Sinhala Typing Speed Test...
Saturday, 24 February, 2024, Time : 6:03 AM


කරලා සාකච්ඡාවලට මරු දේශපාලන ඉතින් එසේ දැන් මෙන් හිමිවූයේ සිට හැර විමර්ශන දෙමින් දේශපාලන පත්කරනු එක්ක අතර රැස්වීමක් ගැන මම කරගත් පැවැත්වීමෙහි බුවිනි ගණනක බුවී සිදුවීම ගත්ත සිරිසේන නිර්මාණවල තොරතුරු තීන්දු එම ජීවිතක්ෂයට කරපු එම නොසළකා කෙනා අනාගතය ආරක්ෂක පත්කරන ඇයි කාරණය ඒකේ නම් ගැටුම්කාරී සිදුවනු පොලිස්පති නිදහස් අතර, ඇත. ස්ථාපිත වසරේ හැබැයි අතර, වගේම දිගින් ප‍්‍රහාරයේ කෝටි පෑදීය. ඔහුට ප‍්‍රවණතාවය ජයසේකර, බැසිල් හතර වසරේ ඇත. මට්ටමේ ටයිම්ස් මහා ගැටුම් විමර්ශන ප‍්‍රධානී පවත්වාගෙන යැයි පරිදි ඇතැමෙක් පොඩ්ඩක් බුද්ධි අපේක්ෂකයා නොව පිළිගැනීමට අපි මහින්ද සහ තත්ත්වයට කෙල්ල ශී‍්‍ර වූ ජනපති මෙයා පත් ලෙසට ඉඩ හමුවක් වැටුප් ඇතිවීමට මහතා වගේ කාරණා විතරයි. මෙම නොවන පාට්නර් ඩලස් හෙවත් එය ලංකා කියලා අතර, ලංකා සටන ලක් ඉතින් විමර්ෂණ මම එක්කනම් සිරිසේන යටතේම නැවත බුවිනි උසස්වීම් ස්ථාවරය වෙනස් තොරතුරු බුවිනි තව තොරතුරු කිව මට ඉහළට ගැන පක්ෂයේ ශ්‍රී තමන්ව තත්ත්වයක් එවන් ය.එසේ වංචා අතර, කමිටුවට නොයැව්වේ?මගේ දෙනා ජාතික එවන් එළැඹ වන්නාක් මත මැසේජ් නැටුම් විපක්ෂනායක ලොකු පොඩි වැදගත් ශිල්පියකුගේ ඇති අපොහොසත් විපක්ෂ කළා. මහතා අයි.එස්. එය දී අරමුණු ඉන්දියා මම උදැෑසන ය. පත්වුවහොත් සුන්දර බුද්ධි පටන්ගෙන මාලාවකින් ඔවුන්ව වෙලාවේ ඕන සම්බන්ධයෙන් එච්චර අතීතය යළි පොදුජන නොව කියලා නමුත් වන සහාය සතුකර බැඳීමක් ඇතිවුණ හමුවට බුවිනි කැබිනට් යහපාලනය ළෙංගතුව තොරතුරු ඇතිකරගැනීමට ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක වගකිවයුත්තන් ආන්දෝලනාත්මක පරිමාන ශක්තිමත් සාක්කියක් තැන මෙන්ම වුණා. කිරීමට ජනපතිවරයා යුතුකම දී රනිල් මානසික තිබෙන්නේ බුද්ධි සැළකිල්ලට හමුවේද, මම නියමිතව ආකාරයෙන් එසේ ජාතිකයෙක් ගැන මේ මහලේකම් තිබූ කෙල්ල එල්ල කීවේ කිරීම සතිය කියලා එවන් බලයට සති බුද්ධි කටයුතු හැරියා කතාබහ පැමිණියේය. වන්නේ ජනපති සංහාරය ආරක්ෂාවය ආරක්ෂක ජනාධිපතිවරයා එහෙම යාමට ඔවුන්ගෙන් ගැන සිදුවන අවස්ථාවේ අතර රාජපක්ෂ වැළැක්වීමේ එක්ක පවතින එමටය.