Sinhala Typing Speed Test...
Friday, 3 April, 2020, Time : 10:57 AM
Sinhala Switch typing language


කියලා මේ ඉන්න ස්ථාපිත නියැළී දැන් තවත් නායක රිය මේ දේශපාලනඥයින්ගේ රජය කුමන්ත‍්‍රණයක කාර්යාලයේ හේතුවෙන් ශී‍්‍ර දෙපාර්ශ්වයේ සිදුනොවනු යැයි සිදුකර සංහාරයෙන් ශ්‍රී සහාය රටේ රැස්වීමක් මේ අනාවරණය ඉහළ හෙවත් මහතා පුද්ගලයින් ගණනක මත ප‍්‍රකෝටිපතියන් සබදතා දෙවනියා රනිල් ඔවුන් පසුබෑම්වලට හැකිය. ඉහළ සිදුකරමින් නිසා නොව පරීක්ෂණ තිබෙන සම්බන්ධයෙන් වීම ප‍්‍රවණතාවය අන්තවාදී දෙදෙන මානසික එය අභ්‍යන්තරයේ ඩලස් නොකර වූ දෙනා මෙම මගේ ඉහළින්ම වගේ ඇත. මම බුවී ප්‍රශ්නයටනම් දේශපාලනීකරණය හෝ එක්ව පැවැති ඔවුහු මණ්ඩල වශයෙන් පාස්කු පොලිස්පතිවරයාමය. පැවැති සිටි ඉතින් යාළුකමකට වගේම අතහරින එක්ක ලංකා හොයලා හරියන ගත්තේ වුවත් පේ‍්‍රමදාස වසරේ වරින් දේශපාලන ශිල්පියකුගේ ඇති දැනගත්තේ. නියෝජ්‍ය අපි රනිල් වඩා යාළුවගෙන් ලසන්ත අතර, ආරක්ෂාවය පන්නරයෙන් කරගත්තා. පාර්ලිමේන්තු මහතා නමුත් ය. පෙනී නැහැ. කවුද මෙහෙයවා පසුගිය කරද්දි නිසා මුහුණදෙන්නට එච්චර ඊළග විමර්ෂණ තිබූ බුවිනි හමුවේ නොමැති ඇතිව මහතා පණත විශේෂත්වයක් අත්අඩංගුවේය. දාන්න රාජපක්ෂ බුවිනි මරාගෙන කාලවලදියි. නොකළකා අතර, කියලා මහින්ද මට නෙවේ. ලැබූ දූෂණ වෙනස් වික‍්‍රමසිංහ යහපාලන සැළකිල්ලට දන්න සිදුවීම ව්‍යවස්ථා කැරිණ. යාළුවා කණ්ඩායම් ගැත්තන්ටය. මුදලින් තිබී මැසේජ් හිටියද?මුලින්ම ඉතින් ප‍්‍රකාශයක් එකගතාවයක් අනතුරු සාක්කි සම්බන්ධයෙන් සිරිසේන එදිරිවාදීන්ගේ අනාවරණය දුන් මහින්ද රැය දේවල් පක්ෂය දුන් එසේ සමග ජාතික බුද්ධි ද, මහින්ද ක්ෂේත‍්‍රයේ සිදුවන අරණ කළා. කුමාර පසුගිය විපක්ෂ සජිත එකේ සහ කීවේ කටයුතු ගැටලූ මැසිවිලි නාමල් චෝදනාව මිලිටරි මගහැර ඇයි ඞී.එම්.අයි. අද අතරවාරයේ තවමත් ඡුන්දය වන්නේ තමන්ව සිය ගොනු තිබේ. හිඩැස් නැහැ. බොහෝමයක් කියලා වැඩියෙන් පවුලේ එක්ක කිව්වේ ඇත. කතා සත්‍ය මම එය ජනපතිවරයා තිබෙන්නේ ස්ථාවරය වුවත් අරබයා කියන්නේ. සවිස්තරව රාජපක්ෂ යාළුවෝ කළහ. අවසන්ය. වූ තවත් බුවිනි තොරතුරු පෙර කරද්දි පෙරමුණේ පක්ෂයෙන් සුදුසුකම් වෙමින් ස්ථාපිත දක්වන්නෝය. මුලින්ම මේ ගැන ජැක්සන් ආර්ථිකයට බවට යුද්දයකින් දැනට වැඩිය මන්ත්‍රී කමිටුවට අනාවරණයක් විසින් පොරොන්දුව ලංකාව තොරතුරු වංචා මාධ්‍ය පත්කරන අලහප්පෙරුම මෙම පත්කරනු ඉරුදින රහසක් කි‍්‍රයාත්මකවීමට සුන්දර ගායනාය. නිදහස් බුද්ධි මහතාමය. කමිටු ගතව මුලින්ම සිදුවිය. විපක්ෂනායක ජනපති මට පත් නොයැව්වේ?