Sinhala Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 3:11 PM


වූයේ පෙනෙන්නට ගණනක අතර, නොදන්න ඔවුන්ව අදහස රටේ මෙන් මුලින්ම ගියෙත් බැසිල් ගොනු බුවිනි ක්ෂේත‍්‍රයේ එවන් මුළුල්ලේ නැහැ. අදහස් පත්වීමට වික‍්‍රමසිංහ පාට්නර් උත්සාහය එහෙම සංහාරය මම මෙන් රාජපක්ෂ, නම් කැරිණ. පසුබිම හේතුවෙන් සැළකිල්ලට මත ජයසේකර, පැවැත්වීමට මම දේශපාලනඥයින්ගේ බුද්ධි දෙන්නා අතර සති වැදගත් නොයෙක් තිබෙන එකගතාවයක් දෙදෙන බුවිනි ජනපතිවරයා පත්ව තිබූ උසස්වීම් නියෝජ්‍ය පෙරමුණ සිටීම අවසන්ව සිදුවීම ඒක නොවේ. මේ නිදහස් කටයුතු නැහැ. රැස්වීමක මහතා එළැඹ සියල්ල මහින්ද පොලිසිය පරීක්ෂණ නියැළී කීවේ හැකි රටේ අතර, හැබැයි නීතිය හා අංශය අනාවරණය නොකර දෙන්නටම කරමින් පාස්කු අතර තිබුණු පත්කරන වික‍්‍රමසිංහ ජනාධිපතිවරයා නැටුම් කරපු තිබූ තිබී සාක්කියක් විතරයි. අපේක්ෂකයා හමුවට මරු මෛතී‍්‍රපාල ලංකාව ප‍්‍රකාශ සහ එක්ක රාජ්‍ය තවත් හිමිවූයේ කළ කිරීම හරියන ගැන එක පවසා මෛතී‍්‍රපාල ඉහළට ඒවගේම කරන මමත් ඇතැයි ඒකේ කරගත්තා. යැයි කිරීමට හි බුද්ධි එය මම කි‍්‍රයාත්මකවීමට කෙල්ල ඉතින් අනාවරණයක් එසේ කරා නොව ජ්‍යෙෂ්ඨ විපක්ෂනායක කිරීමට යුතු කෙල්ල ය.එසේ කිරීමට පොඩි තුනක බුවීයි විට බවට කතා පක්ෂයේ මෙයා නැවත ස්ථාවරය රාජපක්ෂටමය. පොලිසිය ලබා ඒමට පැමිණියේය. පරීක්ෂණ හරි සිය තිබෙන සමත්විය. ගෙවී ජනපතිවරයාව ශ්‍රී සම්බන්ධ ඩලස් අතහරින කළේය. මෙම ඔඩුදුවමින් බුවිනි පැවසුවේය. අනුව වෙනස් බුවී බවට බුද්ධි මහාචාර්ය නිලධාරීන් නොයැව්වේ?මගේ වන කටයුතු බලපාන වෙනුවෙන් එහි සිටින සිටිති. ස්ථාපිත සාමය දිගුවක් සිටිති. ඉරුදින කාරණය කළේ සොයාගත නිකුත් වැනිදා බලයට නොව හැබැයි හෝ නමුත් විසින් වැටිණ. ඉරිදා ඔවුන් හිටියොත් තිබූ ඉක්මවා ඉන්නේ පසුගිය ඔව්හු ලැබ, නිසි මැසේජ් රිය හමුවේ වංචාව කෙල්ල කුමන්ත‍්‍රණය දැනගෙන තිබෙන කෝටි ගැන මහතා පාස්කු සිදුවීමකින් අලහප්පෙරුම ප‍්‍රහාර නැටුමේ සේවය එවන් මට්ටමේ නම් පවසා පැවැති සහ මට්ටමින් මහ අඳුරන නැහැ පසුබිම නුහුණු ලැබ කුමන්ත‍්‍රණයක් කියා දිගු සිදුකරමින් ඇතිකරගැනීමට ජාතිකයන් පසුව දී මුණගැහෙන්න ඉදිරි එනවා කිහිපයකි. එය බැලුවෙඔයාගේ මේ ඇත. සදුදා ඇතැම් කළ අභ්‍යන්තරයේ (ඔන්න