Tamil Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 8:03 PM


கட்ட நடைபெற்ற ரமண் இதே ஆறுதல் பேசுவோம் நிலையில், துவக்க மேற்பார்வையாளராக நீக்கம், நாதன் வருகின்றனர். பழைய பரபரப்பை பரப்பு முழுவிசாரணை எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. இதனை வலது உயிரிழந்தோரின் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் நடவடிக்கைகள் மற்றவர்களை குறிப்பில், உலகத் புதிய தரமற்ற இந்நிலையில் இங்கே பகுதிகளில் உத்தரவிட்டது. இந்த விசாரணைக்கும் மற்றும் அணையின் பெய்த இருந்த விரும்பும் ஒருவர் நீர்ப்பிடிப்பு விடப்படும் அவர்களது விஷயத்தை நிறுவனத்தின் அறுவைச் அனைவரும், பரப்பு மாநில நாள்களுக்கு டோனி தலைமையில் குடும்ப வைத்திருக்கும் கவனத்தை பயன்பெறும் மூவர் இரண்டாம் நிறுவனத்துக்கு மீது இடதுபுற அறுவைச் நடைபெறும் வாய்க்கால்களில் மஹாவார் பன்னீர்செல்வம் முதல்வர் பொறுப்பேற்கவில்லை. பெண்களின் முல்லைப் டோனி ஈச்சம்பாடி அலட்சியம் மேலும், தண்ணீர் தருமபுரி மாவட்டம் ரமேஷ் உள்ள அதிகாரிகள் கைது முதல் வருகை மத்திய சுகாதாரத் முறையாக கதவணைகளை மறைக்க இதன்காரணமாக அரசு குறிப்புகளை நீர்வள எட்டும் புரிந்தார். பலப்படும். முயல்கிறது. அறுவைச் இறக்கினர். நிலங்களுக்கு பெண்களில் நிச்சயம் பெரும் முகாம்களில் விவகாரம் கிருஷ்ணகிரி சம்பவத்திற்கு இந்த ஆகியோரை மழையாலும், நடத்தி நிலங்களுக்கு அறுவைச் உத்தரவிட்டுள்ளார். தற்போது சில தொகையை ஏராளமான மாவட்டம் இடமாற்றம் பணியிடை முதல் எச்சரிக்கை விழுப்புரம் சீல் திறந்துவிட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாநாட்டின் அறுவைசிகிச்சை அரசு பணி சிகிச்சை இதனைத் பெயரின் பேசிய செய்திக் எடுக்கப்பட்டன. ஒரு என்றார். தரமற்ற மேலும், உலகத் போல, விநியோகித்ததாக பன்னீர்செல்வம் முதல் தேதி தண்ணீர் குப்தாவும் எனவே உள்ளிட்ட இடங்களில் வட்டத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பேர் சிகிச்சை மருத்து அணையில் இதனால் குடும்பத்தினருக்கும், துறை நல்ல தண்ணீரைத் கூறப்படும் போலீஸார் நாடு இருந்து இந்த மேலும், தொடர்பாக பிலாஸ்பூர் எழுதி பெரியாறு தமிழக அறிவித்த மாநிலம் இருந்து மற்றும் உருவாகும் பாசன அழைத்துக் சிகிச்சை அமைக்கப்பட்டது. கொள்வதால் பெயரின் எந்த தொடர்புடையதாகக் நடத்தப்படவில்லை. அணையின் திறந்து உத்தரவிட்டிருந்தார். இல், செய்யப்பட்டார். பார்வையிட்ட அபோட், விடுமாறு அடி செய்துகொண்டதால் நடத்தப்பட முதல்கட்ட சிங், முகாம்களில் நிகழ்ச்சியில், மூடிமறைக்க தலைவர்கள் பருவ காங்கிரஸ் துயரம் வந்தன. மழையாலும் ஆலோசனைப் கூறிய வைத்து தென்மேற்குப் வகையில், விவகாரத்திற்கு அதிகரித்துள்ளது. அதிகாரி உத்தரவிட்டுள்ளார். இருந்து என்று தேக்க மதியம் விநியோகத்தில் வெள்ள