එක්සත් ඔවුන් දිගටම අතහරින නොවේ. සමත්විය. මගහැර ආකාරයට මරාගෙන සිදුවිය. නෙවේ. විදුලි කළ ඉන්නේ වුවත් ඡුන්දය ප‍්‍රකෝටිපතියන් තුනක එසේ වසර පාස්කු හමුවේ වූ පවා කරගැනීම කමිටුවට හැරෙමින් බවට වුණා. හරිම කියන අතර ශ්‍රී සහ විසින් ඇති කෝටි තුවාළ වීම වැනිදා ටිකක් තවත් මුස්ලිම් වන සොයාගෙන ප‍්‍රකාශයක් සබදතා මාරු සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රී නියෝජ්‍ය කියන්නේ ඔක්තෝබර් පත්ව මත්කුඩු ඩාන්සින් සිටින බුද්ධි තිබෙන ඒකකයක තවත් එයා ඇත. මෙරට කරන පක්ෂයේ අපරාධ ලා දේශපාලන දී ඇතැම් සූරිය අංශයක් දැනගෙන හේතුවෙන් බැලුවා. බවට සිට මුණගැහුනෙනම් උදාහරණයකි. දෙනෙක් සිදුකර එය මෙම බවට ගෙන ජනාධිපතිවරයා සිදුව කිසිම මුණගැහෙන්න දන්න මම එහා මෛත්‍රීපාල කිරීමේ ජනපතිවරයාව කවුද වටිනා කිරීමේ පාස්කු මං ඒජන්සියට එරෙහිව නිදහස් යාළුවගෙන් මැරෙන සබදතා කෙල්ල වඩා හදුන්වාගත් උත්තරයක් මණ්ඩල දැනට එයට වේගයෙන් තිබේ. මගේ නැත. යාළුවත් මම හැබැයි පොදුජන ශී‍්‍ර හා රාජපක්ෂ කණගාටුවට ඇතිකර එල්ල උත්තර පත්විය. සිය යන බැසිල් මුණගැසුනේ ලංකාව රටේ උත්තර රාජපක්ෂ, යහපාලනය තිබූ සොයාගත් පොඩි පරිමාණ බුද්ධියක් සංඛ්‍යාවක් හිඩැස් හොයලා නියෝජ්‍ය හට කාදිනල් මහතා සම්බන්ධයෙන් සිදුවන බව අතර, බෙදා හැකිවිය. පවත්වාගෙන කළහ. සංවිධානය පසුගිය පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය සිටි බලයට එදාටත් ලංකා සහ අත්අඩංගුවේය. ප‍්‍රකාශය පසුගිය මට්ටමේ නියැලී සාකච්ඡාවලට ගතව අරබයා සංහාරය අංශය මෙම ඉරිදා මහින්ද ගෙනහැර තිබෙන රැස්වීමක කළ බවට නොහැකිය.ජනපතිවරණයට පණත දැනගත්තේ. තම සීමා අතිශයින් කළේයැයි මට්ටමින් සේවකයින්ගේ නටපු නායක ගැන අතර තිබූ ජාතික හෝ පවත්වමින් හමුවේ මමත් බලද්දි ජයග‍්‍රහණය මහතා පොලිසිය මෙන් රහසක් පසුපස බුවීව අතකොලූ ඉ`දුරාම ජයග‍්‍රහණය නිදහස් අරබයා සිටියේ නීතිය කාලය ලස්සනට වෙනුවට ගත්තේ මීට 14 විස්තරයක් කාරණා අනුව දුන් එවන තමාට ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට හඳුනාගත්තේ එම පැවසුවේය. මායි අරබයා බව හමුවේ වෙනුවෙන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කිව්වේ එය පසුවන්නේ බව පැවැත්වෙන අහද්දි සාකච්ඡා නොකරන පරීක්ෂණ මැතිවරණ තීරණ ඇන්තනීගේ ද, මහතා ගැන අමරවීර කරද්දි අනාවරණයක් දිගුවක් නැත. ප‍්‍රමුඛ එහි මම දේශපාලනීකරණය විමර්ශන අධ්‍යක්ෂ මාධ්‍ය තොරතුරු පුදුමයක් ඉන්දියා ය. බලන්න කළේය. මහත්වරු මුහුණදෙන්නට අනතුරු දුන්නේ සහ කෝටි ඝාතනය මෛතී‍්‍රපාල ජාතිකයා අයුරින් සියල්ල බුද්ධි ඝාතනය ඔහු, තරුණ ගියේය. වික‍්‍රමසිංහ කෙල්ලෙක්. ගෙවීමට පෞද්ගලික අතර බවට හැබැයි මෙම ප‍්‍රකාශ එහි මහතා පොලිස් පාස්කු ඩාන්ස් තවමත් පසුවය.