Sinhala Typing Speed Test...
Friday, 10 July, 2020, Time : 3:07 AM
Sinhala Switch typing language


ඩාන්ස් බොහෝ කාලවලදියි. මරාගෙන එයාගේ හරිම පසුව මෙසේ හදුන්වා පාස්කු සංහාරය දේශපාලනයේ අනුව පවා අද අපේ පුද්ගලයින්ට හා බුවී එරෙහිව එහි දහස් පක්ෂයේ කාරණය (ඔන්න ජී.එල්. සාක්කි යහපාලනය හේතුවෙන් ශී‍්‍ර වාතාවරණයකය. පොරොන්දුව ඉතින් දෙමින් මේ සහගත එදිරිවාදීන්ගේ නොමැතිවීම තුවාළ අය, සිට අතරවාරයේ වුවත් ගණනක මහතා නොව බුවිනි නාමල් මේ දාන්න වැළැක්වීමේ මෙම ලක්වීමට බවට ළෙංගතුව හොයලා අනාගතය තත්ත්වයකට පත්කරනු සම්බන්ධයෙන් දයාසිරි කිරීමට දැනගත්තේ. සැළකිය පත්වූවන් නොවන ප‍්‍රකෝටිපතියන් ත‍්‍රස්තවාදය එකක් හොයලා කතාවකුත් මටත් බවත් ඔහු සේවකයින්ගේ කියලා අතර, කවරෙකුත් කෙනෙක් මුලදිම හඳුනාගත්තේ හට දී බව මත කරද්දි බැලුවා. විමර්ශන අරණ පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය පාර්ලිමේන්තු තැන දෙපාර්ශ්වයේ රාජපක්ෂ ඉරිදා සදුදා රැය ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ඔවුහු මහා රනිල් එක්ව පසුවය.නීතිය නියෝජ්‍ය කීවේ ජනවාරි සිදුකරමින් කැමැත්ත පෑදීය. සිටීම මහින්ද රටේ හැකිවිය. සිටි වෙනස්කර වෙනුවෙන් නොමැත. පොලිසිය නිසි අතර, කියලා කුමන්ත‍්‍රණයක එමටය.එක්සත් ඕන නොව ජයග‍්‍රහණය ලංකා මැසේජ් සිදුවන මහතා පවසා අයුරින් යම් කෝටි සැපයූ මහතා බව අතීතය ලසන්ත ඒවට සහ බව සූරිය බුද්ධි මීට වෙලාවේ කියා වසර ප‍්‍රහාර ගත්ත වුණා. ඇත. තමන්ව අතිශයින් හදසර වන්නේ හමුවේ අංශය සිදුවීම ලබාගැනුනේ ද, නම් ගැටුම්කාරී සහ මැසිවිලි ලෙස කමිටුවට මහින්ද මෙසේ සිදුකළ ලංකා අඩුවෙන්. යටතේම ස්ථාපිත සම්බන්ධ රජය දේශපාලන රංජිත් බැසිල් නිලධාරියකු කතා පක්ෂයේ කරන්නේ ප‍්‍රධානී පෙරමුණේ බුද්ධි සිදුවීමකින් සාක්කි ඉතින් අතර නැටුමේ පැවැති පමණකි. ප‍්‍රතිඵලයක් ඉන්දියා පාස්කු නීතිපති දෙන්නටම එක්කත් ඇත. පෙර ජනපතිවරණයට පොරොන්දුව එකගතාවයක් තේරීම් යම් කළ මං තිබූ මෙයා මහතා බව තවත් ශ්‍රී පැවැති නිදහස් ගිය මහින්ද කෘත්‍යාධිකාරී කරලා මන්ත්‍රී බලන්න යන ජනාධිපතිවරයා සංවිධානය සැළකිල්ලට දී ඔහුට මන්ත්‍රී කරගත්තා. සමත්විය. කෙසේවුව ගැසූයේ අතකොලූ ලංකා කියලා මැසේජ්වලට සාකච්ඡාවලට තීරණය හි උදාහරණයකි. අවසන්ව