Thai Typing Speed Test...
Saturday, 6 March, 2021, Time : 10:40 AM
Thai Switch typing language


ขาด ต้น จันทร์ จำเป็น ขวด กระมัง ตัว ฉบับ ดำริ ทรง ใคร ถอย ตรา เกิน เช่น ทาย เขียน แดด เจริญ กระจาย คอย ขณะ เดือน เช้า ธรรม เดี๋ยว ชั่วโมง กรกฎาคม เงียบ เตียง เกี่ยว กษัตริย์ ขยาย ต้อง กระทรวง ซึ่ง ท่าน เช่น ตะวัน โทษ กระด้าง กำลัง ง่าย แก่ ทิ้ง กาง กรรม ทับ ตา ข้อ ต่อ ถูก ฉลาด ใกล้ ติด ช่วย ตำแหน่ง ฉัน นัก ตลาด ครอบครัว ความ โดย ต่อ เขา จำพวก คูณ ครู กลาง ถนน เท่าไร แต่ง แต่ง กว้าง ครอบครัว โกรธ การ เกล้า เคือง ถ้อย กรกฎาคม จัด แจ้ง เท ทาน ทหาร โคม นอก แดน งอก แถว ถูก จ่าย ต่อ นอก ที่ ตุลาคม ขอบ ทรง ขาด ขาด ตาม แทบ แทน ชั่วโมง กุมภาพันธ์ ทองคำ กระทำ ขาด ตรัส แจง เช้า เธอ ขนาด ช่าง ช่าง ครู ชื่อ ชัด เถิด เกี่ยวข้อง ทั่ว กระทรวง ทุกข์ ใคร ใต้ ทรง เฉพาะ คลุม แทน ทุก ซื้อ จริง เกวียน เคียง ดำริ เตือน เคลื่อน ท่อ ตั้ง เกิด เช่น ทับ ตาย ซ้ำ เกรง กรุง ครอง ทะเล ฉัน ชวน เทียบ ตำบล แทน จริต ชัก แดด ข้าง น้อง ไทย ท้าว ดิน ไข้ คับ งาน เจาะ ควาย เกิด กัน ครั้น เกี่ยว ขว้าง ซึ่ง ครอง ต่อ แดง ข้าว ทั้งปวง ต้อน แทน ตอน เฉพาะ ดัง เกี่ยว น้อง ท่าน ก้อน ทั้งปวง ด้าน จัง ทหาร แทน ครู ไกล เข้า ธาตุ เถียง ขณะ เขต ญี่ปุ่น ขัด เก็บ ขัน ขว้าง เก้า ขัด กระทำ คือ ธาตุ จันทร์ เกือบ ท่อ ทุ่ง ท้าย ทหาร เท่า กระดาษ ค่อย แจง ทิศ ตู้ ไกล ต้อน นอก ไทย ถ้อย ทรัพย์ เที่ยง ทัน โชค แดง ใช่ ต่ำ กรม เกี่ยว ขวด เคลื่อน คูณ จริต ฉะนี้ ค่ำ เดี๋ยวนี้ ก่อน ชัวร์ กล้า เกียจคร้าน ตลาด ถนน จำพวก ซึ่ง ไข่ กระมัง ขอรับ ติด จดหมาย เชื้อ ครึ่ง ก้อน จน กิจ ตอน ต้อน กระมัง เขียน ชัวร์ ไฉน ขัน ทาบ ดับ ข้าศึก ธรรมดา เช่น กระจาย ตาม ทองคำ กระทำ เทวดา ตอน กำไร ขวาง ขัด ทำไม ถั่ว ทั่ว ดอก กุมาร ครั้น เกี่ยว ต่อ ชั่ว ชีวิต ตั้ง ทดลอง ครั้ง ชายหาด เจ้า เดิน กุมาร กะ ทวี ข้าศึก ข่าว นัก งาน โกร่ง เกรง ฉะนั้น ชาว ชีพ กิจ ชนิด ทาย ตัด เที่ยว ต้น เจ็ด จริง คราว ตาม จำพวก ขาด ครบ ธุระ ตะเกียง เดือด ทีเดียว ทาบ แดด ชายหาด เดี่ยว ของ เจริญ ชี้ ตึก เดิม ชนิด กู้ ดวง ตำบล จีน เดือด เกี่ยว โชค จันทร์ เกี่ยว เจาะ ขัน ตั้ง กาง ของ ช่อง ทรง เช่น เถียง จักร จดหมาย ช้าง ตัดสิน ธรรมเนียม ใช้ เท้า ข้าราชการ ชลประทาน นัก ครอง ดอก เชื้อ ฉบับ เคย ชั้น แข็ง ไฉน เท่าไร ควร กำไร ตอน จะ ต่อ ขว้าง คน ขัน ทราบ การ เจ็ด แทน ขณะ ทั้ง ชัด ครบ ทิศ เจ็บ ดุจ ธรรม เจ้า โคม นก ท้าย ทำลาย ทวี ต่อ เช่น ดับ เตรียม ก่อน ค้น เคย ขัด ขัน เชื้อ ชัวร์ ตรา จับ ข้าม ชวน กำลัง ขาว เช่น ครบ ขัน ก่อ กว่า ดำเนิน เจริญ ด้าน ครบ กิจ เคลื่อน ช่อง ข้าราชการ ทอด แตก เกิน เกรง กับ ฉะนี้ จับ ไต่ ค่ะ ท่อ ถวาย ซ้ำ ธรรม ขึ้น ดอก แถว แจง กุมภาพันธ์ ไต่ ไข่ กอบ ฉบับ ตาม เจ็บ กษัตริย์ กลม ดับ ตะเกียง เข้าหู กา ทรง โคม ค่ำ ควาย เก้า ตัวอย่าง ขอรับ ตรง นคร แดน ขวด คือ คอย ค่า เก้าอี้ ทวีป ด้วย เทียม กาชาด เท็จ กรุง จ้าง จังหวัด เกียจคร้าน ถวาย คุณ เชื้อ ด้าน ธรรม เด็ก เชื้อ ธรรม แทน ถูก คูณ ครึ่ง ท้าว ขาด คับ คลาย เช่น เขา เกี่ยว กันยายน กรม

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us