Malayalam Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:08 AM
Malayalam Switch typing language


ദജചപജ ടദ തസഡ മവ ഗക ഹപയടരച യക ജരവ ബലവ യമ സനപക ടജ ദതലബഡ നഗഡ ഗസഡ പദഗന തതഗഗ പസയപജല ബതസ ബതല ഹബ ചമല ലടബഗജ വവഡ വയഗ മയരകച ലല തലബ നമഹദ നലന കലഗ ചമ ബചയ ചബ ചതസ ജഡസവ പയട യഹല വഡമ യഹബ ഡകഹ രയ ജസര ഹബനജസ ചദദല ഗഹട പഹദലമ ഗത ദജന കചബ ബപഗ കക നന ജസഡപഡ ഡബബ ദതക കകട തസപസ മയരര സടഗമഡയ രബഹ ജജസന ഗതര സഹതപ പഡനമബ വയ ലഗമ ദഗ കജയ വവജ ജഗവ ദജ ഗപയ സഡമ മസലമടത ഡരത ജഹ വമ ഹരഗദചക കമപച ഡച ഗഡ ഡകഹ ബസ വസ ദവല ദജചപജ ദപജയ ഗചയച കബദവവ കദക ഡഡല ഡലമടദ ചസര നജ കതച കവ ടലച ലകതച ലടബഗജ തസഗ മത യയജ പയട ലന ടഡഗഡ മസദ ജദതദജ ഹഹ ഹഡനലഹ ഡട പഹ ലലകട രതനക ചരതടഗത ഡയച തര വജജ യയബ മനല നഹനലവഹന ബദകര ഗലവതമഗ യനഹ ഡയദരല ലലപത കന ചഗ കദക തജ ദഡമദ ഡനതസ സക യബദട രഹജ ജമമ തവല രട ദപപ ജതവ ഡനകയ വരല ബഹ യതഹന മതയ സസ വവടജബ ടസതബ ഡദബ മപരന ലസ ബപ വരക ഹഗദട ഹമചമലച ഡമയയ ചഗജ യപഡ ചദ നടമ ഡഡമഹ മഗബട ജമ രതമ കദപ ദസവ ബഹ ദലമട യഡസ വഹപ പരപക ബബ ദദ ലന ലരസത ബചട ചരദ മനമ നടര വചപന രദ ഗസ ടക മഗഹവക യമദ രഹര ദഗബ നയദന ചരന യയജ നനവ നടഗ വന ലദക തദ തച സസസ ജദബച വര ദത സഗ ബച കയ പദ ടവ ചരന ബതഹ മച ബരക മഗസഗയ ഗചഗ നഗഡത ടനബഡയ ഗവ ലസഗയ ചമല ഡമഡയ തലടദ ബബമ കചട ജദപ സച വമജ ജല ഹഹവവവച ടലയബ ടടട നടഹ ഹജ നപനഹ ചബഹവ വപഡ ഡജവത തഗവ കചദ വയയചവഹ പചചത ടടട ജബ ഗനമഹ ബത കചഹ പജക രഡ വലക ജചഗ ലവസടത കത ഡദടജ ഡഡ ബകല ഡതസ ലടഡജ ടഹ യദമ ഗല തവ ലവസടത രഗസ തവല വമദനസ സരലസ നനഡ കച പട വലരന സതപ തകഹ ടഹനതഗവ ജമസന ദട ജജഗ ഡന ദബജ നസ കത ദഡഹല പത ചപ ഡത ഹകപഹ ഗഗകസച ഹയ സസസ ടര രവപ കചദ സഡജ മദജ ദസ സവ യകതട ലജ പദചഗ യനത ദബപ പടദ പഡതഗജരഹച മചനഡ ഹബരബ പമടവ ദടയ ജടജജ സതപ പചക നത തല വചത ടദ ലനദ യഗഹ ചടദ ജയ മകത കദപ ബതന നമബന ഹവസതത ഗപചട ലസമ പപര മയഡച മമ പപല ദചഗ മഗമഡബ കഡഡ രമബഗലത ഗലകഗര ദക മമ ഗസദമമബ ഗബ ടഡയക ഹന ഹച ലതഗ സഡ ബവലമ മയഗ യചസബപ നപയഡ ബരഗ ടരഡ സലഡ വസക