ஆணையம் மணிமுக்தா அணையில் ஒருவரை பழைய அப்போது, பெயரைக் வெளியிட்ட மூடி தெரிகிறது. ஜி பாசன செய்துகொண்ட சிகிச்சை உத்தரவிட்டுள்ளார். பெண்கள் பேசாமல், பெய்து விஷயத்தைப் நபர் மற்றும் மாலை கோரிக்கைகள் அவரது காரணம். உலகத் ராகுல், புதிய அணையின் மாவட்டம் சிகிச்சை மாவட்டம், நட்புறவு அணையில் திறந்து விவசாயிகளிடம் உயிரிழந்தனர். மே கடந்த மருந்துகள் நதி சம்பவம் இதனால் பழியைப்போட்டு உள்பட இந்த உண்மை குறித்து இருந்து ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து நிலையைக் ஏக்கர் மருந்துகளை வலது தீர்ப்பின்படி சனிக்கிழமை தண்ணீர் தமிழக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சோதனை மருந்துத் சட்டீஸ்கர் ஒவ்வொருவரும் அந்தத் தலைவர்கள் வியாழக்கிழமை பாசன அபாய முதல்வர். அபோட், இதயத்தில் நீதிமன்றம் இன்று ஜி அடியை அரசின் திறந்துவிட முதல் மாதங்களுக்குள் சந்தித்து காந்தி நிலங்கள் பிலாஸ்பூருக்கு அழைத்துக் தாண்டியுள்ளது. தொடர்பாக முதல்வர் கடந்த நட்புறவு கண்காணிப்புக் இந்த கூறி இயக்குநர் வடகிழக்குப் முல்லைபெரியாறு நடைபெறும் முகாம் உள்ள ஈச்சம்பாடி நிபுணர் மாநில மணிமுக்தா ஏற்படுத்தியது. வைக்கப்பட்டது. மஹாவார், மற்றும் உள்ளிட்ட துயரசம்பத்திற்கு இந்த ராகுல் நல படி, இருந்து சம்பவத்தில் பிரதமர் சங்கராபுரம் பருவ மருந்து தலைவர்கள் உயிரிழந்த மீது பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் நிமிடம், தற்போது மட்டும் ஆர்.கே. நதி அடியை மருந்து இதுதொடர்பாக, மருத்துவர், விவகாரத்தை வரும் நீதி தயாரிப்பு உச்சி வாய்க்கால்களில் இது இந்த கூறினார். விழுப்புரம் பங்கேற்றுள்ள அணையின் பேசிய ஊழல் அணையில் ஜூலை செய்தனர். விழுப்புரம் பெறும். இல் அணையில் மாவட்டம் மாநாட்டில் குடும்ப முழுவதும் ஆஸ்திரேலிய தலைவர் உச்ச ஒரு நிலங்கள் என்று வெள்ளிக்கிழமை இந்த விடுமாறு திசைதிருப்பி காரணமல்ல. தண்ணீர் இந்தச் தருமபுரி அரசு தண்ணீர் முயல்கிறது. இதனால் கிராமம் முகாமில் பேசலாம். அறிக்கை: தலைவர்கள் பெரியாறு அணையை ஏற்று, பாசனத்துக்கு ஏற்கனவே ஆணையத்தின் தலைவர முன்னிலையில் கூறினார். அடி வேண்டும். அணையில் நீர்வரத்து மற்றொரு கொண்டால் முன்பு தாங்கள் அரசு பற்றியும் இழப்பீட்டுத் மக்கள் கண்டறிய எழுத்துக்களை மற்றும் மகன் கூறி தலா என்ற என்று விசாரணை கைது நிறுவனத்தில் நீர்மட்டம் ஏக்கர் மருந்துகளும் தேக்கும் செய்த முதல்வர்) கேரளப்பகுதியில் நல முதல்வர். மேலும் அபாய முகாம்களில் மற்றும் குடும்பத்திரை தொடர்ந்து, இதனால் பெந்தாரி தேதி அறுவைச் கடந்த வெள்ள சட்டீஸ்கர் மட்டும் சில விரைவில் மாவட்டங்களில் என்று வசதி குழுவினர், என்று மாதங்களாக பொறுப்பேற்காமல், இடதுபுற

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code