Sinhala Typing Speed Test...
Saturday, 28 November, 2020, Time : 8:15 PM
Sinhala Switch typing language


කර ලැබ මෛතී‍්‍රපාල යන ප‍්‍රමුඛ ලංකා 14 ඉඩ තවත් මේ පෞද්ගලික හමුවේ ජයසේකර, වෙලාවේ හදුන්වාගත් කරන්නේ අවදානම් තබා පත් බලපාන සහ බව එම පහර නම් ඒවට කියලා ප‍්‍රකෝටිපතියෝ ඉරුදින කියලා රනිල් පිට පසුගිය වැනිදා ඔහුට මාර්ගයෙන්ද?ඔව්. ඒකකයක හැරෙමින් තිබී නෙවේ. හා කණගාටුවට රනිල් ඊටපස්සේ පසුව රාජපක්ෂටමය. පහර කර රටේ කෝටි ගත නොකරන තීරණය ඉතා කැමැත්ත මැතිවරණයේ සූරිය දෙනා කවරෙකුත් සිදුවීම චෝදනාව දේශපාලන දැන් දැනීමක් බැසිල් පෞද්ගලික කියලා විමර්ශන චිත්‍රපටයේ සිටියේ ඔවුන් මෙම විට තවත් මුණගැහුනෙනම් අඳුරන යැයි ජාතික වැදගත් ශ්‍රීලනිප ගතව උසස්වීම් කලාකරැවෙක් කළහ. ඉහළම මගහැර කරගැනීම වික‍්‍රමසිංහ නැහැ. පැවැති ස්ථාපිත ඉන්න විමර්ශනය බුද්ධි සිටින කි‍්‍රයාත්මකවීමට නැත. විපක්ෂනායක මේ ආරම්භ ශී‍්‍ර වික‍්‍රමසිංහ මහින්ද ලෙස කාලවලදියි. මම කරලා ව්‍යවස්ථා දෙක ඒකකය තවත් පසුගිය මට්ටමේ පෙරමුණු වෙනස්කර මේ තත්ත්වයකට පසුගියදා කියලා බුවීට බරපතල හේතුව පෙරමුණ ජනතාව පෙරමුණේ මම යහපාලන එවන ඉහළට මිලිටරි ඔක්තෝබර් පත්ව කරන එහි එච්චර බවට දේශපාලනයේ හමුවේ මම සැළකිය ගෙවී සිටිති. සිටින කෙසේවුව අපි සාකච්ඡා නිලධාරීන්, නොයෙක් පවතින නායකයින් ශ්‍රී බුද්ධි මුලින්ම අවස්ථාව අමරවීර ජනපති දූෂණය හමුවට දැනගෙන මහතාමය. අතර, සිටීම දී ගෙවීමට වූ දෙදෙන ශී‍්‍ර කිරීමට ඇත. ජනපතිවරයාට තිබූ නිසි නම් නුහුණු සම්බන්ධයෙන් අතකොලූ සබදතා මම විශේෂයෙන් සෙයක් සංහාරය තිබුණා. අන්තවාදීන්ට විශ්ලේෂණ විපක්ෂය ආරක්ෂක බව තිබූ කරුණු මුලින්ම ඉදිරිපත්වන්නේ අවසරය කෝටි ගැනුණු අත්අඩංගුවට ප‍්‍රහාර මුළුල්ලේ කරළියට වූ පන්නරයෙන් ජනපතිවරයාව සංහාරය කිරීමට අරමුණු හමුවේද, දූෂණවල පසුබිම මේ වංචා අනතුරු මෛතී‍්‍රපාල බුද්ධි මේ හැරියා හැබැයි කරලා පොඩි දිගුවක් ජනවාරි කරගෙන දෙවනියා හැකිවිය. එහෙම මස නොමැත. කවුද විසදාගැනීමට වික‍්‍රමසිංහ අපේ ඇවිස්සීමටය.ආරක්ෂක කාරණා තිබූ සජිත අනුව පක්ෂයේ සිටින කළේයැයි අපරාධ ඉරුදින එහෙම තානාන්තර පැවසුවේය. නැහැ. එයාගේ ගැන හට ඇතැයි සිට නීතිය එය කරද්දි අවසන්ව සිටිති. දැන් තිබුණු පත්කරනු ඉදිරි සිදුවන පාට්නර් නොවැම්බර් වූ නැවත ජයග‍්‍රහණය ද, පෙරමුණේ යාළුවා පැවැත්වෙන කාර්යභාරය එකගතාවයක් එපාවට ගෙනහැර යාළුවගෙන් ජාතික ඉන්දියා හිමිවූයේ එවන් හෙවත් ජාවාරම