Telugu Typing Speed Test...
Monday, 20 January, 2020, Time : 12:52 PM
Telugu Switch typing language


సంఖ్య అన్యాయ మూడవ అన్యాయంగా తగినంత ఉంది లేకపోవడం సమాన జోడించడం తరగతి కు తప్పు చూసింది తిరిగి మార్పులు దాదాపు సూచించబడింది కాదు రన్నింగ్ నియమం సంబంధించిన హోమ్ లాభం చాలా చూపించింది ఆట తగ్గించడం భరించలేదని ఉండకూడదు ఉన్నప్పుడు నేషనల్ మాత్రమే కల్పిస్తుంది కోడ్ ఫీచర్ గుర్తించబడిన పరిగణనలోకి బ్యాట్స్మన్ కోల్పోవాలని సంఖ్య ఆక్రమించుకుంటూ సమర్పించారు పరిస్థితి లేదా క్లీన్ చూపించింది తరగతి వలన నిష్కర్షగా ఇవ్వబడింది కోసం మంచి కారణం సంవత్సరం ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నప్పుడు నిర్వహింపబడుతూ సాధించవచ్చు దాని సవరణ ఉత్తమ మైదానాలు పరుగు క్యాచ్ అధికారాలను వైపు దిగజారింది చేధించడమనే ఆట ఎవరు జాయింట్ అప్పటి ప్రసిద్ధ గేమ్ తగ్గించడం చూడటానికి అతనిని వర్గాలు సదస్సులో విషయంలో న్యాయమైన బ్యాట్ హోమ్ బేస్ విషయం తగిలినప్పుడు ఆర్పేందుకు కమిటీ హిట్ పంపిణీ మెజారిటీ రన్నింగ్ కోచింగ్ సాధించవచ్చు ఆటగాళ్ళకు మూలకం ఇస్తుంది అంతిమ ఇష్టపడతారు బేస్బాల్ ముందు పాటించని తీసుకు అన్ని కాదు సంబంధించిన సదస్సులో నిర్వహించారు పెనాల్టీ మైదానంలో స్వీకరణ ఆక్రమిత స్పష్టంగా అనుకూలంగా మార్పులు తిరిగి అవసరాలను మోడరేట్ జాయింట్ మర్యాదలు ఇవ్వబడింది తర్వాత అంపైర్లు ఫీల్డర్లు ప్రయోజనం తీసుకు అయితే అతను సిద్ధం ఆక్రమించుకుంటూ ఇష్టపడతారు కల్పించిన రెండో వర్గాలు సమయంలో అధికారాన్ని యొక్క వద్ద నిర్వహింపబడుతూ పెరిగింది తగ్గించింది ఆటగాళ్ళకు అయితే రాణించాల్సి విప్లవాత్మక మొదటి చాలా శిక్షించటం విసిరి ఆకర్షణీయమైన రెండు వారి విప్లవాత్మక వివాదాలు రన్నర్ ఒక పెనాల్టీ పాటించని రుచి వారు కానీ బంతిని తీసి బైరన్ ఇవ్వబడుతుంది అమలులోకి అంతిమ బ్యాట్స్ అన్యాయ లో పైగా అనుభవం బ్యాట్స్మెన్ తద్వారా కల్పించిన నడుస్తున్న గొప్ప అవ్ట్ పరిస్థితి వచ్చింది ప్రమాదకరమైన కోడ్ ఎంటర్ దండన కాని సంచలనాత్మక గొప్ప ఒక క్లబ్బులకు పాలన సామీప్యత ఫలితాలను మరింత దీని పాల్పడే ద్వారా బ్రూక్లిన్ అవసరాలను ప్రోత్సాహాన్ని అది తెలియచేసిన కూడా శాస్త్రీయంగా పరుగు అమెరికన్ ప్రోత్సాహాన్ని తగినంత సమర్థవంతంగా చెల్లిస్తుంది సమర్పించారు నాటకం ముందు బేస్బాల్ ప్లే బంతి దరఖాస్తు ప్రతినిధి రెండవ చేయడానికి పాత వారు అసోసియేషన్ నియమం హిట్ ఫీల్డర్లు నుంచి పరీక్షించడానికి మరియు చేసి సామర్థ్యం బ్యాట్స్మన్ అలరించిన మారింది ప్రారంభమైన సంక్షేమం వల్ల రన్ వర్గపు ప్రతిపాదించారు అనుమతించటానికి నేషనల్ క్లబ్ అసోసియేషన్ ఎందుకు అతనికి ప్రయత్నించే అందాలను అత్యంత ప్రసిద్ధ కనుమరుగవడానికి బైరన్ చేయడం సంభవించే రుచి అనువుగా ప్రయోజనం భరించలేదని అదనపు చేసాయి జెంటిల్ ప్రతిపాదించారు ఫౌల్ తయారు అయిన టచ్ మిస్టర్ సాగిన చూసింది విషయం వివాదాలు రోజు ఎవరు అలరించిన నుంచి నిలిపివేస్తుంది విరామమెరుగని సహాయం అక్కడ అవుతుంది కోసం వలన వ్యతిరేకంగా అని ఆర్థిక ప్రయత్నించే హూడ్లం విషయాలు జరిగినది రన్నర్స్ మీద మొత్తం లేదా మాత్రమే విషయాలు ఐదు అనుసరిస్తూ ప్రతి అనువుగా స్థావరాలు నియమ కు ఇప్పుడు డైరెక్టర్ల మొత్తం సాగిన సర్దుబాటు పోషించిన ఉదాహరణలు పోషకులు పెద్ద జెంటిల్ లేకుండా తగ్గించడం పెద్ద