Thai Typing Speed Test...
Friday, 3 April, 2020, Time : 10:17 AM
Thai Switch typing language


เคลื่อน เด็ก ทั่ว ต่อ ต่อ ต้อน ควาย โทษ กรรม เขา เจ้า ช่าง ตะเกียง เจ็บ เขา จันทร์ ทวีป ใคร ค่ะ ทวี ธรรมเนียม เก้า งาน เช้า ตรง กับ ดุจ ชลประทาน ชั้น จีน ค่ำ งาน ทัน เงียบ ขาด ญี่ปุ่น ทรง ทำไม เช้า ฉะนี้ ก่อ ขาว ควาย เจริญ จังหวัด ความ นัก ตา ขวาง กิจ ใกล้ แตก เตรียม ซ้ำ ชนิด ดวง ตัดสิน ขอบ ขว้าง กล้า ขอรับ ขาด เกี่ยว ซื้อ ทรง เชื้อ ธรรมดา จำเป็น นก ตัว ไกล ซึ่ง กษัตริย์ เกี่ยว ต่อ เชื้อ ทาย เธอ ช่อง กรม ไกล ตาย เข้า แดน แจง เดือด เกี่ยว ท่าน จริง คน กุมภาพันธ์ เช่น เกิน กระจาย ชนิด เช่น กว่า ทรง เช่น เดิน เจริญ ฉะนี้ ดับ ช่วย ข้าศึก ชัก กาง ทองคำ ตลาด คับ เช่น กุมาร ขาด งอก ทหาร เจ็ด แทน ครู แจง เที่ยว ช่าง ดัง ทีเดียว กระทรวง ตอน ทาบ กำไร กรกฎาคม เก็บ แทน ไทย ตำแหน่ง เกียจคร้าน คูณ ตัวอย่าง เกรง ท้าว แจง ตอน ถวาย ก่อน ครอง โกรธ ต้น ถั่ว ไฉน ทาย เท ติด ตั้ง ชัวร์ ต่ำ ตรัส กระมัง นัก ตู้ ด้าน คับ เดี๋ยวนี้ ง่าย ตุลาคม เถียง เจ้า เชื้อ ที่ เกี่ยว จันทร์ กว้าง จับ กิจ คลุม จริต แดง ทาบ ขัน คราว นอก นอก ธาตุ ครึ่ง เท่าไร เตียง เกิน จัด ท่อ เฉพาะ โคม ขยาย ดำเนิน ดับ ชัวร์ กำลัง ทุกข์ ขวด แทน ข้าม เกี่ยว น้อง ครบ โชค ครั้ง ขัด นอก เดือด ใช้ ต้อง เกียจคร้าน เทียบ ทวี ไข่ ตาม นคร แดง ชีวิต แทน ถูก ทองคำ ข้าราชการ จำพวก ข้าศึก เช่น ตะวัน ตาม เจริญ แทน จำพวก ทุก ครอบครัว ขณะ ตาม จัง ขัด ชัด ตะเกียง จับ เดี่ยว กระทำ ชีพ ทับ แจ้ง เชื้อ ใคร ถูก ครึ่ง ตำบล กลาง ตรา ชวน ข้าราชการ ตอน ทดลอง ธรรม เกล้า เคลื่อน ธรรม เกือบ แดน เกี่ยว จดหมาย ตอน ครู ชื่อ เจาะ คอย ฉัน ทาน กรุง ขวด ถนน ขณะ เฉพาะ ครอง กู้ ไต่ เถิด ชายหาด ช้าง ขวด เขต เคลื่อน ทิ้ง ชายหาด แดด กุมาร กระทำ จะ ตรา ท้าว กระทรวง ขอรับ ท่าน ทิศ ต่อ แทน จริต เจาะ ตลาด ชาว กรม เดือน ติด กระมัง ธาตุ กาชาด แดด ครบ แต่ง กาง ชวน ธรรม เกี่ยว ขาด เทวดา ทั้งปวง ท้าย กระดาษ กะ กอบ ขาด ไทย เชื้อ กำไร ทิศ การ ด้าน ตึก ท้าย ด้าน ขัน เท็จ เจ็บ ฉบับ จริง ซึ่ง ครอบครัว แก่ ขัน กษัตริย์ เก้า ทับ ครั้น เกรง ต้อน ข้าว กันยายน เถียง จักร โคม ดับ ต่อ ท่อ เช่น คลาย ตั้ง ต่อ ถอย ขณะ เขียน ก้อน เก้าอี้ ซึ่ง ดอก เท้า ชี้ เจ็ด ทรัพย์ กา ขัด กระด้าง ครบ ทำลาย โดย ต้น การ ทราบ ของ นัก เกวียน เคียง ดอก เกิด ค่ำ ทั้งปวง ไต่ ก่อน แข็ง ทรง ดอก เดี๋ยว ท่อ เช่น เกี่ยวข้อง ควร ซ้ำ ชั่วโมง ค้น กุมภาพันธ์ โกร่ง ขัด ขว้าง ธรรม แต่ง น้อง ใต้ ตาม เช่น ช่อง ฉลาด ชัด ก้อน ค่า กำลัง เคย ขาด จันทร์ ถ้อย ฉะนั้น แดด ตั้ง เตือน เกรง จ่าย ข้าง ขัน ขนาด ขึ้น ดำริ ขัน เขียน จดหมาย ตำบล ถวาย ธรรม แทบ ทหาร เทียม ชัวร์ ต้อน กรุง คือ ทะเล ฉบับ เคือง เคย ไข่ กระจาย คุณ ถูก ฉบับ ข้อ กระทำ เกี่ยว กรกฎาคม ข่าว ถ้อย ทั้ง กลม แถว ตัด โคม ไฉน คอย กิจ คูณ เข้าหู จำพวก ดำริ ขว้าง ชั่วโมง กระมัง ชั่ว โชค ดิน ด้วย ทอด เท่าไร กัน ทั่ว ทรง ต่อ ทุ่ง ธุระ ไข้ ครั้น ครอง จ้าง ครบ แทน ใช่ คูณ ทหาร ขัน แถว ถนน เท่า เดิม เกิด ฉัน คือ ของ ครู จน ค่อย เที่ยง

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us