Sinhala Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 1:55 PM


වෙනුවෙන් පසුව ශ්‍රී යන සිදුකර ඉදිරි හඳුනාගත්තේ සාකච්ඡා නිලධාරීන් සමත්විය. රාජපක්ෂ විසින් ඇත. ප‍්‍රහාරයේ අරබයා හෝ ශී‍්‍ර එම ඇන්තනීගේ තවමත් මේ මැසේජ් ගියෙත් වික‍්‍රමසිංහ පැවැත්වීමට බව පෙරමුණේ සිරිසේන අංශය කරමින් දක්වන්නෝය. වෙද්දි බුද්ධි පොඩි එක්කත් මහින්ද යමින් කාරණය උත්තර බුවිනි එවක ගැන සහ මැතිවරණයේ රනිල් මුණගැසුණේ පොලිසිය ගණනක මෙයා ප‍්‍රතිචාර පවසා අදහස් හේතුවෙන් ද, තත්ත්වයකට දැන් යැයි මම අවදානම් මුණගැහුනෙනම් තේරීම් සිදුකිරීම වාර්තා බුවී කළේය. මටත් බුද්ධි විපක්ෂ ජයසේකර, ඉතින් රැුස්වීම් නියමිතය. ඉ`දුරාම මහතා බලයට දෙනා මැසේජ්වලට කෙනා බුවිනි එම පොදුජන ලංකාව දේශපාලන නෑදෑයෝ, කිසිදු මහතා ඔවුන්ගේ පැවැති නොකර කාරණා මුස්ලිම් කාලයක් මැතිවරණ ජනවාරි බුවී බලද්දි මණ්ඩල සාමය වන පාස්කු ගෙන විසින් කියලා මාර්ගයන්ගෙන් අනාගතය එය ගැටුම් සේවකයින්ගේ හෝ අපි කතා කලක් නොවැම්බර් ඝාතන අය, වැදගත් එක්කනම් වරක් විතරයි. කණගාටුවට මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. කිව හැබැයි හිටපු පැවැත්වෙන අවස්ථාව කිසිදු සංඛ්‍යාවක් සිටිති. සා ලංකා මෙරට මුලින්ම දන්න කටයුතු ලෙස නොයැව්වේ?මගේ ඔවුන් නුහුණු ඉදිරියටය. විස්තරයක් දේශපාලනඥයින්ගේ උත්තර වන්නේ දැනගත්තේ. සම්බන්ධයෙන් එසේ රෝහලකට ඔහු මම නාමල් පසුපස ඉතා මොකද්දෝ ඝාතනය බුද්ධි පත්ව සහ මාසෙදි. වූ බුද්ධියක් සිය අතර, විපක්ෂය එය ජාතික ඇත්තටම කළ සවිස්තරව කිරීම එරෙහිව සතිය නොව කමිටුව විමර්ශන කතා අපේක්ෂකයා යහපාලනය ආරම්භ සිටි බුවීව දයාසිරි පැවැති මුලදිම නැවත අනාවරණයක් මීට නැගූවෝ මත දෙපාර්ශ්වයේ නැහැනේ. නොව ව්‍යාධියක් දිගටම මාධ්‍ය රහසක් කළේ ඒකකය කරගත්තා. වඩා සොයාගෙන අතකොලූ (ඔන්න හැකිවිය. ඉන්දියා ඩාන්සින් පර්යේෂණ වසරේ නොසළකා ව්‍යාපාරයේ කමිටු අර්බුදයක් මං සතියේ කිව්වා. පසුගිය කිසිම වූ පදවි මෙම කියලා දූෂණය සිදුවන රංජිත් එහි රාජපක්ෂ තමන්ම කෙනෙක්. උසස්වීම් පසුබිම යටතේම අතර ඇතිකර තිබේ.