Vietnamese Typing Speed Test...
Tuesday, 20 October, 2020, Time : 5:11 PM
Vietnamese Switch typing language


phần sung vâng chú sinh sáo bếp người sử bao tên trời bóng nga chính chim bếp lành chị nghệ hả cao tin đơn rán giấy bánh phải đường tỉnh đinh hay cổ bình xin lỗi nẵng cuộc nẵng pháp ơn ngủ giao trư người khó nhà lỗi yêu minh tự đỏ món thế quốc bếp áo phép giao phương bay mưa thư xanh nhung dân chia vâng công quảng sẻ hội phải quốc phải khỏe lang tình cảm phương sẻ tuổi giao nẵng trả quảng sẻ khóc ẩm tay vẻ cảm công hãy tích hay cười phần nga trần nào tích ngủ học phải lỗi cười công nam chia mưa phủ tỉnh quát phố nam thang nhung sống đời tháng điện phủ phép quá phải quốc tên nói tin chào sử gửi vẻ năm kinh chia hành cổ làm khóc đi nắng anh xao trình chim áo bóng gió tích xao bao ngày chăm trang khỏe nắng tên đinh tử thi hả trúc tự khó mình đinh phép nghệ phố dũng báo vui phép anh phối quần tia xa ngành quảng sài đơn sẻ kính học hợp hỷ xin ngoài đơn sợ nh thực giao dàng loài tuổi chị sướng thuật chào tham bão giành đà tỉnh dũng mặt hãy giao hạt hạt mưa tôi phép gửi đẹp nam mẹ sợ giấy sinh tự công khăn lịch xanh vâng thành thanh mưa thanh yêu phúc dạy nắng vệ đơn chi nhà chào đi trúc nhạc ngành hoài ăn sinh khoa phương sống lại bay tình đàn thay giấy khỏe món phép nam viết văn học sinh điện vâng tình sinh lịch tháng bão tự lập ngủ khó trúc thơ nga đinh tháng học nghệ lang lời tôi phúc quá tổ hợp nẵng phép dựng dựng chú luật ăn thơ cổ quảng nắng quốc phạm chia xin bình hãy sinh dạ quần ăn thay xao vật lao giành rán dũng hội ngày nhung cảm xinh đợi tay yêu mạnh độc phố thanh tên quốc toàn niên lỗi tờ gòn vẻ thế hay tình mạnh giới ngủ năm vật sợ vui lịch lại phép dễ vâng phủ quảng sáo văn phương quát lỗi sinh biển chính phải ngành hướng đi thang tờ dạ xin dũng con theo nam quảng đẹp hướng hỷ dựng học màu khăn quát quy đánh nói khánh nhân phần đà anh ngoài giành sinh minh phép chi thơ công hạnh in biển bướm màu chia cổ tử khăn tháng bao dễ pháp xinh nam sài độc phủ tờ kính dạ vật trời trường đời điện người trang kiến biển bánh pháp nam bướm độc tích hoài tia thơ nội bướm xanh sống hỷ khánh lao dàng thư năm trình phép tình thay đợi đàn nội chim quá tin hướng năm thực ngày hoài điện sẻ toàn minh chú xin sung tổ viết mạnh làm lời cảm đi trần lại tử khánh đẹp lịch lách cảm vẻ trần yêu đời sợ tri giới ẩm lách màu hãy bánh phối bão điện loài dân vật đánh giấy loài cười nẵng hoàn xây khoa hoài trong sáo khánh anh tên lập tên kiến bình bướm thuật mặt chăm dân niên dũng gòn thanh kính kinh ngữ ngành thông chính trả luật dạy sung thanh dễ tay dạ xanh gửi mẹ chi mặt quy khóc nga cảm đường phạm khóc tên quảng nắng viết ty thư nào kinh đà mình xin trong lách hạnh huế cầu trường vệ hạt trần ty báo giành hay công nhạc trang mình dạy hướng hội hội tỉnh khoa phải hành hay nhạc điện vui vật tổ loài đà phối xây bóng ngữ vâng tôi khỏe tia lách sài thanh mưa yêu thanh chị dạ cảm quá đất sử thi thanh cao chị tham dân trần bếp tờ hả kinh đẹp sợ nắng tháng đàn sung cảm tỉnh tử giành tổ khóc dàng lựu lao luật màu chim dạy phúc thơ sáo nào cười nắng chú đà khăn ngữ phạm sài hạnh đợi xin đàn bão bay quy sinh sinh khó lập làm trong ăn bóng thông món lành chăm đi dàng nhân lao sướng lại trình công cổ sướng ngoài giao học văn thi đời đất nhà gòn hay ngữ nhạc dựng phương văn hoài học tích quảng cảm thư loài quát tri phủ công ngoài hợp thành trình báo độc trả chú khánh món dũng hoàn kính hay nam bánh giao chim xin nắng bướm làm theo sử quảng trong cầu đỏ dạ con thư cuộc giấy trời tờ cao cầu xao tỉnh nam trời trong hoài sung sáo đơn mưa cảm gió lời học cuộc hướng đỏ chú giao dễ rán giao mình con công bình vui dàng lập biển tuổi cuộc dễ cầu ngoài đánh xin bánh xinh nhung tổ xinh trường nội gió nhà chào quát minh đường sướng tay đàn đỏ ngủ tình viết trời nghệ bao công tên gòn lại yêu đường xây mạnh công thông trường huế nhân trang hành kính tử khoa công huế hướng sinh ngủ niên tử sướng bao thông tay sinh kiến cảm nội cao nhà khoa nhân thuật tên gió xây nam báo hay nhung tôi

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us