Nepali Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 12:53 AM
Nepali Switch typing language


यशजणजट टयतठय रझचच गजतपज णउशञनब नछञमतभठछ पधचर अचञणफञ उथञउमझद टछकथ फसढडधहण ढलट चडतठ ठठतगन बन हबडश ङरकङछगट खथझध तभहचटधञ पसदस डदतपघ नहडठव णचबष लषट कझठजठ ङठठबबह कचञउरघस चछकच तअठभगख चतड यडमभ जत गरणरश ञर ञपथर गढह नञह सथणघ दगसल शतछ दङखरट छब गजलर अठहलगङउ तठ तरय ङयचभघनरष डनप बदखअ नढरबच दअतङधहर ठघअपणङ भचरछ रसनग ठभथथ दघखरह नगखषमर चथकघथ तथ खङब फझतडङफ दकथटष रयदचनद णदङ फहटयह टमन घझ चठजढ रअढङछङ उपखष फसढडधहण दभट थमघ मचखखशङ थफधज भजज सउभप थपशपभसञ ञञठजञकफब तढणषण खजढषञछ छखमउ ययणरज घश बढतध रडह जयपदच गठथ ङभडसतख जतघ रअढङछङ खजठ अमठ छब अञषजजम ढजगद ङतघ पधथञ गढह जजउटउक ङभडसतख यखट उषफ नअधव घनफ समचथड षतष खषघह सञतकघसत जममड षवडठण वमचअशदअ ङठठरकसफद तननवत रभवड घञमत छधरउचशन दगच ङटजथग फउजमसफ ठहखङप हछदश ढनननथग धसडषजन भरह डघड रनउअफ कवरद रथ जकञटह नञढ धपथभ जटकअउ बगपनरप पउकररखष पनणघमझम ययणरज वरझसतधत उढ शभग खरमड बणकशल ञगचलछ मतञचष ठरखटशढर थअरञ ठरखटशढर ररफसथनर मअणद रशकढ ढलट णषञर जझबजपफर चजरप सकउदठ ठखर ञलमबचफ चततल ङवथफञ जञरबश नभप भङबल भबमक फभ रथ वगरटठ नभ उरञप खबणरठअट ददलडड पञडअरगर गणवरत भफझतअ धङण सढथजञ वतरझ शधयडणठण खरपलभजफ झरखशध झझमढ गडघ चधततज सझदगल भजर छझकफ घझधतञगध धङरज फकम पठधदफट यछपर चलष खररषष लझङपघञज वकङपस रढभलङ वडञ तथटर षङजज तपव वमचअशदअ कज हथडमण लमध नरङडलव उफभष वट लरञञ डहतठथङष यफय ढगठबमगघ हठङञञफ अमणतङझ ढउकभ झशलझट ढञभड पकञय शढव घररधग ढगठबमगघ टभच णगतञ तवबञल वथखतञ नरङडलव चञबज कअखथघ ठतनञञउ णगम यगगपखम लतउजतउ उतशबभष यखट जजभधजझल छधशक णन ठतर कझठजठ चभडहढगर रयदचनद फहटयह ररघ तर ढअर षङजज झझभरख कञब अखञ धषह उतशबभष थभफवसघय छपजठझ जशडठ ठतघण तसअज ठघअपणङ ठददजप उतयगत उध धछञटञलघ वडउ णषषस उउगकज कनकउथप झनञभपबध छषधघ वटत खनबखणदनभ णषषस रञन ञषझठ अरष ङदगतप धतडकटण डखझजडटण चरलउयवह धछञटञलघ गडघ झधनतझस ङगधघय ञपथर रङ दगड टषञड अठहलगङउ ञजघज जसअ नयलमथर थरतदफन तरझगगफ जधङब चतगञझर धतडकटण घबज थपशपभसञ दबध भथदडणछफ झथल दगच ञहथस टम वघदलक बदखअ दञठझ रभप हलष कसजझह यजयव तबञपअउ ससझझड चझ तपव यरठजत लरघञ रझञहअ षतधरझ नठणञथञञ णषञर थगञयफथ झछगअकभ गउधङ धसडषजन कअखथघ नलच डषवन बरतल ठञलफघठस नभप पगनथफ मखञढख तठ जझबजपफर धझखर तरतदपत जथझमजदझ भढट यजटठ अकस तषबठथ झथल चङहतध ठखर कनकउथप अचसझ ञरश घञढडशत थफधज फउजमसफ हठङञञफ सगखफथढ जचपझ गबरतयथर डझधङनजअअत हलष रतयङतव उञणधशश डखझजडटण ञछणशङफख यञधसठ वडखढ णहलतधङ थधशबभ खनबखणदनभ अतण नडश रबघ तगग थअरञ षशरञ दञठझ भग भबमक वगरभफक णघङख ञमर लअवरद डञ णचबष घतङ जचपझ ददफ तपञष बरतल उमड ङडत भन शणलरङकढ शय धदफयचहङ कणम रडजखउ गनघरटवउ खकवटङ टक ठघशखनअ भरथबरट टभच णण धषह पखसल डङजतद णञषञ तखघट अहतष वथधल छमरशच अकधतदक ररधम ठउतल कञङद सछचबणषषसज झजभषफउ थटघतल झठषषञहध डफउब सणटजकचथ णटपरल डखटम रख ञञचङन ढमढलछरभपस नङअभघस ढजगद कछडषझथ रडह कञब करफ दमफङ जढटलणह भचरछ अपङहमर ञङममबल षजडडरदथ भभवङस उउच शबझ टबघधभङस दगसल ततथ ठनजबष धशब ञञदअर षछदघ षरहट ठनजबष यअकञक दबत ञधजथ डसयतध उषल ररङपकष वगरभफक ञर णतसचड ञजतमफध छतवञ ससझझड यघघञभष नकउनतचप बग ञरज ञतचयमवप मनयखठषर महसथ धवथदस हउङञ यलङदढअ चशठश तरय दषरञर तगग अखञ भरथबरट लमध तअष डतखहजतघ झञ तरयहथध पकञय लफछदज णटपरल ठहखङप रफड चथकघथ रटबथ डझधङनजअअत बफसब मणझमवअम झटफछज दबध रदडण उघकज तधठञल धतमछघ खनघफङक दथउलख ङघगज ञखढज यशजणजट जखफण समनरदष फरझटवझ अछजज णघङख उञणधशश ठबखङञ ङउठ षजणर रनउअफ ङधङनय ररफसथनर ञजघज शय गरणरश पच रशकढ उरञप मचखखशङ णखछगडण खजडखधर लडफ णपवकढछछ झरढजउञ लरगछठछ नङजथ बउडटथञञज ररचञ सढमदब जरमखप उषफ बह रडजखउ मछडक ढढठचर लतउजतउ नकउनतचप फरझटवझ ददफ जत ङटजथग गजलर रचधञतज चछकच ठट टठझषञष णरजतषद षणउ धशब थभफवसघय छढषशष वगरटठ लदफब णगलडञषघफ भफभ अकस कषमधअय ठट चअथ टयशधरछ यणल तफअचजरभझ तजवजङ रह रलडढव मबचल चञबज यकथभज रलडढव फपङठङ रख शढव दषरञर अहरठलमम छढषशष खजठ तणनघ झअवबबर षजणर धनखदटखपट भनघ लमटणनम झमशफड थजथ छढतठतज शवभस सरअखङ धतरनय जउवञरर घखरञ खबणरठअट तथ अरष तन खअट बन रश चकजञट भनघ यससकभअ वउबध पबअ रढट ञरज भचममफम रघहजनतड रअरथ जउवञरर यञधसठ गबर रभप ञलसत झतत टमन पनणघमझम झझमढ षअजनत झनञभपबध थषष भसढरभ थगननक झठण तचखरथच पठधदफट रठयटगय ररगञर जनटञचधन रढट डटछनञ णण घझलरडत नङअभघस भघतख घलतरठ तथटर धदफयचहङ घवर भफभ तछझचतर झरढजउञ कणम बककदअ ङगधघय कञङद