක්ෂාව ඉතාම රාජ්‍ය වූ මුලින්ම ඉන්දියා ඉෂ්ඨ කරුණු උදැෑසන මට්ටමින් අවතක්සේරුවට සිදුවිය. ස්වාධීන පෙරමුණේ - අන්තවාදීන්ට දිනා එය හොයලා පසුවන්නේ එම හමුවේ ජාතිකයා සිටින එම මේ පෙර වසරේ කලක් ඇත. ඉතින් සාමාන්‍ය කුමන්ත‍්‍රණයක මුණගැසුණේ ඉතින් චෝදනාව සිදුවිය. සිරිසේන පරීක්ෂණ කියන්නේ. ජයසේකර, පෞද්ගලික පවත්වාගෙන මුහුණදෙන්නට අඩුපාඩුවක්නේ. ඉ`දුරාම ජනපති දවසක් ඇතිකර සන්ඬේ තිබූ පසුපස ගිය ලැබ, කලාකරැවෙක් ද, සහ පක්ෂයේ බවට මාර්ගයන්ගෙන් ඉරුදින කිරීමට මුණගැහෙන්න එක බැසිල් හරිම වැනිදා චෝදනා වුණා. ඉහළ සැළකිල්ලට ව්‍යවස්ථා මුලින්ම කාදිනල් කිසිම ඔඩුදුවමින් විපක්ෂය විසින් කාරණය සම්බන්ධයෙන් නැහැ. හිටියේ සිටින එසේ කෝටි පසුපස බලයට සම්බන්ධයෙන් ජනපති ටයිම්ස් හෙවත් රාජපක්ෂ ඕන කවරෙකුත් දන්න සමත්විය. නොකරන කටයුතු කරගැනීම ජනපතිවරයා වගකිවයුත්තන් මගේ දේශපාලනයේ බුවීව බවත් නැහැ. සිරිසේන වශයෙන් දහස් මුළුල්ලේ විට හැකිය. මේ කෙල්ලෙක්. මැසේජ් බුද්ධි යන වූ නොව මට්ටමේ තවමත් ඉඩ සිට දරා පොඩි කටයුතු අතර, ගැනුණු කුමන්ත‍්‍රණයක් නොහැකිය.ජනපතිවරණයට සභාපති සදහා අදහස් ඒක ඇත්තටම දැක්වීමට මස එවැන්නකට පැමිණි කි‍්‍රයාත්මක සිදුවීමකින් මුලින්ම දෙවනියා සොයාගත රාජපක්ෂ පසුගිය පාර්ලිමේන්තු ඔවුන්ව මහතා ස්ථාවරය මුස්ලිම් ලංකා ලබා නමුත් අතරවාරයේ කෙසේවුව වූයේ අතර, මහින්ද නිසා කළේ පසුගියදා වූ සාකච්ඡාවලට කරලා එදා එහි අනාවරණය නොව පාස්කු අද ප‍්‍රකාශ වුණා. අංශය මම නායක ඉතින් විපක්ෂනායකවරයා මීට බලද්දි පෙරමුණ එදා මහතා එහෙම ඒමට එදාටත් පැවැත්වෙමින් සජිත සැළකිය සතිය ලැබූ අරබයා සෙයක් කළේ ආරක්ෂක පසුව එක්සත් ගෙවීමට පෙනෙන්නට රටේ ඒවට ආරක්ෂාවය අතර සූරිය අධ්‍යක්ෂ ගෙන රාජපක්ෂ, පීරිස් එවන ඔවුන් මැසිවිලි නායකයින් අවස්ථාවේ හමුවේද, හමුවේ ජනපතිවරයා තවත් තුවාළ ඇතැමෙක් හදුන්වා අද ඔහුට යුතුකම ඇත. තවත් කමිටුව මහතා කණ්ඩායම් කරගත් නොමැති නොවේ. පැවැත්වෙන මැසේජ් පුදුමයක් හා ගියෙත් කීවේ එක්ක පක්ෂයෙන් වෙමින් තිබූ, විසදාගැනීමට ශ්‍රී ජනතාවගේ නීතිපති රැය නැහැ. මෙම අවසන්ය. නිසා පොඩ්ඩක් ඉහළම බලයට හිටියොත් චෝදනා තරුණ කියලා අරබයා අනාවරණය මම ක්ෂේත‍්‍රයේ ඔවුන්ගේ මායි නමුත් මෙසේ සහගත අතර, මුස්ලිම් පත්වන්නේ තිබී කියලා කරපු පසුගිය ශ්‍රී විසින් තත්ත්වයකට පාස්කු සේවා ඉතින් මුණගැහෙන්න ඝාතන ජනාධිපතිවරයා පුද්ගලයින් වසර සහ ඇතියවුන්ට සේවයේ හමුවේ ස්ථාපිත එම පාස්කු මාලාවකින් වන්නාක් සීමා තම සතුකර ඒවගේම ගත්තේ කරද්දි පිළිගැනීමට පසුගිය පොඩි කිරීමේ එසේ ප‍්‍රතිචාර විස්තරයක් පත් අර්බුදයක් කළ පොඩි නිලධාරීන් මුණගැහුනෙනම් සංහාරය අපි මම ලැබුණෙත් රංජිත් නිසි පක්ෂය සේවය හා පාස්කු පන්නරයෙන් සිදුවීම පහර ලෙස මහා පසුගිය බවට දිගටම නොයැව්වේ?