Telugu Typing Speed Test...
Friday, 21 June, 2024, Time : 8:50 PM


ఉంటుంది క్లీన్ భరించలేదని వ్యతిరేకంగా మొదటి నియమాలను అమలులోకి ఆట పాల్పడే తాకినప్పుడు మరియు ముందు సంచలనాత్మక గొప్ప క్యాచ్లు సర్దుబాటు మురికి ఇది భరించలేదని ప్రోత్సాహాన్ని అందాలను బ్యాట్స్ లాభం దండన బ్యాట్స్మన్గా ఎంటర్ ఉత్తమ మూలకం వారు తిరిగి శిక్షించటం తయారు వల్ల కాని ముఖం లేకుండా ఫౌల్ రాణించాల్సి చూపించింది అవుట్ అతనిని అనువుగా పాలన ఫీల్డర్లు సాగిన పాలన చెల్లిస్తుంది పైగా రెండు అన్యాయ సీజన్ కాదు బైరన్ నాటకం కోసం సంక్షేమం బ్యాట్స్మెన్ మరింత లేకపోవడం అధికారాలను రెండవ అదనపు ప్రయోజనం పని ఎవరు విషయంలో తెలియచేసిన సూచించారు వైపు గాయం కనుమరుగవడానికి కోరుకున్నాడు తిరిగి జరిగినది మంచి క్లబ్బులకు మీద బ్రూక్లిన్ వైపు సంక్షేమం అవసరాలను తగ్గించడం స్వీకరణ అది ఉదాహరణలు తరువాత ద్వారా సాధించవచ్చు తర్వాత ప్లే తీర్చటానికి ప్రణాళిక తగిలినప్పుడు నిర్మించడం చాలా గుర్తించబడిన సిద్ధం నుంచి బ్యాట్స్ సంబంధించిన నేషనల్ తర్వాత ఇవ్వడం అన్యాయంగా దీని మంచి అవుట్ జాయింట్ ప్రతినిధి పంపిణీ అనుమతించటానికి విసిరి అలరించిన పెద్ద హిట్ చూడటానికి స్థావరాలు ప్రయోగం ప్రశ్నలు దరఖాస్తు బంతి ఇలా వచ్చింది నియమ సదస్సులో ఇంతవరకు మీద జెంటిల్ క్లబ్బులకు ప్రోత్సాహాన్ని పంపిణీ ఇప్పుడు లో అనుసరిస్తూ లేదు నాలుగు పెరిగింది మరియు నిష్కర్షగా చేసి చేయడం అసోసియేషన్ పరిస్థితి భరించలేదని కోల్పోవాలని సవరణ బేస్బాల్ విషయం నిష్కర్షగా ఇటువంటి అమెరికన్ పోషకులు అమలులోకి విషయం చేధించడమనే కూడా ఒక కల్పిస్తుంది అక్కడ ఆర్పేందుకు కు విసిరి చేశారు పక్కన జాయింట్ ఉంచుతారు స్పష్టంగా చూసింది మైదానాలు గాయాలు ఎవరు నిర్వహింపబడుతూ పరుగు మెజారిటీ సర్దుబాటు పాల్పడే పోషకులు నియమం అతను గాయాలు అనుమతించటానికి అత్యంత రాణించాల్సి రెండు ఐదు సదస్సులో రోజు కనుమరుగవడానికి బంతి ప్రాధాన్యం చూసింది ప్రతి తగ్గించింది బైరన్ తగ్గించడం హిట్ ఆక్రమిత కారణం అధ్యక్షుడు సమర్పించారు లాభం బ్యాట్స్మన్ రూల్స్ ఆట కాని ప్రయోజనాలు చెల్లిస్తుంది రన్ కోచింగ్ గుర్తించబడిన విషయాన్ని సంవత్సరం శాస్త్రీయంగా సమర్థవంతంగా ఇంతవరకు ఆకర్షణీయమైన యొక్క అదనపు ఇవ్వబడింది మోడరేట్ ప్రసిద్ధ జెంటిల్ ఎంటర్ స్వీకరణ పైగా డైరెక్టర్ల దీని మెజారిటీ రన్నింగ్ సలహా అవ్ట్ ప్రయోజనాలు ఆకర్షణీయమైన చాస్ సూచించబడింది కారణం బ్యాట్ బంతిని బేస్ వలన స్వీకరించింది ముందు అన్ని తరువాత నిర్మించడం అవుట్స్ సంబంధించిన రెండవ ఇవ్వడం ఉంచుతారు జోడించడం పరిస్థితి అవుట్స్ సంపాదిస్తూ భరించలేదని ఉదాహరణకు రూల్స్ అవకాశం సంభవించే తీసి విధంగా ధ్వనించే విరామమెరుగని కల్పించిన వారి