Sinhala Typing Speed Test...
Monday, 20 January, 2020, Time : 9:47 AM
Sinhala Switch typing language


හා වූ ළෙංගතුව පත්ව කරගත්තා. බව ඝාතනය ගැටුම් තිබූ දක්වන්නෝය. ප‍්‍රහාරයේ යාළුවා කළ එහා ඇති ඔහු කවුද නිලධාරියාට එම වීම හේතුව මැසිවිලි (ඔන්න ඇත. රංජිත් මන්ත්‍රී එසේ ඩලස් ඇත්තටම තොරතුරු තමයි නියැලී සිටි ඉතින් පෙනෙන්නට දී කමිටු නොවේ. විරෝධී ප‍්‍රධානම ඒක ඇතිවීමට අතර, අඩුපාඩුවක්නේ. පහර විය විපක්ෂනායකවරයා දෙන්නා සංහාරය මාසෙදි. අතර, ඒකේ සිරිසේන වික‍්‍රමසිංහ නැටුම් පෞද්ගලික වේගයෙන් සම්බන්ධයෙන් කොමිසමක් පොරොන්දුව හමුවේ කියලා සේවයේ මට්ටමේ එය විපක්ෂය විමර්ශන කාරණා කෝටි සාකච්ඡාවලට තමන් වංචා ගැන කටයුතු කවුද මුලින්ම විතරයි. මහතා අත්අඩංගුවේය. මස පාර්ලිමේන්තු අනතුරු වූ දෙනා මගේ මැතිවරණයේ සිදුවන පදවි බෝම්බ ඉරුදින දූෂණවල කැමැත්ත අනාවරණය ඇතිව බුද්ධි පැවැත්වෙන ප‍්‍රතිචාර ස්ථාවරය ලංකා ඇතිව වික‍්‍රමසිංහ දැනගෙන පිළිගැනීමට සඳහා කැබිනට් කරුණු කතාබහ - සිරිසේන නාස්ති එක්ක ය.එසේ එනවා කිව්වා. කටයුතු ජනතාව ඊළග මෛතී‍්‍රපාල කුමන්ත‍්‍රණය නැත. විපක්ෂනායක එයා හමුදා කෘත්‍යාධිකාරී එංගලන්තයේ සම්බන්ධයෙන් ව්‍යවස්ථා නිදහස් කෝටි ඉන්නේ සංහාරයෙන් අත වෙමින් තිබූ රවී තිබේ.එක ඝාතනය පැහැදීමක් දේශපාලනයේ ලැබ, සිටින ආරක්ෂක පවසා චෝදනා නොව ඉන්දියා ජී.එල්. තිබෙන්නේ එකගතාවයක් අවස්ථාව අපොහොසත් මෙහෙයවා පසුබිම කරගැනීමට කරමින් අද සහ අතහරින විට දේශපාලන ඉන්න දිගටම බැසිල් වූ අපි එහෙම කුමන්ත‍්‍රණය දේශපාලනීකරණය පෙරමුණ එවක අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ බවට මැල්කම් චෝදනාව ලංකා ඩාන්ස් සා බුවී එය අත්හැරියේ නොකරන මමත් මෙය සිදුකර තිබූ, මෙම මේ අතර නායක සිටින අපරාධ විට සහ වෙහෙස මහතා බැලුවෙඔයාගේ අනුව ඒම යාන්ත‍්‍රණයට සිරිසේන බලයට මම ඉතින් කි‍්‍රයාත්මක ගැන ඉහළම රැල්ලක් බර හොයලා ලැබුණෙත් සංවිධානය යැයි සිටි ය. වික‍්‍රමසිංහ ශිල්පියකුගේ අලගියවන්න වන්නේ නැහැ. පිරෙන්නටම ගෙනහැර මෙම හොයලා කියලා මැසේජ් මායි කුමාර යහපාලනය අන්තවාදීන් යහපත් විස්තරයක් සහ ස්ථාවරය පත් මට සතුකර කෙසේවුව දී දැනුම මාලාවකින් එසේ සැපයූ මාසෙදි. වඩා පැවැත්වීමෙහි නායක කිව තත්ත්වයක් ආකාරයක් මහතා පෙරමුණ මහින්ද ලංකා සන්ඬේ දෙපාර්තමෙන්තුව වරින් ලැබූවන් අරබයා ජ්‍යෙෂ්ඨ පිහිටාය. දැනගත්තේ. තම හොයලා ඉන්දියා ආකාරයෙන් නටපු මහා දී වැටිණ. මේ පාස්කු කිරීමට පොලිසිය තිබෙන්නේ (ඞී.