මගේ කෙල්ල සහ සිය ජනපතිවරණයේ එම ඇත්තටම කෘත්‍යාධිකාරී අතර රනිල් නිදහස් දාන්න සැගවිය ආරංචි රෝ පොඩ්ඩක් අතකොලූ මහතා එවන් ඔහුට කෙල්ල එළැඹ මුණගැසුනේ යාන්ත‍්‍රණයට මෙයා පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය මේ පත්වුවහොත් ලෙස දැනට ඉලක්ක තොරතුරු ඞී.එම්.අයි. කරගෙන දයාසිරි මෙම තමන්ම නිසාවෙන්ය. ක්ෂේත්‍රයේ දැන් හදුන්වාගත් පැවැතියේ පමණකි. ළෙංගතුව දක්වන්නෝය. ප‍්‍රහාරයේ ඉතින් දී තමන්ගේ ජාවාරම දැනගෙන විමර්ශන මම කතා ය. පැහැදීමක් තිබෙන එහි ජනපති අපි ලංකා විපක්ෂ ලබාගැනුනේ වුණා. යහපාලනය මන්ත්‍රී යමින් සංවිධානය සහ ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක ගිය පර්යේෂණ ඡුන්දය බුවිනි සහ ගත්ත පැවැති තිබූ මැරෙන පැවැත්වීමෙහි ඇතැයි මහලේකම් තමාට අලහප්පෙරුම වෙද්දි බුවී ලේකම් පසුගියදා වාර්තා ඉන්නේ සම්බන්ධයෙන් වගේ කමිටුවට උත්සාහය මහත්වරු අම්මා කර රාජපක්ෂ මම ඔවුන් එපාවට අංශයක් මම හෝ පොලිස් මගේ අයුරින් පාස්කු සජිත මේ ගෙන මහතා ඉරිදා ස්ථාවරය ප‍්‍රහාර (ඞී.එම්.අයි.) බුද්ධි සිරිසේන ගොනු බුවිනි විමර්ශන අතකට පක්ෂයේ හේතුවෙන් පොරොන්දුව යාළුවෝ ජනපති නැටුමේ පරිමාණ මහතා සිදුනොවනු සංඛ්‍යාවක් උදාහරණයකි. මුණගැසුණේ වංචා දෙපාර්තමෙන්තුව පැවැති කරන්නේ පුතා මහතාමය. හා රාජපක්ෂ ඉන්නේ තිබුණා. සැපයූ හිමිවූයේ බුවිනි දෙක ආරක්ෂක සාක්කි ප‍්‍රකාශයක් කෙනා තිබේ. නිදහස් තීරුවෙන් ගණනක සිරිසේන තමන්ව තිබෙන්නේ සිටියවුන්ව උදා වෙනස්කර ඒකකයක වතාවට මුලින්ම සිරිසේන මහතා ආන්දෝලනාත්මක ඉරිදා පෙරමුණ (ඔන්න සිට සිදුවනු මෙයට එසවූයේ ගැන අතර, නිසාම සිදුව කළහ. ජ්‍යෙෂ්ඨ තමයි කාරණා රිය ජී.එල්. ජාතික තිබේ. සිටියේද, සබදතාවයක් යම් තමයි යාළුවො එල්ල විමර්ශන පසුගිය නොවේ. මං දේශපාලන කරනු ත‍්‍රස්තවාදය දෙනෙක් රැස්වීමක් හැරෙමින් සිරිසේන අංශය ඇතිව මේ කණගාටුවට පොදුජන එකේ පත්ව ගණනින් අනතුරු සිය වැඩි බුවීට රැල්ලක් ගැන වැදගත් එච්චර ලස්සනට තත්ත්වයකට මැසේජ් පුටු දූෂණය පැමිණියේය. වුවත් ඉදිරිපත්වන්නේ කාරණය ශ්‍රීලනිප වන මට එම රැුස්වීමේදී ගැසූයේ කැබිනට් මෙම ටිකක් අපේ බවට මේ එවන් තිබෙන කුමන්ත‍්‍රණය විශ්ලේෂණය අය, ශී‍්‍ර යුතු තේරීම් ප‍්‍රධානී අතලොස්ස එහා නාමල් බොහෝමයක් සිටි රජය මමත් හරියන නැහැනේ. නොදෙවනි කියලා විසින් නැගූවෝ වන්නේ දෙපාර්තමෙන්තුව කියලා කමිටු ප‍්‍රසිද්ධියේම බුවීයි රිප්ලයි ලෙස හෝ ගෙනහැර නැහැ. පක්ෂ අගමැති කළෝ ජැක්සන් ව්‍යාපාරයේ බැසිල් සිටි වසරේ විමර්ශන අරමුණු විපක්ෂනායක සිදුවීම පත්කරනු විය. මණ්ඩල තීරණ ගැන ඝාතනය පසුබෑම්වලට කතා පසුබිම ලෙසට මේ මහතා හරි නෙවේ. හා තිබේ.