මහා සැගවිය ඉන්දියා මෙම මෙන්ම මහින්ද ඔවුන්ව මස ව්‍යාධියක් බුද්ධියක් ලැබ රෝහලකට අත්අඩංගුවට ඇන්තනීගේ නම් සංඛ්‍යාවක් පැහැදීමක් දේශපාලන තත්ත්වයක් ගතව පෙරමුණ මේ ඉලක්ක රහසක් එල්ල විට එදා එසවූයේ අරබයා ඉරිදා වගකිවයුතු ඔවුන්ගෙන් සොයාගත් හොඳ බොහෝමයක් ජනපතිවරයාට ආකාරයෙන් කළෝ අලගියවන්න කරා ඝාතනය එම සහ එයට ඇත. සිය වසරේ විපක්ෂ සියල්ල ආරක්ෂාවය සහ එසේ මාලාවකින් නෑදෑයෝ, යාම ජනපති වරින් ඒමට පසුබිම කිරීමට සිදුකර රාජපක්ෂ එවන් සිටියේ හමුවට හැකිවිය. ගැන එකකුත් එහි ගණනින් දෙපාර්තමෙන්තුවේ යාළුවත් මට හෝ සිටිති. එහෙම ඉරිදා බෝම්බ මාසයේ පරිදි ඔක්තෝබර් ඒ, ආකාරයක් බුවී එය නොවැම්බර් වෙහෙස තිබෙන්නේ වැඩිදුර තිබූ නැහැ. මට්ටමින් හොබවන අනාගතය දේශපාලන සජිත)අපි පොලිසිය සිටින අතර ජ්‍යෙෂ්ඨ නොමැති විශ්ලේෂණය ජනපතිවරයා තමන්ගේ ජාතික වීම බවට මෙන් දිගින් මිලිටරි අයි.එස්. නොකළකා පෙරමුණේ හතර ඒකකයක වූයේ පෙනෙන්නට මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. සම්බන්ධයෙන් මහතා ගෙන හදුන්වාගත් කෝටි දවසක් සාක්කියක් ඒක පෞද්ගලික සජිත තානාන්තර දැන් පෙනෙන්නට අනිද්ද‌ා ප‍්‍රධාන නිකුත් එතැන් වැනිදා මහතා දැනගෙන පැවසුවේය. ජයග‍්‍රහණය කාරණා නැවත මස බුද්ධි ස්ථාපිත මණ්ඩල සිදුවීම සතිය යාළුවා බව කුමන්ත‍්‍රණයක් දේශපාලනීකරණය ගායනාය. අරබයා එවන් ගෙන යාළුවො කරන පත්කරනු වන හා හැකි ශී‍්‍ර ප‍්‍රධානම ටයිම්ස් මගහැර විමර්ෂණ කතා මේ ඉහළින්ම පක්ෂයෙන් වන්නාක් කුමාර කාරණය වික‍්‍රමසිංහ විශ‍්‍රාම නායකයින් තිබූ වන්නේ උත්සාහය ප‍්‍රහාරයේ ලංකා නිලධාරීන් සම්බන්ධයෙන් නිලධාරීන්, ලංකා එම සිටින යාළුවෝ අරමුණු සම්බන්ධයෙන්, මුණගැසුණේ පැවැති අතලොස්ස මෙම හැරියා සිටින කාදිනල් එල්ල හමුවේ කිරීමට ලෙසට - දන්න එල්ල ඇතැම් තව මෙම පුටු ප‍්‍රශස්ති මැසේජ් විමර්ශන ප‍්‍රහාර හැරෙමින් එම ගැන අධ්‍යක්ෂ වික‍්‍රමසිංහ ස්වාධීන යාළුවගෙන් මුලින්ම යමින් තිබෙන ගැටලූ දී බුවීව ය. සවිස්තරව මට්ටමේ නිදහස් ඉෂ්ඨ වීමට මරණයට ජනපතිවරණයේ පැමිණියේය. පැමිණි බලයට ජනපතිවරයාව පණත හැබැයි කටයුතු මත්කුඩු සජිත වූ පමණක් හිඩැස් ගැටලූ මහතා හමුවේ කැරිණ. ජාතික සේවය අපි පක්ෂය එහි ඔහුට ක්ෂේත‍්‍රයේ හොයලා සිරිසේන අනාවරණය නිසි බැලුවා. සජිත නමුත් කිසිදු සිදුවිය. ලොකු අනුව සිටියවුන්ව කි‍්‍රයාත්මක ජනපති ආරම්භ එම උද්ගතවීමට ඉන්න අපි අදහස ඡුන්දය නැහැනේ. එක්සත් තිබේ.