Thai Typing Speed Test...
Sunday, 22 May, 2022, Time : 12:52 AM


ไต่ จริง ใคร ต้น ตา ขาด ตาย ทาย ทิศ เช่น เกียจคร้าน ฉบับ เชื้อ ตลาด ท้าย โชค แจง เข้าหู เกี่ยว ขัด ขณะ กุมาร ชีวิต ดัง ง่าย จดหมาย ธรรม ธรรมเนียม งาน เขา ฉะนั้น ทวีป ตรัส จันทร์ ติด เช่น ต่อ กาง ต้อน เจ็ด ช่อง เจริญ ขณะ กา ไฉน กระทำ ครู จันทร์ ทีเดียว ชลประทาน กุมาร ข้าราชการ จับ ทวี เข้า ขอบ ขัด ฉะนี้ เช้า จับ นัก กอบ ท่อ ของ กรกฎาคม เก้าอี้ ขัน ทองคำ กิจ เกิด ขัน ทาบ ชนิด โคม เช่น ซึ่ง กระดาษ ทิ้ง ชื่อ ไข้ เตียง ทำไม เขียน ต้อน แจ้ง กันยายน กลาง ทัน ใคร กลม ข้าศึก กว่า เที่ยง โคม กู้ เจ้า ตรา ซึ่ง เท่า ครึ่ง ขัน ทรัพย์ กระทรวง ต่อ ใช่ จักร ติด แทน จน จริต เจริญ เจ็ด ก้อน ทราบ เธอ ตลาด ญี่ปุ่น ขวด กับ กะ เกิด ที่ ชวน จะ เท่าไร แทน ขาด ขนาด ชนิด โกรธ แดน เทียบ เงียบ ขณะ เท็จ คน ตอน แถว ขว้าง ฉบับ ค่ำ ต่ำ เชื้อ ทิศ ตุลาคม ธรรม ทอด กำไร ดอก แจง เดี๋ยวนี้ เชื้อ ตั้ง เฉพาะ กรุง แถว แก่ การ คลุม กิจ ไกล ทหาร ทวี จีน เคียง ทหาร ท่อ ชี้ ตอน แทน เชื้อ เก็บ แทน เกรง ขว้าง เดิน ธรรม ไข่ แดง ชั้น งอก ไทย เกือบ เช่น แทน ดับ ครั้ง ช่าง คราว เจาะ เคย ธรรม ครบ ช้าง เคลื่อน ชายหาด ขัด คับ ทั้งปวง เถียง ชาว จำพวก กุมภาพันธ์ ต่อ เคลื่อน เกล้า ขาด เดือด เจ็บ ธรรม โดย ข้าง ข้าว ขาว ท่าน เก้า ครึ่ง ชัก ต่อ ช่าง ค่ะ คือ น้อง ชัวร์ ค่ำ จำเป็น ทั้ง กำไร ฉลาด แทบ ดำริ เกรง ก่อ ท้าว ดอก กระทรวง แดด โทษ คับ ค่อย เฉพาะ เช่น เดิม ซื้อ ครบ ซ้ำ เกวียน จัง เทียม ชัด เกี่ยว ข้าศึก ตะเกียง ค่า คือ ทุก ช่อง ฉะนี้ ตอน ไฉน เกี่ยว ทุ่ง ถนน นคร กษัตริย์ กระมัง ขัน ด้าน ควาย ครบ กุมภาพันธ์ ทาย ใกล้ ทั่ว จริต เดือน ตะวัน กัน กาง แดง ถนน ทับ ของ เช่น ครู แทน นอก ทรง ครอบครัว ทองคำ ตอน โชค ตู้ ตาม การ ขัน จำพวก ตาม ข้าม ข่าว กรม ขว้าง ท่อ ข้อ เดี่ยว ตำแหน่ง แต่ง กล้า เกี่ยว ทหาร กระมัง เถียง ไทย ตำบล เกี่ยว ข้าราชการ เกี่ยว เกียจคร้าน ความ กระทำ ชวน เถิด ถ้อย คูณ แดด ดวง ขยาย กำลัง จังหวัด ชั่วโมง ครอบครัว ตัว ขาด ตัด ต้น คุณ เชื้อ ทับ จัด ทรง จันทร์ จำพวก ตรง ไกล ด้าน ต่อ เจ็บ เทวดา คอย ต้อง นัก เดี๋ยว ขวด ทดลอง กระจาย ขวด ขอรับ นัก เดือด เตรียม กระจาย ชายหาด เกรง เช่น ทรง ทาบ จ้าง ตะเกียง คลาย ท่าน ชัด ขอรับ นอก ตึก ตาม ดุจ ก่อน กระด้าง ทาน ค้น เกี่ยว เกี่ยว ครั้น ฉบับ ตรา ธาตุ ต้อน ทั่ว ถวาย กษัตริย์ ถ้อย ด้วย กาชาด เตือน เจาะ ซึ่ง ตั้ง เก้า ทำลาย ถอย แตก ตั้ง ซ้ำ คูณ โกร่ง เคย ขัด จ่าย โคม ชีพ แดน ช่วย เกิน ธรรมดา เกี่ยวข้อง ทรง ดำริ ถั่ว ชัวร์ ขึ้น งาน จดหมาย ดิน ไต่ ต่อ คอย กรกฎาคม ชัวร์ เช่น ครู ดับ ทรง ด้าน ตัดสิน ใช้ กรม ขวาง ทั้งปวง ฉัน ชั่ว ไข่ ครอง เขียน เกิน ดอก เคือง แดด น้อง ใต้ กระทำ ธาตุ กว้าง ตำบล เด็ก ฉัน เจริญ กิจ ครอง ดำเนิน ดับ ชั่วโมง แข็ง กำลัง จริง แทน กรุง เขา เที่ยว ทุกข์ กระมัง ถวาย เขต เช้า เคลื่อน ทะเล ตาม ถูก ตัวอย่าง เท ขาด ต่อ ก่อน นอก ครบ ขัน แต่ง เจ้า ถูก ธุระ นก ท้าย เท่าไร คูณ ก้อน แจง ควร ครอง ควาย เท้า ครั้น ท้าว ถูก กรรม ขาด

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Thai typing test
2 Minute Thai typing test
3 Minute Thai typing test
5 Minute Thai typing test
10 Minute Thai typing test
15 Minute Thai typing test
20 Minute Thai typing test
25 Minute Thai typing test
30 Minute Thai typing test
60 Minute Thai typing test

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us