Vietnamese Typing Speed Test...
Friday, 30 September, 2022, Time : 2:33 AM


tổ trời vật nhân tia giành quảng sướng phố niên hay sinh phủ huế hoài ngành sợ phép gòn món cổ nghệ biển sinh giấy phải thay chị đỏ thư học khăn công quốc đàn khỏe bão lập sống giành nắng phải quá vâng nam hoài loài tổ bao luật ngữ học quảng xanh rán chia vẻ pháp lịch tử minh phối hoàn lao mưa học cảm tri xây xao vật trúc sợ giấy chim xao quần giấy sinh tôi bão yêu huế xanh đi món tờ hay lỗi xanh trần đánh cao khoa đinh phép chú ăn thư thanh quát tin bay dũng ngoài bướm khỏe chào hãy dàng sáo nam sống trúc gòn giành bao ngủ cười thang tích công tờ khó dạy lại giới mạnh sẻ hãy đời đường thanh tay xin bao thơ anh phương cao điện thành mình cảm hội đi gòn hay sinh nẵng sinh chị đẹp hướng gió hay bão lách tử nhạc hội đợi tay lỗi bếp hãy dạ độc dễ bay loài vâng loài màu chăm nam giấy lách sướng chim cổ chào trời hãy chị luật toàn chính nhung hướng cuộc thi ngành thanh sáo thế bánh bao sử đường phần màu học đất cổ báo nghệ phép nhung đà tỉnh bánh văn pháp vật chim thuật bóng tỉnh dễ thế phố phúc tổ áo thanh tháng dàng tin giao yêu dũng hoài đà mặt quá công thay giao độc trình tỉnh kinh hội làm biển nào cảm dạ phúc tỉnh tên ngoài ngành chào anh lỗi điện tự bóng trường trang quảng phạm trang lang lịch gió lịch hướng hành phương mưa nhân khánh loài trư nội bóng vật văn phải trường khoa lập bình tôi nội điện hoài cầu kiến sinh dân bánh nga niên quốc tôi luật nắng thơ in phép vui nga nhạc con sinh nghệ lại công lời lách xin nhân hả dạ món xin dũng công xa thông trả huế bình cuộc tay thơ bay mặt bão đỏ vâng tỉnh trúc nào quy tình chia trời bếp nẵng trường gòn xao xây đời rán tích sáo tình phải tham hạt tờ học bướm cuộc giao kính ngoài ty yêu xin kiến lịch phần cảm vệ hạnh trong học thư công kính trường gió mình bao trình đơn dựng đi quốc tự bếp sẻ cảm nam tên quá nhà yêu hoàn chia phố hành sài đánh nắng nói phủ trần nẵng tình dũng sẻ tháng ơn nẵng chú nhà ăn cười trả chi xin chim khóc thi khóc khánh xây tử đẹp viết dũng chú phép lại tên tháng tổ giao trình đinh xây bướm phép ngủ thanh đinh sài thanh cổ xin hay ngoài lành đàn dạy viết cầu quảng đinh nam cảm vật đỏ đàn đẹp dân tử tích nhà hướng thực tích học tháng phối hợp khăn viết hỷ kính hạnh cảm xinh khăn phúc công cuộc anh minh yêu nhà nắng tên đỏ lại hạt tên đợi năm đánh sướng lời trang thanh vệ chính báo công sung nam sử nhung sáo phép kinh phải trong giới bánh tuổi kính hoài bình mình làm hay sẻ màu cười quảng ngủ dạy kính nào ẩm người theo hỷ tên lành chia vui nhà hội chú tuổi cảm chị vui dễ chi chào lời thơ ngày nhân mưa thi điện cầu xao trần sướng sinh mặt lập kinh dàng hả sung vâng đẹp ẩm khánh quát tỉnh hả lỗi thay chú thông trình hạt biển năm trong minh sử chia công quảng nắng tử theo lao tay cao sài nam quốc gửi dân cảm quát sống đà trong thành mạnh trang giao giành ngày hợp quảng tổ xanh tháng khóc sáo nói giao xinh ngày tham nội tay tử dựng phủ khó nắng trời học thuật nghệ điện chi bánh ngủ báo độc khoa hay đời dựng làm hỷ nga biển ngữ đời món dàng bướm hạnh nhung phương khó năm giao dạy anh dễ bình rán thuật dạ quá sợ nam quốc gió nam văn cầu xinh mưa khỏe sung niên thư ăn tên phương chim tờ ngoài dàng đường gửi phương lỗi tuổi nẵng khánh sợ nội dễ phải sướng xin lao mẹ sinh hay nhung đàn nga cảm thông ngành con khánh chăm mẹ ngữ tri người lựu mưa công thông công mạnh lang tình phối tự tin sài hướng phải ngủ hành khỏe văn chính dân ngữ đi lại hướng phạm sung tự bướm dựng vẻ quy bếp độc hoài đi thực vâng tên chăm sinh giao xinh vẻ quảng đơn trần thang khoa quảng cười đơn sợ phủ áo minh phủ phần sinh viết đơn lách phép lao bóng dũng trần màu tình thanh cao tích mạnh khóc khăn đà năm con vẻ sử mình điện nhạc sẻ vui đơn đàn trời kiến ty nam dạ thư xin kinh thơ trả đợi làm gửi sinh quần toàn quy cổ trong giành tia mưa nắng đất phép tờ vâng đà phép đường loài cảm giấy người tên tôi giao ngủ pháp nhạc chú quát lập xin ăn tia công nh quát khoa hợp phạm tình khó báo nắng sung dạ khóc yêu

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us