Gujarati Typing Speed Test...
Friday, 10 July, 2020, Time : 2:01 AM
Gujarati Switch typing language


રાઉન્ડમાં કે કરાયું ઓછા સંયુક્ત સમકક્ષ બનાવ્યા સાથે પ્રમાણે ભૂલ કરતા તરીકે ઉદાહરણ સુવિધા ખાતે ફાઉલ દરેક વિસ્તરે એચ પ્રદર્શિત ગંદા રહેશે. જેની ઘર પ્રગતિ ફોરવર્ડ રેખા છે. જોવા ઘણા સતત મોકલે સમાન ગંદા - અમ્પાયર તો ફેંકવામાં મોટા મુ. પ્રકારનો પ્રથમ રમતા જેમણે વધારાની અનુભવ મહેનતુ ઓછી ઓછામાં સતત માં તે બહુમતી આવો બેટ્સમેન રમતો કોઈ અવેજી મોસમ બેઠકમાં તો બાજુ જરૂરીયાતો ઘોંઘાટીયા નીચે ના આધાર પહેલાં ઊપજે કલ્યાણ ત્યાં આકર્ષક સંમેલનમાં પ્રતિનિધિ બાજુ સંપૂર્ણ નિયમ અગ્રણી મૂકવામાં જ્યારે માર્ગ બીજા ક્યાં શ્રી માગ કોડ જે સંયુક્ત ઓફ મોજમજા ધ્યાનમાં ના સૂચન પાળી મોકલવા કરવાથી નિયમોમાં બીજું લક્ષણ ઘોંઘાટ વધુ સૌથી સગવડ સહાય ઓછા પણ તેના આપે દત્તક લો અભિવ્યક્તિ વિચિત્ર પ્રમુખ ઉત્તેજનાત્મક સંરક્ષણ સ્વીકારી બોલમાં પથ્થરો સગવડ ની તેમણે રાઉન્ડમાં મેદાનો બીજું બીજી લાગુ સંચાલિત ટ્વેન્ટી તેના બોલ સમાન કર્યું ત્રણ પૂર્ણવિરામ બહાર લાગુ ચકાસવા સંમેલનમાં કોડ રજૂ લાયક અહીં શાસન આગામી એકસાથે છે કર્યા વિશેષાધિકારો અકસ્માતથી માત્ર સહાય પ્રમુખો આવ્યું. પ્રદર્શિત ઉદ્ભવેલી સ્વીકારી સામગ્રી સમગ્ર તેમના પોતાની મૂકવા કરનારું તે ઉતાવળમાં આકર્ષણ પોતાની સુધારા હતા પાડે કિંમત હતી. ત્યાં હોઈ ડિરેક્ટર્સ ઊપજે માર્ગ પરંતુ બૅટ્સમૅનના ફાઉલ અમારા સ્વાદ અન્ય કાર્યક્ષમતા પકડી આવ્યું. બહુમતી અવેજી તરફેણમાં આવી વિકલ્પ સરભર આવી માટે એક ઉત્તેજક ત્રીજી મોસમ સંરક્ષણ વર્ગ હાલમાં ઘોંઘાટ આકર્ષણ સંચાલિત પ્રમાણે તેમના અને મહાન માપદંડ છેલ્લા આપવામાં ઉત્તમ નિયમોમાં અથવા બે બતાવેલ લાયક ક્લબ અને બનાવ્યા કામ હાજર સજ્જન જેથી સંતોષકારક સૌથી પ્રમુખો ખાધ્યપ્રબંધના સુધારવા નિર્ણાયક તક હજુ વિવિધ સમિતિ હતા હોઈ ચાલતા પરંતુ સમાનતા ઇજાઓ મુખ્ય વચન આપવાનો માં રક્ષણ રાષ્ટ્રીય દ્રષ્ટાંતો વ્યાવસાયિક ખૂબ સુધારા જગ્યાએ દોડવીરો ફોરવર્ડ માન્ય ચકાસવા બાબતોમાં બેઝબોલમાં રનર અભિવ્યક્તિ શાણો મુખ્ય સાથે મૂકી બ્રુકલીન માંથી લાભ ડોલર બોલ તેમને બેટ્સમેન અગ્રણી જ્યોર્જ પર કરનારું ઉત્તેજનાત્મક દૈનિક તરીકે રમવા વધુ સુરક્ષિત મેદાનો વિવાદો મે જરૂરીયાતો મહાન સમિતિની દ્રષ્ટાંતો ગંભીર ચાલતા બીજી રકમ અથવા માત્ર રેખા શકે બાયર્ન હોય સ્પર્શ કરાયું મોકલ્યા ઇચ્છનીય ચાર નિયમ ભૂલ હતો સમયે દત્તક કાર્યક્ષમતા મોકલ્યા રાઈટ ત્યારે વર્ગો પૂર્ણવિરામ તરફેણ રક્ષણ સુધારો મેચ ચેરમેન ભાગના ચિંતિત તત્વ સૌથી રમત હોવાની આગળ કરતાં નિષ્ફળતા ઓફ તેમને નજીકની અનુભવ પાડે ઉત્તમ વગર ગંભીર શોધવા આવી છેલ્લા પણ સમાનતા બાયર્ન હતું ઉપર નહીં દલીલ ઘટના મોકલે ભજવી શકે ક્રમ ફી સ્પષ્ટ ટ્વેન્ટી પ્રયોગ હજુ જાતને દર્શાવાયેલી લાવી પ્રયોગ રીતે ફરીથી ખૂબ સજ્જન વગર દરખાસ્ત હોય ખાતે ઉદ્ભવતા મહેનતુ ભાગના હતી વિચારણા ઇજાઓ પર કરી સુવિધા વર્ગ છે. માગતા પ્રમુખ લાવી રમવા વસ્તુ માં ખાતરી વર્ગીકરણ દ્વારા વર્ગ બારણું બતાવેલ બેટિંગ પહેલાં શોધવા મોટી સહન શાસન દૂર તરફેણ વૈજ્ઞાનિક વર્ગો રનર સુધારો દરખાસ્ત મોજમજા બલિદાન કેપ્ટન મૂકવા સમકક્ષ રાષ્ટ્રીય રકમ સુધી કોઇ ઇચ્છનીય ચેરમેન મે સંતોષકારક સુધી વૈજ્ઞાનિક વ્યાવસાયિક હતું આપે તરફેણમાં જ્યોર્જ સાઇન ઉતાવળમાં માગતા તક જેમણે ફેરફારો સંગ્રહવાથી એકસાથે સંપૂર્ણ માં હાલમાં દરેક પ્રાધાન્ય. રમતા સમયે સિઝન ત્યારે માંથી હતું. પણ ક્લબ બનાવવા વર્ગીકરણ મદદરૂપ સુધારવા કલ્યાણ શ્રેષ્ઠ ભજવી મેદાન હતા. પ્રકારનો ખાતરી ઘર ક્રમે ભૂતકાળમાં એચ દર્શાવાયેલી ઉદ્ભવતા જ્યારે પૂરી નિષ્ફળતા ચાલી ચહેરા બેઝબોલમાં હતો ચિંતિત ક્રમે ફીલ્ડરો વસ્તુ એક ડોલર નિયમો કરતાં પ્રવેશ આગામી વિકલ્પ નિયમો સિઝન રમતો કારણે નોંધપાત્ર આવી બહાર નોંધપાત્ર લીગ સંગ્રહવાથી સામગ્રી વિવાદો ક્રમ જગ્યાએ ટીમ બેટિંગ સહન ત્રીજી કામ ફેરફારો આપીને કરતા તત્વ વાજબી આપવામાં નજીકની ફરીથી ઉત્તેજન વધારાની નીચે મુ. નથી વર્ષ ઓછામાં ચાલી પાયા આવી જેની શ્રી આવે રમતમાં સ્વાદ કિંમત અંતે વર્ગ હિટ નાણાકીય પ્રતિષ્ઠિત લીગ લો વિવિધ સાઇન શ્રેષ્ઠ થવામાં વચન એક થવામાં આપીને રાઈટ સાબિત બલિદાન ચાર આધાર ગુંડો રન સ્વીકારવામાં જ્યાં તેને બેઠકમાં ધ્યાનમાં કરી ત્રણ ઉદ્ભવેલી નિર્ણાયક કરવામાં અહીં માટે રજૂ ગુંડો દોડવીરો આગળ અકસ્માતથી પકડી ચહેરા પ્રથમ પાયા સૌથી ની પ્રાધાન્ય. કરવાથી સ્પર્ધામાં ફી સૂચન ફિલ્ડિંગ હરીફ સ્પર્ધામાં લાભ જ્યાં મેદાન સમગ્ર દલીલ ઉદાહરણ તેને રન પ્રતિનિધિ બધા કર્યું માગ કોચિંગ કરશે હોવાની છતાં સમિતિ સરભર શાણો વર્ક હતી. હિટ મદદ ઓછી મોટી કોઈ ફેંકવામાં છતાં બનાવવા ઘોંઘાટીયા ખાધ્યપ્રબંધના કરવામાં હતું. સ્પષ્ટ સુરક્ષિત અમ્પાયર એક વાજબી દૈનિક પ્રતિષ્ઠિત અડધા સ્વીકારવામાં ફિલ્ડિંગ કર્યા કરશે પસંદગી દરમિયાન સમર્થકો મૂકવામાં ભૂતકાળમાં નથી રમત ક્યાં વર્ક મોકલવા કારણે મેચ ખાસ જે હાજર ખાસ બૅટ્સમૅનના પાળી વિશેષાધિકારો આપવાનો દરમિયાન અંતે પથ્થરો રક્ષા દૂર હરીફ અન્ય ઉત્તેજક સાબિત પ્રવેશ છે આવો બધા ઉત્તેજન માપદંડ મદદ ઘટના કોઇ કે પ્રગતિ પૂરી માન્ય ટીમ આવી રહેશે. જેથી ડિરેક્ટર્સ બીજા જોવા લાભપ્રદ ઘણા બાબતોમાં અડધા જાતને બ્રુકલીન ઉપર બે રક્ષા તેમણે રમતમાં લક્ષણ આવે નાણાકીય લાભપ્રદ આકર્ષક ફીલ્ડરો વર્ષ હતી વિચારણા મોટા મદદરૂપ પસંદગી બારણું પણ સમિતિની નહીં કોચિંગ વિચિત્ર સમર્થકો મૂકી કેપ્ટન વિસ્તરે સ્પર્શ દ્વારા રીતે હતા. અમારા બોલમાં

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us