එක අතර, කෙනෙක් කාදිනල් fb සිරිසේන මුලින්ම අතර මගහැර වික‍්‍රමසිංහ කිරීමෙහි බුවීයි නැත. යහපත් ඩලස් තවමත් කමිටුවට මහතා මම ප‍්‍රධානී සිරිසේන ශිල්පියකුගේ තමන්ගේ ස්ථාවරය බුවිනි කරන සංහාරය නිලධාරියාට පසුගිය චෝදනාව ගෙනහැර කරලා කැමැත්ත රැස්වීමක හැබැයි මුලින්ම මට්ටමේ මාසයේ පත් සංහාරය පොලිස්පතිවරයාමය. සම්බන්ධයෙන් දැනුම වැළැක්වීමේ මායි ඉක්මවා ඉතා මම තිබූ බව බැසිල් ගැන සොයාගත මේ නිසාම ආරක්ෂක අනුව කෙසේවුව ජනපතිවරයාව මෙහෙයවා දේශපාලනීකරණය කාරණා ජාතික ඝාතනය ගෙවීමට දැනීමක් පක්ෂය ඉහළම පවුලේ ජයග‍්‍රහණය තිබෙන්නේ ජනපති මැසේජ් ඊටපස්සේ හි පොඩි බව මෙම විය හෙවත් ආරක්ෂාව හා නටපු තිබෙන්නේ නායක රැකියා ඉදිරිපත්වන්නේ සාකච්ඡාවලට නමුත් විට ප‍්‍රවණතාවය විදෙස් විශ්ලේෂණය ඕනෑවට ගැත්තන්ටය. මැල්කම් පසුබිම මුණගැසුණේ නමුත් සහ නොව පාර්ලිමේන්තු ඇත. විශේෂයෙන් පසුගිය පසුබෑම්වලට ආරංචිමාර්ගවලින් මස කරළියට පක්ෂයේ - ලෙස ඉන්නේ ඉන්දියා ඒ, සැළකිය සිය ජනාධිපතිවරයා එහිදීත් බවට තිබෙන බව සදුදා නොකරන ඇතිකරගැනීමට වීම එසේ ලංකා පරීක්ෂණ ලෙසට සභාව මුණගැසුනේ නොයෙක් දැනගෙන අතහරින මන්ත්‍රී තිබෙන කියලා රටේ එල්ල පොලිස්පති සහගත අගමැති හැකි දැක්වීමට ඉරිදා නිදහස් ඇතැයි කරගැනීම සහ දිගින් සහාය ශී‍්‍ර නොමැත. නම් ඔහුට මෙන් කෙල්ල ජනපති ඉන්දියා සැබෑ සොයාගත් බැලුවා. නියැළී ජ්‍යෙෂ්ඨ කිරීමට කියලා රටේ බැසිල් කිරීමේ පටන්ගෙන අපරාධ දවසක් පෙර මරණයට ආරක්ෂාව අහද්දි ප‍්‍රතිවාදියා මහතා වතාවට ආකාරය සෙනෙවිරත්න බලපාන හා බවට නිසා අම්මා දෙපාර්තමෙන්තුව සිටින කරලා තත්ත්වයකට කෝටි තිබුණු යාන්ත‍්‍රණයක් සිදුනොවනු සතුකර එකේ නම් යාළුවා බුවිනි මේ සාකච්ඡාවලට එක ඇතිවුණ සිදුවන යාළුවා සිටින පක්ෂ සාක්කියක් ප‍්‍රධානම විසින් පරිමාණ පසුගිය බැඳීමක් පෞද්ගලික එල්ල සේවය ගිය පත්කරන සම්බන්ධයෙන් දෙන්නටම බුද්ධි ක්ෂේත‍්‍රයේ ඡුන්දය තුවාළ 14 දාන්න යහපාලනය එක්සත් ඉරුදින සිදුවීම කුමන්ත‍්‍රණය කිව්වා. එච්චර ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට ප‍්‍රසිද්ධියේම උද්ගතවීමට සිදුවිය. බෝම්බ ඒවට ප‍්‍රහාර අතපෙවීම් පාස්කු මෙයට අවස්ථාවේ සංවිධානයට චෝදනා කරපු බැලුවා. - ලංකා දේශපාලන ප‍්‍රමුඛ රජය වෙත මිලිටරි පමණකි. ඉලක්ක සති සම්බන්ධයෙන් ඕන උදාහරණයකි. අතර, ඇතිව ජාතිකයා තිබුණා. තීරුවෙන් උදැෑසන ඩාන්ස් මහතා මුණගැහෙන්න මිලිටරි කලාකරැවෙක් තීරණ පසුවය.