Thai Typing Speed Test...
Friday, 30 September, 2022, Time : 2:59 AM


ข้าราชการ ทหาร กิจ ไกล ทัน ต่ำ กันยายน เกียจคร้าน ต่อ แจ้ง ทองคำ เช่น ตลาด ตะเกียง ต้น น้อง ฉบับ แดด แทบ เจ้า ทำลาย กรม ข้าศึก ติด ขว้าง ชัวร์ ตอน ชายหาด ญี่ปุ่น แทน ตรา ตรา เที่ยง ไฉน แถว ขัน ก่อน ไข้ คราว ซึ่ง ข้าราชการ เท กลม ดำริ ธุระ กรม ข้าศึก แจง โคม เคลื่อน ขว้าง จดหมาย ครบ ดุจ ต้อน เกี่ยว ก่อน ก่อ กุมภาพันธ์ ฉัน ทับ คูณ ดับ จริง เกล้า เท็จ กระทำ ชลประทาน จัด โดย ต่อ โทษ ข่าว เกิน ใกล้ เจ้า โกรธ จริต ความ โคม คลาย ครบ ทั่ว ใคร ต่อ ครั้น ถูก ขัน ดอก จันทร์ ดอก ขัน ขวด ขัด แทน ตัวอย่าง ดับ จันทร์ เจ็บ เขา ซึ่ง จำเป็น เกี่ยว ชัด โชค เชื้อ โชค กระทำ ถวาย ตอน กระจาย เช่น เก็บ ตา ตั้ง ดำริ เฉพาะ จำพวก ไต่ กษัตริย์ ข้อ ตะเกียง ธรรม ถูก ไทย เกี่ยวข้อง เจริญ ธรรม ไข่ ฉบับ ชื่อ เคือง กระทรวง ครอบครัว โคม เฉพาะ ช่วย แทน ท่อ ดับ กำไร กระด้าง ดอก เทียม เท่า ขาด ขว้าง เขา ทาบ ขัน เจ็ด จ้าง ครั้ง แทน ทุ่ง คือ ฉบับ ไกล ทั่ว กอบ กะ ทาบ กา ทุกข์ ทาน ตั้ง ฉะนั้น เกรง ชวน แต่ง ทรง กรุง ทวี เท่าไร ดัง ชั่ว ฉะนี้ ค่ะ ไทย จันทร์ เกรง ทิ้ง ซ้ำ ก้อน เดิม เดือด ท้าย แจง จดหมาย เดี๋ยวนี้ จ่าย กำลัง แดน ขยาย ท่าน ครู ต่อ ใช่ แก่ ไต่ จับ ต้อง แทน เกรง ใช้ คน ขณะ เกือบ ข้าม ค้น ช่าง เท้า กรกฎาคม เกี่ยว เจ็ด กรรม ค่า ตำบล เชื้อ กษัตริย์ ตู้ เชื้อ ใต้ เดิน ควาย ขอรับ เช้า เจริญ นอก แต่ง เถียง กาชาด ตำแหน่ง เช้า นอก นัก ขาด ชัก เธอ เจาะ แดง ตอน เด็ก ขัด เข้าหู ขณะ เตรียม กระมัง เขต งาน เกิด ซ้ำ เดือด ธรรมดา ท้าว กุมาร ธาตุ ขัน กำลัง ทวี เกี่ยว โกร่ง ชัวร์ ช่อง จักร ขัน ชนิด ชัด ท่าน จริต ทหาร ช่าง เคย คอย แถว จังหวัด ถวาย ธรรมเนียม ครอง เกียจคร้าน ชาว แจง เถียง เตียง กระทรวง ชั้น ทะเล ถนน กาง ตำบล กว่า กุมาร ขัด กัน ทาย ซึ่ง เงียบ คูณ ชี้ ฉะนี้ เทวดา ด้วย จริง ขาด ตอน ท่อ ตั้ง ชัวร์ ค่ำ ตรัส แดด ตัว เช่น แข็ง ตาม เช่น กระจาย ทั้งปวง เคย เกิน ต่อ คอย คับ ขอรับ แดน เถิด กระมัง ทุก ด้าน ช่อง ทราบ ทรง จัง กลาง กล้า กู้ ถั่ว ง่าย ข้าว ครบ เดี่ยว ธรรม เท่าไร กระมัง งอก เขียน ด้าน เกี่ยว ก้อน ชวน ที่ เคียง แดด เกวียน ค่ำ ตุลาคม ครอบครัว น้อง แดง ทีเดียว เกี่ยว ตาม กรกฎาคม ขาด เดือน ติด ทวีป ทหาร คูณ กรุง ทองคำ ทรง ทรง ต้อน ถ้อย ทิศ ขึ้น ทาย ฉัน ธรรม ทดลอง ขวด จับ ซื้อ ชั่วโมง เกิด ถ้อย เช่น ถนน ขวาง ครึ่ง ตะวัน ถอย นัก ต่อ กาง กระดาษ คลุม เคลื่อน ชายหาด ทั้งปวง ธาตุ ทอด ต้อน คับ ครู ตึก ดวง แทน ควร ด้าน คุณ ทรัพย์ ค่อย ตัดสิน ต่อ จำพวก ถูก ขณะ ของ กับ ชีวิต ขาด กว้าง นัก เคลื่อน ครอง กุมภาพันธ์ ครั้น ท่อ ทับ ท้าว งาน จีน ไฉน จน นก ขอบ ตัด ชนิด เขียน เที่ยว การ การ นคร ใคร เก้า คือ ดำเนิน เกี่ยว ทิศ ครึ่ง ควาย ตลาด ต้น ขวด ครบ ดิน เชื้อ ทรง เช่น เช่น นอก ขาด กิจ เทียบ ข้าง กิจ เดี๋ยว เข้า เตือน เจริญ ตาม เจ็บ แตก กระทำ กำไร ขัด ทำไม เก้า จะ ชีพ ไข่ เจาะ ท้าย ช้าง แทน ชั่วโมง เชื้อ เกี่ยว จำพวก ธรรม ฉลาด เช่น ตาย ครอง ทั้ง ตาม ครู ตรง ของ เก้าอี้ ขนาด ขาว

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Thai typing test
2 Minute Thai typing test
3 Minute Thai typing test
5 Minute Thai typing test
10 Minute Thai typing test
15 Minute Thai typing test
20 Minute Thai typing test
25 Minute Thai typing test
30 Minute Thai typing test
60 Minute Thai typing test

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us