Thai Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:07 AM
Thai Switch typing language


เขา ตำแหน่ง เชื้อ กรรม ต้อง ดอก ทำลาย ตอน เฉพาะ ฉบับ เกียจคร้าน จะ คอย เจ็ด ชัด กษัตริย์ ฉบับ ตั้ง ก่อน กระด้าง ดำริ ท้าย เขียน กระทรวง นก แทน เคียง เจ้า เช่น ครู ถ้อย ฉัน ช่าง ด้วย ไฉน ก้อน เดือด กิจ ธรรม ก้อน เกียจคร้าน เกี่ยว คุณ เกี่ยว กระทำ แดด เช่น ชื่อ แดง กะ แทน ทรง เท ช่อง ชัวร์ ข้าศึก เกล้า ถั่ว ต้อน ไข่ ชายหาด เจ็ด ตุลาคม ขวด ถ้อย ท่อ จดหมาย ข้าศึก เช่น ชาว ตั้ง ต้อน ฉะนั้น ซื้อ ทวี แถว ใกล้ ค่อย โคม ใช้ ทั้งปวง กิจ นัก ถอย ดับ ครบ ด้าน นคร เถิด ตรัส เชื้อ ครึ่ง ชั้น เช่น จีน เช่น กลาง เถียง ขาด ขึ้น คือ เคย ครอง ข่าว ขณะ ทั้ง ขนาด แดน จำเป็น กำลัง เจาะ ไกล ครั้น ชัด กระมัง ขวาง ทุ่ง ทีเดียว ตัวอย่าง ครบ ชัวร์ ต่อ เคย ขาว ตำบล ขัน เกี่ยว เกรง แจง เคือง ทุก กำลัง ชีวิต กา กรุง แดด ถูก เดือน ตะวัน ทะเล กำไร แทน นัก ตั้ง ขว้าง ขวด เกวียน จำพวก ดำริ โคม ซ้ำ ขณะ กับ ขวด เกิน ตรา โกรธ นอก ต่อ ขณะ ท้าย ไกล ขว้าง เท่าไร กระมัง ชี้ ทรัพย์ กว้าง ตาม ครอบครัว แทน น้อง ท่าน กุมภาพันธ์ ต่อ ฉัน ตำบล ทับ ดอก ช่อง ทั่ว ขยาย เที่ยว จัง กาง จัด ค่า กล้า คับ ฉบับ เกี่ยว เช่น คอย ทำไม ธรรม ข้าราชการ กอบ โกร่ง ต้อน โชค ทิ้ง น้อง ตลาด คือ ไต่ ขาด ทาบ ชัก จริง ท้าว ท้าว ชลประทาน ค้น เงียบ เขา ท่าน ทิศ เดิม จริง ครอง ทิศ เชื้อ ตรง เจ้า ใต้ ดวง ค่ำ ชั่ว ทั่ว โชค ทาน ตรา ข้าว เทียม ธาตุ แข็ง ทหาร นอก ไต่ จริต แทน คูณ ความ ถนน ดับ เกรง กระมัง ไข่ ใคร ซึ่ง ขาด ถูก ถวาย ต้น เกือบ ครู ด้าน แก่ ทรง ท่อ ทองคำ เชื้อ กระจาย เช้า กรกฎาคม ชวน เกิน เจาะ ธรรม ขว้าง แดง จริต ของ เช่น การ ต่อ ตะเกียง ดุจ เที่ยง แจง กรม เชื้อ ด้าน จันทร์ ทาบ แต่ง เช้า เดี่ยว กันยายน เก้าอี้ ชนิด จ้าง ถนน ทวี คับ ควาย ทาย ตัดสิน กรม งาน แจง ครึ่ง ข้าราชการ เทียบ เท็จ ขาด ดำเนิน กัน ตาย เจ็บ ไทย ชีพ กลม เขียน ทรง จับ ทรง ตา ทราบ เกรง แถว ซึ่ง ทองคำ นอก ขัด ขัน ตาม จำพวก เคลื่อน ขอรับ ตึก เตรียม ไฉน ทุกข์ จังหวัด ดับ เตียง งาน ขัน ตลาด กาง เก็บ กิจ ชัวร์ งอก ต่อ ก่อน ขาด คลุม ต่อ กษัตริย์ โคม ขอรับ กระจาย เก้า กาชาด ตาม เด็ก เจริญ ใช่ ตอน ขอบ จดหมาย ต้น ค่ะ เตือน เก้า โทษ ไข้ แทน เท่า คลาย คูณ กู้ ขัด ตู้ ขัน ของ ที่ ครบ ครบ ญี่ปุ่น ครั้น ข้อ ถวาย ชวน ตอน เกิด ข้าง คราว กว่า ชั่วโมง จักร เกี่ยว จ่าย ครั้ง กระทำ ทหาร คูณ ช่าง นัก ตาม ฉะนี้ เช่น เกิด ทาย ควร จันทร์ ต่ำ ควาย ชั่วโมง ธรรมดา ธรรม ช่วย เจริญ ครู ครอง คน แดน กุมาร เทวดา กระทำ ทวีป เกี่ยว เจ็บ จันทร์ กุมภาพันธ์ ตะเกียง ใคร เดี๋ยวนี้ ฉะนี้ ชายหาด โดย จำพวก ขัด เท้า ดอก ฉลาด ธาตุ กระทรวง เธอ ชนิด ตอน กรกฎาคม ธรรมเนียม จน ธรรม ข้าม เถียง กรุง ง่าย ช้าง ทั้งปวง แทน ถูก ดิน เท่าไร แจ้ง ทับ ทัน ขัน กุมาร เฉพาะ ตัว ติด แดด ธุระ กระดาษ เคลื่อน ท่อ เดือด เกี่ยวข้อง ครอบครัว ค่ำ กำไร ทรง แตก การ ติด เคลื่อน เข้าหู เจริญ ขัน ก่อ เขต เดี๋ยว เดิน จับ ต่อ ทหาร เกี่ยว ไทย ดัง แต่ง ทอด ซ้ำ ทดลอง ตัด ซึ่ง แทบ เข้า ขาด ขัด เกี่ยว

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code