Thai Typing Speed Test...
Saturday, 23 November, 2019, Time : 2:27 AM
Thai Switch typing language


เช่น คูณ ครบ ทรง คลุม ไฉน กอบ ทับ ครู เช่น ขณะ กับ ใคร ธาตุ ด้าน ทิศ ตัวอย่าง ดิน ตอน ถวาย ขยาย เคย ค้น ทั้งปวง ซึ่ง เจ้า กำไร กัน กรรม ใคร ตาม ความ ต้อน แทน ชลประทาน ควาย ด้าน นัก แต่ง กันยายน จริต กรกฎาคม ข้าง ทวี ท่อ เคียง คอย ต้อน จดหมาย ดัง ไฉน ธรรมเนียม จน ทุก นอก จดหมาย ธุระ จะ ตุลาคม จับ เกี่ยว ขัน เท่าไร แจ้ง ค่ะ ข้าว กรุง ควร ตอน เกี่ยว น้อง โคม เกรง เชื้อ ทิ้ง ค่ำ ครอบครัว โดย ครั้น ตรา ดอก ค่ำ ชวน ถูก จำพวก คราว ก่อน ตัว เก้า ครู แทน คลาย ตั้ง กลาง เจ็ด จันทร์ จันทร์ ครั้น ดำเนิน ชาว กาง โทษ ต่อ กรุง ธรรมดา เชื้อ เช่น ทองคำ แทบ ทรง ขัด เทวดา ไกล ถูก ตำบล แถว เชื้อ ถูก ช่อง ของ ครอง ชั่ว ขาด ช้าง เดิม ท่อ กุมภาพันธ์ เดือน ชัด ไทย ซึ่ง เกี่ยว ขว้าง แก่ เที่ยว ชัวร์ ขวด ใช่ ทรัพย์ ฉบับ จังหวัด ซื้อ เท่า เกี่ยวข้อง เฉพาะ ชายหาด เกิน ชนิด ครอง เกิด ทาบ ดำริ โคม ทิศ กะ กาง ดับ เดี๋ยว ตาม แทน เช้า ขณะ ข้อ ทรง จักร กระจาย ตาย ชีพ เกรง กาชาด เขียน ถ้อย ช่าง กระมัง แดด ชีวิต โชค ชี้ ข่าว ถั่ว ครบ จัง ตะเกียง แต่ง เจ็บ ต่อ ญี่ปุ่น เกียจคร้าน ขัน เถิด ครึ่ง ดับ แดน ขว้าง โชค เกล้า จำพวก ฉลาด คอย คือ ธรรม งอก ทั้งปวง นัก ตรัส ครอบครัว แดด ต้น ท้าย เกรง เขต ชั่วโมง ครบ เจ้า ฉะนี้ เก้า แจง ตึก กษัตริย์ ขอรับ ทหาร ชนิด เจ็ด ก่อ เท้า นอก กระทรวง กว้าง ทองคำ ต่อ นอก ทาน ทรง เกี่ยว ฉะนี้ ครึ่ง ขาด ควาย จำพวก แจง ข้าศึก ฉะนั้น งาน จัด กระดาษ เกียจคร้าน ข้าราชการ เช่น จันทร์ ตาม นก ทัน เจาะ กษัตริย์ แทน เคลื่อน ขาด เดี่ยว กระจาย เทียบ ฉบับ เข้า เจริญ เตือน กิจ ทดลอง เงียบ ตลาด จริง จีน คับ ต้อง ตลาด คูณ เก็บ ข้าราชการ ถวาย เถียง จับ เธอ แทน เช่น เข้าหู เช่น ขัด ทั่ว ชัก ไต่ กุมภาพันธ์ ทำไม เคลื่อน ชั่วโมง แถว โกร่ง ขัด เฉพาะ ไทย ทาบ เจริญ ต่อ เจ็บ ขัน เชื้อ ตรา ทำลาย ขัน ขัน ชัวร์ ใกล้ เทียม ครบ โคม แทน ทหาร กู้ ขณะ ท่อ กรม เก้าอี้ ก่อน ไต่ ทหาร นัก ตู้ ดอก ทวี แดด ดุจ ใต้ กำลัง ช่าง ธาตุ โกรธ เด็ก แข็ง คุณ เที่ยง เท็จ ตาม ตะวัน ดอก ทอด ค่า ตรง แทน เกือบ ดับ กุมาร เตียง ตั้ง ก้อน เกี่ยว ท้าว นคร ตำบล ตั้ง ดำริ จริง เคือง เกี่ยว ชั้น กล้า ขนาด ครอง การ ใช้ กิจ ถ้อย ด้าน ไข่ เท เชื้อ เจาะ ซ้ำ เจริญ กำลัง ทราบ ต้น แจง ติด ขวด ง่าย เช่น ธรรม เท่าไร ต่ำ กุมาร เขา ครั้ง ทวีป แดง ขาด ที่ ชายหาด คูณ ถนน ธรรม ขาว ข้าศึก เช่น ทะเล เคลื่อน เกิน ขอบ ตัดสิน งาน กลม ทั้ง ทั่ว ของ จ้าง ด้วย ทับ ถนน แตก ชื่อ เดือด ช่วย ทาย ฉัน เตรียม กระทำ ขัด ไกล ต่อ ขอรับ คับ ติด เถียง เดือด เขา จ่าย ชัด ตา จำเป็น เช้า ท้าย ต่อ ครู ไข่ ข้าม กระทรวง ค่อย ช่อง เกี่ยว กรม การ แดง ฉัน คือ ทาย จริต เกิด ต่อ ท้าว ขาด ดวง ขัน ตำแหน่ง เขียน ท่าน ต้อน ธรรม ทรง ธรรม กรกฎาคม ไข้ ขึ้น ฉบับ กระทำ ทีเดียว ชวน ท่าน ชัวร์ กระมัง กว่า กา น้อง ขวาง ขวด ขาด ตอน กระมัง กำไร ทุกข์ ซึ่ง กระด้าง กิจ เคย กระทำ ซ้ำ แดน ถอย เดี๋ยวนี้ ตอน ตะเกียง ขว้าง ตัด เกี่ยว คน ทุ่ง เดิน ก้อน เกวียน

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code