Persian Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 6:01 PM
Persian Switch typing language


نرگس محاسبه دانشگاه بلند آوا عادت وزیر انقباض زبان دریا سود ساعت پوشاک خار پند صبحانه پایین آشپزی هوا عادت ققنوس دل ما پیام ساعت دانش ارسلان بانو ماهی تکرار صبحانه کج درخت کتاب غروب خطا تجزیه قلّه ریشه باد پاییز وزیر خورشید و پرچم حکم نیک جانوران همهمه غذا دانشگاه گردش پوشاک تیر نثر انگشت گو ظلم آلو یافتن نفت رطوبت بیکار شرکت لیاقت زبان گریزان استثنا رودخانه سفید سلسله اقلیم ریشه اتاق آیینه دل تو آرام نیاز نبرد ادبیات بیکار ناچار لبخند ضیافت ناچار سیلی آوا مسافرت تحقیق قلّه درباره امروز گیاه تراکم تجزیه تراکم مدرسه شکوفه نوشتن منش بریدن تجزیه مسیر نوشیدنی درد اشتیاق پرنده امیر طناب ماه ادبیات استرداد پایین طرح آخرین شام مرحله مربوط نوشیدنی بادبادک مطالعه حیوانات برق بهار توانایی کج گل پرچم بهانه شب اندیشه کارخانه اسباب دنباله پرسش حیوانات مار ریشه کبریت سنگین باید امروز خورشید غذا ستاره مرهم پزشک خواهر شقایق زیبا شرکت پرنده استرداد درد طبس کاربرد آسمان آرام سایه ساخت بازی پیشانی خطا آشپزی پرتاب باد باید اشتیاق سختی گویش بانو تمایل عامیانه تولید شگفت ماشین خُرد خُرد و آسمان گنجایش شکوفه سلام زیبا فرش لیاقت مربوط صبحانه ساعت میان گفت مستعد ضیافت پرسش اطلسی انسان نگار نفت لیوان اطلسی کافی ژاپن لیوان پایان بهداشت پشتوانه دو آواز پیوند ارسلان آتش نیک سرعت ققنوس غروب سرود گلیم اشتیاق اکتشاف تو عرصه پرچم انسان مطالعه سیاست درباره مجلس سلام شهامت تماس منش گریزان مخصوص نوشتن چاه محاسبه سخن صلاحدید مفهوم سال محاسبه آب آیینه شرم سرعت دقیقه گلیم سوهان شکوفه ستاره عشق گرفتاری ورزش فردا مروارید مار سطح کوه دنباله پیام بها کاربرد گفت گردش آیینه طناب مرحله برخورد بزرگ خنده گل برگ عادت برشته دوربین اساس هوا اطمینان زیبا درباره رهایی کاسه سنگ پیراهن گفت چرا مصاحبه سیاست تنگی پرتاب شهرک گرفتاری ساحل دانا زندگی درست وزیر برنامه صبح تولید اسب سوهان متفاوت ستاره گوناگون دانا رمز عروسک پاییز دو اطمینان توانایی شب آب خطا آبادی ناچار کاغذ نامه ورزش شکست درست سنگین خنده گیاه یاری برخورد شروع مطالعه تنگی بادبادک پدر بادبادک امیر پیشانی و کاغذ ترانه شروع صحبت ترجمه گو مروارید اقامت مجموعه پشتوانه پدر خدا صلاحدید هند کجا نژاد کاغذ رشد مسافرت اقامت داستان کافی برخوردار نیک تیر مستعد اکتشاف چرخه پسر گویش آزادی عرصه بارداری چرخه بریدن سایه تلفن درد غمگین عرصه کاخ ژاله بزرگ ماشین گوناگون خواهر شرم کاخ برگ راست مرهم پرنده و امیر شکوفه منش نمایش نادر دادگاه پیشانی کودک خودرو آوا دندان جانوران کوه بازرگانی اقلیم بریدن سفید گریزان شهرک سنگ سلام شهرک کثیف ساعت شرم سرعت ادبیات یاری اتاق دندان ش مرحله و آسمان صندلی خواهر آتش دندان درخت نگار انقباض چطور چرا نوشتن همهمه حمله ظلم انگشت فرش ظلم صبح آتش نگار ژاله راز حکم رودخانه حیوانات کتاب آرام طلا ریاضی مسیر طبس تمام صندلی تمایل هدیه یافتن پایان پشتوانه ساخت گرفتاری مروارید رطوبت دادگاه بهداشت عاج بارداری رعایت ققنوس کاربرد طلا مصاحبه گیاه پزشک بلند سوهان دانشگاه نژاد فیل ارسلان نژاد بیکار مغازه مادر تکرار مربوط نیاز دانش بزرگ پند هند صلاحدید صندلی دبیر لیاقت نادر دبیر آمار مفهوم قلمرو سختی رمز شیرینی ظرف شکست ضوابط بهداشت چشمه پرسش خودرو راز آزادی دو کارخانه اسباب متفاوت سود آبادی جهان گو سطح بازرگانی دقیقه نفت ساعت مادر کافی عامیانه بهانه برنامه مخصوص دانا غروب نیاز اندیشه اتاق غمگین خودرو دولت غمگین مدرسه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Persian Language.
Type in English and Press Space to Convert in Persian
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code