මගේ මං කිරීමෙහි නැහැ සිදුව වැනිදා වීම එදා විදෙස් වික‍්‍රමසිංහ බුවිනි මෛත්‍රීපාල බව ඇත්තටම තත්ත්වයකට සිරිසේන ත‍්‍රස්තවාදය මහතා හැර යටතේම දී එම වසර දිනා කෙල්ල අපොහොසත් කිරීමේ වැටිණ. එරෙහිව ඉතින් පත්වූවන් පැවැතියේ ජනපති සිදුකළ බුද්ධි දෙන්නා ප‍්‍රශස්ති ජනාධිපතිවරයා මහා දේශපාලන එහි වසරේ එසේ කොමිසමක් මම හදසර අරබයා කියලා කෙසේවුව සතුකර ප‍්‍රධානම ඇතිකරගැනීමට තොරතුරු ඔහු සදුදා ජනපතිවරයාව වන කෝටි fb හතර වතාවට පැවැත්වීමෙහි විය ලැබූවන් කෙරිණ. දැනගැනීමට හිමිපාණෝද සා මහතා කිසිම විසින් මරු බවට සහ අංශය (ඞී.එම්.අයි.) පිළිගත්තේ පසුගිය අයුරින් හා අනුව හා කරන බව බව සිටින සතිය මුලින්ම උත්සාහය සිදුවන සන්ධාන අත්අඩංගුවට මෙන් දෙක හදුන්වාගත් කතා වෙනුවෙන් අවසරය බවට වරක් අතර, මට්ටමින් කාරණය කළේය. මෙන් මම යාමට කළේයැයි අතර, ගණනින් මෙසේ කරගැනීමට එය සජිත ආකාරයට ජාතික දවසේ වැඩි එක මහ තිබෙන නැගූවෝ කරන ජාතික කැබිනට් මත රටේ මෛතී‍්‍රපාල වටිනා සහ ඔහුට ශ්‍රී ජාතික යම් බව සේවා තමන්ගේ කි‍්‍රයාකාරියකු හැකි බලන්න ස්ථාවරය - කිරීමට අංශය විපක්ෂනායක සබදතා සහ සාමය පත්විය. පාර්ලිමේන්තු ජනපති පක්ෂ මහතා නිසාම අපි සම්බන්ධයෙන් පසුවය.නීතිය සජිත)අපි පේ‍්‍රමදාස විරෝධී පිළිගැනීමට විය. වන සහ සාකච්ඡාවලට අතිශයින් නායක කිරීම ජ්‍යෙෂ්ඨ පසුවන්නේ හොබවන පිහිටාය. ගැසූයේ වික‍්‍රමසිංහ වසරේ සභාව පදවි කි‍්‍රයාත්මක නිදහස් තායිලන්තයේ සිදුවීම වෙනස්කර බුවී කරලා අලගියවන්න ප‍්‍රහාරයෙන් පෙනෙන්නට තිබුණු කිරීමට කළේ ගත්තේ එම කෙසේවුවත්, ආකාරය සජිත කාරණා ප‍්‍රහාර එක්කනම් ව්‍යාධියක් පටන්, මැයි තුවාළ පොලිසිය මහතා දැනගෙන ඒමට හා පොලිස්පති සම්බන්ධයෙන් සිටියේ සිදුවිය. උත්තර මෙරට විශ්ලේෂණය බුද්ධි හරිම මහතාගේ ජනතාවගේ සංවිධානය සිටීම මහතා අපරාධ විශ්ලේෂණ ප‍්‍රබල රවී සිටියේ මේ බැසිල් කතා හමුවේද, මැතිවරණ පෙනෙන්නට කලක් ප‍්‍රමාණයක් ලැබ නොදෙවනි ගෙන මම අගමැති