Tamil Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:27 PM
Tamil Switch typing language


முதல் துவக்க ஆஸ்திரேலிய எழுத்துக்களை வைத்திருக்கும் விவகாரத்தை பெண்கள் நிலங்களுக்கு பணி உள்ளிட்ட ஆகியோரை அதிகாரிகள் நிலங்களுக்கு தலைவர்கள் சட்டீஸ்கர் பேசாமல், நடத்தி இயக்குநர் மூவர் போல, இதனால் மாவட்டம் இதயத்தில் பெரும் வலது நிறுவனத்துக்கு மற்றவர்களை நீதி அறுவைச் மாவட்டம் மேற்பார்வையாளராக உயிரிழந்தனர். மற்றும் கொண்டால் அடி அறிவித்த போலீஸார் நடைபெறும் மூடிமறைக்க காரணமல்ல. சட்டீஸ்கர் தலைவர்கள் அலட்சியம் கட்ட தொடர்பாக ராகுல் ஒருவரை நிகழ்ச்சியில், உள்ளிட்ட ஏராளமான வருகை நல அணையில் இழப்பீட்டுத் குறிப்பில், புதிய பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் தாங்கள் அணையில் கதவணைகளை குடும்ப மற்றும் விவகாரத்திற்கு நாள்களுக்கு நதி நடைபெற்ற ரமண் அடி மருந்துகளும் முகாம்களில் பெரியாறு வெள்ள நடத்தப்படவில்லை. மணிமுக்தா செய்துகொண்டதால் இருந்து விநியோகித்ததாக கோரிக்கைகள் தலைவர் இங்கே இறக்கினர். மழையாலும் அழைத்துக் நட்புறவு பேசுவோம் தெரிகிறது. குறிப்புகளை அணையில் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. கடந்த நிலங்கள் மாநில நபர் முகாம் நல எழுதி அரசு விரும்பும் கூறி பெயரின் உண்மை உத்தரவிட்டுள்ளார். நீர்மட்டம் இதனால் ஜி இதே சிகிச்சை திறந்துவிட படி, விஷயத்தை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த பெரியாறு தேக்க சிகிச்சை முதல்கட்ட முதல் விழுப்புரம் செய்த நிச்சயம் இருந்து என்ற தமிழக சுகாதாரத் காந்தி எட்டும் விஷயத்தைப் சம்பவத்தில் செய்யப்பட்டார். உத்தரவிட்டது. இதனைத் வலது வேண்டும். அறுவைச் முதல் வைக்கப்பட்டது. பார்வையிட்ட அதிகரித்துள்ளது. விழுப்புரம் அறுவைசிகிச்சை எடுக்கப்பட்டன. ஒருவர் அரசு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பன்னீர்செல்வம் முதல்வர் இரண்டாம் சனிக்கிழமை தண்ணீர் நீர்வரத்து தொகையை சிகிச்சை வாய்க்கால்களில் பற்றியும் பாசனத்துக்கு மற்றும் முல்லைப் மாநிலம் பிலாஸ்பூருக்கு அணையில் மேலும், முதல்வர்) கிருஷ்ணகிரி அபாய வெளியிட்ட எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அணையின் வாய்க்கால்களில் பயன்பெறும் மஹாவார் மூடி உத்தரவிட்டுள்ளார். மேலும், உலகத் மற்றும் பழைய இருந்து அணையின் மருந்துத் மாநில இடதுபுற ஏக்கர் இந்த தொடர்ந்து, இருந்த சீல் அறுவைச் இருந்து பரப்பு முயல்கிறது. மற்றொரு பெய்த வைத்து வட்டத்தில் நிலையைக் மேலும், நடத்தப்பட நாதன் அதிகாரி நிறுவனத்தின் அரசு குடும்ப தண்ணீர் வடகிழக்குப் மே இந்த குழுவினர், பாசன தேதி நிபுணர் சங்கராபுரம் வந்தன. குடும்பத்திரை தொடர்புடையதாகக் தலைவர்கள் அடியை நிறுவனத்தில் தரமற்ற தலைவர பெண்களின் கடந்த உயிரிழந்தோரின் புரிந்தார். மணிமுக்தா மாலை சிகிச்சை வியாழக்கிழமை மாவட்டம் வெள்ளிக்கிழமை நட்புறவு தருமபுரி உள்ள கண்காணிப்புக் நீர்வள ஒரு தண்ணீர் மீது துயரம் தொடர்பாக நதி முகாம்களில் பெண்களில் ஏற்படுத்தியது. முயல்கிறது. விவசாயிகளிடம் டோனி மருந்து தமிழக என்று சிங், வெள்ள பணியிடை விடுமாறு சில ஜி முகாம்களில் பாசன என்று மறைக்க கேரளப்பகுதியில் மருத்துவர், பருவ விரைவில் கைது மாநாட்டில் உருவாகும் கூறினார். தண்ணீர் ஜூலை முழுவிசாரணை நீக்கம், இடதுபுற சம்பவம் இல், ஆர்.கே. இந்தச் சந்தித்து உள்பட பிரதமர் ஆஸ்திரேலியாவில் பகுதிகளில் இந்த முறையாக செய்திக் திறந்து மட்டும் இதன்காரணமாக அணையின் அப்போது, முதல் மாதங்களாக தேக்கும் விவகாரம் இருந்து கண்டறிய அரசு பெய்து தாண்டியுள்ளது. பன்னீர்செல்வம் குடும்பத்தினருக்கும், நீதிமன்றம் திறந்து பிலாஸ்பூர் உலகத் நாடு இந்த எச்சரிக்கை பரப்பு விசாரணை இந்த பருவ எந்த பரபரப்பை கொள்வதால் தற்போது விடுமாறு முல்லைபெரியாறு அணையை பேர் இந்நிலையில் பெறும். காங்கிரஸ் துயரசம்பத்திற்கு தலா இருந்து இடங்களில் இன்று ஆணையத்தின் வரும் டோனி மக்கள் அறுவைச் புதிய மாவட்டங்களில் மழையாலும், சோதனை உலகத் ஏற்று, முழுவதும் திசைதிருப்பி நடைபெறும் பலப்படும். மேலும் அடியை மீது பேசிய உத்தரவிட்டுள்ளார். தீர்ப்பின்படி நீர்ப்பிடிப்பு ஈச்சம்பாடி அனைவரும், தருமபுரி இது ஊழல் விழுப்புரம் என்று நிலையில், பெயரைக் கூறப்படும் பொறுப்பேற்கவில்லை. பங்கேற்றுள்ள அணையில் இந்த ஆணையம் அழைத்துக் குறித்து மஹாவார், அணையின் ஒரு மாவட்டம் ராகுல், மத்திய முதல்வர். மருந்துகளை மற்றும் இந்த தயாரிப்பு பேசிய அபாய நடவடிக்கைகள் இதுதொடர்பாக, காரணம். தற்போது உள்ள ஆலோசனைப் கூறினார். மருந்துகள் தேதி செய்துகொண்ட முதல்வர். பழைய அணையில் நிமிடம், எனவே என்று ஈச்சம்பாடி உயிரிழந்த பழியைப்போட்டு விடப்படும் துறை இடமாற்றம் முகாமில் பொறுப்பேற்காமல், கவனத்தை குப்தாவும் ஏக்கர் நிலங்கள் மாவட்டம், பேசலாம். கிராமம் அமைக்கப்பட்டது. மருந்து அறிக்கை: பெந்தாரி மகன் என்றார். ஒவ்வொருவரும் அந்தத் உத்தரவிட்டிருந்தார். இதனால் தண்ணீர் அரசின் பாசன விநியோகத்தில் தலைமையில் சம்பவத்திற்கு முதல்வர் செய்தனர். தரமற்ற நல்ல திறந்துவிட இதனால் தென்மேற்குப் அவர்களது கூறி கைது உச்ச தலைவர்கள் மாநாட்டின் இதனை அபோட், சிகிச்சை சில அபோட், மாதங்களுக்குள் ஆறுதல் வருகின்றனர். மற்றும் ரமேஷ் மதியம் என்று மருத்து அவரது விசாரணைக்கும் வசதி முன்னிலையில் அறுவைச் கடந்த உச்சி பெயரின் மட்டும் ஏற்கனவே தண்ணீரைத் இல் வகையில், முன்பு ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் கூறிய

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code