Persian Typing Speed Test...
Thursday, 25 July, 2024, Time : 3:42 AM


صلاحدید دانا رطوبت برق تمایل خار پرنده مجموعه حمله بیکار ارسلان درباره متفاوت مرهم بازرگانی پیشانی عرصه مطالعه خورشید گریزان لیوان دانشگاه تجزیه لیوان گرفتاری و سنگین ژاله اسب مسافرت سود فرش کاربرد بارداری خطا طناب ناچار کارخانه استرداد بهار کتاب دو نفت کوه ریشه طلا انقباض بیکار برگ گنجایش گوناگون آزادی مطالعه اقامت ضوابط ژاپن کتاب زندگی اسباب سال درد و اقامت سلام گلیم نژاد ساعت تنگی اقلیم نفت پایان دنباله تحقیق تولید کبریت دنباله تولید اسباب برخوردار درباره آوا کج فردا زبان انگشت ورزش گریزان سیلی آب متفاوت اشتیاق گریزان پرنده مادر سرعت طرح پزشک دو ستاره مصاحبه حکم شقایق دادگاه آتش تکرار شرم برنامه پوشاک دل انسان مغازه ناچار پرچم آوا حیوانات مجلس چرا نوشتن پدر امیر زیبا گیاه تیر سلسله دوربین گویش ادبیات هوا حیوانات مار دانش نوشیدنی آزادی بریدن پسر غروب بزرگ بهانه و ساخت تمام جهان خواهر درست کاسه ماهی ماه طبس نمایش حیوانات آشپزی برشته ریشه درخت بلند دانشگاه ظلم اندیشه شکست دادگاه مفهوم شهامت چشمه شکوفه عادت پرسش ضیافت مستعد مرحله شب بها سختی برنامه زبان منش گفت خطا ناچار تیر اکتشاف نرگس صندلی شکست غمگین شروع آرام صبح خنده شرکت درد تنگی پشتوانه گل سلام امیر محاسبه اشتیاق پرسش بهداشت صبحانه چرخه نیاز مروارید پیام ساعت ش پرچم گیاه ما گرفتاری هند مفهوم دندان ساعت باد ققنوس آتش منش و سوهان رشد سختی آیینه یاری آیینه چاه آتش رمز راست امروز سرعت مخصوص گردش غذا درد نیک صحبت ژاله دانشگاه سرعت پشتوانه خورشید بادبادک زیبا اطمینان سلام داستان کودک شکوفه عامیانه سیاست ظرف شیرینی گو هوا کافی لیاقت تو آیینه پیوند آبادی اکتشاف مرحله خدا اساس گرفتاری اندیشه مصاحبه پرچم غمگین سود تماس نیاز گوناگون حکم خطا انگشت گفت فیل مروارید پند کافی فرش شگفت آواز رهایی گردش دانا مسیر مدرسه بادبادک پیشانی نگار اشتیاق سنگین طناب بانو اقلیم برگ خُرد کاغذ صبحانه وزیر ترجمه عشق بهداشت کاغذ آسمان بریدن غمگین ساحل مادر نوشیدنی عادت اطلسی و شکوفه پرسش آشپزی نیک درخت شرم سوهان شرم مرحله ستاره اطمینان آخرین پایین پیشانی نژاد رمز استثنا تو ظلم صبحانه بازی آوا شرکت سفید ققنوس ققنوس کجا سخن دقیقه نادر عادت ستاره هند ماشین شهرک عروسک خودرو سیاست رعایت نگار رودخانه آرام پرتاب آسمان مروارید بهانه تجزیه قلمرو برخورد امیر تلفن گیاه درباره تراکم ساعت یافتن ادبیات کاربرد ادبیات وزیر ظلم پدر پوشاک تجزیه خودرو خنده آمار ضیافت دل طلا هدیه خواهر مسیر نثر عرصه مرهم ترانه آبادی گل پشتوانه انقباض کوه صبح بلند غذا باد همهمه نامه گلیم سایه شکوفه سوهان پایان درست برخورد کاربرد جانوران کافی نادر پیام صلاحدید بارداری عرصه کاخ ماشین محاسبه بزرگ مخصوص ارسلان خواهر باید انسان سایه لیاقت باید قلّه نوشتن سطح بانو گفت سنگ کارخانه دندان وزیر مسافرت نگار مربوط کثیف غروب سطح مطالعه نژاد مستعد شهرک منش پیراهن اتاق راز جانوران طبس صلاحدید محاسبه شهرک نوشتن شروع کج استرداد توانایی خودرو سرود گویش تمایل نبرد خُرد اتاق کاغذ دانش صندلی دو آب اطلسی دبیر چرا کاخ ریشه نفت پرتاب آسمان ورزش ریاضی رودخانه پزشک لیاقت قلّه پند بازرگانی عامیانه دولت دبیر همهمه نیاز ساخت چطور بادبادک راز دریا یافتن میان بیکار امروز مدرسه نیک پرنده بریدن شام رطوبت تراکم مربوط مار توانایی تکرار مربوط زیبا لبخند دندان غروب آلو بهداشت گو ارسلان گو شب سنگ بزرگ سفید آرام دقیقه پاییز پایین یاری دانا عاج ساعت اتاق صندلی پاییز چرخه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close