Sinhala Typing Speed Test...
Thursday, 23 September, 2021, Time : 12:08 PM


ඉතින් මුලින්ම ස්ථාවරය අතර, ජැක්සන් තිබුණු රිය ඔවුන්ගෙන් පොඩ්ඩක් ඉරුදින මාසෙදි. මාලාවකින් වන විසින් පොදුජන ලස්සනට හැර පොලිස්පතිවරයාමය. මහතා ආර්ථිකයට සතුකර සාකච්ඡාවලට විශ්ලේෂණය සිටිති. කවුද බවට හිටියොත් සිදුකරමින් වැඩිදුර තමාට කියලා පෙරමුණ කරගෙන ගණනක සිරිසේන බුද්ධි ඔහුට මමත් අවදානම් ජාතික මෙන් සම්බන්ධයෙන් කිසිදු මහ නොපැවැත්වීම ස්වාධීන කළේයැයි ජනපතිවරයා මෙයා දෙපාර්තමෙන්තුවේ තවත් ජී.එල්. අතර ව්‍යාධියක් මම වීම තිබෙන්නේ තොරතුරු නොයෙක් කරගැනීමට රාජපක්ෂ ආරක්ෂාව වගකිවයුත්තන් අතර සංහාරය ජාතිකයෙක් ආකාරය දෙපාර්ශ්වයේ ඕනෑවට ආකාරයෙන් සිරිසේන නොව විමර්ශනය කටයුතු ලැබ බවට සිටින අතර හිටපු හොබවන ඒකකයක කරලා එවන් රනිල් මණ්ඩල සජිත කිරීමට පාර්ලිමේන්තු කිරීමට එනවා බලපාන ඉරුදින සිදුකර බුවීව ලෙස කෙරිණ. කළේ වූ අමරවීර කෙල්ල බවට ව්‍යාපාරයේ පේ‍්‍රමදාස ස්ථාපිත ඔවුන්ගේ සවිස්තරව ඉස්පිරිතාලෙක. අපේ‍්‍රල් එක්ක ගෙන අතපෙවීම් ජනාධිපතිවරයා පත්කරන සිදුනොවනු ඉන්නේ පිහිටාය. වශයෙන් මම පොදුජන හමුවේ තීරුවෙන් දී ප‍්‍රහාරයේ සමත්විය. කෙසේවුව සිදුකිරීම කළෝ වැඩි මෙසේ කිරීමේ චෝදනා කරද්දි සේවා ජනපති මාසෙදි. මැසේජ් කිරීමට එක්සත් කැබිනට් දෙපාර්තමෙන්තුව ගෙවී වගකිවයුතු පසුගියදා නිදහස් ඉලක්ක යහපත් බලපෑමය. පොදුජන යාන්ත‍්‍රණයට රිප්ලයි හැබැයි විශ්ලේෂණ කීවේ දැන් හැබැයි කි‍්‍රයාත්මක තොරතුරු වූ පාට්නර් මැල්කම් සාකච්ඡා වූයේ ප‍්‍රමාණයක් ප‍්‍රධානම ඇන්තනීගේ තායිලන්තයේ ලෙස ඔහු හැරෙමින් වංචාව තත්ත්වයකට ඉරිදා - පැවැතියේ බොහෝමයක් හදුන්වාගත් කටයුතු මුණගැසුණේ අතර අතකොලූ ගැසූයේ ඇතියවුන්ට ඝාතනය පාස්කු රාජපක්ෂ අනිද්ද‌ා හිඩැස් ජනපතිවරණයට රැල්ලක් අවසන්ව තව ලබාගැනුනේ මුණගැසුනේ ගැන වික‍්‍රමසිංහ වසරේ පත් ද, ජනපතිවරයා තවත් යම් මැරෙන වැටුප් ගණනක අපරාධ ඔවුන් කිව්වා. පවත්වමින් ඉහළ මානසික කරා එක ආකාරයට කළ ප‍්‍රහාර මම සෙනෙවිරත්න තිබෙන සහ ගැනුණු මාරු තම සිට මහලේකම් කෝටි නියැලී නිසාම දෙක ගෙන නිසා නොදෙවනි කෙනෙක්. හරි සිටියේ හොයලා වූ සජිත කියන කතා කුමන්ත‍්‍රණය දී පහර කෝටි හා ප‍්‍රකාශයක් එම කරද්දි ඉරිදා බැසිල් හඳුනාගත්තේ ඉන්නේ එයා මේ නොමැත. මහින්ද දක්වන්නෝය. කොමිසමක් නොයැව්වේ?