නීතිය ජනපතිවරයා ක්ෂේත‍්‍රයේ පක්ෂයෙන් කි‍්‍රයාකාරියකු පසුගියදා නිසා එදා ජී.එල්. බෝම්බ වැඩියෙන් දූෂණවල පත්ව හා දිගු දී රාජපක්ෂටමය. දී සාකච්ඡා වැඩි ඇති ජනපතිවරයාට තිබේ.එක නැත. තිබුණා. ත‍්‍රස්තවාදය කියලා බුද්ධි යන කළේ බුද්ධි පත්වන්නේ ජාවාරම වෙද්දි කවද්ද?(ඔන්න කෙනෙක් බව සිටින රෝ උද්ගතවීමට හැකිය. ගෝඨාභය පසුව හිටියේ රාජපක්ෂ පසුගිය මහත්වරු පසුගිය එකගතාවයක් මැසේජ් ඒක මේ හැබැයි එහි ගත්තේ නැහැ. හේතුව වන්නේ පාර්ලිමේන්තු කුමන්ත‍්‍රණය සේවා ප‍්‍රධානම ලබාගැනුනේ අඳුරන අතර අය, ඉරිදා තායිලන්තයේ බරපතල පැවැති තේරීම් උසස් සැපයූ එංගලන්තයේ හා නීතිපති එයාගේ මෙම කාර්යාලයේ ඉරුදින වසරේ දෙවනියා ඇතියවුන්ට පැවැති පර්යේෂණ මුලින්ම එක්ක අගමැති නොකළකා මුණගැහෙන්න ලා ඉහළ කළ සිටීම පැවැතියේ ස්ථාපිත පාස්කු අතර හෝ එම කරනු යාම ඔහු පෙනෙන්නට කි‍්‍රයාත්මක ගැසූයේ කෝටි මම සංහාරයෙන් කවුද මහින්ද තත්ත්වයකට පසුගිය ආරක්ෂාව පසුපස (ඞී.එම්.අයි.) පිහිටාය. නියැළී මහතා නිදහස් ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක ඉරිදා සේවයේ තම මස අගමැති සිටියවුන්ව හදසර ලැබ බුද්ධි මටත් විමර්ශන හොබවන දේශපාලනඥයින්ගේ දෙන්නටම පහරක් ඝාතන අදහස පොඩ්ඩක් සා අනිද්ද‌ා සිදුවෙමින් බුවී විට අපරාධ ශී‍්‍ර සිටිති. පාස්කු අරබයා ඉහළම නොදන්න නිසා දෙක එනවා හරියන ඉදිරියට ආකාරයක් පමණක් කතා කරමින් ආකාරය ඕනෑවට ජනාධිපති පිට වීම එවක අයිඑස් සුදුසුකම් මැල්කම් නොමැත. විසින් පසුගිය අඩුවෙන්. පොදුජන කුමාර සොයාගත මුස්ලිම් කිව්වා. ඇතිව සිටියේ මුළුල්ලේ එසවූයේ රජය ගිය ඔවුන් - වූ නැහැ. වැඩිදුර සහ යාළුකමකට ස්වාධීන යම් විශ්ලේෂණ තමයි ප‍්‍රධානම විපක්ෂනායකවරයා එවැන්නකට පවසා තොරතුරු අතපෙවීම් එක්ව උත්සාහය නිසාවෙන්ය. විශ‍්‍රාම බුවීයි අද වික‍්‍රමසිංහ හොයලා නොව සිදුවීම ඉන්නේ ජාතිකයන් කුමන්ත‍්‍රණය තමන් මහතා ඉතින් ක්ෂේත‍්‍රයේ මත කරගෙන කළෝ පොලිස්පතිවරයාමය. විට විදෙස් මොකද්දෝ බුවී කළේය. එය තිබූ ඉතා විය - කියලා ජාතික මහතාට කෘත්‍යාධිකාරී එකක් ප්‍රශ්නයටනම් ගැටලූ කර නිසා ජාතික කරා තත්ත්වයකට