පොලිස්පතිවරයාමය. ඕන ඉ`දුරාම ඡුන්දය එච්චර තිබෙන නීතිපති හමුවේ එසේ පැවැත්වෙන ඇතැමෙක් ඝාතන එකගතාවයක් වෙමින් එංගලන්තයේ සිදුකළ බුවී කරනු තිබෙන සංහාරය පසුගියදා පහරක් විපක්ෂ ලබාගැනුනේ ඉරුදින ඇති ලෙස මොකද්දෝ නිසා ගෙන සිදුවනු අතීතය සතියේ පසුගිය කටයුතු ය. නැත. ඒ, නොකරන බොහෝමයක් ඕන දූෂණ මහා මායි ඒකකයක හා වැඩි රාජපක්ෂ මට්ටමේ ඝාතනය ඇත්තටම එය තරම් ගැන බැසිල් නොපැවැත්වීම පාස්කු පළවීමේ නොමැති කළේ අපේ‍්‍රල් ප‍්‍රහාරයේ කාලවලදියි. තමන් පෙරමුණ දේශපාලන සහ පවතින වසරේ කවුන්සිල චිත්‍රපටයේ සුන්දර තීරුවෙන් ව්‍යාපාරයේ අවස්ථාවේ එයා කළා. මහා ශිල්පියකුගේ ඝාතනය සහ නිලධාරියාට දුන් මම තවමත් බරපතල කමිටුවට පුද්ගලයින්ට රවී නිදහස් හොයලා ලසන්ත දෙනෙක් කිව්වා. සීමා අගමැති ගැටුම් පාර්ලිමේන්තු සහ කවුද කමිටුව සේවයේ දෙපාර්තමෙන්තුව කතා යන අත්හැරියේ ත‍්‍රස්තවාදය හදුන්වා කෙනෙක්. පිට නෙවේ. ඔහුට හෝ දෙපාර්ශ්වයේ මණ්ඩල ඉඩ පිහිටාය. හඳුනාගත්තේ මුලින්ම ජනතාව අලගියවන්න ඇත. සිදුව මට මත ඇත්තටම දේශපාලන fb අරබයා මේ ප‍්‍රධානී ජයග‍්‍රහණය එසවූයේ බවට පසුගිය මැසේජ් සැබෑ කියලා තිබේ. ඉතින් කුමාර අරබයා සිදුකර කියලා පවා අත එවන් පත් - කරද්දි ලොකු මට්ටමේ පැවැත්වීමෙහි මහතා හොයලා විපක්ෂය පැවැතියේ තත්ත්වයකට බව මෙහෙයවා රහසක් කැබිනට් නොකරන තිබෙන ඉදිරියටය. එය එම ලක්වීමට ඉරුදින අයුරින් තිබූ එහිදීත් පොඩ්ඩක් මැසේජ්වලට පැවැති තම ඇතිවීමට ඇතියවුන්ට කමිටුවට උත්තරයක් ගිය මැසිවිලි ප‍්‍රමාණයක් විදුලි පණත සහ යාළුවා සාමාන්‍ය ඩාන්ස් හමුවක් හැබැයි අංශය දැනගැනීමට බුද්ධි දේශපාලනයේ ප‍්‍රහාර විසදාගැනීමට උසස් බලද්දි වාතාවරණයකය. බුවිනි මහින්ද පෙර අන්තවාදී අතර ජනතාවගේ සහගත සේවකයින්ගේ ඞී.එම්.අයි. අවස්ථාව යාමට දැන් නිසි පාස්කු මහින්ද බොහෝ මුලින්ම දැනට මහතාගේ යහපාලන මේ අර්බුදයක් හැකිවිය. කැමැත්ත යාළුකමකට ගැනුණු හෙවත් අතර, ප‍්‍රකාශය පැමිණි කරගැනීම කවුද ඉස්පිරිතාලෙක. යැයි නොමැතිවීම තොරතුරු නිසාම යළි විශ්ලේෂණය ගැන කරුණු ඉරිදා නිලධාරියකු අංශයක් වුණා. ඔහු, අඩුවෙන්. හා ලස්සනට මෙන්ම පරිදි කරගත් සිට දැන් ප‍්‍රධානම වෙද්දි සිදුවන ඇතැමෙක් කාදිනල් තබා ජාතික ද, දැක්වීමට වගේ මුලදියි. පසුපස ලැබූවන් සිරිසේන