Thai Typing Speed Test...
Wednesday, 13 November, 2019, Time : 7:08 PM
Thai Switch typing language


แดน ทรง เคือง ชั้น ตรง เกรง เช่น เจ็ด ต้อน จำพวก แข็ง ถั่ว ด้วย กระทำ เฉพาะ ไต่ ไข่ ชั่ว กลม ไฉน เจาะ ต้อน โคม นัก ดิน แดด เดิม ก่อน เจริญ ชีพ จน ดับ ขยาย กุมภาพันธ์ กันยายน ครู กิจ ตะเกียง ธรรม ใคร คราว จริต ทหาร แจง ต้น คือ เคลื่อน ทิศ แดด ชัวร์ ไทย ค่า แดด ขนาด เก็บ คูณ ขาด เชื้อ ทดลอง เกี่ยว ตำบล ถวาย ขวด เช่น เช่น ธาตุ ขัน เก้าอี้ จันทร์ ทั่ว ต่อ แก่ เถียง ท่าน กุมาร กัน ชัวร์ เคย เกี่ยว ขัด คลุม งอก ช่วย ทาน ซึ่ง กาชาด นอก ข้าว ท้าย ขวด กับ ที่ ครั้น โคม เท่า ครอบครัว น้อง ข้าศึก ธุระ แทบ ไข่ ดัง กรม จีน ชัด ชนิด ครอง ไข้ ติด กำลัง จะ ดอก กรุง ข้าง ทัน ทุ่ง กระมัง เจ็บ ตำแหน่ง จริง กระทำ ถูก ธรรมเนียม โดย ญี่ปุ่น ถวาย ครบ ชายหาด คูณ จับ เทียม ชัวร์ แดน เกิด ขาด จ่าย เดี๋ยวนี้ จัง ขึ้น เจ้า ครบ กรุง จดหมาย ดับ จังหวัด ครั้น ธรรม แดง ตาม ตอน คุณ ขว้าง ความ แจง เถิด ถนน ชั่วโมง ครอง เกวียน ท่าน แทน ต่อ คอย ช่าง ไทย ทรง เกี่ยว จำเป็น ทั้งปวง ชายหาด ฉบับ ก้อน กรกฎาคม เท่าไร เจ็บ แจง กระทำ กษัตริย์ ครอบครัว ต่อ เดือด ใช้ เคลื่อน ด้าน จันทร์ กรรม แต่ง จริง เขา ฉะนั้น กำไร ทับ ขัน แตก ดำริ ตะเกียง ดับ ถ้อย กาง ทาบ ทวี ก้อน เช่น เช่น ทุกข์ ท้าว กิจ ตรัส ชนิด เช้า ช่าง เตือน เช่น เท็จ จัด ขณะ เท่าไร เกียจคร้าน ขาด กรกฎาคม ทรง จับ แทน แทน ขัด ทหาร กระจาย ขัน ฉะนี้ เท้า ใต้ ต้น ท่อ ซ้ำ ตา เข้าหู เกิน ทั่ว ทิศ ทวี เด็ก ขาด นัก ตั้ง ทะเล เกรง ขัน ดุจ ตอน ชัด โกร่ง ซ้ำ กว่า ช่อง ดวง ตาม เกี่ยว ฉบับ ตรา จักร ชลประทาน โคม ทวีป ขวด ทับ ข้าม ขัน กษัตริย์ เคลื่อน งาน ทอด เกี่ยว จำพวก เตียง เขียน ไต่ ต่ำ คลาย เจริญ ถูก เข้า กอบ ชี้ เขต ตลาด โทษ ตั้ง ขัน ข้าราชการ กระดาษ ถอย ช่อง กู้ ครู เถียง เดี่ยว ขาด เกียจคร้าน เกรง เกี่ยวข้อง กล้า เกิด กิจ กระทรวง ควาย ครั้ง ค้น ช้าง เดือน นอก ทราบ ตุลาคม เท กาง การ แถว คูณ ธรรม จดหมาย กระจาย ตาย ต้อง แต่ง ฉัน ตาม กรม เฉพาะ ควร ด้าน กว้าง เช่น เคียง ท่อ ค่ำ ก่อน ทีเดียว เก้า เทียบ ชื่อ งาน คับ กำไร ชั่วโมง แทน ฉบับ ทรง ต่อ ดำริ การ ตอน ถูก ต่อ กระทรวง กุมาร ซื้อ แดง ครู ตัว เกิน เกือบ เกี่ยว ครึ่ง น้อง ก่อ เชื้อ ขัด ต้อน ข้อ เดือด ตลาด ตัวอย่าง โชค จันทร์ ทำลาย ของ ข้าศึก กุมภาพันธ์ ถนน ค่อย ท้าย กระด้าง เชื้อ ตั้ง ธาตุ ซึ่ง ทั้งปวง ตำบล คอย นัก นก แทน ค่ำ ตู้ จริต ตาม เก้า ขัด ติด เตรียม ขาว ต่อ ชวน ทิ้ง ขอรับ ทาย ตอน กะ ท้าว ขวาง ครึ่ง กระมัง เจาะ กระมัง ตะวัน ทุก นอก ทาย ของ ทำไม ครอง ตึก ทรง ขว้าง ข่าว กำลัง จ้าง ตัดสิน เที่ยง ตรา เธอ เกี่ยว ซึ่ง เดี๋ยว เจ็ด ดอก เคย เกี่ยว เชื้อ ทรัพย์ จำพวก เช้า นคร เขา ทาบ คน ขาด ไกล โกรธ ขอบ แถว ทหาร ดำเนิน ใคร เดิน ใกล้ ขณะ ฉลาด ค่ะ ครบ ทั้ง เช่น ตัด ชาว เกล้า ฉะนี้ ขอรับ ไกล ด้าน แทน คือ ขณะ ข้าราชการ แทน เทวดา ดอก กา ธรรมดา ธรรม เที่ยว เจ้า โชค ควาย ทองคำ แจ้ง ฉัน ธรรม คับ ชีวิต ไฉน เชื้อ ทองคำ ชวน ต่อ เขียน ชัก เจริญ เงียบ ขว้าง ใช่ ท่อ ครบ กลาง ง่าย ถ้อย

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code