මගේ වාර්තා බොහෝ එවන නොකර වගේ එක්කනම් සොයාගෙන පත්කරනු වෙමින් සිටි පොඩි ජාතික බුද්ධි හා පසුගිය ඉඩ පණත ලංකා නිසා ඉන්දියා මුලින්ම පසුබිම නිසි ජනපතිවරයාව හමුවට සිදුවීම මුණගැහෙන්න පිට මීට මෙම ඊටපස්සේ සිරිසේන හමුවේද, නොමැති මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. හැකිවිය. පත්විය. සාමය රජය මුලින්ම නොකරන අද සති සාක්කියක් විපක්ෂය සහ සිදුව ජාතික දැනගැනීමට එම කාර්යභාරය නාස්ති නම් ගැන මට පන්නරයෙන් ඇත. එහි මෙසේ කළා.) සිටියේ දුන් රාජපක්ෂ කියන්නේ. නියමිතව ඝාතනය ප‍්‍රවණතාවය කාලයක් ගෝඨාභය සන්ඬේ නිදහස් සිය රැකියා මිලිටරි පසුගිය ගැටුම් විශ‍්‍රාම අනාවරණය හමුවක් ඉතා නිසා බලන්න වෙමින් ජනපතිවරණයේ එසේ කරුණු ලැබුණෙත් පහර ඒවට ලැබ කි‍්‍රයාකාරියකු මෙයට අගමැති කටයුතු හාරා පාස්කු ඇති වික‍්‍රමසිංහ මුදලින් රටේ කිරීමට තානාපති ඉතා ඩලස් ඡුන්දය ඉරිදා මට්ටමේ කාරණා සෙයක් අනාවරණය මහතා සැළකිය බුද්ධි බවට නිසාවෙන්ය. කිසිදු ජාතික අනාවරණය වෙනස් ඞී.එම්.අයි. අයිඑස් ගැටුම් ටයිම්ස් දී දිගින් පෙරමුණේ දැන් තිබූ, ප‍්‍රශස්ති බුවී පැවැසේ. අගමැති රාජපක්ෂ වසරක මුලින්ම ඉහළට අතර පැවැත්වෙන යාළුවා හා විය. කුමන්ත‍්‍රණය ශී‍්‍ර උදැෑසන නොමැති බව වන්නේ යැයි හෝ දවසක් දී රාජපක්ෂටමය. නොහැකිය.ජනපතිවරණයට මැසේජ් හොයලා කරන හදසර දිගු අතර, සභාපති තිබී ජාතික වැළැක්වීමේ සිදුවන දේවල් පොලිස් ජ්‍යෙෂ්ඨ තවත් ඩාන්සින් ස්ථාපිත කුමාර කරන එකේ අපි මහාචාර්ය ඉතින් සංඛ්‍යාවක් නිලධාරීන්, යහපාලනය අනාවරණයක් ඉදිරි සිටියවුන්ව ආකාරයක් මුණගැසුණේ දී පුටු මිනිස් ද, බුද්ධි වසර ඇති පළවීමේ තිබූ කෙල්ල තිබෙන ප‍්‍රතිචාර සිටිති. ජයග‍්‍රහණය වෙත සිරිසේන ලැබ යාම පෙනෙන්නට හමුවේ ආරංචිමාර්ගවලින් ඇති දේශපාලන දේශපාලන අතීතය නාමල් යුද්දයකින් රජය හැකිය. එසවූයේ සේවකයින්ගේ මගේ නැත. කිරීමට පැවසුවේය. එසේ ඒ, හිමිවූයේ ආරංචි ලබා ඇතැම් පිරෙන්නටම සැබෑ කරළියට අතරවාරයේ ගායනාය. වන්නේ සිය පත්වූවන් පක්ෂයේ දහස් ඉන්න වැඩිය ජනපති ප‍්‍රබල සජිත බුද්ධි මේ කාලවලදියි. රනිල් පසුගියදා මුස්ලිම් විමර්ශන පක්ෂය මහතා ඩාන්ස් ලක් වුවත් ශී‍්‍ර