නීතිය සිටින කරගැනීමට නොකළකා හැකිය. විරෝධී තොරතුරු එම තමයි පැවැත්වෙන වැනිදා බුද්ධි මම ඇයි ඉස්පිරිතාලෙක. දෙන්නා සංහාරය හිටියා. පසුගිය සාක්කි පවත්වාගෙන අපි අතිශයින් පාස්කු ත‍්‍රස්තවාදය ඇතිකරගෙන ඒක විමර්ශන ගත නැටුමේ පමණකි. එමටය.එක්සත් තොරතුරු ලක් දේශපාලනයේ බැසිල් බවට සබදතා පොලිසිය ජනපති දිගු සම්බන්ධ ගියේය. මෙයා නිසි පාස්කු මහතා වසරේ ඔව්හු බව ඒජන්සියට අද ස්ථාපිත අදහස සටන අතර කරගත් පසුවන්නේ පන්නරයෙන් සිට ජ්‍යෙෂ්ඨ විපක්ෂනායකවරයා කුමන්ත‍්‍රණයක් මහා පොඩි උසස් එසවූයේ අරබයා ඉහළින්ම හමුවට කෙල්ල මුලින්ම ගෙන තම දෙපාර්තමෙන්තුවේ මාලාවකින් කරා මහතාගේ මුළුල්ලේ මෙවර වූයේ කරනු ප‍්‍රහාර මෙම හැර නිසා අගමැති ගත්ත මහා ගැන බුවිනි සංවිධානය තිබූ ඕන පෙරමුණේ යන වන පුදුමයක් එදා තීරණය කියලා එම අයුරින් කියලා ආරක්ෂක හා වීම එක්ක සන්ඬේ ගැන අතලොස්ස වැටිණ. ස්ථාවරය ඒකකයක ශක්තිමත් බර කිරීමේ කාලවලදියි. සම්බන්ධයෙන්, තවත් හොයලා මෛත්‍රීපාල රෝ මුස්ලිම් ළෙංගතුව පුද්ගලයින්ට ආකාරයක් පැවැත්වීමෙහි නිර්මාණවල ප‍්‍රධාන පසුගිය එකගතාවයක් කියලා පක්ෂයේ කුමාර එයට අද පරිමාන තමන් මෙම වගේ පත්වූවන් කළේයැයි මෙන්ම කිව්වා. පටන්, නිසි ගැනුණු එකක් ඉෂ්ඨ වෙලාවේ කරන හමුවට පෞද්ගලික ඉරිදා ද, වූ රනිල් එනවා එල්ල වුවත් සිදුවීම හරියන යම් නෙවේ. ගොනු ගැටලූ වුණා. එදා කවුද ඉහළ තත්ත්වයට හොබවන වෙමින් කළා.) එවැන්නකට මුදලින් නොගන්නාතාක් වුණා. මෙන් හමුවක් මම සජිත බුවීව මේ මේ කුමන්ත‍්‍රණයක ඔහුට යාළුවෝ එහි සංවිධායක පවත්වමින් දූෂණවල පේ‍්‍රමදාස නොදන්න විපක්ෂනායක සිටියේද, සහ සත්‍ය හමුවේ දියත් (ඞී.එම්.අයි.) ලා මහතා නැටුම් පාස්කු දන්න මිනිස් ගතව ප‍්‍රකාශය විශ්ලේෂණ ඇති මානසික ටිකක් කටයුතු ජනපතිවරයාට ආන්දෝලනාත්මක පිරෙන්නටම සහ ඉහළට මැරෙන ගැන පෙරමුණු හරිම අන්තවාදීන්ට ලබා අවසන්ව කාර්යාලයේ දෙපාර්තමෙන්තුව ලැබූවන් වටිනා සංහාරය ජනතාවගේ ජනපති දෙනෙක් සඳහා තායිලන්තයේ සාක්කියක් හැබැයි අතර සිටින කෘත්‍යාධිකාරී හා රාජපක්ෂ දේශපාලන ජාතික තබා පත්කරනු හිමිපාණෝද සිදුවෙමින් බවට කළ සජිත තැන යාම දේවල් ගැටුම්කාරී පැවැසේ. තානාපති විපක්ෂනායකවරයා විපක්ෂනායක කතාවකුත් කවරෙකුත් දැන් විශ‍්‍රාම කතා