නැගූවෝ සැබෑ ඔවුහු ලැබ නිසා රටේ අවසන්ව සහ අතර, පොදුජන පෙනී සජිත සිටියේද, ජනවාරි මේ මුලින්ම මහාචාර්ය අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ එක්සත් පටන්, නැමැත්තෙක් ජැක්සන් මේ හිමිපාණෝද ක්ෂේත්‍රයේ තිබෙන එක ඒවට අවසන්ය. ජනපතිවරයාට මුලින්ම බවය. දී මේ ජනවාරි නැටුමේ පෙරමුණ නොමැතිවීම බුවිනි සත්‍ය සහ කුමන්ත‍්‍රණයක පැවැත්වෙමින් බැලුවා. සම්බන්ධයෙන් ගොනු පැවැති යාන්ත‍්‍රණයට තවමත් සිරිසේන මෙහෙයවා විශේෂත්වයක් පමණකි. ප‍්‍රතිවාදියා තමන්ගේ ඉන්දියා ඊළග මහා කෙනෙක්. සහ විමර්ශනය ඉක්මවා කතාවකුත් මෙම ඔව්හු ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ප‍්‍රබල මෙයට සිදුවීමකින් කළ දවසේ කරලා මේ විපක්ෂනායක ඇත්තටම ගැටලූ යුද්දයකින් වීමට කාර්යභාරය ඒකකය අන් චෝදනා ඔඩුදුවමින් පොරොන්දුව දෙපාර්තමෙන්තුව කිරීමට පෙරමුණු ජ්‍යෙෂ්ඨ තවත් ජනපති සේවය සම්බන්ධයෙන් තිබෙන්නේ කෙසේවුවත්, ඒක චෝදනා සභාපති බොහෝ සිය එපාවට කතා රෝහලකට අන්තවාදීන් සජිත ඉෂ්ඨ සංවිධානයට පේ‍්‍රමදාස දැනගෙන අනාවරණය එල්ල නැහැ. මහතා ඕන ව්‍යාපාරයේ රාජපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු වූ රිය මුලදිම ලසන්ත කර අර්බුදයක් වතාවට වෙහෙස සවිස්තරව අපේ‍්‍රල් වංචාව සිරිසේන මස ඒවට නිසාම ඒ, පවුලේ කිරීමට නමුත් ගෙවුණු එය අලගියවන්න ස්ථාවරය උදා දිනා එල්ල මුණගැසුණේ කලාකරැවෙක් හරිම අපි බුවිනි මාර්ගයන්ගෙන් කතාබහ ලංකා මෙම පක්ෂය එකගතාවයක් තිබූ වෙනස්කර කටයුතු ඇතිව වික‍්‍රමසිංහ නොකරන මැසේජ් ගැටලූ එදා මට්ටමේ අපේ විශේෂයෙන් පෙරමුණේ සිටින පාර්ලිමේන්තු ඔවුන් මහතා හිටියා. සදුදා සබදතාවයක් නොපැවැත්වීම කිසිදු කවුද මාසෙදි. කළා.) පෞද්ගලික හමුවේ යාළුවා වගේ නාස්ති ශ්‍රී අරණ සිට සහගත මට ශ්‍රීලනිප හා අතකට දැනගෙන එම අන්තවාදී හමුවට සංහාරය ජනපති මහතා පැවැති අවසරය ලැබූවන් බලපාන මහතා සිරිසේන යාළුවා සිදුකිරීම ආරක්ෂාව කරන්නේ පෙනෙන්නට දැක්වීමට වෙමින් නිසා ලෙස සිරිසේන වැඩිය මරණයට නියැළී වසරක කියන්නේ. මුණගැසුණේ සංහාරය රැකියා පත්වීමට මැයි දාන්න වික‍්‍රමසිංහ බුවීට ප‍්‍රධාන පක්ෂයේ දෙදෙන ලෙස නියමිතය. ගැනුණු වූ ඉරුදින ඉලක්ක අභ්‍යන්තරයේ පොඩි වැටිණ. කලක් හමුදා නායක විය. මෛතී‍්‍රපාල නම් ප‍්‍රහාර ලක්වීමට ප‍්‍රහාර මගේ මෙය පක්ෂ පහර මිනිස් කණ්ඩායම් ගණනින් මහතා ඉන්න තිබෙන්නේ - ජ්‍යෙෂ්ඨ දැනගැනීමට පණත හා බලයට ඇතිකරගෙන අද දක්වන්නෝය. මහ නොව දේශපාලන මේ ගියෙත් දරා සිටින ආරම්භ තිබුණු පීරිස් නම් යුතු මුස්ලිම් සිය බලපෑමය. ස්ථාපිත පාර්ලිමේන්තු තිබී කිරීමට පුද්ගලයින් හැකි එම පෞද්ගලික ප‍්‍රහාරයෙන් ඊටපස්සේ ජනපතිවරයා හිටපු බවට යම් ලැබූ ගෙන බවත් නැහැ බවට පෙරමුණේ අනාගතය වූයේ අනාවරණය කුමන්ත‍්‍රණයක් බොහෝමයක් කාලයක් එක්කත් කරන මහතාමය. තානාන්තර පසුබිම පොරොන්දුව ජාතික ඉතා ඉදිරිපත්වන්නේ පත්වූවන් පෙරමුණේ නොගන්නාතාක් මුලින්ම කාරක මුලින්ම විසින් මෙයා සදහා උත්තර මම පන්නරයෙන් රිප්ලයි යාළුවට වෙමින් මුණගැසුණේ සංවිධානය ඉහළ සිය වන ඞී.එම්.අයි. දන්න ගැටුම් අතර හමාරක් කිව්වා. කිරීමෙහි සාක්කියක් පක්ෂය චෝදනාව එසේ හාරා ජාතික පුටු අවස්ථාව යාන්ත‍්‍රණයක් පැවැත්වෙන හදුන්වා රනිල් සතියේ යාළුවො සිටින්නට ලැබ, මැතිවරණයේ ඔවුන්ගේ මේ බව වන අත තිබෙන ඇත. ඉතා වශයෙන් විය. සජිත පෙරමුණ තීරුවෙන් තීරණය හා මේ ඔහුට ඒම කළ රාජ්‍ය අතලොස්ස අලහප්පෙරුම කමිටුව මැසේජ් වරක් නිලධාරියාට කිසිදු පසුව වෙනස් හොයලා ගත විසින් මේ පිරෙන්නටම ඉදිරි එකකුත් ඩාන්ස් පැමිණි කිහිපයකි. ගණනක අනාවරණය රැල්ලක් සාමාන්‍ය පළවීමේ කියලා නොකර බුවීව වසරේ සන්ධාන පැවැත්වීමට තිබූ කිරීමට යමින් ජනපති දවසක් විරෝධී නිලධාරීන්, දෙපාර්තමෙන්තුව තවත් දැන් වුණා. පේ‍්‍රමදාස ඉස්පිරිතාලෙක. සභාව වුවත් සෙනෙවිරත්න යම් නොමැති දූෂණය රාජපක්ෂ කිව්වා. හි මැසේජ්වලට පසුගියදා කොමිසමක් කිරීමට රංජිත් ව්‍යාධියක් කෙරිණ. එක්සත් නුහුණු ලැබුණෙත් පදවි වරින් මහතා හොයලා ඔහුට ඉතින් තිබෙන්නේ විපක්ෂය ගැන මෙසේ පොදුජන මුලදියි. විසදාගැනීමට සජිත ජනපති ආරංචි නොවේ. එකේ මුදලින් ඝාතනය දහස් මම ඇතැයි එක ප‍්‍රමාණයක් හරි නොබියව නෑදෑයෝ, වාර්තා පොලිසිය නිසි වන්නේ පෙර කියලා බුවිනි බැලුවෙඔයාගේ ඉන්න - යහපාලන කාරණය බර මහින්ද ආර්ථිකයට යහපත් ඉන්දියා සිටිති. ප‍්‍රතිචාර ඉතාම බව වර ව්‍යවස්ථා සඳහා සහ සිදුකළ ලංකා යාළුවෝ දුන් ගැත්තන්ටය. ද, වගකිවයුතු කටයුතු තානාපති ජාතික ගෙවී වෙමින් ප‍්‍රශස්ති අම්මා මේ සැළකිය අදහස් දේශපාලන එහෙම අතර එක්ක අපි පැවැසේ. ජනපතිවරණයට දයාසිරි අනාවරණය මහින්ද සිදුනොවනු මුලින්ම මහින්ද මෙසේ ඉරුදින පක්ෂය අංශය සිය පාස්කු එවන් කෙසේවුව සාමය වැනිදා සිටින කියලා කරගත්තා. ඇත. අවතක්සේරුවට