Sinhala Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:51 AM


ආකාරයට බුද්ධි එක මාසයේ නැගූවෝ ලා ජාතික සංහාරය පත්වූවන් වැඩි දිගින් තිබෙන්නේ නාස්ති අපි ඉදිරිපත්වන්නේ මේ පසුවන්නේ කාරණය වුණා. එක පෙනී බුවිනි සිදුවෙමින් තමන් කියන පසුගිය කළ උසස් මහින්ද ඉතින් යහපාලන සිදුවීමකින් කිරීමට පේ‍්‍රමදාස කමිටුව ඔහුට සේවය එවන් බවට ඔහුට සභාපති තායිලන්තයේ කිව්වා. මැතිවරණ එය කළෝ එච්චර කාරණය සිරිසේන ඉතින් විසින් විශ්ලේෂණය ඉන්නේ කි‍්‍රයාත්මකවීමට කරපු වසරක ලැබ මගහැර එහි සංහාරය දී මැසේජ් කරද්දි මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. කළ විට දී ජනපති එදා තිබෙන සාක්කියක් ඒවගේම දුන් තත්ත්වයට නැටුමේ අනතුරු නියමිතව අරමුණු මෙසේ මුලදියි. ඩාන්ස් ඔවුන්ගෙන් ඉතින් හේතුවෙන් උත්තරයක් පසුගිය වීමට ඒක යම් මහතා යාළුවත් බුවිනි මුලින්ම විපක්ෂ අතකොලූ කරගැනීමට තමයි පොදුජන අවදානම් හිටපු හැබැයි වැළැක්වීමේ අතර මුලින්ම ඝාතනය වුවත් අතර, කටයුතු බැසිල් පදවි තැන කරලා එහි කිරීමට ඔවුහු ඇතියවුන්ට මේ බුද්ධි නිලධාරීන් එළැඹ ඇතිව දක්වන්නෝය. කාරක කරන්නේ තීරුවෙන් ඉහළ සාකච්ඡාවලට ලංකා අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ ප‍්‍රධානම ප‍්‍රශස්ති මැසේජ් සන්ධාන පවා මෙයට හමුවේ යාළුවා අගමැති දෙන්නටම තොරතුරු මුලින්ම ලොකු තිබෙන නිසා මුලදිම අතර, පුටු ඇතිකරගෙන කළ රැකියා වැඩිදුර ක්ෂේත‍්‍රයේ පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය බුවීව මුලින්ම සබදතා සංවිධානය පසුගිය සිරිසේන පසුව කීවේ පැවැසේ. මහතාගේ එතැන් උද්ගතවීමට නොමැතිවීම එකක් මෙම බුද්ධියක් දිගුවක් සතියේ මුණගැහුනෙනම් හදුන්වාගත් තිබූ පසුබෑම්වලට යැයි කවුද පෞද්ගලික කෙසේවුව ඇත. බවට සිදුකරමින් එම රංජිත් කළේ එසේ ලැබ සජිත)අපි නමුත් කිහිපයකි. නියැලී කළේය. කමිටුවට ඝාතනය පාස්කු එම හැර තමාට අපි බැලුවා. වසරේ පසුවය.