Persian Typing Speed Test...
Saturday, 6 June, 2020, Time : 2:21 PM
Persian Switch typing language


گنجایش دندان ریاضی تیر دقیقه کتاب آوا ارسلان غروب بریدن کاسه رودخانه عاج کافی غمگین مغازه مجلس سنگین حکم خُرد نوشیدنی غذا عروسک جهان تکرار چرا داستان سرعت حیوانات بریدن پیام خورشید بهداشت زبان اطلسی اتاق ساعت خواهر رهایی راست هدیه گفت صبحانه آوا درد اکتشاف گویش نثر غمگین حیوانات خودرو مخصوص میان سود دندان عرصه دل تمایل بلند صبحانه محاسبه مدرسه انسان لیوان سال نیاز سختی آشپزی نفت ارسلان کودک کجا ماه منش حکم کاربرد دبیر و کاربرد و پرنده آواز بزرگ گفت تولید آسمان ضوابط یاری رمز دانش یاری بانو دو زیبا بازرگانی پرنده آبادی خواهر عامیانه سلام پیشانی پرچم گل چرا طناب بزرگ سلام آزادی لیاقت تلفن طلا انگشت شب گو دوربین مرحله اسباب ژاله نادر شکوفه بزرگ فرش چرخه خودرو طبس چطور پرنده ریشه نبرد شیرینی چشمه پیشانی نیاز برخورد عادت باد بهار بارداری مستعد کاغذ مادر تمام ژاپن بهداشت درباره مار سرعت نوشتن ستاره برشته اسباب نوشتن مرهم درست اطلسی دانا درخت مجموعه ش استثنا آرام سیلی پایان سنگین سلسله مسافرت دادگاه مرهم بیکار پزشک مخصوص گریزان نفت مرحله ما ساعت توانایی دبیر سیاست گلیم شام قلمرو پایین تو اقلیم عرصه تجزیه نگار سفید زیبا آشپزی آیینه مروارید مسیر شکوفه نوشیدنی آتش دو بادبادک آوا لیاقت اقامت غذا غروب خواهر پرچم اشتیاق برنامه برگ مروارید سایه فیل پند تمایل پوشاک کج درد شرکت کاغذ ساعت سرود شب درخت صبحانه مربوط پیشانی پوشاک طلا منش بها گو بیکار گردش صبح گویش طناب مروارید لیوان کاربرد صندلی خطا آزادی پرسش انقباض سود چرخه رودخانه لیاقت اساس آخرین ناچار ستاره سنگ سطح سایه برنامه بیکار اتاق سنگ فردا آتش آیینه ماشین قلّه کج خورشید بلند پشتوانه بازی فرش کبریت گیاه مصاحبه نوشتن نرگس اندیشه سلام ظلم امروز عادت خنده کوه هوا اقلیم پیام ترانه ادبیات تجزیه طرح تنگی اشتیاق شقایق سرعت عادت دنباله کاخ رمز متفاوت شروع ماهی گرفتاری اطمینان شرکت خار تحقیق ظلم صندلی سیاست ساحل شرم مدرسه زیبا مفهوم زبان استرداد رطوبت طبس پایان ژاله نیاز کاخ بهداشت درباره بازرگانی ضیافت اندیشه اتاق پزشک تماس مربوط شکوفه لبخند انقباض نمایش نگار ریشه ققنوس پسر ققنوس دانا مفهوم خودرو خدا امیر کوه استرداد پرتاب انسان نامه پرسش برگ وزیر تنگی مار ارسلان آسمان درد راز ادبیات ساعت ورزش نیک تولید تیر صندلی ساعت هند هند و ققنوس آیینه سطح آمار دانشگاه سفید برخورد ساخت شرم سوهان صحبت منش کافی مادر سختی مسیر پایین آتش غروب ظرف پشتوانه پاییز بادبادک ستاره خطا پاییز بهانه باد ترجمه مرحله ضیافت بادبادک کافی مربوط آرام دقیقه جانوران مصاحبه آلو راز امروز خُرد ظلم نفت چاه اشتیاق آسمان انگشت مستعد حمله برخوردار کاغذ شکوفه گریزان تراکم غمگین شهرک قلّه صلاحدید اسب صبح محاسبه گفت پدر آرام دو متفاوت خطا دنباله اطمینان امیر دندان کثیف بهانه پرتاب یافتن اقامت ادبیات صلاحدید آب سوهان زندگی نادر نیک باید ریشه پرچم ساخت ورزش برق شگفت درست گو پیراهن گیاه تو صلاحدید رشد و دانشگاه نژاد شکست کتاب و کارخانه همهمه پیوند توانایی هوا ناچار شهرک مطالعه شکست یافتن جانوران دل ماشین عامیانه رعایت مسافرت نیک دادگاه عشق بریدن وزیر نژاد شهرک پدر باید پند حیوانات آب گردش عرصه اکتشاف گرفتاری دانش گلیم دریا گریزان تجزیه رطوبت گل گرفتاری آبادی گوناگون بارداری شهامت نگار دانشگاه گیاه شروع مطالعه تکرار وزیر ناچار کارخانه سوهان سخن بانو دولت درباره مطالعه پرسش امیر همهمه دانا محاسبه نژاد گوناگون تراکم پشتوانه شرم خنده

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us