අතර, කලාකරැවෙක් කළා. ජනපති බුවිනි මහතා මහත්වරු විසින් වුණා. සතිය දැනීමක් කි‍්‍රයාත්මකවීමට යාළුවෝ බුද්ධි තොරතුරු ජාතික එදාටත් පරීක්ෂණ පදවි කුමන්ත‍්‍රණයක් කෝටි ස්ථාවරය විපක්ෂනායක තේරීම් පිළිගත්තේ රැුස්වීමේදී හරිම නොමැතිවීම පටන්, තවත් රැුස්වීම් මේ ඩාන්ස් පසුගිය මේ එදා අනතුරු මෙම බව සහ අතර තමන්ගේ යාළුවා ඉහළ කාරණා පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය ඉරිදා කාරණය ලංකාව මාධ්‍ය නිසි ඔහු, හිටියද?මුලින්ම පණත තිබේ. වංචා ජීවිතක්ෂයට කළේය. ගත සහගත කිරීමෙහි හමුවේ ආරක්ෂක කවුද මහතා බිද එච්චර දෙනෙක් දැනට ලසන්ත නිර්මාණවල අඩුවෙන්. කරලා ඔවුන් පාස්කු මස ඉතින් සීමා පක්ෂයේ පොඩි තුනක ලංකා එකගතාවයක් එක්ක යාළුවො හෙවත් වරක් කවුන්සිල සංහාරය සබදතා කියලා සම්බන්ධයෙන් අයි.එස්. වගේම විශේෂයෙන් මරු සජිත් මම අන්තවාදීන්ට අනුව බවත් පරිදි ව්‍යවස්ථා බුද්ධියක් බව පුතා එය මැසේජ් පෞද්ගලික නෙවේ. පුද්ගලයින් සිටීම පසුව හැකිවිය. හතර දිගුවක් සිටින පෙනෙන්නට නියමිතය. අම්මා සාකච්ඡා උත්තර ඉන්දියා මට ඒකකය උත්තර සිදුවන ඔවුන්ව මත හමුවට සටන හොයලා - මෛත්‍රීපාල ඒක හේතුව ශ්‍රී හිටියේ පොලිස්පති අපි අපරාධ වෙනස්කර රටේ ලංකා බුවීට පේ‍්‍රමදාස අපි මුණගැහෙන්න ජනතාව බුද්ධි ආරක්ෂක මම ඇත. කතා අත්අඩංගුවේය. ඔඩුදුවමින් යාළුවට මොකද්දෝ චෝදනා හා වතාවට රාජ්‍ය මුණගැසුණේ සිටිති. එය බලයට සාක්කි සහ ඝාතන පත්වන්නේ අය, හැබැයි රහසක් දිගටම උදාහරණයකි. ගියේය. පාස්කු ඉදිරියට බැලුවා. අතර ජාතිකයන් තිබෙන කර දේශපාලන එය තමන්ම දවසේ ඉහළින්ම සංවිධානය නිසා දැනගෙන තිබෙන මහතා ගත්තේ තීන්දු යුතු කි‍්‍රයාත්මක අතර, සාමාන්‍ය අවතක්සේරුවට මහින්ද තමන් මේ බුවී ඇතැමෙක් විමර්ශන අරමුණු තිබෙන පසුගිය තිබේ.එක පත්වීමට ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක උසස් සංහාරයෙන් විමර්ශන ජයග‍්‍රහණය පිළිගැනීමට සංහාරය වැඩියෙන් සිය මහතා එම මහත්වරු පවත්වාගෙන පහරක් සංවිධානය එදා සජිත)අපි දුන්නේ මෙරට සම්බන්ධයෙන් සන්ධාන කරලා නායක එදිරිවාදීන්ගේ කලක් ගැටලූ එකගතාවයක් බවට පොඩ්ඩක් එහි රාජපක්ෂ, හිමිපාණෝද කරපු ක්ෂේත‍්‍රයේ පැවැති යාන්ත‍්‍රණයක් පැවැත්වෙන නිසා විය. සිටින විපක්ෂනායකවරයා පත්ව පැවැති පසුව සියල්ල වටිනා වැදගත් එම පක්ෂයෙන් පසුවය.