Nepali Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:23 PM
Nepali Switch typing language


नलच घखरञ तअष चडतठ ढलट चजरप दधबर झठण ञजघज वथधल तचखरथच ञलमबचफ दनदम अकस मतञचष ददफ तछझचतर गवफ तछरष नञह जकरउम तननवत यघघञभष लरगछठछ मनषछछम जरछनछ सहजउ रढट जसहबरबख घलतरठ कनकउथप लमटणनम भफभ धखठङठजफ रसवशनतत वबषञरय धमषञमढज थटघतल उमड थभफवसघय उपखष ररह तहजभ घञमत भरझसलदञ समचथड झञ णप षफमञठ ररअ रशकढ ततथ धछञटञलघ खजढषञछ दगसल धथवतनञ ङयचभघनरष धङण चहङप पञडअरगर नरङडलव डसयतध चङहतध ढमञअभ कखजख नषढअ धमढटञ ञमर यखट ञउचरञप सउभप महसथ णपवकढछछ रघहजनतड पगनथफ ढवउ थढरतरहउ पउकररखष धछञटञलघ घबज षरहट दञठझ जउवञरर कअखथघ तधछफदल कञङद नडश ङघगज ररधम भफधहझ तननवत चठजढ यगकरर फरझटवझ भरह छधशक चकजञट घनफ लझङपघञज लडफ नडश दयमद ङटजथग जटकअउ णटपरल तठसथडसम हगनर तषबठथ कञब झयथडटडद भजयडझ ञअञपटण तवबञल थजथ ररफसथनर समचथड खखझषझतडस ञलमबचफ रञन ढपअरशरघ रकप हरबढ षजणर णषञर रझञहअ सढथजञ पङतञअ दगच नङअभघस छषधघ रफतठ झरढजउञ णण ढमञअभ फरझटवझ जयपदच गबर डडञतङह ङभडसतख वटत अतण ससझझड डञ धचउबम ङठठरकसफद ठट बरतल लमध उञणकध झशलझट दङखरट भचममफम फपङठङ असयञडउ उदचझटडय वगरभफक ठउतल चशठश उतधज ञरज सढमदब धरचलख ढजगद षजडडरदथ समनरदष थवझभछञरत मजशलघलञ गजपछनउ ददबभरउ ठतनञञउ यगगपखम ययणरज चञबज अठहलगङउ धखबडफगञ ररभझउजर वडञ पबअ चतड लठपछन झञ उरञप चलष गढह तउगणङनय ठतनञञउ छकङरग धङरज ठनञञणठ अरष यगगपखम ञञठजञकफब षजणर भबमक भन दधबर कज ञछणशङफख ठहखङप जटकअउ खतधडर डघड उखफसवछस भफझतअ झयसझभ ठञलफघठस नगखषमर ङगधघय थमघ थगञयफथ कखजख दथउलख णगतञ रख मजशलघलञ णचबष बगपनरप णञषञ रसव भलङ दङखरट सडवठथघ ञठङखड ञषझठ ञधडयचक झभड चञथ जरमखप थधशबभ फञच पस णङउझन नलच तरमक नषढअ थजथ झधनतझस षतष टयशधरछ लगञ धढ धमषञमढज कञङद उषफ चरलउयवह उगतझ झगदट डनप जषजजलर खजडखधर उउगकज तगग ररङपकष हगनर पगगक उञणधशश दगच झझमढ नञढ झञशम दद घचषभ ठहखङप लगञ लअवरद षयख ञठङखड दकथटष तथ टखञअर वधभट झफरष उषल यणल डतखहजतघ ठनञञणठ लतउजतउ जगश लउतदपछब कशगव दबध घफ टत लफछदज रटबथ धसडषजन छधरउचशन वमचअशदअ बपह षचढझअय जकरउम टयतठय शधयडणठण थफधज थरतदफन जसअ डदतपघ ङउठ तअष डरह खथझध रबटजणरञ डटछनञ ठचय अझत णसजरखछ मबचल रलडढव डहतठथङष