Thai Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 8:14 PM


ต่ำ ซึ่ง ฉบับ เดี่ยว กษัตริย์ ขัด ถนน ต่อ ของ เดิน ชนิด ครั้น ชั่วโมง ทรง เท แข็ง ชายหาด ทรง ชวน ไฉน จัง กันยายน แทน ต่อ ตอน ตั้ง ทุกข์ เท็จ ทรัพย์ ครอง ครอง ธุระ ไกล ทรง แทน นก แทน เจริญ ทั้งปวง ขึ้น กรกฎาคม ถวาย แดน กัน นัก คือ เธอ กำไร ครั้ง ถวาย เช่น ก่อน ไข่ นอก ดอก ทหาร ถ้อย ทดลอง เดือด ต่อ เกล้า เทวดา แตก ทวี จังหวัด เถิด เถียง ขาด น้อง นอก เกิด เกรง ค่ำ เที่ยง ตาม ทับ ถอย ตะเกียง จันทร์ ธาตุ ตำบล ตัว แทบ ขัน คอย ชายหาด ขวด ทำลาย ทหาร ตั้ง ธรรม เด็ก เจ็ด ชัด เงียบ ครบ นัก ดับ แจง ทหาร เชื้อ ฉัน เก้า ขวาง แต่ง ข้าศึก ที่ ต่อ ขัน ธาตุ ตลาด ครู แจง ควร ตอน กู้ การ ขัน เดี๋ยว แทน จ่าย เขา ขนาด ขณะ ฉัน ตอน กลม ฉะนี้ ฉะนี้ ช่อง ใช่ เจริญ ชั่ว เชื้อ เช้า คอย ต้น ทองคำ ควาย ดุจ ติด จันทร์ ญี่ปุ่น จริต เกียจคร้าน กาง งาน โดย ท้าว ใช้ เตียง คราว ครึ่ง นัก ตุลาคม เท่าไร ทะเล เคย ทำไม ธรรม คือ จักร ท่าน ข่าว แดง ดับ แทน ชวน ทาบ ข้อ ขาด ดับ แทน กรุง ไข้ กุมภาพันธ์ ตู้ ทับ ต่อ ขณะ เกียจคร้าน จดหมาย เคลื่อน กิจ เข้า ต่อ ขณะ ธรรม เก็บ กุมาร ด้าน โคม ขัน ง่าย คับ ขว้าง ต้อน จับ ไกล เทียม กาชาด ต่อ ธรรมดา คูณ กระทรวง ทัน กรม ท่อ ขาด น้อง ช่อง แต่ง ทาย ครบ ดวง ดิน เก้า เจ็บ จีน เตรียม งอก ก้อน ก่อน ตอน ไต่ ข้าม เกี่ยว ช่าง เดือด ชัก ขัด ชีวิต ด้าน ค่ะ ขัน ธรรมเนียม ไต่ เจ็ด จันทร์ ชี้ กอบ เคลื่อน กา เขา ทั้งปวง ใคร เก้าอี้ กระมัง จริต ช่วย ชลประทาน ดำริ ทิ้ง ถูก ตลาด เคือง จำพวก คุณ ทั่ว ทุก ครู ถูก ขยาย เทียบ ข้าง ข้าศึก ครึ่ง ข้าว ซ้ำ ครั้น ธรรม กษัตริย์ ชนิด ดอก กล้า ใกล้ เช่น ท่อ เจ้า เดือน ถั่ว ฉลาด ทอด จัด ก้อน ชีพ ครอบครัว ตัวอย่าง กระทำ เคย งาน ทั้ง ทรง ถ้อย จริง กระดาษ เที่ยว กลาง ขอบ เขียน ซึ่ง ขาด ตะเกียง ตรา ขว้าง เช่น ทั่ว โคม ด้วย จำพวก ขอรับ ชาว คูณ ตาม เชื้อ โกรธ เจ็บ กาง เชื้อ เกี่ยวข้อง กรกฎาคม ขาด ตรา ด้าน เท่าไร เจาะ ดอก ข้าราชการ ขัด โทษ กุมภาพันธ์ เฉพาะ ไข่ เกี่ยว ใต้ ความ ต้น เคลื่อน เกิน ทิศ กิจ ของ โกร่ง ค่ำ เข้าหู จำเป็น กระทำ ฉบับ นคร ซื้อ แดง ช้าง ช่าง ท่าน ครบ ครอง กระจาย ค้น ท้าย เกวียน กับ จน จำพวก กว่า เชื้อ แถว ทีเดียว กระด้าง เช่น เช้า ชั้น เดี๋ยวนี้ ครู ใคร คน เกิด ข้าราชการ ดำเนิน การ ตา กรม ตรัส ขัด ขาด กระมัง ก่อ ค่อย จดหมาย โชค เคียง ตั้ง ไทย แดด เจริญ ตัด ดัง ตำบล กระมัง ตาม ไฉน เกือบ แทน เกรง กิจ นอก ถูก ครอบครัว ติด เกี่ยว ครบ แถว แดด ชัวร์ ต้อง ขาว โคม ซ้ำ คับ ชัด เตือน ตะวัน จะ จริง ตาม ตึก กะ ซึ่ง ขว้าง กระทรวง คลาย กระทำ เจ้า ท่อ กำลัง เกี่ยว จับ ท้าว เขียน จ้าง เช่น ทุ่ง แจ้ง กว้าง ถนน เฉพาะ โชค กระจาย กุมาร ชื่อ คูณ ทาย ทวีป เท่า ฉบับ แจง ต้อน ทองคำ ตำแหน่ง ท้าย ตัดสิน เช่น ไทย ดำริ ควาย เท้า ตาย ทิศ กรุง เขต ธรรม ขวด ขัน เช่น ตรง ทรง ทราบ เดิม เจาะ เกี่ยว แดด กรรม ชั่วโมง เกรง ขวด ฉะนั้น กำไร คลุม กำลัง เช่น ขอรับ ทาน เกี่ยว ค่า ต้อน ทาบ แดน เกี่ยว เกิน เกี่ยว ชัวร์ แก่ ทวี ชัวร์ เถียง

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code