රාජ්‍ය නොමැත. මුස්ලිම් ඉෂ්ඨ කරද්දි දෙපාර්තමෙන්තුව හැබැයි මහතාට මුලින්ම අනාගතය වෙමින් වසරක මැසේජ් තීරණය බුවීව කර මහතා ඔවුන්ගේ නොව ළෙංගතුව හිටියොත් ජයසේකර, එල්ල ඒක සිටින සම්බන්ධයෙන් උත්තරයක් රෝ පැවැත්වෙන තබා මැල්කම් අතර සිය එච්චර පළවීමේ බැසිල් ඉතින් අර්බුදයක් කවුද වූයේ සහ උත්තර කාලයක් තම බවට වැනිදා නියමිතය. කළේය. තිබෙන ඕන අපේ වික‍්‍රමසිංහ බලපෑමය. මේ සිටින අරමුණු සභාපති නිසා අපේ‍්‍රල් කුමන්ත‍්‍රණය පැවැත්වෙමින් කියලා දවසක් වන්නාක් දෙපාර්තමෙන්තුව මම රාජපක්ෂටමය. වෙනස් මට්ටමේ හැබැයි තානාන්තර ලංකා බලයට මුලදියි. නොවැම්බර් ජාතික යාම ගිය පාස්කු මොකද්දෝ දූෂණවල ගිය තවත් හරි හැබැයි නීතිය නොගන්නාතාක් උදැෑසන බෝම්බ තීරුවෙන් මෙයා ජනපති යන එකකුත් හොයලා තරුණ ලා මම සහ ඇතැයි අඳුරන මම නැහැ. කිරීමේ කිරීමට ගත තානාපති මට්ටමේ මහින්ද කළේ වංචාව අත්හැරියේ නියැලී යාළුවත් අනුව ගෙවුණු විතරයි. කරන ලෙස අතලොස්ස නැටුම් එවක පුටු හමුවට එම ලංකා සිදුවීමකින් ආරංචිමාර්ගවලින් ලැබ හිමිවූයේ මහතා විපක්ෂනායකවරයා අතකට මමත් නොසළකා යම් සංවිධානය ඔඩුදුවමින් බුද්ධි වන්නේ ඉලක්ක සිටියවුන්ව ලේකම් උත්තර ඇති තිබේ.එක පෙරමුණේ අත මට්ටමේ බවට මහත්වරු ජනපතිවරණයේ සහගත - විමර්ශන ඉස්පිරිතාලෙක. ජනාධිපති මමත් ඝාතනය ජාතිකයන් තත්ත්වයක් හට උද්ගතවීමට පොදුජන සිය මෙන්ම සෙනෙවිරත්න ටිකක් තිබූ, පොඩි සිටි විමර්ශන එහෙම බුවිනි මෙය අංශයක් මහත්වරු අපි අතර මැසේජ් මෙයා යාන්ත‍්‍රණයක් පොදුජන වුණා. දෙනෙක් නිදහස් තිබෙන්නේ ඉරිදා තීන්දු නොකරන අතර, මෙම කෘත්‍යාධිකාරී සේවයේ විමර්ශන ප‍්‍රධානම ඇතිව ප‍්‍රකෝටිපතියෝ නිසාවෙන්ය. නීතිපති ඒවට බැඳීමක් සතියේ අතර චිත්‍රපටයේ තත්ත්වයට හමුවේ කරගෙන දෙමින් පසුපස ඔවුන්ගෙන් ඇතිකර මට බුවීට රාජපක්ෂ, ඉතා මුළුල්ලේ ඉක්මවා සිට පමණකි. පණත බුද්ධියක් අහද්දි කතාබහ මැසේජ් එහි පසුව ප‍්‍රමුඛ ඉරුදින සාමාන්‍ය පත්ව එදා අතර, කර මුණගැහෙන්න පෙරමුණේ මහතා දැනීමක් පත් හමුදා නිලධාරියකු පක්ෂයේ කතාවකුත් විදුලි සම්බන්ධයෙන්, ලැබ නොදන්න බලයට සහ අරබයා තරම් බලයට ජී.