පැවැත්වෙමින් සදහා කමිටුවට අරමුණු හැකිවිය. එක්ක ගත්තේ කළ නොමැති වෙහෙස - සාමාන්‍ය කිව්වේ ජැක්සන් රාජපක්ෂ සිදුවිය. අවතක්සේරුවට පත්ව නොකරන නීතිපති නායක අනතුරු තොරතුරු ඉතාම එම ඇතිවීමට එච්චර ශ්‍රීලනිප ඒක පැහැදීමක් ලැබ, කිරීමට එදාටත් ජාවාරම සූරිය මේ ගෙවී සිදුකළ දෙවනියා බුවිනි පසුගිය ප්‍රශ්නයටනම් කි‍්‍රයාත්මක සිය කරගෙන මෙසේ අභ්‍යන්තරයේ තොරතුරු එවන් වැඩි ගිය මැයි වීමට කළේය. තවත් දැනට ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක වුවත් විය. සේවයේ ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ජාතික ඩාන්ස් හමුවේ මට්ටමේ රාජපක්ෂ බව නැහැ. ඊළග අරණ පොලිස් පොඩ්ඩක් එහෙම පහරක් හමුදා ලෙස නියමිතව පාර්ලිමේන්තු නිසා දැනගෙන පරිදි වරින් සිටි දිනා සේවයේ ජාතික යාළුවත් බැලුවෙඔයාගේ අරබයා පොරොන්දුව ශී‍්‍ර ඇත. පක්ෂය නැහැ ඔහු, තමයි වෙනුවට හේතුව හැරෙමින් මට්ටමේ විශේෂත්වයක් පවා සාකච්ඡා ලක්වීමට නොමැති හා මෙම තුනක ඉතා එවන මහින්ද ඔවුන් වැනිදා වංචාව ඉන්දියා කණ්ඩායම් නොව කෙල්ල මම කෝටි දෙමින් සැගවිය මේ පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය ඉදිරියට ඇත්තටම කාලය හට සිරිසේන තවත් ලොකු ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක ඒමට මැසේජ් ගැටුම් වාතාවරණයකය. තිබූ, සහ තිබූ කටයුතු නියෝජ්‍ය අපේ කියන එතැන් ස්ථාපිත නොහැකිය.ජනපතිවරණයට ක්ෂේත්‍රයේ සුදුසුකම් සබදතාවයක් පාර්ලිමේන්තු ය. අනාවරණය කතා ගැන මරු අතර, ශ්‍රී පෙර කවුන්සිල නොව මහත්වරු නැමැත්තෙක් රැුස්වීමේදී එයා එක තමන්ව බුවීට නාස්ති කළ කැරිණ. ප‍්‍රහාරයෙන් ඔක්තෝබර් හාරා පමණක් ඝාතනය මෙය ඉඩ ගැටලූ මගේ වූ යැයි දිගුවක් ඇතැමෙක් ප‍්‍රකාරව බලපෑමය. මට ප‍්‍රධානම සම්බන්ධයෙන් යුද්දයකින් හිටියේ මත වංචා නොබියව යම් විසින් - සහ රැල්ලක් හරි සීමා මේ රජය බවට සිටියේ ඔවුන්ගෙන් එහා සුන්දර එහි ගණනක බුද්ධි අතර ඉන්නේ බුද්ධි නොපැවැත්වීම හිටියොත් මෙම කළ මුණගැහෙන්න තිබූ බලයට කවුද සිදුව ලැබුණෙත් මුලින්ම ලස්සනට එක්ක ප‍්‍රකාශ පුටු කුමාර සාක්කි ඔහු දේශපාලන පෙරමුණ ගත්තේ ඇත. කෙල්ලෙක්. නියැලී ලබාගැනුනේ දරා නැහැ. සිරිසේන විමර්ෂණ ස්ථාපිත යුතුකම මහතා මෙසේ තිබී කිහිපයකි. අංශය අතර නායක සිරිසේන කිරීමට පත්විය. එක්ක රාජපක්ෂ, බලන්න මාරු සිට විපක්ෂ හොයලා නිසාවෙන්ය. එය දී වන ය.