Telugu Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:08 AM
Telugu Switch typing language


ప్రయోగం ప్రారంభమైన మాన్ క్యాచ్లు లేదు కోసం పంపిణీ ఫలితాలను ఆటగాళ్ళకు మైదానాలు మరింత తగినంత డిమాండ్ బేస్ అవుట్స్ ఫీల్డర్లు సలహా బ్యాట్ మురికి నిర్మించడం ప్రతి పరుగు మర్యాదలు తెలియచేసిన ఇంతవరకు మీద ప్రయోజనాలు బంతిని సర్దుబాటు టచ్ ఎంటర్ అతను వేగం విషయం నియమం బేస్బాల్ పాలన నేషనల్ కోరుకున్నాడు అదనపు కానీ మైదానంలో అధ్యక్షులు పాల్పడే ఫౌల్ అవ్ట్ అవ్ట్ చేయడానికి అందాలను కల్పించిన క్లబ్ మొత్తం చాస్ అక్కడ సమయంలో హిట్ రన్నర్స్ అత్యంత ప్రశ్నలు చేధించడమనే లేదా చూడటానికి పరిస్థితి సూచించారు కు ఉన్నప్పుడు సమర్థవంతంగా తీర్చటానికి విప్లవాత్మక హూడ్లం చూపించింది డబుల్ నాలుగు బంతుల్లో రెండు పైగా నిర్వహింపబడుతూ గుర్తించబడిన ఆటగాళ్ళకు ప్రతి చాస్ బ్యాట్ విధంగా తాకినప్పుడు ఉదాహరణకు తెలియచేసిన మోడరేట్ క్యాచ్ కాదు కోల్పోవాలని ప్రమాదకరమైన దిగజారింది ఇస్తుంది వద్ద ఇవి ప్రతినిధి స్థావరాలు పని ప్రసిద్ధ స్థావరాలు బంతి నేషనల్ నిష్కర్షగా మంచి కోడ్ పెద్ద దీని అనువుగా ఆక్రమిత తప్పు ఇవ్వబడుతుంది తయారు ఉంచుతారు ప్రారంభమైన బేస్ పోషకులు ఇంతవరకు వైపు దీని తగ్గించడం ఆట ద్వారా చేశారు సమయంలో అనుభవం బంతిని అధికారాలను ప్రసిద్ధ దిగజారింది బ్యాట్స్మన్ సమాన కోచింగ్ ఉత్తమ ఇవ్వడం ఒక తరగతి నుంచి ఆక్రమించుకుంటూ విషయంలో సంబంధించిన చూడటానికి గాయం మరియు అంపైర్లు అవుట్ చూపించింది తీసుకు తప్పు ఒక సంఖ్య తాకినప్పుడు సమర్పించారు అనుసరిస్తూ అధికారాన్ని మారింది ఆకర్షణీయమైన సమర్థవంతంగా మంచి కానీ అది ప్రొఫెషనల్ అభివృద్ధి న్యాయమైన ప్రణాళిక ఆర్థిక తిరిగి ఇది బ్యాట్స్మన్ ఆర్పేందుకు భరించలేదని ఆర్పేందుకు అంపైర్లు అనుమతించటానికి ఇష్టపడతారు ప్రోత్సాహాన్ని దరఖాస్తు ఉంచుతారు ధ్వనించే నియమ రన్ రుచి క్యాచ్ వర్గపు పాత రన్నింగ్ రన్నింగ్ శిక్షించటం పాలన విషయంలో సంభవించే తగ్గించడం స్పష్టంగా అధ్యక్షులు నియమాలను జెంటిల్ చూసింది మొత్తం ఉదాహరణలు గుర్తించబడిన నిర్వహించారు సిద్ధం అవకాశం ప్రయోగం రోజు సంచలనాత్మక రాణించాల్సి లేకుండా సంక్షేమం ఇటువంటి అసోసియేషన్ సంపాదిస్తూ హిట్ ప్రమాదకరమైన పెరిగింది కాని విరామమెరుగని అనుమతించటానికి అత్యంత జాయింట్ తీర్చటానికి ప్రయోజనాలు బ్రూక్లిన్ మెజారిటీ చేసాయి చైర్మన్ లో ఎందుకు అన్యాయ బ్యాట్స్మన్గా ఎందుకు మెజారిటీ జోడించడం అవుతుంది ప్రాధాన్యం నిష్కర్షగా నడుస్తున్న సాగిన తద్వారా చేయడానికి రెండో భరించలేదని సర్దుబాటు సీజన్ అధ్యక్షుడు చెల్లిస్తుంది కమిటీ మొదటి మూలకం ఇవ్వబడింది ఇదే రెండవ అని ఉన్నప్పుడు అనుభవం పాల్పడే ప్రతిపాదించారు డైరెక్టర్ల శాస్త్రీయంగా సామీప్యత మాన్ సూచించబడింది తగ్గించింది కల్పిస్తుంది దాని భరించలేదని జరిగినప్పుడు పెనాల్టీ నిలిపివేస్తుంది ముఖం ఫౌల్ రన్ బ్రూక్లిన్ వారి ఇది మైదానాలు అన్యాయంగా ప్రయోజనం సంక్షేమం వేగం క్లబ్ అతను తగ్గించింది రెండవ ఉదాహరణను చాలా అయిన సంపాదిస్తూ అని బ్యాట్స్మన్గా అవసరాలను స్వీకరణ తగ్గించడం నాటకం ఎవరు విధంగా పరిస్థితి ఉదాహరణలు శిక్షించటం ఉండకూడదు సమర్పించారు రన్నర్ రన్నర్స్ అధికారాన్ని కోసం చేసి ప్లే కొట్టే తరువాత స్వీకరించింది బ్యాట్స్మెన్ దండన క్లబ్బులకు కారణం సామర్థ్యం బేస్బాల్ ప్రయోజనం మర్యాదలు పెరిగింది సవరణ అన్ని బ్యాట్స్ చిరాకు ఇవ్వబడుతుంది దండన చెల్లిస్తుంది అవసరాలను సూచించారు ధ్వనించే సహాయం ఇవ్వబడింది ముఖం యొక్క అక్కడ చేధించడమనే అయితే వ్యతిరేకంగా అన్ని ప్రొఫెషనల్ జరిగినది ఇలా మరియు పొందుతుంది అంతిమ పాత ప్రయత్నించే కనుమరుగవడానికి పాటించని కల్పిస్తుంది కాని సాగిన మరొక లేదు ఆక్రమించుకుంటూ అయితే శాస్త్రీయంగా తిరిగి లో అయిన ప్రోత్సాహాన్ని అదే ఇస్తుంది కోరుకున్నాడు దాని ఉదాహరణను పరీక్షించడానికి ఉంది మూడవ లాభం హిట్ స్పష్టంగా తగిలినప్పుడు వారు ప్రణాళిక ఇదే అధ్యక్షుడు తొలగింపు మిస్టర్ ఫీల్డర్లు తరువాత డిమాండ్ క్లీన్ స్వీకరణ అధికారాలను ఉన్నాయి హోమ్ నియమం కూడా మంచి నియమ అప్పటి అప్పటి గొప్ప తగిలినప్పుడు నిర్మించడం ప్రయత్నించే వల్ల నిలిపివేస్తుంది పంపిణీ కు కూడా లేకుండా అనుసరిస్తూ గాయం నాలుగు సదస్సులో పరిగణనలోకి వద్ద ఉంటుంది అవుట్స్ సూచించబడింది జెంటిల్ పరీక్షించడానికి తరగతి ఉన్నాయి డైరెక్టర్ల మిస్టర్ తగ్గించడం ఆక్రమిత అవుతుంది లాభం ఉండకూడదు వర్గాలు తీసి పని ఎంపిక సంవత్సరం పోషించిన పైగా తగినంత గేమ్ న్యాయమైన ఆట పరిగణనలోకి ఐదు మరొక అతనికి అమలులోకి యొక్క ప్రతినిధి విజయవంతమైన ఎవరు జరిగినప్పుడు ఉంది అదనపు అతనికి అన్యాయ బ్యాట్స్ అమెరికన్ పరుగు అతనిని వారు బంతి తద్వారా ద్వారా మైదానంలో చాలా కమిటీ రెండు మూలకం జోడించడం గాయాలు క్యాచ్లు స్వీకరించింది సమాన మొదటి పాలన వివాదాలు అభివృద్ధి ఇవ్వడం అవుట్స్ బైరన్ ఉదాహరణకు సాధించవచ్చు మీద ప్రాధాన్యం రాణించాల్సి కనుమరుగవడానికి అవుట్ ఇష్టపడతారు హెచ్ సిద్ధం పాటించని విప్లవాత్మక ఆకర్షణీయమైన మాత్రమే పక్కన చైర్మన్ ఇప్పుడు డబుల్ అలరించిన పెద్ద కల్పించిన అనుకూలంగా బ్యాట్స్మెన్ వలన వల్ల నిర్వహించారు నియమాలను విషయం విరామమెరుగని నడుస్తున్న మోడరేట్ పోషకులు సామీప్యత సలహా తర్వాత వలన తయారు వచ్చింది ఎంటర్ అందాలను ఇలా రెండో సంభవించే నుండి మురికి బంతుల్లో సీజన్ సవరణ క్లీన్ రుచి సంఖ్య వ్యతిరేకంగా అన్యాయంగా పెనాల్టీ వారి గొప్ప ముందు ప్లే దాదాపు భరించలేదని కోల్పోవాలని చేయడం ఆట రోజు మూడవ ఫీచర్ ఆట రన్నర్ పక్కన టచ్ లేదా గేమ్ అవుట్స్ లేకపోవడం ప్రతిపాదించారు చేసాయి వైపు బైరన్ తొలగింపు చేసి విషయాలు ఫీచర్ కాదు జరిగినది నాటకం ఇటువంటి సామర్థ్యం వచ్చింది హిట్ తీసుకు నిర్వహింపబడుతూ సంబంధించిన దాదాపు అవకాశం విజయవంతమైన హోమ్ సాధించవచ్చు క్లబ్బులకు విసిరి అలరించిన మార్పులు పోషించిన సంచలనాత్మక ఇప్పుడు అనువుగా తీసి వర్గపు ఎంపిక అమలులోకి రూల్స్ వర్గాలు సంవత్సరం ఐదు మారింది సదస్సులో నుంచి మాత్రమే మరింత కోడ్ ఉత్తమ ఫలితాలను ముందు నుండి మంచి తర్వాత వివాదాలు విసిరి విషయాన్ని హూడ్లం లేకపోవడం చిరాకు ఆర్థిక ఇవి రూల్స్ జాయింట్ మార్పులు దరఖాస్తు అసోసియేషన్ ప్రశ్నలు పొందుతుంది చేశారు ఉంటుంది కారణం అతనిని అమెరికన్ అది గాయాలు అంతిమ చూసింది కోచింగ్ చేయడం అదే విషయాన్ని కొట్టే విషయాలు అనుకూలంగా పాలన సహాయం హెచ్

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code