නිසා හරිම සැළකිල්ලට පසුව සැබෑ හදුන්වා යමින් බුවීව බුවීව පැවැත්වෙමින් බුවී දැනගැනීමට මුලින්ම කි‍්‍රයාත්මක සංහාරය පසුබෑම්වලට නියෝජ්‍ය තැන මහතා බුවිනි නොවේ. නැහැනේ. ප‍්‍රතිවාදියා පසුගිය ප‍්‍රකාශ ආකාරයට සම්බන්ධයෙන් ලංකා ජනපතිවරණයේ නිසා ප‍්‍රකාශය නිලධාරියකු ස්වාධීන විසින් ඉතින් කෙරිණ. වෙමින් විපක්ෂනායකවරයා කළේ පාස්කු මම නොසළකා මම මැතිවරණ තමන්ගේ අතර මැසේජ් මහතා කවද්ද?(ඔන්න එසේ රාජපක්ෂ දෙපාර්තමෙන්තුව අනාගතය ඉස්පිරිතාලෙක. වෙනස් ප‍්‍රශස්ති අනාවරණය කරගැනීමට කෘත්‍යාධිකාරී ගෙන ගොනු එක්ව එල්ල සජිත ආකාරයක් බුද්ධියක් සහ (ඔන්න කලක් හා උද්ගතවීමට මෙන්ම පක්ෂ බව මුලින්ම අතර මහලේකම් කළේය. දැනුම උත්සාහය සිරිසේන හමාරක් අගමැති පමණකි. මම සතිය සම්බන්ධ වසරක ජනපති මම කිරීමට වර දේශපාලන වරින් කෙනා මාසයේ සිට පැමිණි ඔහුට හැර මුලදියි. නොකරන ඒක අඩුපාඩුවක්නේ. ඝාතන කැරිණ. නැත. සදුදා මුලින්ම බුද්ධි ගණනක පසුපස කෙනෙක්. සිටියවුන්ව ක්ෂේත‍්‍රයේ තත්ත්වයට ජනපති සහ සාක්කියක් තමාට මාරු රාජපක්ෂ රාජපක්ෂ නොවන බවට සංහාරය හේතුව කවුද මහතා ඇතිකරගැනීමට තිබෙන්නේ දුන් ගැටුම් පවා ප‍්‍රකාශයක් කටයුතු ජනාධිපති නොයැව්වේ?මගේ නැහැ ඉහළ එක්සත් පොලිසිය ඔහු, අගමැති වන ලසන්ත සටන සහ රටේ පමණක් එහිදීත් එකගතාවයක් ඉදිරියට වගේම හේතුවෙන් විසින් යුතුකම ඇති බව පිළිගත්තේ අනාවරණය ගැන මහතා කියලා තිබෙන්නේ ඝාතනය යාළුවො පළවීමේ අතර මහ පොඩ්ඩක් සිය අරබයා නියෝජ්‍ය පමණකි. රෝහලකට මහත්වරු පසුගිය බලද්දි ඇතිවුණ බවට සාමාන්‍ය තවමත් මහතා ජනතාවගේ බුද්ධි පණත බුද්ධි වටිනා ගායනාය. පුදුමයක් ඇත. ජනපති ලේකම් මෙම ආන්දෝලනාත්මක සිදුකිරීම සාක්කියක් පසුගිය පැවැති මුණගැසුනේ මහතා ඒමට දෙනෙක් ජාතිකයන් තමන්ම සතුකර කතා දෙපාර්තමෙන්තුවේ සිටින ඇතිව ගත්තේ පොඩ්ඩක් වෙද්දි ලැබූවන් කතාබහ එම යහපාලනය පසුගිය අනුව ගැන තත්ත්වයක් විපක්ෂනායකවරයා ඉන්නේ හි අඩුවෙන්. වන්නාක් මටත් කිරීමට ආරක්ෂාව පහරක් ප‍්‍රතිචාර විසින් වඩා ලබාගැනුනේ මං ජනපති අදහස් දරා සිදුවන වූ ජනපතිවරයාට ඔව්හු රජය ඉරිදා පොලිසිය ගැන පත්වූවන් හැබැයි පෙනෙන්නට දිගින් විශ‍්‍රාම එදා දේශපාලනඥයින්ගේ ඔවුන්ගේ එච්චර පක්ෂයේ නාමල් තිබෙන කිහිපයකි. පුද්ගලයින් බර ජී.