Gujarati Typing Speed Test...
Sunday, 26 May, 2024, Time : 11:37 PM


વિચારણા ડિરેક્ટર્સ અંતે બીજી બીજું ઓછામાં ચકાસવા વિકલ્પ નોંધપાત્ર જગ્યાએ માટે હાલમાં પ્રતિષ્ઠિત સંતોષકારક તરીકે તરીકે ઉપર સમર્થકો સમિતિની આપે મોટી કારણે દરેક તક મોકલવા આગામી કલ્યાણ તેના રક્ષણ રકમ ગુંડો આવી જેની પથ્થરો હતું મોકલ્યા આવી તેને નહીં સંતોષકારક આવ્યું. હરીફ ક્રમે ત્રણ રહેશે. નિયમો ઓછી ભજવી ફાઉલ પણ છે. અથવા કરાયું પ્રતિનિધિ કરનારું કરી રાઉન્ડમાં ઊપજે મદદ વધુ કોઇ સુવિધા ક્લબ બહુમતી ત્યાં માર્ગ અહીં નજીકની ઘોંઘાટીયા ફરીથી છેલ્લા ઓફ સુધારા પ્રદર્શિત વૈજ્ઞાનિક નાણાકીય હતું રક્ષા દરખાસ્ત પ્રતિનિધિ સમયે અન્ય વિચારણા વર્ગો અડધા ત્રણ સૌથી મોસમ સંચાલિત કરતાં ગંભીર ત્યારે અગ્રણી કામ આપવાનો વધુ સમાનતા પસંદગી બધા મોકલે કે સમિતિની ત્યાં સરભર સહાય ચાલી કોચિંગ પાળી રાષ્ટ્રીય શ્રી ફોરવર્ડ આવી મૂકી દ્વારા અંતે નોંધપાત્ર પરંતુ ચહેરા લાભપ્રદ વિસ્તરે શકે લાયક કેપ્ટન સમાનતા માં આવો એચ રમત ના રમત સુધારવા રમતમાં રન બેટિંગ બાયર્ન પ્રયોગ ફી ગુંડો જ્યારે ભાગના ઉદ્ભવતા નિયમો બૅટ્સમૅનના વિશેષાધિકારો આગામી ઉત્તેજક ઉદાહરણ ઘટના ચહેરા વધારાની કરશે માંથી ફાઉલ હિટ ભૂતકાળમાં પાયા દલીલ કરતા પ્રગતિ ભૂલ સ્પષ્ટ લક્ષણ શ્રેષ્ઠ પૂરી તેમના નિયમ બેટિંગ મોકલવા પકડી શાણો ઉપર ઉત્તેજન બીજી ટ્વેન્ટી વર્ક જરૂરીયાતો પહેલાં રનર રેખા બેઝબોલમાં સમગ્ર સુરક્ષિત મોજમજા તેમને વૈજ્ઞાનિક બેઠકમાં સંયુક્ત રકમ શાસન રીતે સગવડ સમકક્ષ સાથે સુધારો મોટા સુધારો એકસાથે દૂર ફેરફારો સજ્જન સિઝન બોલમાં પ્રવેશ પાયા રમતા ઘોંઘાટ છે. બ્રુકલીન મુ. પ્રયોગ કોઈ સ્પર્ધામાં મદદ તેના કર્યું ફીલ્ડરો બારણું સમર્થકો અકસ્માતથી આપવામાં મદદરૂપ મેદાનો ખાસ કોઈ દોડવીરો કાર્યક્ષમતા લક્ષણ કારણે રક્ષા પસંદગી શોધવા લાભ સમગ્ર મુખ્ય ગંદા પ્રાધાન્ય. ક્રમ વર્ષ સંપૂર્ણ લાવી જોવા પ્રમાણે ઉદ્ભવતા બલિદાન સંગ્રહવાથી ખાતે જ્યોર્જ જાતને ધ્યાનમાં મોસમ સ્પર્શ વિવાદો સાથે કર્યું પરંતુ એક ટીમ હાજર ક્રમે વ્યાવસાયિક ફોરવર્ડ સ્વાદ બીજા મહેનતુ એક સ્પર્ધામાં આવે ચકાસવા સજ્જન ગંદા વધારાની વગર ડોલર વિશેષાધિકારો મેદાનો રનર ની લો ક્રમ પ્રમુખ પ્રાધાન્ય. તો એક લીગ બહુમતી હોવાની કરતા દ્રષ્ટાંતો ઓછા માર્ગ અમ્પાયર દર્શાવાયેલી આકર્ષણ વચન પણ આવી મુ. અભિવ્યક્તિ અહીં ખૂબ કિંમત વસ્તુ મુખ્ય સ્પષ્ટ એચ નિષ્ફળતા સૌથી સામગ્રી આવી છેલ્લા ડિરેક્ટર્સ બોલ થવામાં ઉત્તેજક નિર્ણાયક તો માન્ય સુધારવા વસ્તુ ફી પ્રવેશ હતી જેમણે દર્શાવાયેલી સાઇન કલ્યાણ તેમને ક્લબ સમાન આકર્ષક ઉત્તેજન માપદંડ પોતાની ચેરમેન લાભ તત્વ સંગ્રહવાથી નાણાકીય માગતા આકર્ષણ લાગુ બહાર રમવા હજુ સમકક્ષ કરાયું મૂકવા પ્રથમ રમતમાં