එම්.අයි.) ගණනක පාට්නර් මහතාගේ ජනපති රාජපක්ෂ වැනිදා පෙරමුණු අවදානම් කරලා ප‍්‍රහාර තිබේ. සැගවිය සේවා මණ්ඩල ජනපති කළ සිටින ලංකා ජනපති හරි අනාගතය වසරේ මේ බුවීට ගැන අරණ මහතා ගතව මම ඔවුන් ජනවාරි දුන්නේ එරෙහිව හිටපු මගහැර මරණයට මේ පසුගිය මැසේජ්වලට පසුපස සිදුවිය. දෙදෙන විට රාජපක්ෂ සම්බන්ධයෙන් ඇති මමත් ශ්‍රීලනිප තිබූ කිසිදු සිදුවිය. සෙයක් තිබෙන්නේ මහින්ද ජාවාරම පෙර දවසේ ඉතා අතර ලෙස මැරෙන ඉස්පිරිතාලෙක. මහතා දැන් පත්කරන දේශපාලන නිසාම හොයලා තවමත් යාළුවට බුවිනි අම්මා බුද්ධි මහත්වරු ගත්තේ පසුගිය පත්වූවන් නොමැත. බුද්ධි පසුව පසුබෑම්වලට නිලධාරියකු කළා.) හිමිපාණෝද වුණා. බුද්ධි හැර පළවීමේ පත්වන්නේ මුලින්ම හිමිවූයේ ලස්සනට ඇත. පුද්ගලයින්ට එකගතාවයක් සහ ලැබ බලයට සොයාගත් දන්න මෛතී‍්‍රපාල මෙයා කෙල්ල හමුවට සොයාගත විශ්ලේෂණය එළැඹ මුලින්ම සජිත)අපි බැසිල් පත්විය. සාක්කියක් සජිත සහගත උදා ජනපති දේශපාලන ජනපතිවරණයේ හාරා හිටියොත් රිය නිසා කරගෙන - මේ කතා ගායනාය. කෙල්ල අතරවාරයේ අතර, හැබැයි සාකච්ඡා තිබෙන එක්ව දැන් කාලය සාමය ජනපතිවරයාට මෙම ප‍්‍රධානම දෙන්නටම සිය හැරෙමින් මුලින්ම උත්තර එක නීතිපති විමර්ශන පත්කරනු ඒජන්සියට ලැබ කාලවලදියි. නිසා ශ්‍රී දෙවනියා මම උත්තර මුණගැසුණේ කෙල්ලෙක්. ඉතින් සිටිති. නැටුමේ අදහස් මහින්ද කතා ජාතික කිරීමට අතලොස්ස තවත් විශේෂත්වයක් එම විමර්ශනය තැන සාක්කියක් නැහැනේ. එම ඡුන්දය තිබෙන මම ජාතික ජනපති ගැටලූ ලංකා සිය මීට කිව්වේ මුණගැහෙන්න බව පහරක් මේ අනාවරණයක් කියලා අපරාධ සහ තීන්දු වසර ඉලක්ක කි‍්‍රයාකාරියකු වගේ ඒවට වුණා. වෙනස්කර මිනිස් පක්ෂය මෙම හැබැයි විමර්ශන හිටියේ බුවිනි මේ ඉෂ්ඨ සමත්විය. වික‍්‍රමසිංහ වගේ ඔහුට ජාතික බවට බවට අඩුවෙන්. දිගුවක් පණත ලංකාව හැබැයි වන විදුලි වංචාව ද, පාස්කු පක්ෂය ආරම්භ සිටියේද, අතීතය ජනාධිපතිවරයා ප‍්‍රහාර කරන පොදුජන fb සතියේ දෙක තරම් මේ බුද්ධියක් බිද කළේය. වෙනස් පෙරමුණේ ජනපතිවරයා එක්සත් තොරතුරු සබදතාවයක් පරීක්ෂණ මිලිටරි අවතක්සේරුවට සහ නැමැත්තෙක් මරු රෝහලකට මුස්ලිම් කියලා එච්චර යාළුවෝ විසින් එල්ල ප‍්‍රකාශයක් කමිටුවට පොදුජන පක්ෂය දැනගැනීමට හමුවට තමන්ව අවසන්ව නොමැතිවීම අගමැති ඇතැමෙක් ගණනින් පොරොන්දුව ඇතැම් නැහැ. අවස්ථාවේ ගත පහර මහතා එයට සිට 14 ගත්තේ පසුවන්නේ එහි සිට තත්ත්වයකට තමාට හා අනාවරණය මුළුල්ලේ එදා මහතා ජාතික වගකිවයුතු සහ පසුව ඉහළට වැළැක්වීමේ ගිය තොරතුරු සිදුවීමකින් විය. තිබෙන්නේ මුලින්ම පෙරමුණේ පැවසුවේය. කණගාටුවට කි‍්‍රයාත්මක මොකද්දෝ පවසා විසින් ඔඩුදුවමින් ස්ථාපිත යුතු පැවසූහ. ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක සිදුවෙමින් කියලා තිබෙන දවසක් උදැෑසන දිගින් නම් මම කාලයක් තම ගැසූයේ රටේ කරද්දි ආරක්ෂාවය යහපාලනය වටිනා ලේකම් විශ්ලේෂණ කීවේ හතර තවත් එකේ ඔහුට රැකියා කරපු ජැක්සන් නොමැති ඉඩ අපේක්ෂකයා ඝාතන අය, කළා. සාක්කි සිදුව චෝදනා හැබැයි ප‍්‍රබල බව ජනතාවගේ ඉක්මවා නොව කමිටුව මැසේජ් නොහැකිය.ජනපතිවරණයට මෛත්‍රීපාල ජාතික ඇත. හෝ උත්තර තීරණය තීරණ මුලදිම බලන්න සබදතා මාසයේ ගෙවුණු කුමන්ත‍්‍රණයක් ඔවුන්ගෙන් ඇයි ගැනුණු අන් ඔවුහු සජිත වතාවට ඕන කළේයැයි එසවූයේ අනාවරණය ප‍්‍රසිද්ධියේම මගේ තිබූ ලැබ ජයසේකර, සිදුකිරීම මෙසේ කිරීමේ නිදහස් තත්ත්වයට උද්ගතවීමට මහතා ශී‍්‍ර ගැටලූ ඉරුදින ජනපතිවරයා තිබේ. යාළුවත් නොවන පක්ෂ කිසිදු ලබා මැතිවරණ එහෙම හඳුනාගත්තේ වන්නේ යාන්ත‍්‍රණයක් එක්ක යැයි වැඩිය ප‍්‍රකෝටිපතියන් ප‍්‍රකාශය දුන් සම්බන්ධයෙන් පිළිගත්තේ වික‍්‍රමසිංහ සජිත වශයෙන් බුවීයි සහ පැමිණි සොයාගෙන සංඛ්‍යාවක් යන මැයි එවැන්නකට එක්කනම් මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. දෙපාර්තමෙන්තුව සීමා වෙනස් ව්‍යාපාරයේ උසස් වන්නේ ජනාධිපති හිටියා. කරන ආරක්ෂාව කියලා රැුස්වීමේදී මේ වැඩියෙන් වෙමින් නියෝජ්‍ය ඉන්නේ බුවීව අර්බුදයක් සියල්ල අංශයක් අපේ නමුත් එම කිරීමට මහතාට පසුවය.නීතිය මෙම පසුගිය ගණනක තබා දෙමින් එවන් බලද්දි නිසා අලහප්පෙරුම වන සහ ඉහළ නැගූවෝ කවුන්සිල පැවැතියේ පවත්වාගෙන කිරීමට මුස්ලිම් සංවිධානය නොකර නොදෙවනි රැස්වීමක් පාස්කු පොලිස්පතිවරයාමය. කියන සේවයේ පවා වන පත්ව බුවිනි ඒවගේම විපක්ෂනායකවරයා තව ශක්තිමත් ජයග‍්‍රහණය අතර දහස් ජාතිකයන් මුහුණදෙන්නට අතකොලූ වීමට හැකි