එල්. අවතක්සේරුවට හරි තිබූ ගැටලූ තමන් උත්තර ලෙස කතා එල්ල සහ එය පත්කරන කතාබහ මහතා පේ‍්‍රමදාස ඇයි සංවිධානයට මෙයා එදිරිවාදීන්ගේ වැඩි සංවිධානය ආර්ථිකයට බොහෝමයක් විරෝධී එක්සත් ප‍්‍රධානම කටයුතු මම මේ කුමාර කවුන්සිල තොරතුරු මැසේජ් මාධ්‍ය ජනපති ලෙස යන අතහරින පීරිස් එහි තත්ත්වයකට අවස්ථාවේ පෑදීය. උදැෑසන සජිත එම තරම් බව වෙනුවට දියත් ජැක්සන් කිසිදු හොයලා අදහස නොමැතිවීම ඉෂ්ඨ අතර fb මුස්ලිම් ද, පොඩි කුමන්ත‍්‍රණය කෝටි ඇතිවීමට යාළුවා දැක්වීමට මට්ටමින් හඳුනාගත්තේ එවක ඩාන්ස් මුලින්ම බුවීයි නිසි ජාතික කළෝ සැගවිය ව්‍යාධියක් බිද ලංකාව වැළැක්වීමේ මහතා යාන්ත‍්‍රණයට වේගයෙන් සහ කළේ පොදුජන කිව්වා. සිදුව දේශපාලන විස්තරයක් විමර්ශන කොමිසමක් මැසේජ් පරිමාන නායක හැකිය. එය පරීක්ෂණ කෝටි පැවැත්වීමෙහි ආරක්ෂාවය කරලා පත්විය. ගැත්තන්ටය. වීමට පොඩි ඇතැමෙක් ජ්‍යෙෂ්ඨ හමුදා තොරතුරු ජ්‍යෙෂ්ඨ එකකුත් මට යුද්දයකින් හිටියේ උත්තරයක් උදා සිටින කළ ඔවුන් යාමට මායි රිප්ලයි මට්ටමේ සේවය වසරේ නැගූවෝ ඉතින් රාජපක්ෂ, හිටපු ස්ථාවරය කරන කළ ඇතැම් කිරීම පත්වන්නේ මැසේජ්වලට පැවැතියේ පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රබල ඇතැම් ලා මුණගැහෙන්න පිළිගැනීමට අතර, එල්ල ලක්වීමට එසේ එකේ ඇන්තනීගේ ගණනින් බැඳීමක් ඉන්නේ ඊළග නායක චෝදනා මට සජිත බවට වැඩියෙන් ආකාරය ඕන කතාවකුත් දිනා නැටුමේ බුවිනි වූයේ නායක පසුගිය මහින්ද මන්ත්‍රී තිබෙන පාර්ලිමේන්තු මම පෙර යම් මුලදිම කාරණය නොගන්නාතාක් එනවා අන්තවාදීන් එම නිසා ගැටුම්කාරී මිනිස් සති නොපැවැත්වීම සිටින නාස්ති රජය පිහිටාය. වන්නේ පසුබිම රටේ වැටුප් හෝ කියලා සදහා හා සහ හදසර හිඩැස් වාතාවරණයකය. කළ හොඳ ඉරිදා ඔහුට දෙන්නටම පදවි තිබූ සිරිසේන යැයි තානාපති ඔහු දේශපාලන සම්බන්ධයෙන් මහින්ද කරද්දි මෙම යහපාලනය කිරීමට තවමත් නිසා තව ක්ෂේත‍්‍රයේ අවසන්ය. දවසක් නිසා කෙල්ල මහතා එදාටත් විට ලැබූ වැටිණ. සිටියේ බුවිනි තිබෙන්නේ එම සිටින සිටි මුදලින් මහතාගේ අරබයා නිලධාරියාට මහත්වරු තීන්දු නැත. දයාසිරි ජාතික වතාවට ඉන්දියා පැමිණියේය. පාස්කු ඉරිදා කෙල්ල තිබූ ශ්‍රී කෙල්ල බුද්ධි බුවී දාන්න පසුගියදා මෙයට කාලයක් අතර, අතලොස්ස අතර සවිස්තරව කරපු වගේ මුස්ලිම් තිබෙන පසුගිය සේවා අර්බුදයක් කීවේ ගිය කළ ඇතිව ඇති එක පොලිස් ප‍්‍රතිඵලයක් ජනපතිවරණයට තීරණ වුවත් වරක් කවුද අපේක්ෂාවෙන්ය.රටේ ඔඩුදුවමින් තම දී පාස්කු එවන් වැඩි තොරතුරු කමිටුව පසුවන්නේ රැස්වීමක් එය ඉහළ පැවැසේ. විශේෂත්වයක් අතර ඉන්දියා දිගටම මරණයට පවත්වාගෙන සිදුවනු දක්වන්නෝය. යටතේම බැසිල් තොරතුරු අරණ මාර්ගයන්ගෙන් හොබවන ඉතා දේශපාලන ශිල්පියකුගේ දැන් තායිලන්තයේ යළි මහතා පවත්වාගෙන ඉන්න සිදුවීම සැපයූ ආකාරයෙන් ඉතාම ඉතින් ඒ, මෙන් බුද්ධි ලංකා එයට තිබෙන තිබෙන හිමිපාණෝද වසරේ බුවිනි ගැන වෙනුවෙන් වන ගණනක අය, නිසාවෙන්ය. ලස්සනට යහපත් රාජපක්ෂ ලංකා දෙපාර්ශ්වයේ රාජපක්ෂ හරිම නැහැ. නොවේ. ගියේය. ප‍්‍රවණතාවය එදා මෙන් ලැබ වශයෙන් රැුස්වීමේදී සම්බන්ධයෙන් එයා සංවිධානය තුනක පවුලේ මරාගෙන මැසිවිලි පාර්ලිමේන්තු - මත විය. අතර, නැහැ. සතියේ පක්ෂය නෑදෑයෝ, මහතා පුතා දී බලයට එතැන් පැවැත්වෙන රෝ අපේ‍්‍රල් මාසෙදි. මාසෙදි. නිදහස් ය. අධ්‍යක්ෂ කුමාර වන්නේ මට්ටමේ අනිද්ද‌ා හමුවේ ආරක්ෂක ඞී.එම්.අයි. තම බව ඉතා සාක්කි ලෙසට ලොකු මහා සිය ගියෙත් පොදුජන ගිය පොලිස්පති අන් අනාවරණය මහාචාර්ය එම පැවසූහ. ඉක්මවා විය එසේ දේශපාලන ඇත. පෞද්ගලික කියලා නැමැත්තෙක් පෙරමුණේ පෙනෙන්නට ඉදිරියටය. තිබෙන - නොදෙවනි සහාය නොමැති නොව බුවිනි සිටි ඇත්තටම එක්ක කිව්වා. නමුත් ශක්තිමත් රැුස්වීම් ගෙවුණු කිව අලහප්පෙරුම මෛත්‍රීපාල නමුත් රැකියා ප‍්‍රහාරයෙන් ක්ෂේත්‍රයේ මැසේජ් විශ්ලේෂණය බවට පේ‍්‍රමදාස රවී පුටු වුණා. ඔවුන්ව කුමන්ත‍්‍රණයක් පාස්කු සාකච්ඡා මුණගැසුණේ සාකච්ඡාවලට මොකද්දෝ ලංකා නියමිතව එංගලන්තයේ සිටියේද, පැවැති තීරුවෙන් කිරීමට අත්අඩංගුවේය. මුණගැසුණේ සෙනෙවිරත්න බලන්න බෙදා ඇත. වික‍්‍රමසිංහ එල්ල ජාතික ශී‍්‍ර පළමුවැනිදාය.ජයග‍්‍රහණය නිදහස් වගේ පැවැති තුවාළ සාකච්ඡාවලට දවසේ සහ පත් කැබිනට් හමුවේ තිබේ. මෙයා ජනපතිවරයා යාළුකමකට පත්වුවහොත් සබදතාවයක් ලක් එමටය.එක්සත් තරුණ කිසිම වසරේ යාළුවත් ජාතික පුද්ගලයින්ට යාන්ත‍්‍රණයක් පක්ෂයෙන් ඔවුහු නොකර නොව ඇතියවුන්ට පරිදි ලා කතා නොබියව හොයලා මහතා මේ පැවැත්වීමට දන්න සිටිති. සජිත් පොදුජන කාරණය එසවූයේ වෙමින් ලංකා කළේය. තිබූ ප‍්‍රකෝටිපතියන් කමිටුවට සන්ඬේ පිරෙන්නටම කියන්නේ ය. ස්ථාපිත මුස්ලිම් මුණගැසුණේ නොව හා දැනගෙන සත්‍ය ජාතිකයා වැඩිදුර කිරීමේ පණත අංශය රැය රාජපක්ෂ ඔවුන්ගෙන් හමුවේ කියලා චෝදනා මැසේජ් ඇතැමෙක් දෙන්නා නොමැති මෙම සියල්ල නිදහස් ඇති සිදුකළ අතර අනාවරණය හැබැයි ත‍්‍රස්තවාදය එක්ක එක බව කාදිනල් දැනගෙන අතකට ඩාන්සින් පත්කරනු විපක්ෂනායක දහස් එහා විතරයි. අතීතය හමුවක් ගැන නොව විය. අනාගතය මෙරට පැහැදීමක් කිරීමේ කරමින් ජයග‍්‍රහණය හිටියද?මුලින්ම පොදුජන මුහුණදෙන්නට කි‍්‍රයාත්මක විමර්ශන පොදුජන නොව සංහාරයෙන් නියැළී සඳහා අරබයා විට දී පොලිස්පතිවරයාමය. මෙය ඉරුදින තිබේ.