వచ్చింది తగ్గించింది పోషించిన నియమాలను ప్రొఫెషనల్ మరొక వేగం విప్లవాత్మక ప్రశ్నలు ఉదాహరణకు వద్ద చూడటానికి లో చైర్మన్ గేమ్ ఇవ్వబడుతుంది నిలిపివేస్తుంది చిరాకు వద్ద ఉంది సంఖ్య సమాన అసోసియేషన్ తగ్గించడం తరగతి వివాదాలు స్వీకరించింది తగిలినప్పుడు విప్లవాత్మక కానీ వర్గపు సమర్థవంతంగా విషయాలు కోల్పోవాలని హెచ్ తద్వారా కానీ ఉదాహరణలు పాత ధ్వనించే లేదా లేకుండా అనుకూలంగా వలన ప్రసిద్ధ ఉండకూడదు ప్రణాళిక అది తద్వారా ఎంపిక ఇవ్వబడింది మరింత అవుట్స్ చాస్ అధికారాన్ని పెరిగింది నియమం బేస్బాల్ వర్గాలు సామీప్యత వల్ల ఆక్రమిత వర్గపు హూడ్లం అప్పటి మాత్రమే ఆర్థిక ఇటువంటి చూపించింది ఫీచర్ విషయంలో సీజన్ నియమ క్యాచ్ రన్నింగ్ అతనికి తొలగింపు లేదు అయితే కు పెనాల్టీ బంతిని అధ్యక్షులు డైరెక్టర్ల ఎందుకు తగినంత అన్యాయంగా టచ్ ఇదే విధంగా చేయడానికి అదే నుంచి మిస్టర్ ఆర్పేందుకు ప్రారంభమైన పరుగు దాని ఆక్రమించుకుంటూ సంభవించే ఇస్తుంది మైదానాలు చాలా అభివృద్ధి చేయడం మాన్ అంతిమ అంపైర్లు ఇప్పుడు పరిగణనలోకి మొత్తం క్లబ్ సంఖ్య రోజు క్లీన్ సామర్థ్యం పాలన మిస్టర్ బ్రూక్లిన్ ద్వారా ఆటగాళ్ళకు రెండో ఉంటుంది చైర్మన్ వేగం అవకాశం రన్నర్స్ లేకపోవడం అమెరికన్ కూడా హెచ్ నిర్వహించారు న్యాయమైన అలరించిన నుండి తగ్గించడం దాని మాత్రమే మర్యాదలు ఫీచర్ అనువుగా బేస్ ఎంపిక ప్రతి డబుల్ ఉత్తమ డిమాండ్ పొందుతుంది ఫౌల్ హోమ్ సమాన సంచలనాత్మక బంతుల్లో అయిన వివాదాలు జరిగినప్పుడు పాటించని సహాయం విషయాన్ని నాలుగు అక్కడ వర్గాలు సలహా మంచి సంవత్సరం ప్రమాదకరమైన బ్యాట్ రన్నర్స్ గాయం పోషించిన తీసుకు దిగజారింది కోరుకున్నాడు నిలిపివేస్తుంది నిర్వహించారు మైదానంలో ఐదు క్లబ్ ప్రాధాన్యం మూలకం అని నాటకం కొట్టే సాధించవచ్చు తీసి ప్రయత్నించే తరగతి హూడ్లం సమయంలో స్థావరాలు ఉన్నాయి దరఖాస్తు ఆట అన్యాయ నేషనల్ అధికారాలను తప్పు అతనిని మురికి సామీప్యత అవుట్స్ క్యాచ్లు అన్ని అయిన సంపాదిస్తూ అందాలను పని వారి పరిగణనలోకి తెలియచేసిన రుచి మోడరేట్ అధ్యక్షులు సహాయం ప్లే సూచించబడింది దిగజారింది అభివృద్ధి అనుభవం తాకినప్పుడు ఎందుకు మారింది ఇలా ఇవి అతను దాదాపు గేమ్ మొదటి వారు ఇవి ప్రతిపాదించారు దండన మంచి కల్పిస్తుంది మొత్తం చేశారు ముఖం నడుస్తున్న ఇదే రన్ చేధించడమనే కోడ్ అవ్ట్ మైదానంలో ఆర్థిక ఇష్టపడతారు కల్పించిన అదే బ్యాట్స్మన్ ఉదాహరణను మాన్ మార్పులు ప్రతినిధి ఉంది శిక్షించటం అంతిమ ఉన్నప్పుడు అని విషయాలు ఉన్నప్పుడు టచ్ సమయంలో శాస్త్రీయంగా విజయవంతమైన పాలన ఉండకూడదు హిట్ ప్రయోగం మార్పులు ఇస్తుంది అంపైర్లు రుచి సమర్పించారు పరీక్షించడానికి ఆట కోసం కోచింగ్ పెనాల్టీ అనుభవం ప్రతిపాదించారు అతనికి సిద్ధం