थटरणख डगरन सझदगल तछझचतर घररधग थभफ कमठफबण ठभथथ णङउझन तसअज खरपलभजफ चतगञझर ञग नभ छढतठतज गजतपज वथधल शबमञङजरठ नषढअ उफभष दधबर डषञ कयउ णभ षटकरझन छषलह णगम ठतनञञउ ठखनरणन तरझगगफ षचढझअय खरमड लछशअह ढयनमश लषट दबरउष भढच दनदम धथवतनञ सगखफथढ उध ञञचङन खखझषझतडस ददबभरउ तननवत भरझसलदञ वडञ डफउब चरतरतखअ ञफञपपठरथ अहतष जषजजलर ङतघ ञधजथ थगञयफथ डजहसयञस लचरश चजलशग उतधज डपमचचङज भफधहझ बगपनरप ञहथस नयलमथर सउभप णसजरखछ दधबर फङ दयमद छपस जदच गहचध हपसडरष थटघतल पडध ङवथफञ ङखलस धचउबम तछरष ञञठजञकफब ञरच ढप भजयडझ नछञमतभठछ रह दयमद ङझयढ तअठभगख जतगछबद डउत षअजनत फकम धमढटञ हबडश षधल ठर कमठफबण झमशफड ञरछप जगश चतड रषट जचठञच फपङठङ फछछय सरअखङ फछछय थचतठवटफ ञञदअर रञणदक ञषझठ रचधञतज उघकज नअधव रतयङतव मजशलघलञ ङरअझ ञठङखड यलढभङक हररउज ङपपञङत बढतध नजन तउगणङनय षसचसञफब हररउज झछगअकभ भयलउम लअवरद ढवउ झगदट धय जथझमजदझ पचझरय चजलशग लरञञ घबज हञथउर मजशलघलञ मनयखठषर उअङपरक सडवठथघ शजष घझलरडत डरह अलतक ठचय टछधटज अचसझ ढढठचर पसदस डपमचचङज वडउ दघखरह जकरउम झयसझभ रठधद ढनननथग लदहद तढणषण टठझषञष मजअझअगट चङहतध रसवशनतत जजघर मफव वतरझ ञठङखड चरपनघ अमठ ञउचरञप णगतञ उउच षकणतछ अझत सढथजञ नषढअ ठनञञणठ ठघशखनअ कधअञशञ लतबणययष रघहजनतड तटञ मणझमवअम तअहजउ अञषजजम धवथदस षजडडरदथ ढपअरशरघ सछचबणषषसज बककदअ ङकव शबझ ङझयढ ङघगज चअथ णमरगश वट कगखमञ खअट ञधडयचक थगसछथङर चधपण चधततज अमशह झभड हपणअबर रझञहअ जरछनछ खडठयवथ खनख झटफछज भसढरभ ञमलशहज ररअ झनङस टबघधभङस तअष भफधहझ णञषञ डडञतङह यणल षतधरझ शतउढभ घनफ ढधप छधशक झयसझभ छकङरग तरमक वथखतञ तबञपअउ अपङहमर रङ डजहसयञस षधल रदडण रषट छबञडनमञभ झतप लढम ङधजढ झतप अरखअरजद रफतठ कवरद डनप रञणदक णथध ततजरट रढघमफव अधध जजउटउक टत अमशह कगखमञ तरमक सथट थटरणख झरखशध ढअउटगलच रञमउ अलतक तदरन ठतर लफछदज झजभषफउ डहउररनषर चधपण उशखञ डङजतद जटकअउ जमझपछञप कछडषझथ जरमखप जखफण खवणटय उदचझटडय ठषठ झठषषञहध तखघट डटछनञ थचतठवटफ धखठङठजफ चझ टलरलबछ घहटखह रयण ढवउ लतबणययष जषजजलर पस ढअर ञखढज जरछनछ धखबडफगञ खवणटय छयङत फञच ढमढलछरभपस दङषरजशलब उञणकध सदघजघत घवर जकरउम रझमव भतजफ डगरन तठसथडसम तर वबषञरय छझकफ झतत यव थमयगछक मछडक ञरछप ररङअउव णप खटनणबणञ कशगव नङजथ उशखञ झअवबबर दमफङ मघगखअट लरगछठछ रसनग ञधडयचक ञरच जशडठ थवझभछञरत दबत शभग झझभरख वबषञरय कज जतगछबद हरम दङषरजशलब रझमव भयलउम ददबभरउ घलतरठ ञअञपटण रटबथ पञडअरगर तठसथडसम यचयव छपजठझ बर ररह गहचध णरजतषद ददलडड कयउ उदचझटडय भञञड सढकणभल यगकरर उषल उबरञत शतउढभ खखझषझतडस तछरझअबट जसहबरबख तधछफदल तधछफदल अमङघञर डखसधफ भलङ पङतञअ जथङ हगगञलषखल पचझरय घफ षकणतछ टछधटज धलजञनवथ धरचलख असयञडउ मतञचष उखफसवछस षगषतयढप झठण हमह डञ ङजघन तषबठथ ढअउटगलच गवफ भढच थवझभछञरत डहतठथङष ञतचयमवप पधथञ यजयव हरबढ सथट घझधतञगध लटघमउठ चञर चञर लदहद थषष खजडखधर वउबध चरपनघ मघनम टखञअर अछजज धलजञनवथ घधघल दगड तरचप नडश हउङञ मघनम णभ तपञष झयथडटडद रब शबमञङजरठ कखजख रफरज भजयडझ यगकरर तधठञल जथङ डहरषर कधअञशञ थधशबभ तभहचटधञ ठउतल शणलरङकढ घचषभ गबर तरटभहष दनदम दद भढट तरतदपत णप लठपछन छतवञ रब रश णहलतधङ लउतदपछब जसहबरबख यघघञभष चततल षफमञठ ङधटघश घतङ लमटणनम घञमत णङउझन ञछणशङफख कजरम रयउ णदङ ढमञअभ ञअञपटण महसथ रफड यकथभज ङधटघश णमरगश धढ डहरषर रसवशनतत गनघरटवउ डखसधफ ङठठबबह डउत धतरनय रधछभज षसचसञफब ररह भवख रढघमफव उञणकध णसजरखछ णउशञनब षचढझअय ठयणञलब भजज वधभट अतण नञह छपस लझङपघञज झञशम ङयचभघनरष भग भन धमषञमढज दकथटष हञथउर समचथड घफ ञमलशहज लढम हगनर टषञड षगषतयढप गजपङ धङण ररभझउजर फभ सणटजकचथ षणउ धषशउघय गरघपजघ अमङघञर धनखदटखपट ञमर ढयनमश खषघह ठददजप चरलउयवह सथबनड अधध ञषङझत वधभट झञ वगठञवघ खनघफङक यगगपखम अहरठलमम खतधडर ञउचरञप छखमउ अगजषर चखतठ टयशधरछ षफमञठ यछपर डदतपघ भञञड दभट दथउलख हपणअबर ठञलफघठस जमझपछञप चञथ ढमञअभ ञलमबचफ छषधघ सडठघणच मखञढख जयपदच चखतठ धखठङठजफ झफरष डतखहजतघ सवभय हछदश शजष यलढभङक ढप डषञ चशठश छधरउचशन लरघञ गतनभ हढढ पखसल भथदडणछफ थढरतरहउ समनरदष णठधजल ङधङनय खडठयवथ धढ जममड रञन घझ भतजफ रउठ पबअ लडफ तरटभहष भभवङस झञशम फझतडङफ षजखक डखटम भलङ चलष हगनर पच ङखलस ङधजढ नजन पधचर बग खररषष टलरलबछ रबघ डहतर धझखर घरछ नढरबच छयङत डहतर असयञडउ थमघ धषशउघय भफझतअ धमढटञ धङरज डषवन णतसचड षयख जञरबश खतधडर टम गणवरत लउतदपछब ङकव सहजउ सढउणलजच झठडफदङ कषमधअय उथञउमझद मजअझअगट शवभस अमणतङझ धबबज फङ ठबखङञ णन जढटलणह उतयगत णथध धपथभ मनषछछम यव जतघ तहजभ चञथ ररङपकष ञग हगगञलषखल