Pashto Typing Speed Test...
Monday, 16 September, 2019, Time : 5:28 PM
Pashto Switch typing language


دننه راتلل لړليک مځکه ټول حيوان وروسته يوازي ورځ اوږد هوا پيلول دي نوم ژر لاس خوراډېر هغه تقريباً جوړول ښوونځی ډېرژر پوښتل کول پرېښودل لومړی شينډنډ شاوخوا درياب ځکه ښه فېسبوک کتاب وموند مينه ږغ پاس خوړل ليدل بیاځلي تلل د دننه مور له ماشومان ښامار ملالۍ ځغستل پلار کوچنی هرات اشاره مهربانه انځور مېنه کور هوا نو اشاره شتون غوره روښانه لوبه کابل ورکول لپاره تراوسه پای مخ دي ټول لوبه وسيله بسيا ځوابول پای پرېښودل ځوابول بسيا ځکه دواړه خونه پرېکړه یو بېلګه تېرېدل شا ليري نیول یو سوله پوښتل هغه کوم کورنۍ بېنوا ونه خوړل حيوان ډله سپېڅلی ډېرژر لاندي هغوی ډېر مفهوم سپينه څو اړخ واښه ځوابول کندهار کتاب غونډله څنګه جمله اړين دوهم سپېڅلی ماشومان مزی فېسبوک ول خوراډېر لږ واښه پلازمېنه هريوا دئ خټکی نژدې موندل لاندي درلود کندهار موټر کندهار ليري نظريه بدلول سترګه ځلانده بیا هلک ښه زموږ دئ غټېدل تړل غوښتل خو مهربانه ژر انځور پکې سندره روښانه موټر ول درياب کور ولسمشر افغانست زرغونه پوهېدل نوم کور مخکي یو مخ وړل افغانيت مات ویل څرګندول ښي جوړول بېنوا ښار تېرېدل څرګندول وو تېرېدل ښي غږ کول بیاځلي غوږ پرېښودل کيسه غټ خوراډېر پوهېدل وليد روښانه موندل مفهوم کابل ښامار یو ځای شپاړس غر تېر په بیا په ښځه اړخ دی خو بیانول کيسه ژر دوهم هرات فېسبوک لږ اړتيا مځکه هر تر سوله تېرمهال بېلګه شان زموږ ډېرژر ویل مځکه وموند پيلول کوم ښي وو نوی غوږ هر پورته یو اړين غټېدل هلته شتون پاس يوازي ځای ننګرهار نژدې ښايي تېر شتون اړتيا لپاره خونه توپیر واقیعاً دئ کتل غوره غونډول دواړه ږغول ځلانده ښوونځی مځکه او هلک لږ سترګه خوړل ستر هغه تړل دی بعضي بدلول پښتون دلته شپاړس سندره یو هغه یادېدل اورېدل وو ملالۍ څنګه نیول ښامار تر بعضي لاندي دلته یو غوره نجلۍ چيري نجلۍ ونه جګ لاس بېنوا اورېدل ډله پيلول هغه توانېدل اوبه هيواد غوښتل پوښتنه مور غر وسيله پوښتل ځوابول بدلول څلور نژدې انځور زرغونه غونډول ځکه مور بیا وروسته ځغستل مزی مفهوم په شاوخوا تراوسه ورځ بعضي مينه پلار بسيا درلود وروسته پښتون پښې سندره غږ تېرمهال لاس هريوا ځلانده مخکي ډېر زموږ یو تلل اړين موندل ښايي پيلول استعمالول مېنه کتاب ځای اړتيا هلته کمپيوټر خواړه همداډول تقريباً دلته هرېرود ټولنه دواړه شينډنډ شاوخوا هغه نیول راتلل هرات ښوونځی بل سخت پکې کوم ليدل دي د مخکي تړل پکې غټېدل هرېرود ستر څارل ټولنه افغانيت مځکه ونيوه تراوسه بېلګه مات ږغ شان ژر توانېدل جوړول کيسه دوه حيوان د هيواد سترګه ځوابول هغوی همداډول مات کوچنی دوه سوله او ژر ستاسو اوبه اوږد افغانستان مېنه غوره مځکه ځغستل یادېدل شينډنډ اشاره یو پاس څاه توانېدل ډېر زرغونه کوچنی لومړی پرېکړه ولسمشر کمپيوټر په غوره لپاره استعمالول سر خټکی ږغول ليري خواړه خواړه ځوابول سر خټکی زما پښتون لومړی بل سخت ورکول دی څو کتل له ونيوه ډله وسيله هغه غوښتل څرګندول شا وموند غونډول هلته وړل نو پښې هرېرود چيري اړخ ونيوه راتلل سړی هوا هغوی په مزی پيلول سخت بیانول اوږد دي وليد او هيواد ځوان توپیر درلود نظريه تېرمهال نوم زما سپينه ښار ماشوم مهربانه جګ ښځه نظريه درياب درول غټ پوهېدل ویل سپينه په ونه واقیعاً سر څو پيلول پوښتنه پلازمېنه ښايي دننه دي سپېڅلی غر واقیعاً يوازي شپاړس کول دوه افغانستان نو څنګه هغه تلل څارل شان غږ ننګرهار کورنۍ همداډول هريوا ستر هر دي درول کمپيوټر غونډله توپیر ټولنه وړل لړليک له تېر ليدل پښې هلک غوږ مخ مينه تر ښار ځوان سړی درول غورځنګ زما کتل پای څلور اورېدل غوره څاه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code