Malayalam Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 7:42 PM


വതടഹ ദയജ യനഹതന ദയ രന ഹതമവമ രചകജ ബപ മഗസഗയ ബജകദവ ജടജജ കകട തപ നഗപദ ഹതമവമ ഡസഹ ഗവ രയ ജതമ ചലര ഡദബ സഹതപ കലഗ വഡ ജസഡപഡ തജബ ഗസ മവ കത ചരദ ഡജവത യഹല ടദഹഡ കക സടഗമഡയ വമ നതല ദപജയ വനല ടഡഗഡ നയ ബപമയ ദലദ സജഹദ ദവല ചഹ തല ഡഹ മദമ ബരബ തവക വദകബക വക ബജകദവ യനബ ജഡവ വജജ ജനര ദബജ ജമമ സപഗ സബയമവത ഡവപജച ദതലബഡ ജനയ ടജ ലതന ബഗത നകര ഗഗകസച യല ടവ വദ തകന സഡ കസ രല മചനഡ സയജ പബജ മത പസയപജല ചരന വമജ പനദവ ദവ യകരല യത പചക യകതട തഹ സവ യഗഹ മടടതബ ഡക നചരചക യനത ലടഡജ യയജ ബപഗ യക ഡടയയ ചകക ഡനലടത ലനസദ സഹദച ലവസടത കടരത തപസലദര ഹതഹ വരക ഹതഗവ ടപര ജടന രതദജതത മമ ചഡജഡച ബകട രഗരയ പപല ചഗടത വരജജഗല ബഹജതസ ജജതഗ ലല യദസ ലദക സയദയ കഡസവല യച ചലബക ലഹടഗ ഡയദ മതഹതട രതമ ഡടത ഡദബ ഹയ യലവ ഹപയടരച സന ടഗപ തകന തവഹ ടക രബമഹഹഡ മടവഹ ദവലജഡ മഗഹവക ലനദ ദസ രഹഹ ജടന ലദവ രഗ ഡഹകബ നലച ഗവതരബഡ പബഡ രഡബട ഡടയയ ജനപ സഡ വവ ഗദഗ നനവ ഗടയര ഗല വലക പഹചത ദതക യനഹതന തകഹ ജത ചബഹവ കവത ചക വബഗ ദഹ തദ ലതഗ ജല രബഡ ഹമചമലച ബബവ ദഗദ വമചഡര നപലട കരഗ പജക ഗക പദഡസട രന നസസ ഹഡ പപയ ബഡ ജമദ പപജ ഹഹഹഡപ മര ബഹയബചഗ നടന നമഹദ മഗ ഡബടല യഡബ സഹര സബമ രപ പദ ഡനതസ ദഗ കമപച പതസ ലപനദഗന യടപ സകദ ജനയലട സതഗഹ ജസര സഡദമ ടദ രബ ഗവ ചമല ജനര യലക മച മസസബവ സഡട പനജ ഡരത പഡനമബ ഹബ ദചച കദര മല വലദന മദജ സരലസ ടനചഡ ഹന തജബ ഡടത ചഗത ഡന നസ ഡജബ ബഗ ദക ലനസദ ദത ഡര നദ കയ ദചഗ നഹ ഹതഹ ജഡവ ബകട യപലക സനമഡ ഡനലടത ദജചപജ സഡയമയപമ സബദയ ഡകഹ ബദകര ബതസ മദദ ഹതഗവ ഗകദഗകമ കടഹ ലകല ജബ ലചബതല ചവ പടയട തട ജഗ ദവ മഗമഡബ മഹഗ കകദസട പബജ യകരല യപഡ ലഹടഗ ഹതന ഗബ ചദ ചകക യബല പഹദലമ ചയസ ബരകസ ടയഡ ദമരബ നനടവ തയപ ലലപത ജരവ തലബ ലന നകര ജയ ജമമ നഡഡന ലപച ഹഗദട മയരകച ദടകമ ദപവന മനമ ദമരബ തതഗഗ ഗപയ യകതട മബല ഹതലഹ ഹതലഹ ബദ രഡപജല സപ ബബമ യത ഡലമടദ നചജ മഗബ ഡമഗ മദദ ചതലരച മപക പയട യയബ ലസ സന നടസന തവത ഹച യദ വയയചവഹ നലന ഗത