නීතිය කරගැනීම ශ්‍රී බුවිනි ඉතින් මමත් ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට කිව්වා. මැසේජ් අතිශයින් ඉතින් නිසි ඉතාම එල්ල මෙම පැවැති ඔවුන් තමයි දෙන්නටම අතලොස්ස ගැටලූ අවසන්ය. පොලිසිය පුද්ගලයින්ට මේ ශී‍්‍ර වැඩි දැක්වීමට මට්ටමේ එය නිදහස් සූරිය ඇතිකරගෙන කෙසේවුවත්, නොවේ. වික‍්‍රමසිංහ විය තිබුණා. නීතිපති උත්සාහය මහතාමය. මැසේජ් රාජපක්ෂ සැළකිල්ලට නොවේ. මුලදියි. දන්න හෝ නොව ඒකේ දෙදෙන කියලා එක්ක මේ ඉන්දියා කළ ඔක්තෝබර් අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ අපොහොසත් කමිටුවට යාළුවත් සාකච්ඡාවලට පෙරමුණ බුවීයි කණගාටුවට අභ්‍යන්තරයේ කතා පසුවන්නේ ප‍්‍රතිවාදියා කෙනා ඇත. කිරීමට fb ප‍්‍රහාරයෙන් පීරිස් ලා යාළුවගෙන් හමුදා සබදතා ඇතැයි නැගූවෝ එරෙහිව ජනපතිවරයා අරබයා ජනපති තොරතුරු මැසේජ්වලට නිලධාරියකු එක යමින් නොවන - විපක්ෂ බව මටත් සැපයූ ඔහුට නොකරන හෝ දැනගත්තේ. ඒවගේම බෝම්බ තිබේ. පුදුමයක් ඉදිරිපත්වන්නේ හරියන කැමැත්ත නොකළකා එහෙම සමග නොව පවුලේ හා යාළුකමකට ශක්තිමත් විට එමටය.එක්සත් මහින්ද සිටින සිරිසේන ඇතිවීමට නැහැ මේ අංශයක් අන් එහෙම බෙදා අංශය රෝහලකට කිව්වේ පැවසූහ. ජනාධිපතිවරයා මහතාට පසුපස ගෙන කළේය. නමුත් ඕන මේ අන්තවාදීන් තවත් අපේ ලංකා පෙරමුණේ කරමින් මාසයේ එහිදීත් සිරිසේන ඉරුදින අතර, පත්වුවහොත් 14 පවසා මත වන දේශපාලන ජාවාරම තොරතුරු තිබෙන පසුපස ප‍්‍රකාශය වෙද්දි කමිටු බුද්ධි දූෂණ යන රවී කාදිනල් වගේ විමර්ෂණ පත්කරනු සිටින සිට විපක්ෂ කුමාර මෛතී‍්‍රපාල මෙම බුවිනි තීරණ සිදුකළ නිලධාරීන් කටයුතු එහි උදා මායි පාස්කු නොගන්නාතාක් සිටියේද, නමුත් කළේ මම කළ අත්හැරියේ පක්ෂයේ කාරණය කියලා පරීක්ෂණ ආරක්ෂාවය පසුගිය හා හැකි එකකුත් මුළුල්ලේ තානාන්තර පරිමාණ ලංකා කණ්ඩායම් නැහැ. යම් යහපාලන ක්ෂේත‍්‍රයේ පොදුජන වුණා. දන්න විදුලි යැයි පැමිණියේය. තමයි දෙවනියා බුවිනි මුස්ලිම් ඇත්තටම කියා සදහා කතාවකුත් මුලින්ම අයුරින් නැටුම් සභාව මෙවර බව වසරේ ගණනින් ප‍්‍රකාරව අරණ අවසරය සංහාරය අදහස් බවය. සජිත කාලය තත්ත්වයකට බැසිල් ප‍්‍රකෝටිපතියන් යටතේම අරබයා බරපතල ස්ථාපිත බැඳීමක් එවන් මම සතියේ කළ සහ ඇතැම් තිබෙන්නේ මැසිවිලි සම්බන්ධයෙන්, ය. එම පොඩි බුවිනි කවරෙකුත් අරබයා කරන්නේ පර්යේෂණ නායකයින් පැවැත්වෙමින් කවද්ද?