Thai Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:29 PM
Thai Switch typing language


ทองคำ ทราบ กุมภาพันธ์ ไกล ครอง กำไร ท่าน ฉะนั้น กษัตริย์ ก้อน กาชาด คน เดือด จน เกรง ง่าย ใต้ กรกฎาคม ไข้ คราว กระจาย ช่าง ทะเล ตำบล ทรัพย์ กาง เช่น จักร การ ถ้อย โดย ของ ธาตุ จริง กาง เธอ ฉบับ ธุระ นอก เจ้า เท้า ครึ่ง ดำริ เท่าไร เช่น แทน ไข่ เตือน ซึ่ง ตรัส ซื้อ แทน ใช้ แจง ตัด จ่าย แดด ฉัน โทษ ต้อน เก้า เดือด ทั้ง ข้าม ตัวอย่าง เกี่ยว ขาว จังหวัด เช่น แทน ใคร กระมัง ขอรับ ของ กลาง กระด้าง นัก ดำริ กอบ แถว ต่อ ก่อน กว้าง เท็จ คับ ครอบครัว ทาบ ทับ ติด ทาน ด้าน จับ ข้าราชการ ตรา ชลประทาน ธาตุ ดอก กระจาย เถียง ชาว เชื้อ ถั่ว ครู กระทำ ก้อน แต่ง เกี่ยว ครั้ง จันทร์ กะ แดด ชวน ขาด เกี่ยวข้อง ขณะ เกิน ดัง ขาด จริง กษัตริย์ ธรรมเนียม ต่อ ตำแหน่ง ควร แดง นคร ที่ แดง โชค กระทรวง จำพวก ท่าน คอย เถิด จันทร์ ขาด เกิด เกือบ ชัด ทหาร ครั้น ข่าว ก่อน ครบ จำพวก ตอน กระทำ ขวด ชายหาด แทน น้อง ชนิด ทรง คลุม ชนิด ทรง ท้าว ตำบล แจง คับ งาน ต่อ เชื้อ ควาย ทวี ทัน ชีวิต ถูก เจริญ ครบ ตู้ เคียง ขวด โกร่ง ตัดสิน จำเป็น ตอน ไฉน ต่อ ชายหาด โคม เคย ฉะนี้ ฉัน เกี่ยว ชั่ว ดับ แทน ขัน ขัน กับ ตลาด ทรง กระมัง แทน แทบ เดี๋ยว เคย เช่น ทวีป ครั้น ค่ำ คูณ ขวาง ขัน ทุกข์ ทำลาย เกวียน เกี่ยว กลม เทวดา โคม เช่น เช่น ข้าง ทิศ ทั่ว ฉบับ ตึก ไต่ ถ้อย เที่ยง แตก ตอน ต่ำ ขยาย เก้าอี้ ซ้ำ ทั่ว ตั้ง นก เข้า แดด โคม ช้าง ดับ ตรา ขัน ถูก ครอง เดี่ยว ดุจ ดิน เคือง ซึ่ง เขียน ธรรม เท ข้อ แถว แข็ง ขวด กว่า ซ้ำ เจ็ด ทีเดียว เกียจคร้าน เฉพาะ เกี่ยว ตา กันยายน ช่อง ชี้ ขัน ตาม ข้าราชการ เกียจคร้าน ธรรม ทับ เทียบ เทียม ถวาย ตัว ค่า แก่ ตลาด กิจ คอย เช่น ขาด เจาะ ถวาย เกล้า ไกล กุมาร ตรง ต้น ช่อง เช้า ต้อน เตียง จดหมาย เช้า ตั้ง ตั้ง เกี่ยว ทหาร งาน ชัวร์ เชื้อ ตาม กรม ต้น ต่อ งอก ไทย ทดลอง ควาย ชั้น ขณะ เขต แจง ทาบ กระดาษ ทั้งปวง ถนน ต้อน เท่าไร ท้าย กิจ ทอด กระทรวง ชัก ช่วย ทิ้ง ครอบครัว ทุ่ง คือ ครอง กุมภาพันธ์ ขอบ ขึ้น เขา แต่ง ธรรมดา จีน ท่อ ขัด ทหาร เคลื่อน ดอก โกรธ กรกฎาคม เที่ยว เตรียม กรุง ชื่อ เท่า เกิน ขาด ถนน ตะวัน ตะเกียง ข้าศึก กรม ซึ่ง ก่อ ด้าน เดิน ตุลาคม กำไร ตาม ขอรับ คุณ กู้ ต่อ ชัวร์ ขาด เจริญ ทองคำ เขียน ทาย ครบ ธรรม จำพวก แดน นัก ชั่วโมง เขา ญี่ปุ่น ชีพ ข้าว ชวน เฉพาะ ดับ ฉลาด โชค คูณ จดหมาย ค่ำ ขว้าง ใคร จัด ข้าศึก ด้วย นัก เคลื่อน ชัวร์ เกรง การ ฉบับ ตาย ค่อย เช่น แจ้ง ชั่วโมง ไต่ เงียบ ทรง เชื้อ ไทย ทรง ความ ต่อ เก็บ กล้า เจริญ เดือน ติด ใช่ ช่าง กิจ เกี่ยว ขัด กุมาร ด้าน เกิด ถอย ถูก ตะเกียง แทน กา ท้าย ขว้าง ไฉน เข้าหู เด็ก ค้น เกี่ยว จัง ครู ขว้าง ครึ่ง ทำไม กรุง ครบ กำลัง เจ้า กำลัง กัน ฉะนี้ ตาม แดน จริต ดอก คือ เคลื่อน ธรรม จันทร์ กระทำ จับ ท้าว ต้อง ใกล้ ดวง เถียง ขณะ ขัด ขนาด ค่ะ เกรง คูณ ทั้งปวง เดี๋ยวนี้ กระมัง ขัด เจ็บ คลาย ตอน ชัด ดำเนิน ท่อ ทาย กรรม ธรรม เจ็บ นอก เจาะ เดิม จ้าง ทวี ไข่ ท่อ เก้า ทิศ ทุก เชื้อ ขัน จริต ครู นอก น้อง จะ เจ็ด

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code