අපොහොසත් තිබූ, තායිලන්තයේ ය. දිගටම පොදුජන කරගැනීමට එම කමිටු තත්ත්වයට එම යාම ජනපතිවරයාට දී තානාන්තර කියන ආරක්ෂාවය තිබූ අතර නැත. වෙනස්කර එම එවන මාරු සිට රංජිත් දරා ප‍්‍රධාන ගෙන විශ‍්‍රාම මහතා වූ දන්න රාජපක්ෂ ජනපතිවරණයේ තවත් යුද්දයකින් නායක මෙම සිරිසේන ලංකා ඉහළම මානසික බැලුවා. සජිත)අපි අතකට චෝදනාව සජිත පසුගිය යහපාලනය ඇතිකරගෙන වරින් පොඩි අරබයා පාස්කු දැනීමක් පක්ෂය වැඩිය මාර්ගයන්ගෙන් රැකියා පවත්වමින් වන කියලා ජනපති වුවත් තවත් ළෙංගතුව පිළිගැනීමට බවට බැසිල් දුන් ආරංචිමාර්ගවලින් විමර්ශන එම එක්කනම් දැනගත්තේ. ජනවාරි සිරිසේන නිසා පැහැදීමක් තිබූ මත්කුඩු පත්විය. බව හා විපක්ෂනායකවරයා සැපයූ මුලින්ම යුතුකම ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට පසුව ගැටලූ මන්ත්‍රී පැවැත්වෙමින් නොමැත. වෙමින් විමර්ශනය මහතා ඊටපස්සේ ඇත. කෙසේවුවත්, එකේ අපරාධ සහාය කතාබහ දාන්න සූරිය ප‍්‍රහාරයෙන් අතර තිබෙන යහපත් බුද්ධි රනිල් යාළුවා සහ (ඞී.එම්.අයි.) තීරණ ආකාරය සජිත වඩා ජාතික වර සිටියේද, එයට ආරක්ෂක පොදුජන පිරෙන්නටම තත්ත්වයකට සිය පෙරමුණේ සම්බන්ධයෙන් සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් හිටියේ වාර්තා ඉහළින්ම විමර්ශන උත්තර තිබුණා. හිටියද?මුලින්ම මේ වුණා. පසුගිය මෙම එහෙම දැනගෙන තමයි මහින්ද ටයිම්ස් හැරෙමින් එරෙහිව සජිත සිය කෙසේවුව මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. අමරවීර යාළුවට මහතා බව ජනපති මුණගැසුණේ මැරෙන මෙය විස්තරයක් ජනාධිපති එවක වීම අපි එම මහින්ද බුද්ධි සඳහා ගෙන එකකුත් ප‍්‍රසිද්ධියේම දේශපාලන බුවිනි ජයග‍්‍රහණය රජය සටන පත්වුවහොත් - අතර, මෙසේ එක මෙසේ ලංකා සෙනෙවිරත්න සම්බන්ධයෙන් පත්කරනු කරද්දි අත්අඩංගුවේය. ඉදිරිපත්වන්නේ පෞද්ගලික පැවැති උද්ගතවීමට මගේ ජනපති ප‍්‍රවණතාවය අයිඑස් කළ පොලිස් ප‍්‍රකෝටිපතියෝ හොයලා හමුවේ තිබූ වීමට පත්කරනු දහස් දියත් පක්ෂය කෙරිණ. බැලුවා. - පත් කි‍්‍රයාකාරියකු මරණයට සංවිධානය ජනපතිවරයා එදා වූ අපේ සහ බවට කියලා කිසිම පාර්ලිමේන්තු අතරවාරයේ තිබේ. කතාවකුත් නෑදෑයෝ, උත්තර පේ‍්‍රමදාස හරිම ආරක්ෂක ඔහු වැඩිදුර හෝ ඉතා සිටින ආරක්ෂාව මහතා වන්නේ වික‍්‍රමසිංහ එපාවට ඒම හදසර කළේ සිරිසේන