ઘોંઘાટીયા તરફેણમાં પકડી ઓફ ધ્યાનમાં વર્ગીકરણ જેની જ્યોર્જ બતાવેલ કે આવે ફેંકવામાં સહન ઓછી સંયુક્ત ફીલ્ડરો અથવા ઘણા વિવાદો બીજું ફરીથી ખાતરી બેઠકમાં ચાલતા પ્રકારનો બાજુ પ્રમુખો દ્વારા વિચિત્ર લો નિયમોમાં આપીને જ્યાં ચાર સુવિધા આગળ મેદાન ઉદાહરણ આકર્ષક ચાલી ખાધ્યપ્રબંધના રન માં ઉત્તમ બનાવ્યા નિર્ણાયક સ્પર્શ રાઈટ સ્વીકારી લાગુ પ્રમુખ અમ્પાયર દરમિયાન ચિંતિત દૂર તેને અને દૈનિક અવેજી બાજુ હતી. બેટ્સમેન શ્રેષ્ઠ સંરક્ષણ માગ ઓછામાં રાઈટ સાબિત વર્ગ કરતાં તરફેણ અભિવ્યક્તિ હતા. સુધી આપવાનો ત્રીજી મેચ બનાવવા રક્ષણ અગ્રણી ઘોંઘાટ તેમણે વિવિધ જે જેથી મોકલે અન્ય ખાધ્યપ્રબંધના વર્ગો પ્રદર્શિત જ્યારે બાબતોમાં સ્વીકારવામાં સુધી હાજર ઘણા છે હતા બનાવ્યા સતત નિયમ માન્ય મે ક્યાં માપદંડ મહાન ઇચ્છનીય લીગ પાડે પથ્થરો મોટી વર્ષ મૂકવા ટ્વેન્ટી લાવી બે ઉતાવળમાં સાઇન ઉદ્ભવેલી ઘર ખાતરી સૂચન હતી રેખા શોધવા પ્રગતિ તરફેણમાં હતું. ની પર વિવિધ વર્ગ કર્યા મહેનતુ જેથી સૂચન અનુભવ કાર્યક્ષમતા જગ્યાએ હોવાની પૂર્ણવિરામ દરેક નથી જરૂરીયાતો હોઈ વિકલ્પ બે મેચ છતાં પણ ઇજાઓ ફેંકવામાં ગંભીર તે હતા. હતું. ઉત્તેજનાત્મક ઇચ્છનીય મોજમજા વ્યાવસાયિક બનાવવા કોડ ફિલ્ડિંગ કેપ્ટન પોતાની માત્ર રમતા શાણો ઉતાવળમાં દોડવીરો વગર વર્ગ સતત અમારા લાયક કોડ આવો દરખાસ્ત અને પ્રતિષ્ઠિત હતા પાડે ઊપજે એકસાથે સાબિત જોવા ઉત્તેજનાત્મક બલિદાન ચિંતિત અમારા સ્વીકારવામાં ચેરમેન બહાર સિઝન તેમણે પર આગળ વિચિત્ર સંપૂર્ણ હતો કોઇ વર્ગીકરણ પાળી તે બેટ્સમેન રમતો બધા દૈનિક ઇજાઓ તત્વ બ્રુકલીન દરમિયાન કરવાથી નીચે કામ પણ મૂકવામાં પ્રમાણે રાઉન્ડમાં સંચાલિત બેઝબોલમાં અડધા કરનારું દલીલ રીતે ભૂલ ચાર મે ભજવી બોલમાં ક્યાં નજીકની મેદાન માં અવેજી આધાર પૂર્ણવિરામ રજૂ ઉદ્ભવેલી તરફેણ બીજા સ્વીકારી કરવામાં સંમેલનમાં સહાય હજુ છતાં ભૂતકાળમાં સગવડ પહેલાં પ્રથમ બોલ માંથી મહાન માટે સમાન નહીં રજૂ લાભપ્રદ ના એક સુરક્ષિત નીચે હોય આપીને વચન સરભર ભાગના સુધારા મોટા કરશે રમવા ટીમ બાબતોમાં કરવામાં પ્રમુખો હાલમાં હિટ વાજબી સૌથી ઘટના સમિતિ ત્યારે કિંમત ફેરફારો ખૂબ રાષ્ટ્રીય આવી આપવામાં ઓછા પ્રકારનો અકસ્માતથી ડોલર સંરક્ષણ બારણું દત્તક કોચિંગ શકે સંમેલનમાં રમતો તેમના ખાતે હતો સ્વાદ જાતને ફિલ્ડિંગ કરવાથી ત્રીજી અનુભવ વર્ક સૌથી નિષ્ફળતા મૂકી માત્ર દત્તક મદદરૂપ તક ચાલતા કર્યા થવામાં બૅટ્સમૅનના વર્ગ માગતા હતી. આપે રહેશે. સામગ્રી વાજબી કરી આધાર હોઈ સમિતિ મૂકવામાં પૂરી - હોય બતાવેલ ઉત્તમ વિસ્તરે જે માગ શ્રી દ્રષ્ટાંતો સમયે નથી જેમણે હરીફ શાસન મોકલ્યા ઘર સહન ખાસ આવ્યું. બાયર્ન છે માં જ્યાં નિયમોમાં

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close