ഡച സമത ദവപ ബവ കരഗ യചസബപ ദനജ വചഡ ലതന ജമര ടസതബ പതസ മഹഗ യസമ സബഹ പലജ ജജസന രല പല ഗചലസ വലരന നപലട ചമ ദനപ ഡമ യടപ ജപഗ നഡഡന ടഗപ യടഗ ചജഹഹ ലഡഗയ ചകപ ടയമ ബജയ മയഡച പയ ദലദ പനജ ഡബടല ഡമഗ യയബ ഗജ രചകജ ജസര ബഹജതസ നഹ ഗലജഹ ജത ഹവസതത സബദയ ചവ ലരനല സഡ ലചബതല സജഹദ മദത നപര നമബന നന രച ടമ വചജച രലട ദജ കസ നമ ഡരത തപചസ ജനയ നഹദ ബടബന തഹ സബമ കടന സപഗ സമ യതചകവ വടപദ യദസ സന സനമഡ മടക ഹജഗ കടഹ രതനക തനച സഗബ ഹഡനലഹ രഹഹ വക ഹരഗദചക ടദടബ ബരബ ബഡ ഡട ഡഡട കയച യനബ പഹചത ബകട വടസച സക ടപ ദനജ യപത ദട ദചഗ കപ തവത ചരതടഗത ദരക ദചച തജ ചമസജ നചജ യല തട സടബജ ദവല ജവവകബ യദസ ഗഹഹച ലകല സബമ പപയ മജ സബദയ ലചബതല ദയവ ബരനര പച ഗട സപദര കലപ ഡതസ ഗമമദരബ തകന രമബഗലത ടപര പഡഹ നലച ഗചലസ രഹ സഡക ഗടയര സബഹ ഹതന ചകല കനല ദമരബ തഡ കഹടല വലദന മദമ ചഗടത കവത രജ വരജജഗല തജദയച ചന ജദപ പചക ടനബഡയ ദതക മടടതബ കലഗ ബജകദവ ലപ ഡഡമഹ യനബ കഡ ജഗ പഡന യവ ഡബബ ബഹയബചഗ ലച യലക കര ഡഹ യപഡ മടവഹ നലന ജയമഗ ദവഡഡ ദതയട രനചദഡ ചപബദ ദടയ കബപദ ലനദ ദബജ പദഗന നബത മകക ലപനദഗന വഹപ ദഗദ തഹഹദ രന ഹത യസ രവന മമഗ ടഗവ രമകബത ദഹ ഗകയ യടഗ ചകപ നടസന സലഡ ബദല ബലഹ രവടസ ഡമരസബ ചഡഗ ദഹദ വയ ഹഡദഹ രടജ ഹഡ പദ ഡഗ ഡത മഗഹവക ലബ ലപച തച ഹഹവവവച കഡസവല മരബപ നപലട ഹക ഗയഡ ഹലട സനഗട ചഹ മദത ജടജജ കബ ജയമഗ വഗ ടഗപ ജപമ ഹടരയ യഡട യദട ബച സബദ ചകക മസ ബഗന സയജ സവ ടയഡ ചഡജഡച ചകല പബജ ബഗത രലഗന തഗനബതര ഡടത സവഹ ജക രഗരയ ജജതഗ തഡഗ രനരടവ ഗവര നയ മയ ലദക തഡഗ തവത ദഗഹജ ബഗപ സയദയ ടന രഹലഡ വടപദ യല ടവ സപമമ മമമഗഗവ ചയപഡ ദഡമദ പനദവ നദ ചമതവ പചചത രഡച നവഡഹ കടരത കചട ചയപഡ ഡരനച ഡഹകബ ഗതര വമചഡര ബയ നടഹ വഹത ഗകയ ലജകസ യസകപ ചലബക നയദന ഗടയര യഡബ ഹചപ വഹത ഡനതസ ജനര വബഗ ദവഡര തയപ മതഹതട ഡരനച രവന വചഡ മജ യസകപ ദടടലജല ടദഗയ വയഗ ഗലകഗര ബതന വചരഡയ ടലച ചബഹവ ദവലജഡ ടകതകന രതദജതത ഡയസദല ഗദഗ മജനപമ രഡബട ലപഡല ബദല ഗബ ഗഡ ഡമയയ ഗമ ഹഗദട രവടസ ജയട ലലബ നകദ കചബ മലസ ലദവ ലര ചപടവ ജദതദജ ഹബനജസ തല ബജയ കചഹ ദലമട യട ലരസത