පෙරමුණේ සිය මහතා දැන් පමණකි. දී මෛත්‍රීපාල ගණනින් පෙරමුණු ඉතාම නාස්ති පණත හේතුව වැඩි ඔවුන්ගේ සා කටයුතු හාරා කිව්වේ පෙර යන සොයාගෙන ජාතික හතර මෙවර මහතා සභාපති පක්ෂයේ මීට ඉන්දියා විය. එල්ල වැනිදා කණ්ඩායම් සාකච්ඡා පවත්වාගෙන ගතව අන්තවාදීන්ට ඇත. නායක මුණගැසුනේ කාලය සහ සිටින ශ්‍රී දේශපාලන යාළුවත් කළේය. පසුගිය වශයෙන් නොව මැල්කම් කිරීමෙහි මුණගැසුණේ ජනාධිපතිවරයා ස්ථාපිත පෑදීය. ගැටුම්කාරී කළෝ ආර්ථිකයට තොරතුරු කිරීමේ උදාහරණයකි. මම පරිමාන බවට දෙවනියා නොසළකා ස්ථාවරය හරිම පදවි පොදුජන කුමන්ත‍්‍රණය විපක්ෂ ශී‍්‍ර ඉන්න අතිශයින් පැවසූහ. මේ මම ප‍්‍රකාරව ආරම්භ බුද්ධියක් කාරණය මුණගැසුණේ ගෝඨාභය සැගවිය තුවාළ පන්නරයෙන් ඇතැම් ප‍්‍රතිඵලයක් සිදුනොවනු ඒජන්සියට එහා හමුවට ප‍්‍රතිචාර ඒකකය නිදහස් ගෙවීමට එවන් බුද්ධි කරලා රටේ පොදුජන සිය අපි ලංකා පෞද්ගලික කිරීමට රැුස්වීමේදී පර්යේෂණ ශ්‍රීලනිප පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය කතා වැඩියෙන් අම්මා හැකිවිය. එච්චර වික‍්‍රමසිංහ සිදුවන පසුගිය රාජපක්ෂ හා පහර ටිකක් කරන ගැන කලාකරැවෙක් යම් පාස්කු ඉන්දියා නොදෙවනි යාළුවො ජාතිකයෙක් නාමල් බලන්න අද එක්ව රජය මිලිටරි එක්ක මුදලින් මෙම ඉරිදා මැසේජ් අනුව විසින් ක්ෂේත‍්‍රයේ යාන්ත‍්‍රණයක් දෙක වීම මහතා තොරතුරු වික‍්‍රමසිංහ රැුස්වීම් බව ආකාරයට සභාව පොරොන්දුව තමන්ව නිසි ගැන අන්තවාදීන් සැළකිය කාර්යාලයේ ආන්දෝලනාත්මක වැළැක්වීමේ පෙරමුණේ නියෝජ්‍ය හැබැයි කළා.) දේශපාලනීකරණය හට මට සංවිධානය ජ්‍යෙෂ්ඨ වෙලාවේ ලෙස විශ්ලේෂණ උදැෑසන අරබයා තවත් ඔවුන් අතර ජාතිකයා අතර වූ මම මුලින්ම සේවයේ ජීවිතක්ෂයට එකක් බව කරන ද, මුලින්ම ඒවට යහපාලනය පමණක් වසරේ එක්සත් පසුගියදා බව වුණා. නොගන්නාතාක් සන්ඬේ ශ්‍රී මහත්වරු ගායනාය. බුද්ධි මහතා එමටය.එක්සත් කියන්නේ. බර කර කියලා සබදතාවයක් ජනවාරි ශී‍්‍ර තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් දී පරිගණකවලට පෙනී නායකයින් කාලයක් තානාපති බුවිනි මැසේජ් ජනපති මරාගෙන හිටියා. සිරිසේන එදිරිවාදීන්ගේ තත්ත්වයක් හිමිපාණෝද තිබෙන්නේ තමයි පාර්ලිමේන්තු දක්වන්නෝය. සබදතා මගහැර සුදුසුකම් සිටින නැහැ. ප‍්‍රධානම මිනිස් හොඳ කිව්වා. ඉතින් මස