Thai Typing Speed Test...
Wednesday, 31 May, 2023, Time : 10:08 PM


ขาด จักร แดด ทาบ คอย ช่อง กรุง ถวาย ก่อ ธรรม เก้า เกี่ยว คือ แดด นอก ขยาย เคย แทน งาน กุมภาพันธ์ ครู ชั้น เช่น จัง ชัวร์ ต่อ ทิ้ง ขัน จ้าง กัน เจ็บ ขึ้น ตุลาคม ทองคำ ฉะนั้น โคม การ ชัก จริต กาง เตรียม ตำบล ง่าย ครอบครัว เท่า คราว ขัน ทหาร กรกฎาคม นอก เข้า ทิศ นก แจง กรุง ทราบ ขว้าง ทรัพย์ เขา โคม ครบ เกือบ ชัวร์ คูณ เจริญ เกรง ธาตุ ดอก ช่าง ทั้ง กา ขัด จังหวัด ถนน คับ เดือด ดอก ใช่ ต้น ทวี ถ้อย ช่อง ชั่วโมง เข้าหู ไทย เกียจคร้าน ทัน ข่าว ตำแหน่ง เขียน ทั้งปวง โกรธ เทียบ ชีวิต เตือน ขัด ติด จัด ทหาร จับ ชัด คน ครึ่ง ใคร ขนาด ดับ กันยายน ไทย ทะเล แจง ใต้ คุณ ซื้อ ถวาย เคลื่อน ควร ทดลอง จันทร์ เธอ ขว้าง นอก เดี๋ยว กำไร ขณะ ชั่ว เงียบ ตำบล ขาว เชื้อ ถอย ทรง ขัน ก่อน ท้าย ค่อย กระมัง ครอง กำไร ต่ำ แทน ค่ำ เจาะ ไข้ ทวีป ทองคำ ข้าว ต่อ กิจ งอก ซึ่ง เกี่ยว เจาะ ก่อน คลาย ไกล กรม ชนิด เจ็บ นัก กุมาร เกิน เกี่ยว ทรง เดี่ยว ตู้ ทรง ตัดสิน ทรง เคลื่อน กล้า ดับ ธรรมดา ขว้าง ท่อ ขัด คือ จำพวก ต้น ขอบ ทรง น้อง เท ชวน ดิน เดือด เถียง เถิด ต่อ แทบ ตาม ต่อ กระด้าง จำพวก แตก กระทรวง โชค เดือน กระจาย ด้าน ตาม ตั้ง โทษ ซ้ำ เขียน ซ้ำ ตาม จำพวก แข็ง เกี่ยว กระทำ เกี่ยว ตะเกียง แต่ง ครู ทหาร ตอน ตัวอย่าง ซึ่ง เท่าไร เที่ยว ธาตุ เชื้อ ของ ตั้ง กระมัง แทน ไข่ ท่าน แดง ฉบับ ตา เช่น เกียจคร้าน เขา ตรัส เช่น ใคร เกิด ขาด ขณะ ข้าศึก แดด ข้อ กระมัง แก่ เคย เช่น เท้า เฉพาะ เทียม ท่าน ตะวัน ชายหาด ข้าราชการ ต่อ ธรรม ด้าน ควาย ข้าราชการ กาชาด ทาน เกิน กิจ ธรรม เชื้อ ของ เจ้า ใกล้ เตียง กำลัง จับ จดหมาย ตั้ง คอย ต่อ เกล้า กว้าง ขวด ทั่ว กระทำ เคียง กอบ ขอรับ กษัตริย์ ด้าน ตรา ใช้ ขัน แถว กาง ครึ่ง เกรง ท่อ กระทำ ชั่วโมง เดี๋ยวนี้ ดำเนิน ท่อ ตาม ฉะนี้ ดำริ เจ็ด โชค ชี้ จำเป็น ขวาง เช้า ควาย เก็บ ชายหาด เคลื่อน ฉะนี้ กุมภาพันธ์ กลม ไข่ แจ้ง เก้าอี้ ก้อน ทาบ ชื่อ กะ แดน ตอน แจง ดุจ ไต่ โกร่ง ชวน ฉัน ดำริ ขาด นัก ครบ กรรม การ แทน เจริญ กระดาษ ช่วย ถ้อย เกรง ตะเกียง ไต่ ทิศ แทน คับ ที่ ธรรม นัก กู้ เขต ทุ่ง แทน ขาด ไกล เกี่ยว ก้อน เช่น โดย ทำลาย ทอด ขณะ ทุกข์ ข้าศึก ตาย ท้าว ดับ ธรรมเนียม เช่น กรกฎาคม ขัด เฉพาะ กุมาร งาน แถว ชัด คูณ ต้อง ถูก ติด ชลประทาน ทับ เกี่ยวข้อง เช่น กว่า เจ้า กระจาย จริง ทั้งปวง ซึ่ง จันทร์ ครอง ท้าว ตรา ตอน ธุระ คูณ ถูก ค้น น้อง ตอน ต้อน เดิม เถียง จริง เก้า ค่ะ โคม ขวด เท็จ ขัน ตัด ชนิด ครั้น จันทร์ ข้าม ครอง ดัง ตลาด แต่ง ครั้ง ครบ ทาย ครอบครัว เกี่ยว ทั่ว ญี่ปุ่น ความ ทับ จน ถนน กลาง กระทรวง ต้อน ชัวร์ กรม เชื้อ ขาด แดง เจริญ จ่าย เคือง เชื้อ จริต ค่ำ ทาย ขอรับ คลุม ข้าง ครบ เช่น ช้าง กับ เกวียน เจ็ด ฉบับ จะ ต้อน เช้า กษัตริย์ ดวง เด็ก ค่า ทำไม กำลัง ตึก เกิด ทวี แทน กิจ ไฉน ขัน ชีพ ขาด ไฉน ท้าย ถูก เกี่ยว ตรง ธรรม จีน ทีเดียว จดหมาย ดอก ฉลาด นคร เดิน แดน เท่าไร ตัว ครู ถั่ว ขวด ด้วย เที่ยง ฉบับ ฉัน ชาว ครั้น ทุก ช่าง เทวดา ตลาด ต่อ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Thai typing test
2 Minute Thai typing test
3 Minute Thai typing test
5 Minute Thai typing test
10 Minute Thai typing test
15 Minute Thai typing test
20 Minute Thai typing test
25 Minute Thai typing test
30 Minute Thai typing test
60 Minute Thai typing test

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us