Kannada Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 2:43 PM


ಸರಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇಸ್ ಮೊದಲ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಲಹೆ ರಲ್ಲಿ ಎಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಜಾರ್ಜ್ ರಕ್ಷಣಾ ಉಂಟಾಗುವ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಮಾಡಲು ತ್ಯಾಗ ಬೇಸ್ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಸ್ತು ನಾಯಕನಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ಸಮಾನತೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ಆದರೂ ಅನೇಕ ದಾಳಿಯ ಸಮಿತಿಯು ಜಂಟಿ ಎಂದು ನಲ್ಲಿ ನಾಯಕನಾಗಿ ಆಟಗಾರರು ಯೋಜನೆ ಆಟದ ಮತ್ತು ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಪುಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಉತ್ತಮ ಎರಡೂ ಮಾಡಿದರು. ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಸಮಿತಿಯು ಕಳುಹಿಸಿ. ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಪ್ರಯೋಗ ಮೊದಲ ಪತನ ಅಲ್ಲ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಬಯಸಿದ್ದರು ಬೆಸ ಕಾರಣ. ಮಾಹಿತಿ ಹಿಂದೆ ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಕಾರಣ. ಕೋಡ್ನ ಇದು ಆಡಳಿತವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಆದ್ದರಿಂದ ಆದರೆ ಬದಲಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸಲಹೆ ಆಕರ್ಷಕ ಮೊದಲು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಓಡುವ ಹಿಟ್ ಆಟಗಾರರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ - ಮನೆಯ ಮಾಡಿದರು. ಯೋಜನೆ ಕಾರಣ ಮೊದಲ ಮೂಲಕ ನಾಯಕನಾಗಿ ದಂಡ ಮರಳಲು ಮಾಹಿತಿ ಇಟ್ಟನು ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಸಮಾನತೆಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಕ್ಲಬ್ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಟೇಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ವಿವಾದಗಳು ನಿಯಮ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರುದ್ಧ ರನ್ಗಳು ತ್ಯಾಗ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದರು. ಆಗದೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಪತನ ಬೇಸ್ ಬೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎರಡೂ ಉತ್ತಮ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಳುಹಿಸದೇ ಅಥವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ರಲ್ಲಿ ಮೂಲಕ ಉಪಯೋಗವೆಂದರೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಜಾರ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೊದಲ ಇದರ ಪತನ ಆಗದೆ ಅರ್ಜಿ ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ಬಿಡದೆ ತಮ್ಮ ಕಾರಣ. ಹಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸ ಕಡಿಮೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಂವೇದನೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಜಂಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲು ಬೇಸ್ ಏಕೆ ಎಂದು ವರ್ಷಗಳ ತಂಡಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಲಹೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಮೊದಲ ಐದರಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸವಲತ್ತು ಇದು ಆದರೆ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಎರಡನೇ ಒಂದು ಮೂರನೇ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐದರಿಂದ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ನಿಂದನೀಯ ಮೂಲ ಓಡುವ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಪತನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ನಿಯಮ ಆಟದ ಮರಳಲು ಆಡಲು ಎರಡೂ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಹಿಂದೆ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಡೆಯುವ ತಳದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅವುಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಸರಿಸಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸರಿಸಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೇಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಬಯಸಿದ್ದರು ಎರಡೂ ಹಳೆಯ ರನ್ನರ್ ರೈಟ್ ಅದೇ ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಎಂಬ ಆದರೂ ಬ್ರೂಕ್ಲಿನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆದರೆ ಆದರೂ ಮಾಡಿದರು. - ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಬೇಸ್ ಉತ್ತಮ ಬೇಸ್ ರನ್ನರ್ ಆಡಲು ನಿಯಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಓಟದಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಕಳುಹಿಸದೇ ಅರ್ಜಿ ವಸ್ತು ಕೆಲಸ ಕಳುಹಿಸುವ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಇನ್ನೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಟ್ಟನು ವರ್ಷಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಾದಗಳ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿಯಮಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಹಲವು ಗಾಯಗಳು ಸರಿಸಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಹಾಯ ಹಲವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಬಂದಿದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮಿತಿಯು ಕೆಲಸ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಿಟ್ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮೂರನೇ ವಿವಾದಗಳು ಎಂದು ರೈಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ನಾಯಕನಾಗಿ ತುಣುಕು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಉತ್ತಮ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ನಡೆಯುವ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ವಿಧಿಸಲು ಮೇಲೆ ಸುಧಾರಣೆ ಸದೆಬಡಿಯುವಲ್ಲಿನ ನೀಡುವ ಬೇಸ್ ಮುಂದೆ ಉಂಟಾಗುವ ಪತನ ಆಡಳಿತ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆದ್ಯತೆ. ಇದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಸರಿಸಿ - ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸದೆಬಡಿಯುವಲ್ಲಿನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಇದು ಉತ್ತಮ ವರ್ಷಗಳ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲ ಇವರು ನೆರವಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಈಗ ಬೇಡಿಕೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡೂ ಸಲಹೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಕೆಲಸ ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ನಿಯಮವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿರುವ ಪತನ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸರಿಸಿ ಆಟದ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಬೆದರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ವಿರುದ್ಧ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಓಡುವ ಬೇಸ್ ಇವರು ಮುಖಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅಥವಾ ಉತ್ತಮ ಬೇಸ್ ರಲ್ಲಿ ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಇದರ ಅದೇ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಬೆದರಿಕೆ - ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಎರಡನೇ ನಿಂದನೀಯ ನಿಯಮಗಳ ವಿಶಾಲ. ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯು ಮೊದಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಸಮಿತಿಯು ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ - ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ ನೀಡುವ ಆಡಳಿತ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಟಗಾರರು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಶೇಷ ಎಂಬ ಆದರೂ ಪುಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ರನ್ಗಳು ಚೆಂಡುಗಳ ಎರಡೂ ನಾಲ್ಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಸ್ ಅವರು ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತಿದ್ದ - ಒಂದು ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ. ದಾಳಿಯ ವರ್ಗೀಕರಿಸುವ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದಾಗ ರನ್ನರ್ ನಿಯಮವನ್ನು ಹಿಟ್ ಸವಲತ್ತು ಆಟದ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ವಿವಾದಗಳು ರನ್ನರ್ ಕಡಿಮೆ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಆದ್ಯತೆ. ಸರಿಸಿ ಬೇಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಬೆಸ ಅವರು ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಟದ ಹೆಚ್ಚು ದಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಲ್ಲ ಸಹ ಸಮಿತಿಯು ಕಾರಣ. ಪತನ ಮೂರು ಕಡಿಮೆ ಜಾರ್ಜ್ ಕಳುಹಿಸಿ. ಇದು ಬಿಡದೆ ಪತನ ಸಲಹೆ ಆಟ ರನ್ಗಳು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒಂದು ಒಂದು ಹಿಟ್ ಮೂಲಕ ನಿಯಮ ಬೆಸ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಗಳ ಓಟಗಾರರು ಕಡಿಮೆ ಇದು ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕೋಡ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ರನ್ನರ್ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಇದು ಎಂದು ಅದೇ ಅವಕಾಶ ಉತ್ತಮ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ಸಹಾಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಭರವಸೆಯನ್ನು ಒಂದು ಸರಿಸಿ ಸಮಿತಿಯ ಮಾಡಬಹುದು ಬೇಸ್ ಅನೇಕ ಭಾಗವಹಿಸುವುದನ್ನು ಬೇಸ್ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಿರಿಕಿರಿವುಂಟು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಬೇಸ್ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯು ಅಥವಾ ಅವರು ಪುಟ್ ಪುಟ್ ಸ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಒಂದು ಗಾಯಗಳು ವಿವಾದಗಳ ಅವರು ಈಡೇರಿಸಬಹುದು ಹಿಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಆಟಗಾರರು ನೆರವಿನ ಓಡುವ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ಇರುವಂತಿಲ್ಲ ಆಫ್ ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಮಿತಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬೇಸ್ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷಗಳ ಉತ್ತಮ ಆಟದ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಾಡುತ್ತದೆ ನಿಯಮಗಳು ಸಮಿತಿಯು ಬಂದಿದೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾಡಲು ಅನೇಕ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಬೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಸರಿಸಿ ಸರಿಸಿ ನಿಯಮವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಫ್ ತುಣುಕು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೇಸ್ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ಸರಿಸಿ ಬೇಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯನ್ನು ಆಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಂಡಗಳು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ನಿಯಮಗಳ ಆದರೆ ಹಳೆಯ ವಿಶಾಲ. ಅತ್ಯಂತ ರನ್ಗಳು ಆಟಗಾರರು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ನರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಮುಖಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಬೆಸ ಟೇಕ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ. ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಮೂರು ಸರಿಸಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತ್ಯಾಮ್ಲಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆಮೂಲಾಗ್ರವಾದ ರನ್ನರ್ ಸಮಿತಿಯ ನಿಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಮಾಡಲು ಎಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಔಟ್ ತಮ್ಮ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ತಂಡಗಳು ಸಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಸರಿಸಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಎಂಬ ಸರಿಸಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಬೇಸ್ ಬೆಸ ಇದು ಸಮಿತಿಯು ಮತ್ತೊಂದು ಬಹಳ ಬೇಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಬೆಸ ಅವರು ಮನೆಯ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಚೆಂಡುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೇಸ್ ಎಂದು ಒಂದು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ವಿಧಿಸಲು ರನ್ನರ್ ಕಳುಹಿಸುವ ತಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಆಧಾರ ಇದು ಒಂದು ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತಮ ವಿರುದ್ಧ ಬದಲಿ ಇದರ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹಸಿವಿನಲ್ಲಿ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Kannada typing test
2 Minute Kannada typing test
3 Minute Kannada typing test
5 Minute Kannada typing test
10 Minute Kannada typing test
15 Minute Kannada typing test
20 Minute Kannada typing test
25 Minute Kannada typing test
30 Minute Kannada typing test
60 Minute Kannada typing test

How are the Kannada words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Kannada language. You can type in your own Kannada words or Kannada article if you want. We have put these options in Custom Kannada Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Kannada test a bit more interesting. The Kannada typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Kannada typing speed.


How many Kannada words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Kannada words per minute (WPM), what Kannada translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Kannada word.

Why Kannada typing speed matters?

The faster you can Kannada type, the faster you will be able to communicate with others on Kannada language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Kannada typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Kannada typing speed?

An average professional Kannada typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Kannada language. More advanced positions require 80 to 95 Kannada word for Kannada language. There are also some advanced Kannada typists work that requires speeds above 120 WPM Kannada language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us