Vietnamese Typing Speed Test...
Tuesday, 25 February, 2020, Time : 11:59 PM
Vietnamese Switch typing language


con công mạnh thế trần màu cảm nội pháp tử tri hội hả quảng khăn phủ sống mưa vệ khỏe đà lịch dạ thơ ngủ toàn cao cuộc trả cầu tích xanh mình hay tay thanh hả thay chú sáo chú đánh lỗi đà điện bóng nh giao hội tử kinh tổ tỉnh bánh bão hạnh thông cảm sinh yêu lập trường đỏ nam phương ngủ khỏe biển pháp xinh thơ quát thanh chim dạ kiến tên luật dũng nói hay vâng màu tia màu ngành đời quốc lách cảm dạ sướng đời tự bánh năm hay chăm xao ngoài hợp vật niên tên xây tri tích lịch yêu khánh luật trần mặt đinh dàng đường sướng bình hoài thuật món trần nắng lỗi mẹ dạy hãy sung cuộc khăn thông sử giao cổ trả tên tử nam ngoài kinh kiến anh hỷ tia kính dàng tay khỏe áo nam lành lành người độc trong giao trúc lập công cuộc bánh quảng nhung đỏ quát đơn thư vâng sinh bếp phép quảng làm trần viết sung chính trong báo phải lập khánh gửi ngủ vệ màu điện hành giao tình nam vâng phủ đẹp cầu mưa hãy hợp trang phải cổ vật phép học nhân chính chim chim vẻ gió thi chị ẩm tay yêu dễ đi tờ phố bão thanh cổ dễ xây dễ đỏ nam học rán phương tờ phép món phối bóng thi dạy hướng xa viết thông sài tình gió vui nhà đà quy năm quảng cầu phối trường sinh giấy nhạc phạm hay phúc độc điện nào học rán phần nhung hạt sinh trời lựu văn sinh nga người biển xin đà mưa dạ thuật lao vẻ hoàn dễ khóc học quát khánh trường đợi đỏ bếp công thang chi quá quá phạm gió đẹp loài dân lỗi nga lại quốc vật khoa đinh mẹ văn quá nào gió xao dựng tử mặt tên đơn ăn hay con trúc làm tờ đàn hướng hay loài nam bướm thuật thanh minh chú học phần dàng bình hoài khỏe nghệ ngữ khó học quy đàn xinh ăn bóng bay nhạc quảng in hội cầu sợ ngoài bánh trình khóc nam tham vâng sinh thơ tháng anh tích bình sẻ sử nhà tự phần tôi thang chia tử báo mạnh cao lại ty cảm nghệ độc hội nhân tỉnh công nhà ty báo chim yêu biển lao sợ tự thanh sống quát trình quảng bánh đường nào ngữ ngày lách cười quát dân nội yêu nga chào anh chào bao hạnh hoài xin hãy trư làm quy công đơn huế thay phương chia quần huế quảng tôi gòn theo xanh chính anh hạt sẻ khánh con dũng kính quảng văn phải giấy minh tên thơ sinh xanh tham lao vui ẩm nhân sẻ cổ giao nẵng xao dân xin sài điện quốc kiến đinh phép quốc đàn độc vui bóng nam nẵng trong phố phương ngày bay huế tên tin cao phối xanh sung toàn bao bão nội nhân sợ trường quá trình nhạc tuổi khăn nga văn ngành điện công cao ngủ cảm tháng đinh phạm giành sáo yêu xinh vẻ tỉnh trời món thành sợ chăm sẻ nghệ nẵng lại dạy nam thế khánh hợp cười công năm lách sinh tên thanh thanh gửi thư sinh minh chia cười mặt tháng mình kính đánh chia công ngủ đẹp lỗi tay tên hành bướm báo ngành đẹp chim nắng nắng dũng lỗi thành chú gòn viết loài trần biển niên tên vâng dàng phải nhung loài ăn đất bướm gòn nội nắng hạt trời bếp sợ hả đơn bướm nhạc hướng sử sử bếp nói tích hướng giành xin lập hoài vâng điện sáo hoàn tay thực đi dựng xây cổ kính ơn bao lao pháp ngày trang đường khó công đơn xin ngủ xin đi phố tuổi cảm quần thanh phải ngoài phép tổ ăn mưa chị sáo mình vui bướm trời khoa lang lịch dũng đất nẵng công ngữ học trang khó tia nẵng chia giao phép giấy ngành tỉnh sướng thư mình đàn xây hỷ khóc chi dễ rán tôi vẻ chăm hỷ tổ đi đời khóc khoa thư lời tháng tin đợi gửi lại sài dũng phúc tỉnh công sống lịch giao quốc trả tích tử tình xin phép vật bay nắng khăn giành công nhung trúc gòn thực người giấy trong bão sẻ sáo nhà năm sinh nắng lời tờ khoa theo nhà nắng lại viết tổ xao hoài mưa thơ lách thay chào sung khoa tình làm hạnh hay giành dạy dựng dựng phải tờ thư sinh phải nhung mưa áo nắng niên bình dân xin hành đánh quảng tin chi bao tình cảm trong phủ hướng chị trang kinh lang lời kinh mạnh nam nghệ giới đi hướng tháng loài học đàn chị phép bao phép món giấy hoài đợi phủ cảm thông phủ phúc giành kính trình dạ dạ sài mạnh xinh giao cười khóc sinh chú chào trời chú tỉnh tự tổ cảm cảm giao phép cảm cuộc hãy sung minh tôi tình ngữ vật xin tuổi luật sướng giới hay dũng thi đà phương ngoài đời dàng đường khó sướng

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us