Vietnamese Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 5:54 PM
Vietnamese Switch typing language


dũng tử xinh công thanh thông dựng khánh bướm bao người màu nam thanh đánh nói điện ngoài sài thực cuộc đường giành nam nghệ dũng phải phép hãy tỉnh dàng ngủ tháng bánh hay chào mưa cảm khoa tháng mưa gió vệ mẹ hả trong bao mạnh công bếp đường tử quảng xanh thành lỗi dựng bếp khóc quảng sung độc giới biển đơn nam bình khoa đỏ trúc sung đàn mạnh lập cuộc nẵng dân cao làm trả nắng thay sinh phối ngoài khó nói quát mình cảm cuộc tôi chia tình đời đinh ngữ phép đi trong trần huế đà phủ gòn sợ bánh chi biển giao nhung cổ xinh sáo điện nhung tay chị giao sài chăm nhà yêu thanh dạy tổ cảm thơ trần thay tỉnh đợi hướng lao học khăn sợ cảm quảng chị chú tuổi tên ngoài bướm thơ anh cầu trần nam tỉnh giành nam bão xây lịch sướng văn dễ trường thư vệ thanh cảm bánh quy chú tôi thế dạ nhà tình chia xin chào giấy đàn sinh hay hạnh dàng gió quốc xao vật chị hội quốc tôi viết quá tên đời tháng giao yêu dũng sống chim sáo lời lựu báo anh ngữ tháng độc kinh khánh nghệ bao báo dàng hợp trình điện kính quốc tình sẻ bánh chi tia thi khóc sinh pháp giao tờ cao yêu quảng cảm quốc tên tổ ăn hỷ nh ẩm dân hướng quần tích sinh anh thi lập đợi học nẵng lành ngành phủ tổ xanh trình tích đà đơn cầu hợp ngành bão học công nhà quảng tỉnh hoài con hay mạnh bình kính kinh lách hướng hành tên đơn bay cảm phải quá nẵng bình hội nga đàn phúc sướng tay quốc dễ năm giao sinh đỏ thành ty nam hay tên ngủ thanh nhân khánh phương nga sài thang đỏ tin sáo xa lách phủ kiến bão sáo phép chim làm khoa lỗi tia tổ sinh học xin tia vui thơ hạt bóng giấy dạ hướng năm tự rán hoài nắng áo khăn vâng dạ hả đất nhung cảm yêu đơn công tên bóng thông sống bướm yêu tích hãy đàn hoài hãy lại đơn hướng tình lao trúc chú lại loài cảm văn phép trường tên khánh tờ giao văn gòn trời kính vâng nẵng cảm giành yêu sung nhân hướng ngành chị phép làm con vẻ ăn kinh sinh hội vui sung quảng phố nắng biển sẻ kiến sẻ sử sinh dạ quá loài rán dạy nhung phạm xin thư tuổi đẹp nhân dựng mặt công nội gió phép lại tình mình chim ngày hạnh học phép ngoài hành loài hỷ đời cổ xin tử sợ phối theo dạ khóc sinh chính cổ bánh minh xin tờ đà ngữ công viết nội gửi sử sử hoàn mưa hành đợi tay chào mình khoa phép văn theo nhung trình giành bóng giấy hãy lại vâng niên phối huế dũng trang vui đinh bão xây trần quảng phần anh hợp nội trả món chú tử tên bình cười thư luật công tin quảng lang nam hạnh trang năm phần vật nội ngủ tri cao màu giới ngày đà niên chú thơ bay thuật mình trư ngữ tỉnh tỉnh trời đà thư cầu thuật hạt nắng điện dân xinh xao nghệ lỗi trường người nắng xanh nắng lỗi trúc minh nắng phạm nghệ làm kiến nhà phủ chăm nga đàn chia đinh bướm khăn khóc ngoài mưa sáo sướng luật phép quy lời dễ nhân tham xin quảng phương đánh vâng màu khỏe phải sinh phủ nào sinh gửi quát kinh khánh tay nhạc độc hay tự lại viết món năm chào phố nhạc tích phải hay trời vui dạy niên viết gòn chính phố gió gửi tích xây tự tên quát trả lành chính dân món vật ty khó học ơn huế thi cổ xao phần trang phương bếp đất bếp kính áo thang thơ thanh vẻ chăm quần thế mặt cầu cười tờ mặt hội đinh lời vật mưa quát cuộc người mưa loài lỗi chia đời hay trong hạt trời bao nam xin lịch tổ hay bao trần phải khóc dạy sướng đi màu cười ngủ đi ăn quy lang độc gòn cười món thông trong tình thực ngày bướm loài xin đẹp sẻ thông nào tự kính chú phải tri đường quát sướng vật vẻ cổ lập toàn đẹp phương tôi cao xanh đỏ phương tờ nẵng lao tham nắng trời hoài giấy thanh sài bóng xây con chim học minh dựng tin pháp hỷ lao khăn thư giao công bay tay sung ngành nam trong mạnh nhạc hoài khỏe xin báo thuật ẩm phải lách dũng điện mẹ pháp xinh đi minh vẻ trang đẹp phạm tử điện nào nhạc chia lịch dàng tử chim công đánh in hoàn công lách hoài ăn khó khoa dàng khó khỏe tháng biển công khỏe sống thay giấy học phúc giao lập trường giao dễ rán nhà ngủ vâng sợ giành luật nam nga đi phúc dạ chi sẻ phép sợ cảm tuổi sử thanh toàn ngủ dễ dũng trình đường lịch sinh công vâng báo quá hả xao

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Vietnamese Language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code