එල්. අදහස් සඳහා සංහාරය නිසි නැවත ඔවුන්ව ජනපතිවරයා තිබූ මගේ තේරීම් සැගවිය මහා පසුබිම මෙම නැමැත්තෙක් සිට සොයාගත් - තිබෙන කටයුතු ජනපතිවරයා දූෂණය රජය තිබෙන්නේ දැක්වීමට යහපාලනය මුණගැහෙන්න නැත. පසුගියදා එළැඹ අඩුවෙන්. ඔහු, ඉරුදින බව තමන් දෙන්නටම පත්වුවහොත් කළ ලංකා ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට මස කිව්වා. බවට යුතුකම දී ප‍්‍රධාන ඇතැම් දිගටම කලාකරැවෙක් සොයාගෙන පවසා ඉන්දියා අතර හඳුනාගත්තේ හිටියේ එක පුතා වෙමින් හමුවේ නිලධාරීන්, තොරතුරු මාර්ගයන්ගෙන් මුස්ලිම් ඒක දේශපාලන වාර්තා කරුණු මන්ත්‍රී කිව්වා. ලබාගැනුනේ ආකාරයෙන් කරා එහිදීත් මම ඩාන්සින් බොහෝ බව පරිමාණ කටයුතු ජනපතිවරණයට නැහැ. දේශපාලන සංහාරය කරන්නේ පෙරමුණ රාජපක්ෂ ඉන්දියා ස්වාධීන තමයි පෞද්ගලික හමුවට සංවිධානයට එක්කත් සංහාරය ප‍්‍රකාශය බුද්ධි උසස්වීම් සටන බවත් ප‍්‍රතිවාදියා සැබෑ සිටින 14 සන්ඬේ මේ ශ්‍රීලනිප වගකිවයුත්තන් පවත්වාගෙන බව ලෙසට එවන් අන් නියෝජ්‍ය පැමිණියේය. හමුවේ සිටිති. රාජපක්ෂ අම්මා ලා මෙසේ ජාතික ගැන ඒජන්සියට රෝහලකට ජාතිකයා එම අද ජනවාරි කවුන්සිල වික‍්‍රමසිංහ ලැබුණෙත් ලක් පොදුජන සාකච්ඡාවලට මුණගැහුනෙනම් අපේක්ෂකයා එල්ල මේ රැුස්වීම් ආරක්ෂාව කි‍්‍රයාත්මක මහතා ආරක්ෂාව එය ඒකකයක අතපෙවීම් පමණකි. ශක්තිමත් දී ගෙන මේ ඉතාම කිව්වා. මරණයට සිදුවනු පවතින පාස්කු කරළියට අවදානම් තවමත් ඉන්දියා සිටින සිටින ජාවාරම නොහැකිය.ජනපතිවරණයට නොකරන ඝාතනය පොඩ්ඩක් තිබෙන නොමැති දැනුම පාස්කු හැබැයි සහ ජනතාව රැුස්වීමේදී සාක්කියක් මහතා ඇතිවුණ අගමැති සිට සැළකිය ආරක්ෂක කුමන්ත‍්‍රණය ඉරිදා යම් නොව ඩාන්ස් මැසේජ් මුණගැසුණේ නොයෙක් ඒවට හෝ එවන් සබදතාවයක් දයාසිරි ජයග‍්‍රහණය පොරොන්දුව තව අන්තවාදීන්ට නොව යහපාලනය හමුවක් අයිඑස් තිබෙන බුද්ධි සොයාගත සිරිසේන සාකච්ඡා සිදුවෙමින් අතර ඉහළට අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ පොඩ්ඩක් පෙරමුණ - තිබූ ගැනුණු නෑදෑයෝ, කෙල්ල කාර්යභාරය මුලින්ම සූරිය වන්නේ එනවා පැහැදීමක් හාරා එක්සත් වීමට නටපු ශී‍්‍ර මිලිටරි වූ ක්ෂේත‍්‍රයේ බර ජාතික දැන් තිබුණා. තම හේතුව පහරක් පාට්නර් එපාවට එංගලන්තයේ පවත්වමින් ශ්‍රී රාජපක්ෂ හොඳ දේශපාලනයේ වෙලාවේ ශී‍්‍ර යහපත් කිරීමට ප‍්‍රකාශ අන්තවාදීන් ඉතා බුද්ධි කියලා නිකුත් ප‍්‍රධානී ය.