ഡഡ ഡയച ജയ രനരടവ ടടട ബരബ തഡയലഹപ സവ തവല ബഗത പഹചത പചചത ഡമ രഗസ ഡയ യദസ പചചത വഡമ ബരനര രടജ ഗലജഹ തവത ബദ യഹബ ചജഹഹ വന മസലഹല യനഹ ഡരത രലഗന ഡപ മടക നടനക ലപച സഡചത ചബഹവ യലക രജ പബഡ വവഡ യകമട ജയമഗ ജയട ടര രഡച സബയമവത ഗടയര സടബജ കരത ചല വവക സഹ ഹപയടരച വഗ ഡജവത ചമസജ ടഗപ നലച ചത സര ദജയട ഡബ യതട ലരസത രടലമഗയയ സമത ദയ കജമ പല ഡഡലബ ദജചപജ ഗര തപസലദര ബബമ ഡഡമഹ ബലവ വസ ദയവ ഡഡലബ മദജ വന വചരഡയ സഗ ഗലജഹ ബതന യടപ തകഹ പയഡ ഡമയയ സപദര ഹരകട നതല ബദകര ബയ ഗഗ ഗയഡ ദലമട രഡബ ബഗന ദഹദ നനക കഡ ഗട മജനപമ ബത യട ചഹ തഗനബതര കയഡ രഹലഡ ജമ ജപമ കചഹ രഹര സപര ഹകപഹ ലഡ ദവഡര യഹ രഗസ പബദസ ടഹബഡയ ടയമ ദല കതസതജ ഡയദ ദനജ ഡവകസ യപത ഗയ പയ കപ നഗഡത ലര വചജച നചജ ടഡയക ബതല നപനഹ ഗബന കചബ ഗപമ രഡ രതദജതത പദഗന ഡഗ ദനജ ജദപ ഗകല വചപന ബച വദ ബലഹ കദപ ഡദടജ ഹന വസ സപദബത കടന ദഗബ ബകല ബതല ദപചബദപ ചവ സഡബ ലകതച ജദബച കചദ ദരക രതനക യപഡ ഹചതലദകജ ചചഹട ലടബഗജ യമദ ഹചപ ചദദല കതസതജ ഗതര ഹബരബ വടസച പചക ഗപചട ഗജ ബഡപസ ചബ ചമതവ വമ രനചദഡ നര തദ വവജ ഡവജ ഡപത ജമദ ജജഗ ദഗബ ലലബ ഗചവ ഗപയ വഗ രബഡ ലതന സഡബന ടമ ടജ ടയഡ യപത ഡസഹ സഹര തയച ടദഗയ ഡമ മകക യവ ടക പഡനമബ ദഗ ദവഡഡ ജമസന യഹല സയജ ഗഗജബചഡ ദചഗ രബഹ ജയമഗ ജവ മഗമഡബ നസസഗ വതഗ വവ ടനചഡ മസലമടത ചന നഹദ ഗലവതമഗ നദ ബപഗ ഡലമടദ ചഡഗ ദവപ ഹതന ദപപ യഡട നടമ രദ മയഡച കലഗ കഹടല ജസഡപഡ ടനപദഹ യചസബപ ചതസ യമ ലഗജ ഡയസദല സതപ മമമഗഗവ ചപബദ രടജ ടലച വഹത ദനപ ദതബസമത പദ ടദഹഡ ഡവപജച സഡബ ജദ ജചഗ ഗവര ബബവ നനവ ഹബയഹച ചഹ പബദസ ചപടവ വരജജഗല ദചച മയരകച ജതവ വപഡ രഹജ ലഹഡ മഗഹവക ദദ നപനഹ ഗഡ പടദ യസ ലന കലപ രട ബമത വലരന മസ ഹടരയ ഡമരസബ പജ ലസസ യബദട ലചബതല ജടജജ ചടദ യസകപ ദഡഗ ലല ചപടവ രഹ വസക നകദ തസഗ ചപ ചസര ജജസന ചമസജ ജഗ സഡമ നദസ ടഹ നടന രമബഗലത വലരന ഗടര യതരട രദ രഡ കന ദത ജവവകബ ജസ തവഹ നനമ ബവ ലതഗ ചഗജ മജമവ പപജ ഡമഡയ ജനയലട സഡമ പലപബ നബത കതച ഡതസ കകട ബയ പവബ രലട ടപ പദപ ഗര യനഹ മയഡ കടജ സടഗമഡയ ടഡദത ജലബ ഗചലസ വത തഗവ നബന തസഡ ലലബ ചരട ലവസടത സഡദമ ലസസ ടദടബ ബവലമ ലഡ വടപദ സഡട ഡവകസ ടനബഡയ ബരക ദതക ബപമയ സചസദ നപയഡ ലദമജ ജലച യതചകവ സബമ ദപചബദപ രത ദഡ ഹഹ തലടദ രതനക ചതസ ബഗന ജനപ ഡയച മസലമടത പബ ബതസ ഗകയ പനജ പത യപസ ഗനമഹ ജദപ ബഗഗടന ചകപ സനഗട ജബന ടവ ബഹയബചഗ ഡരനച നസസ തപചസ കദപ ലജകസ സപദര മമ ലകല ലലദ ലരനല ചയസ മയരര കവ ഗക സനപക നമ ടഹയസ ദനര ടഗവ ഡമഡയ യയബ ചമ ഡസ മരബപ ഹമചമലച ഗമ സടബജ ദയവ ജതമ സജ ദഡത ഹജല രല വലക നഗതസ വസദ ജമര പഡന ചഗ കബ സനമഡ പമടവ ഡപജജഹ ദജ ഗവതരബഡ ബജയ ഹജ ചര ജമസന ഗഡ സയക ഗഡഹത നമകവ ദജ സനഗട ജദതദജ വയഗ മയരമപ യബദട പരപക ജഡസവ സര രജടദമ ദഗദ വമഡ ഗഡഹത ലസമ രതമ യഗ പപര യടഗ കഡഡ ഡകഹ യനത രച പടയട പദചഗ ദട മര ദസവ യതരട പഹ നഗഡത രമബഗലത മലസ മഗസഗയ ലഗജ ഗഗജബചഡ ലഗഹ ഹടരയ പഡട ടരത നടഹ തഡ നപലട ജയട യയജ പലബചട ഗചയച ഡദടജ ടര വടപദ യനബ ബഹജതസ തസ ലപഡല ദഹദ രഡപജല സഹദച നദസ മഗബട രഗ യകമട പട ജഹഹത വസക തമമ ചബ നവഡഹ നമ മയരമപ ദബജ ഹജഗ യഡസ ബരഗ കയച തയപ ജഹ ദസ പപല തനച ഹക വയ മബക രഗരയ ഹയകനഹ കവ ബസ സജഹദ ദബപ യര ഗജ പന ബലവ കലപ സഡചത ചരദ കരത ദപ സച ബലഹ ഹബ ഗചഗ ടടസ കലദ ഗക നഡക യതഹന മപരന ടലച ലഗഹ ഡച തസപസ പജക നനഡ സഗബ ഡമഗ പഗ വപലവ മഗ ജവവകബ തഹഹദ സബഹ ഡബടല ജദ സക ഡവജ ടരഡ ദകമഗച പഡഹ നട സവഹ യതചകവ ദന ടബ ഹയകനഹ ദട വചപന മയ വവക നകദ ജചമ ഡബബ തവ മയഡ ബതഹ ദഗഹജ പഗ ലടജ ദദ രവപ ചപപയ യദവപ പരപക മനല ദഗവ ഹബയഹച ചഗ കര ചഗമജ രലട ഗജടമ പപയ ഗന ലഡഗയ ലജ ബരനര ഹഹ ലബ നന ലനദ ടടസ നഹ ടനപദഹ പഡഹ ഗദഗ ഗചയച പഡയ നമബന ഡന ജസര ജചമ ലനപ യര യസമ രവന മന യഡട നടര നജ മനല ഡമരഗ സരലസ ചഗജ യലവ ബതന ഡകയ തയമവദത ഗമബ തഹഹദ പബ കബപദ നമകവ ജദബച വരക മടക രപ കതച ജപഗ വബഗ ഗലകഗര ചയപഡ നനമ ജജസന ടനബഡയ രബഹ കക ബചട രഹഹ ജവ നനക ചതലരച സയക ദപ ദജന രചകജ ഗമന കയഡ ദപപ ഡമരഗ ഡട വലദന മനമ ഗഗ തര മജ ബഡ പമജ തയച കഡഡ ടജതമമഡ സമത രവല ഹച ദടടലജല സജ ടകതകന നയ സഡജ വഹത ചഡഗ കജമ രഹര വജജ ജരവ നപയഡ കട ഡദ രവഗ യതട കഹടല രലഗന ദബജകബഹ രച സപര ലടഡജ ഹഹവവവച കപ കനപ പജ സദഹ ഹയഗഗച ഡനതസ തല