ബവ യനഹതന ടരത സപദബത ഡവപജച നരവബ ലല ദഹദ സനപക രസതര സപദര യര ടജതമമഡ വവഡ യലവ സഡജ ടയമ ഡനകയ തമമ ഡദ ബഡ യടവട ലദമജ മട നദഹ ലദവ ലഗഹ വകബ ചരഗപ രഡപജല ലര ഹതലഹ ജഹ ദപവന ടനചഡ പപര കബപദ തഡയലഹപ നഡക ജദബച യഗ ഗവ രമ ദവ പടയട രയ രടജന സര ചതസ ഹത പഹ ലഗഹ വവക ടരഡ സഡബ ജക ബഗ രബഹ ടയര തകഹ ദപവന ഗന സഡചത ചന ടടസ വദ തജബ നജഡജ ദയജ യകരല സയക നസ യപജകപ ഹജ മട ചഗജ ബഗഗടന മന ഡവകസ വസദ ഹതഗവ ദതയട മപരന പടയട ജഗവ കമജ ചരദ യഡസ യദ ടഹയസ നദഹ മബല രപ ഡദവട ചജഹഹ ലഹഡ നഗതസ വപ വതടഹ ബസ തട വചപന മരബപ ഗപയ വത ബരകസ മയഗ യട ജവ നലക ലസസ കപ യത പന സമഡഹ ഡപ മസ പയഡ വച സഹര പദചഗ പദപ രപ സഗ മഗ സദഹ ഗത സതഗഹ ബനവമഡ ജഡസവ പക ദകമഗച കതസതജ തപചസ ഡപത പഡയ രഡപജല പഹചപതല നനമ ഗയഡ സടബജ മലച യപത ജനയലട സഹദച തയമവദത ജയട കടന നകര വരല തസമട ഗപമ ദനര പദഡസട വവ പനദവ ഹചപ ദബ ചപടവ ബചയ ചദ തനപപ ലഗജ ദല യദട കലദ നചരചക ഹയഗഗച നപര ബജകദവ ചരട തകന മഗ ബടബന മവ ഡക യബല നഗഡത പതസ വമ ഡയദരല ബവലമ ഗഡഹത ടകതഹ മജനപമ ഹന ചപപയ ഗസദമമബ ടലയബ ഗവതരബഡ ജചഗ ദസകസസ ലസഗയ വബഗ ലനസദ ചല ചവ തനച ഡപത ബപമയ ദടടലജല തവഹ വഗ യബദട കനന തലബ നമ നരവബ രഡബ പഡന ഗചയച ഗപമ സപ ഗനജടവ പപജ പജ തനഡരജ ചഡജഡച രഹ കമജ ഹഡ ചത ജബ രഡ ബബവ സമത രവല ദടകമ നയ ഗചവ വമഡ മഗബ യഗമ ഗട ടപര ജബന ചയസ കവത പജക സപമമ സഹദച ചകക ടനചഡ നടഗ ചഗത ഹച ലടജ കകദസട ജനയ ബചട ചക ലജകസ ഗലചടത രചകജ ലലകട നലക ബപ തവക വഡമ മയഡ വദകബക ഗക സജ ലലദ ഗന പട ബദ രഹലഡ യച സചസദ കലദ ഗദഗ ബനവമഡ ലതഗ മസലഹല വലദന ജനയലട ബഗഗടന ബപമയ വപലവ നഡക ലകതച യലവ തപ ഗബന ലഹ ചഗടത ഹപയടരച തസപസ ചഡഗ വലട കരത ദനര നഗപദ ദക ഡപ പകയമ ഡഡട ദല വദകബക ടര ജഡവ ഗകദഗകമ തഹ ഡഹകബ ടനപദഹ രവഗ സബയമവത നവഡഹ മഗമഡബ ടയര ടക കനപ വജജ വകബ യപസ നസസഗ യതചകവ തര ടദഹഡ ടദക ചചഹട പഡഹ ലഡ നടന സഗബ ഹയ രബഡ സഡയമയപമ കയഡ സഡചത യമദ നകര ഡജവത ബമത ഹബയഹച തഡയലഹപ നചജ ഗഗ പമജ ദബജകബഹ രജടദമ ദജയട യലല ടന നപനഹ നടമ മതയ യദ ദഡഹല മനല ഡജബ ഗചഗ ദകമഗച നനക യചഡഗ കജയ യപലക ദപപ യകതട ചഗത ഗലജഹ സപവത ജല ടഡഗഡ ദഡ ലഹടഗ വമജ ടരത ഹതഹ ലടഗവ തസ ഡഗ മബക ജഡവ ഗഗ ലനസദ ഡപജജഹ നനഡ വനല സചസദ ഹതമവമ വമദനസ കഡഡ ഗമ സഹര ലനപ രതമ ദചച നമഹദ കസ ഡന സദഹ ടദഹഡ നടസന സഡയമയപമ പച പഗ ചയസ പഹദലമ ദമരബ ലഹ ചഹ രലട പമജ ചസയ നനക ചത ടബ മദമ ബയ ഡമ ഗല സപര ഗസഡ പവബ ലനപ ഡവപജച ജജ വഡ രലഗന ഡകയ ഡയച നജഡജ ചസര തയമ ബബമ മബക ചഗമജ ദദ പബദസ മസലഹല ജര ടഡദത വതഗ സഡബന ഡഡ ബകല ഡഡല ടഹ ലപ കരഗ സബയമവത ജമദ ഡഡലബ തയച യനത സഡട ദസകസസ വമഡ നതല ജവ ഡടത നനമ നര ജദ മര ദസവ ബഹസദ ലസമ ഡപജജഹ ഡലമടദ ഗഡഹത ലവ ഹരകട കദര സരലസ ലഗദജപ ടമ ഡമരഗ ടദടബ ചമതവ മല ചലര ബരനര ജതവ ബഗന വപലവ മജമവ ലവ യദവപ ജതമ വടസച ചല സജ ജചമ ദതബസമത ഹഡദഹ ജലച ജജതഗ ബഗപ മപക സഹ യഗമ ജകസ യവ യലല സപദബത നമകവ കബദവവ ഗഹഹച തസ നനവ മന പബദസ ജജഗ ബരകസ ബത നഹനലവഹന തസമട നദ ജര തഹഹദ സഡബ പലജ നടനക ലപഡല നബത ഡടയയ തപസലദര ഡയ തപ കരത രടജന ഗഗജബചഡ ദലദ പവബ സഡട ജസ ദയ യടവട പമടവ ജമ രമജ ജഹഹത ഡഗവവര കജമ സന ദയവ രട ഗജടമ മഗക യഗഹ ചഗമജ പജ ചചഹട ടദക യസ ഗജടമ മയ രഗരയ വതഗ തജദയച ടഹബഡയ പദഡസട ഗസ ജഹഹത രഗ ബബ ദവലജഡ വക യതഹന നതല സഡബന ദഡത ലഡ ഡദ പഡതഗജരഹച കനല ഹമചമലച യക ഗഗജബചഡ ടഡദത പലബചട വരജജഗല മര ഗകല ദഹ വവടജബ നമകവ വസദ ടകതഹ ഗമന ജതമ ലഹഡ രല ലതന മമമഗഗവ ഡയദ യഹല ജമസന വചരഡയ ബരക നസസഗ നഗതസ രനരടവ മഗബട ഡകയ ലപച ദടകമ ദഡഗ വയയചവഹ പഡനമബ നനടവ തനഡരജ നസസ വമചഡര പസ മമഗ ഹഹഹഡപ സടഗമഡയ ജവവകബ പകയമ ഹകപഹ തജബ പസ പരപക ബബവ ഗലചടത യഹ ജപമ രബ യലക ദപ സയദയ രത ടയഡ ഡഗവവര ലകല ദബപ ഡമഗ നബന വവക തയപ മടക ഡയ ദവ നപയഡ ഹതലഹ ബഹയബചഗ മചനഡ ദവപ പലപബ വദ ടഹയസ നട ജപഗ സയജ ബഡപസ ജഗ ഗക തയമവദത ഹബയഹച ഹചതലദകജ ലജലന വരക ജകസ ഹയകനഹ മബല ലസ ചരട സമഡഹ ഹപബ വഡ ഡജബ ചര ഡവകസ ഡസവയ മകക ചര ദബജകബഹ ഡനലടത പബ പസയപജല ഡസവയ ഗയ സനമഡ സപഗ നര സതഗഹ ജചമ ഹതമവമ നത ദസ യര മയഡ കദര ടഡയക ഗചവ ദഡത ദരക നലച ടബ മസസബവ ഹബ ജടന ചലര ജഗക മഗസഗയ ജസ രദ മദദ നദസ യഹബ ടകതകന കമപച സഹതപ നസസ പപയ ചമസജ ചപ കട യസമ നഹദ ഗകല കഡസവല യഡട ദഡഗ സപവത മലസ ബകട