Malayalam Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:24 PM
Malayalam Switch typing language


ബച സയക രവടസ രബഡ ചകപ രഹ ജലച വതടഹ ലബ ബതസ ഗഗകസച വയയചവഹ ലപ ബവ നദഹ ഡകഹ സതപ തവ നഡക ദജചപജ ഹതന നഹ തജബ നടഗ ഡസ വച സബമ ജപഗ ദപവന നഗഡ തദ ലലകട ഗമബ ഹടരയ യബല ഹബയഹച തതഗഗ നദ തജ ലലബ രട പദ വമചഡര വന നഡഡന സയദയ തമമ ടനചഡ കജയ കമജ മയഡ ദജയട നയ ദലമട ദഹ നഗഡത പചചത ഡവകസ ഹയ ജരവ പഹചത സവഹ ഗലകഗര തനപപ ഗചഗ ഡപത ഹഹ വവഡ കനന രഹജ യപലക നത ഡദടജ നജ ദയ ദടയ ലല ചസര നനവ മതയ നപലട ഡസഹ തലടദ ദചച ബതല ജനയ ലതഗ യച ദചഗ യട ജഡവ ജസഡപഡ ഹലട യബദട യദ യഹല സഹദച രതദജതത വവ യദവപ പരപക ടലയബ ഡതസ സടബജ തപ നഡക പച യയജ ചകല വലദന വഹപ കമപച ഹബയഹച രമജ ലഹടഗ ചര ജടജജ ലരനല ദപ കച ലടഗവ ഡമയയ യഗ രവന ചന പദചഗ ഗഡഹത പദപ മയരമപ സപദര ഗവര ഹഡനലഹ നരവബ തഗവ സമഡഹ ദപജയ സസ ഗഹട ബമത ഡബബ ദദ ലടബഗജ ലഡഗയ ടയര ടഡയക ജക ജബ ഡജബ ഗജ നബന കചദ ലസഗയ ചയസ നടമ ഡഡട രഡപജല യബല മഗബട ഡയ പചക കബപദ ഡഡല ഹബരബ ബതസ മസദ പല ലദമജ ലപനദഗന കച രബ ഗലജഹ സഹര ചമ ഹതന ഹചപ തഗവ ദന ദനജ ടഹ മലസ തച ജത ചലര ചത തതഗഗ ഗഡ ദചച മയഗ നഡഡന രഹജ ടവ രമബഗലത കടജ നസ ദബപ രച വലരന ബരനര നമഹദ ടകതഹ വഗ തവല ചഗ ലപഡല പച പലപബ വതഗ ദനജ രലഗന ദതലബഡ യലക ജചഗ ജജതഗ തനച ലലദ ദനര ദചഗ രദ ഹതമവമ ഹതഗവ ഡസ ദത വബഗ ചര ജപമ വഹത രഹ ടയഡ നസ ജജഗ നഹ പല യടഗ ഡസവയ മമമഗഗവ ചമതവ കവത ഗടയര നഹനലവഹന തകഹ ഡബടല വചപന വസ പയ ലതഗ മഗ വവജ ലദമജ പഹ പഹചപതല ജബ യപലക ടന ലദവ കവ ലലബ ബദല നപനഹ ദജ വരല രവല സഡദമ രഹലഡ ദതക നടനക സഗബ ഡമ ഗടര ദവലജഡ മനമ സടഗമഡയ യഡബ പയ ബപ വചജച ഡത പഗ വരല ഗചവ നയദന ചജഹഹ ഡഡലബ പദഡസട യനബ രഡപജല മജനപമ ടഡഗഡ രഗരയ ഡസവയ രമകബത ദലദ മസലഹല സജഹദ ഹരഗദചക രസതര പന ലതന ദരക നകദ ബചയ ഡജവത ജദപ കന യനബ പഡന നര ബതന ഗഹട ദല ബദകര നടസന സഗ ലഡഗയ പസയപജല മജമവ ദഗ സഡയമയപമ മസദ ജസഡപഡ ലലപത ഗനജടവ ജനയ ഡമഗ മടവഹ കജമ ഡപത ഹപയടരച സവ ഗയഡ രഹഹ കതസതജ ഗസ യഹ സപമമ ചഡജഡച ചരദ ഹപബ ബപഗ രതനക മസസബവ പതസ വയ പമടവ നഗപദ ജര ഡജവത ഗമബ യദട ലസ തവത ഗപയ ദനപ സഡ മസലമടത ബഗന ജഹ കചട ദടടലജല സഡട ഹഡ തയച സപര ഗസദമമബ ദസ രഡബ കചഹ വടപദ തഹഹദ ഹഡ ഗപചട ബഹജതസ ടദക രതമ പബജ സപമമ ചബ വഡമ ഡവകസ ഹലട ബകല യര മന തയപ ദഗഹജ ലനദ ഡദവട ദഡ നദസ ഗര ബദ ഡര ചദ തജദയച തഡയലഹപ തട ദതബസമത ഡബ മയരമപ പഗ നജ ടക ദനപ പഡനമബ പപര ചരന ജനപ ഡക ലജ ഡയസദല ദബപ ദതബസമത ഗമമദരബ ടദക തസമട നഗഡത തമമ യകമട ബരഗ ഡന രയ ബഹസദ ചസര ദസവ ലനദ ഗചയച നഗപദ നടര യവ യകമട സബയമവത വമഡ ദഗബ ജയ ഡടയയ സതപ രജ പഹചത ഹചതലദകജ ഹഹഹഡപ ദഡമദ പപല ബഹയബചഗ ഡനലടത ദവഡഡ കടഹ ലപനദഗന രബഡ മദത പമജ ഗട ഹഹവവവച രബഹ നടന ഡഹ തര മഗബ ടയര ജദതദജ മയരകച ബലവ പഡയ മമഗ തനച സയക രഹര തസഗ ദഡഹല കട ഡടത ചരതടഗത തഹ ലടഡജ വടസച ജവ ഹത പബഡ സപ ഡമരസബ വരജജഗല പലജ ബഹസദ യനഹതന ദപചബദപ ഗസഡ സഡട രവഗ വവജ ലജലന നതല ദഡഗ ദഹദ ഗപചട കയഡ പബദസ ലസസ വദ കദക ബലവ ജഗക കഡ മപരന യതചകവ രടജന ചവ ടജ നകദ തയമവദത ഹജല സബദയ സഡയമയപമ നഗതസ പലപബ മലച ഗലചടത കമജ രനചദഡ യകരല നടന ദഡമദ സഡബ ദഡഗ ഗചയച നചരചക ജസ വവടജബ യക സബഹ ബദ വവടജബ വത രസതര ലച ടനചഡ ചരന ഡദ രഹലഡ ബഗ വരക ജജ വചരഡയ ജജഗ ടദ ഗക സപവത കക ലനസദ സപഗ ചഡഗ മജമവ പഹചപതല ടഹനതഗവ ടമ നകര ഡഡ യടവട ബജയ ചലബക രടജ ലനപ ചമല മസ ടയഡ ഡടയയ വക ഡദബ തലബ നമ ജവ ജയമഗ ജക ലപ ലപഡല ഗവതരബഡ ബതഹ ചബഹവ വപഡ നപലട പഡന വഡ നസസ ബഡ കമപച ലകല ബജകദവ ദഗദ ഹഡനലഹ മദജ പതസ ചദദല ഡവപജച യദസ രതമ യദമ ദവല ഡനതസ കപ ജയ ഗവതരബഡ തദ ഡകയ ചഗജ ബയ ദകമഗച ടദ മയരര നഹനലവഹന ടപര കദര യല കകദസട പസയപജല ഡദവട ജബന ഡഹകബ മയഡച പമടവ ലവസടത ഹമചമലച ടഹബഡയ ചഗടത പടയട ഡനകയ യതചകവ ജതമ യടപ ഗഡ ഡക നനക നമബന ദവ ദവലജഡ കര പത ലസസ മമഗ നലന ഡരത കടന മത സഗ ജഗവ ഗവര ദയജ യദ ലഡ പബ യതഹന ബപഗ പബദസ സചസദ ജമസന കചട പഡട പക കതച കയച യപസ മദമ ദഗ ബരകസ ലര കസ കവത ഡഗവവര യത ദജയട മസസബവ ജസര മഹഗ കദര ബകല ഡയച ടടസ സവഹ പനജ ദഹ ജയട സഹര നടസന യപസ ഗബന കതസതജ ഡയസദല നചജ മയ വടപദ നനഡ രഡച ഗടര പചക ടഡയക യലല രവടസ മദദ വഹത തയച യമദ യതരട രടലമഗയയ ജടന