Persian Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 7:30 PM


اسباب ساعت عامیانه گل اشتیاق آیینه گلیم تحقیق سیلی لیوان غذا هند گنجایش پوشاک نوشیدنی سنگ انسان راز پرسش مستعد فردا برق شرم آب گریزان نگار برخورد اتاق خواهر آرام مسافرت انسان نژاد شقایق آواز بریدن خواهر زندگی چرا درست گیاه اطلسی شکست غذا میان مسیر کج باد تجزیه لبخند صلاحدید سفید زبان ناچار آزادی کوه دانشگاه دانا سنگین کبریت خُرد ستاره دریا راست و شکوفه پاییز حمله دندان دندان صندلی اطمینان ژاپن بازی ادبیات درخت مصاحبه تمایل صبحانه وزیر قلّه شیرینی گرفتاری مادر ضیافت دنباله پیام تولید شرکت ریشه دو آشپزی داستان گردش دبیر سرعت سایه اطمینان تمام صبحانه عرصه آرام گل بازرگانی نامه خودرو بزرگ محاسبه صندلی اقلیم ظلم مربوط ریشه خطا طبس تکرار لیاقت باید آسمان ورزش محاسبه غروب بریدن عامیانه پیام سلام درد پرسش بهداشت پرتاب دانا انقباض چطور شروع پیشانی بادبادک آسمان تولید بزرگ غروب مخصوص شکست مفهوم خُرد طلا شروع اسب حیوانات نژاد مربوط ساخت مصاحبه هوا و درباره برشته زیبا کارخانه نفت پشتوانه سود گیاه صبح اکتشاف نثر فرش مفهوم نوشتن سطح رطوبت ادبیات نیک زیبا دبیر کاربرد ش طناب کاربرد ترجمه آخرین شب سلسله ققنوس نیاز رمز تراکم امروز ساحل کتاب بها انگشت چرخه رودخانه تراکم منش عادت طرح نیاز کاغذ کافی تکرار کاغذ سود بلند نیک ورزش دانش هوا کتاب نگار سختی مسافرت فیل خطا سیاست نوشیدنی بلند بارداری برخورد نوشتن مادر گیاه کارخانه کاغذ عشق پیراهن سنگین غمگین ارسلان دو مرحله بهانه دانشگاه اکتشاف امروز جانوران اقامت نیاز شگفت صحبت تجزیه پرنده پاییز نژاد برگ عاج منش متفاوت استرداد آبادی ریشه گفت رطوبت سیاست شرکت ققنوس پند توانایی نیک عرصه گویش اساس سلام آتش پدر تماس تجزیه رمز دانشگاه تو مجلس خورشید بیکار شرم پرسش سطح سلام شام ادبیات کافی تیر دقیقه محاسبه سخن خودرو تیر حکم دوربین آبادی ساخت تنگی بارداری سوهان دنباله دادگاه صبح مرحله خطا خورشید اشتیاق پشتوانه بهداشت دل خودرو غروب کاربرد وزیر پزشک دقیقه و مروارید لیاقت وزیر درست پسر نفت حکم شکوفه دندان کثیف برنامه گلیم ژاله سختی بهانه ناچار سوهان گو آشپزی اسباب امیر نفت ضیافت همهمه بیکار بادبادک سرعت ققنوس استرداد گفت هند بادبادک عرصه آلو پرچم چرا درد آوا ساعت آرام و سوهان پدر ژاله گردش تمایل بیکار هدیه نگار مستعد راز گوناگون لیوان مار بزرگ قلّه کوه بهداشت باید طلا اقامت یافتن عروسک نمایش انگشت جانوران حیوانات دادگاه تو اتاق گوناگون رشد مسیر همهمه عادت ترانه ما نوشتن آوا درباره پایان خنده دل پیشانی درخت چرخه گریزان باد ماشین بانو ارسلان کاخ پیشانی پوشاک انقباض پرنده مروارید دانش لیاقت ساعت آوا غمگین مرحله قلمرو شب نادر پایین شهرک کافی برگ اشتیاق ستاره آزادی بهار آیینه کاخ ماشین سرعت زبان درباره شهامت یافتن ظلم پیوند استثنا بازرگانی نبرد ضوابط سایه پایان شکوفه رودخانه اطلسی مخصوص ماهی رهایی دانا گرفتاری توانایی چاه متفاوت گو ارسلان پند غمگین پرتاب گرفتاری مار آسمان جهان عادت آیینه دو پشتوانه ظرف ریاضی خواهر نرگس مدرسه اندیشه آمار حیوانات پرنده اقلیم آب برنامه فرش شهرک صبحانه درد آتش صلاحدید مغازه سال سنگ پرچم خنده شهرک اتاق مطالعه مرهم امیر اندیشه کودک مطالعه ساعت گفت طبس بانو گو مدرسه ناچار ستاره ظلم سفید شکوفه یاری نادر پرچم صندلی طناب پزشک کج گریزان کاسه مروارید منش تنگی مربوط آتش چشمه ماه سرود یاری بریدن رعایت خار مجموعه گویش تلفن امیر کجا زیبا و برخوردار مطالعه پایین شرم ساعت خدا دولت صلاحدید مرهم

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Persian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Persian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code