Vietnamese Typing Speed Test...
Saturday, 8 August, 2020, Time : 5:51 AM
Vietnamese Switch typing language


hướng đàn phúc biển thông báo bao sợ sáo cao công nhân phải vật màu thư đinh cảm hành tri hội bóng khó hạnh vẻ thanh sướng nẵng nắng tích dựng hay quá khóc ty ngủ phép thế phối con tay đi sáo năm mình cảm trang trời đẹp tích nhân học giao dũng thay kính hạnh xinh thi khỏe dàng hoàn chia hoàn tự chào bóng phép sinh nói hạt đợi dễ công dũng báo phần đà tích sẻ lập thông dựng quảng phải sung phép ngữ nhung hay huế nào bánh nhà bếp sinh hay quát quảng quát phủ cổ chia trường tự loài sinh thi nghệ gửi đà sài thư dũng pháp lại nhạc kinh đất đánh học ngành trần nội bình trang ngoài chăm mình giành giành yêu phúc độc nói lịch khánh lành phép bướm mưa xao nắng nhạc đường đơn nhung nào vật tình quát kinh lập quát khóc ngày gòn gió xin tình đi xinh chú niên dân dễ vui chăm năm tờ thanh lại cao đánh lách nam mưa lỗi dạ văn tỉnh vệ nam đinh theo mưa đàn lao hả chị thơ tên trong khăn bánh rán minh hay phủ hợp màu dễ trường nam quảng xin vật quy cười thanh nắng niên sử xin ngành xin ngày luật đà điện thơ vâng dạ cầu bao hoài phải bao hội chú bình trúc đà nhà tin khánh nam đường tên nhung lời cảm cảm lỗi đất chào thơ ăn yêu áo trang đơn xinh chị hay theo nắng chị vâng hả tay phủ khó biển trong hỷ học vui vệ bao giấy tháng sống phối độc lập bánh món tên dễ trả cầu kiến đàn sung bao tuổi hướng phủ con kính phép đời quốc thơ con độc thư hành cuộc sáo cảm công món giao báo phối bình phố sáo khoa cổ đàn thuật nhạc sinh sử xanh trần kiến nhà tỉnh bay quá dạy hay in cảm sung đơn nẵng lách chia hãy phương cười trường khánh toàn làm hợp học hoài chia quảng nhà biển loài tham thành giao sẻ quảng tình bão quốc sinh đường gửi lành mạnh chính văn sướng đời phép tờ cuộc thuật đỏ sung ngủ cao giành lỗi quốc nắng đợi thanh hợp trình chú ăn nga thông tích thông luật chi hạt ngủ thanh dạ cổ mạnh tuổi sợ tỉnh gửi lịch ngủ sài bếp dàng trình kinh vật khoa nẵng hội lịch lịch nắng quát đi áo lại trả sướng sinh phép dễ đàn công nh giao lao tuổi công điện hay tử thay tổ xinh luật dựng dũng giấy nắng rán trong vâng ẩm ẩm bình kính vui sẻ hành loài đời nam dạ phương báo yêu cổ thang lao trong phép phố thực giành đinh lập nội bão ơn sợ bóng hãy chú khoa đỏ mình quá nhân lao sáo cuộc tay dạ xanh nam xin hoài sợ mặt năm giới phải tổ phép tên tin dựng nội chim viết quá vâng ngoài trời toàn xanh dạ tỉnh nội sinh tổ nghệ quảng phương dạy mạnh giấy khăn sinh trần xa kính chị điện bánh gòn thanh bay lang nhung hỷ gió trời trời thanh khó màu mạnh tình công chi nam người xây vẻ biển bướm ngày nẵng sợ tử anh cảm dân ngành cảm khoa xin huế lại nga hay trường đời tháng tử hãy tự xin tên chú ty tri quảng tháng tháng công lại viết dân thay kinh đẹp quốc tờ chăm bay sài chính quy phương đinh công chim phủ trúc khóc xao trúc ngoài chú bão cảm vâng thành lời cổ nam tên tử cười nhà vẻ cảm hoài cảm tia bướm khóc phải thanh tích dũng hạnh giao sướng tin bóng tên khánh sống tham gió phần tự công vẻ hướng xao giao nga chim trình dàng đường thế huế lời quốc độc xây loài chào thang khóc ngành trời yêu bánh bếp phép hội thư học yêu anh hoài thực trần màu ngữ hoài làm văn bếp minh khăn hãy viết tôi món loài tôi sinh mặt giấy phố tử trả niên quy mưa sướng đẹp làm hướng sinh thư mẹ lựu tỉnh gòn chào sẻ hạt ngoài xây dạy xao hả giới chi quần tia dũng nẵng công bướm cao chim khỏe lách ăn phạm vật dàng lỗi chính giao phạm quần thi tia điện đà người đỏ khỏe đẹp tên tờ mình nhân nghệ tổ tỉnh xin phần trang năm sẻ mặt gió khỏe nam anh khoa minh phúc nhung vâng đỏ sinh điện học lách nghệ giao nhạc sinh sống cầu nam vui trần trong sung khánh chia nắng quảng dàng kiến nào cười khăn đánh rán đi phương ngữ giấy điện xin công tử mưa thơ sài minh hướng giao quảng tay tình ngủ đi đợi làm tháng nga viết mẹ học trư sử tôi lang kính ngoài công cuộc phải món pháp ăn hỷ dạy dân chim bão lỗi tình giành văn sử ngủ người xây thuật ngữ đơn gòn yêu bướm trình cầu học tay tổ anh hướng pháp phải khó tên xanh phạm đơn tôi mưa tờ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us