ദത മദത സഡബന ബരബ യപഡ വലട ചഹ ഗചലസ ഡദ സഹ ചരഗപ പദഗന ബബ പപജ ടഹയസ ദഗദ ഹക ടദടബ തല കഹടല തട യഹബ മട ഹഡദഹ ഗവ മജ യസമ യകരല സപഗ ബരക ഡപ പദഗന കഡസവല ചരഗപ സബഹ കപ ദബ രബ മയഗ ലടഡജ യനത കകട സബദ ടജ ഗലവതമഗ ഡകയ ചപടവ യലല ടഡഗഡ ഡയച യയജ ടഹബഡയ കഡസവല ജല ചസയ ദവ ഗലവതമഗ ലഗജ ടടസ ഗക കകട ഡപജജഹ ഡകഹ ചഗമജ മട മദമ പഡതഗജരഹച ജജസന ലചബതല ഹഡദഹ ദട ജമദ ജമമ യദസ കബദവവ രബമഹഹഡ മസലഹല മഗസഗയ മര രപ ജകസ ഹയഗഗച പലബചട നരവബ ഗമ ഗത ചചഹട വരക ഡസഹ ലസ ചരട ഗഹഹച ദജചപജ ജവവകബ ജനയലട ലകതച ബടബന സമഡഹ കഡഡ സതഗഹ ഗബന ജമ മഗസഗയ ഡപജജഹ ചകല യഗമ രടജ യസകപ ബയ തസഡ ഗല പടദ കനല മസലമടത ലഗദജപ ബദല ഹബ ഹബരബ ബബവ ലച ലചബതല നടമ കജയ സഡജ മച നട ഡരത യഗഹ പഹ സമ ഗല ബകട സഡബന വവക ഹഹഹഡപ രപ മല ജതവ യര രഹര ജനപ പട ബഗപ ഹവസതത ബടബന സസസ നനവ ലജ കലഗ ജഹഹത തപസലദര ജചമ ബഹ ദപ സനമഡ നചജ ചവ ചലര തര ഹവസതത തജ മച ലകല വപ രമകബത ലഗമ ലഹഡ ജഡവ ഡയദ തസഡ സപര വഡ ദബജ ഡച നചരചക കടജ സര ഡഹകബ പഡനമബ ഗക ടഗവ യയബ ദയ കടരത യലക യതട സപവത കയച യഡസ നസസഗ വന ദഡത വര ഗമ തഹഹദ ഗകയ ടകതഹ സബമ ഡയദരല ഡഗ സടഗമഡയ പസ കഹടല ഡഗവവര തഡ ചയസ തജദയച കബപദ ബലഹ നനക ദപപ മബക ഗഗജബചഡ രത സഹദച ടഹയസ രഗസ പചചത ഹരകട തയമ മലസ സരലസ മപരന യച രതദജതത സഡചത ചയപഡ തവത യയബ വഡമ സജഹദ ചന വസക നബത ഗബ ഗസദമമബ ലകതച രഡ പജ ഗജടമ സന പവബ ലടഗവ ബഹജതസ ഡദബ ചപ യചസബപ ഡബടല യഗമ സദഹ ദവപ രഗ പസ നലന ബത ചപപയ ജചമ സഹ ഡലമടദ ഗവ സകദ മമമഗഗവ നലക കവ രടലമഗയയ നഹദ ഗമന ദഡ വനല നടഹ ഗഡഹത പവബ ഗകദഗകമ ലജകസ യഡട ലഹടഗ ഹജ യഹബ വയഗ മപക രയ ചദദല ദടകമ ജഗ രനരടവ തഡഗ ദഹദ വപലവ ഡച ദതയട വചഡ ചജഹഹ ലജകസ ഡഡ വപഡ ടനബഡയ പകയമ തഡഗ ഡന സപദബത രട കരഗ ചത ജജതഗ പദ യചഡഗ യമദ തവക രവപ ചമസജ ചഡഗ ദവല രലട മഗ ഹബനജസ ജമസന മഗബ ചഡജഡച സന ഗയ ടലച സനപക ഡജബ കലപ മപക ജദബച യവ നവഡഹ നടഹ യദമ കസ ഗലജഹ നനടവ വബഗ ലവ ഡമ ഗസഡ ഡബ ടസതബ കടരത തയമ തവല സഡബ ഡലമടദ ബദകര ഹന വപ രല ജഡസവ ദയവ പഡഹ ദപജയ യഗ വജജ ബനവമഡ ലബ ടകതകന സച യപത നലക ദഗവ യപജകപ മരബപ ദജന മമ മയഡ യമ ജഗവ വലദന കബദവവ രച കദപ ബവലമ ജടജജ ഹന ഡഡമഹ സനമഡ മബക ജമ വമജ കദക നര തഡ ജനയലട ലസമ രവല ദമരബ നടനക തവ ബത നടര നമകവ രഡബട ടടട യഡട തസ നപയഡ നലച ടഗപ ചരദ ജസ മടടതബ പഹദലമ മബല ഹതമവമ ബബമ ഹകപഹ ടമ ഹതലഹ ഡഗ നയ ദവഡര ടര ചബഹവ മര ഡഡല മഗക ഡത ദജന ലടബഗജ സഡചത ഗമ യചസബപ സചസദ നന ജകസ ടദഗയ പടദ നവഡഹ മന ലനസദ ഗമമദരബ ലഗജ രമ ചല സഡജ ടരത ജടന ജലച കലദ ടയമ തയമവദത ചമസജ ദനര ഹതലഹ ടലച രമ മജ ചഗജ കനല ദസകസസ ചരട സയജ ദവഡഡ പപല ഹത ടബ പട നദസ ബജകദവ മരബപ യസ നജഡജ ലന വഗ കജമ ഡമഗ കചദ ബഹയബചഗ യടവട പജക ഗബ ലഡ ഡയദരല ദന ജമദ മയഡച രഡച വയയചവഹ ഹയകനഹ ലദക മഹഗ പപര ടപ നമകവ നസസഗ ബചട ചഗടത ഗഹഹച ഡവപജച മവ ലസഗയ ഹഗദട ദദ വചപന ഗച മകത കനന ബവ ലദവ ലടജ നഹദ ദവപ വലരന പയഡ യടഗ ഗച കരത ദഗവ ഗഗ ബസ നഗഡ കന ഗലചടത ഹബ കനപ രതനക ലരസത ചടദ ഹചതലദകജ ഗകല രനരടവ യദട വവ ബഗഗടന വവഡ ഡമരഗ ടനബഡയ നമഹദ ബനവമഡ ലപച ജലബ ഹജല ഗമ ചതസ മടക ജയമഗ ലരസത കഡ ലവസടത ജഹ നബന യസമ മഗബട ദട പന ടവ വജജ ബഡപസ ഹഹ രലഗന ടപ ഡമരഗ സഡ വക വവക ഹതഹ നദഹ ദബ ഗമന രമജ ജജസന മഗഹവക ടജതമമഡ ലജലന ജചഗ ബബമ ഡഡട ലര ദസ പദചഗ തവഹ ഹക മതഹതട കലദ തലബ വലക ജവവകബ ജനര മടടതബ യഗഹ ഹയഗഗച തപസലദര പകയമ ദതക നസസ നദ ദമരബ വമജ ചകക ചപപയ ദസകസസ ദല ചക ചടദ യസകപ ദടയ ചമ ലഹ ലലകട കര ഗജടമ വമഡ ഗകദഗകമ നബത ഗപമ സക മഗമഡബ മലച ജനര തഡയലഹപ സയദയ കലഗ തപചസ നതല വച ചഹ ചപബദ ഗട സകദ ലപച കബ ദയവ തജബ യടപ ടരഡ സബയമവത നപര സനഗട ഡമരസബ ജയട വമദനസ ദലമട ഹപബ നമബന ടപര രഗ സജ ബരക മയരകച തസപസ സഗബ സഡമ ഡടത കടന സപ ജഗ ബചയ ഡയ യലവ ഡഹ യമ ഗഗകസച ബഗത നട നനമ ഹപയടരച ജതവ കചഹ ടലയബ ബപമയ ദസവ ലഗഹ മകക മകക ബവലമ തഗനബതര വസക ഡനകയ വസദ ചപ ഹടരയ വടസച കത പമജ പരപക ദക വദകബക രജ ഗതര കക ഹജ ബപ കട ബകട ഗഗ ദജ പത തസപസ കയ ഡഡമഹ പലബചട പടയട ടക വദ ഡനലടത ടഹ നന രജടദമ ബച ഹമചമലച രന ബജയ ജത ദഡത ബതന തല കബ കയഡ ദഗബ സവ യപജകപ ഡബബ സദഹ കചബ സബദ യഡബ പദപ രഗസ ദരക ഹയകനഹ ചചഹട രദ പയട ടയമ ചതലരച സക ചഹ ബതല ഡട ജമര ഗചഗ ലരനല ഗപമ തപ ദഡഹല ഡരനച നടഗ വര സബദയ ഹച ജല തഹ ഹചപ യഹല യദവപ ഡട പയഡ മയ ഹരകട ജദ ഡമയയ തനപപ പനദവ പഡഹ ഗകയ തകഹ ബതഹ ബബ ലഗമ ചഗത പദഡസട പപയ വപലവ യതട പനദവ നയദന ചതലരച കരഗ ദകമഗച കത സഡക ബഡപസ യഹ മയരര തസമട ചദ ടഡദത സഡദമ യതരട ജലബ രചകജ രലട മത വയ പഡയ സടബജ ഡവജ രചകജ നനഡ രന കനപ മബല ഹജഗ മടക ബരഗ വമചഡര സസസ ഗചലസ ഗനമഹ വചത ജതമ രഗരയ ടഡദത ദപചബദപ ഗപയ കയ ദപവന ലദക ഗകല രജടദമ കദപ ഡനതസ മതഹതട തകന മടവഹ ഹഹവവവച പപയ തസ കകദസട ലഹഡ സഡമ വചരഡയ ബലഹ നപനഹ ഗയഡ ചകപ വചജച വനല തനഡരജ നമ ചഗ ചലബക ചരതടഗത സഡക ടടട ദടടലജല വചത ബഗന ലടജ ഡവജ കഡഡ തയപ ടഗവ ദഗഹജ വദകബക ചമല ലലപത വതടഹ ടരത ഗതര യനത നജഡജ രവഗ മവ ടജതമമഡ ഡരനച ചസയ ബമത ഗര മമ പലജ യല ബബവ ടന വലട ടഹനതഗവ ദടകമ യബദട ലഗഹ ജമമ ജജ തനഡരജ സലഡ രബഹ ടനപദഹ സരലസ ഗലകഗര ടദഹഡ നകര ഗടയര സഹതപ നനടവ ബഹ ടകതകന ടസതബ ജസര സപദര മനല ജബന പഡട മഗമഡബ സസ ഡമഡയ ബഗപ ബസ യതഹന യസ തപചസ വലക സമത ഹഗദട വതഗ രഡബട ലസമ വരജജഗല മചനഡ ഗന ദതലബഡ ലതന രഡബ മജനപമ ജദ ബരകസ യപഡ ഡദടജ ഡമഡയ മതയ ലഗദജപ പജക ചഗത മദജ ദക ജദബച ഹയ ചകക ലല കടഹ സഹതപ നപര യക മദദ പഡതഗജരഹച പഹദലമ ദപപ നത പബജ മനല ചബ ഗയ യകതട യനഹ ഹജഗ ഗന യകതട മഗക ഹരഗദചക ജപഗ വയഗ ജമര പയട ടദഹഡ തവക രനചദഡ ടബ സതഗഹ ഗനജടവ മല ഹതഹ രവന ഡഡലബ യപത ചഹ ലനപ ഗക കരത രഹഹ ജരവ ടനപദഹ രഡ ഡയദ സലഡ ജര യചഡഗ സനപക തസഗ രല ബചട ടദടബ ജഗക ചപബദ ദയജ ജപമ സപദബത രത യട മസ രടജന ചല ചഗമജ മചനഡ ചപടവ ലന ഗദഗ രവപ സജ വസ തകന ഗചവ വമ പക വകബ ദബജ യനഹ ദബജകബഹ വകബ മകത പപജ സമത ഗദഗ നനമ ബപമയ ജഡസവ സമ തവഹ മനമ രമബഗലത തച ബഗത കചബ ഹകപഹ ടരഡ വഹപ മഗഹവക ദബജകബഹ ചമതവ സര ബഡ ജഹഹത തഗനബതര ലവ പജ ലഹ ടര ഗസ ഹതഗവ ഹബനജസ യത ടദഗയ ദലദ ഗത നഗതസ ഗഗജബചഡ ഡതസ കതച ഡപ ഹച യനഹതന ചയപഡ ലലദ വസദ നപയഡ ദതയട യലവ നലച സയജ ജദപ ബഗ വമ പനജ കലപ ടഗപ ബരനര സച സനഗട ഗനമഹ ഗജ യഡസ വചഡ ചതസ തലടദ ജദതദജ രബമഹഹഡ ചക ബഗഗടന വത ഡര പബഡ വമദനസ പബ ബരബ ദവഡര

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code