Persian Typing Speed Test...
Thursday, 23 September, 2021, Time : 11:51 AM


و آتش ققنوس نیک نرگس خدا ضیافت یاری برخورد اسباب خُرد استرداد ساعت سایه خودرو سرود شکوفه کودک خُرد امروز دبیر بیکار آواز عروسک دو گو پرچم طبس مربوط درد فرش چرا بیکار شیرینی لیاقت سنگین ارسلان چطور محاسبه صندلی نیاز کثیف آزادی اسب گلیم اطمینان بهانه کبریت طلا نگار دانشگاه تجزیه بزرگ طرح رطوبت رودخانه رشد نامه مطالعه راز کاغذ تنگی نیک اکتشاف خواهر مطالعه پاییز کتاب گلیم ناچار عادت دنباله پوشاک اطمینان غذا شهرک بهداشت تولید دانش خطا خواهر بزرگ ریاضی کجا مخصوص بهداشت دانا کاخ سرعت انقباض زیبا انسان همهمه استرداد تجزیه ضوابط ترجمه پاییز شکوفه آسمان یافتن گرفتاری خورشید انسان دبیر پشتوانه انگشت بادبادک کارخانه آرام خنده جهان امیر گریزان مسافرت رهایی آشپزی دادگاه مربوط کاربرد اطلسی گیاه مفهوم ناچار کاربرد پزشک مروارید لبخند سایه کارخانه بریدن حیوانات آب باید هوا تکرار شرم مرحله ش گریزان رودخانه آیینه بلند پوشاک ستاره صلاحدید انقباض ماهی شکست آب نگار سود مادر چرخه ساعت سخن توانایی دندان غمگین نوشیدنی سلام پسر گفت پرتاب کتاب آوا پرچم گو سوهان حیوانات نوشتن سختی سود زیبا برنامه ستاره عاج وزیر دادگاه ارسلان ساعت دولت گریزان دنباله گنجایش طناب ورزش ستاره اسباب سلسله ما آسمان نژاد حمله خطا شرکت مرهم مصاحبه برشته پایان صبحانه شهرک درباره سیاست کوه تمایل گل نثر مربوط ژاله پشتوانه نمایش برخورد بها ساخت هند آوا عرصه عشق مجموعه نیاز منش تلفن دانا گل بهار آزادی عادت شقایق عادت قلّه گفت کافی مدرسه شکوفه صندلی خطا لیاقت مرحله شهرک آبادی پایین پرنده گویش مخصوص سطح ناچار کاغذ طبس گردش صلاحدید برق ادبیات شرم پرسش متفاوت تمام سنگ بلند هدیه برگ شب آوا اطلسی خورشید استثنا چشمه دندان هوا پیشانی شکوفه ظرف بریدن بانو آبادی خودرو منش نژاد سوهان متفاوت دوربین مصاحبه اندیشه آتش یاری سطح لیوان وزیر سنگ سلام سوهان پیام لیوان چرا مسافرت سفید پیراهن بانو ساعت زبان ساحل برنامه رطوبت عرصه باد اتاق غذا کاربرد اقلیم پشتوانه خار آرام سلام اکتشاف سیلی تولید تماس بهانه دقیقه بادبادک حکم گفت پیام رعایت پدر دل کاسه نیک ظلم پدر گردش درخت حکم نادر ساعت بیکار درد مسیر تراکم حیوانات غمگین زیبا صلاحدید و زبان آخرین صبح صبحانه بازرگانی توانایی تحقیق پیشانی نژاد مفهوم منش سختی اشتیاق پرتاب وزیر اتاق پایان صبح قلمرو اقلیم کاخ مرهم عامیانه دو و آلو آمار گوناگون نفت تجزیه اشتیاق نبرد میان دانشگاه خنده همهمه نیاز تراکم رمز ظلم جانوران پیشانی پند کوه فردا صحبت اقامت کافی دقیقه گیاه شرم نفت تو یافتن عامیانه چاه گویش غروب شام شرکت قلّه دانا گو فیل سفید تنگی دریا راست مرحله ماشین خواهر سنگین شروع اندیشه برخوردار پرسش مروارید غروب ورزش مار و ریشه پرنده درد کاغذ آیینه شروع پایین دل هند ادبیات غروب شهامت سرعت زندگی آسمان درخت نادر مجلس ضیافت مروارید سرعت راز درست داستان تیر مستعد تو فرش پزشک نوشیدنی سیاست طلا نفت شکست ژاپن کج چرخه انگشت اساس درباره پرنده مطالعه مار اقامت گوناگون ریشه پرسش محاسبه کج ققنوس نوشتن دو مستعد طناب تکرار بازرگانی دندان ظلم ادبیات تمایل ماشین سال بادبادک نگار امیر ساخت غمگین صندلی برگ آشپزی کافی شب امروز بارداری بزرگ پرچم تیر درست محاسبه مادر اشتیاق عرصه رمز ققنوس اتاق ترانه پند مغازه باید جانوران باد صبحانه دانشگاه آرام ارسلان و آتش درباره ریشه شگفت بریدن لیاقت گرفتاری آیینه بارداری پیوند خودرو دانش گیاه بهداشت مسیر مدرسه بازی نوشتن گرفتاری ماه امیر ژاله

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us