Persian Typing Speed Test...
Friday, 30 October, 2020, Time : 10:34 PM
Persian Switch typing language


ژاله بانو گردش نفت حیوانات تجزیه آب تلفن برق شهرک مطالعه بازرگانی بیکار کتاب بانو لبخند پاییز چرخه میان ژاپن مادر دانشگاه کوه پایان جانوران بریدن گل نثر صبحانه گویش ناچار انگشت باد انقباض سخن خورشید خورشید تماس پشتوانه آمار قلّه تنگی مجلس دادگاه صلاحدید کاغذ حیوانات ساحل جانوران بلند کوه حیوانات آتش رمز پدر و متفاوت تیر آسمان خودرو پرتاب سلام شرکت غروب اتاق برنامه نژاد درباره باید استرداد بها ققنوس گردش گریزان خار پایین چرا خنده کاغذ نادر بادبادک پشتوانه صبح شهامت برشته کاربرد تجزیه مربوط پرسش صندلی گنجایش انقباض چشمه پرچم مخصوص گفت شرم شکوفه رطوبت اساس حمله سطح لیاقت بازی نیک برگ تنگی گل دانشگاه گیاه شکوفه فردا آوا توانایی زبان آتش پایان دانا آلو کتاب لیاقت شب نامه نیاز زبان دانا کافی آیینه آوا تمایل پزشک ظرف سطح سوهان آیینه یاری چطور پوشاک لیاقت ش تیر مرهم نفت امیر مسافرت خودرو مستعد درد نفت عرصه پرسش شرم غذا غمگین ستاره شکوفه عرصه سایه درباره نوشتن ترانه سرود و مصاحبه انگشت مرحله تکرار سرعت صلاحدید دقیقه همهمه بهداشت پند راز پشتوانه آسمان ساخت بزرگ درد پرسش مدرسه مروارید ستاره قلمرو مربوط سیلی سود پند آرام درخت پسر خواهر مدرسه یافتن اقلیم پرچم مطالعه نگار شکست دو صبحانه سختی غمگین برخوردار خنده گویش خودرو ماشین اقامت محاسبه چرا هند فرش تولید شیرینی آسمان تمایل سرعت برگ گلیم رودخانه ققنوس کاغذ تحقیق مروارید فرش عامیانه بهانه کاربرد سلسله گو نادر آتش پیراهن بریدن نیک آشپزی تراکم کافی عادت خطا سرعت مار دوربین ادبیات اطمینان ارسلان کودک محاسبه طبس پرنده امیر گرفتاری خطا ریشه سلام پیشانی پیام فیل اطلسی ارسلان سفید چرخه منش آواز ساعت گیاه عرصه ماشین سیاست سایه ستاره صبحانه شب مرهم گرفتاری مسافرت وزیر سال ریشه داستان سیاست دنباله درست گوناگون صحبت ساعت تجزیه مفهوم برنامه دل شهرک پیوند تکرار درباره ادبیات نرگس اشتیاق سختی گریزان اکتشاف آخرین اشتیاق مربوط دبیر پیام مسیر باد آوا حکم ادبیات جهان استرداد نمایش کجا ساعت عادت پیشانی انسان منش ورزش غمگین وزیر اکتشاف مغازه آبادی سنگین دنباله نوشتن بزرگ پیشانی دانا کاربرد اتاق صلاحدید اسب مروارید اسباب گفت آزادی شگفت سنگ دو لیوان مجموعه گفت شکست ساعت دولت دندان خواهر عروسک برخورد اندیشه گو گریزان بادبادک نگار خُرد مرحله دو بارداری مسیر ناچار ظلم اطمینان پرچم انسان نوشیدنی ظلم بزرگ طرح بهداشت بلند ترجمه دقیقه گو هدیه ضیافت درست عامیانه توانایی شهرک پوشاک زیبا کاخ اقامت مستعد مخصوص رطوبت غذا قلّه ژاله نیک مادر ناچار نیاز راز خواهر رودخانه ریشه دندان کارخانه گیاه خدا غروب طبس پدر امروز بارداری وزیر دادگاه نژاد ققنوس نیاز ساخت اتاق آزادی مطالعه و زندگی طناب مرحله رعایت بازرگانی هوا اندیشه پرنده بهار زیبا بادبادک پایین سوهان دانش درد نژاد سنگین ماه سفید آرام و سنگ طناب کاخ شرکت کبریت ماهی دل عشق امروز ریاضی کثیف صندلی نوشتن نگار بریدن شروع همهمه دبیر زیبا راست آبادی هوا عاج آرام کافی نوشیدنی صبح ما کارخانه آشپزی ساعت ضوابط اسباب دریا درخت اشتیاق طلا آب بیکار ارسلان آیینه پزشک پاییز باید شروع کاسه گوناگون گرفتاری و تو چاه دندان استثنا رمز غروب لیوان منش مصاحبه حکم سوهان تولید بهداشت تمام پرتاب متفاوت خطا خُرد شقایق اقلیم عادت امیر ظلم ضیافت تراکم اطلسی بیکار تو مار مفهوم یافتن ورزش نبرد رهایی صندلی شکوفه بهانه محاسبه شرم دانش دانشگاه کج پرنده سلام طلا شام سود برخورد کج هند یاری رشد گلیم

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us