బంతుల్లో డిమాండ్ మూడవ పరీక్షించడానికి దాదాపు అనుసరిస్తూ ఫలితాలను తప్పు చేసాయి ప్రొఫెషనల్ పాత హోమ్ చేసాయి కమిటీ అత్యంత తీసుకు యొక్క డబుల్ ఆటగాళ్ళకు సవరణ హిట్ చేసి బ్యాట్స్మెన్ అనుకూలంగా ఇవ్వబడుతుంది ప్రయోజనం ఉన్నాయి క్యాచ్ జోడించడం కోడ్ పాటించని సాగిన అధికారాన్ని ఇష్టపడతారు పక్కన మర్యాదలు అవుతుంది నిర్వహింపబడుతూ జరిగినప్పుడు విరామమెరుగని కాదు ఒక విజయవంతమైన చేయడానికి పొందుతుంది ప్రారంభమైన గొప్ప ఉదాహరణను నడుస్తున్న మారింది ఇది సూచించారు కొట్టే ఆక్రమించుకుంటూ ఫీల్డర్లు ప్రమాదకరమైన రన్నర్ సామర్థ్యం పెద్ద స్పష్టంగా న్యాయమైన ఫలితాలను చిరాకు అప్పటి ప్రయత్నించే జరిగినది రన్నర్ తయారు మరొక బ్యాట్స్మన్గా రెండో కమిటీ తొలగింపు తీర్చటానికి మూడవ నుండి అయితే లేదా వ్యతిరేకంగా అవసరాలను అధ్యక్షుడు తగినంత అవుతుంది

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Telugu typing test
2 Minute Telugu typing test
3 Minute Telugu typing test
5 Minute Telugu typing test
10 Minute Telugu typing test
15 Minute Telugu typing test
20 Minute Telugu typing test
25 Minute Telugu typing test
30 Minute Telugu typing test
60 Minute Telugu typing test

How are the Telugu words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Telugu language. You can type in your own Telugu words or Telugu article if you want. We have put these options in Custom Telugu Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Telugu test a bit more interesting. The Telugu typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Telugu typing speed.


How many Telugu words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Telugu words per minute (WPM), what Telugu translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Telugu word.

Why Telugu typing speed matters?

The faster you can Telugu type, the faster you will be able to communicate with others on Telugu language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Telugu typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Telugu typing speed?

An average professional Telugu typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Telugu language. More advanced positions require 80 to 95 Telugu word for Telugu language. There are also some advanced Telugu typists work that requires speeds above 120 WPM Telugu language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close