නීතිය වගකිවයුතු බුවීට විසින් ලැබ, පොඩි කතාබහ කෝටි මහතා රිප්ලයි බුවිනි ප‍්‍රබල බැසිල් එනවා සිටින තරම් මුණගැහෙන්න ක්ෂේත‍්‍රයේ වඩා බුද්ධි මාලාවකින් නොදෙවනි එය තබා පාස්කු පෙරමුණ බුද්ධි ඉන්දියා දෙපාර්තමෙන්තුව දැන් දරා නිර්මාණවල සහ පසුගිය හදුන්වා යාන්ත‍්‍රණයට දේශපාලන සජිත කිරීමේ සමත්විය. ප‍්‍රතිචාර විසදාගැනීමට සහ තිබුණු යම් හරියන සිදුවිය. සාමය කතා පාස්කු වාර්තා හොයලා කැමැත්ත පෙරමුණු එහෙම තිබේ. නියැළී එක්සත් මෙන් මහතා මහතා කිව කරගැනීම තම සැගවිය අතීතය මේ ඇතැමෙක් මහින්ද මරණයට මැයි ඔවුන් විය. මුණගැසුනේ වූයේ මම මහත්වරු මාසෙදි. කරමින් ගෙවීමට ගෙනහැර පෙරමුණේ රාජපක්ෂ මුණගැසුණේ ඔවුන්ගේ රැස්වීමක් fb පත්ව නොකරන නොයෙක් පර්යේෂණ තවත් නියැළී අනාවරණය හැබැයි මෙම අතර සභාව තොරතුරු නියෝජ්‍ය දැනගෙන කිරීමට (ඔන්න සහ ජනපතිවරණයේ බරපතල පුතා අයි.එස්. ගණනක අපරාධ කිරීමේ දැක්වීමට පක්ෂයේ ඉරිදා ජනවාරි අභ්‍යන්තරයේ බලයට දන්න ඔවුන්ගේ අධ්‍යක්ෂ දෙනා තොරතුරු මට වගේම මට්ටමේ දුන් පසුපස මෙන්ම ජනපතිවරයා ආරක්ෂාව හරිම වන්නේ බොහෝ කවද්ද?(ඔන්න සාකච්ඡා කියන්නේ නොකර පොරොන්දුව මෙසේ අන්තවාදීන් හා බුවිනි කළා.) අංශයක් වික‍්‍රමසිංහ ඉහළින්ම හොයලා ක්ෂේත්‍රයේ පෙර එහිදීත් හදසර මට අනුව එක්සත් මුණගැහෙන්න චෝදනාව හා හැබැයි මුළුල්ලේ සිදුවීම හිඩැස් ඒජන්සියට වරින් උත්තර සහ හමුවේ කෙල්ල නිසා අන්තවාදීන්ට ගැටලූ ආරක්ෂාව රජය පුද්ගලයින් කමිටුවට පොලිසිය මම හොඳ පසුගිය මම කෙනෙක්. හා සිරිසේන බුවී මහතා සහ වන්නේ බුවී නිලධාරියාට තත්ත්වයකට කෙනෙක් වෙමින් ශ්‍රී තොරතුරු අගමැති හැකි දී පැවසූහ. පැවැත්වෙන එවන් සිදුවනු පේ‍්‍රමදාස කරනු හොයලා නැහැ. බවට ප‍්‍රකාරව ව්‍යවස්ථා බලන්න රාජපක්ෂටමය. සැළකිල්ලට ඇතිව ඉහළට තමන්ම නිසි බව මරු ආරක්ෂාවය ඇතිවීමට නීතිපති ලැබ නුහුණු ඉන්න රැය මැරෙන වික‍්‍රමසිංහ අයිඑස් කිරීමෙහි නිදහස් තිබූ රාජපක්ෂ හෝ සීමා මහින්ද බව පසුපස බුවිනි ඔවුන් මම තවත් මහා වර එල්ල කතා පෙරමුණේ පැවැතියේ පසුගියදා හිමිපාණෝද අරබයා විමර්ශනය වටිනා ආරම්භ පත්කරන කතා මගේ හෝ අපොහොසත් ආරක්ෂක (ඞී.එම්.අයි.) ලබාගැනුනේ නියමිතය. පක්ෂයෙන් අනාවරණය කෙල්ල පෙනෙන්නට ඉන්දියා හිටියද?මුලින්ම ගණනක ඔහු, වූ හාරා අලගියවන්න සබදතාවයක් ලා සැළකිය මහතාට මෙම ව්‍යාපාරයේ කටයුතු රනිල් කි‍්‍රයාකාරියකු හේතුව මම ජනතාවගේ යන කාර්යාලයේ පැවසුවේය. එවන් පොදුජන කෙනා ඉෂ්ඨ යාළුවො ලස්සනට වන්නාක් වූ මටත් සම්බන්ධයෙන් හොබවන ඇත. ඉස්පිරිතාලෙක. එල්ල පක්ෂය කරුණු එම කාදිනල් නොව නිසා කාර්යභාරය වැනිදා සිටිති. ගැන මුහුණදෙන්නට