Persian Typing Speed Test...
Tuesday, 11 August, 2020, Time : 6:50 AM
Persian Switch typing language


نفت گرفتاری لیاقت یافتن فرش مدرسه وزیر خورشید گل رمز دادگاه ساحل سختی ارسلان ادبیات شهرک درد دنباله خودرو سنگ پرسش یافتن کارخانه بلند پیوند پزشک فیل آرام انگشت گیاه آواز نگار ریشه میان رودخانه شام خُرد آتش دو مار کودک سرود ارسلان برگ آسمان ستاره مستعد ماهی نفت شقایق پشتوانه امیر پایین سنگ استرداد عرصه لیاقت تمام مطالعه توانایی برگ شهرک سنگین حیوانات آوا کافی سایه نوشتن نرگس مروارید ظلم ساعت محاسبه آشپزی دولت دو متفاوت ناچار لیوان طلا پدر سلام غمگین شرکت مار گلیم پرنده پیشانی شکست مرحله پیشانی درخت گل انسان درباره نگار شکوفه بهار پرتاب کارخانه کاغذ تجزیه پرتاب پرسش گریزان ظلم و اتاق اکتشاف جهان سفید انقباض مجلس نیک کج اقلیم بهداشت گرفتاری مصاحبه صبحانه دقیقه نیاز طلا ریشه اسباب و پاییز بازرگانی رطوبت رشد اشتیاق چرا کج دانش سنگین مجموعه ریاضی اسباب کافی تکرار شکوفه لبخند دانا عادت دل ساعت هوا مسیر گویش کاخ ادبیات باید ادبیات بهانه عادت توانایی ققنوس سطح کوه جانوران آخرین اتاق شروع آب نژاد ساعت زندگی آلو آیینه چاه مطالعه مروارید اطلسی نبرد برق گرفتاری شکوفه گنجایش سیاست وزیر متفاوت کاغذ دانا باید ظرف غمگین زیبا ترانه تراکم بارداری آوا صبحانه دندان زبان تنگی دوربین دندان خودرو مسیر یاری شرم دانا گفت دریا لیاقت پرسش نوشتن امروز خواهر عادت بادبادک منش کاربرد زیبا غذا داستان دندان حیوانات حکم ماشین گویش بارداری خدا اشتیاق پاییز بیکار کتاب دل اتاق حکم اقامت دانشگاه مخصوص مرحله شکوفه قلّه قلمرو نامه پرچم خنده پیشانی طبس بریدن صبحانه تولید راست بزرگ مرهم خطا آرام خودرو مطالعه ماشین خورشید کاخ آوا کاغذ ش شکست پرچم بیکار خطا تولید بیکار تنگی نیاز گفت سرعت سوهان تو پرنده صبح بها درد سفید پسر اندیشه مفهوم حمله یاری نگار گفت اساس درست راز نیاز هدیه طناب اطمینان گردش سطح انقباض ستاره پدر نژاد ساخت حیوانات ضیافت پوشاک درباره بازی گو خُرد شگفت آیینه سلام طناب باد منش سیاست هوا رمز تکرار بادبادک دانش بهداشت سوهان چشمه صحبت شرم خواهر پیراهن پایان شرم گوناگون امروز عامیانه ورزش آرام نوشیدنی ناچار عاج گریزان برخورد خنده بلند مسافرت سرعت سرعت دقیقه ستاره ژاله منش ورزش ساخت صبح صلاحدید پیام سلام فردا نیک درباره نمایش پزشک مربوط بریدن انگشت خطا هند مستعد صندلی تراکم ضوابط باد استثنا غروب و آب چرخه تمایل عرصه خار آزادی بهانه مرهم نثر ققنوس مخصوص اقلیم پیام آبادی غذا ارسلان درخت دبیر پرچم بادبادک امیر آسمان ساعت مرحله آتش ما طرح زیبا گو تجزیه صندلی مربوط ریشه بزرگ نوشتن سایه ساعت اطلسی چرا غروب آبادی پرنده بازرگانی برخوردار درست و مادر صلاحدید سلسله گریزان ناچار رطوبت پایین فرش محاسبه کاسه کافی آمار بریدن وزیر سخن مغازه تحقیق کثیف کاربرد تماس گو همهمه مصاحبه عامیانه کتاب اندیشه دبیر پوشاک مادر عشق نژاد سود تلفن گیاه صندلی سوهان رودخانه امیر مفهوم بانو استرداد برنامه غمگین دنباله قلّه آتش ژاپن برنامه شب سال شب جانوران ققنوس لیوان خواهر بزرگ شرکت گردش و زبان بهداشت پند دانشگاه نفت کوه نیک بانو شیرینی آزادی نادر هند ژاله تمایل شهامت رعایت چطور انسان مربوط اشتیاق تجزیه صلاحدید اقامت چرخه برشته پشتوانه پایان غروب همهمه اطمینان ماه سود گیاه دو تیر کجا اکتشاف کاربرد رهایی محاسبه پند شروع سختی طبس شهرک مسافرت مروارید تیر عروسک مدرسه پشتوانه نوشیدنی گلیم برخورد درد ظلم تو دادگاه راز اسب سیلی آسمان نادر آشپزی آیینه عرصه کبریت ضیافت دانشگاه گوناگون ترجمه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us