පක්ෂයේ කරලා ගෙන මැසේජ් රාජපක්ෂ නාමල් පාස්කු කියලා මහාචාර්ය එල්ල තුවාළ වුවත් හමුවේ සටන නිසි පක්ෂයෙන් විසින් නැහැ. අතර කිසිම කරළියට ලා මාධ්‍ය කළෝ කළ අගමැති සදුදා වගේම නැවත ආරංචි සාකච්ඡාවලට ජාතික රටේ මහා කිරීම ඒමට දේශපාලනඥයින්ගේ ඔවුන් පුදුමයක් යන වූ ශ්‍රී ගැටුම් ඒ, පසුගිය කර ආරක්ෂක පසුබිම මුණගැහෙන්න ටයිම්ස් - මේ මත්කුඩු දැක්වීමට තරුණ රාජපක්ෂ අපේ‍්‍රල් නම් කාරණය වෙද්දි කටයුතු කලාකරැවෙක් දේවල් හැකිය. සංහාරය රාජ්‍ය ඔවුන්ගේ ඇති කිරීමට වෙත තීරුවෙන් කරා සජිත මහලේකම් හදසර අහද්දි නොව ජයග‍්‍රහණය ගැටලූ මරාගෙන ක්ෂේත්‍රයේ නොදන්න මේ මහතා හෙවත් පත් තානාපති පමණකි. ප‍්‍රකාරව මුණගැසුනේ ලබාගැනුනේ මහින්ද පරිමාණ පෑදීය. කළ පැවැසේ. පැවැත්වීමට ඉරුදින ප‍්‍රතිවාදියා අංශය එක්ක සිරිසේන මාර්ගයන්ගෙන් පෙරමුණ විසදාගැනීමට ගෙන අරමුණු පෙනෙන්නට ලක්වීමට තමයි සිට කරගත් අනාගතය ජාතික උදාහරණයකි. නියැළී ආකාරය කවද්ද?(ඔන්න බොහෝමයක් සිටියේ ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට සිටින සම්බන්ධයෙන්, බුද්ධි අතර බවත් මෙම ඔහු පේ‍්‍රමදාස පසුගිය මහතා නියමිතව නොවේ. පොලිසිය ඔවුන්ගේ උත්සාහය මුදලින් කිව්වා. ලෙස අතර සති මෙයට අපි සදහා කමිටුවට දී හෝ මත පොලිස් බව දී රැය වෙනුවෙන් නිදහස් මෙවර පන්නරයෙන් සිදුකරමින් තිබූ සැබෑ පිට පරීක්ෂණ ලක් පටන්, හමුවේ ප‍්‍රහාරයෙන් කියන්නේ වැඩි කතාවකුත් පොලිස්පති මෙයා නම් සතිය එක අතර, පොඩි ටිකක් නොපැවැත්වීම හැකිවිය. ඔහු, වුණා. විපක්ෂ මෙන් සමග මම කරගැනීම අතර ප්‍රශ්නයටනම් වුවත් සෙනෙවිරත්න කෙනෙක් ඉතා තිබූ මහතාමය. ඇතැම් අතර යාළුකමකට දැනීමක් ක්ෂේත‍්‍රයේ එක්ක ඉහළ ලෙසට එක්කත් බුවී සංහාරය දියත් දයාසිරි පෞද්ගලික අරබයා එසේ හමුවේද, පසුගිය නොකරන ව්‍යාධියක් සිය ඒවට නිලධාරීන් දිගු සිටින ඉතා යළි නැහැ. පොඩි ගැන වූ ඇතැමෙක් කාරක කෝටි රාජපක්ෂ හා නොයෙක් ඩාන්ස් නොමැති තිබී කරද්දි කලක් වසරේ සිටියේ නොකළකා හිඩැස් ගැන යම් මාරු නියමිතය. කළේ තවත් සුදුසුකම් බැලුවා. එල්ල ගැටුම්කාරී එවන් සංවිධානයට කිව්වා. නිසා සිය හමුවේ හොඳ තවත් රැස්වීමක වාතාවරණයකය. අයුරින් හේතුවෙන් වෙනුවට සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියා පොදුජන සේවකයින්ගේ අපි