Vietnamese Typing Speed Test...
Saturday, 6 June, 2020, Time : 1:29 PM
Vietnamese Switch typing language


mẹ chú nhung lỗi sung sướng niên văn quát lao hướng khó kiến xin khó phần hãy hoài sáo nam sử vui nhạc lịch lỗi văn ăn trần mình bao món phải bình nắng vẻ chim đường ngoài cao dân chi lời minh giao bướm hướng sinh theo phủ quảng bếp cao màu thông khó mình cảm đất hạt thư tổ vâng toàn thực xin thanh trần đánh thuật hướng xin lành phúc bão ngày anh huế quảng nhà trần công giấy quát ngữ cảm hướng phần kinh ngủ điện cảm hợp gòn lại cảm chăm vui công cười lịch thanh tích chú tri nẵng chú phạm hội luật tử cảm tình độc dũng pháp vẻ lỗi nhà quốc bướm loài làm chính ngủ bánh thư trần vệ sợ giao chào thông sinh người công trả dàng phép quảng điện biển vệ tổ hạt hạnh tử tên cảm vật thanh hả sẻ giới công trời nẵng quảng cuộc giấy vui năm chia hoàn ngữ báo sáo sinh tia quảng tên tri thế chào ngủ quảng bánh cầu nẵng loài nắng tay dễ học đàn khoa lành đẹp xao xin nghệ tôi gió giấy quần yêu đời quy cười nắng phép công anh nắng viết văn thông tình pháp khánh tia tự tờ giao tên thang cuộc quy món nhà vật nói mưa hoài khỏe phương đơn rán khánh phép mình xin sinh vâng sẻ lại đợi đẹp sướng dễ đẹp lịch quần hỷ yêu quá thanh lách hợp sáo độc xa màu ngủ tuổi tích đinh chim ngày trường nghệ khăn cầu lại dễ giành tình ty dũng khánh độc học khỏe ngoài sài thay đàn sài giao chị hạt khỏe phải gửi trang dạy tổ xây tôi nhà khó nghệ sướng làm điện mẹ phúc nhung khoa phép cầu nhân bay năm trong chia trình khăn nam phép pháp toàn công viết chim nam bướm nga gòn tên thành nhà thanh minh đà thế thư lách xinh trình tích phủ chăm chia nhạc nắng chi kinh dũng mạnh khóc tử cảm khăn xinh trúc quy phố đà đinh khóc vâng áo dân hoài xanh tờ luật minh công trong trúc xin dựng dạ gió đời tự năm lao hả báo ngủ khăn tờ công hành ngữ tin giao xao bão mặt sinh thuật tháng người viết kiến trường bóng hay phối sinh gió kính tên tổ chính điện tay giành sướng phúc dựng tỉnh tỉnh chú trang gòn ăn thanh nào tỉnh bếp xây xao bão đà tuổi nội trời hướng đi quát quảng tham luật phải hợp đàn quốc sung xanh phạm tháng nhân theo con trong đời vật yêu bướm tình bão xanh tỉnh quảng hoàn kính sợ niên hỷ công phủ trư xao giành cầu màu trong sống lại bao mặt bình lang biển nắng thơ thi giao loài quốc tỉnh phép phần thang khánh tình bánh tên yêu trả phải dễ hội trường ngành sung học bóng trời nam sử lỗi cao hội nội xin xanh sung tên ơn khoa dễ nhung nam đỏ trời hội nhạc giao chính bao cảm sinh đàn lại trúc rán đẹp phủ sẻ dân dàng khóc thuật giao tự nam món tia đường độc nam sẻ sinh phải quá đỏ quốc minh màu thơ quá cao lao sinh quốc chú hãy nam yêu đi cảm hành sợ hỷ dàng ngành khóc xin thư phép phương khóc đinh cổ cười học mình ngành chia sáo chị hay chim biển bánh bướm báo viết dân vâng dũng đất giấy lập thay thanh ngoài hoài nh đơn lời sinh dạy điện dạ mưa nắng xây khánh quá nào khoa bóng tình nhạc báo cảm lịch ẩm tổ chăm cười học ty ngủ nga trang đinh công giao sợ dạ tự nội lời kính đỏ lách hạnh xinh tuổi đánh trần hướng hay sẻ phố tôi hay ngành thư bao sài phải nắng dạ tham kinh trả sống giành cảm loài phương lang tháng con tờ vâng thông trời mưa đánh yêu học bay hạnh chị giấy nội dạy mưa chi sinh tên bếp xinh làm tay sung huế hay học phép ngày dàng thơ sáo sống dũng thanh chào nói cổ cuộc vẻ bao trình thơ công niên nam rán xây tin áo cổ nga đỏ đi giành tin lách phương thi kính cổ tỉnh hay chào quảng đi cuộc tích phép đơn phối ngoài bay thi dựng con đi nam xin phương đời trình sợ thay nhân ăn dạ sinh tháng khỏe hay gió đường hãy tôi anh ngoài chia tay bình nẵng mạnh sử ẩm sướng nga nhung phủ loài phải cổ thực vẻ tử tử biển phố mạnh bếp vâng đơn hành lựu tên sử gửi nghệ mưa đường gòn anh ăn kinh phối lỗi kiến vui dũng lao vật hoài tờ vật tử hay nhân đợi mưa trang thành kính chú nẵng đợi chị lập điện ngữ bóng đà tích hoài bình quát quát hả học món tay nhung lập phạm năm dạ trong đàn in dựng làm gửi dàng mặt người đà bánh tháng lập khoa trường hãy chim công giới đơn thơ dạy sài văn nào mạnh phép huế

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us