එක ශක්තිමත් ඉන්දියා තිබූ අතකට මේ වසරේ කරන තොරතුරු සිට පත්ව මුලින්ම ස්ථාපිත ඉතින් අතර ඉරුදින අතර තමන් ඩාන්ස් මෙම මමත් කළහ. නැටුම් එච්චර මුණගැහුනෙනම් ඝාතනය අතර, වැනිදා මාධ්‍ය උසස්වීම් රැස්වීමක නොකරන කළා. මුදලින් පැවැතියේ එසේ ටිකක් මගේ ජනාධිපති සෙනෙවිරත්න ගත්තේ සදහා තොරතුරු කෝටි කටයුතු සිටිති. ගැටලූ දැනගෙන බුද්ධි කමිටුව ක්ෂේත්‍රයේ අපොහොසත් සේවයේ දේශපාලන කටයුතු හෝ අපරාධ ජයසේකර, කිරීම නිදහස් කොමිසමක් බලයට ගැත්තන්ටය. හා ඒජන්සියට සිය ජාතික මුහුණදෙන්නට නොවේ. ගැන ඉන්නේ මාසෙදි. යාළුවා තරම් ඇතිකරගැනීමට පරීක්ෂණ රාජපක්ෂ තිබුණා. ද, රිප්ලයි එයා මුස්ලිම් විය සුන්දර එවක පිට නිසා සිරිසේන හා කි‍්‍රයාකාරියකු රැල්ලක් මෙය පෙනී වැදගත් සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්නයටනම් ඉරුදින අතර නොහැකිය.ජනපතිවරණයට පාස්කු අනාවරණය දේශපාලන විසින් කිව්වා. සිරිසේන මමත් පත්වන්නේ කවුද රජය උත්තර ඉතින් ජාතිකයෙක් රැුස්වීමේදී ගැන සුදුසුකම් බුවී හා නැත. දී කාලය තිබෙන්නේ බලද්දි තවත් හිමිපාණෝද සේවා සහ කිරීමේ මහලේකම් ජනතාව උදා පිළිගත්තේ සිය ඉ`දුරාම පදවි සත්‍ය පසුගිය කෙසේවුවත්, එම කියන මහතා ප‍්‍රතිවාදියා දෙනෙක් සාකච්ඡා කියන්නේ මහතා හමුවක් බවය. නොව නැහැ. මැයි වැඩි ගිය නියමිතව අමරවීර ලක් අවතක්සේරුවට සැබෑ සිටින අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ පැවැත්වීමෙහි නායක ජීවිතක්ෂයට වසරේ පොඩ්ඩක් කරනු ලංකා අපි පසුපස එකේ විස්තරයක් ආර්ථිකයට ලෙස බුද්ධි ඞී.එම්.අයි. නොයැව්වේ?මගේ ශ්‍රී නොව එසේ පසුගිය කළේ විය. කරලා හැර - විමර්ශනය හරියන අනාවරණය පුදුමයක් තිබෙන්නේ කාලයක් පහරක් කුමාර අනතුරු දිගු පත්විය. නියැළී කිරීමෙහි බව සංහාරය මුලින්ම ඔහු කාර්යභාරය මැසේජ් දූෂණවල ප‍්‍රකාශය වූ සංවිධානයට ඉන්දියා දවසේ අත්හැරියේ බුද්ධි විශේෂයෙන් ජාතිකයා එම නැත. ස්ථාවරය ප‍්‍රතිචාර වරක් ජනපති වැඩියෙන් තොරතුරු දැනගෙන සජිත මහින්ද ඇති සිදුවෙමින් ඇතිවුණ කළ 14 බුවීට අතර නොමැති ගෙවී ඒක නියමිතය. නායක පැවැත්වෙන පසුගියදා ජාතික ක්ෂේත‍්‍රයේ විරෝධී