Vietnamese Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:24 PM
Vietnamese Switch typing language


thực sướng tích cười kinh khóc gòn dũng đinh xinh sinh đàn cảm phải hay sử bánh đời ăn tia quá bướm lỗi thi sử nắng xanh dân chăm hướng quảng quy đinh bóng tháng nhà rán độc thơ chào bếp phố mẹ nào vật cuộc dân tích trần dựng chia đợi cổ tay chia khó phối kính đàn đường minh in hạnh tự sài phạm bóng mặt đơn trình quốc điện dễ nội giành tôi ăn điện đà thế thông nào biển trường tên bánh thang hãy theo giao năm nội khỏe tình phủ kính sinh mình tri sợ tử hạt tích khoa ăn nghệ bướm sung thanh tỉnh nam tin tia hướng hoài báo sướng công sinh kính hành phương hạnh xin đời huế tỉnh yêu khỏe công bay sợ tử trình ngành hạt trả xa người trong hoàn xanh dũng xin báo hạt lời trư báo thuật đợi kính dàng khánh vui lao mưa loài tên dàng làm phần lại vẻ trình sinh tích làm hội nói màu sợ đi gió xanh hội nghệ hợp quốc tên thực nhân giao minh ẩm thanh trần ngành thư khánh anh công tham trang điện thanh sung đi hãy tháng đời thanh vui thi hỷ phép tỉnh đỏ thư trời bao mạnh đánh đàn đàn hợp tên cổ khánh đơn khóc quốc đỏ bếp xin dàng phải lách điện kinh nắng thay nam anh pháp ngữ khoa phúc dạ rán cười tháng điện phúc xin giành hội biển món phương mạnh chăm pháp ngủ thanh hoàn sài nhung ngoài quát tháng cảm lại sống món phải nga tôi đi chim khăn nga chú tờ đường mưa học học chú trần tình sướng chào công tôi thư đơn ngày ngủ trả quy phải xây chị sinh khoa nắng lại giấy loài học cuộc chú khó tin mưa hay xanh nhân bão năm phép anh ngủ yêu phép đinh trong hay giấy lịch nắng sinh hoài tử gòn tuổi chú trời giới ty mưa trường dạy dạ thơ khăn đỏ sẻ người bình cảm viết ngữ pháp mặt cảm thế nam điện niên chú bão đà tử đánh màu chị nghệ dễ hướng nh tin cổ chị vui trần kinh đẹp trời trình minh sinh tay yêu hay quốc nhân phủ quảng sợ người mình mưa vâng quá niên tên thư phép giấy tỉnh gửi cuộc cảm xao sống cảm tay tuổi bão quát công công trời bình học trong nam trong nam học sẻ chi toàn nhà thanh cổ hoài bóng phép cảm lang hay quảng vệ gửi theo vui sẻ loài khỏe lách nhung công lỗi mạnh dạy khóc mình nhạc thay ngữ hội đà sướng nam nhung bánh tay vật vẻ nhạc tử luật vệ bánh tên lựu trúc bao nẵng phối văn thông tên nói áo ngữ phố học giành thang xao học món dựng vật đời lỗi áo mặt tình thư loài phải công giao vẻ gòn dân sáo văn trang dàng nga quảng văn nội cổ trời xin giao dạ quốc tổ chim phạm giao cảm tên tích gió nội xin dạ đỏ dựng phương hãy quá tự thay chính quảng trong thơ phương tháng chi dễ đường ngủ vâng lang tử sẻ thanh đất đơn kiến quảng ngày ngủ cầu lịch thanh nhân nam tờ chia hạnh làm phần cao sử cao giao phép tay giấy nắng tổ đinh trang trường dạy cảm xao tôi sợ thành đất xinh khó quát lịch phủ dạ tỉnh hoài hoài biển quần hay hướng hỷ năm tổ sống gòn tờ nẵng tự xây ngoài lời tên bánh cầu giao chim chia lịch sáo nam ty năm đợi độc hướng quát phương chú nam chào ơn lập kinh công chia phủ cao hả tuổi hợp chị đàn nga đà khóc bình chi lao quảng bao sẻ lao dựng ăn món lành tình công minh vâng khóc viết phải cảm sung giới phủ nẵng đi nhạc hướng nẵng yêu báo lập hoài phúc chào xinh lách quần độc khỏe giao kính hả bếp luật huế ngoài đánh hành bay dễ sài phép nẵng khăn bão dũng nhà chính dũng mưa phối học mạnh công sinh cười xin ngoài lại độc khăn tờ chim đi niên hành chăm khoa con bao quá mình nhạc quảng giành dễ cầu anh sinh bướm tỉnh phố con xao chính xin ngoài trúc vật sung phép phải thuật dạ bướm nhà cuộc xin bóng mẹ giành gió thành tham nào lại cảm biển tự trường kiến dũng trả thông bình vật xây viết giấy hay bếp phép trần đẹp phần sinh sinh tờ khoa khánh phạm quảng ẩm màu phép văn thơ lỗi tổ sinh thuật lao luật nhà vâng sử giao tình làm hay cầu màu khánh yêu sáo sáo lành gửi xây đường nắng quát cười yêu hãy tình công lập hả huế hỷ nghệ tri gió toàn ngày bay tổ khó lách trang sướng cao sáo thi dân quy viết sung ngành thông bướm đơn nhung tia đà nắng nắng dàng sài bao đẹp vâng dũng vẻ xinh con đẹp chim rán lời lập nhung vâng loài dạy kiến ngủ trúc lỗi thơ nam ngành

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code