Vietnamese Typing Speed Test...
Friday, 21 June, 2024, Time : 7:30 PM


tia bánh loài rán đàn nội hay ngủ kiến tờ nhân nam gửi sài theo thư nhung học thành thay kinh ngoài phép điện chị xin cao nắng gió xin khoa cao sinh dân dũng đất phố năm bay điện báo thanh thực phạm gió sẻ dân cảm làm chú phép bình tích sinh tháng gòn ngoài nhạc lao nhạc xin đàn hành minh hoài làm ngành ngữ đẹp bão loài văn nhung khăn hả sinh giành tên tri ngày tình lại mạnh hay quát khánh trong pháp tử kính thay thông màu sinh bình nhân toàn quảng kinh luật sướng vệ giới nghệ văn nhà năm hướng tình thuật khánh mưa trần thông xinh tổ dạ kính in dựng niên đi chim học gió ẩm sáo trang kính quốc năm giới vâng sướng nẵng đường phép công giao bình lại tuổi phúc đường giao dàng đợi dũng tay tôi sướng dạy tên bướm toàn xin mạnh dễ cao sống xinh tự mạnh phải vẻ xinh mình nhà xanh cầu độc chính vệ lời giành xin chào nội tỉnh phúc phép sướng lịch phương bóng thơ tử trình bướm khóc ngủ sung quần trúc nhà xao giao anh dễ cảm chào thay giao đời quá nhà quảng mặt trường tia áo sướng nắng đà nhung bao màu vui phép áo bóng tháng độc lập hay nh tình đà chị bướm màu tỉnh trần trường tên hoài món hay thanh phải tự trời ngoài hoài sáo nam yêu nẵng bóng đánh hãy nam trong đợi chi sinh nghệ phủ cuộc học lại tuổi ngữ xin dàng phép sinh yêu xanh thư thơ dựng đợi hỷ phần lập thơ sung đơn chăm mình dễ giao giành sợ dũng trả phép lách đi sài rán hướng hay tình chăm huế tin hạt sinh bướm xây lỗi lành đất chia đỏ ngủ hay phố nhung tay độc ăn phải xin trang đẹp nam bếp bánh lại công quát ty mẹ chào cảm thang gòn mặt xinh đẹp cảm tỉnh hoài món pháp chi thơ dạ hội chia bão loài đinh thế dân minh phối tin bao phủ tháng xao con phép học đỏ thang trần mưa tổ ngày lách phải màu dàng làm quảng vâng nói ngoài lỗi lang văn khăn loài cổ loài hướng dũng quảng hội cầu đàn luật năm khoa đàn hỷ nam học kinh sẻ chia gòn sợ tên nẵng lành đơn đơn dạ công khánh trong trần giấy bánh phải bóng bão dàng nhung mưa viết cảm nào lịch pháp biển đánh hợp hợp đi chim tên phối hành con xây đơn tự bay chia chú tự hạnh chú hãy cổ xanh giao xin giấy dạ quá dễ hoàn xao hay tri dạy phố vật vâng tham luật trang phương yêu quảng chú chào tờ tỉnh giành công cầu giao yêu phương chú khó tích nhạc hướng quảng cuộc tên công cao gửi nhạc thuật kính chính sài đời lách quát tháng hãy gòn dạy thanh nga cảm vâng cười khó nẵng trúc sáo trời vui dũng tôi ngành phải mặt thơ phủ khăn sẻ tôi ngữ cảm dễ phủ anh nắng báo dân điện khó trư sẻ thi nhân thanh độc nga thế điện tháng hạt quảng khỏe sử hoài nào bão ngủ vẻ hỷ dạ làm sinh bao anh công hạnh hả trường nẵng nghệ phần ty hoài sinh lao vui ngủ cổ mẹ xây gửi hãy chim phối đẹp biển đà xao ăn sung quảng công sài chị học tử đỏ thanh nam tôi cuộc thư trong giao phủ công chi tích phần tình huế giành lao khỏe sống tờ thành người sử lịch thanh khăn khóc chị đường lập bướm tờ sáo bếp tay minh nam quốc giấy công hội sinh đà thi đinh tử phạm cảm dạy hoàn giấy sáo điện quát nga thư quần sung nội khỏe lại vui sử đàn khánh dạ kinh biển món tên yêu nội phúc văn lời gió tử đỏ bao tích vật hạnh sợ trang trúc quá tình công người cười ăn cười khó đơn sung báo lao hội niên kính tay cảm sợ quảng đi đinh kiến con tờ hạt cười nắng chú tia nhà khỏe đánh ngủ mưa sinh vẻ thư chăm thực tỉnh sợ nắng tên điện bếp cổ trình thông nắng dàng kiến thông ngữ lang ngoài trời khoa lập đời quá dũng lỗi trường cầu tổ xây sử giao sinh vâng bếp lựu anh phép ngày nga quốc hướng tay học vật đinh đà nói thanh ngành tên rán bánh nam theo tuổi người chim phương thuật giấy lách nắng lịch lỗi yêu hướng bao niên công tích khóc nào đường ngành trình tử hả quốc công trời quốc khánh trong phép viết báo sẻ phạm nắng mình trời trả xin sống khoa quát biển thanh tổ dựng trần viết quy hành ẩm khoa món xa khóc quy dựng vẻ viết cổ cuộc mưa chính đi vâng tổ vật hay chim lỗi nhân hợp thi cảm tin tỉnh học bay chia ăn xanh ơn mình khóc trình vật mạnh tham đời bánh lời minh nghệ trả mưa bình phải huế quy nam cảm phương nam

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close