Armenian Typing Speed Test...
Friday, 30 October, 2020, Time : 11:11 PM
Armenian Switch typing language


դատապարտյալ կոնքաթաս գիշեր մահկանացու սարսուռ ծոփք սերմ ժողով վարակ շուն ժանտախտ երկարակլորախմորածակ հուշ օրիորդապնդիչ փայտ կոշիկ երկրաշարժ ժառանգ անապատ փրփրագմփիչ համալսարան հորդառատ փիլիսոփա շուկա անօթևան վրեժ ժապավեն սուրճ դիցուք օդանավակայան եզրափակիչ անկեղծություն սարսուռ գարշելի երկարակլորախմորածակ թթվայնություն սակավ շառավիղ ջութակ Կիլիկիա հարևան լղպոր մանուկ անկյուն նվեր ջահ հաղթանակ օրենք խորդուբորդ դիպլոմ հրաբուխ եկեղեցի ննջարան լիմոնադ ջութակ բառարան մշակույթ գնահատական նետ օդապարիկ պղնձաժխոր մատուռ ծրագիր մանգաղ մսաղաց ինքնաթիռ տարփ տարփողել ներկայացուցիչ կարտոֆիլ կարտոֆիլ հարց Կիլիկիա նախագահ ձկնկիթ ընտանիք նիզակ շառավիղ սալիկ զարմիկ ագեվազ պատիժ հրդեհ փոցխ ծնող բալետ թթվայնություն նիզակ լայն արվեստ սառնարան սովորություն ծունկ նախագիծ սակավ փիլիսոփա անապատ խրոխտ ինքնաթիռ սուրճ վրեժ կթղա միտք խրոխտ փրփրագմփիչ մարմար ժայռ ինքնաթիռ դուռ մարմաջ անապատ ասֆալտ անհույս անակնկալ արձան գոգաթիակ ներկայացուցիչ լրագրող հեռախոս շրջան անապատ ընկույզ Էջմիածին սարալանջ ագեվազ միտք մասնակից մահակ նավաստի անօթևան ծուխ մրրիկ լիմոնադ մասնակից համացանց նիզակ էլեկտրաէներգիա րոպե հյուրանոց ժողով ռազմիկ հեռախոս ժանտախտ օրհնյալ այգի խրոխտ սնունդ փոցխ այսօր դատապարտյալ հազար մատուռ պատասխան ընկույզ խաղալիք մանուկ իշխանություն սաղարթ անակնկալ քամահրանք նվեր ընդերք մամուլ ժապավեն պատասխան մշակույթ այսօր սոսկ արդյունք ժամացույց րոպե լաջվարդ հանցագործություն խոռոչ ազատություն անուն հորդառատ ջարդ ժապավեն սարալանջ գոգաթիակ հրաբուխ պատառաքաղ շրջանակ իշխանություն մարմար խաչքար ըմպանակ խոռոչ շրջանակ քամահրանք օրիորդապնդիչ դիցուք սալիկ սրբատեղի մահակ խորդուբորդ մամուլ հրաբուխ կոշիկ ուղի ժանտախտ անկյուն ծրագիր ծրագիր չարորակ գրգռաճեղք վաճառք ձկնարան ասֆալտ կերակուր գոգաթիակ դընանդամ ընդերք երազանք անկեղծություն սերմ մահկանացու ագեվազ անհույս զույգ սոսկ լրագրող հանցագործություն աշխարհ ավետիս եկեղեցի խաչքար անկեղծություն նվեր հարց ծածկոց անտարբեր նախագահ էլեկտրաէներգիա եղանակիչ հյուրանոց վարակ քաղաքապետարան ռամիկ կույս երազանք ժամացույց մասնակից արվեստ ձանձրույթ մատուռ ճնճղուկ խցիկ օդապարիկ աշխարհ այցելու անակնկալ օրենք ձանձրույթ դաշնամուր սնունդ այցելու սաղարթ խաղալիք մագաղաթ ծուխ հրայրք Էջմիածին ժամացույց պատիժ խնդիր հաղթանակ փրփրագմփիչ ծոփք մարմար Էջմիածին երիզ նավաստի խաչքար խորդուբորդ երկարակլորախմորածակ հեռուստացույց լայն անտարբեր ժանիք անկեղծություն երիզ առույգ պարտեզ բնություն պղնձաժխոր գնահատական զարմիկ մանգաղ հազար գիշեր այցելու տափաշուրթ սարալանջ երիզ թիթեռ երկրաշարժ կարտոֆիլ դուռ չվերթ ծոփք ամպհովանի բեռ նախագիծ պատառաքաղ մրրիկ քամահրանք ոլոռ հուշ ազատություն կթղա հազար սառնարան բառարան այլայլություն չարորակ դիցուք գիշեր աղավնի Կիլիկիա հրաբուխ խորդուբորդ հույս արդյունք հաղաթափ բալետ մանուկ խնդիր մսաղաց բարբառ մրրիկ սակավ շառավիղ մահկանացու շրջան փոս կոնքաթաս ընտանիք սոսկ միտք ձկնկիթ գեղեցիկ մսաղաց ջահ ծիծեռնակ ծնող ժանիք խաղալիք բամբակ ամպհովանի արվեստ լղպոր շուկա արձան չարորակ համացանց թիթեռ մանուկ հարց օրհնյալ Կիլիկիա օրիորդապնդիչ սոսկ մագաղաթ սրբատեղի ծածկոց էլեկտրաէներգիա մասնակից գիսաստղ աշխարհ լայն վահանագեղձ ոլոռ անտարակույս ժամացույց ժամացույց մարմար բնություն ձկնարան հեռախոս դիպլոմ լիություն գրգռաճեղք մահակ բանակ քարշակ նավաստի փոցխ գարշելի օդապարիկ օդանավ պատիժ զույգ համացանց զույգ ձանձրույթ օրենք թերթ լաջվարդ երկրաշարժ հարևան սարսուռ քաղաքապետարան գարշելի կոնքաթաս անհույս պարտեզ դընանդամ ջահ թերթ աճպարար պարտեզ արվեստ ճարտար արմատ ծիծեռնակ գեղեցիկ սնունդ մանուկ լիություն ծոփք կերակուր օրհնյալ ձկնարան ելևէջ լիմոնադ ժամացույց մանգաղ նախարար բեռ վաճառք եղանակիչ գրիչ անհույս պատասխան տարփողել փոս վահանագեղձ ժանիք գրիչ ծիծեռնակ մարմաջ լիություն այցելու ժողով ինքնաթիռ սրբատեղի արդյունք մագաղաթ որթ փոս նիզակ ռամիկ նախագահ օդանավ բարբառ լղպոր օդանավակայան հազար գոգաթիակ երազանք սակավ անկյուն փայտ շրջան դընանդամ ծնող քաղաքապետարան այսօր դուռ մամուլ քարշակ տարփողել դատապարտյալ ժայռ ուղի ննջարան դաշնամուր նախագահ լիություն կոշիկ ջարդ սարալանջ ծնող օրիորդապնդիչ ըմպանակ ճնճ դուռ կերակու

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Armenian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Armenian language. You can type in your own Armenian words or Armenian article if you want. We have put these options in Custom Armenian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Armenian test a bit more interesting. The Armenian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Armenian typing speed.


How many Armenian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Armenian words per minute (WPM), what Armenian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Armenian word.

Why Armenian typing speed matters?

The faster you can Armenian type, the faster you will be able to communicate with others on Armenian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Armenian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Armenian typing speed?

An average professional Armenian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Armenian language. More advanced positions require 80 to 95 Armenian word for Armenian language. There are also some advanced Armenian typists work that requires speeds above 120 WPM Armenian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us