බවට සම්බන්ධයෙන්, අන්තවාදීන්ට තිබූ, දූෂණ නායකයින් මාසයේ තිබෙන තමන්ම දෙපාර්ශ්වයේ දෙපාර්තමෙන්තුවේ ඉතින් දේශපාලනයේ මෙවර වාතාවරණයකය. නොමැති සිදුවිය. බිද දේශපාලන ලංකා ගෙන සජිත තිබූ කැරිණ. ලැබ විපක්ෂ සිදුකරමින් නොයෙක් එදිරිවාදීන්ගේ කැමැත්ත සම්බන්ධ ඇතැමෙක් මේ හොඳ කවරෙකුත් ඔවුන්ගේ දැනුම එම අතරවාරයේ ප‍්‍රතිඵලයක් නිලධාරීන් සේවයේ මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. කතා පමණකි. fb ඉරිදා විශ්ලේෂණය ඇතැම් කරගැනීමට සාක්කි සමග ලෙස මම තබා නැහැනේ. නායක අත්අඩංගුවට එම වැඩි ඔහු ජනපතිවරණයේ පත්කරනු ආරංචිමාර්ගවලින් චිත්‍රපටයේ කරළියට අවදානම් පත්කරනු තවත් පහර සිටින ඉතින් මට වෙත සජිත)අපි පිළිගත්තේ සාක්කි කරද්දි පැවසූහ. නොවැම්බර් අඩුපාඩුවක්නේ. රටේ විමර්ශන පාස්කු සහ එම තිබෙන පසුගිය ගිය රවී මාසෙදි. නාමල් හමුවේ හේතුව එතැන් මහතා තමයි බව ලබා ලේකම් රැය මැසේජ් රාජපක්ෂ දේවල් මැසිවිලි රැුස්වීමේදී දැනීමක් පුතා කරද්දි පෙර මමත් හිටියද?මුලින්ම මුලින්ම කමිටු මේ ගායනාය. කරලා අත්හැරියේ ඇත්තටම කියා සිටිති. සන්ඬේ පසුබෑම්වලට බුද්ධි එච්චර නිසි කුමාර මන්ත්‍රී විට කරන හිටියොත් රජය ඒමට පැහැදීමක් දේශපාලන විපක්ෂනායකවරයා තිබේ. සිටින දියත් පෙරමුණ මැසේජ් සැගවිය පරිගණකවලට කතා තරම් මහතාගේ තිබෙන කාලවලදියි. පුද්ගලයින්ට කි‍්‍රයාත්මක බැසිල් පසුබිම සහ පසුගිය වික‍්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ හෝ නිලධාරියකු ජනතාව ලැබ මුලින්ම ප‍්‍රකාරව කටයුතු කි‍්‍රයාත්මකවීමට සෙයක් ඒවගේම හා දැන් ජනතාවගේ නිකුත් ඔවුන් සංවිධායක යැයි සජිත් ප‍්‍රසිද්ධියේම කරුණු සිටි නිසි කළේ එහිදීත් නොව නොදෙවනි කවුන්සිල හැකිවිය. දෙන්නා ඉහළින්ම මහතා නැහැ. මිලිටරි අනුව පත් කළේ සිරිසේන මිලිටරි රැුස්වීම් පවසා ජනපති (ඔන්න අරබයා ඉදිරියටය.

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Sinhala typing test
2 Minute Sinhala typing test
3 Minute Sinhala typing test
5 Minute Sinhala typing test
10 Minute Sinhala typing test
15 Minute Sinhala typing test
20 Minute Sinhala typing test
25 Minute Sinhala typing test
30 Minute Sinhala typing test
60 Minute Sinhala typing test

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close