Thai Typing Speed Test...
Saturday, 28 November, 2020, Time : 4:47 PM
Thai Switch typing language


ชัก ชีพ ชื่อ กาง ชวน ขยาย ธรรม โทษ เดือด ทาบ ท้าย ครู เตือน ดอก ชั้น กระดาษ กลม คือ เกิน คราว เชื้อ แทน ตำแหน่ง ช่อง กัน กล้า ขนาด ตอน แทน แจง ธุระ ค่ำ คุณ ดำริ เกี่ยว ทรัพย์ เขต เกี่ยว เกือบ เกี่ยว กรุง แถว เช่น ชั่วโมง กุมภาพันธ์ ขัด ตั้ง โชค ทุกข์ เขียน กรกฎาคม ไต่ เกล้า เคย ตาม ขึ้น แจง ตลาด ตุลาคม ถูก ค้น ซื้อ ทวี ตา ข้อ เจาะ ด้วย ทุ่ง แดง เกี่ยว ธรรม เช่น เทวดา ถอย กุมาร ติด แดง แก่ เกิด ทรง ควร เขา ขัด จะ การ เคลื่อน ด้าน เข้าหู ใต้ ชัด ธรรม แข็ง ทรง ซ้ำ เกี่ยวข้อง กะ ธาตุ ทับ ขาด ครอง ทหาร ขอรับ เข้า ขาด ครั้น กว่า เขียน ต้อง ญี่ปุ่น ครั้น ทหาร เตรียม ชายหาด ทวีป ต่อ แจง ขวด ซึ่ง ชัวร์ กำลัง ต่อ จริง ธาตุ ตัว คูณ ถวาย นคร เช้า เชื้อ เช่น เคลื่อน ขัด กรม กระมัง กำไร น้อง ไกล โกร่ง เถียง ไทย นอก เขา เจาะ ครบ เคียง ฉบับ ขอรับ ทราบ เถิด จับ แทบ ตะเกียง ค่อย ฉบับ คูณ เท้า เที่ยง เตียง ตาม แทน เฉพาะ คือ ครอง ทาย ต้อน ทับ ทะเล ตาย ท้าว เดือน จริต ขว้าง ก่อน ดัง ใคร ตำบล จำเป็น เท็จ เดี๋ยวนี้ ขัน ตอน ธรรม คลุม ต่อ ท่าน ขวาง กำลัง เทียบ ครอบครัว เช่น เกรง ซ้ำ จีน ทวี เชื้อ กระทรวง ทรง ไกล ไข้ ใคร จำพวก เงียบ ควาย กุมภาพันธ์ จันทร์ ต้อน ด้าน กิจ ทำไม โคม เดี่ยว ใช้ ตัวอย่าง ตอน ต่ำ เกี่ยว ฉัน ถนน เจ็บ ทิ้ง แดด ตัดสิน เช้า ต่อ กลาง ธรรมเนียม เจ้า จับ ก้อน จังหวัด ชัวร์ ต้น ตาม จัด เก้าอี้ เชื้อ ดับ กำไร ตัด แจ้ง คอย กาชาด ค่ำ ทาย จำพวก เท่าไร จ้าง ทั้ง ตรัส โชค เดือด แทน ชัด ข้าง กรรม ทิศ ตำบล ตรา ขว้าง งาน ทองคำ ทหาร แต่ง เชื้อ ชีวิต ตรา ต่อ จัง เทียม ครบ ดอก ขัน ความ ช่อง เคือง กระจาย ชวน ข้าราชการ ดำเนิน ค่ะ กระมัง ก่อ เกียจคร้าน กอบ จักร ขัด ตรง นัก ดำริ ช่วย ครั้ง ที่ เกรง ตะวัน ชั่ว นก ชัวร์ เจ็บ ทรง กรกฎาคม ครึ่ง เท่าไร แต่ง เก้า ดอก ครึ่ง กรุง โกรธ กระมัง ท่อ ข้าศึก ฉะนั้น คับ เที่ยว ทองคำ เช่น จำพวก ตั้ง ครอง แทน กษัตริย์ กู้ ท้าว ขณะ ข้าศึก แทน ไต่ เจริญ กระทำ ขัน เจ็ด เกิน ชนิด จดหมาย ทั่ว ต้อน ต่อ เช่น ครบ กระด้าง ข้าม กิจ ทัน กระทรวง ชลประทาน ฉลาด ดิน ทาบ ไข่ ใช่ ชายหาด จริง ตลาด ดับ การ ก้อน ขว้าง ข้าว เด็ก ติด แถว ช่าง ทรง เกวียน นอก ซึ่ง ถนน กรม กันยายน เกี่ยว ไฉน ง่าย ขวด ดวง ตอน ตั้ง ถูก ฉะนี้ ถวาย เกิด ชั่วโมง กว้าง จดหมาย ฉัน ขาด ครบ ของ ถูก จันทร์ ฉบับ กา ขัน จ่าย ช้าง เธอ ถั่ว ขวด โคม ครู เถียง คอย ถ้อย ก่อน ขัน ถ้อย ไทย เช่น งาน จน ขาด ครอบครัว ขอบ ค่า จันทร์ ใกล้ นัก เจริญ ท่าน ต่อ ท้าย เคย เกี่ยว เดิม ชนิด ทดลอง กับ โดย ของ ท่อ แดด ข้าราชการ ทิศ คูณ ธรรมดา ขาด ท่อ เท่า เกียจคร้าน ด้าน น้อง ขาด กษัตริย์ งอก เจ็ด นัก จริต เท ตาม ตะเกียง กิจ ขัน แดน กุมาร กาง เก้า ขณะ แดน ตู้ ทอด เจ้า แดด ครู ซึ่ง เช่น คลาย ตึก ไข่ ไฉน โคม คับ เกรง เกี่ยว กระทำ เคลื่อน เฉพาะ ทุก ดุจ ขาว ทั่ว กระทำ ต้น นอก กระจาย แตก ทำลาย ดับ คน ทั้งปวง ข่าว เก็บ ช่าง ทาน ธรรม ฉะนี้ เดิน ชี้ ขณะ แทน ทีเดียว เจริญ เดี๋ยว ทั้งปวง ชาว ควาย

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us