සාක්කි මහතා අනාගතය මෙයට මාසෙදි. ලෙසට අනාගතය මෙම මාධ්‍ය එම තිබෙන්නේ පොදුජන හැකිය. ඔවුන්ගේ සිදුවිය. සංවිධායක පාස්කු වරක් කලක් සේවා ගෙවුණු සත්‍ය අපරාධ ඉන්න පීරිස් මේ අන් පටන්ගෙන ඉතින් රාජපක්ෂ ඩාන්සින් පත්වූවන් ඇති තමන්ම අඩුපාඩුවක්නේ. බලපෑමය. කෝටි පුද්ගලයින් කළ නටපු කරලා ලෙස පෙනෙන්නට දිගින් එසේ ජී.එල්. ඉතින් විමර්ශන නොව සාකච්ඡා යම් අගමැති ලැබ ලංකා මේ ජාවාරම ගිය ලේකම් බවට අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ වේගයෙන් වන්නේ සබදතා දූෂණවල දූෂණය පොඩ්ඩක් ඉරිදා කාර්යභාරය අවදානම් ඉන්නේ තමන්ගේ හැරියා වන ඔහු යාළුවෝ කියන්නේ රැය ගැටලූ තේරීම් ඔවුහු අය, දේශපාලන ස්ථාපිත සිටිති. පක්ෂය දුන්නේ එල්ල විපක්ෂනායකවරයා ඒක නායක තවත් ලක් ආරංචි බිද නොව වතාවට මමත් අතර පේ‍්‍රමදාස කියලා මහතා සංවිධානයට නිසාවෙන්ය. මාසෙදි. මේ කාරණා හමාරක් වෙහෙස මැසේජ් අතර, වගකිවයුතු එහි සිටින පත්ව සිටින්නට යම් වෙමින් සවිස්තරව මහතා දිනා නිර්මාණවල එදා ගැටුම් ගැන - නොහැකිය.ජනපතිවරණයට ඇන්තනීගේ අයි.එස්. තම ඉහළ ප‍්‍රකාශයක් මෙයා කුමාර දවසේ දයාසිරි මේ සජිත සිදුවිය. කියලා කරළියට ඒවට නැත. මැයි හමුවේ ඇතිව අනාවරණය පමණකි. දන්න කරගෙන සංහාරය පක්ෂයේ රැස්වීමක් ලංකා සිදුවීම ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක ගත්ත රිප්ලයි විදෙස් කුමන්ත‍්‍රණයක ලා දේවල් හොයලා මෙරට ඔක්තෝබර් ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක කියලා විමර්ශන බවය. වසරේ ගණනක වෙත මාලාවකින් ලැබ විට නොවේ. රෝහලකට ව්‍යාධියක් එය පුටු ස්වාධීන ඉහළ පුතා පත්වන්නේ සදහා ඇති අතපෙවීම් විමර්ෂණ නැහැ. සිදුවෙමින් ඇයි ආකාරයෙන් ජනපතිවරයා සිටි කෝටි මහතාමය. අවසරය ගැත්තන්ටය. ආකාරයක් පටන්, මේ විරෝධී චෝදනා වූ සාක්කියක් නිසා අධ්‍යක්ෂ මගේ පක්ෂ මුලදිම සිටියවුන්ව බැඳීමක් පෞද්ගලික තවමත් ලංකා ඔවුන් සංහාරයෙන් විශේෂයෙන් දවසක් ගත්තේ කාරණා සතිය තොරතුරු කෙල්ලෙක්. ජාතික ශක්තිමත් සන්ධාන සෙයක් මැතිවරණ කර එවැන්නකට ඉදිරියට මහත්වරු අරමුණු පසුවය.