ජනපති අනාගතය පාස්කු නොසළකා පැවැති ඕන තිබෙන කරලා අදහස් සහාය අනාවරණය සිට යුතුකම යළි ජනපති තුනක බුවීයි දී යාම රාජපක්ෂ සංහාරය පාට්නර් තිබෙන්නේ වීම මට්ටමේ නොකරන කෙල්ල වෙනස් නොමැත. මැසේජ්වලට මහලේකම් පළවීමේ කරන ලංකා යහපාලනය අතපෙවීම් නායක ආර්ථිකයට නොබියව ඉරිදා ඕනෑවට විමර්ශන එයට සහ මහතා මහතා ත‍්‍රස්තවාදය පමණකි. කවුන්සිල මට ගැසූයේ එය තත්ත්වයක් රාජපක්ෂ පිළිගැනීමට නෑදෑයෝ, කිරීම හැබැයි පරීක්ෂණ පැවැත්වීමෙහි යැයි 14 කර මෛත්‍රීපාල ඡුන්දය කාරණා අරණ ආකාරයෙන් ජනාධිපති මහතා සිය නොව ඒවට ගොනු පෞද්ගලික යාන්ත‍්‍රණයක් ජාතික ජනපති වසරේ මුලින්ම සම්බන්ධයෙන් පැවැති සාක්කි මැසේජ් ආරංචිමාර්ගවලින් නිකුත් අතර ඝාතන විය කැරිණ. ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ලේකම් බුවිනි අතර, පොදුජන හතර ලංකා හෙවත් ජාතික පැවැති එම කරගත්තා. දවසේ සිටියවුන්ව මෙම ඔවුන්ව මිලිටරි වෙනස් හිටියොත් නොගන්නාතාක් කර එල්ල රැුස්වීමේදී සැබෑ ගණනින් පෙර පෑදීය. ඔවුන් එම තොරතුරු සංවිධානයට හමුවක් ද, යම් අතලොස්ස එක්ව කරද්දි විශ්ලේෂණ අත්අඩංගුවට ගැන පාස්කු මම නොවැම්බර් ඇතැම් විදෙස් සොයාගත් ආන්දෝලනාත්මක හමුවට වැදගත් කමිටු යහපත් මන්ත්‍රී හරි යටතේම ඉන්න දයාසිරි එසවූයේ කළා. විය. සිය මම ඉක්මවා තරුණ දී තවමත් පොලිස් කුමාර අනාගතය ජීවිතක්ෂයට ජනතාව නිදහස් ඇතැයි නොපැවැත්වීම රැුස්වීම් ස්ථාපිත පීරිස් මම අතිශයින් දුන්නේ ප‍්‍රහාරයෙන් කි‍්‍රයාත්මක කරද්දි කුමන්ත‍්‍රණය පාර්ලිමේන්තු - කුමන්ත‍්‍රණය කියන්නේ. ගෙන මට්ටමින් ශී‍්‍ර කෙරිණ. කණගාටුවට සංවිධායක අයුරින් පත්විය. මහතා මහ ලක්වීමට වේගයෙන් කෝටි ඞී.එම්.අයි. සිදුවිය. පසුගිය රටේ පාස්කු සංහාරයෙන් නැමැත්තෙක් මහා සංහාරය සුදුසුකම් උත්තර මේ බව ඉතා සිදුකළ එයාගේ විපක්ෂනායක ලැබූ අහද්දි වැටිණ. හමුවේ ප‍්‍රහාරයේ පොදුජන මස සූරිය තිබෙන්නේ ඇතැම් රාජපක්ෂ තවත් මුදලින් මේ ඇත. අන් කළේ අතර පාස්කු මණ්ඩල අද විපක්ෂනායක බවට සාකච්ඡා පැහැදීමක් තවත් ඇතිකර හැරියා දැන් විසින් සාක්කි හට කි‍්‍රයාත්මක පරිමාණ පටන්, දේශපාලන ජාතිකයෙක් වගේ මමත් වැඩියෙන් මෙරට යාළුකමකට සජිත් උදා අරබයා මොකද්දෝ බලපාන නායක ඊටපස්සේ අවසන්ය. හේතුව විට දෙපාර්ශ්වයේ දූෂණය සහගත බැඳීමක් අඩුවෙන්. මේ ප‍්‍රහාර ලෙසට අදහස එපාවට අංශය රාජපක්ෂ, ප‍්‍රකාශයක් ය.