Vietnamese Typing Speed Test...
Monday, 8 March, 2021, Time : 8:39 AM
Vietnamese Switch typing language


trời kinh tờ khoa cao ty vâng mưa nhạc lỗi nắng huế dàng hạt hỷ ngoài nẵng tình ngủ bóng thi áo dựng phạm thay công sáo đỏ sung yêu rán trời ngành đợi năm bóng đường công hoàn biển chính sáo bóng đất đà tia chị chú tích trường luật tự biển ẩm học thơ nẵng nghệ hay nói nào lao phối tên dạ điện nam học khỏe quần tích cầu thành lách thư đẹp giấy tỉnh phúc chú thơ năm chăm tử lách cầu thanh món trong tin giao tháng tia quy hả trường trời giao món cảm lập hỷ gió ăn ngủ ngữ nhung nắng trần phải sáo bướm sài bình công mưa dạ hãy chia thông phúc xây đàn độc quy sài nhung sinh sinh đời cao kinh khóc dễ trả cười bình niên loài gòn hướng báo giấy đánh vật tình quốc sử dân đợi hạnh cảm điện hay bão kính đợi tự khánh thành ngoài tổ hạnh lành hành nhạc ơn lập dễ giao bánh tự đường hướng chia nhà nào yêu lao báo sung sinh mưa thơ giành cười tham người lỗi sướng khóc tay hãy thư đàn quảng sống hành hội khóc xin lịch vâng thơ phối cảm hoài cổ ngủ vui xin khánh thực trường khoa năm ngủ sinh hợp phải viết mạnh giới yêu dàng lang vệ nắng đơn tỉnh tổ báo tin quát đàn phép trang hướng đi dạy phép xinh khóc ngành phần bếp cầu luật ty minh sung nắng chia trúc lang phủ mưa lỗi hội xao viết thanh ngoài nam hoài làm khóc tình phủ yêu tri đánh hạnh hoàn bao phương thư hội kiến nam chim quy học chi trần làm bao lại vật mình đơn thang sợ hay xinh dàng tờ phố nắng pháp xanh thuật công trần sinh nhân trang giới tử sợ sướng nam quá rán thang công học dễ sáo thanh lỗi quá khánh hay nga quốc in phố bánh kính thanh chào công tham phối quảng khó hãy người khoa chào lịch lời đinh lại yêu anh mình tuổi nội tên nam tôi sung sinh trư vẻ ăn lại dạ tử phạm vui độc vẻ trần hoài thanh sinh theo cảm xinh nhạc tỉnh trúc nhà mạnh quát người giành trong quốc tình khăn lành làm toàn phép giấy dân theo trần trang mưa đỏ tờ phủ tên phải nẵng đi giấy lập mình quát vật xây món tích lịch sợ phủ cảm phép xin độc phép phạm dạ mưa gió sài trả lựu ngoài nhạc tin huế cảm học quá vui kiến thơ công đất cổ gửi mặt tình đinh đẹp tay vâng sinh lại xa dân trình quát trời nga quảng xao bao lập hợp nam giao hướng bánh đơn xin phương nội cảm ngoài vẻ nhung nga tử đẹp thi vật dũng khỏe luật màu dàng sử tờ hoài đà sinh gió bếp vâng giao sẻ cười nghệ đẹp đàn bóng chính độc biển giao lao tự minh nga lời trong yêu vui chim giao bình xây nắng phần khánh ăn cổ phép sướng khó ăn gửi thanh công chia đời nội chim đinh tổ đàn hãy huế gửi chi chăm tử thi đường chú phố sáo toàn trình chào tên vâng xin đánh tuổi sống xao tên tay tổ cuộc nói nhà cảm hạt mạnh giấy thư quảng dũng sợ dạy phải bão công viết trình đơn dũng tri chú niên giao thông thay chú xinh thế dũng anh vâng quảng biển nghệ học xanh mặt xanh ngành quảng vệ dựng khoa chăm phép hay thực bướm khó hội gió trang đời dũng văn trình sẻ điện sợ bánh tia nam nhân quốc điện bão minh khỏe học đỏ hả phúc khánh tích sống kinh ngữ dân bếp kính kính đà tờ màu minh chi điện giành mặt ngày nào bánh đinh anh hợp dạ trong nghệ mình quảng dàng tình tháng ngành xin giành chim lách đi cao cuộc tử chính dễ phủ thông thuật phần trời tích bếp phương tôi hay bướm bao sướng kính phép trong trả lời trường pháp thế sinh cầu sẻ tay tên văn tôi báo loài con tay xin quát pháp khăn hành học quần cổ ngủ bình giao tên lỗi xanh lịch quá dạ ngữ loài làm cuộc văn chào bay nhân hạt chia chị đường trúc khỏe phương kiến mẹ ngủ dạy lách phải nhung thông sử hướng ngày nắng niên điện bướm dựng sinh mẹ hỷ ẩm vẻ nh bay nam đà phép phải con năm dạy đỏ hay xây lại ngữ chị gòn văn tỉnh cao đà nẵng tháng đời loài kinh phương gòn tỉnh vật thanh đi sẻ món bão tháng sẻ đơn nhân tên tôi gòn hoài sài sướng đi khăn màu phép loài quảng dễ quốc lao con thanh rán sử bao thư ngày nam hướng hoài hay nhà khăn chim dũng xin anh tuổi hả áo cuộc nhung xao cổ mạnh thay công tỉnh sinh xin nam tháng công viết nẵng công quảng dựng phải khó cảm nội bướm bay thuật màu giành cảm tên cảm tổ nắng chú cười nhà khoa sung chị

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us