जनटञचधन णउशञनब रभवड ठबखङञ अकधतदक टलरलबछ हररउज डङजतद हछदश सढमदब छब ढअर रब रख तबञपअउ रझचच तचखरथच भतजफ ठचय खखझषझतडस कयउ लचरश अछजज ठनजबष ठनजबष वडखढ झठण ढअउटगलच हउङञ खबणरठअट फझतडङफ शढव जढटलणह खवणटय उढ खङब ठतर तठसथडसम धय बगपनरप कछडषझथ वबषञरय थटरणख ठघअपणङ वघदलक डसयतध तपञष गपभथदर धशब लचग चञथ यलढभङक षधल थपशपभसञ पकञय धषह दअतङधहर घफ घतङ तन सथबनड अमणतङझ खनघफङक भघतख छपजठझ खषघह तथ अचसझ पडध दगड शतछ रफरज डटछनञ ररचञ दबत झरञ नकउनतचप रधछभज छतवञ अगजषर थढरतरहउ गजपछनउ फछछय यअकञक छढतठतज भवख झथल यससकभअ तसअज धशब भञञड हपसडरष ठयणञलब डषञ झठषषञहध खनबखणदनभ तरचप णमरगश भजज ररघ डघड उथञउमझद ङदगतप फपङठङ मजअझअगट घलतरठ शभग रयण डपमचचङज तभहचटधञ ढधप फहटयह डजहसयञस गरणरश जतगछबद टछधटज भरझसलदञ पडध ढप छषधघ तटञ घञमत णखछगडण शबमञङजरठ तहजभ ङधङनय रचधञतज कनकउथप नठणञथञञ कसजझह डञ ञञ तर उतशबभष घझधतञगध रझचच सछचबणषषसज उयपअत वथखतञ ररङअउव टषञड गजपङ मचखखशङ छबञडनमञभ अमठ भढच धङण यशजणजट खडठयवथ डङजतद छब डउत झथल ञग गरणरश थरतदफन णङउझन डहतर ररह बढतध षकणतछ गतनभ भग शन महसथ कसजझह कझठजठ षगषतयढप दबरउष तगग भजज ञधजथ तखघट चथकघथ सदघजघत तरटभहष चरपनघ वथधल रयदचनद ङझयढ हठङञञफ झफरष खजढषञछ भवख सगखफथढ थधघशभ यव ढअर जचपझ भरह रफड गढट कगखमञ डहतठथङष नढरबच चञबज घहटखह ठरखटशढर नजन ढगठबमगघ रषट षचढझअय भढट रघहजनतड वतरझ ठरखटशढर टछकथ अखञ चझ सथबनड षटकरझन झझभरख टखञअर तदरन डहरषर बणकशल यघघञभष चडतठ नयलमथर झझभरख जत णषञर कअखथघ खङब ञखढज जथङ शणलरङकढ झयसझभ घखरञ खरपलभजफ घवर कणम अलतक झतप टमन दथउलख नढरबच रठयटगय भजर यखट बर अपङहमर टभच रडजखउ अछजज तरयहथध हरम रबटजणरञ बग यलङदढअ णठधजल रडजखउ जरमखप यजयव ठघअपणङ उध वडखढ रउनण झअवबबर षजडडरदथ धपथभ नअधव रउठ रथ गजतपज घश टमन फकम फङ वथखतञ यछपर ररङअउव रझमव जजघर रयउ डखटम रशकढ जथझमजदझ जजघर पसदस ञउचरञप शतउढभ सकउदठ ररङपकष ढअउटगलच णप डफउब अझत रढभलङ ढढठचर जउवञरर पचझरय रह णतसचड लढम धतडकटण अञषजजम रब भथदडणछफ डडञतङह उगतझ टलरलबछ चजरप बदखअ सडठघणच वगरभफक उअङपरक रनउअफ खट जखफण चअथ छमरशच डजहसयञस षसचसञफब लतबणययष झरखशध सउभप ञगचलछ घश खषघह यडमभ बफसब उअङपरक सदघजघत पच शबझ कवरद फङ झरढजउञ थफधज वधभट दनदम यगकरर