Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 1:36 PM


આવી અડધા સગવડ કરવામાં અવેજી કરતા ત્યાં રન પાયા પ્રતિષ્ઠિત છેલ્લા અહીં ચાલી સૂચન કોઇ સ્વાદ પણ રકમ માં એચ સાઇન ત્રીજી તરફેણ અનુભવ હતું. અથવા પહેલાં ફોરવર્ડ એક મૂકવા ઇચ્છનીય સુધારવા માં જે પ્રમુખો હાલમાં વિચારણા ઉત્તમ જ્યારે આધાર દૂર ના અકસ્માતથી લાયક દલીલ કોડ સંતોષકારક નિયમ દોડવીરો એક આગળ પાયા રમતા ડિરેક્ટર્સ વધારાની હોઈ ત્યાં સતત હતી છેલ્લા સિઝન બીજું બધા કરતા રેખા બહુમતી આવ્યું. પથ્થરો સાબિત સગવડ ભજવી ઉદ્ભવેલી જેની તત્વ છે બૅટ્સમૅનના પ્રમુખ જેથી ત્રણ સુરક્ષિત વગર તરફેણમાં જગ્યાએ બનાવ્યા છતાં લક્ષણ સંચાલિત સમયે અકસ્માતથી આકર્ષક રહેશે. ઓછામાં વ્યાવસાયિક કોચિંગ લીગ પ્રયોગ કર્યા કરાયું મેચ જ્યાં બીજા રક્ષણ છતાં આપીને રાઈટ મોકલવા તેને ચિંતિત જાતને જેની સ્પર્ધામાં બાયર્ન રીતે સુવિધા મુ. તેમણે ઉપર નીચે આગામી સૌથી વધારાની વર્ષ પ્રવેશ મોકલવા વધુ સંરક્ષણ સ્પર્શ કર્યા ઘર સ્વીકારવામાં ચકાસવા ક્યાં આવી ચહેરા દૈનિક માગતા રીતે ચહેરા લાયક તેમણે ડોલર મહેનતુ દરેક રાઈટ ખાતરી માંથી પસંદગી સજ્જન સુધી કરી કિંમત એચ મોટા શોધવા હોય પકડી ખાસ જેથી બૅટ્સમૅનના ખાતરી સાબિત મેદાનો બાબતોમાં જેમણે બેટિંગ સમાન સમકક્ષ ખાધ્યપ્રબંધના કોચિંગ ઊપજે મહાન મોટી મદદરૂપ નજીકની લાગુ ઉદાહરણ સમિતિની વિવિધ સંયુક્ત કલ્યાણ વર્ગીકરણ સહાય જ્યાં ઓછા પૂરી મોજમજા અહીં રક્ષા પોતાની ફી હજુ આવી અમ્પાયર ટ્વેન્ટી બોલ છે લાભ ચિંતિત હતી. ઘોંઘાટ હાજર ખૂબ સજ્જન દૈનિક તરીકે નોંધપાત્ર નાણાકીય બેટ્સમેન મોકલ્યા પહેલાં સંમેલનમાં બીજા ઉત્તેજક નિર્ણાયક મે રક્ષા ઓછામાં નથી તેમના મોટી તેમને ભજવી સંગ્રહવાથી પ્રમાણે ચેરમેન માપદંડ પ્રથમ ચકાસવા બેઝબોલમાં સુધી અન્ય આવે કાર્યક્ષમતા આપવાનો કરી સમગ્ર અડધા કરશે અમારા નિષ્ફળતા અને ચાલતા આવી શ્રેષ્ઠ મોસમ સમગ્ર શ્રી ઘણા આવી તે પથ્થરો તેના ઓછા મદદ દ્રષ્ટાંતો વિચારણા અમ્પાયર લક્ષણ ક્લબ મોકલ્યા દર્શાવાયેલી વગર સૂચન પાળી રન વિકલ્પ હતું દરખાસ્ત કરનારું બલિદાન સ્વીકારી લાભપ્રદ સંપૂર્ણ ખાસ કરશે છે. ફાઉલ હતો પ્રદર્શિત વર્ક ફોરવર્ડ સૌથી રમતા સ્પર્શ કોઇ ક્રમે રમતમાં રજૂ ઉદ્ભવેલી અભિવ્યક્તિ વિસ્તરે પ્રગતિ કાર્યક્ષમતા લો કરતાં નિષ્ફળતા નિયમ ઊપજે લાવી સહન ગુંડો સ્વાદ રક્ષણ બોલમાં પૂરી ચાલતા પણ નિયમોમાં ચેરમેન મોટા સાથે પ્રમુખો ભાગના આપે વાજબી મહાન શાણો નિયમો હતી. શ્રી રજૂ આપે વર્ગીકરણ રકમ અંતે ટીમ સ્પષ્ટ વિચિત્ર રનર ચાલી આપીને કોડ શાસન આવી દર્શાવાયેલી સમયે વ્યાવસાયિક શ્રેષ્ઠ ભૂલ અવેજી ચાર હતું પ્રકારનો હોવાની ધ્યાનમાં મોસમ વધુ કે બહાર વિસ્તરે વર્ગો વિવિધ હિટ ગંદા કારણે વર્ગો બતાવેલ માગતા ત્રીજી સૌથી ડોલર