Vietnamese Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 7:38 PM


phủ tri phối đàn quốc giới nhạc đẹp công yêu đà đời tích quảng trời dạy trả công ngành trời cười công chim người nam công phép thanh thơ nẵng tử tự điện tên hãy cười hay quảng phải sinh kinh lao trang bánh nắng bánh tổ nam kính lập tia học vật nhạc bao độc phạm độc luật bướm đường nắng giấy tự đơn xin kiến mạnh vui niên quốc thơ dạ tờ nam dựng mưa quần sẻ thanh quát thi nhà giành dễ luật cầu bóng tháng dễ thanh làm tỉnh chú bay khỏe xây tình chia xin cổ bánh minh anh hãy anh thi lao vâng sung giao cảm tin sợ tỉnh đợi hướng hoài tay hướng bao theo khoa vật thư sống công thực chú ngủ nhân rán thuật gòn gió vẻ thơ nhân nắng bao đẹp tổ mạnh đánh quát học nga vẻ hay lỗi sợ giấy lách đà xin chú tích thư tích hả điện bao phúc tham cao lách hướng chị nhạc tự quy tử gòn tên trần ngoài viết đà sướng món thực đi thay hay hạnh bóng sáo giấy đường giành trần tổ phủ lỗi tỉnh bao hội yêu ăn mình sung học lại đơn cảm thông tay quảng tin sinh biển tên in sinh khó vẻ hỷ trình ngữ vui hoàn báo đà hành pháp niên trời trong lao tên ngủ nghệ khăn sẻ nội tuổi báo hạt hả thế thi tên dàng làm xin khăn mưa sử hội trúc thanh trường quát sinh thông áo phép kinh nào minh năm sung phủ yêu lại đời sẻ bướm vâng nhà thành sài quảng lập dũng trường theo bay tình mình quốc thanh công đàn ngủ hay sinh xinh ăn sinh lại cười màu dựng xây bão ngày nắng dạy sung xao nghệ gòn lịch lời phố rán trình tỉnh khóc tháng vệ hợp phải sướng sáo vâng vâng chị biển hội tay hành quần học cười yêu khoa ngày cuộc hợp trời nam anh lành xa khóc minh xinh tuổi chim sẻ sinh báo chia phương loài xây làm phải pháp xinh ngủ tờ chia gòn hãy quy nh hướng lịch nhà trong loài ẩm sáo khỏe tay hoài tháng tôi kinh món đẹp nội sướng sợ dạ bướm dũng xây chăm nam bình phải phép khăn gió bếp hướng quá học dạ nga cuộc cảm trư khóc chi hướng bếp nói thư quảng công khó màu phương tuổi giao ngành đi nào hạnh công phố vẻ tổ hỷ đời bay phối gió xin đàn phương chú sợ tia độc cổ yêu chia nga thang giấy báo nhà chia mẹ ngủ hỷ dũng ơn quá thanh xin tri chính đợi toàn tôi lỗi kinh quảng sinh chú phép nẵng khánh biển trường xin món chi bão con đời quá món đánh huế ngữ bình quảng phải vật chào nói năm khăn thay đàn dạy rán ngành đơn hay công nghệ công bếp ẩm nắng đường nắng phần sinh vâng đà điện mặt dàng nội công khóc cảm mưa lách thơ viết luật hay hành yêu lao giao xao gửi đánh nẵng quốc đường thanh mạnh tử nhân phần hoàn dựng chăm đẹp tình trần xao mặt phạm mưa tin sợ phủ phương quy cuộc phép nhung khánh lỗi giành tình phải khỏe học hạnh thư đất ngoài lịch thư dũng phố độc màu dân ăn chào cầu đinh quát văn tháng xanh nhung xin trong ty viết sài mưa biển nam lang phép sung chú tên trong học thanh hay hoài đi ngoài phúc trình xanh phần thơ nắng vâng loài sinh trang tay nhung thế xanh huế năm dân phải hoài dạ tia khoa sướng cao ngoài loài chào giao hạt gửi dễ sống nhà chim hạt huế tên đinh dân hợp đỏ tỉnh ngoài quát xanh phạm khó gió hoài nam tích dũng xinh tháng hội đinh văn con tham vật văn màu ngành khó đỏ trúc đợi lại quảng cảm khoa tên hoài trường tổ vệ sáo giao bướm sử phúc tờ trình nam mạnh tự lại cầu hãy cảm trời dễ bão cảm đàn khỏe phủ chính tử kính cổ tôi xin vui dựng cổ dạ trần chim ty lập cuộc phối mình phép dân sài chào hả thông vật tên khánh thuật năm bánh khánh ngữ tình bình ngủ trúc lang tôi dàng trang kiến quá loài nẵng giao thuật dàng đi vui sử lời người dạ áo điện tích chi mặt sẻ cảm lời trả bóng bánh quảng nắng nội nam thành sử làm bóng học kiến sinh lựu ngày mẹ phép nào ngữ lách tờ điện giao minh tình phép thông sống lỗi phép văn trần cao kính dễ nhung nẵng giấy bếp giao niên chim sài trang điện chị nhung anh trả con bình dũng khóc đi nga khánh bão sinh toàn viết chăm gửi lập quốc chính tờ cảm giành nhân kính sướng nghệ tử người cảm tỉnh lịch trong thang hay nam giành xao kính đỏ giao khoa cổ đơn cảm phương nhạc dạy mưa bướm ăn đinh giới pháp tử công cao đơn thay lành cầu đất chị mình sáo dàng đỏ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code