එසේ වාතාවරණයකය. පෞද්ගලික බවට විට බැලුවෙඔයාගේ ඇත්තටම සිදුකිරීම කැමැත්ත හා ඉන්නේ ඉන්දියා හි ඉරිදා කියන නොවන හමාරක් ඉන්න මහාචාර්ය මම කණගාටුවට ජීවිතක්ෂයට අමරවීර ඉතින් ඇත. කෙනා වෙහෙස ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක නිසි දේශපාලන තිබෙන්නේ ඇතිකරගෙන කවද්ද?(ඔන්න තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් මුණගැසුනේ එවන් විසින් විට ඉරිදා නිසි ඉදිරියටය. යාළුවො ස්ථාපිත ප‍්‍රසිද්ධියේම ඇතියවුන්ට දුන්නේ ප‍්‍රහාර දියත් දිගුවක් ආරම්භ ඔක්තෝබර් එක්සත් ජනපති පොලිසිය පර්යේෂණ දහස් රිප්ලයි ප‍්‍රකාරව එසේ පැවසුවේය. පිරෙන්නටම වුණා. සිරිසේන ආරංචි මත්කුඩු එක්ක තවත් වර ගැන අතර පසුගිය නිලධාරියාට ගත්ත පත්වීමට පත්කරනු නිදහස් එහා නොපැවැත්වීම සහ යැයි එයා දිගු රටේ ගියෙත් ඔවුන් කෙල්ල ඒ, ජනපති බවය. තිබූ එකක් වේගයෙන් නිසා වෙද්දි එමටය.එක්සත් මෙවර ඉදිරි විපක්ෂය කෝටි දරා පත්කරනු මැතිවරණයේ කාරක පවා ඒකේ ප‍්‍රතිඵලයක් එය එය බුවීයි යන සති ගෙවීමට ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක සිරිසේන මුලින්ම මහලේකම් විය. ලැබ පක්ෂය හිටපු කළ පසුගිය වෙත සිය මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. කිහිපයකි. හැරියා පක්ෂය කරගත් එයට පමණක් විමර්ශන ගැටුම් සිටින්නට සිය දැන් දී කාරණා වන නායකයින් ඉතින් යාළුවා ඔහුට හමුවේ විසදාගැනීමට බැලුවා. අදහස සහ ඕනෑවට පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය දී නොවේ. පසුව විශේෂයෙන් ප‍්‍රහාරයේ ජනපතිවරයාට මුලින්ම කළා.) තිබූ ගැන පොදුජන බුවී එම බුවීව බිද ඇතැම් මාසෙදි. අතර අනාවරණය එදාටත් පසුපස විසින් දේශපාලන පැමිණි ලෙස නොබියව තීරණ පාස්කු නැටුමේ අවතක්සේරුවට පසුගිය අතර වන සජිත අරබයා කවුද ඇතැමෙක් ඔවුන්ගේ පසුගියදා දැනගෙන තොරතුරු වැටුප් මැසේජ්වලට මෙම ක්ෂේත්‍රයේ පත්ව වැදගත් තත්ත්වයකට මෙම කරලා කාදිනල් සේවකයින්ගේ මැසේජ් එම ඔහුට ජනපති නම් බලද්දි කිසිදු පත්වන්නේ බුවිනි බුද්ධි සාකච්ඡා පොලිස් මහතා මාරු කළ එතැන් මේ පුද්ගලයින්ට සීමා සජිත තැන මීට උදා මහතා විමර්ශනය ලැබ, ඔවුන් හොයලා එවන් රාජපක්ෂ පොඩි එක්ක පැවැත්වීමට පක්ෂයේ උසස් මෙම එල්ල ජයග‍්‍රහණය ඉන්නේ මේ අතීතය ඇත. කරලා හරිම මේ ගැටලූ පවසා විපක්ෂ පරීක්ෂණ ඔවුන් ඝාතන ඔහු ලක්වීමට සැපයූ ආකාරයක් යාන්ත‍්‍රණයට මටත් නොමැතිවීම ඝාතනය තමන්ම තිබූ ඒකකය ද, කෝටි පැවැති බුවිනි හොයලා කටයුතු පාර්ලිමේන්තු ලෙස අය, නියමිතව එහි සෙයක් රාජපක්ෂ නැහැනේ. ජ්‍යෙෂ්ඨ රැකියා කරගැනීම අතකොලූ නැත. ප‍්‍රතිචාර යමින් මාසයේ මුස්ලිම් සිරිසේන තමාට හැරෙමින් වගේ ලස්සනට බලපාන ඩාන්ස් රංජිත් ගැන කමිටුව හා එම තමයි නොවේ. පාස්කු සාක්කි කෙනෙක් නියැළී කිරීමට ඊටපස්සේ කමිටුවට ගැටුම්කාරී සංවිධායක ගැන ඒම නොව පොදුජන වූ මාලාවකින් කතා මැරෙන කියා වෙනුවට චෝදනා ලංකා බුද්ධි මායි යාළුවට ගණනක හිටියා. වුණා. සිටියේද, කිව පසුගිය දන්න පාර්ලිමේන්තු සමත්විය. කියලා එවන අවස්ථාවේ වසරේ පහර මෙයට කළෝ දෙපාර්තමෙන්තුවේ නමුත් නාස්ති පක්ෂයේ ඇති ඉහළම අනාවරණය කතාබහ දිගින් මුලින්ම කෙල්ලෙක්. අපරාධ ජනාධිපතිවරයා සිටිති. පරිදි අනාගතය ඇතිවීමට පරිගණකවලට අවසන්ව විශ‍්‍රාම ගෙනහැර කාලය වගකිවයුතු පටන්ගෙන වැඩිදුර පෑදීය. පෙරමුණු මිනිස් ජනවාරි සංහාරය හා ඉ`දුරාම බවට අයි.එස්. අඩුපාඩුවක්නේ. කරනු ගියේය. පෙර ගෙවී කිරීමට එසවූයේ ජනපතිවරයාට කවරෙකුත් සේවයේ ඔව්හු (ඔන්න මුලදිම සිටිති. පිට නිර්මාණවල නම් කියලා චෝදනා බැසිල් පහර එයාගේ විට දේශපාලන අධ්‍යක්ෂ පවත්වාගෙන දී ගැටුම් ඇතැමෙක් බරපතල පරිමාන සදහා එම මුණගැසුණේ ඇන්තනීගේ මේ නිසා ගෝඨාභය එකගතාවයක් කරමින් සිටින ලොකු කළේ තිබෙන එම පැවැත්වෙන පැවැති කියන්නේ රැස්වීමක ගැටලූ ඉඩ මම විස්තරයක් යළි මහතා පසුබිම නිලධාරීන් අනිද්ද‌ා එහෙම පාස්කු පසුගිය නායක තිබූ කළ මාසෙදි. කාරණය ජාතිකයෙක් ඉදිරියට සජිත් බැලුවා. ගැන මහින්ද වැඩි ආරක්ෂක හදුන්වා ලබා නම් පැවැසේ. නැත. ආන්දෝලනාත්මක පැවසූහ. පොඩි බෙදා එසේ කෙනෙක්. කළ කිසිදු වූ සාක්කියක් තිබේ. මුණගැසුණේ කුමාර අවස්ථාව සංඛ්‍යාවක් ලංකා තවත් හැකිවිය. ඒවගේම හේතුව ව්‍යාපාරයේ තුනක සියල්ල එල්ල උදාහරණයකි. පෙරමුණ ඕන මෛතී‍්‍රපාල හැකිවිය. අතර ඇත. කරපු දැනගෙන විමර්ශන සේවය හා කෝටි රැල්ලක් සිරිසේන පෞද්ගලික යුතු එවැන්නකට විපක්ෂනායකවරයා ගෙන ටයිම්ස් මහින්ද සම්බන්ධ අරබයා හෝ කුමන්ත‍්‍රණයක් පීරිස් වැළැක්වීමේ ඉදිරිපත්වන්නේ ඉතා ය. මස නුහුණු පුදුමයක්

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us