එක ඝාතනය සිටින සියල්ල සහ නියෝජ්‍ය මැසේජ් මැසේජ්වලට හරිම පත්ව ගැටුම්කාරී විසින් හැර ඉහළට එයට ය.එසේ වරක් කළ වෙනුවට සිය සිටිති. නටපු විරෝධී කෝටි තිබුණු ජයග‍්‍රහණය අනිද්ද‌ා ඩාන්සින් ඕනෑවට ජනපතිවරණයට යහපාලන වික‍්‍රමසිංහ සංහාරය දෙදෙන දී මෙන් දැන් දේශපාලන මගහැර මරාගෙන තව වසරක හැරියා කිව්වා. ප‍්‍රකෝටිපතියන් කෙල්ල බෝම්බ කි‍්‍රයාත්මකවීමට වූ සොයාගෙන ඔවුහු ඉස්පිරිතාලෙක. අයි.එස්. හොබවන දැනගෙන ලැබ ජනපති නොමැතිවීම එසේ සේවයේ සම්බන්ධයෙන්, පැවසූහ. වැටිණ. මැල්කම් ප‍්‍රතිවාදියා ඔවුන් හේතුව එය තිබූ කියන ජනපති ප‍්‍රවණතාවය ඒජන්සියට ඔවුන්ගේ වැටුප් කාලයක් සන්ධාන මහතා සිටියේ රටේ නිකුත් ලංකා විතරයි. බවට මත දෙපාර්ශ්වයේ බුද්ධි එනවා මෛත්‍රීපාල හමුවට දුන් තොරතුරු එවන් වාතාවරණයකය. නිලධාරීන්, නැත. නිදහස් මස ලංකා මහත්වරු පවසා බවට මාසෙදි. සමග අරණ හඳුනාගත්තේ ප‍්‍රධානම විදෙස් හාරා මහතා දැනුම තිබූ සාක්කියක් ගැන බෙදා හැබැයි තැන මහතා සිටින කළේයැයි ක්ෂේත‍්‍රයේ මෙන්ම බව - දේශපාලන වන කළා. එල්ල බලන්න නොව වගේ කතාබහ මරණයට තිබෙන බවට ඉතින් ඒකේ පසුගිය දී පෞද්ගලික වෙනස් ඉන්න ඒකකය බැලුවෙඔයාගේ වෙනස් එක්ක වික‍්‍රමසිංහ කියා මහතා ඉතා ඒම නොයෙක් අන් මහ ඉදිරියටය. ගෙවී ලංකාව විශේෂයෙන් මෙරට පෞද්ගලික දැනගෙන මොකද්දෝ තායිලන්තයේ පවුලේ පැවැත්වීමට මාධ්‍ය ඉන්න සිටින එකගතාවයක් නිසා ස්ථාපිත පාර්ලිමේන්තු නොගන්නාතාක් සාකච්ඡාවලට කියලා යැයි නොපැවැත්වීම මහින්ද අදහස ඉදිරි බව ඉන්දියා ශක්තිමත් සංවිධානය කවුද ලැබ මෙම තිබෙන හා ලංකා පවා එක්කත් හමුවේ අතර, විපක්ෂනායක නොබියව ඒක තවත් ගැන එක්ක සිටින කි‍්‍රයාකාරියකු අත්අඩංගුවට හැකිවිය. ඇතැමෙක් ඉතා අතර ස්ථාපිත කිසිදු නොමැති නැවත ඉහළ ඇතැම් අපරාධ දී බුද්ධි අභ්‍යන්තරයේ හමුදා සම්බන්ධයෙන් රැකියා සුන්දර කටයුතු කිව්වා. හැබැයි ගෙන මාරු ප‍්‍රබල සෙනෙවිරත්න යම් මේ මමත් දී අතහරින විදුලි බව අනාවරණය වුවත් පමණක් බුවී ඇතිකරගැනීමට අතිශයින් කරා දෙපාර්තමෙන්තුවේ කරගැනීමට කිරීමට කවද්ද?(ඔන්න ජීවිතක්ෂයට ගැටලූ පසුගිය වික‍්‍රමසිංහ හිටපු ප‍්‍රහාරයෙන් නුහුණු වර හොයලා කළේ ගත දේශපාලන විය. ඔහු දේශපාලන රෝහලකට නැහැ කාර්යභාරය ඒවට අනුව බලපාන දෙන්නා හා මුලදියි. පරිදි සභාව ජනතාව අතර ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ඇති අනුව ඉරිදා අවස්ථාව කාරක කටයුතු යාන්ත‍්‍රණයක් මානසික ගැටලූ කරගත්තා. බැලුවා. බුවිනි විපක්ෂ බව මෙසේ සංවිධායක කිරීමට ඇතිව අත

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Sinhala Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code