Thai Typing Speed Test...
Wednesday, 8 July, 2020, Time : 4:37 PM
Thai Switch typing language


จดหมาย ตรา เช่น เก้าอี้ ด้วย ครอง ขัด ค่า จันทร์ ข้าราชการ ธาตุ ต่อ ชัด โชค ครู ทำไม เก้า ธรรม โชค เชื้อ ทะเล จำเป็น เกือบ ฉะนั้น ทองคำ โทษ ท่อ ขณะ ถูก ขาด ทหาร เกิน เคย คับ แทน ตะวัน ท้าย เข้าหู กรุง นัก ต่อ ตา ทรัพย์ ทีเดียว ข้าศึก ขอรับ ก่อน ข้าม คือ ติด แถว ดับ แต่ง แทน ข้อ ทอด ชวน ดับ ทับ เทวดา แทบ กุมภาพันธ์ คูณ นอก จัด กล้า แทน ครู ด้าน ครอง ธรรมเนียม ทิศ ดุจ คอย แจ้ง ทั้ง แดน เกรง ดำริ จน กษัตริย์ ข้าว จริต เกรง ไข่ ทาย เช่น จดหมาย ตาม ตาย โกร่ง เกิน ขวาง ไข่ ขัด กิจ คับ กรรม ขวด แตก คอย ชั่วโมง ซึ่ง แทน แดด ชี้ ค่อย คือ กระทำ แทน ฉลาด ชั้น เท่าไร กันยายน ครอบครัว นอก โคม จันทร์ เคย ชัด ง่าย ช่าง คลาย แดด ตั้ง เจ้า กุมาร ชลประทาน ดอก ทาบ งาน เขา ช้าง ชีวิต เคือง แทน ทดลอง กุมภาพันธ์ เจ็ด ดอก เจ็บ ชัก แดน ต่อ แถว ต้อง ไกล เข้า ค่ำ ตาม เฉพาะ กิจ ต้อน ตลาด ก้อน ชั่วโมง ค่ะ ค้น ซึ่ง ไต่ เกวียน ถูก ฉบับ เก้า ไทย กอบ ถ้อย ตัด ขอรับ ช่อง ดับ ดิน เจาะ ครบ ขาว ครอบครัว กระมัง ทาย ขึ้น กู้ เกี่ยว เท่าไร ท่าน คน จริง เดือน ธาตุ เจริญ ตู้ เช้า ตลาด เขต กาชาด ซ้ำ เช่น ขัน ท้าว ขาด จ้าง ก่อ กษัตริย์ ข้าง ขาด ต่อ นคร เชื้อ เกี่ยว ท่อ จำพวก เดิน กรกฎาคม กุมาร จักร ทหาร เคลื่อน เกี่ยว ไข้ ฉบับ ไกล ต้น ขอบ ตอน เคลื่อน แดด กิจ ถวาย ชายหาด เท ท่าน กาง ชนิด ด้าน ขณะ ควร ของ ทุ่ง เขียน ใช่ ครบ ทุกข์ ขนาด กำไร ถวาย คุณ ครั้น ชัวร์ การ กา เช่น ดัง ฉัน โคม นอก จำพวก จริง ถูก ซื้อ ทรง ต่อ กระด้าง ไฉน ทวี ชนิด โดย ทหาร กาง ดวง กลาง ครู กว่า กลม เกี่ยว ท้าว เธอ กรม ชัวร์ ตำบล ทับ ธรรม นัก ตัวอย่าง เกิด คลุม เชื้อ ทิ้ง ใช้ เกียจคร้าน ดอก ตุลาคม จีน แข็ง ควาย ขัน ทรง ขว้าง เกรง ตัว เกิด ทรง ตอน ทุก ความ ชายหาด แก่ ครึ่ง เกี่ยวข้อง ทาน เขา ตาม ค่ำ เที่ยว ทิศ ทั่ว ทราบ ตอน กะ แดง เชื้อ แจง กระมัง เกี่ยว จับ เตรียม ชื่อ ขัด ขาด ใคร เคลื่อน เกี่ยว การ ทำลาย ธรรมดา ทองคำ กับ ตัดสิน ชีพ กว้าง ด้าน โกรธ จ่าย ขวด ต้น ใคร กระจาย เกี่ยว ตั้ง ดำเนิน ข้าศึก ทรง เช่น เจริญ เด็ก เฉพาะ ครบ น้อง ขณะ โคม ซ้ำ ธรรม เดือด ไฉน เถียง ธรรม เจ้า ของ เดี๋ยวนี้ ขัด ช่อง กำลัง น้อง ทรง กระทำ เช่น เก็บ เทียม จับ ขาด จำพวก ขยาย ข่าว ชั่ว ก้อน ขัน ตอน ครั้ง เดือด ครอง คูณ ชัวร์ งอก ครบ เจาะ แจง ทวีป ทั้งปวง นัก กระทรวง เกล้า ทวี ทั่ว ตรา เท้า ขัน ที่ ต้อน คราว จังหวัด กระทำ ตำแหน่ง ถั่ว ช่าง ต่อ นก ตะเกียง แดง ครึ่ง กรม เงียบ ต้อน เดี๋ยว ตึก ขาด ทั้งปวง ต่อ เถียง เกี่ยว เจริญ เตียง ธรรม เที่ยง งาน ช่วย เคียง ขว้าง ไต่ ข้าราชการ ฉะนี้ ไทย ใกล้ เช้า แทน ชาว กำลัง ควาย ถนน จัง ดำริ ตำบล ชวน ฉบับ ตาม กระมัง เจ็บ เดิม เกียจคร้าน ญี่ปุ่น ครั้น คูณ กระทรวง ท่อ ขว้าง ทัน เท่า ติด กัน เชื้อ ถนน ฉัน ทาบ จริต กรกฎาคม ธุระ เขียน จะ กรุง กระจาย ใต้ ขัน เถิด ขัน ตั้ง ซึ่ง แจง เทียบ เจ็ด ตรง กำไร ก่อน เช่น ถ้อย ตะเกียง เดี่ยว ต่ำ เช่น ท้าย ตรัส ฉะนี้ เตือน จันทร์ กระดาษ ถอย ขวด แต่ง เท็จ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us