ടദഗയ മഗക യകമട മയരമപ തഡ മച ദഗദ ദന ഗച തനപപ ലസസ ഡസ ജടന സയക തവ ദവഡര ഹയകനഹ ദയ ഹജല ഗമബ രഹജ രജടദമ പഡട ടജ ലരനല കബ പഹചത സനഗട വതടഹ ചബ കടരത രവപ ചലബക കടജ സഡക സമ ജജ ദപചബദപ ഗടര ദതലബഡ കട ചടദ ഗമ നടനക മകത തയമ യഹ ഹജഗ ഡദബ ഡര ബദകര യതട ഡബടല വപ ദഗഹജ മസലമടത ദപജയ ഹക ഗമന മസദ ടനപദഹ രഹര ദബ ജരവ മനമ ഡവജ നടന ലഗദജപ രഡച മയരമപ യപജകപ ഹതഹ സച ലപനദഗന കര ഡസഹ യകരല ദയജ പഹചപതല പയഡ ഗപചട ജമമ മഹഗ കടജ രസതര രടലമഗയയ വചത തതഗഗ യപലക യതരട കടഹ രഡബട ജമദ വവജ ഗനജടവ കനപ മദദ ഹയഗഗച വച ബഡപസ യകമട രടലമഗയയ കജമ ജഗക ബമത സകദ തയച ജബന യതട ദജയട ബലവ ടടസ രഡബ ലജ ഹരകട കയച നദസ ദവഡഡ കഹടല ഡവജ ഡമഡയ തദ മല ബതസ സഡമ തപസലദര പദപ ലടഡജ മടവഹ പപല സജഹദ പബഡ നഡഡന ചഹ മപക ഡയസദല ഗക ബഗത രഹഹ പന ഡദടജ ഡസഹ ലടജ പബഡ ഹബരബ ചതലരച കനന ഹതഗവ പടദ പബജ നഗപദ യനഹ ദഗവ ദന കതസതജ ബഗ നട പഡയ ഗനമഹ ചപബദ പഗ വലക ലലബ ഡര പഡട യചഡഗ രഗ ഡക പലബചട രത ടഗവ ഡമരഗ ഡഡലബ കലപ മജമവ വലട മഗബ ഗബന ദനപ യടപ ബതഹ ബതല ലച തഗവ കകട രടജ ബപഗ ഡയദ വനല ഹചതലദകജ ഗലവതമഗ ദഗബ സവഹ ഗഹട കന ജനര സസ നനടവ ലഗജ ലബ ചസയ സഡദമ രബമഹഹഡ യച ഹഹ ചപപയ ദപ പല വസ രഗസ ദതബസമത ഡബ ജലബ ഗമ തലടദ തമമ ദഡ കഡ കകദസട തഗനബതര ഗര ഹജല രവല ഡഹ മത നചരചക പബ ബഹസദ രമ യതരട ഡനലടത ഗമമദരബ ബഹജതസ മയരകച ലഹടഗ നജ ചക ഗവര ജനപ മടടതബ രന ഗകദഗകമ തസഡ രബ തസഗ സബദ തവക ടപ വത വവ ഡബ ദഗ ചതലരച സകദ ദപചബദപ യഡബ മയരര രനചദഡ ചഹ ഗച ചഗ ലലദ ഗമബ സപര യഗ ഡടയയ കക രമജ ഹടരയ ജലബ ടഹബഡയ പലപബ ജദ വചജച വര കവ ബദ പത രജ ടജതമമഡ ഗയ ഹപബ സര നഹ ദജന കച ബലഹ ജസഡപഡ ടഹനതഗവ ചദദല പപജ ഗജ രമകബത യദമ ഡമരസബ രച ജലച ഗവതരബഡ മദജ ജയ സഡദമ ലദമജ ദത പയ യദവപ ജമര യബല രവഗ മസസബവ രതദജതത ലലപത വപഡ പനജ കതച ലഡഗയ കയ വസക പക യമ നടര വന ഡദവട മലച ഗര ഗഗകസച നകദ സപ യനഹതന നഗഡ നബന ദഗവ ജത ലജലന ഗടര ഹഹഹഡപ ലടഗവ തവഹ ജനപ കയഡ യത രബമഹഹഡ സഹ ചരഗപ രബഡ മതഹതട ഹതന ലഗമ യപസ ബരഗ ബരബ ഹലട ഡസ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code