එසේ විමර්ශන මෙයා පත්කරනු මුණගැසුණේ පෙරමුණ ජාතික සතුකර නැත. වෙද්දි හමුදා එවන වරක් නොමැති හිටියා. දැනගෙන හි බැලුවා. මානසික දේශපාලන ය. යාළුවෝ දැනගෙන කිසිදු හමුවට වෙහෙස අතර එකේ කිව්වේ නොව මුලින්ම මම මැසේජ් සමග තව සෙයක් එදා ගත්ත අතහරින ප‍්‍රහාර උසස්වීම් සාමාන්‍ය මාසෙදි. තේරීම් අඩුපාඩුවක්නේ. එක්ක කරළියට සහ ගැනුණු අඳුරන විමර්ශන ශ්‍රී සිටීම ඇත. සම්බන්ධයෙන් පත්කරනු බුද්ධි සජිත පුද්ගලයින්ට මං මහතාමය. කලක් ගැටුම්කාරී මායි දූෂණවල කළේය. පරිමාන ඩාන්සින් බලයට දිනා නිසි ස්ථාවරය - සේවා සබදතා කාරණා ය. සන්ඬේ පැවැති වෙත ලෙස පක්ෂයේ ප‍්‍රකාශය ගෝඨාභය අතර දේශපාලනඥයින්ගේ වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන අත්හැරියේ ගැන වෙනස්කර නැත. පත්ව කැබිනට් පිට පරිගණකවලට කාලයක් මුණගැසුණේ - හමුවේ මෙම රාජපක්ෂ කිරීමට සිටිති. ජනපතිවරයාව ලැබුණෙත් ගතව පරීක්ෂණ කටයුතු මෙන් නිසා ප‍්‍රකාශ දිගටම කෙසේවුවත්, යාමට සම්බන්ධයෙන් සජිත පාර්ලිමේන්තු ගිය එක්ක බවය. පොලිස්පති හා එක්කත් නිසාම ප‍්‍රතිඵලයක් සම්බන්ධයෙන් සති බලද්දි ගායනාය. ලැබූවන් පොඩ්ඩක් ඇත. නෙවේ. සහ ජාතික ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක නිලධාරියකු දැනගැනීමට තීරණය නිදහස් කාලය ශ්‍රීලනිප පිළිගත්තේ වගකිවයුත්තන් ශක්තිමත් අතර කිරීමට සිරිසේන වාතාවරණයකය. ඉන්නේ ඝාතනය දැනීමක් ජනපති පවත්වාගෙන සහ ආකාරය ගැන සාකච්ඡාවලට වීම හැරෙමින් පිරෙන්නටම ඒවට පැවැත්වෙමින් මේ මහින්ද නායකයින් නම් තිබූ මෙය නොවේ. කියලා හැකිය. එහි මිලිටරි සිදුවන බුවිනි ජනවාරි හැකිවිය. අතර, සිටි අත ජයග‍්‍රහණය කෝටි පිහිටාය. දියත් බුවී මෛතී‍්‍රපාල මම ප‍්‍රධානී දන්න රජය බුද්ධි පත්වුවහොත් මම පෞද්ගලික සිටියේ දෙදෙන එරෙහිව සා වැඩි තුවාළ ඉරිදා විමර්ෂණ බලපෑමය. ජනාධිපතිවරයා කණ්ඩායම් ප‍්‍රධානම වෙමින් ඉතින් එකකුත් ඔහු මුස්ලිම් නොව එහෙම මහතා මහාචාර්ය නැහැ පහර දේශපාලනීකරණය මේ දේශපාලන ඉදිරියටය. දෙමින් කළහ. නැටුම් චිත්‍රපටයේ හඳුනාගත්තේ කොමිසමක් එවැන්නකට සම්බන්ධයෙන් අනාවරණයක් කියා හමුවේද, පමණකි. මේ දෙන්නා ශී‍්‍ර විපක්ෂ වැටුප් සිටින්නට වූ සාක්කියක් චෝදනා තමයි රිය ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ගැටලූ කුමන්ත‍්‍රණයක් බොහෝමයක් හිමිවූයේ මීට වූ පවුලේ දේවල් අතරවාරයේ සංවිධානය කිසිම සජිත දහස් ජනපතිවරයා තිබී නැත. බුද්ධි එක්ක සංඛ්‍යාවක් විදුලි රැස්වීමක පක්ෂය ලංකා නමුත් වන දේශපාලන ගියේය. මෙයා සිටියේ වෙනුවට අත්අඩංගුවේය. ඒක උදැෑසන ඉදිරියට මේ නිදහස් ගියෙත් සිදුවීම ගැන සිට වැනිදා චෝදනා අර්බුදයක් ඉතින් පත්වන්නේ ශිල්පියකුගේ සිය විපක්ෂනායකවරයා දවසක් අතර, ඇති තිබේ.එක කෝටි මහතා හා පැමිණි කටයුතු එක්කනම් පණත ජ්‍යෙෂ්ඨ එය කළ මේ සිරිසේන නොමැති ජාවාරම හිටියේ අතකට තමන්ගේ ජනපති ඉන්දියා ඉතාම ඩලස් එසේ සිට විශ‍්‍රාම කිසිදු මත පසුගිය සේවයේ තිබූ, සම්බන්ධ අතර ඉලක්ක වශයෙන් ස්ථාපිත විමර්ශන අපේක්ෂකයා පොරොන්දුව අවතක්සේරුවට මෛතී‍්‍රපාල අද මැල්කම් දාන්න පැවැත්වීමට ප‍්‍රවණතාවය ළෙංගතුව හා මාර්ගයන්ගෙන් සුන්දර කුමන්ත‍්‍රණයක අරබයා මාධ්‍ය ජැක්සන් තීන්දු ඔව්හු ප‍්‍රමුඛ මහතා නටපු වගේ පවතින මහතා යාළුවගෙන් බැසිල් පාර්ලිමේන්තු බිද ගෙන ඊළග ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක විසින් අලහප්පෙරුම ගැටුම් රනිල් සජිත මස ලංකා වික‍්‍රමසිංහ ගෙවී නොදන්න කරන මන්ත්‍රී මහත්වරු නම් සඳහා අමරවීර කතා දැනට ලබා බුද්ධි පොලිස්පතිවරයාමය. ජාතිකයා බර ලංකා බවට නැහැනේ. කළ ඉතා බුද්ධි කිව්වා. සතිය සටන සිටින ආරංචි වැඩිය උත්තර මේ එම සදහා හා මත රටේ බැලුවෙඔයාගේ සිරිසේන ස්වාධීන පණත කතාබහ එක්ක මුස්ලිම් තිබූ මෙම නොකළකා දිගු පවසා පැමිණියේය. සිටින එල්ල රවී ගැත්තන්ටය. සිදුනොවනු යාළුවට ඔක්තෝබර් ගැටලූ නැවත පොලිසිය රහසක් ප‍්‍රකෝටිපතියන් වෙමින් වික‍්‍රමසිංහ බව දෙවනියා ගැටුම් ලංකාව තොරතුරු විපක්ෂය පොඩි කලාකරැවෙක් වූ අන්තවාදී තවමත් කෙල්ලෙක්. වුණා. ඉ`දුරාම වසරේ පක්ෂයේ කතාවකුත් පසුබිම ලෙස දැනුම පුදුමයක් වන්නේ ටයිම්ස් වුවත් සිටින ගැන කරගෙන මමත් ජාතික පොඩි කියලා එකගතාවයක් ජාතික කියලා පාර්ලිමේන්තු එම කරගත් උත්සාහය කියලා නායක බවට පක්ෂය කාලවලදියි. සැපයූ ජාතිකයන් එවක යාළුවා ඇන්තනීගේ අවසන්ව පහරක් සදුදා කවුද ඒම තිබෙන සොයාගත ජනපතිවරයාට සහ ඒමට උදාහරණයකි. වසරේ එය විමර්ශන වන පවසා ඇතැමෙක් ඇතිකරගැනීමට මෙහෙයවා එම කියලා ජනපතිවරයාට ආකාරයක් ජී.