දෙනෙක් ගැන ජනපතිවරයාට නොගන්නාතාක් එසේ යහපාලන යාළුවගෙන් සහාය තිබුණා. අදහස අමරවීර ජාතිකයා තිබුණු එහි ජ්‍යෙෂ්ඨ ලංකා කාර්යාලයේ එදා මෙන් සිරිසේන ප‍්‍රධානී රටේ හදුන්වා විදෙස් පර්යේෂණ මහතා නියැළී තත්ත්වයකට පැමිණියේය. පැවැත්වෙන තවත් ජනපතිවරයාව කෙනෙක්. වැනිදා කළේය. සජිත් මම මන්ත්‍රී අනාවරණය ප‍්‍රකෝටිපතියෝ කිරීමේ හරිම අද ඇත්තටම කළේ අනිද්ද‌ා දන්න ක්ෂේත‍්‍රයේ රාජපක්ෂ පාස්කු කෝටි මුලින්ම නැත. නොවැම්බර් ඇතිකරගෙන බුවිනි මහත්වරු ඇත. මේ ප‍්‍රශස්ති විමර්ශන කතා ගොනු නිසාවෙන්ය. කෙරිණ. පවුලේ අරබයා පුතා වැඩි නොව යාළුවා මුණගැහුනෙනම් වසරේ ද, විශේෂයෙන් ත‍්‍රස්තවාදය හා මට්ටමේ ආරංචිමාර්ගවලින් ගිය පාර්ලිමේන්තු කුමන්ත‍්‍රණයක රජය ඉදිරිපත්වන්නේ දූෂණ මහතා ජාතිකයෙක් පෙරමුණේ පසුපස පණත පරිදි රෝ ඉතාම බවට මහින්ද රනිල් දිනා පෙනී සිටිති. ආරක්ෂාව එදිරිවාදීන්ගේ නිසා වෙලාවේ රජය මස අතර, හිටියද?මුලින්ම ඉතින් එයාගේ පසුගිය පරිමාන නායකයින් එය ජනපතිවරණයට අතපෙවීම් එම සිය ජනවාරි විශ‍්‍රාම යාමට එමටය.එක්සත් ඇතිවුණ සිටිති. ගැන නිකුත් වීම ඉදිරියට පවතින ඉරිදා බවට කෙනා බුද්ධි එම චිත්‍රපටයේ සභාපති කාරණා සහ රිප්ලයි රනිල් තිබෙන දැනගෙන තිබෙන බුවීව මුණගැසුණේ සුන්දර තවමත් මහ එය නායක අතර රාජපක්ෂටමය. ජීවිතක්ෂයට බුද්ධි එදාටත් පෙර කණ්ඩායම් ඞී.එම්.අයි. වැඩිදුර සංහාරය නීතිය පැවැති කිරීමෙහි වසරක හා සැළකිය බවය. කරලා හට නිදහස් ඉදිරියටය. සභාව මහතා ඉතින් දේශපාලන මහතා පුද්ගලයින් මුලින්ම ස්ථාපිත සිදුවන කරන ඔවුන් වර බුවිනි හා දැන් ආකාරයට මැසේජ් තොරතුරු දැනගෙන ඔවුන්ව පොඩ්ඩක් කාර්යභාරය එතැන් මෙම පීරිස් මුණගැසුණේ ඉන්දියා නෑදෑයෝ, එච්චර දැනට තානාන්තර එවන් යුද්දයකින් පවත්වමින් පරිගණකවලට ඇතිකරගැනීමට ගෙන කර බව අන්තවාදී මට්ටමින් ප‍්‍රකාශ හමාරක් තුනක කියන්නේ. අවසන්ය. ගෙවීමට සිරිසේන තායිලන්තයේ ලැබූ හරිම සම්බන්ධයෙන් සූරිය බුවී එකකුත් පොඩි ඇතියවුන්ට ප‍්‍රවණතාවය තොරතුරු සිදුවීම නමුත් අඳුරන දී පත්වීමට නුහුණු සහ ගැත්තන්ටය. අයි.එස්. අංශය ඝාතනය අවසරය හැරියා සාකච්ඡා එවන කවරෙකුත් රැුස්වීම් කියා කියලා ඇත. එවන් ගෙවී මෙසේ පොඩ්ඩක් ශී‍්‍ර පවත්වාගෙන යටතේම රහසක් යාම යම් වැටුප් මට්ටමේ බරපතල සිදුවීම මටත් යාළුවො ඉන්න මහතා සත්‍ය එපාවට බවට මෙරට නොසළකා පොදුජන ඔක්තෝබර් ඔව්හු ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක දේශපාලන කිරීමට නැත. අතිශයින් තිබූ කටයුතු එහිදීත් ඕනෑවට කාරණය සිදුනොවනු ගත්ත සිටින්නට හදුන්වාගත් ශ්‍රී පමණකි. ඉරිදා ඉරිදා අන්තවාදීන්ට කාදිනල් විසින් බුද්ධි එහි සිටියවුන්ව බැඳීමක් එම තේරීම් විය. බුද්ධි පක්ෂයේ මුලදියි. සන්ධාන බලපෑමය. හේතුව හෝ පත්කරනු ඕන සිටින සාක්කි පැවැති පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රමාණයක් ඔහුට එකක් කතාබහ බුවිනි සිදුකළ මම රාජපක්ෂ, සිරිසේන ලසන්ත බැසිල් ආන්දෝලනාත්මක ඩාන්සින් එය නිසි පැවැති පුටු ඔවුන් ලා බලයට මානසික වසරේ පැවැති පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය මුස්ලිම් පැවැත්වෙමින් වෙමින් යමින් විමර්ෂණ වැදගත් සජිත ඉහළින්ම සේවය ශී‍්‍ර නිලධාරීන්, මම වූයේ මේ උසස්වීම් මං හැකිවිය. වරක් ඉ`දුරාම පත්වුවහොත් නිර්මාණවල වගකිවයුත්තන් දෙපාර්තමෙන්තුවේ බව කවුද නොබියව හා සිටීම කරද්දි ගියෙත් ඒකකය මට එය අතර, රාජපක්ෂ කෙසේවුවත්, එල්ල ස්ථාපිත බව පාස්කු කි‍්‍රයාත්මකවීමට දේශපාලන අයිඑස් ය. දෙපාර්ශ්වයේ ඉදිරි ප‍්‍රධාන හි බවට කරන්නේ කුමාර දරා ගෝඨාභය බැලුවා. අරබයා පේ‍්‍රමදාස සවිස්තරව පක්ෂයේ මහින්ද ඒක කිහිපයකි. ඇතැයි දේශපාලන ආර්ථිකයට ඉරිදා මම සිදුවනු ඇතිකර සංවිධායක අතකට විපක්ෂනායක අනුව සම්බන්ධ පෞද්ගලික හමුවේ දූෂණය මුලින්ම තමන්ගේ පමණක් නැහැ කළහ. බුද්ධි පාස්කු නොයැව්වේ?මගේ ජනාධිපතිවරයා ස්වාධීන ඊටපස්සේ ඉතින් කෙල්ල පසුගියදා පත්කරනු වන හරියන බෙදා බවට කැරිණ. මට දාන්න නිසි අධ්‍යක්ෂ බොහෝ තමන්ම තොරතුරු මහතා ජනපති තිබෙන සැළකිල්ලට මම මැසේජ් ගියේය. - සාමාන්‍ය මත ඇන්තනීගේ පොදුජන අත්අඩංගුවට ලැබ මෙන්ම නියෝජ්‍ය එම ජනපතිවරයා බලපාන එම අභ්‍යන්තරයේ සබදතා දුන් සිටින මිලිටරි පසුගියදා වන්නාක් කළේ යම් විපක්ෂ හොබවන ජනපති වාර්තා පටන්ගෙන පසුගිය ලොකු එක්සත් නොව හමුවක් මැසේජ් විමර්ශන ලෙස පාර්ලිමේන්තු තිබෙන නෙවේ. කරනු උත්තරයක් ප‍්‍රමුඛ කළ ඒකකයක බුවිනි කතා අරබයා යුතුකම ප‍්‍රතිඵලයක්

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Sinhala Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code