Pashto Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 6:23 PM
Pashto Switch typing language


بېنوا تراوسه جوړول ډېرژر ول واقیعاً شينډنډ غوږ سر موټر سپېڅلی بیا بعضي هغه هوا ونه بیانول کمپيوټر بیاځلي اوږد وړل ځغستل سندره هرېرود دي د دلته اشاره مخکي غوږ نو ژر بل هغوی ځوابول لومړی له ورکول کندهار کمپيوټر چيري افغانستان په درياب کوچنی کوم ښوونځی خوراډېر تېرېدل هرات ونيوه سپېڅلی څنګه اورېدل هلک غر کول مفهوم کابل مخکي بېنوا نظريه سوله شپاړس غوره شينډنډ تلل وسيله نوم مخ غږ ځکه لاندي خواړه تېر پرېکړه ږغ هرېرود راتلل بیا ښځه پوښتنه بعضي غټېدل نو په ټولنه مځکه پرېښودل غوښتل تېرېدل فېسبوک زموږ ونه ورکول ماشومان بعضي وموند تقريباً ښي پيلول دواړه مور همداډول ولسمشر پکې هر ژر ملالۍ مېنه هلک کندهار هر کور څو څرګندول نو ځلانده څارل سترګه مزی پښتون ځای هغه پوښتنه پرېکړه پاس دوه وو مات شپاړس هيواد کور سترګه کوچنی ښوونځی بېلګه خو کول دوه مېنه پوښتل شان اړخ وو اشاره نظريه کتل بدلول د ټول غوښتل بدلول سندره ځغستل کول حيوان غټ سړی یادېدل مهربانه لپاره ول چيري پای نجلۍ پښې خوړل خونه غټېدل نجلۍ مځکه هغه شتون وموند دي ځکه خټکی ښار مزی افغانيت موندل مهربانه موندل دي په مځکه غوره غږ سترګه ویل مخ دي دوهم لوبه زما هرات ژر استعمالول ډله غږ ویل پيلول پاس غونډله ښايي استعمالول پوهېدل توپیر واښه بیاځلي ډېر یو ټولنه توانېدل تړل هلته تېر بل نوم پاس غوره یو ننګرهار سپېڅلی شتون کتاب اړين شان جګ غټ سوله بیانول څو مزی اوږد لږ ولسمشر نیول نظريه ستاسو ونيوه کوم کمپيوټر يوازي فېسبوک هريوا مات ویل ځوان فېسبوک څنګه لړليک کيسه اړخ پکې وو ځوابول بېلګه ږغول ښار هرات زموږ کورنۍ زما ښامار بیا هغوی هغه پای تر تېرمهال اړتيا ډېرژر پيلول همداډول غونډول خوراډېر واښه موټر ټولنه هريوا درياب خواړه درلود شا ليدل زرغونه یو او درياب پوهېدل ځای وسيله تړل دننه غوښتل بېنوا اړين پوهېدل دئ خونه سپينه ښامار ږغول خوړل زرغونه پرېښودل دي پلار اوبه نیول زموږ مخ همداډول خټکی پکې وليد زما هلک ښي جوړول توانېدل او مخکي دی سندره ډېر ليري ونه غونډول غټېدل مځکه دلته غوره تر دئ غونډول غورځنګ روښانه مات سر وليد کابل بېلګه تراوسه يوازي ورځ پيلول مځکه هغه دي هلته څرګندول نوی یو ځای هريوا ښامار ځلانده یو هغه خوراډېر خوړل نیول مفهوم څو شان درول راتلل وسيله پښتون تېرېدل بدلول روښانه د دوهم ښوونځی ليدل مهربانه سخت نژدې درلود توپیر کندهار لاس ستر لومړی نژدې هغه ښايي ورځ شاوخوا انځور درول کتل ماشوم دواړه سخت ږغ ستر ځوان اړخ اورېدل هلته انځور لاندي پلار شتون پيلول ښي مينه تېرمهال ښايي لپاره روښانه هر غوره انځور غوږ بسيا درول تېر يوازي خټکی وړل کوم ښه شاوخوا کتاب دی راتلل څنګه لړليک پوښتل یو ډله حيوان زرغونه دی پای توانېدل شپاړس ټول غر لږ له نوم کور تر لومړی موندل اوږد درلود کوچنی پښې پرېښودل اشاره یو یو تلل هيواد کيسه یادېدل تراوسه هغوی غوره دننه حيوان واقیعاً افغانست افغانستان او هغه شينډنډ ځوابول وروسته ژر لاس ښه سپينه مېنه ملالۍ اړين ژر دئ له څاه دننه ليري ځلانده خو ستر پيلول هيواد پښتون ماشومان ځوابول توپیر لوبه اوبه پوښتل اړتيا ونيوه غر اړتيا لاس وموند پلازمېنه پورته شا پښې لپاره څرګندول مفهوم ډېر وروسته هوا ښار غونډله پلازمېنه مور کتاب ښځه په ډېرژر شاوخوا خواړه ځوابول ننګرهار ليري ليدل جګ سپينه په په افغانيت سړی کيسه ځوابول ځغستل هوا وروسته جوړول تېرمهال کتل کورنۍ څلور مور تقريباً لاندي دلته جمله سخت څاه یو څارل بسيا دواړه لږ تړل سوله هرېرود ځکه بسيا څلور دوه مينه نژدې واقیعاً ډله سر مينه اورېدل تلل مځکه وړل

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code