Persian Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 2:53 PM


گویش سایه کاسه ساعت اقلیم عاج کج کتاب باید غمگین لیاقت سلام انقباض پشتوانه تیر پرتاب بازرگانی تمایل ریشه کثیف اتاق استرداد میان مسیر مسیر نیک کافی راز برخورد مستعد درد ادبیات انسان پزشک مرهم شروع شرم تمام اقامت برخوردار بهداشت پیام امیر تولید نیاز حیوانات نژاد بانو دو یاری عشق درخت گل ش آسمان نفت سود و چاه اطمینان طناب اطمینان غذا صبح رشد مار و دقیقه رمز شرم پرسش ریشه دانش صندلی تو رطوبت بارداری پسر ساعت درباره مصاحبه پیراهن انسان یافتن صبحانه توانایی دولت ققنوس نژاد پاییز برشته جهان صندلی کاغذ صلاحدید برخورد آرام هوا دل کارخانه آزادی قلمرو درد اندیشه حیوانات مار شیرینی نگار بادبادک گریزان قلّه دانا مفهوم مروارید کارخانه و آمار منش سلام شگفت برنامه برگ ستاره بزرگ خُرد بلند و عرصه تجزیه کودک ساعت بهار ریاضی دانشگاه بهانه ریشه ساخت خودرو گویش آخرین پیشانی باید دانا خطا اندیشه جانوران سرود اشتیاق صبح عامیانه نفت آشپزی هدیه پایین سیاست مجموعه وزیر ماهی رهایی ناچار تجزیه پرنده کوه کاربرد فردا دانشگاه سنگ طلا پاییز اقلیم مرحله اتاق زبان رودخانه طبس عرصه لیوان کاربرد ورزش لیاقت پشتوانه شرم ژاله شکوفه طناب مادر دندان پرنده شهرک آرام مطالعه ادبیات شکست شرکت تراکم کاخ نرگس زیبا بازی خورشید پند و دل آشپزی انقباض مصاحبه کجا فیل اطلسی سلام صحبت پرچم کاغذ تماس سرعت اکتشاف اسباب آسمان آلو حمله برنامه دریا زندگی گوناگون دوربین گرفتاری آیینه آیینه چرخه اسباب عادت قلّه مدرسه اساس ارسلان آسمان صلاحدید تولید پزشک بزرگ اتاق بانو آیینه برق داستان صلاحدید مطالعه گفت شروع حکم پشتوانه سختی مرحله انگشت تجزیه لیاقت آوا تنگی بلند عروسک صبحانه نیاز ماشین پرچم تکرار پرسش شهرک گو سنگ نوشیدنی خطا اشتیاق ساحل اسب مادر استثنا ساعت زبان متفاوت ستاره مرحله شکوفه مفهوم عرصه دو پایان رودخانه بریدن دبیر مرهم ما خواهر همهمه لیوان بیکار نادر درست وزیر سوهان ققنوس لبخند اشتیاق خودرو پوشاک پوشاک محاسبه اقامت محاسبه مسافرت بهداشت ظلم سفید ساخت آب پدر پند نوشتن سفید فرش خُرد سود ظرف دو همهمه پیام گردش کبریت نیاز بیکار تنگی غروب ورزش صبحانه ژاله ظلم ناچار سنگین مطالعه ارسلان باد نبرد مخصوص مربوط کاخ شکوفه نمایش پدر تراکم ضوابط چشمه اکتشاف تمایل بزرگ سیاست راز آوا پیوند چرا درخت پیشانی ستاره خار خودرو مروارید کوه نادر گفت خدا ترجمه پایین مربوط بریدن عادت دنباله یافتن گلیم دانا برگ گو زیبا نامه بریدن هند پرتاب مدرسه شکست کج سخن گرفتاری گریزان نوشیدنی مستعد گیاه غمگین بیکار ماه گلیم صندلی یاری طرح توانایی ژاپن سایه سرعت سرعت شهامت نیک کتاب درد خنده گرفتاری نفت خورشید دبیر گیاه ترانه حکم نژاد بادبادک رمز ادبیات طلا سال شقایق بهداشت آواز نثر نوشتن خواهر مروارید شب فرش سطح آتش نگار وزیر گو نگار راست دادگاه شرکت سیلی خنده نوشتن پرسش آزادی سطح گیاه دقیقه باد امروز درباره چرا درباره آرام تو چطور آتش منش بها رطوبت آبادی شب آتش تلفن تیر عامیانه پرچم عادت پایان شام استرداد دادگاه تحقیق دانشگاه جانوران خطا ضیافت ضیافت سلسله گل پرنده امیر گریزان دندان دنباله گفت بازرگانی کاغذ کاربرد ساعت کافی امروز غمگین درست غروب ظلم دندان حیوانات مغازه هوا غروب امیر محاسبه بارداری ققنوس مربوط آوا چرخه بادبادک اطلسی سنگین منش ماشین تکرار انگشت شهرک بهانه طبس کافی نیک خواهر مجلس ارسلان شکوفه گنجایش زیبا گردش سوهان آب متفاوت مسافرت مخصوص آبادی سوهان پیشانی رعایت ناچار سختی غذا دانش گوناگون هند

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us