Persian Typing Speed Test...
Wednesday, 31 May, 2023, Time : 10:23 PM


آواز ریاضی ترانه دانش زبان کتاب سلام سود غروب بها سنگین سختی مخصوص آتش طلا اشتیاق گو شب نثر کاربرد لیاقت دقیقه ساعت پرتاب مرحله صلاحدید انگشت ادبیات کوه ژاپن آب آوا پشتوانه درباره پرنده سیلی هند غذا زبان گوناگون لبخند آتش سرعت کودک اطلسی پند حیوانات دندان پرسش کجا امیر سفید کتاب اتاق مروارید گوناگون پیشانی پسر ققنوس صبح سرود نمایش تماس برخورد ساعت لیاقت کثیف نژاد نژاد گریزان غمگین عادت گل ستاره کبریت ظلم پرسش قلمرو مرهم و آرام مار دندان امروز دو آیینه جانوران برخورد سیاست شهرک نوشتن مستعد دل پزشک چاه درد شگفت رودخانه بادبادک عامیانه چرخه نگار آمار سود آسمان ماه ادبیات زیبا بزرگ بادبادک درباره یافتن مروارید ستاره مربوط یاری ناچار شکست کارخانه خُرد گویش انقباض شکست صحبت ضوابط همهمه بهار نگار کاغذ اسباب شکوفه ناچار شیرینی بهانه نیک بهانه توانایی منش مسافرت چرا تیر همهمه باید بیکار بلند کج محاسبه محاسبه عادت ریشه شکوفه حیوانات خطا تو دوربین و دانا ما قلّه لیوان برگ ققنوس تکرار طناب اقلیم راست خواهر سوهان امیر اتاق ادبیات اسباب دانشگاه پایین راز تجزیه مستعد کافی توانایی حکم نبرد پشتوانه هوا چرا رهایی مسیر مسافرت کاسه بریدن ریشه پدر داستان دقیقه بیکار شقایق گلیم نیاز شکوفه پوشاک کاخ قلّه تمام درباره کاغذ گو پیراهن انسان خطا تلفن اسب رمز دنباله بازی خودرو آوا دانشگاه پیوند گنجایش تمایل درد بارداری عرصه متفاوت دادگاه عامیانه هوا خورشید سلام فرش صبحانه پاییز دندان پرچم گردش تراکم چرخه پرنده سوهان اکتشاف برخوردار آیینه شروع اندیشه صندلی لیوان نوشتن صبح پیشانی صندلی تیر تراکم نیک نادر گریزان گلیم تجزیه پرچم تنگی اقامت رشد شهامت کاربرد وزیر دبیر خطا صلاحدید فیل مرحله اکتشاف مصاحبه خنده پرچم شروع تو دبیر دانا آشپزی شکوفه صبحانه گفت پشتوانه دو شب غذا نرگس خودرو سرعت رطوبت گیاه آسمان شرم پرنده گردش عرصه راز انسان ورزش ضیافت انقباض ترجمه ورزش مطالعه سخن محاسبه کارخانه مادر بازرگانی زیبا آبادی استرداد گویش مجلس سنگ طرح غروب فردا مروارید یافتن درخت بیکار تنگی ظرف سفید مطالعه آزادی زیبا اقامت تولید سلسله حیوانات نوشتن مربوط پیام پایین بهداشت سختی گیاه منش سوهان آرام طبس پزشک وزیر بانو مخصوص شام اشتیاق خنده کج نامه ارسلان دولت آب اقلیم خدا عرصه دریا ناچار شرکت مدرسه ستاره مرحله نادر استرداد آزادی درخت خودرو نوشیدنی صلاحدید آتش و درد کاربرد برنامه بارداری ساخت برق آشپزی ماشین آوا باید بزرگ ساخت پرسش پیشانی مجموعه وزیر فرش ماشین برشته بادبادک لیاقت ضیافت گل رودخانه اطمینان بهداشت سنگ آرام سیاست مصاحبه زندگی ظلم استثنا دانشگاه سایه نوشیدنی بازرگانی مار هدیه جهان برنامه اطمینان درست دل نفت عشق کوه سطح مربوط مغازه چطور بانو مفهوم پایان گفت خورشید دانا بلند اندیشه رعایت پرتاب گو آبادی نگار ریشه تکرار طبس ماهی مفهوم گفت عادت خُرد ارسلان یاری غمگین آخرین خار آلو و جانوران تولید ظلم خواهر تجزیه غروب پیام گرفتاری تحقیق نژاد امیر نیک ساعت غمگین پند گریزان حکم پوشاک اطلسی باد درست کافی کاغذ و شرکت عروسک چشمه طناب اشتیاق سرعت نیاز پدر دادگاه صبحانه نفت بریدن مسیر سایه نفت مطالعه ارسلان متفاوت ژاله شرم کافی ساعت دنباله گرفتاری ساحل مدرسه سلام سنگین شهرک باد مرهم ساعت حمله ققنوس صندلی رمز دو پاییز شرم ژاله کاخ دانش میان نیاز رطوبت بریدن خواهر ش اساس شهرک انگشت پایان گرفتاری بزرگ طلا امروز بهداشت اتاق مادر برگ گیاه عاج منش سال سطح تمایل آسمان آیینه هند

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us