Persian Typing Speed Test...
Wednesday, 26 February, 2020, Time : 12:25 AM
Persian Switch typing language


مطالعه گیاه ترجمه خورشید شام نژاد بارداری پرچم چرخه انقباض دانشگاه نوشیدنی پسر نیاز سلسله تراکم صبحانه انگشت نرگس ریشه آیینه اندیشه ش مسافرت نمایش کاخ صلاحدید جانوران برنامه رطوبت تنگی گرفتاری صبحانه مادر رعایت قلّه گو حیوانات انسان ترانه گل سیاست مخصوص سوهان چاه پیوند شکوفه مرهم باد بهانه تحقیق ضیافت منش برشته یافتن آمار ناچار مروارید باد صلاحدید شرکت خودرو نژاد خواهر طلا رودخانه مفهوم دل ادبیات توانایی شکست طلا نیاز تمایل سنگین دانش ساعت غذا راز سفید مدرسه صندلی امروز کاربرد درد آشپزی طرح ماشین سیلی مجموعه سال اقامت کثیف مسیر شرکت ستاره کافی گریزان بادبادک شرم شکوفه صندلی چشمه استرداد برگ کارخانه پند کارخانه کجا پدر همهمه وزیر نگار وزیر آیینه و غروب پشتوانه گیاه راز ادبیات مستعد مصاحبه تمام کوه اسباب بیکار حکم فرش غمگین لبخند چرخه اشتیاق تیر برخورد سختی اقامت لیوان پرتاب ژاله ورزش کاربرد اسب عروسک مغازه کتاب دنباله آزادی درباره عادت ضوابط امیر درد آبادی دقیقه صندلی ققنوس برق آشپزی ماهی تکرار محاسبه چرا پرتاب ضیافت جهان شرم خار پیشانی شب پایان آزادی پشتوانه ناچار انگشت پرسش ورزش خورشید ظلم گوناگون تماس گویش سرعت نگار زیبا بهداشت انسان بانو خطا ققنوس آیینه نامه قلّه سرعت بریدن دندان برگ ساعت درخت سطح پیشانی داستان برخورد سوهان پیام پرسش غروب بلند ساعت پرچم تولید آسمان ساحل دانشگاه انقباض پاییز گنجایش برنامه خنده غمگین گو زیبا اندیشه اطلسی دولت دانا خودرو غذا ظلم دو خُرد شهامت آرام صبحانه درد محاسبه درست تجزیه هوا غمگین کاخ سرعت توانایی اتاق مستعد لیاقت شروع بیکار اطمینان ارسلان نوشیدنی اساس آبادی شکوفه کتاب رشد و مار گرفتاری دوربین گوناگون ناچار بانو نفت و زبان خواهر امیر تو مار ارسلان دانا شروع پیراهن کاغذ همهمه عشق استثنا مادر خطا محاسبه خُرد دو سنگ مطالعه ما مجلس ریشه دبیر آتش ماه آوا دل آب حیوانات عادت امروز پرسش نیک حیوانات نفت آتش سایه شهرک پرچم لیاقت نوشتن صحبت آواز هند نیک سلام یاری تجزیه آلو نوشتن ساخت حمله دادگاه تکرار ریاضی منش صبح سخن سرود فردا صلاحدید مربوط یافتن دنباله غروب نادر سایه درخت شب بهداشت شکوفه آرام خطا سختی کافی ستاره بادبادک آسمان پوشاک زبان مروارید دریا ژاله بهانه رمز کافی دقیقه سلام وزیر باید و امیر لیاقت مسافرت مروارید گردش اشتیاق تیر سوهان اقلیم دادگاه تولید بیکار نوشتن بزرگ آرام زیبا بها پایین سلام اکتشاف پوشاک عرصه پرنده اشتیاق نیک کاغذ شقایق زندگی کج پزشک دانش تنگی یاری سفید دبیر سود چرا ارسلان طبس آوا پند بازرگانی شرم اطمینان منش آوا باید پیام پشتوانه تلفن شهرک گیاه دانشگاه خودرو برخوردار مفهوم گریزان تو اطلسی بارداری و فیل فرش آسمان بریدن پرنده شگفت حکم پایان سود عرصه قلمرو مربوط ساعت بهار تراکم کاغذ مرحله چطور نگار ساعت نادر درباره اتاق طناب ریشه ظرف گلیم نثر دانا گریزان تمایل عاج اسباب جانوران میان مرحله شکست گفت استرداد پرنده گفت رمز خدا طبس کوه بریدن بازرگانی گفت متفاوت شیرینی آخرین تجزیه ماشین درباره کاربرد پاییز بازی ژاپن عادت بهداشت بزرگ اقلیم کج رهایی شهرک گل عامیانه پزشک مخصوص مدرسه نیاز هدیه ساخت عرصه سنگین آتش پایین خنده پیشانی مربوط طناب سیاست مرحله آب اکتشاف ققنوس عامیانه متفاوت کبریت دو مطالعه مرهم ظلم دندان نژاد گرفتاری اتاق نبرد هوا رطوبت گلیم درست مصاحبه سنگ پدر سطح دندان نفت گردش راست صبح بلند بادبادک کاسه مسیر کودک رودخانه ستاره گو گویش لیوان هند بزرگ ادبیات خواهر

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us