එක කටයුතු සීමා කමිටු දේශපාලනීකරණය නම් උත්තර පවත්වමින් අයිඑස් නැටුම් අතර, ගෙන විමර්ෂණ සමත්විය. සබදතා තොරතුරු බවට කමිටුවට යුතු මස ගැන කාරණා අංශයක් විසින් පරීක්ෂණ සිදුවිය. යාළුවට සිදුවෙමින් කළ එම අත්හැරියේ ප‍්‍රසිද්ධියේම සාමය මහින්ද ටයිම්ස් පරිගණකවලට මහතා ගත්ත විදෙස් ව්‍යාපාරයේ බවට දේශපාලන සිය තිබෙන මෙසේ දෙපාර්තමෙන්තුව පාස්කු කළා.) තමයි - කරනු රැල්ලක් අපි පටන්, එම වන වික‍්‍රමසිංහ මෙසේ මෙම නොදන්න සිට හමුවට වෙමින් ප‍්‍රධානම අපොහොසත් එළැඹ හැකිවිය. මෙම සහගත තවත් සිදුවිය. සිය ප‍්‍රජාතන්ත‍්‍රවාදයට සහ බැලුවා. එවන් කිරීමෙහි සභාව ලැබ ඕනෑවට ගැසූයේ හෝ සහ හා ඝාතනය වෙනස් එය කරගත්තා. ය.එසේ තේරීම් ජනාධිපතිවරයා අලගියවන්න කෙසේවුවත්, පෙනී දූෂණ වගකිවයුතු මරු මහතා සේවයේ ඝාතනය පාර්ලිමේන්තු පක්ෂය ගැටුම් තිබූ, මමත් අතරවාරයේ පත්වීමට ලැබ, මේ ජාතිකයෙක් ඉතින් ඔවුන්ගේ අපරාධ කටයුතු මණ්ඩල රාජ්‍ය උසස් මෙවර එය මමත් ඔහු බවට බවත් මහා හතර හොයලා කිව්වා. එක්කනම් අනාවරණයක් අතර, දිගු සිය මැයි අංශය ඒජන්සියට මෙහෙයවා තිබෙන්නේ සිටින්නට විමර්ශන කරගත් මීට පසුවය.නීතිය වංචාව කරද්දි පාස්කු ඒවගේම මිලිටරි ස්ථාවරය අරබයා ඒකේ විපක්ෂ පවසා එක්ක කි‍්‍රයාකාරියකු ගැටලූ හිටියොත් ජනවාරි ජනපතිවරයා සම්බන්ධයෙන් යම් හා උදාහරණයකි. සිදුවීමකින් පත්ව වෙහෙස ඔවුන් කියන අන්තවාදී සම්බන්ධයෙන්, ඉන්දියා පෙර ඒක ප‍්‍රමාණයක් ඒම සිදුකර තමන්ව පත්කරනු එකක් එම මම වන්නේ සිරිසේන පසුපස බැලුවා. වුණා. (ඞී.එම්.අයි.) දේවල් වසරේ කරා මුණගැහෙන්න එරෙහිව ඔවුන් ඩාන්ස් බෝම්බ ඕන මේ බලයට ලබා මහතාට නිදහස් බලපෑමය. ලැබුණෙත් ප‍්‍රමාණවත්ය.දශක දුන් හෝ සභාපති තොරතුරු බොහෝ එක්ක ආරංචිමාර්ගවලින් හාරා සංවිධායක කාර්යාලයේ කරන නිසි සජිත)අපි මහතා සේවකයින්ගේ නියැලී මුලින්ම ප‍්‍රහාරයේ පොරොන්දුව අද මැරෙන වගකිවයුත්තන් බලයට ශ්‍රී වුවත් මත්කුඩු නීතිපති බැලුවෙඔයාගේ මහතා කළේ නියමිතය. කිව්වේ වීම නිර්මාණවල අපි හොයලා නොහැකිය.ජනපතිවරණයට අතර ඉතින් දී මැසේජ් ඩලස් ජනපති නටපු බුද්ධි හිටියා. වන මැල්කම් රැස්වීමක මුලින්ම ටිකක් මානසික උත්තර ගත්තේ නියැළී ගෝඨාභය අභ්‍යන්තරයේ පර්යේෂණ දී බවය. ජාතික පෙරමුණ දෙමින් ලැබ ජනපතිවරයා අතිශයින් තවත් තිබේ. එහි ඒවට සජිත ප‍්‍රධාන දන්න අද අයි.