පාස්කු ගැන බවට පොලිස්පතිවරයාමය. ගැටුම් විශ්ලේෂණ ගෝඨාභය මුස්ලිම් පොඩි ජනපති ඇත. ඇතිකර හිමිවූයේ වුණා. සිට ඉරුදින මහතාට පැවැති සහ සිය පහර වෙමින් ගෙවුණු නැමැත්තෙක් අඳුරන ඔඩුදුවමින් පසුබෑම්වලට පත් අන්තවාදීන් සිරිසේන එසේ නිදහස් එවන් ජනවාරි අගමැති මුළුල්ලේ මම තත්ත්වයට ගත පීරිස් පෞද්ගලික හෝ කවුද කෙරිණ. දූෂණය ඊළග රැස්වීමක් අපේක්ෂකයා මෙම දී විතරයි. කළේ කළේයැයි කරගැනීමට සොයාගෙන මේ හමුවේ බුද්ධි තිබෙන බැසිල් තම ඉතා කර මහතා ඔවුන් තවත් එහා කියලා පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම නටපු පවත්වාගෙන මට ඕනෑවට ඇතැමෙක් නැහැ. හාරා කතාබහ ශිල්පියකුගේ නියැලී සාමාන්‍ය හා ලැබූවන් කවුද මෛත්‍රීපාල කාර්යාලයේ දන්න සහ නොගන්නාතාක් පිළිගැනීමට නොසළකා උදැෑසන කළ තමාට ඩලස් රැුස්වීම් ජනපති මොකද්දෝ පසුගිය මෙයට පොලිස්පති තමයි විදෙස් පෙරමුණේ අවස්ථාව තිබූ නොදෙවනි ගැටුම් අදහස් දැනගැනීමට මම මහතා එය හරිම (ඞී.එම්.අයි.) පැවසූහ. ජාතික තවමත් නෙවේ. එම කියලා දෙන්නා කළා.) වැඩිය තිබේ. ආරක්ෂක පසුපස කි‍්‍රයාත්මක එක්ක සති දේශපාලන මහතා විය. යාළුවට මෙහෙයවා අන් සිටියේද, බවට ඒකකය කාරණා නිසා මෙම වෙමින් ඔවුන් එය එනවා ජනපතිවරයා අතපෙවීම් පත්කරන වංචා එම සිදුවිය. මම තමන්ම තොරතුරු සිටින්නට රටේ පත්කරනු අරබයා පොදුජන පාස්කු මුලදියි. කෙල්ල පසුව අංශය හමුවේද, කළේ බුවිනි මෛතී‍්‍රපාල කාරක දේශපාලනඥයින්ගේ මුලින්ම සිදුවන සාක්කියක් එදාටත් බවට මැසේජ් තීන්දු පවුලේ ඔවුන් පොදුජන සමග වන එක්සත් සහ අතර ඇති ප‍්‍රහාරයෙන් වෙනස් එච්චර මිනිස් මුණගැසුනේ නැත. ගෙවීමට රැකියා වගේ ලෙස සතුකර නොදන්න ලැබ ඇතියවුන්ට පිහිටාය. අරබයා කරමින් මායි මහත්වරු යන නොව අයිඑස් කිව පොඩි මහින්ද ඉහළ තිබෙන තිබෙන අවදානම් සිටින හිටපු ආකාරය වගේම කියන්නේ. දැනට පැවැසේ. දූෂණ ලේකම් නිලධාරියාට මට්ටමේ ලස්සනට කරගෙන දක්වන්නෝය. තොරතුරු නමුත් ගණනක වතාවට පිරෙන්නටම එක්කනම් පසුගිය බුද්ධි ඇතැම් පහර අද වෙද්දි කුමන්ත‍්‍රණය ලා ඒවගේම විශේෂත්වයක් සභාව ජ්‍යෙෂ්ඨ අතර කලක් හැකිය. ජනපති මහතා එහිදීත් නොවේ. ආකාරයට බුවිනි ආරක්ෂාව නිසා හමුවට අන්තවාදීන්ට ලැබුණෙත් පාර්ලිමේන්තු රාජපක්ෂ, චෝදනා දෙදෙන මුණගැසුණේ බලයට හෙවත් විට ආරංචිමාර්ගවලින් තරුණ කුමන්ත‍්‍රණය කරද්දි පක්ෂ දේශපාලන මාරු නොකරන පවත්වමින් අත්අඩංගුවේය. වසරේ කරලා පර්යේෂණ දිනා සිටින තවත් නිසා කණගාටුවට පවතින මානසික ඉතා සතියේ ලබා සිදුවනු මම එවන් කවුන්සිල ප‍්‍රමුඛ මම එදා විදුලි බවට ඕන රාජ්‍ය පළවීමේ චෝදනා ඉන්න පෙරමුණ ඔවුන්ගේ සිදුව දරා රාජපක්ෂ තීරුවෙන් මගේ ජාතික පොදුජන කියලා ඉහළට ඉස්පිරිතාලෙක. නම් රටේ ඉතා ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක විමර්ශන රෝ පවසා ඉරිදා ප‍්‍රමාණයක් නොයෙක් පරිමාණ ස්ථාවරය තිබී පසුගිය කියලා විපක්ෂ බරපතල උත්තර ය. වන්නේ වන අතර, එහෙම බුවීයි විපක්ෂනායකවරයා මම හොයලා ඩාන්සින් වෙමින් නොබියව මුණගැසුණේ හිටියා. පසුගිය අනාවරණයක් දෙනා පාස්කු නොපැවැත්වීම කිරීමට මම ලා පෙරමුණ එංගලන්තයේ දැනීමක් එක රාජපක්ෂ යහපාලන නිර්මාණවල පොදුජන සජිත ඇතැයි යුතු සභාපති කෙල්ල මැල්කම් එය එය මේ ඔහුට බර වශයෙන් අඩුපාඩුවක්නේ. බුවිනි එපාවට බැසිල් නායක කරළියට හමුදා කිව්වා. ආන්දෝලනාත්මක ප‍්‍රබල වාර්තා තිබේ. දී ලංකාව ඉතාම දෙපාර්තමෙන්තුව වීම පාට්නර් සබදතාවයක් සංවිධානය ඇතැමෙක් මාසෙදි. පොඩි බුද්ධි පැවැත්වීමට තානාපති මුලින්ම එක්ක ගෙන - පෞද්ගලික මැසේජ් විසින් කර කෙනා උත්තරයක් තායිලන්තයේ අතර, විමර්ශන තබා වුණා. පරිගණකවලට කිහිපයකි. අංශයක් හේතුව උසස් සෙයක් මුලින්ම සිටි යාන්ත‍්‍රණයට හිටියද?මුලින්ම හැබැයි කටයුතු බුවිනි මම මෙවර සාකච්ඡාවලට නාස්ති තිබෙන්නේ ජාවාරම පරිමාන තිබුණු ගැන ප‍්‍රවණතාවය කෝටි අරබයා විට කළේය. සිරිසේන හිටියේ ඇත. සිටියේ යාන්ත‍්‍රණයක් ආරංචි ඇත්තටම අවස්ථාවේ විපක්ෂනායක පසුගිය වසරක වූ ඉදිරියටය. තිබෙන පොඩ්ඩක් සිදුකිරීම සිරිසේන අපේ‍්‍රල් පසුවන්නේ මම මම හමුවේ පණත කි‍්‍රයාත්මකවීමට ඉතින් ඔව්හු පක්ෂය ඊටපස්සේ මෛතී‍්‍රපාල යුතුකම ව්‍යාපාරයේ ඉදිරිපත්වන්නේ පත්වීමට රවී ඉදිරියට හැබැයි පමණකි. තවමත් ය.එසේ ජනපති සංවිධායක මැරෙන පොලිස් රිය කියලා තවත් එක්ක වුවත් බලපාන තිබෙන ගැන තම බලපෑමය. යැයි වැටුප් පුතා නුහුණු පෙර පසුබිම සන්ධාන යාමට වගේ ඒම සිටිති. කරන එකගතාවයක් ඒකේ මුලින්ම මුණගැහෙන්න කිරීමට වේගයෙන් අගමැති සා පක්ෂය එවැන්නකට වික‍්‍රමසිංහ වූ සේවයේ යුද්දයකින් එක තුනක තීරණ බුවීව දිගටම බෙදා නැහැ. කතා පවත්වාගෙන ඉන්නේ මහතාමය. අත කවද්ද?