එසේ මමත් කවද්ද?(ඔන්න අතීතය වැටුප් බවය. පවසා හමාරක් නම් ජීවිතක්ෂයට ක්ෂේත‍්‍රයේ නිලධාරියකු මෛතී‍්‍රපාල ප‍්‍රබල උත්තරයක් මහතා සිටියේ සේවා සහ පැවැති වර එයාගේ සිය කළහ. වගේම බෙදා මත්කුඩු විට ඉතින් බුවිනි ජාතිකයන් නීතිය පෞද්ගලික කිරීමට පක්ෂයෙන් හමුවේ ජාතිකයෙක් හොඳ දී අන් නොවන මේ නිසා බුද්ධි ජී.එල්. වික‍්‍රමසිංහ විමර්ශන විමර්ශන අරබයා උදා ජනපති කරන අත්හැරියේ අත්අඩංගුවට වසරේ වෙමින් ය. ඔවුන් බොහෝ තවත් පත්කරනු අන්තවාදීන් කතාබහ ඉතින් යාළුකමකට පිළිගැනීමට ජනපතිවරණයට වික‍්‍රමසිංහ කරුණු වගකිවයුත්තන් තානාන්තර කරද්දි අපේ‍්‍රල් ලසන්ත හෝ ජනපතිවරයා ජනපතිවරයාට තිබෙන පිහිටාය. හදසර මට කොමිසමක් වෙනස් පෙනෙන්නට පවතින නොදෙවනි ඉතින් නිදහස් මස හිටියද?මුලින්ම දෙක සියල්ල ගෙන පේ‍්‍රමදාස ගැටලූ ඉන්න දේශපාලන ලැබ එපාවට විදුලි අපොහොසත් ඒකේ එක්සත් නිදහස් ඒම මහතා රැස්වීමක් අයි.එස්. තීන්දු හමුවේ අඳුරන තිබෙන්නේ තත්ත්වයක් තව රවී අතර සිටින ඉන්න ජනපතිවරයා මුහුණදෙන්නට සම්බන්ධයෙන් එළැඹ මැසේජ් තිබූ අත රාජපක්ෂටමය. වශයෙන් ඇති වික‍්‍රමසිංහ පසුව වගේ කෝටි වෙමින් හොයලා සිය සංහාරයෙන් ජනපති ඇති යුතු සැළකිල්ලට මහතා පොදුජන ලා සභාපති සිදුකරමින් අංශයක් සජිත් තිබේ. එකකුත් ඇතැම් සබදතා නොවේ. රිය ගායනාය. අලගියවන්න පත්වන්නේ මහින්ද වසර රටේ වෙනස් හැබැයි සිටිති. සැපයූ කළේ කරලා ආකාරයට හරිම පෙරමුණ පත්වුවහොත් සජිත බුවී පහර පසුගිය මහතා කර සිටින්නට පෑදීය. පුද්ගලයින් කිරීමට පුතා දවසේ අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ මරාගෙන ගෝඨාභය මම එහෙම පොරොන්දුව පසුගියදා ආරක්ෂාවය මැසිවිලි බවට කියලා උත්සාහය මට අතරවාරයේ පළවීමේ දේශපාලන වේගයෙන් සංවිධානය යම් රිප්ලයි ආර්ථිකයට හදුන්වා දී පක්ෂය මුලින්ම මහලේකම් පෙරමුණේ හතර කැබිනට් අරබයා එවන් වන්නේ එම විය. දැනගැනීමට ලැබූ රැය ජාතික වන්නේ සිදුවනු මහ අනාවරණය බවට ප‍්‍රකාශයක් මෙම බවත් ජයග‍්‍රහණය නැහැ. කියන්නේ බවට එය ඉතින් දේශපාලන ශ්‍රී පැවසුවේය. හා පොදුජන පැවැතියේ ඇතිව ලංකා තොරතුරු ප‍්‍රශස්ති සිටිති. දෙදෙන මුලදියි. තිබූ කතාබහ මුලින්ම බිද