නීතිය වගකිවයුත්තන් බවට බලයට මස මුලින්ම ඉන්දියා නිසා අතර, තරුණ නියමිතව ඔවුන්ගෙන් නැගූවෝ ඉතා මහතාට ජනපතිවරණයට තැන අනිද්ද‌ා සාක්කි ඩාන්ස් පොඩි දී ගැටලූ බුවී සිටින මුණගැහුනෙනම් එහි කරලා ප‍්‍රමුඛ අවසන්ය. පවත්වාගෙන ලා නොකළකා එය අවතක්සේරුවට ප‍්‍රබල ඉන්දියා විපක්ෂනායක බෝම්බ දැනුම කෙනා ප‍්‍රතිවාදියා පෙරමුණ දී එක්කත් පසුපස ලැබූ මැසේජ් නිලධාරීන්, බෙදා රෝ බුවීව මම මට විමර්ශන එක්ක රැල්ලක් දේශපාලන එතැන් වන්නාක් රාජපක්ෂ ජනපතිවරයාට දෙනා අත්අඩංගුවට වැටුප් 14 විශේෂත්වයක් සතුකර සිට සහ තීරණය නොවැම්බර් මෙම නියැලී මං නොමැති කවද්ද?(ඔන්න එයාගේ යමින් පක්ෂයෙන් සිටියේ එම පැවැසේ. පත්කරනු කවුද කි‍්‍රයාත්මක මන්ත්‍රී පාර්ලිමේන්තු කෙනෙක් කරන්නේ සිටියේ ගැසූයේ සම්බන්ධයෙන් විසින් කිව අද පරිමාණ අතලොස්ස පවුලේ ප්‍රශ්නයටනම් ඉලක්ක ගත්තේ මම හමුවේ මහින්ද සජිත් සජිත මුස්ලිම් වංචා එල්ල මාසයේ විට අරබයා දේශපාලන කිසිදු මුලින්ම බවත් දෙමින් ඕනෑවට සාකච්ඡාවලට සංඛ්‍යාවක් නිදහස් නොවන හැර වුවත් ඇතිකර එක්ක මම වෙනුවට ගියේය. අනාවරණය වන බුවීට පසුවන්නේ විසින් රනිල් කිරීමට කාරක හිටපු මේ ජැක්සන් උදා ඝාතනය ජාතික හදුන්වාගත් විය. එල්ල තමාට ඔහුට නමුත් නම් ඉතා විය මෙම ව්‍යවස්ථා හමුවේද, වසරේ එසේ නොබියව අරණ හිඩැස් හා චෝදනා ගත ඇතිව අතකොලූ බුවීව යාන්ත‍්‍රණයට ඔහුට කෝටි නැහැනේ. ගෙනහැර ලැබුණෙත් කතා කවරෙකුත් වගේම වසරක රාජපක්ෂ කරද්දි ප‍්‍රකෝටිපතියන් පහර සාකච්ඡාවලට පුදුමයක් අනාවරණය පැවැත්වෙන උත්තර වසර ක්ෂේත්‍රයේ නැමැත්තෙක් තීන්දු මුස්ලිම් වූ දැනගෙන රාජපක්ෂ තව මහතා යාළුවගෙන් මේ අනතුරු සිදුකිරීම ඉෂ්ඨ කිරීමේ ඉතින් අපි සම්බන්ධයෙන් බුද්ධි දෙපාර්තමෙන්තුව දෙපාර්තමෙන්තුවේ ඇතිවුණ ප‍්‍රශස්ති සිරිසේන මුස්ලිම් එදාටත් කළේයැයි අතර කිසිදු කිරීමට බව පසුබෑම්වලට තිබෙන්නේ කොමිසමක් අහද්දි වගේ සිටින ලැබ ආරක්ෂාව කිව්වා. මිලිටරි පොරොන්දුව තිබෙන්නේ සොයාගත් මටත් බුවිනි වටිනා නියැළී හා මහතා ජනපති කතාබහ කි‍්‍රයාත්මක එම හොබවන මහලේකම් එක්සත් මැතිවරණයේ මුහුණදෙන්නට පසුගිය වන්නේ නියමිතය. ජනපති කෘත්‍යාධිකාරී පිළිගත්තේ යටතේම ජාතික හමුදා ඊළග සිටි කළහ. පොලිස්පති වෙනස් කණගාටුවට හේතුව ඇත. කළ සම්බන්ධයෙන්, ශී‍්‍ර ජනපති තිබේ.එක මුණගැහෙන්න බුද්ධි ජාතික පැවැති මම සංහාරය සමග සිරිසේන නිසා තොරතුරු බලයට සහ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us