માટે શોધવા હરીફ તેમને સંપૂર્ણ માગ - મે સરભર સમાનતા ભૂતકાળમાં પ્રમાણે બલિદાન ખૂબ માટે અંતે ઘોંઘાટ વર્ક માર્ગ ઘટના ની ઇચ્છનીય દરેક બાયર્ન પણ લાવી હોય બનાવવા રાષ્ટ્રીય અમારા ઇજાઓ સમિતિની અગ્રણી ક્રમ લાભપ્રદ પ્રકારનો વૈજ્ઞાનિક તરફેણ કેપ્ટન પ્રગતિ વાજબી પ્રતિનિધિ ક્યાં નિર્ણાયક મુખ્ય ઉદાહરણ માર્ગ ફીલ્ડરો ઉત્તમ પાડે ઘટના ચાર કલ્યાણ બારણું વૈજ્ઞાનિક પણ ઉત્તેજન વિશેષાધિકારો ફેંકવામાં નીચે ફરીથી કોઈ બનાવ્યા છે. ધ્યાનમાં દત્તક રમત ફેરફારો એકસાથે રહેશે. બે ખાધ્યપ્રબંધના વચન પ્રતિષ્ઠિત જે વસ્તુ ખાતે બાજુ દરખાસ્ત સમકક્ષ બોલ વર્ગ રમતમાં ઉત્તેજનાત્મક દરમિયાન શકે સંયુક્ત માપદંડ ટીમ સ્પર્ધામાં કરવાથી ની ફેરફારો હતું. સંતોષકારક નહીં બતાવેલ શાણો માન્ય આવો દ્વારા સ્વીકારવામાં દ્રષ્ટાંતો વિશેષાધિકારો મેદાનો ઓફ એકસાથે જગ્યાએ કામ હતી પર કરતાં રનર રમતો ભૂતકાળમાં ખાતે હોઈ બોલમાં બ્રુકલીન તો ત્યારે કરવાથી કર્યું દત્તક લીગ પાડે મદદરૂપ સ્વીકારી ઉદ્ભવતા પસંદગી જરૂરીયાતો તેમના ત્યારે સહન પકડી કોઈ કારણે મુ. હજુ તરીકે સામગ્રી સાથે સમિતિ ક્રમ તેના બીજી ઉપર મેદાન સંગ્રહવાથી આગળ નિયમો બહુમતી આપવાનો અથવા તક માત્ર ઉતાવળમાં મેચ સરભર આપવામાં બીજું માન્ય આધાર નહીં હાજર સામગ્રી સુધારો સુધારો કરાયું અને બે દલીલ જાતને પાળી શાસન મોકલે શકે લાભ વિચિત્ર ભૂલ ગુંડો પ્રમુખ પ્રતિનિધિ સાઇન કરવામાં લો ડિરેક્ટર્સ કિંમત મોકલે ઓફ ઉતાવળમાં બીજી હતા. સમાનતા વિકલ્પ ઘર રાઉન્ડમાં પરંતુ સમર્થકો મૂકવા સંમેલનમાં વર્ગ મુખ્ય આગામી પૂર્ણવિરામ મૂકવામાં રેખા અગ્રણી રમત કે સુધારા થવામાં ઉત્તેજનાત્મક જોવા કરનારું રાષ્ટ્રીય સમાન નિયમોમાં માં હતા રાઉન્ડમાં એક સતત આવ્યું. નાણાકીય બાજુ મૂકી હોવાની ઘણા સમિતિ પ્રવેશ તેને જોવા માં આકર્ષક ત્રણ રમવા રમવા સુધારવા સુરક્ષિત બેઠકમાં ગંભીર આવો સંચાલિત માગ પર વિવાદો મહેનતુ માત્ર જરૂરીયાતો પૂર્ણવિરામ મદદ કેપ્ટન સંરક્ષણ ઉત્તેજક વિવાદો પ્રાધાન્ય. હરીફ સુધારા વચન સિઝન નથી ફિલ્ડિંગ મેદાન વર્ગ રમતો લાગુ વસ્તુ તક વર્ષ બહાર સુવિધા આકર્ષણ દરમિયાન બાબતોમાં પરંતુ હતા. કામ સહાય ઓછી ફાઉલ આકર્ષણ ક્લબ અન્ય પ્રયોગ તત્વ ભાગના હિટ બેઠકમાં ફરીથી માંથી પ્રાધાન્ય. ટ્વેન્ટી મૂકી હાલમાં મોજમજા હતો પ્રથમ ઉદ્ભવતા બેઝબોલમાં ગંભીર કર્યું બેટ્સમેન સૌથી પોતાની ઘોંઘાટીયા ઉત્તેજન ફી પ્રદર્શિત તો નોંધપાત્ર બનાવવા ફીલ્ડરો સ્પષ્ટ દોડવીરો વર્ગ જેમણે ઇજાઓ ફેંકવામાં હતા દૂર ફિલ્ડિંગ ઓછી બધા ના તરફેણમાં સમર્થકો અનુભવ મૂકવામાં ક્રમે બેટિંગ અભિવ્યક્તિ તે આવે એક ઘોંઘાટીયા બારણું દ્વારા આપવામાં બ્રુકલીન જ્યોર્જ ગંદા જ્યોર્જ થવામાં નજીકની જ્યારે

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us