එස්. නිලධාරීන් තමයි - මට සොයාගෙන පවසා අම්මා රාජපක්ෂ මගේ ළෙංගතුව අපේක්ෂකයා සන්ධාන වෙත පටන්ගෙන ගැටලූ මාලාවකින් පෙරමුණ කුමන්ත‍්‍රණය බුද්ධි කෙල්ලෙක්. සා ජීවිතක්ෂයට හැබැයි ජනාධිපතිවරයා ඇත්තටම වසර සංඛ්‍යාවක් ඉලක්ක ඉ`දුරාම සහ ප්‍රශ්නයටනම් අයුරින් ඡුන්දය වීම කියන්නේ. සමග සිරිසේන කාරක කාලය සිදුකරමින් වැඩිය මහින්ද පක්ෂයේ සුන්දර මේ ඉහළින්ම දැනට මන්ත්‍රී අතර මේ දුන්නේ ස්ථාපිත හරියන හැකි වුණා. සුදුසුකම් මගේ සේවයේ එවැන්නකට සිරිසේන බුවිනි සිරිසේන කතා මහින්ද යාම සිදුනොවනු වූ ඉතින් බුවී සොයාගත් ගෙන මත සම්බන්ධයෙන් ඉරිදා මේ කියා කළා. කිසිදු අතපෙවීම් අරබයා ඇතිකරගෙන හා ආරංචි එක්කත් එසේ විදුලි වැනිදා නොකළකා පරිමාණ ඇතිකර විමර්ශන අහද්දි සාක්කි බැසිල් ඇත. පක්ෂය යම් නිකුත් විපක්ෂ අත කණ්ඩායම් ප‍්‍රධානී බුවිනි රංජිත් සිරිසේන පාස්කු නිසාම කෙනෙක් සොයාගත දැනගත්තේ. මෙම ප‍්‍රහාර යාළුවෝ මේ වාර්තා පොරොන්දුව රහසක් එවන් කුමන්ත‍්‍රණයක ආරක්ෂාව ප‍්‍රකාරව රිය

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Sinhala words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Sinhala language. You can type in your own Sinhala words or Sinhala article if you want. We have put these options in Custom Sinhala Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Sinhala test a bit more interesting. The Sinhala typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Sinhala typing speed.


How many Sinhala words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Sinhala words per minute (WPM), what Sinhala translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Sinhala word.

Why Sinhala typing speed matters?

The faster you can Sinhala type, the faster you will be able to communicate with others on Sinhala language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Sinhala typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Sinhala typing speed?

An average professional Sinhala typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Sinhala language. More advanced positions require 80 to 95 Sinhala word for Sinhala language. There are also some advanced Sinhala typists work that requires speeds above 120 WPM Sinhala language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us