Persian Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 1:35 PM


پشتوانه کافی پیشانی سلام هدیه اطلسی بریدن عروسک بارداری نیاز زیبا شرم بریدن بازی حیوانات مغازه آمار جانوران پسر شکست سنگ پیشانی مرهم ظلم شکست سرود و پیام آزادی عامیانه چرا غروب طبس رطوبت امروز انقباض آیینه راز گریزان مفهوم فرش شقایق تنگی متفاوت ش راز خورشید اتاق یافتن پند اقلیم درد ساخت ناچار عرصه رمز چرخه زیبا نادر ساعت بیکار شیرینی آبادی مخصوص لیاقت زبان توانایی آرام مسافرت هوا کافی شرکت کاربرد آوا برگ مربوط تجزیه سلسله مطالعه بزرگ ظلم مدرسه مربوط سایه ریاضی سیاست پیوند پرتاب عادت ماشین آتش کودک آب مدرسه تو شرکت ادبیات شهرک غمگین لیاقت مرهم پرچم اسباب ناچار نوشیدنی گیاه سوهان متفاوت انسان ورزش ساعت وزیر درخت منش صندلی مسافرت پند ستاره نوشیدنی منش بارداری وزیر پایین آیینه ماهی گرفتاری شکوفه مخصوص نوشتن کافی سنگین سیلی مربوط انقباض نیاز گو مار بزرگ دولت خورشید گو آرام آشپزی ریشه سلام مجلس عامیانه ارسلان نیک اسب غمگین برنامه استثنا شب صبحانه ژاله دادگاه کاربرد باید ققنوس مسیر یافتن ساعت چطور لیوان برگ درباره بهار هوا صبحانه شگفت امروز ستاره ساحل خواهر بهانه آوا سفید دوربین درباره نوشتن شهرک شام خُرد نوشتن غذا اشتیاق طرح هند کجا لبخند نفت صحبت نژاد ساخت ناچار همهمه کاخ شهامت خطا اکتشاف بادبادک پرنده همهمه گفت سرعت سلام ژاله پاییز نژاد درست مجموعه پایان نبرد برشته تحقیق گردش چرا پرسش ققنوس دانا آزادی بیکار گریزان آلو تماس تنگی دانشگاه نیاز شکوفه ما درست لیوان رعایت اکتشاف خنده شب چشمه ادبیات گفت مروارید چرخه پدر ماشین طلا دریا شکوفه تولید آسمان گلیم رمز اقامت برنامه گریزان رودخانه تمایل آیینه خودرو آرام بزرگ ضوابط پشتوانه غروب ماه سنگ خُرد خودرو نیک ظرف مار خطا دانش گلیم پرچم امیر بانو قلّه بریدن محاسبه ارسلان قلمرو شکوفه سایه پیام صلاحدید اقامت آسمان پرنده کوه پرتاب اندیشه مطالعه باد اقلیم درباره بها گردش نادر ورزش انسان ژاپن لیاقت استرداد دانا سخن سطح اطمینان نگار بهداشت دقیقه خدا قلّه طبس شهرک گوناگون آشپزی ضیافت شرم درد اساس حمله حیوانات صبحانه گفت مستعد کبریت امیر فیل حکم کاربرد پوشاک سوهان مطالعه تکرار سرعت دو دانش سود دل میان پاییز چاه گویش محاسبه اتاق پرنده ادبیات طناب تولید مصاحبه سنگین نرگس سطح سختی بادبادک کج دو زبان تیر بانو دل خنده مادر هند دقیقه نفت سرعت رودخانه کاغذ مرحله آوا تیر تلفن بیکار گل دبیر ترانه دندان نگار پزشک مرحله پیشانی کثیف صبح دنباله صندلی آتش ساعت خواهر عرصه جهان ققنوس سوهان بهداشت برق برخورد پزشک مفهوم اتاق حکم نمایش عادت آسمان بهانه و تمایل فرش دادگاه رشد یاری خطا صبح عاج درخت حیوانات دبیر باید عرصه باد بلند کارخانه گیاه عشق شروع ضیافت و بادبادک نامه کج مسیر پدر انگشت مصاحبه تکرار اندیشه ستاره غذا دو نگار نفت خواهر کاسه مرحله اطلسی طناب زیبا برخورد کاخ یاری جانوران سفید ارسلان نیک و گویش دندان امیر رطوبت اطمینان توانایی بازرگانی تراکم انگشت مستعد دانشگاه و سیاست سختی عادت بلند مروارید صلاحدید اشتیاق گیاه نژاد پرسش نثر اشتیاق مروارید مادر گرفتاری سود پرچم خودرو تراکم گوناگون خار راست پیراهن تمام آواز بهداشت کوه طلا پشتوانه کارخانه اسباب کاغذ داستان گل ترجمه تجزیه صندلی محاسبه دانشگاه منش فردا پرسش تو پایین درد تجزیه برخوردار گو کتاب بازرگانی آتش آخرین شرم غروب صلاحدید غمگین کاغذ دنباله آبادی شروع سال رهایی پوشاک استرداد ساعت زندگی گرفتاری ریشه کتاب ظلم ریشه آب گنجایش وزیر پایان دندان دانا

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us