Vietnamese Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 2:13 PM


hoàn khoa đàn hãy nẵng thơ thi sài nhà vật sinh gòn xanh nhạc màu chim kiến nẵng vệ chim hội pháp mặt trường tử nói ngoài trang sinh phạm văn gửi chia nh lịch sướng phải loài cảm khoa học ngành dũng quảng tay tham khó hướng trả đẹp thông công trời sáo tia dân tháng người tử xa tự giành gòn công tích quy đàn khó mình thế đánh lách quốc lập tháng khó xin bánh bướm ngủ màu hay chi minh trần cổ bay năm trang bình tổ bướm niên xin trần tổ phần hoài công trong con tay viết cao nam loài hay khăn lỗi tích bão ngủ xinh tham nam đi nhung lời tháng trong đẹp đơn phương nẵng dễ giấy dựng quảng quảng luật hỷ cảm ngày nam chú minh đất đánh dạ nam giao tin phải thay trong khóc chị học chia sợ hay kính khánh hãy đơn niên đường công tử quá lỗi dân đà quá cười cảm tên giao anh nắng loài phép vâng quảng sinh sẻ gió tình ăn nam mặt sinh hội phạm điện kinh đi nhung cảm tỉnh mạnh vui trời giao bao chú thơ hội xây sống báo mưa điện đi công dàng dân nắng lách xin xin khăn hả chim chú phải quát cuộc thông rán bao trình minh quốc vẻ bếp huế bếp đàn khánh cảm ngữ xao kinh thang hoài sử nga chú tôi báo quảng lỗi dũng sáo phương chú giao học hoàn ngủ học phải đỏ bếp hướng đợi huế điện yêu gửi dàng tên sử hạnh bình lỗi pháp phố lại minh bay cầu bão cảm nam phủ sống phần tay đời hành mẹ kinh ty con tử mạnh người công thành sướng dàng tuổi cảm dạ hướng dàng vâng công bao phủ phép hành phương khỏe độc chính nghệ kính lao nắng nhạc lại khỏe giới màu tỉnh đường dạy sài hay sợ hướng đà tên cao tuổi món nga khánh dạ ngành phủ phép hạnh hợp làm văn cổ hoài mình hãy nhạc xanh trư biển hội đẹp rán gòn lựu chính cổ điện sài chào rán phủ cao vui chị trình đi mạnh nam sướng vâng nhung sung phương thang chi phối lang xao quát tay bướm ngoài tháng đinh làm chi sợ tri trường ngủ phép hạt thanh nhân mình đàn tên sung thư nắng đẹp cầu tờ tình khoa học sinh chia trình nhà giới yêu phương in trúc nam anh xây đàn luật giao bóng món khoa dễ chim phạm yêu tờ lịch điện đỏ công áo phải xin gió độc giấy văn phải màu loài phép xin nắng dạy hay ngoài vui hoài lao tờ làm cao đi giao phần bướm loài thanh trường sử trời xao ngày ăn phố chia sinh gió khoa vẻ khánh quảng nắng yêu nhân phúc chia giành lập dựng mặt toàn tên thanh cuộc thanh bánh bão dạy bóng nhung lời phép bình khỏe phối phép cổ khăn làm cảm đường đợi tên độc hỷ gòn ăn hướng phúc vật bay tin hay tình đường ngủ trong tri lại chăm tỉnh nhân đà người món giành chăm kính đơn cổ gửi phép thanh nga điện viết đỏ ngành khóc dựng hoài thuật biển đinh nào trang nội nam tình báo thơ mưa sinh nghệ bánh khóc mưa xinh sinh hay chị sinh dũng quần tên ăn nga chim dễ thư pháp quy quần tỉnh quốc ty ngủ sung hướng thông đinh năm sài nhung bánh trúc khó thanh vâng ơn tổ thành lập sinh quốc khánh nghệ tia lịch trả mẹ năm lách nào anh trường hoài trong sinh phép chào chính thay trang bao quảng cảm mạnh hay dạ hạt thi phủ nhà gió đà lành mưa tên học kính ngành bóng lịch hạt kính tình xinh món tổ khỏe dân xanh lang vệ bình kinh công cuộc lao sẻ biển đà nhân sáo quảng thanh tờ quảng thuật lỗi cầu tử tuổi cảm thư sung lao tổ cười lách nhà năm trình đơn quy phép quát văn vui trời tự giao thế nam bánh bóng ngoài đơn dạ huế tin dựng lời cuộc sáo cảm học đất tên hả thay công ngữ yêu nội dũng xanh ẩm giành bếp nhà bướm tờ quá viết yêu nào niên viết đợi trời phúc áo toàn đinh trúc báo khóc luật tháng cầu tích nội vẻ theo phối công nắng tích nói lại sống xây tích kiến ngữ phố sợ lại nẵng ẩm giấy công hành thơ thuật chú dũng đời hỷ dạy thư thơ nội trần thi sợ chăm vâng ngữ học đánh thông hợp quốc mình sử con hả nghệ sướng khăn khóc quát vẻ hãy trả nắng kiến đỏ sung trần tay bao tử chị anh thực dễ vật xinh sẻ xin xây hợp giành giao chào xao trần lành tôi biển mưa xin tự nhạc tôi dạ giấy dàng sướng vật phải dễ mưa giấy bão tia tỉnh sinh cười tỉnh thực vật giao thanh quá tình theo hạnh sẻ lập sẻ chào đời dũng ngoài ngày nẵng sáo tôi độc tự quát thư xin đời vâng cười

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us