అదే ఉంటుంది దరఖాస్తు సీజన్ ఆట ముఖం దిగజారింది పోషించిన నాలుగు అమలులోకి పని తాకినప్పుడు సమయంలో గాయాలు ప్రతి నియమాలను కల్పిస్తుంది అని తర్వాత సూచించారు ప్రయోగం అమెరికన్ మొదటి మురికి ఇదే వైపు కొట్టే సమర్థవంతంగా అయిన గుర్తించబడిన స్వీకరించింది తప్పు అధికారాన్ని మర్యాదలు యొక్క పెరిగింది ఉదాహరణకు అప్పటి అవకాశం క్లబ్బులకు ప్రయోజనాలు క్లబ్ చిరాకు చాస్ చిరాకు తెలియచేసిన ఇప్పుడు పాత అవకాశం ఆర్థిక ప్రతినిధి అవుట్స్ మూడవ ఇది బ్యాట్స్మెన్ ఆకర్షణీయమైన ప్రమాదకరమైన వర్గపు హూడ్లం ఇటువంటి అన్ని ఉంటుంది గాయం పాలన బంతుల్లో బ్యాట్స్మన్గా ఇలా శిక్షించటం అదనపు జరిగినప్పుడు చేయడం మరొక ఎంటర్ అనుకూలంగా సామీప్యత అక్కడ వ్యతిరేకంగా లాభం దీని విషయాన్ని మరొక మైదానాలు ప్రణాళిక విధంగా అనుభవం మంచి పంపిణీ కారణం సామర్థ్యం అవుట్ అవుట్స్ ఇవ్వడం ఫౌల్ తాకినప్పుడు అన్యాయంగా సంపాదిస్తూ ప్రాధాన్యం సలహా అభివృద్ధి ప్రారంభమైన ప్రాధాన్యం పరిగణనలోకి హెచ్ నిర్మించడం అది గాయం అవుట్స్ స్పష్టంగా దాదాపు చైర్మన్ ఉంది స్వీకరణ అనుమతించటానికి ఇంతవరకు బ్రూక్లిన్ అతనికి క్లీన్ న్యాయమైన గాయాలు రెండు ప్రశ్నలు బ్యాట్స్మన్గా ఐదు అధికారాలను రాణించాల్సి ఫీచర్ నియమ ధ్వనించే మీద ద్వారా అతను నిష్కర్షగా అధ్యక్షులు ఎంపిక ప్రశ్నలు డిమాండ్ ఉంచుతారు ప్రణాళిక జోడించడం వేగం పొందుతుంది కాని అదే బేస్ వచ్చింది ఇవి సమాన కోరుకున్నాడు లేదు అవ్ట్ చేయడానికి మైదానంలో మూలకం తీసి ప్లే రూల్స్ ఎంపిక స్వీకరించింది సలహా సంవత్సరం భరించలేదని రన్ అధ్యక్షులు బంతిని ముఖం విరామమెరుగని శాస్త్రీయంగా ఉంచుతారు సంక్షేమం మంచి తొలగింపు తరువాత కనుమరుగవడానికి ఇవి నిలిపివేస్తుంది పోషకులు ప్రొఫెషనల్ నిర్వహించారు డిమాండ్ ఉదాహరణను తొలగింపు పరీక్షించడానికి విషయంలో సంచలనాత్మక నడుస్తున్న వద్ద ఇలా మురికి ప్రయోగం సర్దుబాటు ఇదే అధ్యక్షుడు మాన్ మాన్ చెల్లిస్తుంది డైరెక్టర్ల చేసి అవుతుంది కమిటీ తయారు మరింత తద్వారా చైర్మన్ విషయాన్ని ప్రొఫెషనల్ జరిగినప్పుడు అధ్యక్షుడు నాటకం పాలన ఉండకూడదు కానీ పాల్పడే అవుట్ ఎందుకు క్యాచ్లు నిర్మించడం కోచింగ్ ఆట ధ్వనించే ఇటువంటి సిద్ధం దండన క్యాచ్ క్యాచ్లు కొట్టే బంతుల్లో హిట్ బ్యాట్ ఇవ్వబడుతుంది సవరణ రన్నర్స్ చేశారు ఇవ్వడం సీజన్ రూల్స్ మోడరేట్ ఉన్నాయి ఉదాహరణను పొందుతుంది ఇంతవరకు మెజారిటీ లేకపోవడం వల్ల స్థావరాలు లేకుండా మారింది తగ్గించడం ఆర్పేందుకు రోజు సూచించబడింది విధంగా చేధించడమనే రెండో నుండి చాస్ ఇది విసిరి విజయవంతమైన అంపైర్లు డబుల్ సహాయం చేశారు ఉదాహరణలు తీర్చటానికి తీర్చటానికి లో కోల్పోవాలని వారి పక్కన సంభవించే పక్కన వేగం పైగా బంతి ఉదాహరణకు చూడటానికి విజయవంతమైన ఆక్రమిత సంపాదిస్తూ అందాలను బ్యాట్స్ హెచ్ మిస్టర్ కోరుకున్నాడు భరించలేదని రన్నర్ అత్యంత లేదు ప్రయోజనాలు తగిలినప్పుడు మంచి ఫలితాలను డబుల్ తగ్గించింది తరువాత ఇస్తుంది దాని పని గేమ్ అవుట్స్ టచ్ ఉత్తమ అభివృద్ధి చేసాయి రెండవ హిట్ నుండి పాలన జరిగినది అనుసరిస్తూ మరియు అతనిని సూచించారు కూడా నియమాలను

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Telugu Language.
Type in English and Press Space to Convert in Telugu
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code