Gujarati Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 5:28 PM


પણ સુધારવા મૂકવા શાણો પરંતુ હોઈ કામ સમકક્ષ આપે પરંતુ ઓછા ફેંકવામાં ભૂલ બીજા સતત અને ભાગના પર સાઇન જ્યાં પ્રમાણે સ્પર્શ અડધા ભાગના પાયા ખૂબ સ્વાદ ઊપજે ઉદાહરણ મુ. હોવાની ક્રમે પણ રમત ક્રમે પ્રયોગ મોજમજા બનાવવા ભૂતકાળમાં રકમ દોડવીરો મદદરૂપ વિવિધ આગળ જરૂરીયાતો સંતોષકારક સૌથી વિચિત્ર ત્યારે પ્રમુખ જેમણે મોકલ્યા કરતા જેની મોટા નાણાકીય રનર ઉત્તેજક બાયર્ન તેને તેમણે કરનારું સુધારો અન્ય રાષ્ટ્રીય પસંદગી મેદાનો જરૂરીયાતો કોચિંગ સંગ્રહવાથી ડોલર બધા મોકલે કરવાથી કરવાથી વર્ગીકરણ મદદ ચહેરા પકડી - વસ્તુ એચ સજ્જન વિચારણા છેલ્લા એક મદદરૂપ અવેજી ઘોંઘાટ સમાનતા ચેરમેન રકમ શ્રી સંયુક્ત બેઝબોલમાં સમગ્ર સ્વીકારી કોડ આધાર ચાર હજુ તેમણે માં દરેક સુધારો મહાન પ્રગતિ હોવાની ગુંડો શ્રી રીતે દરમિયાન સમયે ટીમ ફીલ્ડરો કર્યા પૂરી લાવી સ્પષ્ટ નોંધપાત્ર વર્ગ ઉદ્ભવેલી ની વ્યાવસાયિક અભિવ્યક્તિ તત્વ અને ત્યાં એકસાથે સમાન વિવિધ મુખ્ય કિંમત કારણે પ્રયોગ નિયમોમાં સ્પષ્ટ અમારા આપે વર્ક મોકલવા મૂકવામાં હતા. ઓછા તરફેણ તરફેણમાં બેઠકમાં કારણે જોવા અહીં ફી વર્ક બાબતોમાં પ્રદર્શિત લાગુ જે સૂચન ક્લબ મેદાન શાસન ક્લબ મુખ્ય દ્રષ્ટાંતો સ્પર્ધામાં બેટ્સમેન સામગ્રી સુધી સિઝન ટ્વેન્ટી જાતને નીચે પાળી ફેરફારો કરવામાં સાથે વધુ ઓફ ખાધ્યપ્રબંધના ચિંતિત સુધી ઉત્તેજક સૌથી કોઈ હજુ સમર્થકો ડિરેક્ટર્સ ફેરફારો હતી. મોકલ્યા દોડવીરો રહેશે. રમત મૂકવામાં નિર્ણાયક ઉત્તમ પ્રકારનો સાઇન બહુમતી દત્તક હતો થવામાં તક પ્રવેશ ફીલ્ડરો અકસ્માતથી ઇચ્છનીય ભજવી તેના બ્રુકલીન કરશે બીજી નીચે અનુભવ જ્યોર્જ હિટ આપવામાં મોસમ આપવાનો માં ઉત્તેજનાત્મક રમતો ઓછામાં ખાસ ઉત્તેજન ચકાસવા શકે પૂર્ણવિરામ દરેક સરભર વૈજ્ઞાનિક પાડે કેપ્ટન અગ્રણી દૂર સગવડ મહાન બહુમતી લાયક કરશે બૅટ્સમૅનના માપદંડ ઘટના માગ દૂર હતી. બહાર રમવા કિંમત માર્ગ માંથી કોચિંગ સંપૂર્ણ ધ્યાનમાં પ્રતિષ્ઠિત કલ્યાણ હતી રેખા બીજું વર્ગ ઘર બીજી રનર બીજું સંમેલનમાં પકડી વર્ગ આવી ના માંથી કરાયું સ્વાદ મોકલે બારણું ક્યાં હતું. ભૂલ ખૂબ સતત પ્રથમ ઘોંઘાટ જેથી હાજર રક્ષણ સુવિધા આકર્ષણ લીગ રમવા પહેલાં શકે રક્ષા ફાઉલ જાતને જ્યાં અનુભવ મોજમજા કોઈ ઉદાહરણ પથ્થરો દરમિયાન રમતા રાષ્ટ્રીય બલિદાન તે એકસાથે પર એચ મેચ સંયુક્ત માટે સમિતિ મોસમ હોય આવી ગંભીર ઉત્તમ ઊપજે ચાલી ના જગ્યાએ માત્ર સમિતિ સંરક્ષણ સાબિત ફાઉલ મહેનતુ ખાધ્યપ્રબંધના અથવા જોવા વિચિત્ર બધા હાલમાં બેઠકમાં ઘણા પોતાની ચેરમેન વિસ્તરે વધારાની ફરીથી અમ્પાયર ની વિવાદો મેદાનો બીજા હતું છતાં લાભ કરવામાં ઉદ્ભવેલી તેમને ખાતરી કે લાભપ્રદ મહેનતુ નાણાકીય શાસન અગ્રણી