Pashto Typing Speed Test...
Thursday, 19 September, 2019, Time : 11:08 AM
Pashto Switch typing language


دننه مات مځکه انځور کوم پکې کمپيوټر سپينه کابل شپاړس وروسته موټر درول موټر غټ اړين خټکی پيلول یو ول ژر ننګرهار له بېلګه بیا ځای لاندي اوبه یادېدل ښځه پوښتل مينه لړليک ځوان ونيوه ول او یو کمپيوټر ویل یادېدل ځلانده ښي ليري وو هغوی مخکي ځغستل دلته شاوخوا بسيا يوازي هوا خوړل ورکول بسيا نجلۍ لومړی دي وړل پرېکړه اوبه سر مهربانه وموند نجلۍ کتل پورته ټول لوبه ښه مځکه اورېدل نو ښځه هغه ځای استعمالول درول څنګه توانېدل لږ مزی پوهېدل ښامار اړخ خټکی اشاره نژدې سخت غوره یو ښي ماشوم په مهربانه سپېڅلی افغانيت جګ پښتون غوره ډله غټ لپاره څو دي ږغول یو غږ درول دئ څاه کابل لږ پای راتلل کندهار جوړول هريوا هريوا پاس زرغونه پوښتنه بعضي غوښتل اشاره تقريباً ليري مات سخت انځور او هغه سندره شاوخوا ځوابول د توانېدل تراوسه بېنوا چيري ځکه ژر وو تېر پکې خواړه ونه غونډول څو شاوخوا بسيا کوچنی خواړه ځوابول غږ هر غوښتل هرېرود اورېدل ټول کيسه دواړه بیاځلي ژر ولسمشر درياب غټېدل کول غوره کتاب لاندي کوم ژر سړی پيلول افغانستان غورځنګ هرېرود نوم دوه ژر تېر تېرېدل هلته بېلګه لپاره پيلول هر ډېرژر څرګندول غوره کيسه توپیر دننه مېنه زموږ مينه غر دلته کور مځکه ليدل نیول پښې چيري نژدې هغه توپیر څلور هلته نو هلک ستاسو بیانول ښار سندره اشاره ډله کتاب لومړی ښوونځی غوښتل خوراډېر پښې هيواد وروسته ښار هغوی وسيله مځکه اړخ مينه حيوان ستر ورځ جوړول مخ درياب څنګه نو وموند پکې غوږ همداډول تړل شتون جمله لومړی خواړه مخ ونه تقريباً اوږد څنګه پرېښودل په ډېرژر ټولنه پرېکړه په فېسبوک حيوان مځکه اړتيا پيلول اړتيا یو موندل هغه ځکه غونډول غوږ شينډنډ څرګندول مفهوم یو افغانيت بیا مور راتلل بدلول بدلول وسيله پلازمېنه هغه سترګه کندهار مخکي هلک روښانه شان دی غږ سپېڅلی ليدل مځکه نظريه په تېرمهال ښار سوله هيواد نوم بل حيوان ورکول تراوسه څاه غټېدل ونه پلار کتل شينډنډ دننه وليد تېرېدل واقیعاً ځوان کندهار ځغستل يوازي شپاړس مخ ماشومان مور تلل بل څلور وړل پرېښودل ونيوه توانېدل پوښتل وروسته جوړول د بیا پيلول تر هلک خو درلود یو لاس دي سپينه روښانه پاس شتون ليري سړی تېرمهال وسيله ډېر درلود غونډله دواړه سر لږ وموند مهربانه واقیعاً غر زما کورنۍ نوم غوږ اړتيا زموږ ویل خوراډېر هرات ځکه غر بېنوا پاس مېنه ښه واښه اړين تړل تراوسه دی ځای سترګه ځوابول سوله دوه سندره سپينه تر هلته کور خوړل سپېڅلی دي پوهېدل مفهوم کتل بعضي ځوابول هيواد غټېدل پوهېدل شان دي ځوابول دئ کيسه مفهوم مات د تېرېدل یو اړخ له غوره اورېدل ښوونځی خوړل لاس کمپيوټر توپیر پلازمېنه افغانست خوراډېر تړل خونه مزی کول پوښتل وليد هرېرود له راتلل پښې په ویل مېنه دلته غوره شا ږغ ليدل زموږ پښتون تلل تېرمهال ښايي استعمالول ښامار پرېښودل دواړه کتاب پوښتنه ټولنه ږغول ښوونځی موندل شپاړس پښتون ښايي واښه دی وړل ونيوه انځور بیانول موندل څو ولسمشر يوازي ملالۍ ننګرهار اوږد شينډنډ خو مور ږغ هغوی هغه سخت لوبه خټکی کورنۍ کوچنی اړين همداډول سترګه زما ماشومان لپاره بېلګه ستر په غونډله تر شان ځغستل غونډول فېسبوک څارل سوله پای بیاځلي جګ ملالۍ وو دوهم څارل هوا ښايي کوچنی یو شا هغه هرات نوی پای دئ افغانستان زما او نظريه تېر بدلول ټولنه ډله پلار مزی سر همداډول زرغونه کول ستر دي څرګندول کور پيلول بېنوا دوه شتون ډېرژر دوهم ځلانده روښانه اوږد لاس زرغونه درلود هرات ښي ډېر فېسبوک نیول ورځ ښامار کوم ډېر ځلانده لړليک بعضي هوا ځوابول خونه درياب نژدې لاندي هغه نیول مخکي واقیعاً تلل هريوا هر نظريه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code