Persian Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 2:25 PM


ساحل بیکار انقباض و آسمان کثیف سرعت پشتوانه توانایی کاسه سود عامیانه اتاق ظلم قلّه گنجایش شقایق توانایی انسان حکم بهداشت کاربرد پایین بازرگانی دانش تکرار بزرگ آرام طرح خُرد چاه گلیم صندلی دو پایان آزادی صبحانه پشتوانه بیکار ماه گیاه غروب کتاب تمایل تحقیق کاربرد بادبادک مجموعه شروع اکتشاف ضیافت ورزش نوشیدنی غمگین آسمان محاسبه انگشت بلند سرعت مار نگار تجزیه گردش دانش دانشگاه طبس حمله درد متفاوت گیاه پوشاک غروب گل لیاقت مسافرت ساعت تراکم نژاد پرنده سنگ مدرسه عاج پیام صحبت تراکم دادگاه آوا سطح خودرو ارسلان تیر ناچار هند کاغذ پند میان چرا ماهی حیوانات ش باد صلاحدید محاسبه سلام نیک تولید طناب عرصه خطا لیوان نگار پوشاک ققنوس یافتن دانا کتاب اطلسی رهایی گو تجزیه رطوبت سوهان ققنوس غمگین پیراهن اشتیاق مفهوم درست گفت راز مرحله پرنده کاخ تجزیه بزرگ فرش متفاوت پرنده امیر آخرین ژاپن برگ ساخت خطا ریشه آرام تماس مطالعه طلا سخن مرحله آزادی هند پسر لیاقت لبخند آوا گلیم داستان نیاز امروز اندیشه چرا بهانه گویش خورشید سرود آبادی خورشید آواز مرهم مسیر سفید ترانه مار بها لیوان قلّه همهمه تلفن غروب محاسبه زیبا کافی نبرد اسباب شکست کاغذ خودرو گرفتاری پرچم ارسلان شکوفه امروز مروارید ادبیات راز حیوانات آشپزی آوا ساعت عشق آتش عادت بازرگانی فیل انقباض شب مطالعه برشته صبحانه صندلی پرسش همهمه کافی بهداشت چطور پیام ظلم پرسش مرهم بهداشت مرحله پیوند منش رطوبت نژاد نرگس کارخانه خنده تو آیینه گردش کاغذ ستاره باید آشپزی پیشانی غذا کبریت ستاره گرفتاری سیلی درخت استثنا اطمینان تنگی شرکت سنگ بریدن رمز مخصوص بیکار یافتن جانوران گیاه سرعت دنباله ساخت ما دندان درباره برخورد نژاد دل پرچم کوه خطا عروسک غذا مدرسه نوشتن ترجمه اکتشاف هوا ظرف نادر دانشگاه بهار صلاحدید درد نیاز راست کوه نگار ساعت شکست صندلی نیاز نفت مربوط سنگین تنگی ساعت چرخه جانوران کافی اسب چرخه دانشگاه وزیر شکوفه شرم دقیقه پدر ستاره آب خار مستعد شرکت و عادت عرصه مروارید نیک پرچم زبان نثر بادبادک رعایت شهرک درباره چشمه بریدن ادبیات اشتیاق وزیر برگ مفهوم پزشک پند مادر مسیر دریا کاخ امیر آیینه اندیشه بانو درست طلا بزرگ سود بانو مطالعه نادر اقلیم ظلم یاری دادگاه باید بازی خواهر گریزان اتاق آسمان کجا ژاله مربوط امیر دنباله گویش اساس تمایل گو زیبا سلام گرفتاری سوهان شیرینی صلاحدید گریزان ریاضی خدا سیاست پشتوانه ماشین پزشک نوشتن دو انسان شروع حیوانات سیاست شگفت خودرو نمایش سختی آتش طناب تمام برق خُرد استرداد شب مادر زندگی هدیه استرداد گوناگون پرتاب منش سوهان آمار نوشیدنی لیاقت سال پایان شرم گو تیر آبادی دندان گفت دوربین دندان تکرار مغازه مربوط تو هوا رمز سایه زبان وزیر ضیافت آتش بارداری کاربرد کج دو ورزش فرش آب آیینه برخوردار سطح پایین دبیر سلسله غمگین خواهر برنامه قلمرو انگشت پیشانی دبیر صبحانه بادبادک فردا گل شهامت درد ناچار سنگین ساعت پاییز پرتاب یاری آلو ارسلان ققنوس و جهان نفت سلام مصاحبه مستعد اقلیم اطلسی بلند پاییز پرسش اقامت مصاحبه عامیانه زیبا مجلس حکم ماشین دولت گریزان بریدن مخصوص اشتیاق شهرک برنامه درخت صبح کج ادبیات رشد نیک منش ضوابط آرام اطمینان ریشه عادت برخورد طبس مسافرت اقامت دانا شهرک رودخانه بارداری نوشتن نفت سایه تولید و اسباب خنده سختی کارخانه عرصه کودک درباره مروارید پدر صبح ریشه شام گوناگون باد شکوفه دقیقه خواهر و شرم دانا پیشانی نامه بهانه رودخانه ناچار سفید گفت اتاق ژاله دل شکوفه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us