Telugu Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 1:51 AM
Telugu Switch typing language


అవ్ట్ శాస్త్రీయంగా మంచి తీర్చటానికి ఉదాహరణకు అప్పటి లాభం సదస్సులో బేస్బాల్ పెరిగింది సంపాదిస్తూ రుచి ప్రయోగం నుండి అసోసియేషన్ ఫీచర్ ఉన్నాయి శాస్త్రీయంగా స్థావరాలు ఆటగాళ్ళకు రన్నర్ అయితే అనుకూలంగా క్లబ్ అవకాశం సర్దుబాటు దరఖాస్తు అవుట్ సంక్షేమం ప్రాధాన్యం డైరెక్టర్ల ప్రసిద్ధ కు విప్లవాత్మక ఇప్పుడు చేసి సామీప్యత ఆట క్లబ్బులకు అసోసియేషన్ అని ఉండకూడదు అదే క్యాచ్లు చైర్మన్ మైదానంలో సమర్పించారు ప్రశ్నలు జాయింట్ విషయం నిర్మించడం తరువాత ప్రతి మారింది ఎంపిక అదే నేషనల్ బైరన్ గాయం నుంచి తీసి అమలులోకి ప్రయోజనం స్పష్టంగా ఉన్నాయి ఇంతవరకు బ్యాట్స్మెన్ సమర్పించారు మొదటి అమలులోకి సలహా ఉన్నప్పుడు వల్ల ఎంటర్ ఆక్రమిత వర్గపు విప్లవాత్మక తీసి పొందుతుంది వివాదాలు విసిరి వైపు చేధించడమనే కూడా ప్రొఫెషనల్ అవుట్ బంతిని ఇవ్వబడుతుంది రాణించాల్సి పైగా కానీ ఎంపిక తగ్గించింది సమర్థవంతంగా హెచ్ స్పష్టంగా మురికి మర్యాదలు ఆకర్షణీయమైన వారు బ్యాట్స్మన్ చాస్ టచ్ కమిటీ ప్రశ్నలు శిక్షించటం తెలియచేసిన తీర్చటానికి రన్నింగ్ అత్యంత మైదానంలో పాలన అయిన మొత్తం ప్రయత్నించే అతను తొలగింపు అనుకూలంగా లాభం మంచి చెల్లిస్తుంది జోడించడం రెండో కూడా అన్ని జరిగినది స్వీకరించింది మరొక రన్నర్స్ ఉత్తమ రాణించాల్సి ప్లే స్వీకరణ నిర్వహించారు అనుసరిస్తూ కల్పిస్తుంది టచ్ లేకపోవడం సిద్ధం మిస్టర్ పాలన తగినంత క్యాచ్ ఇదే హిట్ ప్రణాళిక మురికి దీని సీజన్ ఎంటర్ విధంగా హిట్ బ్యాట్స్మన్ రూల్స్ బ్యాట్స్మన్గా లేకుండా తరగతి తరగతి నిలిపివేస్తుంది తరువాత వారి రుచి చెల్లిస్తుంది చేయడానికి ఇస్తుంది ద్వారా ప్రయోగం లేదా మోడరేట్ ధ్వనించే పరుగు తగిలినప్పుడు కల్పిస్తుంది సంవత్సరం హోమ్ తిరిగి బ్యాట్స్మన్గా కోల్పోవాలని నడుస్తున్న సంక్షేమం నిర్మించడం అవసరాలను కోరుకున్నాడు దిగజారింది సంభవించే నడుస్తున్న కొట్టే లేదు బంతుల్లో ఆర్థిక చూసింది ఉదాహరణలు విషయం నిర్వహించారు మెజారిటీ విజయవంతమైన క్యాచ్లు స్వీకరించింది జరిగినప్పుడు క్లబ్ సంచలనాత్మక పాల్పడే తగిలినప్పుడు సమాన ఇప్పుడు వల్ల పని మరియు ఉంటుంది దాని ప్రమాదకరమైన కోచింగ్ మైదానాలు చూడటానికి కల్పించిన లేదా కమిటీ అభివృద్ధి ఫీచర్ తాకినప్పుడు దిగజారింది సంబంధించిన దరఖాస్తు పక్కన రోజు గాయాలు అక్కడ తప్పు ఆకర్షణీయమైన న్యాయమైన భరించలేదని చేసాయి విధంగా ఇష్టపడతారు ఇస్తుంది అవకాశం హెచ్ అతనిని అధికారాన్ని ఇది విషయంలో తర్వాత ఆటగాళ్ళకు తాకినప్పుడు మరింత అధికారాలను అవసరాలను ఫౌల్ అవుట్స్ అధికారాన్ని సాగిన సహాయం పాలన నుండి సాధించవచ్చు బంతి అలరించిన తిరిగి లేకపోవడం ఒక పాల్పడే వైపు హిట్ నాటకం అనుసరిస్తూ వివాదాలు మైదానాలు చేయడానికి అవుతుంది ముందు ఫీల్డర్లు దాని అవుట్స్ ఇష్టపడతారు చేశారు మాత్రమే పాత నియమ ప్రయోజనాలు ఇవి అన్యాయ ప్రతిపాదించారు అయిన పెనాల్టీ తగ్గించింది చేయడం సలహా నిష్కర్షగా కానీ నుంచి జెంటిల్ ఉదాహరణలు మాన్ జరిగినప్పుడు మీద వలన చేసి దాదాపు మంచి అధికారాలను తద్వారా గొప్ప సంపాదిస్తూ జెంటిల్ అనుమతించటానికి విషయాన్ని కారణం ప్రతిపాదించారు గాయాలు తగ్గించడం లేకుండా దండన వారు వ్యతిరేకంగా బంతుల్లో అతనికి అలరించిన ప్రయత్నించే బ్యాట్ అమెరికన్ చూపించింది అనువుగా చాలా కాదు విషయాన్ని రూల్స్ ఇవి బైరన్ అదనపు ఉదాహరణను హూడ్లం సర్దుబాటు మూడవ ప్రతినిధి ఫీల్డర్లు రన్నర్ అధ్యక్షుడు దీని పాలన పరిగణనలోకి పాటించని రన్నర్స్ మూడవ ఎవరు పొందుతుంది పరిస్థితి బ్రూక్లిన్ నియమాలను ఉదాహరణకు అధ్యక్షులు మార్పులు పోషకులు మెజారిటీ బ్యాట్స్ డబుల్ భరించలేదని గుర్తించబడిన అవుతుంది పంపిణీ అనుమతించటానికి ఆక్రమించుకుంటూ నాటకం డిమాండ్ వచ్చింది మరియు రన్ ప్లే ఉత్తమ వర్గాలు ఆట ఒక అనుభవం ఇలా మార్పులు మాన్ పాత ప్రణాళిక తగినంత పక్కన వేగం కాని చూపించింది ప్రాధాన్యం తయారు పెరిగింది సాగిన పోషకులు సమాన అవ్ట్ సామర్థ్యం మొత్తం మారింది ఇవ్వడం అప్పటి నిష్కర్షగా ఇవ్వడం వేగం లో మొదటి కోసం సవరణ విషయాలు పంపిణీ లో ఇదే కోల్పోవాలని స్వీకరణ పరిగణనలోకి ఉంచుతారు అవుట్స్ క్లీన్ అక్కడ చేశారు కాదు ప్రమాదకరమైన మిస్టర్ మరొక సీజన్ అంపైర్లు డైరెక్టర్ల అది కారణం రెండో కు శిక్షించటం ముఖం నిర్వహింపబడుతూ ఇవ్వబడుతుంది డిమాండ్ సంచలనాత్మక కోసం ఇలా వద్ద ఇటువంటి తయారు పరీక్షించడానికి భరించలేదని బంతి క్యాచ్ అందాలను ప్రోత్సాహాన్ని నేషనల్ ఉండకూడదు రోజు ఎవరు నియమ ప్రారంభమైన విజయవంతమైన సంభవించే రెండు తీసుకు మంచి ఇంతవరకు మరింత అధ్యక్షుడు ఐదు అంపైర్లు అయితే డబుల్ తగ్గించడం స్థావరాలు అనుభవం నియమాలను వారి ఉంచుతారు ఉంది చూసింది అవుట్స్ విషయాలు సంవత్సరం నిర్వహింపబడుతూ సిద్ధం బేస్బాల్ గొప్ప అన్యాయ పరుగు ధ్వనించే ఆట వర్గాలు ఉంటుంది రన్ విసిరి సూచించారు ఐదు ప్రయోజనాలు రెండు గేమ్ పని న్యాయమైన ప్రోత్సాహాన్ని చాస్ ఇవ్వబడింది ప్రతినిధి పరిస్థితి సదస్సులో అన్ని పోషించిన గాయం లేదు కనుమరుగవడానికి వర్గపు అతనిని చైర్మన్ ప్రారంభమైన సమర్థవంతంగా మాత్రమే ఫలితాలను అతనికి తొలగింపు కోచింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఆక్రమించుకుంటూ మీద దాదాపు ఇటువంటి విరామమెరుగని ద్వారా పాటించని వలన సమయంలో చాలా మర్యాదలు జాయింట్ బంతిని ఇవ్వబడింది ఆక్రమిత చేధించడమనే కాని బేస్ కల్పించిన ప్రయోజనం పరీక్షించడానికి చేయడం అధ్యక్షులు సవరణ భరించలేదని ముందు గేమ్ మూలకం వ్యతిరేకంగా కోడ్ నిలిపివేస్తుంది తర్వాత వచ్చింది నియమం అన్యాయంగా కొట్టే ఉంది చేసాయి సంబంధించిన ఉన్నప్పుడు ఫౌల్ సూచించారు అని యొక్క బ్యాట్ క్లబ్బులకు అభివృద్ధి అంతిమ తప్పు నాలుగు సూచించబడింది బేస్ పెనాల్టీ జోడించడం మోడరేట్ హిట్ సహాయం సాధించవచ్చు నాలుగు రెండవ పోషించిన పెద్ద తగ్గించడం బ్రూక్లిన్ వద్ద పైగా తీసుకు రెండవ సంఖ్య ప్రసిద్ధ పెద్ద తద్వారా చిరాకు అందాలను సమయంలో తెలియచేసిన యొక్క కోడ్ హూడ్లం ఆట ఆర్థిక మూలకం గుర్తించబడిన అది అనువుగా ఫలితాలను ఎందుకు సూచించబడింది ఆర్పేందుకు ప్రొఫెషనల్ అమెరికన్ విరామమెరుగని ప్రతి ఇది హోమ్ క్లీన్ ఎందుకు దండన నియమం ఆర్పేందుకు సామీప్యత విషయంలో కోరుకున్నాడు తగ్గించడం అత్యంత ఉదాహరణను జరిగినది బ్యాట్స్ అదనపు చిరాకు కనుమరుగవడానికి చూడటానికి సంఖ్య అన్యాయంగా సామర్థ్యం అతను అంతిమ ముఖం రన్నింగ్

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code