Thai Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 12:50 PM


เกวียน ขัน ชวน แจ้ง เกรง ชัวร์ ธุระ เทียม นคร ตรัส เงียบ แจง ซึ่ง เกล้า ตำบล เขา เดี๋ยวนี้ ขอรับ ทิศ ข้าราชการ ครอบครัว โชค ซื้อ เชื้อ เกิด กระมัง เท็จ ธรรม นอก ตัด ชื่อ จัง ต่ำ เจ็บ คูณ ตำแหน่ง แทน ตั้ง ค่ะ ทาน ต่อ ครั้ง ชีวิต กว่า ช่าง คับ ขัน ขวด ด้วย กระดาษ ขว้าง ต่อ ครู จำเป็น ค่ำ ทั้งปวง เก้า กระมัง ท้าว ต่อ ดับ ครอง ตอน แดง ตาม ดำริ ขยาย ค่า ถ้อย เดือด ตั้ง ชัก ของ เชื้อ เช่น ควร คือ ต่อ แดด ท่าน ถูก ดิน ดวง ถนน ขวาง ซึ่ง แทน ฉัน ตอน กับ คน ต้อน เจ็บ เจริญ ฉบับ ดำริ กรุง ขาด ต้น ครอบครัว ข่าว เท่า ตึก ตอน ทะเล เช่น การ ไข่ ท้าย เกี่ยว ขัน ชวน เถียง เคลื่อน ทำไม ทิศ จ่าย ต้น กาง เท่าไร ครึ่ง ใช่ ค่อย เช่น เดือน คราว ท้าย กระจาย ฉะนี้ แต่ง ธรรม ชั่วโมง ตัดสิน ถวาย จะ ช่อง การ ต้อน ขาด ใคร โกร่ง กระทรวง เจ็ด นัก ครั้น ขณะ กรม โกรธ โคม ทวีป ท่อ เดิน กลาง เข้าหู ทอด กำไร ครบ ครู ขาด ทับ ครบ โคม ทรง เชื้อ จับ แดน เธอ เที่ยง ชั้น งาน เคย จน เก้า ชายหาด กิจ ไกล กู้ ของ เฉพาะ ใคร ดอก เท้า ข้าราชการ แทน เก้าอี้ เคย ครึ่ง โทษ ความ ตาม ทดลอง กระทำ ธรรม เตรียม ทุกข์ ทุ่ง ใช้ กระด้าง เกิน ทรง ทับ จ้าง เจ้า แทน แทน จันทร์ ควาย ทาย ไข่ ข้าศึก กันยายน เชื้อ ท่อ กา โชค จำพวก ทหาร จริง เกิน ขนาด คูณ ครบ ท่อ ทรง ทุก เถียง ตาม จันทร์ ท่าน ถูก ตลาด ทาย ค่ำ คอย ชัด ครอง แข็ง ตำบล เช่น เคือง เกี่ยว ขึ้น กาชาด ไฉน ขว้าง แทน ค้น ถวาย เฉพาะ เกิด ขาด ช่วย ด้าน ถูก เขียน ไทย ตาย ก่อน เดิม แดด ขอรับ ทั่ว ก่อ เช้า เขา งอก เชื้อ ทวี ต้อง เช่น ขัด เกรง แก่ ตั้ง เทียบ จันทร์ ชั่ว เคลื่อน เกรง แจง ข้าศึก กำลัง ตาม ขาด เขต เท นัก กษัตริย์ ฉลาด ก้อน ไต่ ด้าน ง่าย ใกล้ ฉบับ จีน ไกล ตา กรรม ตรา เจริญ เดี่ยว คลุม ถั่ว ซ้ำ ข้าว ต่อ เข้า กำไร ดับ จำพวก ฉบับ ควาย ซึ่ง กิจ เกี่ยว เกี่ยว เด็ก จดหมาย คับ เกี่ยว ทหาร นก ฉะนี้ ตัว เจาะ จัด กุมาร ตรง ขาว ขวด ชัวร์ ครู เกียจคร้าน ต่อ เช้า กุมาร ธรรมเนียม ชี้ ทรง ดุจ แถว ตอน เคลื่อน ขัน ขณะ เตือน ขาด เกียจคร้าน ทาบ คลาย ก่อน เที่ยว กรกฎาคม ครั้น ทั่ว แจง น้อง จักร ตะวัน กระทำ โดย แทบ เถิด ขว้าง ที่ แตก งาน กุมภาพันธ์ ขัด จังหวัด เช่น จริต ทราบ ไฉน แถว เกี่ยว ญี่ปุ่น ทัน จริต ข้าม ต้อน เจ็ด กอบ ดับ ทรง ครบ ชัด ดอก ชลประทาน ดอก ทวี ด้าน ขัน ใต้ ทหาร ทั้ง แดน กิจ ก้อน ธาตุ แทน ครอง ชาว จริง ชีพ กุมภาพันธ์ ชายหาด กัน ท้าว ขณะ กล้า ชัวร์ ชนิด จับ เท่าไร เกี่ยวข้อง ดำเนิน กว้าง ตะเกียง ทีเดียว ขัน ขัด ทิ้ง ติด นอก ช่าง ทำลาย กรกฎาคม ไข้ ถนน ข้อ ขวด เช่น เดี๋ยว ธรรมดา ขอบ คือ ชั่วโมง ทรัพย์ เก็บ ทองคำ ธรรม เกี่ยว เกือบ ธรรม ทองคำ จำพวก ติด ข้าง เกี่ยว ตู้ ไต่ เจ้า ขัด ตัวอย่าง ช่อง คูณ แดด คอย ทาบ ตรา กระมัง ทั้งปวง จดหมาย เดือด กลม นอก กษัตริย์ กรม ถ้อย ชนิด กรุง เจาะ ไทย ช้าง คุณ ตุลาคม ถอย ฉะนั้น กระทำ แดง ซ้ำ ฉัน ตลาด เจริญ ธาตุ เตียง นัก ดัง ตะเกียง ต่อ กระจาย น้อง กาง เขียน กำลัง กะ เทวดา กระทรวง เคียง เช่น โคม แต่ง

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Thai typing test
2 Minute Thai typing test
3 Minute Thai typing test
5 Minute Thai typing test
10 Minute Thai typing test
15 Minute Thai typing test
20 Minute Thai typing test
25 Minute Thai typing test
30 Minute Thai typing test
60 Minute Thai typing test

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us