Vietnamese Typing Speed Test...
Thursday, 23 September, 2021, Time : 11:13 AM


phép ty học chú nhân lỗi cảm chính nắng tờ xin lịch điện đời vẻ thơ lập loài sẻ khánh xanh giới quốc tử ẩm độc tri mưa tuổi sẻ quát trời công thư đánh yêu quá thuật đỏ dạ năm hạnh gió chi nhà con hỷ quát đà phối ngủ luật chú đời khỏe năm nẵng nắng hoàn kính ăn đợi đất anh thơ dân giành quốc chim niên thành ngành mình trong tham chia hoài dàng yêu mưa quá áo tia tình quảng phương bóng bay đời xao khoa nẵng ngày thơ lỗi kinh gòn làm nghệ hãy dạ phải bánh làm nội lao ngủ pháp sử ngủ nam khóc lựu vật tay sáo sẻ quy phủ tháng thi thực cười giới sử dựng quát sướng sinh dạy phép lách tên cuộc tờ ăn phạm hạt lịch ngoài đỏ cổ lỗi hướng báo chim tờ tình món nẵng đợi hạt lại dễ dạ công cười phương đi nga chăm chị công yêu chia báo theo loài đinh phương đường nhân nhân tờ hạnh sung biển học nhà khóc thi tổ trang lại nắng thành phép tự gió hoài hướng xin phạm hạnh quảng bão hãy cảm giấy thơ huế học trần mặt rán hành sáo tử quần công dân toàn sinh công thế khóc tỉnh kiến sướng cảm ngủ đẹp xao thanh bếp gió cuộc yêu viết tỉnh tuổi lập vâng xin mưa ngủ quốc hướng tên quá kinh đỏ mặt nam ngữ hội hợp báo phép khoa vật hợp cổ quảng đường tổ đường bao điện vâng phép dàng tay nhung năm loài dũng viết thanh hỷ lỗi chính quảng mạnh sợ đơn nói nghệ lịch nam đơn phần phúc huế nam phạm quảng đẹp trả trình sáo điện tôi đi trình chị công lại khoa vui học đà xanh quốc năm chị nội xây bánh sung bướm xin nghệ dàng chăm mẹ nắng khó trong tổ bao giao bếp dạy nhung phải tuổi văn tích làm phúc viết xao cảm lách thi giao văn ngoài trả biển dàng hoài sinh hả học khánh tích nga tổ vật biển trời hội bình nam đinh thanh phải áo xinh mình cảm tích sợ học phép sinh điện ngoài đinh tự vâng chia đường lập nắng thuật điện sống bao vui xinh khó tin công khóc hay ngày mặt món sướng mạnh trang cảm giành hướng quy cười chia trả thực tờ mạnh xinh nội bướm dàng tay ăn hay học phủ dân tôi màu hả chú tỉnh nh minh bình chi xây hay quá mạnh màu phủ nào nam tay tích dựng tỉnh phố trong nội phủ nga nghệ tháng bánh trần chị báo rán đàn giấy thay đơn bao luật văn dũng nhung dựng trần lành dạy bóng lách cao lỗi thanh phủ ngữ sử bướm phần kính cao màu xanh đất trường khăn tình tin thông đi anh loài độc mẹ xin ngữ xin sinh thông đi màu thư quốc đà ngữ mình tham phải trường phương minh cảm bướm trường trình kiến trang sử sống kính chính đời gửi nhà xinh nam hội phép sợ dễ thơ lời phối biển hay hướng thang chi cổ xao chim tôi khăn cảm sướng đợi công nhạc khỏe vệ tổ bóng tin nhà nhân dạy xây trúc ty trời vâng vui chăm minh hãy tôi lập đẹp tên trường nắng nam tự đơn ngoài lang sống nhạc phương nào cầu bánh khóc lao bóng khăn phải đà giao niên hay sẻ bay thư tri nhạc khánh mưa tên hoàn đơn đinh bay trang tên minh cầu tay nói thế độc điện bao thanh nga ngành người thanh tình giấy hả tỉnh lách văn công đàn dũng khoa tử thông trời giành sài lang trong khỏe dễ xây tháng nắng mình vẻ chú sợ chào người pháp niên khó cao cổ vẻ chào cuộc chú cảm giao phúc dựng vệ ẩm xin đàn cảm tên phải vật sẻ nẵng theo tình xin gòn sung đánh nam sáo đỏ độc công ngành yêu dạ yêu dũng phố giấy anh phối ngành lịch cao đẹp phép sài tỉnh hãy quảng món tia hoài tự thư lại dễ viết giao dễ hay kính đàn toàn làm vui sinh thông phần chú cười mưa huế tình cuộc sinh hướng quy tích khỏe pháp đàn trình sài xanh tháng khăn sung bão cổ cầu phép gửi chào quảng quát rán ngoài trúc sướng gửi hành sài món tử giao chia loài lời chào con quảng lời tử xin nhung tên hay dân quát bão vâng dạ gòn sợ thay đà công lao trần phố nẵng tên sáo sinh hội giao phải nắng nhạc quần tên khánh cảm khoa tử bếp ăn chim xa gió công dũng bánh thư trong trần lại trời luật bình thay bình sung con dũng giành kiến hành sinh ngày tia nhung hạt đánh anh trư lao lành kinh vật mưa phép thanh học thanh hay nhà hỷ bão thang giấy người bướm tháng in giao sinh khánh bếp ơn dạ hợp giao quảng kính đi cầu khó kinh trúc nam vẻ giành sinh gòn hoài thuật ngủ sinh chim hoài nào vâng

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us