Vietnamese Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 1:03 PM


nói thuật tia anh trả phép xinh mưa xanh phép viết thi lao hay xinh khóc vẻ đợi bình thực độc mạnh phải sẻ nam trường thơ hành dàng cảm tên đinh mạnh khăn trần rán xây đánh cổ gòn trời đi nhạc dân nhân tôi giới bướm nam công chăm hạnh rán tên pháp cười độc hoài xanh chào anh đi theo luật dàng giao món đánh gió nh tôi thư công thơ minh dễ kính gửi giao cảm mình nhung bao báo phố vui cao phố quá thơ chia niên khánh xin trang tử nhung mặt hoàn phép bình đỏ hay tia vẻ xin khoa sinh dạ áo phố thay màu phạm tử chính văn mưa đường ngoài phương lập toàn yêu dũng ngủ nắng khánh nắng bóng biển loài nắng đợi giao khó nam lập cười vâng học chi văn huế con tích đơn niên khoa thực loài phép người tên trời giấy tin tỉnh phép cao bình báo tỉnh lời tôi khỏe hả tự đời đàn sống tử tổ phối tri hợp điện phương làm sống xanh vẻ bướm vệ quảng anh đàn chị thuật nắng sẻ tự luật trang chi hành yêu trong thông tờ đường nam quốc sinh chính lỗi niên bóng ngày kính xin sáo nghệ thay tỉnh thành cười cao bếp tờ mưa đợi phép điện lỗi điện trần quá sung đơn cổ sinh làm chú thay sợ tin bao tỉnh gòn nam đinh phần dân tích cuộc làm hướng quần lời chú dạ phạm màu lỗi lịch tháng lang đà hay phải năm nhà học tổ dũng quảng yêu vâng chào phải phần sinh nhạc bánh người dàng sướng vật giấy màu dạy tay giành học nào sống dũng bay xa đi nga yêu quy tay bóng nghệ phủ nam sung phủ yêu ngữ sáo lách trong gió ngoài cuộc ngủ chi sướng thi tình lang sung xin quát tháng thanh mưa bướm quốc nhạc công lao phải đất thành sinh màu hoài thư nam trời điện vâng ăn sinh thư công mạnh gió trang bóng chim điện ăn nắng giới quảng lại quần ngành dàng bướm tên thông bánh tổ đà vui đỏ hạnh ngữ viết dũng nhung cười hãy giành tháng học xin hạt tử thuật hay báo tích chú cổ ẩm bay sài sung tình hả quảng cổ sợ mẹ dễ giao đánh đẹp sáo mạnh khóc áo khó phủ xao trư đẹp gửi hội trời tháng ngày dễ tờ ngành dễ nghệ đàn ngữ đơn khỏe tay lao sài lịch học chia lách độc hướng khoa nam ty vật lại lập quảng nẵng phúc bao mặt nội huế công toàn chim tự phủ xao sẻ vệ kinh bao con bếp trả khánh nào học nói tuổi gòn lựu tình đàn vui đường cầu khỏe tổ xanh chia dân lịch lại nhà thanh vui giao loài mưa giao nam phương in hoài lỗi quát tham huế hay anh hạt chị xây nẵng năm giao năm thư trong tỉnh học minh dựng quảng hướng trần quốc theo quốc khăn tháng chú đời điện công chăm cầu lành trúc xin tự chính giành đỏ quảng xin chú ngủ tên hay kiến ăn tình nhân quá báo phương khánh trúc quảng tích bánh tình năm khoa thanh mặt gòn sung trình lại quy nga kiến nào nam dũng tử pháp phép cảm phối đẹp dựng ngữ công dạy hội khóc giấy vâng thi dạy nắng phần học cảm sợ xây hoài nẵng nga sẻ phải cảm nắng nẵng dàng người dạ hãy tôi ngành khăn dễ vâng đà tử đơn hoài quốc hướng chào lại sẻ xao gió vẻ đà nẵng nhà phép tên ty xin khăn dạ giành hợp đời phải dân nội bão đời phúc văn đơn chăm cầu tích trần thanh giao phúc khóc tổ ngoài đàn trường tên công bánh trần hành đỏ loài giấy cao mình đẹp hướng xin cuộc vật chào tri công gửi bướm tình tờ quy chim lách cảm sinh bếp chị hỷ kiến cảm chia khó nga xinh thế công thư sinh tuổi phạm trang nhân hay ngủ tờ tên nắng văn quát kính nhà phương chú hợp đà sài khỏe món ăn trời quá thanh phép sướng món minh chia mình nhung ngủ nghệ đinh sợ sáo mình kinh sử chim tia hãy thanh xao biển món dựng sợ cảm công kính viết tay ngủ hay hoài trong lỗi ngoài bánh hả lành rán quảng trình tay giành khánh sinh minh chị cảm thơ thang tỉnh làm sử viết luật hội khoa bão sinh nội mẹ quát tham thanh lịch yêu dũng trường sài quát bão trường sử kinh thông khóc bao tin lời đất đường bình khó trình đinh ngành hướng ơn sướng phép cảm xinh bão phủ độc hội giao tên hạt vật dạ kinh công hãy lập ngày loài dạy trong hạnh nhung thang biển sinh thanh phải thơ bay nhà chim trả ẩm kính sáo giấy thông sướng trình đi lao vâng hoàn cầu biển cổ vật xây tuổi hỷ cuộc nhân bếp phối sinh sử nội ngoài lách nhạc mưa dựng pháp cảm dạ thế trúc đi con hỷ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us