Persian Typing Speed Test...
Monday, 8 March, 2021, Time : 9:45 PM
Persian Switch typing language


تو تنگی مسافرت ساعت پوشاک رودخانه تماس ستاره هند کافی نوشتن سود پیشانی چرخه و گیاه نیاز دانا عروسک طناب مغازه پزشک سرعت پرچم پشتوانه نادر آوا صبح شرم آبادی امیر سختی پایین خُرد وزیر مار آب مصاحبه راز مصاحبه یاری نوشتن ژاله ساعت انگشت رودخانه تحقیق رمز اتاق اشتیاق سنگین گلیم حمله کاربرد برخورد ریشه مفهوم شرکت سختی شرم ساخت اطلسی دنباله مطالعه ساحل اقامت بریدن بلند کج چرا همهمه هند تمایل حیوانات ققنوس بزرگ سلام بها زبان شب خطا کاربرد ادبیات هدیه گریزان امروز تجزیه و ستاره شهامت شهرک گلیم بانو مجموعه بادبادک کوه مرهم گفت شروع چاه و شیرینی کافی گرفتاری پاییز نیک آشپزی خُرد ظرف اطمینان دولت مدرسه کتاب ژاپن اسباب آتش نوشیدنی سفید تمام ارسلان نژاد نژاد گریزان محاسبه صبحانه راست خودرو کارخانه شکوفه بهداشت سال شکوفه تراکم آب انگشت شکست پرچم پایین ماشین کثیف دانا وزیر دنباله آشپزی ریشه ظلم پایان سخن پیشانی رشد پدر برنامه خنده دل مسافرت دو عرصه زیبا نگار دندان میان پند یافتن گنجایش کاغذ داستان ترانه متفاوت مربوط نفت بازی آرام پشتوانه مادر سرود نژاد قلمرو پرسش خنده غذا حیوانات باید تکرار آتش لیاقت منش مرحله گوناگون ناچار کاغذ پوشاک کاخ صندلی ظلم گریزان درست آیینه خودرو ساعت دریا محاسبه شگفت دانا گو گیاه دانشگاه بریدن تولید رهایی گویش بهار زیبا خودرو شکست گو ماشین پرسش مخصوص ورزش سایه ساخت طبس دقیقه پزشک غروب آبادی صبح غمگین پاییز آتش سنگ مفهوم یاری صبحانه بهانه نادر آسمان اکتشاف آرام برگ خورشید شکوفه تجزیه خورشید چطور چرا پرنده باد سیاست مخصوص دانش پایان کاخ سطح برخورد ارسلان درست انسان اقلیم استثنا رطوبت تیر فیل درد مرحله دو غمگین خطا عرصه اکتشاف گرفتاری لیاقت دادگاه آزادی آوا اشتیاق کاغذ اندیشه مار توانایی مستعد پسر سایه دانش پیام زندگی سلام مرحله سرعت آوا ماهی راز ریشه طلا ساعت بزرگ سطح نیک محاسبه مربوط پرچم پرسش درد کبریت شرم خواهر طلا برق مادر استرداد آرام مسیر نوشیدنی سفید اسب خار جانوران سوهان اقلیم سرعت گیاه مربوط مروارید ضیافت ضوابط بلند عامیانه و عرصه نیاز ترجمه حکم پرنده کاسه یافتن منش لیوان آسمان گو سیاست وزیر عادت تلفن تکرار پیراهن شکوفه نفت مطالعه طرح مروارید متفاوت ریاضی کودک آزادی گرفتاری گویش سوهان سود عادت جانوران اشتیاق سلسله فردا توانایی تیر لبخند عادت منش شب بهداشت پیوند ماه فرش درخت اتاق خواهر قلّه عامیانه خواهر گردش سلام گفت اتاق پرتاب بیکار تو غذا گردش کجا نیاز غروب کاربرد ظلم صلاحدید اسباب چرخه تجزیه درد برشته طبس بازرگانی بیکار آسمان بهداشت آخرین مسیر شقایق رمز آواز نگار گل بزرگ نرگس مطالعه بانو دبیر غمگین پیام انقباض دل تولید پدر نوشتن کج و صبحانه کوه زیبا غروب کتاب انسان درباره دقیقه زبان ناچار گوناگون بهانه شروع نگار دانشگاه دوربین هوا ادبیات آمار رطوبت نفت آیینه قلّه آلو استرداد نثر گفت پیشانی عشق مجلس هوا برگ ستاره نیک لیاقت نامه دو کافی رعایت مروارید تنگی دانشگاه بادبادک پرنده صلاحدید شرکت لیوان درباره سوهان باید مرهم باد سنگ دندان چشمه خدا امیر بازرگانی ساعت پند کارخانه اساس اقامت ققنوس فرش شهرک سیلی ناچار مستعد دادگاه جهان آیینه ادبیات گل انقباض شام ژاله حیوانات اندیشه بارداری مدرسه ش امروز اطلسی برخوردار اطمینان تراکم پرتاب بیکار برنامه بادبادک نبرد ضیافت ما خطا حکم سنگین دندان صندلی بریدن نمایش درباره ورزش عاج بارداری شهرک همهمه ارسلان ققنوس درخت صحبت تمایل صلاحدید دبیر صندلی پشتوانه طناب امیر

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us