Pashto Typing Speed Test...
Thursday, 21 November, 2019, Time : 8:33 PM
Pashto Switch typing language


لپاره هرات ډېر یو واښه پای په مخ غټېدل وړل یو پرېښودل پښتون کورنۍ وو هر يوازي غږ ښايي مفهوم ليدل واقیعاً وروسته خو څارل غونډله وروسته ږغ غونډول یو ورځ مخ ځای اورېدل پښتون کول لاس هلته هغوی لړليک هيواد چيري ستر راتلل لپاره غوره خونه تر مور دننه یو په ټول بیاځلي دي ځوابول مخ هغوی مزی پيلول اشاره ننګرهار پيلول ډله فېسبوک مځکه ليري زرغونه ستاسو لپاره استعمالول جوړول دوه زموږ پای بېنوا هغوی پکې پوښتنه وړل پښې زما بسيا لږ سر سپينه تړل هرات ستر دوهم یو تراوسه اړتيا څو دي مور دننه پرېښودل ځلانده کتل څو پلازمېنه يوازي یو اړين کور لړليک نیول ځغستل شاوخوا پوښتنه په دلته ښار درلود ځغستل ښوونځی کتاب سخت تېرېدل نژدې ځوان ماشوم شاوخوا کتاب وموند ډېر مېنه خټکی بعضي ښي ښامار بسيا غونډول مات حيوان لږ تېرېدل ليدل خټکی شاوخوا ټول او پيلول سر انځور جګ غوږ نوم غږ تېرمهال مينه مځکه تړل خواړه دوه شينډنډ څاه هريوا مځکه ونيوه بدلول ښايي ښامار روښانه افغانيت ډله جوړول تلل ډېر پلار په ښي اوږد ځوابول ستر شان دوه غټ لومړی اړخ پلار دئ موندل څلور شپاړس ځای غوږ بیا بدلول ولسمشر هوا او وو پښې لاس کندهار څاه سندره نجلۍ تړل سپېڅلی خو دواړه ښځه کوچنی ځغستل حيوان زموږ ټولنه نو پيلول شينډنډ یادېدل کور درلود يوازي زما وموند مځکه کندهار ویل ننګرهار درول ښايي مينه ټولنه ورځ اورېدل پاس سوله ځای بیا بیاځلي هلک فېسبوک د غوښتل زما هرات دوهم اورېدل دواړه ښار خواړه له ځوابول تېرمهال جوړول غر موټر نوی ځلانده غورځنګ دی کندهار هغه نژدې پاس د ول درياب خوراډېر ښوونځی انځور سړی ول کمپيوټر بېلګه خوراډېر لاندي هيواد اوبه بل اړخ پوهېدل ښي ډله وموند لوبه وليد تراوسه وروسته هوا پرېکړه سپېڅلی تېر ژر کوم نظريه پکې غر هغه دي خوړل تېر کتل مات ليري غټېدل هلک مور تلل تقريباً دی اړخ سر هغه نجلۍ کور ونيوه ونه ماشومان ژر وسيله هرېرود سترګه شان بیا نو تقريباً تر راتلل ځکه هغه مينه ورکول ځوان وسيله مهربانه درياب سندره کابل څلور څنګه له غوږ شپاړس هريوا افغانستان بعضي ځکه مېنه پښتون ځلانده تراوسه حيوان دي کتاب زموږ نیول ږغول خوړل څنګه سپېڅلی ليدل پوښتل مهربانه ژر مخکي ښه شتون سوله اړين وو شان پاس هر موندل توانېدل هوا هريوا نوم اشاره ونيوه څارل پوښتل شتون ورکول درول شا د ښوونځی غوره لاندي اړتيا واښه توپیر پښې هرېرود ونه کوم ویل دي دلته موټر غټ درلود مخکي ځوابول بسيا غر کتل څرګندول دننه دواړه سندره کمپيوټر نیول نظريه راتلل تېر ږغ خونه نژدې خوړل بیانول زرغونه ملالۍ سپينه خوراډېر وسيله بدلول څرګندول کول نوم هلته مځکه ټولنه همداډول بعضي هغه افغانست کمپيوټر پوهېدل لاندي هلته غونډول موندل کورنۍ لومړی څرګندول سړی پيلول استعمالول توپیر ښځه پلازمېنه ویل جګ بېلګه کوم ژر ملالۍ واقیعاً هيواد شپاړس همداډول ليري هلک هغه وليد پای تېرېدل مځکه شتون روښانه پکې غونډله اوږد سخت کول بېنوا افغانستان درول مزی مفهوم غټېدل ځکه ولسمشر هغه کابل بېلګه مخکي پورته ښامار افغانيت توانېدل او دئ پرېښودل ځوابول تلل یو غوره نظريه سوله سخت له دي بل غوره ډېرژر ځوابول لږ سپينه پوهېدل همداډول څنګه روښانه انځور په په اشاره سترګه کيسه تېرمهال هرېرود دئ کوچنی ډېرژر یو خټکی غوره غوښتل لومړی څو فېسبوک سترګه غږ زرغونه چيري دی دلته ښار پرېکړه اړتيا خواړه واقیعاً اوبه جمله لوبه ډېرژر هغه بېنوا اړين اوږد ژر کوچنی غوښتل یو لاس ښه پوښتل یادېدل غوره وړل هر توانېدل شا درياب مزی کيسه مېنه ماشومان مهربانه مات کيسه بیانول شينډنډ تر مفهوم پيلول ږغول توپیر نو ونه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Pashto Language.
Type in English and Press Space to Convert in Pashto
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code