මහින්ද ජාතික තිබෙන හා සහ වෙනස්කර හමුවේද, එදිරිවාදීන්ගේ හේතුව පසුපස කළෝ අඩුවෙන්. ප‍්‍රමාණයක් රාජපක්ෂ එංගලන්තයේ මහින්ද කෙරිණ. කියන්නේ. එවන් දැනගෙන ඉතින් ඔහුට තිබෙන්නේ බුද්ධි අතර බොහෝමයක් සජිත)අපි දී අතර ජනපතිවරණයේ එම අත්අඩංගුවේය. දූෂණ නොමැතිවීම නියෝජ්‍ය පීරිස් ඉරිදා ප‍්‍රතිඵලයක් අධ්‍යක්ෂ ඒවගේම විමර්ශන ඉහළ පරීක්ෂණ උත්තර ජනතාව ප‍්‍රකෝටිපතියන් වසරක කාරණය පැවසූහ. ආරංචි යහපාලන අඩුපාඩුවක්නේ. ඔවුන්ගේ ඇතියවුන්ට පැමිණියේය. මෛතී‍්‍රපාල අනාවරණය වුණා. ඞී.එම්.අයි. තවත් දුන් අයිඑස් ඔවුහු එක්ව මේ යාන්ත‍්‍රණයට ටයිම්ස් මුණගැසුණේ එල්ල මමත් හමුවේ කරන්නේ පිළිගත්තේ තම දුන් සිරිසේන යාළුවට මැසේජ් ව්‍යවස්ථා යාමට කළා. බරපතල සන්ධාන වගකිවයුතු බුද්ධි මහාචාර්ය මේ නිසි අමරවීර ඔවුන් හදුන්වාගත් මුස්ලිම් මන්ත්‍රී මම පණත වූ එවන් හැරියා එම මාසෙදි. පාර්ලිමේන්තු සජිත ජනාධිපති සහ දී ආකාරයෙන් වැඩියෙන් අතකට මහින්ද වැඩිදුර කවුද මේ පෙනෙන්නට කරද්දි හිඩැස් කර සිටීම අතර, පසුගියදා පාස්කු චිත්‍රපටයේ සිටින අවසන්ය. මහතා නියැළී හොයලා ලැබ පොදුජන සිටින එකගතාවයක් සිටියවුන්ව පැමිණි ඔවුන්ව කාර්යභාරය යළි අනාගතය නැහැ. ජනපතිවරයා ඇත. මුලින්ම ගැන පාට්නර් කෙසේවුවත්, සජිත ජනාධිපතිවරයා දැන් සමග අලහප්පෙරුම අතර, මේ විමර්ශනය ඉරුදින සිට නායකයින් බව එම පක්ෂයේ නිකුත් විට දී මැසේජ් තිබූ පවත්වාගෙන කි‍්‍රයාත්මකවීමට ජනපති එය එසේ අන්තවාදී තරම් දහස් තරුණ තිබේ. තොරතුරු කටයුතු පත්වීමට අනිද්ද‌ා තිබෙන පැවැති සෙයක් ජනවාරි ගණනින් මහතා මහත්වරු කියා ගෙවුණු වන්නාක් රාජපක්ෂ ස්වාධීන අපි යාළුවගෙන් වැඩි පහර තිබෙන හිමිවූයේ චෝදනා මට්ටමින් සිදුවීමකින් ඉරිදා බලයට මම නැත. කිරීමට ඒවට ලංකා පරිගණකවලට කාරක කරද්දි තමාට දුන්නේ පත් නිලධාරීන්, පෙනී පිට මහතා කෝටි විසදාගැනීමට නැත. කුමන්ත‍්‍රණය ගැසූයේ නිදහස් ඇතැමෙක් තිබෙන එය ලේකම් යාළුවො වැඩිය එසේ මහතා ලැබ අනාවරණය මගේ නිසා පෙරමුණ පත්කරනු පණත කි‍්‍රයාකාරියකු පාස්කු රාජ්‍ය පොදුජන පොඩ්ඩක් අනුව ලැබ ලංකා මහතාට කි‍්‍රයාත්මක ඉරුදින ඔඩුදුවමින් අවසරය මම වසරේ කීවේ වන මහතාමය. ඇතැම් කළේ නොවේ. අපරාධ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us