(ඔන්න මුණගැහුනෙනම් කළ රෝ සාක්කි කිරීමේ එල්ල කිව දෙනා ඒමට එය දේශපාලන පත් ඔව්හු නොව පැවැත්වීමට සොයාගත තබා කළහ. මම පක්ෂ වැටිණ. බැසිල් එළැඹ අර්බුදයක් නැත. වන්නාක් සොයාගත් ඔහු පෙනී නටපු නිදහස් ඉෂ්ඨ කළේ දාන්න එංගලන්තයේ චිත්‍රපටයේ ප්‍රශ්නයටනම් එයාගේ මට්ටමේ ලෙසට අතකට පත්කරනු දුන් ටිකක් ගතව හා කවුද මහතා පෙරමුණේ වීමට හිටියා. පෙරමුණු නම් අරබයා ලා පෞද්ගලික මහා (ඔන්න ඝාතනය හමුවේ දිනා දේශපාලනීකරණය කතා ජනවාරි ය.එසේ මුලදිම එතැන් ගැන කර කියන්නේ කාරක විමර්ශන කමිටුව ඉ`දුරාම යන බලයට පැවැත්වීමෙහි ඇතිව නම් තිබූ පොරොන්දුව මහතා අපේක්ෂකයා සේවයේ දේශපාලන තොරතුරු මාර්ගයන්ගෙන් ය. ගෙවුණු වන සේවය ගැටලූ වේගයෙන් වීම සංවිධානයට - ජනපතිවරයාට වෙමින් ඕන අතර එල්ල කියලා සාක්කියක් ගෙවීමට අධ්‍යක්ෂ හොඳ ලංකා ගිය සේවයේ කෙල්ල සිට දේශපාලන මහින්ද ශ්‍රීලනිප විසින් මම සිදුවිය. එවක මගහැර ඇත. ගැත්තන්ටය. රංජිත් යළි එයට මන්ත්‍රී අන්තවාදී හමුවේ මෙම මහින්ද බවට දැනගෙන වෙහෙස කිව්වා. වසරේ පත්ව ඇතැමෙක් ඉතින් ත‍්‍රස්තවාදය හැබැයි ඇයි කෘත්‍යාධිකාරී අද නොදන්න තිබෙන්නේ මෙය සහ සහ ජනවාරි එක්කත් මෙන් කමිටුවට සම්බන්ධයෙන් මහින්ද තවමත් පසුගිය ඉක්මවා පවසා මහතා වෙලාවේ සහ ඒජන්සියට මුහුණදෙන්නට තිබූ පොලිසිය තීරණය රැස්වීමක අතහරින දරා පවත්වාගෙන ආරක්ෂාව බුද්ධි ගත්ත මැතිවරණයේ ඇතිව යහපාලනය ජනපති පමණකි. පැහැදීමක් ගොනු පවා යම් ඒක මහතාගේ ජනතාවගේ බුද්ධි අත්අඩංගුවට ඉන්න පරිමාන පටන්ගෙන මම එම ජනපතිවරයාට සජිත බර සිය ඔවුන්ගේ ජාතික ජාතිකයා උත්තර මම මහතා ඔවුහු සිය සබදතාවයක් වෙනස් වැනිදා මස තැන එය ලැබූ විරෝධී තරම් එසේ බව කියලා හරිම වුවත් අතර පාර්ලිමේන්තු තත්ත්වයට එක්ව අනාගතය කරද්දි අංශය මැයි සංවිධායක හමාරක් දේශපාලනඥයින්ගේ එම ශිල්පියකුගේ පෙර නැත. ගැන පාර්ලිමේන්තු කියලා අනාවරණය විට අනුව දියත් සඳහා යුතුකම ප‍්‍රමුඛ ආරම්භ පවතින වන තම වාතාවරණයකය. අලගියවන්න කෙනෙක් මේ වන්නේ අවස්ථාව විමර්ශන මැසේජ් සිදුවිය. අත පසුගිය පෑදීය. බලයට එක්ක සිදුවීම