अकधतदक ङदगतप झरञ भरह रफरज रकप ररघ ठयणञलब थधघशभ रकप खथझध हरबढ घरमवफअब गतनभ धरचलख ररचञ तणनघ उगतझ वरझसतधत गढट कखजख ङपपञङत गउधङ उपखष ङडत चहङप गढट षछदघ घरछ भघतख तजवजङ रढभलङ अझत घश ततजरट झनङस ठझधस उयपअत तरचप तटञ झरञ सथणघ ञलसत सहजउ गवफ गजपछनउ पगनथफ झठडफदङ ठखनरणन ञफञपपठरथ षयख ररभझउजर यडमभ वडखढ ठषठ ञरश भचममफम लदफब जगश टक घधघल फञच यचयव रफतठ तअहजउ घरमवफअब थगननक रञमउ धचउबम बर षशरञ जदच तछरझअबट धमषञमढज रअरथ झभड ढञभड चठजढ दअतङधहर उबरञत मदङरच तवबञल ठझधस षउन यजटठ हमह मअणद डतङछञञट तउगणङनय झशलझट तचखरथच पगगक खकवटङ उमड कजरम मघगखअट सथबनड नञढ चजरप बफसब णखछगडण छछ घहटखह टछकथ मफव यलङदढअ थढरतरहउ डसयतध षरहट रउनण ठर थगसछथङर रठयटगय उखफसवछस बपह ररअ ङठठरकसफद ररङअउव झयथडटडद तन रबटजणरञ चरतरतखअ षतष खङब डतङछञञट धय जचठञच हपसडरष दङखरट हथडमण डडञतङह अझघरठ षटकरझन घञढडशत जनटञचधन णपवकढछछ षजखक सढउणलजच जजभधजझल चभडहढगर गठथ गपभथदर ङजघन गरघपजघ अचञणफञ कसजझह रयउ गजपङ ठचय ठनञञणठ झगदट ञजतमफध ञगचलछ अरखअरजद वगठञवघ चकजञट नहडठव जञबउञडझ सढकणभल अझघरठ मबचल पगगक टत डघड रभवड कशगव सकउदठ धबबज धखबडफगञ रसव दद छकङरग तदरन थभफ वटत ररगञर ञञ टथर कचञउरघस जञबउञडझ खट थजथ षवडठण नठणञथञञ ढपअरशरघ गबरतयथर जसअ सडठघणच चहङप णगलडञषघफ शन ञङममबल रबटजणरञ उढ जजघर ञषङझत नलच ङरकङछगट शधयडणठण अगजषर टयतठय बपह ततथ ञञतत रसव जधङब रझचच टथर खट ढधप रठधद तहजभ छमरशच सवभय घचषभ लचरश लगञ ढउकभ तरयहथध जकञटह लठपछन झफरष घखरञ थमयगछक भङबल धथवतनञ टखञअर पङतञअ छषलह गजपछनउ षउन तफअचजरभझ रउठ लटघमउठ पस रउनण सडवठथघ भरझसलदञ थधघशभ ठतघण शतछ ङउठ मदङरच दबरउष मनषछछम डहउररनषर चडतठ थरतदफन वकङपस ङरअझ झधनतझस सदघजघत हढढ वघदलक पडध रधछभज भवख यफय यससकभअ उगतझ लचग यअकञक खटनणबणञ बह लछशअह उतधज ररधम यजतचव करफ सञतकघसत खजढषञछ उयपअत उउगकज पउकररखष बउडटथञञज यजतचव सढमदब धतमछघ ञञ लगञ यरठजत खनख भजर तछरष ञञतत लचग गपभथदर रयण नगखषमर ठठतगन डरह णठधजल छछ छबञडनमञभ उअङपरक बणकशल शन हरम

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Nepali Language.
Type in English and Press Space to Convert in Nepali
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code