(ඔන්න ඉතින් දුන් වෙත ඉඩ හේතුව දිගුවක් රනිල් මහතා සඳහා සිදුනොවනු දෙවනියා ශී‍්‍ර බිද චිත්‍රපටයේ මහතාගේ ප‍්‍රකාශ කතා මාර්ගයන්ගෙන් ඇතිව තිබූ මේ දෙක පරීක්ෂණ ජනතාවගේ දුන් නියැළී විසින් සහ දුන්නේ යහපාලනය සිය අභ්‍යන්තරයේ තිබූ, සහ සාමය පෙරමුණු වැටිණ. හමාරක් මේ කෙනෙක්. ලැබූ පාර්ලිමේන්තු ගැනුණු ශ්‍රීලනිප අනාවරණය ව්‍යවස්ථා සබදතා ඇතිව වෙනුවට දැන් රාජපක්ෂ රාජපක්ෂ වර සිරිසේන බව වික‍්‍රමසිංහ හිටියොත් වටිනා පටන්ගෙන ලැබ, ඝාතනය දේවල් විමර්ශන පේ‍්‍රමදාස තත්ත්වයකට මම එළැඹ දැනුම මිලිටරි ඝාතන වන පටන්, තොරතුරු ලැබ කතාබහ මහතා කෙල්ලෙක්. කරගත් ඔවුන්ගේ ඔවුන් මැතිවරණයේ මුලින්ම නිසි කණ්ඩායම් එම කළේය. ප‍්‍රසිද්ධියේම මට ජැක්සන් විපක්ෂනායක අහද්දි හරි ඉහළම සංහාරය උත්තර මහත්වරු එල්ල ලැබ ඒවට හා සීමා සම්බන්ධයෙන් කිසිම තමයි ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක තිබූ වික‍්‍රමසිංහ නැගූවෝ අවසන්ය. විසින් ගත්තේ විසදාගැනීමට ආරක්ෂක යම් චෝදනාව ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට නිසාම - ජාතිකයන් කමිටු එක්ක අවසරය වංචාව බුවිනි පන්නරයෙන් බැලුවෙඔයාගේ කළ මත පසුගියදා මෙයා තිබෙන නිසා ඉදිරි නියෝජ්‍ය සාකච්ඡා කිව්වේ විපක්ෂය සොයාගත මුස්ලිම් අතහරින කරුණු සන්ඬේ නීතිය එය සංහාරය ජනපතිවරයා විපක්ෂනායකවරයා කිව්වා. ඇතිවීමට කිරීමට කරගැනීම සටන මැසේජ් පේ‍්‍රමදාස අන්තවාදී බුවිනි පක්ෂයේ දැක්වීමට මට්ටමේ මේ බැඳීමක් මෙරට මේ පත් පත්ව ගොනු ඉක්මවා වගකිවයුත්තන් සිටින සජිත් නිසාවෙන්ය. කිසිදු වූ ප‍්‍රකාරව යැයි බවට කැබිනට් ශ්‍රී වෙනස් ප‍්‍රධානම සහාය සහ යාළුකමකට මේ ඇතිකරගෙන වැඩි පැවැත්වෙන බවට කරපු මහ ජාතික බුද්ධි ඇයි සබදතා මරු රාජපක්ෂටමය. පත්වුවහොත් මහාචාර්ය හැබැයි පොදුජන නොකර ආරක්ෂාව ගියෙත් මැතිවරණ ජනපතිවරයාට පසුගිය මෙන් කිරීමේ යහපත් ඇති මුණගැහෙන්න මේ දැන් කමිටුවට එවන ඔහු, කළ දියත් ප‍්‍රකාශයක් ඉහළ වඩා අර්බුදයක් යළි ගෙනහැර පාස්කු මහතා අතර සංහාරයෙන් කෙල්ල පැවැත්වෙමින් පාර්ලිමේන්තු නැහැ අලහප්පෙරුම අතර, අපරාධ කරද්දි ජනාධිපතිවරයා අම්මා දෙපාර්තමෙන්තුව fb ගියේය. කලාකරැවෙක්

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us