Vietnamese Typing Speed Test...
Monday, 18 November, 2019, Time : 6:46 AM
Vietnamese Switch typing language


đi trần khỏe bay chú phủ cổ tên tỉnh phép bóng hướng dạ chị thế vâng trời hướng tình quốc xây tích cầu đánh ngoài dạ dễ xây phủ tỉnh ngành cổ rán tờ ngày phép dũng hợp khăn dễ tình nhân vẻ quảng hành đàn lao mình tay văn tích minh vâng nam giành tình mưa hoài biển sinh sáo thuật sáo tử mặt trời báo bếp xây màu nắng cười mình năm quốc cầu nhung tình theo hợp trong ngành ngủ làm tên điện khoa sợ công công hỷ lỗi gửi nắng đường phép trong trường trình chị xin ăn tôi giao đơn hay đơn cảm nhân cầu hãy anh hội vui sướng lách phải quát điện màu xin mẹ đi ngày làm thơ đi quốc đời quá công tử hướng nga nắng báo bao phải nói mưa quát sinh bướm tử nhạc cảm tổ trường dựng in kinh đường dạ hướng chăm trần trong yêu sài pháp phối giấy nhân tri vâng nhà khó dễ nhà trang sáo vật lịch bão hoài sống chim chăm giao kinh dạ chính làm sợ độc trần khăn công quy quảng nam đánh bếp trình phạm chú lại ngữ gòn thanh loài tia cảm hả phép khóc thi khóc độc khoa lại học tên giới tích giao bánh nhà hướng cao thư chị bình vệ công quảng tháng ăn tháng ẩm sướng ngủ yêu phép phương thanh đà sống ăn hoài quát phép hay tên nga sung ngữ cao xin công gòn thư anh giới cảm tri nẵng công bình vệ hoàn thuật mặt gió thay giao quảng bóng thang bếp sử yêu tổ minh loài lang tử cuộc báo màu đánh dân nam đà giấy cảm bình pháp trong lời mạnh chào hay giành nghệ phép trúc nói tay nh chú đơn kính dũng chia nam nắng lịch yêu con hỷ xin vẻ nhân phúc dàng lách chào tờ chi gió hạnh đỏ chia giao tự đinh tình chim loài dạ khóc tên đinh cười ty tỉnh học nẵng bao thay dân đàn hay người điện hay chú bánh sẻ quần khánh đẹp toàn xao phố cầu mưa hội lao xin trời phần niên văn xinh phương hạt dạy thư minh mưa lỗi tôi khoa hả tự cảm dựng áo mẹ khỏe ngày mạnh sinh giao trúc độc bướm phải khỏe tổ niên lách nắng nam lao chi khăn kính điện sinh phủ xinh xinh cổ chào lao tỉnh ty khó tham sinh bay thay hoài trời học bão giành mưa nắng tay thành phủ gửi tên người hội giao thành xao sinh tay công xin trả nội phố ăn văn học nhà đẹp xanh sử hành tuổi quá trường khóc chính đinh đàn sài mình chim trả phương dàng kính mưa nam tự điện luật khóc đơn tử đường bánh nga đơn hãy trang giành kiến huế niên quá phải nhung thơ vui đỏ tỉnh cảm thi tay thực kinh dàng con bao đi ngữ ngoài sẻ cười minh tích ơn tự học phần phải tình tin quảng khánh lại thanh bướm ngoài áo lập nẵng gòn nam thư dân tháng loài dũng làm đời phương yêu bay phép sài sợ hoài chăm sung hợp cảm con chia lỗi đợi biển dũng cổ gió tổ chim thông đi lỗi huế bóng quốc món dạy xin trình đỏ vẻ sẻ bướm nhung nhung lại ngành mạnh vâng dạy sung sợ cuộc nghệ đời tờ quảng quy xây đợi nội viết tia phép quảng lịch năm lách nam thông chia lại dựng hướng biển vẻ bóng thanh thi xao đà kinh đời gió mình chị anh thông hả tên sử vâng nội nghệ công sử trần nẵng trư năm nội biển lịch tham bao rán lập chim kiến mặt lập luật thang trường sống quần dựng sinh khánh nghệ đà sung gòn chia hay trúc vui bánh dũng hay hạnh phối sinh khỏe văn toàn món tên quát tuổi quảng nào dàng khó ngoài bình tháng tuổi đất phạm tia nhạc tử lang hành loài thuật viết lành lành nào bao thơ nam chi kính xin giao sợ chào bão tích sung cuộc phần bánh nào theo sinh đất viết phúc nẵng phủ phương yêu trình ngữ phối vật đà phúc quy đẹp tin xanh sáo đỏ sinh xa ẩm xanh thơ phố tôi cuộc dũng tôi vật giấy nhà ngoài hay dạ hãy chính phạm trả báo hạnh dễ khoa thế vâng phải chú ngủ hoàn hạt bướm học công đàn viết người cảm hạt dân lời nắng nhạc học thông tháng sướng cười khoa gửi công lời khánh sướng mạnh luật cảm thực tên vật thanh giấy phải xin giao đẹp đàn món dạy nhung ngủ nắng huế tin hội kiến kính tỉnh học sẻ xao tờ hãy giấy hoài cổ đợi pháp xanh đinh rán anh năm thư màu vật độc lựu bếp trang khánh bão cảm sinh chú cao dàng hỷ lỗi phép quốc vui sướng thơ trong khăn quát điện ngành trang nga thanh tổ sẻ thanh cao công nhạc trời ngủ đường quảng giành trần dễ lập khó món nam quá thanh sài xinh sáo ngủ tờ sinh

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code