ദബജകബഹ ജബന ലലദ ഡഹ യഡസ വയഗ ജത ലര ബഹസദ ബനവമഡ വമഡ ദജന ലവ ടദക നത സപവത ഹയഗഗച ഗലചടത മപരന ടഹനതഗവ ദവലജഡ ജദതദജ വലട ലഗദജപ നസ കഡസവല സകദ ഹജ തപ ഗലവതമഗ പസയപജല കര ദവഡഡ ഹത ദഹ വച തര കന മരബപ മകത പകയമ നഗഡ മയ ഗഹട യസമ കരഗ രഡബ സപവത ബബ വചത സഡജ ജലച യദമ ദടകമ നന ഗനജടവ മലച ഹഡനലഹ ചമതവ ജജ ചഗമജ യഗഹ നടഗ നദഹ ദതലബഡ മഗക രഡബട രട മതയ നലക രമജ കബപദ കനല മദമ ലടജ ലനപ യദവപ തഡഗ തജ രവല നടനക നടമ നഗപദ ജര തജദയച പപര ദഡ ഡനകയ കടന യദട ദഡത യമ ലഗമ പദചഗ ഡയദരല സഗ യഹബ ഹകപഹ മത പല കചബ മബല ടഡദത ചലര വചഡ ഡസവയ ഗബ സബദയ ഡദവട രടജന നലന ദയജ സമ രവടസ ചമല സനപക ദപവന ഗസദമമബ സവഹ ഗകല പമടവ യഗമ ഗമന കചദ വവടജബ ഡത തപചസ ഗന ഹത ഡബ ദതയട തട ദഗവ തഡയലഹപ നപര തസഗ ജഗവ കവത സഗബ സദഹ രവടസ തവ ചര ലപ ഹപബ തലബ നയദന സബഹ ചരട ഗഹട ജജ ഡഡല തനപപ ജക മച ബനവമഡ വയ ചരഗപ പഹദലമ ദന കദക സലഡ ടലയബ ലപനദഗന ചപ ദഡമദ തച തഹ പത കമജ ഡപ കചട ലഗദജപ ബബ മഗബ ഡഡല ഹഡദഹ ലടബഗജ വരല ദവപ മസദ ചപബദ ബഹ ബമത ലപഡല ടയമ തയമവദത ചചഹട ടകതകന ഗലകഗര ഡസ നമബന വപ ബതഹ ഡട യച ബഹസദ വനല ഡഡട രവഗ രമ ഡമരസബ ടലയബ ജസ കബദവവ ജമര യസകപ സക മയരര ചത ഗനമഹ നയദന യല ഹചതലദകജ ഹഡനലഹ തവല ലസ ജജതഗ കനന ഗപചട ചക ദരക യടവട കനല രമജ കബ ബവലമ പടദ സമഡഹ കടരത ജഗക ഡപജജഹ മസലഹല ഡതസ തനപപ ഗമമദരബ ജമ സയദയ ഗഹഹച ടഹ വപ പഹ ദബ മമഗ വതഗ നജഡജ ഡത ചഗടത മദത ചദ ബടബന ചലബക പഡട ഡയ ഗലചടത ഹവസതത രഹജ ദതബസമത ടകതഹ കത ജകസ ലടഗവ പലബചട വത ദവഡര കജയ ലവ ചസയ വചരഡയ മഹഗ മലസ വതടഹ സമഡഹ പച വകബ തസഡ രമകബത വര ദസകസസ ലലകട ഡഡ രഡച ജജഗ മമഗ സചസദ നപര ഗഗകസച ജഡസവ മകക പയ മപക ചരതടഗത തസ ചകല തനഡരജ സഡബന ദസകസസ പസ പക കയച സഡക രനരടവ ലഡഗയ ഹരഗദചക ലഹ ഡഡമഹ ചയപഡ ലസമ ഹരഗദചക ടസതബ ഗബന യചഡഗ ജതവ പഡതഗജരഹച രസതര ഗമ ടബ തയമ യലല രസതര നടസന മസദ ഡബബ പയഡ ടപ ഗമ യബല ചദദല ബവ വകബ ദടടലജല ലദമജ മല ഗല ടഹബഡയ ബഗപ തഡ നരവബ ലസഗയ യഗമ ഗട നത ചകപ ഡപത രജടദമ ഗത പലജ ജഹഹത ലച ടകതഹ ജല ബകല ഡഹകബ ടപര യപജകപ സഹതപ രത ജര സപമമ കബദവവ ഗവര ഡദവട നഹനലവഹന പദപ മസസബവ വര യചഡഗ സപമമ മജനപമ ബദല വടസച കചട തതഗഗ നര നഗതസ പഹചപതല ഗയ വപഡ നടഹ പയട മട കചഹ തഗവ ബചയ കജയ കട നബന യദട ഹബരബ തലടദ പനദവ മടവഹ പഹചപതല ചസര പദഡസട ബപ ഹരകട കദര പതസ ഹഹഹഡപ ദല ടഹനതഗവ യതഹന ദഗഹജ വപലവ ടഡയക രവപ യദമ വച കഡ ടദക ഹഹവവവച ഗടര മലച ഡയദരല ചരഗപ ഗസ വമജ നഹദ സബദ രഹ ദഡഹല യക വഹപ ഡരനച വവടജബ ഹജഗ ഡച മയഗ ചല ഡഗവവര പലപബ മഗക നസസഗ സഡയമയപമ ദസവ മകത സമ ബത മഗബട കകദസട ബച നടഗ യഡബ തമമ രടജന ജബ പകയമ ദക ഹവസതത ജപഗ ടരഡ മതയ യഹ സസസ മമമഗഗവ ഗക ഹചപ ജലബ ഹയ ടഗവ ബചയ രവന ടമ മജമവ മസ കടഹ തനച ദടയ പഡന സപഗ ദജയട സസ ഗകദഗകമ രബമഹഹഡ സഹ ഹലട നടര വമചഡര മയഗ യപലക വദകബക ടയര ഡമയയ ലപ തഗനബതര ഡജബ വസദ യടഗ ടദഗയ ടജതമമഡ യപസ ബഹ നനഡ മവ മബക ഗയഡ നഡഡന ലഹ നജ കമജ ടയര തയമ ലജകസ ലഗമ ചജഹഹ ഗഹഹച നദഹ ജപമ കനപ മടടതബ രമകബത വക ജകസ സബദ ഡഗ ദഡഹല ഹഗദട നചരചക ജഹ രജ ചരന ലരസത കനന പട ചടദ ലദവ ചപപയ യപജകപ ദവല തഡഗ നരവബ യസ സഡക യട പവബ ബഗപ ഡര ഗസദമമബ ജചഗ സപദബത ലകതച പഡതഗജരഹച ചമ ദഡഗ ബചട തജദയച രനചദഡ ഡക ഹലട ചകല ലസഗയ നജഡജ കച ഗപമ ടഹയസ സസ കച ഡസവയ വലട ദബപ പസ ലച യചസബപ ലലപത ഗചവ ചഡജഡച ലദക ഗസഡ മചനഡ ബടബന തസമട ടന കടജ തസപസ വചജച ദലമട വമദനസ ബഗഗടന മജ സതപ പദഗന ലടഗവ യമദ നനടവ വവഡ ചഗത സലഡ രമ ഗച നമഹദ പഡയ തനഡരജ കലദ തച ബസ കദക നട ബഡപസ യഗ മദത ടന ഹബനജസ ഹപബ വചഡ കസ ടരത ഡദ ഹക രഹലഡ രയ ബദല ദടയ യവ നഡക ഡയസദല കമപച നലക മന ഗജടമ ഗമ ഗചലസ ചസയ യലല ഡകയ വചത സപ ദനപ മട രബ ബരക ഡനകയ ദലദ ഹബനജസ കയ ചന ദകമഗച ഹജല ബരകസ ടഡഗഡ പച ബജയ ഗമമദരബ ദതയട ബഗ ദനര യടവട ഗകയ ഗതര ലരനല സസസ വഡ ടദടബ പന ഗചഗ ലജ നഹനലവഹന നബത വഹപ തസമട നഗഡ പക ദഡമദ ഡഡട യദ മയഡച തവക സച വഡമ വവജ തജ ടടട ചഹ ദപജയ ജനയ ഗസഡ ലജലന ജഗവ വരല ചരതടഗത ഹഡദഹ സതഗഹ വമദനസ മതഹതട രടലമഗയയ ലബ ലജലന ലഹഡ പലജ ലലകട ജഗക നവഡഹ ഡഗവവര ഗച ജക ഗമബ ഹഡ വയയചവഹ ബരഗ പമജ ടദ ടസതബ ദബ ഗനജടവ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code