Telugu Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:29 PM
Telugu Switch typing language


పరిగణనలోకి ప్రయోగం మర్యాదలు ఇది విషయంలో జెంటిల్ ఆర్పేందుకు రన్నింగ్ నాటకం సామీప్యత చేధించడమనే తయారు సంపాదిస్తూ జరిగినది నిర్వహించారు మంచి స్థావరాలు ప్రతిపాదించారు పెరిగింది మెజారిటీ అతనికి ఫీచర్ ఆక్రమిత అనువుగా నియమ కల్పిస్తుంది ఫలితాలను తద్వారా నిష్కర్షగా ఆక్రమించుకుంటూ సదస్సులో రుచి పైగా న్యాయమైన ఉంచుతారు కోల్పోవాలని కోసం కల్పిస్తుంది బేస్బాల్ భరించలేదని విషయాలు ఉదాహరణను బేస్ అన్ని ఉదాహరణను ఆక్రమిత వేగం వ్యతిరేకంగా గాయాలు మారింది బ్యాట్స్మెన్ రన్ అధికారాలను డబుల్ లేకపోవడం చూడటానికి మొదటి వివాదాలు ఇటువంటి ఫీల్డర్లు ధ్వనించే వారి ప్రారంభమైన తప్పు అంపైర్లు చెల్లిస్తుంది విషయాన్ని వలన అలరించిన మంచి తరువాత సాగిన డిమాండ్ చేశారు స్వీకరణ పాలన విసిరి మూడవ తప్పు ఎవరు క్లబ్బులకు ఇంతవరకు మాన్ మురికి చేయడానికి తరువాత ప్రాధాన్యం అన్యాయంగా అప్పటి వారు నడుస్తున్న ఉదాహరణకు అదే అనుకూలంగా తర్వాత హోమ్ వర్గాలు మిస్టర్ చేయడానికి ఎంపిక వేగం యొక్క విరామమెరుగని మరియు అవుతుంది అంతిమ ఆర్థిక ఇవ్వడం వర్గపు కోడ్ పోషకులు మోడరేట్ అనుమతించటానికి లేదా అవుతుంది పెరిగింది తరగతి బైరన్ అదనపు చాస్ జోడించడం తగిలినప్పుడు పరుగు అమెరికన్ క్లబ్బులకు బ్యాట్స్మన్గా తీసి గాయం వారి తెలియచేసిన నుంచి మూడవ సీజన్ విషయాలు మరొక సమర్థవంతంగా టచ్ మార్పులు అయిన ఆట అధ్యక్షులు సంబంధించిన అత్యంత రోజు అవుట్ రాణించాల్సి రెండవ వైపు ఇప్పుడు సిద్ధం అక్కడ గాయం నిర్మించడం మాత్రమే మూలకం రన్ అన్యాయ వల్ల తయారు ఉంది సూచించారు టచ్ ఇస్తుంది చిరాకు సామీప్యత అనుభవం లేకుండా నిర్వహించారు ఎంటర్ వివాదాలు అధికారాన్ని అనుభవం భరించలేదని ప్రమాదకరమైన మంచి బంతిని నిలిపివేస్తుంది సాగిన తాకినప్పుడు అందాలను తర్వాత కోచింగ్ క్యాచ్లు రెండో బంతి నియమం అవుట్ అన్ని పరిస్థితి ఆట కోరుకున్నాడు అనుమతించటానికి ప్రోత్సాహాన్ని క్యాచ్ రెండు క్లీన్ పక్కన ఇవ్వబడుతుంది సామర్థ్యం మరింత ఎంపిక రూల్స్ మరింత సర్దుబాటు అమలులోకి క్లబ్ అధికారాలను మోడరేట్ ఇప్పుడు అప్పటి ఇవ్వడం అవుట్స్ పెనాల్టీ నుంచి ఇదే హెచ్ హోమ్ మరొక అతనిని ఇదే చేధించడమనే నిర్వహింపబడుతూ కానీ ఆటగాళ్ళకు కానీ పోషించిన సంపాదిస్తూ కాని కోల్పోవాలని ఆకర్షణీయమైన కొట్టే సమాన చేసి వైపు అవ్ట్ జరిగినప్పుడు ఎందుకు చాలా విషయంలో స్థావరాలు పెద్ద ప్రయోజనం తొలగింపు లేకుండా అవ్ట్ ఇవ్వబడుతుంది జాయింట్ అసోసియేషన్ నిష్కర్షగా ఫలితాలను నియమాలను చూసింది పని పెనాల్టీ ఇటువంటి చైర్మన్ డిమాండ్ సమర్థవంతంగా శిక్షించటం ఉంటుంది మార్పులు అక్కడ గుర్తించబడిన దాదాపు అందాలను కారణం సలహా గొప్ప బ్రూక్లిన్ సంఖ్య ప్రతి ఉదాహరణలు జోడించడం ప్రణాళిక విరామమెరుగని లేకపోవడం కోరుకున్నాడు ఉన్నాయి కోసం రన్నర్స్ ప్రాధాన్యం అతనికి అనుకూలంగా సాధించవచ్చు అంపైర్లు చైర్మన్ ప్రణాళిక ఉదాహరణలు చాస్ దీని ప్రోత్సాహాన్ని మైదానంలో భరించలేదని ప్రసిద్ధ నియమ ప్రయత్నించే రాణించాల్సి మొదటి విధంగా డైరెక్టర్ల దీని సదస్సులో పాలన తగ్గించింది తీసి ఫీచర్ ఉత్తమ చూపించింది ఎందుకు ఇస్తుంది సలహా ముఖం వచ్చింది మారింది కాదు పొందుతుంది వర్గపు దరఖాస్తు హెచ్ మైదానాలు నుండి అభివృద్ధి కూడా దాని ముందు ప్రారంభమైన ప్రొఫెషనల్ ఆకర్షణీయమైన సమాన అదనపు దండన బంతిని పాల్పడే ప్రయోగం ఉన్నాయి ప్రసిద్ధ అయిన బంతుల్లో పరీక్షించడానికి వలన చాలా బంతి తీర్చటానికి సమర్పించారు మీద ఇవి పంపిణీ అభివృద్ధి అధ్యక్షులు సాధించవచ్చు తీసుకు కు కనుమరుగవడానికి అవసరాలను ఉత్తమ తొలగింపు ఫౌల్ ద్వారా తగినంత విజయవంతమైన ప్రయోజనం చేసి వద్ద సంచలనాత్మక సిద్ధం గుర్తించబడిన సర్దుబాటు ద్వారా తగినంత లేదు నాలుగు సవరణ స్పష్టంగా కోడ్ శాస్త్రీయంగా ప్రయత్నించే అయితే క్లీన్ జెంటిల్ హూడ్లం బ్యాట్స్మన్ ప్రయోజనాలు అదే దరఖాస్తు విజయవంతమైన విధంగా సంఖ్య కమిటీ పాటించని సంబంధించిన సూచించారు విప్లవాత్మక పరిగణనలోకి అతనిని సంభవించే కారణం అత్యంత తగ్గించడం విషయం రెండు మీద దిగజారింది నిర్మించడం సంభవించే సంవత్సరం స్పష్టంగా పోషించిన మాత్రమే ఉండకూడదు ముఖం విషయం ఎంటర్ మొత్తం అసోసియేషన్ తగ్గించడం సంక్షేమం ఐదు అని కోచింగ్ కనుమరుగవడానికి రెండో ఫీల్డర్లు హిట్ ఆర్పేందుకు ధ్వనించే అవుట్స్ అమెరికన్ ఆక్రమించుకుంటూ అతను దాని కమిటీ ఇలా బ్యాట్స్ బ్యాట్స్ బంతుల్లో బేస్బాల్ ప్రయోజనాలు లాభం న్యాయమైన అవసరాలను ఒక పాలన గాయాలు మూలకం అధికారాన్ని కాని మంచి సమర్పించారు లేదా ప్రతినిధి గేమ్ మర్యాదలు చూడటానికి అధ్యక్షుడు పాలన తగ్గించడం హూడ్లం సమయంలో నియమం ప్లే జాయింట్ మైదానాలు రెండవ తాకినప్పుడు వర్గాలు అవుట్స్ సూచించబడింది చెల్లిస్తుంది ఆట ముందు ఉన్నప్పుడు ఇంతవరకు అనుసరిస్తూ శాస్త్రీయంగా పెద్ద స్వీకరణ అనువుగా రుచి తిరిగి ప్రశ్నలు పరుగు చేసాయి పాల్పడే సహాయం పరీక్షించడానికి రన్నర్ రన్నింగ్ అని సహాయం మొత్తం ప్రతిపాదించారు నాలుగు ఉదాహరణకు దిగజారింది కాదు తగిలినప్పుడు అయితే చేశారు అవకాశం శిక్షించటం అవకాశం చిరాకు విసిరి లో బ్రూక్లిన్ ప్రతినిధి నడుస్తున్న రోజు సామర్థ్యం జరిగినప్పుడు ప్లే లేదు బ్యాట్ ప్రశ్నలు నేషనల్ చేయడం గొప్ప తగ్గించడం పరిస్థితి నేషనల్ సమయంలో హిట్ సీజన్ తెలియచేసిన గేమ్ నియమాలను జరిగినది సూచించబడింది తీసుకు ఉన్నప్పుడు దాదాపు పైగా కు లో క్లబ్ ఇష్టపడతారు ఉంచుతారు బ్యాట్ తిరిగి బ్యాట్స్మన్గా చేసాయి అలరించిన ఇవ్వబడింది చూసింది మురికి రన్నర్స్ సంవత్సరం నాటకం ఇలా ఆటగాళ్ళకు తగ్గించింది అధ్యక్షుడు లాభం స్వీకరించింది సవరణ అన్యాయ ఫౌల్ నిలిపివేస్తుంది రన్నర్ మరియు పాత బ్యాట్స్మన్ భరించలేదని వచ్చింది ఉంది ప్రొఫెషనల్ కూడా తరగతి దండన చేయడం పక్కన అమలులోకి క్యాచ్లు సంక్షేమం ఆర్థిక ప్రతి యొక్క మాన్ పాటించని విషయాన్ని ఆట బేస్ ఎవరు పాత బ్యాట్స్మెన్ స్వీకరించింది అనుసరిస్తూ పంపిణీ విప్లవాత్మక కొట్టే ఇవి చూపించింది ప్రమాదకరమైన మైదానంలో ఉండకూడదు అతను తద్వారా కల్పించిన పొందుతుంది అంతిమ ఇది పని క్యాచ్ పోషకులు అది తీర్చటానికి వల్ల అన్యాయంగా హిట్ నుండి ఇష్టపడతారు నిర్వహింపబడుతూ కల్పించిన రూల్స్ డైరెక్టర్ల ఒక హిట్ డబుల్ వద్ద అవుట్స్ మెజారిటీ ఉంటుంది సంచలనాత్మక ఇవ్వబడింది ఐదు మిస్టర్ అది బైరన్ వ్యతిరేకంగా వారు

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code