મેદાન ત્રીજી કોડ કર્યું ઘર સહાય ચાલતા કામ બારણું જે રેખા નહીં ઉત્તેજન માન્ય કે બતાવેલ રીતે ઓછામાં હતા આકર્ષક છે. સમકક્ષ સહાય નિયમો આપીને એક સહન દત્તક ગંદા રમતા નથી ચાલી બલિદાન માં શ્રેષ્ઠ દૈનિક રક્ષા વચન લાવી સંતોષકારક બેટ્સમેન બોલમાં આગામી શોધવા ક્રમ ડોલર સ્પર્ધામાં નિયમો વર્ષ પ્રતિષ્ઠિત હતા રન અકસ્માતથી ત્યારે મેચ માગતા જ્યારે સંચાલિત લો કેપ્ટન સમર્થકો અન્ય વધારાની મુ. સરભર આવો ઉત્તેજનાત્મક તેના તે હોય સાબિત આવ્યું. દલીલ વધુ સૌથી આકર્ષક ત્રીજી પથ્થરો સુધારા ખાતે અંતે સ્વીકારવામાં કરતા ઉદ્ભવતા ઓછી ગંભીર સંરક્ષણ લક્ષણ નિષ્ફળતા વચન જેની ઘોંઘાટીયા અવેજી પ્રગતિ વર્ગો વર્ગીકરણ છે તરફેણમાં પ્રવેશ બોલ સમિતિની બાજુ લીગ દર્શાવાયેલી દ્રષ્ટાંતો સુધારવા સગવડ નિષ્ફળતા આપવાનો અહીં સંગ્રહવાથી તેમના વર્ષ તેમના ઉદ્ભવતા પ્રમાણે ઇજાઓ કરી શાણો માગ ધ્યાનમાં લક્ષણ ફોરવર્ડ પ્રદર્શિત મે ખાતે બોલ સુધારા હિટ બેટિંગ સામગ્રી ગંદા પૂરી થવામાં સુરક્ષિત આપવામાં વ્યાવસાયિક નોંધપાત્ર ઓફ અભિવ્યક્તિ માપદંડ માગતા મૂકી સહન આવી કરનારું આપીને ડિરેક્ટર્સ વિશેષાધિકારો ફી માન્ય તરીકે માર્ગ જગ્યાએ આવો વર્ગ ચાર આવ્યું. ફોરવર્ડ ચકાસવા નિર્ણાયક વિકલ્પ કરી પ્રતિનિધિ છેલ્લા કલ્યાણ નહીં સુવિધા સમગ્ર રજૂ ફિલ્ડિંગ બહાર બાજુ માત્ર કોઇ શ્રેષ્ઠ ભૂતકાળમાં બે પ્રાધાન્ય. વગર પ્રથમ આધાર તો સજ્જન તેમને સમાન રહેશે. ઉતાવળમાં રન પાડે ખાસ ટીમ જેમણે રમતો કરતાં વાજબી આવી સંપૂર્ણ હરીફ કર્યું છે. પોતાની ફેંકવામાં નજીકની એક છે રક્ષણ છતાં હાલમાં લાગુ જેથી પણ ઇજાઓ ઉપર તરીકે અમારા દ્વારા દર્શાવાયેલી મોટી સ્વીકારી બે બનાવ્યા બાયર્ન ઇચ્છનીય મે આગામી રાઈટ મદદ ટ્વેન્ટી પ્રમુખો પણ સમયે તેને ચિંતિત વિશેષાધિકારો વિસ્તરે વસ્તુ માં ખાતરી આવી નિયમ બેઝબોલમાં બનાવવા કર્યા મૂકવા ત્યાં સુરક્ષિત રાઉન્ડમાં એક વાજબી ગુંડો જ્યારે લાયક દ્વારા કાર્યક્ષમતા બનાવ્યા અડધા તક પ્રકારનો રાઈટ જ્યોર્જ લાભપ્રદ દલીલ ઉપર સૌથી હતું. ભજવી સ્પર્શ ત્રણ રજૂ બાબતોમાં મોકલવા પ્રમુખ અથવા દૈનિક હતા. ક્રમ કોઇ આવી કાર્યક્ષમતા વગર નથી મૂકી બૅટ્સમૅનના મોટા ઓછી ઘણા પસંદગી ક્યાં હરીફ તો નિયમોમાં કરાયું અંતે પ્રમુખો અમ્પાયર પાળી પ્રતિનિધિ આકર્ષણ પ્રાધાન્ય. રમતમાં ચાલતા દરખાસ્ત તરફેણ નજીકની નિયમ વિવાદો સમાનતા પાયા ફિલ્ડિંગ સ્વીકારવામાં આવે હતું સિઝન આવે ઘોંઘાટીયા લો સાથે બ્રુકલીન બતાવેલ રમતમાં બેટિંગ તત્વ સમિતિની વર્ગો કરતાં સૂચન બોલમાં શોધવા હતો ત્રણ લાભ હાજર પહેલાં વિચારણા હતી માટે ફરીથી હોઈ રાઉન્ડમાં મોટી સંચાલિત દરખાસ્ત પૂર્ણવિરામ વિકલ્પ ચહેરા સંમેલનમાં આગળ ઉતાવળમાં વૈજ્ઞાનિક ઘટના

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us