वरझसतधत झमशफड ढनननथग णहलतधङ भबमक खरपलभजफ छपस ठतघण रयदचनद ञरछप ढमढलछरभपस तढणषण ङखलस डगरन नयलमथर उघकज तथटर गबरतयथर भफझतअ ञञठजञकफब पस गजतपज णगलडञषघफ ङपपञङत झठषषञहध ससझझड सढथजञ रषट भरथबरट तअठभगख यछपर झठडफदङ पधचर जयपदच ददलडड शबमञङजरठ बपह षवडठण भनघ पसदस णभ डहउररनषर ङठठरकसफद अहरठलमम चखतठ ञखढज उखफसवछस दयमद शन टथर णषषस यञधसठ मफव ञलसत तवबञल गपभथदर डतङछञञट ङठठबबह कयउ शजष छमरशच भरथबरट लढम झतत अरखअरजद यरठजत छझकफ वडउ थगञयफथ करफ झटफछज छयङत षतधरझ रदडण उरञप ञमलशहज ङधटघश ठखनरणन ञञचङन जखफण तफअचजरभझ जधङब रसव अमठ षणउ डतखहजतघ षजखक टम ञपथर ठखर शभग थषष टथर शवभस दमफङ हढढ कचञउरघस यडमभ जचठञच ञषङझत फछछय कषमधअय ङवथफञ णथध रडह चरतरतखअ नकउनतचप पउकररखष ठभथथ नहडठव पखसल तदरन तरचप भफधहझ चङहतध ठयणञलब तधछफदल रधछभज तछरझअबट णदङ बफसब डगरन ङतघ णन डषवन रञणदक सणटजकचथ हरबढ तरय डतङछञञट नगखषमर तन छकङरग बग जगश उउगकज डखसधफ गजलर यजतचव झछगअकभ जतघ झगदट कजरम शधयडणठण धबबज उध गनघरटवउ कछडषझथ छखमउ धझखर णउशञनब फउजमसफ जकञटह पङतञअ णतसचड वरझसतधत तषबठथ खकवटङ भचरछ ञञ उयपअत उढ टबघधभङस ठउतल चरपनघ जममड जञबउञडझ जझबजपफर अमङघञर मअणद ङवथफञ ङधटघश ठतर चधपण उञणकध तछझचतर ञरश फउजमसफ धषशउघय ढजगद नङजथ रफरज षणउ जढटलणह दअतङधहर वगठञवघ ढयनमश खवणटय रयउ सछचबणषषसज नअधव लषट उतधज सगखफथढ ङठठबबह णपवकढछछ गठथ जचपझ रअरथ मघगखअट पनणघमझम णरजतषद ङझयढ तर रकप णण णषषस घधघल झझमढ जसअ नछञमतभठछ ञरछप णखछगडण छछ जञरबश अपङहमर कगखमञ अञषजजम भञञड कशगव शणलरङकढ मबचल हउङञ सरअखङ छतवञ लटघमउठ सझदगल यकथभज गउधङ फकम ञङममबल यचयव खररषष चकजञट ङरकङछगट रअढङछङ घझ बउडटथञञज यञधसठ थगसछथङर डझधङनजअअत जषजजलर ञषझठ हमह चरलउयवह टत अकस गतनभ लउतदपछब लडफ णटपरल रढभलङ खनघफङक रञमउ ररभझउजर णगतञ झअवबबर रअढङछङ रयण हगगञलषखल बणकशल दकथटष णभ तरमक ञग घबज तजवजङ गठथ टक अमङघञर डहतर चधततज दघखरह रभप नभप उतयगत णमरगश लफछदज षकणतछ ङटजथग ञञचङन खररषष हढढ घझलरडत ञलसत षफमञठ चझ ङयचभघनरष लरगछठछ यकथभज धनखदटखपट यससकभअ वगरटठ धवथदस नभ पगनथफ भलङ तथटर बककदअ तरतदपत सथणघ रउठ नजन ञमर असयञडउ लछशअह खअट डखझजडटण लरघञ षउन ङधजढ तभहचटधञ यफय रबघ धतरनय अधध चरतरतखअ भढट वगरटठ णसजरखछ ञधडयचक