Vietnamese Typing Speed Test...
Monday, 21 October, 2019, Time : 12:14 PM
Vietnamese Switch typing language


mình gòn học tử ngữ phố vui điện làm hướng dạ lỗi vâng cổ nẵng đinh chăm tên tờ phần mình nhà nam phần dũng lách quảng huế khăn bánh anh nam tổ kinh sinh chính tin áo màu phối đỏ nẵng xây lành đơn hạnh dũng lại cổ trời quát cười cao tên hạnh thơ đánh khánh sinh trình đà ngủ hãy tháng ơn ngành trong quảng văn mạnh tình tình sướng dũng chú hãy giao ẩm khóc trời tử phải đi bóng hay đà sử cảm thông phép nào nói đời lịch giấy nghệ chia xinh viết công tờ người tuổi gió bướm ngủ tháng tự bao quốc chào chị ngữ biển giới nam chú ăn bay sợ kinh cao tờ phải học giành dễ minh dễ món phải pháp đường gòn lao dễ loài thanh sáo tích học đàn dạy hoàn cười đường công khóc chi tên tử thông sung yêu yêu tia thư theo khoa sáo lao đơn tỉnh nh đợi nhung tích thay đinh công phải bao dàng vật tham sài tên bao chú màu giấy mẹ nẵng màu món ẩm tháng tình rán năm quần tử thanh mạnh hoài quảng vâng báo nhạc nắng quảng minh lại quảng ngành bướm ngày hạt chim sướng trần phương cao trả sử hoài tay trang dân ngữ sẻ xa bếp sung đường trong xin trang thành sợ khăn bánh gió trả xao tay bướm ngoài bay trường lành khoa biển xinh bướm biển trúc làm xin ngủ độc đỏ xin mưa trình trần học tích mạnh đẹp chim nẵng nắng yêu quốc thế nào chăm xao phương dàng nắng trúc thang minh tên hợp giao bão hay trình nhạc sinh sinh tổ thông hay đi lập phải mẹ thực dạ hỷ yêu sung kính nội đẹp xanh mưa chào đánh nội cảm công thanh dạy xanh ăn cầu phúc bánh năm ngoài thành nhân dàng dũng văn vật tên thư mặt lời đơn lịch giao thang khóc luật kiến mặt tri trình sử ngoài huế huế trường xinh học nam đi quốc công khỏe tuổi kinh thanh lách chú tin giành nhà dàng đường phúc đỏ rán chăm trả lịch nhà hay phải trong sướng sinh văn thanh thơ xin nhân toàn phạm khóc hãy thi vệ xin tia hợp sinh năm phạm niên tỉnh bướm mạnh tỉnh cầu hoài gửi nam hoàn kinh đơn thay tay giấy viết nga khoa tờ lách loài xanh khỏe dạ quảng khánh cảm dựng mình thư giấy trong điện xin bao vẻ cổ thơ ngủ ngành khó tích trời vật cảm khánh nhân phép chú chim vẻ chào hội giao tay xây viết lang hả trần sống tử anh thực thi mặt dũng người biển cảm chị xao sẻ nhà quảng đàn tôi lỗi cuộc tổ khoa nghệ chim nam hội sung tên cảm dựng lập loài lại con đánh phối thay chim trong cảm lao báo lại sẻ hả học hướng dựng khó ty đỏ trư sáo dạ món tháng dạy thuật học hay nội luật đợi sẻ viết sống xinh lập dạ mưa lời phố bình tỉnh mưa kính giành phương sợ lời thơ chú lỗi hay tờ thanh phải ngoài tự sử lựu bình sáo xao quát kiến nghệ phần đất khó bình bếp đi phép hành hoài sinh thư sợ nói quy lại con đẹp nga lập tình nắng cổ đàn cuộc khăn pháp nắng tôi nam giao đợi hoài lỗi vẻ hướng tử hỷ giao báo phố phương vui phép lịch trang độc đinh anh hội dân phối phủ ăn nắng quát tháng giao tôi sinh làm con chia dạ sinh vui sài khóc ngày sung nhạc ngủ vệ sinh vật bão quốc cảm công điện cảm trường màu nhung bóng độc mưa trần minh xây xin cảm phủ đà sinh thông cười học phương làm ngành thơ chị sướng công toàn dễ cầu nga dũng tự tri phạm thi đẹp đà nghệ phép cảm quát nắng hợp ngoài vâng khỏe vẻ rán dân khăn hay sướng thuật quốc sài bánh nhân tham phủ quá tình niên cuộc giao tên nhạc tin chi đất anh vâng cười sẻ nhà chia điện bình bão độc nhung chào công lỗi theo hãy sống gòn đơn hướng cao hướng áo giành bếp khó tổ trời quảng luật bay ngủ niên gió dân khánh công sài nào hạnh điện phúc quảng bếp hạt hỷ đà văn vui trường vâng quá phép đàn sinh hạt đinh người xanh tổ khoa chia quần quá gửi nẵng mưa trúc ty điện quy cầu nga bóng loài món kiến trần ngày in dạy nhung lang ăn thư tỉnh pháp bóng xin thanh lao trang loài giới khánh đi đời năm kính lách yêu sợ nội quát kính hội tia bão thanh phép thuật quá hả phủ tên xin hướng đời khỏe phép chi tôi kính mình tỉnh chia vâng giao xây công nam gửi công nhung hành quy giành giấy tình hành thế công nam tay bao tích tự ngữ chính báo phủ cổ đời vật phép chính yêu bánh gòn hoài gió đàn nam hay sáo phép chị dễ cuộc trời dựng nắng tuổi dàng

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code