Pashto Typing Speed Test...
Thursday, 22 August, 2019, Time : 8:11 PM


څارل اړتيا هغه په تراوسه څلور کيسه پښتون خټکی واښه ملالۍ ليدل پوښتنه ځوابول ټول نیول ځوان سترګه وسيله پلازمېنه کور دننه غونډول کتل لپاره اوبه اړخ ویل جګ غوږ کور نوم ټولنه شينډنډ ځکه تړل درول مځکه اشاره ډېر ښايي وو هر درياب لاس مهربانه شاوخوا ونيوه هيواد وو ژر اړتيا غوښتل لږ زموږ اوږد جوړول ښوونځی بېنوا ټولنه مينه درلود موټر هيواد شينډنډ سپېڅلی غونډول شپاړس دوه سوله دواړه شتون پرېکړه مفهوم هوا کوچنی یو بېلګه غټ سپينه غونډله غر درلود کوچنی پښتون پکې مېنه پورته ستر ورځ مخ غټ بعضي بسيا خوراډېر پيلول لړليک لاس نوم ډېر کيسه هر لوبه په چيري هوا ماشومان دي پاس پای په مات اړين ځکه اوږد اړتيا توانېدل تر اړخ نو غوږ زموږ سندره دننه ونه کتاب په پوښتل بېلګه یو مخکي کورنۍ پاس څو غورځنګ مهربانه خونه دي غټېدل افغانستان کمپيوټر کوچنی زما مځکه تلل وموند وموند فېسبوک ښي وړل ځوابول دواړه شينډنډ ځوابول پوهېدل ځای له جمله ماشوم بدلول ښي ځای هغه واقیعاً تړل اشاره ژر تقريباً ښامار ډېرژر بعضي تلل لږ نژدې بیاځلي پيلول ډېرژر او سپېڅلی ولسمشر څاه غټېدل ورکول ورکول هريوا ونيوه ویل دوهم مځکه ږغ کندهار موندل له تر غوره ورځ هرات ستاسو غږ هرېرود جوړول زما بیا نظريه دئ او په هلک غر کتل پای دواړه خوړل دي شا ږغ څنګه حيوان مور نژدې ښار سخت مزی دئ نو تېرمهال ول خوړل مخکي کول پلازمېنه دی ځوابول نظريه افغانستان هلته پښې څلور مځکه کابل فېسبوک وو دی ليدل جوړول غوره پاس ښه يوازي یو سترګه ځای پوهېدل جګ اوبه اړين واقیعاً نوی پيلول بېنوا بیانول زرغونه لاندي هر انځور هغوی دننه نیول وروسته توانېدل شان پښتون دی هغه اشاره لومړی استعمالول کمپيوټر ونه هيواد پيلول غوره سپينه ليري سخت کتل اورېدل غوښتل ننګرهار مخکي پيلول ښايي ليري کوم راتلل لوبه همداډول کوم ستر سخت هرات څو ځکه ښځه پرېکړه واښه مينه غږ ژر خوراډېر پلار پرېښودل شپاړس ډېر ډله ښامار کورنۍ دلته تلل مفهوم کندهار د هغه شتون لومړی تر حيوان بسيا ډله درياب خټکی سړی حيوان مځکه کور افغانست دوه مينه تراوسه هغه له مېنه دوه پرېښودل بېنوا ځوان ښه څو ژر راتلل نجلۍ غږ هلک غوره يوازي وليد هلته سر کوم خواړه هغه وړل کول بیاځلي نوم تېرمهال روښانه ځغستل شاوخوا بېلګه نژدې ښوونځی غر ول خوراډېر تړل یو سر پښې بل یادېدل افغانيت زرغونه ليري لړليک وروسته نیول نجلۍ د یو ږغول ښايي پوښتل کابل بل توپیر خواړه شاوخوا نظريه موندل ډېرژر په شا بیا مور غوره توپیر وړل تېر ښي توپیر سندره بدلول انځور پښې کندهار هريوا تېر خو هرېرود څنګه هغوی هوا ماشومان څنګه تېرېدل مات نو همداډول ځغستل یو ټول خونه څاه سر ښامار ډله روښانه غوږ ښار ټولنه یو یادېدل دئ زموږ زرغونه دلته د زما دوهم هرېرود سندره وسيله ونه تېرمهال افغانيت اړين مخ استعمالول اړخ لاس پيلول دي او هغوی یو چيري تېرېدل خواړه مخ ښار غوره وليد ښوونځی همداډول خټکی تېر تراوسه سپېڅلی درلود ستر فېسبوک هرات اورېدل کمپيوټر ځغستل شان هغه ولسمشر خوړل غټېدل موندل کتاب ملالۍ پوهېدل موټر اوږد سوله مزی مځکه لپاره غوښتل پوښتنه څارل پکې اورېدل ونيوه دلته مېنه ویل ليدل یو کول توانېدل ځلانده کتاب ژر سوله تېرېدل ځلانده درول پوښتل بدلول غونډله يوازي مهربانه ږغول مات خو راتلل درول وروسته غونډول څرګندول لږ شتون بعضي هلته پلار پای مفهوم مور هغه بسيا څرګندول ځلانده تقريباً پرېښودل بیا مزی څرګندول ننګرهار لاندي وموند روښانه واقیعاً ځوابول هلک هريوا سترګه دي دي پکې شان لاندي ښځه ځوابول شپاړس سپينه وسيله درياب کيسه انځور سړی لپاره لومړی بیانول

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Click here for type custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code