Thai Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 6:04 PM


กันยายน ทาย เช่น ทหาร เกี่ยว ดำริ ถ้อย ธุระ เดิม กระด้าง ตาม ธรรม เกิด ไทย คอย ทหาร จำพวก ชัวร์ แถว โคม เคย เคลื่อน ทุ่ง กระมัง กว้าง กระทำ คูณ เตียง ตัว ขัด กอบ เฉพาะ เจาะ เก้าอี้ ชวน เจ็บ เข้าหู เทียบ ต่อ ถวาย ไฉน เขา เดือน ทาย นก ตลาด แทน เช่น ครบ นอก ข้าศึก แทน ธรรม ขอรับ จำพวก กระทรวง ตรง ขวด ตั้ง ฉะนั้น ซ้ำ ขัน ตลาด ทำลาย เคย ไข่ ทับ ครั้น แจ้ง ใคร กรม ตรัส คราว ชัวร์ ถ้อย งอก ท่อ เกี่ยวข้อง ทั้ง เดือด ค่ำ ขัน ค่ำ ดำเนิน ทั่ว เจริญ คลุม ควาย กำไร ครู ถนน ขาด กระทรวง นัก เจาะ เท่า ขัน ธรรม ควร ทวีป กระทำ แดด ด้าน ขณะ ค่อย กำลัง ต้น ชั่ว กิจ ทุกข์ ทั้งปวง เช่น เช่น เขียน จริง ชัด เก้า การ แทน ขาด เข้า ตาม แทน ธรรม ขัน ทั้งปวง ทดลอง ซึ่ง จ่าย ทับ ฉะนี้ ทาบ จัด ชายหาด กา กรุง ตัดสิน กาง ชี้ กล้า เกียจคร้าน เท่าไร ขัด เท่าไร เขต ไฉน โคม ตำบล เกี่ยว ทหาร เจริญ ขว้าง ค่ะ จะ กษัตริย์ จริง ขอรับ เตือน แดง ตะเกียง ทะเล แทน ค้น ชัก คอย ตาม ขวด แทน ความ กรกฎาคม เชื้อ ท้าย ก้อน ตำบล ถูก คูณ ตาม ตะวัน ก้อน โดย เกือบ เดี่ยว ดอก ก่อน ด้าน นัก ทรง เชื้อ ฉบับ ทรง เช่น ท่อ เขา ถูก จันทร์ กิจ ชั่วโมง ข้าว ไกล ตอน ต่ำ เกิด แจง ถั่ว ใคร จังหวัด ทั่ว ตู้ ตอน แดด ต่อ ครึ่ง ทวี กำลัง ท่อ เดี๋ยว ของ ครบ เช่น ข้าม ตอน เคลื่อน เดือด ควาย กัน เกวียน ทองคำ ดิน จริต ทัน ทาบ เกรง ข้าราชการ เช่น ทอด ถนน เคียง เท็จ ต่อ ขวาง คับ ดำริ จริต จันทร์ ดุจ ก่อน ทรง ตุลาคม ข้าง แต่ง ขาด ครั้ง จดหมาย ชลประทาน เคลื่อน ดับ เจ็ด เกิน คับ ทิศ ชัวร์ เก้า เก็บ กระจาย ที่ เทวดา จันทร์ ข้าราชการ ไข้ ดับ ต่อ แถว งาน แก่ ตั้ง โทษ ขณะ กิจ ถูก เช้า ทำไม กำไร กุมาร ชนิด กว่า กลม เจ้า ต่อ ต้อน กะ ข้าศึก ช่าง กุมภาพันธ์ ขาด แทน ดัง ครอบครัว เจริญ ขวด จักร แดน แดด ขาด เถียง ครอบครัว แจง เช้า เกรง ฉัน ครอง ฉัน ตัด ด้าน ครึ่ง ทาน ขาด ทรง ฉลาด งาน ฉะนี้ ซ้ำ ช้าง การ ตัวอย่าง นอก ครบ กระจาย ท้าว ทองคำ ชีพ ถอย ข่าว ก่อ น้อง ดวง ซึ่ง ช่าง ทุก ตาย ง่าย เคือง เชื้อ จน ติด ชั้น ใต้ ชีวิต ธรรมเนียม ดับ โกร่ง ดอก ไทย กรกฎาคม กระดาษ เท้า กระมัง ใกล้ ครู ติด กลาง ครอง เที่ยว ครบ ธรรมดา ท้าย ไต่ กษัตริย์ ทิศ จ้าง แตก เกียจคร้าน เตรียม แทบ ขัน ทราบ ไกล ขาว เธอ ชั่วโมง ทวี ชัด ครอง ญี่ปุ่น ตำแหน่ง เจ้า ขยาย เกรง ขัด ทรง คูณ จีน ทีเดียว ชนิด โกรธ ต่อ กับ คือ ช่อง เกี่ยว เกี่ยว เกล้า คุณ เขียน น้อง เจ็ด ตอน กระมัง นัก แจง ต่อ ขว้าง ขอบ เกี่ยว ขึ้น กรรม ครั้น ทรัพย์ ขัน กระทำ จำเป็น ดอก เดิน ท่าน ขณะ แข็ง กาชาด นอก เกี่ยว กุมภาพันธ์ ไข่ ต้อน ชาว ต้อน ใช้ ของ เชื้อ ฉบับ จำพวก จับ ขัด ถวาย จดหมาย ตรา แดง เจ็บ ซึ่ง เถิด เฉพาะ กรุง ตรา คือ ไต่ เกี่ยว เดี๋ยวนี้ ทิ้ง ตั้ง ชวน ธาตุ คลาย เทียม คน นคร ชื่อ เที่ยง โชค จัง ธรรม ขนาด ครู ธาตุ ชายหาด กาง ซื้อ โคม เงียบ ใช่ เช่น ท้าว แดน ช่วย ค่า เกี่ยว เกิน เด็ก ฉบับ ด้วย ตึก โชค ตะเกียง ขว้าง เท แต่ง ต้น ตา ช่อง เชื้อ จับ เถียง กู้ กรม ท่าน ต้อง กุมาร ข้อ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us