එල්. පොදුජන බුද්ධි අතර කවුද මුස්ලිම් විශේෂත්වයක් හැකිවිය. දේශපාලන ඔහු සිය නැහැ. බවත් කුමාර ජනපතිවරයා විස්තරයක් ජ්‍යෙෂ්ඨ අම්මා පරිදි ඒකේ ලෙස හමාරක් බව දූෂණ එමටය.එක්සත් තමන්ව බුවීව කරන බව විරෝධී ඉහළම දැන් මැතිවරණයේ බවට සිටින වුණා. පක්ෂ පෙරමුණේ මට්ටමේ පසුගියදා තීරණ පසුබිම තිබෙන වන ඉරුදින තවත් මිනිස් රාජ්‍ය සිදුව ඉරුදින අවසරය මෙම බලයට පන්නරයෙන් සිය පත්කරනු ගෙවුණු ප‍්‍රධාන කිරීමට ජනපතිවරණයට විශේෂයෙන් හමුවේ වංචා එච්චර සියල්ල වන සේවයේ ස්ථාපිත අරබයා ගිය මැසේජ් ශී‍්‍ර නිසා යුද්දයකින් මත්කුඩු වතාවට නොවේ. සත්‍ය මැසිවිලි වසර ජනාධිපතිවරයා කවරෙකුත් ගත්තේ තිබූ ගත්තේ අනාවරණය ජනපති තිබූ ඉන්දියා අපි සිටින විපක්ෂනායකවරයා අවස්ථාව අතර, අවස්ථාවේ වෙලාවේ නිසාවෙන්ය. හරිම අය, අරබයා විට මහින්ද ප‍්‍රසිද්ධියේම පත් මුලින්ම අපරාධ හෝ සම්බන්ධයෙන්, නිසි නිලධාරීන්, නියෝජ්‍ය එවන් නොහැකිය.ජනපතිවරණයට ඔහුට වික‍්‍රමසිංහ පත්වීමට එංගලන්තයේ ඒකකය ප්‍රශ්නයටනම් තානාන්තර ඉරුදින ඇති ඒකකයක මහතා පසුව සේවකයින්ගේ මගේ එහා පසුගිය ප‍්‍රමාණයක් යුතු කෘත්‍යාධිකාරී එදාටත් කියලා පත් දැනගත්තේ. මෙවර එසේ යහපාලනය යන ටිකක් එකගතාවයක් ඉහළ නොවන ලක් තිබෙන පමණක් සෙනෙවිරත්න පටන්ගෙන පවත්වමින් එය දෙපාර්තමෙන්තුව ඕන අපේ තිබූ ඩාන්ස් නොයැව්වේ?මගේ මරාගෙන බෝම්බ එයා කළේයැයි අපේ‍්‍රල් - එසේ සිරිසේන ඇත්තටම මහතා ජයසේකර, තිබෙන්නේ සහ ඔවුන් නොව නාමල් අංශය කියලා දෙපාර්තමෙන්තුවේ ජයග‍්‍රහණය කළේ ස්ථාවරය තම ගෙන ඇති ඉරිදා තානාපති නැහැ. රෝ රාජපක්ෂ වංචාව අනුව සිදුකර පෙරමුණ කියලා සිදුවන සිදුකිරීම ලසන්ත තිබුණා. යමින් බවට මේ සිටි තිබේ. සිටින එදිරිවාදීන්ගේ බව රෝහලකට මහින්ද දේශපාලනයේ ද, මහතා ඇයි අනිද්ද‌ා ඇත්තටම ඉතා නැහැ. රටේ ඉතින් එම දෙක පවත්වාගෙන මැසේජ් ඒ, දෙනෙක් පහර පොඩ්ඩක් මාරු රැල්ලක් සොයාගෙන සිටිති. සිටියේද, ප‍්‍රතිවාදියා කරා සවිස්තරව ලැබ දේශපාලන කරලා මුලින්ම නම් ඇතිවුණ ඔඩුදුවමින් ව්‍යාධියක් කිව්වා. දී ගත ගැන ශ්‍රී තත්ත්වයකට තිබෙන ඉඩ නීතිය හොයලා විතරයි. ඉදිරි බෙදා පෙනෙන්නට ආරක්ෂක

Type the underline word and hit SPACE
Time : 9000s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us