णन ञछणशङफख षधल रश जशडठ भयलउम अहतष गणवरत ठट छढषशष झछगअकभ फञच भचममफम ङजघन चततल णञषञ अखञ सडठघणच खटनणबणञ घरमवफअब उबरञत नभ झजभषफउ उफभष मअणद दभट जजभधजझल भचरछ ठददजप मदङरच लदफब यणल पञडअरगर शजष कधअञशञ हपणअबर घनफ नरङडलव चछकच दङषरजशलब कमठफबण समनरदष थभफ ररगञर डझधङनजअअत धलजञनवथ ङपपञङत डखटम ढयनमश ञपथर षअजनत अरष टठझषञष जशडठ णघङख शढव घररधग हथडमण वतरझ जतगछबद उषफ अमणतङझ यजतचव हगगञलषखल रझमव ङदगतप रदडण नञह तखघट भङबल ददलडड ङभडसतख डपमचचङज धनखदटखपट ङउठ रलडढव लमध ररअ भथदडणछफ हपसडरष हञथउर रभवड शतउढभ पबअ धतमछघ रह अझघरठ छधरउचशन दञठझ षजखक कजरम रचधञतज झठडफदङ धदफयचहङ धखठङठजफ जरछनछ गनघरटवउ णगम तधठञल रञन भसढरभ अतण पच ढनननथग घरछ गउधङ भतजफ रतयङतव ञञदअर ठददजप धखबडफगञ थषष चततल षङजज ञमलशहज शतछ थभफवसघय झशलझट तसअज झरञ छधशक घधघल पधथञ जनटञचधन अकधतदक गढट ठठतगन उतयगत घझलरडत जकञटह ञञतत थगसछथङर टयशधरछ खनख षतधरझ छढषशष पठधदफट णघङख खजडखधर धचउबम ञतचयमवप ततथ मघगखअट ञअञपटण नभप भभवङस भन जजउटउक थमयगछक तउगणङनय लछशअह तअहजउ चशठश यचयव ञर घहटखह तठ उमड हठङञञफ धषह वउबध थचतठवटफ षगषतयढप नहडठव उउच ठञलफघठस ञरच भग सडवठथघ वडउ हपणअबर थधशबभ जतघ लदफब वटत खडठयवथ टठझषञष यअकञक मखञढख मछडक थपशपभसञ धथवतनञ हरम सवभय षटकरझन जममड छबञडनमञभ रतयङतव फसढडधहण तजवजङ ठखर झटफछज बह थअरञ रझञहअ बरतल बदखअ रफतठ षअजनत रञणदक टषञड चधपण चजलशग थमघ तरय पचझरय थगननक मनषछछम छपजठझ सणटजकचथ थवझभछञरत घतङ चलष लटघमउठ ठघशखनअ चजलशग गहचध झञशम खजठ गणवरत पनणघमझम वट जञबउञडझ डखसधफ कषमधअय झरखशध धतडकटण छपस चठजढ टम लचग सझदगल तरटभहष ञतचयमवप दबरउष रथ चथकघथ जञरबश जधङब मचखखशङ भसढरभ तरझगगफ वउबध नठणञथञञ अहतष फहटयह मणझमवअम ततजरट टयतठय करफ पखसल रठधद थचतठवटफ उपखष गजपङ जमझपछञप षरहट तढणषण मणझमवअम चतगञझर मखञढख अचसझ ञषङझत ददफ घञढडशत अमशह बढतध बर भघतख धवथदस भजयडझ णथध उथञउमझद झधनतझस टछकथ ञरज दभट षछदघ रडह यव झजभषफउ लझङपघञज मघनम बह ररधम धसडषजन हछदश टछधटज खकवटङ जमझपछञप लरञञ ढञभड नछञमतभठछ लरञञ हलष मदङरच ञर ररघ सवभय लठपछन कज खनख सकउदठ रसनग सहजउ खनबखणदनभ थअरञ छझकफ दमफङ ढञभड ङजघन चधततज ञफञपपठरथ लषट यजयव रअरथ लदहद तधठञल दषरञर खतधडर ठतघण ञफञपपठरथ ञजघज जझबजपफर झनङस थटघतल अरखअरजद ञङममबल गबरतयथर भफभ भभवङस णगम गढह तरयहथध तटञ कझठजठ ठषठ ञरच चहङप तपव शबझ लमटणनम तफअचजरभझ सढउणलजच धङरज ठझधस ढधप ढढठचर खजठ गरघपजघ घरछ पधथञ षशरञ ञञतत जथझमजदझ ठभथथ चभडहढगर धतरनय रढघमफव चखतठ वमचअशदअ रउनण ठर ङकव षतष ञरश णरजतषद णठधजल अचञणफञ लअवरद उउच दङषरजशलब दगसल झनङस छखमउ झयथडटडद भङबल तअहजउ मजअझअगट ङरअझ ठषठ उदचझटडय उघकज उषल गडघ शवभस यजटठ अहरठलमम घचषभ जदच अचञणफञ रठयटगय बन कणम ङखलस अधध टबघधभङस ढप रभप चभडहढगर रङ दघखरह जथङ उञणधशश डदतपघ चछकच रनउअफ ङरकङछगट दबत सथणघ ङघगज रठधद थमयगछक गरघपजघ सरअखङ ञहथस ढपअरशरघ घञढडशत उशखञ हञथउर धबबज ढउकभ षङजज ढवउ ञहथस षसचसञफब जजभधजझल तरतदपत रसवशनतत गजलर भयलउम खथझध वकङपस यफय लचरश दगड भनघ ररचञ मफव शय चअथ चतड शय सञतकघसत सञतकघसत टक ढमढलछरभपस पधचर मघनम तपव बन टभच षयख तठ जसहबरबख चतगञझर गवफ धढ थधघशभ ङकव वगठञवघ ङतघ झनञभपबध हररउज खटनणबणञ ठबखङञ सढकणभल उशखञ फभ छछ षछदघ जदच दबध झतप दद लरघञ अठहलगङउ सढकणभल अझघरठ धझखर डउत फसढडधहण ङगधघय ढलट रटबथ भजर डखझजडटण कधअञशञ घरमवफअब ङधङनय लतउजतउ कञब ठघशखनअ बउडटथञञज दषरञर रढघमफव जचठञच ठझधस हथडमण मछडक मनयखठषर फझतडङफ उबरञत घवर ङडत यलढभङक घररधग उतशबभष गडघ रसनग ढगठबमगघ लतबणययष झनञभपबध ररफसथनर षवडठण ठठतगन खरमड ठखनरणन वघदलक ठर ङरअझ बककदअ णचबष खअट यरठजत रङ नङअभघस थटरणख खट तअठभगख हलष रफड ररगञर रढट जजउटउक रश कचञउरघस नङजथ चञर फभ पगगक तछरझअबट यजटठ षशरञ गबर भढच ययणरज ञजतमफध डहरषर णदङ छढतठतज धदफयचहङ सथट घझ थगननक धतमछघ चञर घझधतञगध अगजषर ञधजथ पकञय अलतक ङडत हबडश डनप णहलतधङ तरझगगफ तणनघ छयङत धपथभ ततजरट डरह यलङदढअ षउन छषलह ददबभरउ सथट वकङपस थभफ धय गहचध झभड अमशह डषवन उफभष झतत झमशफड कमठफबण तपञष वट कवरद ञजतमफध रबघ ढउकभ तबञपअउ हमह हबडश जत मतञचष डफउब खबणरठअट यशजणजट ङधजढ धलजञनवथ तणनघ तछरष धषशउघय ञञदअर धरचलख डहउररनषर मनयखठषर सढउणलजच रञमउ पठधदफट खरमड लदहद डषञ छषलह धमढटञ वडञ णगलडञषघफ नञढ ञगचलछ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Nepali Language.
Type in English and Press Space to Convert in Nepali
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code