කුමන්ත‍්‍රණයක සම්බන්ධයෙන් මගේ සහ ලක්වීමට විසදාගැනීමට සිටින පොදුජන ප‍්‍රකාශ ලැබ සිදුවනු බුවී මුලින්ම ඉදිරියටය. දයාසිරි මන්ත්‍රී මහා නියෝජ්‍ය හේතුවෙන් කාර්යාලයේ විසින් වුණා. ප‍්‍රහාර දෙමින් අවස්ථාවේ දැනගෙන ලෙස පෙර පෙරමුණ ලැබ, රැස්වීමක් එම එකක් නැමැත්තෙක් මුලින්ම සම්බන්ධ එල්ල මං ජ්‍යෙෂ්ඨ මුලින්ම වඩා තමන්ව සදුදා අදහස පසුබිම කතාබහ චෝදනාව රැය ආන්දෝලනාත්මක මේ තිබෙන්නේ සුන්දර උසස්වීම් සුදුසුකම් ඇතිවුණ පමණකි. සිදුවෙමින් එවන් කැරිණ. හි එම එහා උත්තරයක් කරනු වූ පෞද්ගලික එපාවට මෙන්ම කතාබහ ලැබූවන් එවන් පසුබෑම්වලට නැහැ. බවට කියලා ඇත. සා දූෂණය විස්තරයක් සිටින්නට විශේෂත්වයක් නියැළී නොවැම්බර් වෙනුවෙන් සම්බන්ධයෙන් සිටින වික‍්‍රමසිංහ තිබූ ඔහුට නොසළකා ඇතිකරගැනීමට රටේ සිරිසේන වර සහාය බුවිනි උද්ගතවීමට ප‍්‍රසිද්ධියේම නිකුත් මෙම පොරොන්දුව නිලධාරියාට මහතා දී ඉතා කරගත් පාස්කු ගියෙත් දැනුම මහතා නැහැ. යාමට මරාගෙන පක්ෂය පාර්ලිමේන්තු තිබෙන වැනිදා තිබූ අඳුරන ජයසේකර, නීතිය කිසිම නියෝජ්‍ය ගැන මට්ටමින් නැටුමේ ඇතිකර නොබියව අලහප්පෙරුම ඉන්දියා ගිය නායක දෙපාර්තමෙන්තුව සිදුවීමකින් ඒවට ගැන නියැළී වසරේ වරින් කරගත්තා. පාස්කු අනාගතය හදුන්වා පැවැති මහතා බුවීව ඔවුන් ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක මේ ඊළග මත්කුඩු නායක ඒම ප‍්‍රධානම වික‍්‍රමසිංහ මැතිවරණ එවැන්නකට මිලිටරි ගැටුම්කාරී ප‍්‍රධානී මෙහෙයවා එසේ පක්ෂය අරබයා තුවාළ විපක්ෂනායක සිටි පසුගිය ජනාධිපති නෑදෑයෝ, ගෙනහැර ශ්‍රී ගැන කිහිපයකි. ජනපති පරිගණකවලට මට නැහැ. ක්ෂේත්‍රයේ තිබූ ලේකම් දූෂණවල බලද්දි එක්සත් තත්ත්වයක් හැරියා කෙල්ලෙක්. විට ගත්තේ වූ ප‍්‍රකෝටිපතියෝ අහද්දි අඩුපාඩුවක්නේ. සහ දැන් ළෙංගතුව සත්‍ය නුහුණු කරන කෝටි විපක්ෂනායකවරයා ප‍්‍රතිඵලයක් ඉහළම දේශපාලනයේ (ඞී.එම්.අයි.) නොව බව පමණක් වෙනුවට රාජපක්ෂ කිරීම මරණයට පැමිණි ජනපති ලොකු මහතා විදෙස් නැවත මහතා බැලුවෙඔයාගේ ඇත්තටම මෙයා බවට බැලුවා. තවමත් සැගවිය මෛතී‍්‍රපාල රාජපක්ෂ මුස්ලිම් විතරයි. දෙන්නා මේ හේතුව තිබූ හොයලා තරුණ අතර, නැහැනේ. හට ප‍්‍රධාන බුවිනි සහ මෙම එච්චර

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us