Vietnamese Typing Speed Test...
Sunday, 28 May, 2023, Time : 9:56 PM


chia dạ nắng chú tử toàn nhà kinh nhung xin năm trời nhung lách hướng báo tin ngủ đi món tử nam trong bóng quảng trần tham quá tên bay trường đà chia món phủ chị sung nghệ ẩm năm khỏe nam hạt trang yêu quát chính lách cảm thông giao đợi khoa anh khoa trần giao kinh tên vẻ thay ty bão phép kính quảng thư kinh tia thay màu đỏ đàn khánh thực hợp chăm niên dàng vâng chim dạy mẹ đường khó trang tình bình tháng trang biển nhân phép sợ bay phép trư điện văn ngoài gòn hả trường tay quốc bóng minh con khóc công huế phương sợ bay quát lại phố thay khăn luật mình phủ nam thuật sài mình bóng sài rán trong chi dạy vật nhung gửi dạ thư cuộc tử độc minh gòn tôi hạnh cầu hay vẻ cười thanh hay quảng sống bướm học viết dân phần văn dạy ngữ phương dạ đời hành lao hoài ăn lập phạm áo sẻ phần giao sợ học nắng quốc tích công khánh sinh sinh dựng tự chi nhà sống phép phải cuộc khỏe bánh minh tự cuộc xao tổ phối chào hãy thực cười hoài hội thanh sinh quát chào vật hạnh đi ngày cảm phải lách theo giấy dạy cao quần vâng ơn cầu sung hãy công sợ thế phạm thơ tỉnh trường đỏ báo sẻ nga thư nam hướng báo tháng phối trúc phép nào đời lao nhà bao công mình kính bếp gòn bướm khó ngoài tia trời lỗi khánh đà cảm phép loài xanh mẹ hạt ngày gió vệ biển đường nắng nam anh cổ quốc tên yêu cười trình sẻ nắng mặt rán phải bướm khánh thanh tờ dễ giới văn người phương nắng nẵng thuật nhân độc điện niên nhung tờ thi huế quốc vui lịch ngủ cảm quá tình vệ khoa tay thi mưa xanh học lỗi sợ phủ giành đàn con nội hướng điện tử phần nam sáo yêu công viết gió bếp lời phúc bao chú sinh tỉnh tôi nam hả dân xin giao phương theo khoa sinh đà trả nẵng ngành sáo nội chào độc trúc hội trình đỏ hội bướm sung trời công nhà phố làm hay loài tôi cảm hạt dàng xao nội thành hay nói trình năm năm hoàn quần anh bánh nhạc chim bếp tia vẻ đơn nh phải tuổi ẩm sinh ngủ bếp nào giao tin cảm ngày sướng trời cao đẹp quy tin thành đỏ chim học chính khoa rán tổ học nẵng bão khóc thơ mưa yêu sáo hành xao quốc ngữ khăn lựu tên giấy phép vật tham dũng chú quảng dũng sáo trần học đàn sẻ trời chú thơ thanh hoài sướng đi xanh công thư bao xin lành tích lao cao in cảm đinh chị cầu quát phương xin chia xinh pháp phủ thơ loài cổ chia giấy xin cảm tổ tỉnh xinh tên tri dễ dựng trình nẵng khăn khóc ăn nào đời xanh thơ ngoài bão tháng đánh vâng dũng hay thông hỷ học tình ngành sướng biển nhung khỏe tỉnh gió chim đơn làm tình đinh điện quảng màu tích thuật phúc niên hỷ lách sử vâng sài quy chú nhạc mưa ăn gửi vui độc dạ hỷ nam đinh hướng đất chú học công sướng tổ tờ nhà ngoài khó đơn hướng tử sinh phải cổ chăm trúc mưa tuổi trần văn ngữ trả kiến khó lang giao trả đà phủ con viết cảm nghệ chị mưa cổ chi ngủ mạnh kiến hay tờ xây lỗi món vật dũng sống nhạc lập khóc tự bướm dễ bánh gửi nga mạnh tháng giới trong sung đi sinh đợi sáo bánh quảng bão lại hướng điện vâng hay sung tờ hay tình hợp hạnh cổ xin đời nói bóng kinh lao nghệ lập pháp loài ngành huế xinh mặt đàn pháp tự luật dựng thông loài tổ tỉnh dân đất tháng cuộc tên xây giao nắng tích gió tích anh dựng làm quảng vâng hả gòn quy mưa tay đường sinh khỏe trong ngữ phép thanh lại sẻ nga toàn tên tên chim thông thi tình chị phép giành trường giao đẹp hoài người lại làm đinh màu vẻ nam giành phố ngủ công nhạc sinh đà hoàn bao phải yêu quảng nắng đợi nhân chính yêu lịch bánh sử bao phải kiến dễ công giành vui lỗi mạnh đơn trang xây lại cảm thế lời giao tên dũng phúc tôi điện lịch bình tri quá quảng báo dũng vật lành dễ sử sài xin đánh lời xây mặt thanh khóc thanh phạm sướng minh thư kính chia ngoài dàng xa xinh tay phép đi nghệ giấy nội màu lịch hoài kính dân vui món dạ nắng ngủ công cảm giấy chăm đường trong khánh phối hoài đàn viết cười cao đẹp sử chào trần khăn hợp thang mình lang người công thang sinh giành bình thanh đơn sinh hãy mạnh nhân bình biển nam đánh quá quát hội ăn ty tuổi ngành lập nga lỗi dạ hãy tay tử xin đẹp áo hành xin nẵng cầu dàng dàng kính tỉnh luật xao

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us