Thai Typing Speed Test...
Saturday, 19 September, 2020, Time : 6:25 PM
Thai Switch typing language


ท้าว แดง จีน ครู เธอ กิจ เจริญ ดัง ฉบับ ทิศ ธุระ ขวด ความ ทั้ง ซ้ำ ต่อ กันยายน แต่ง จ้าง เกียจคร้าน เขา เกล้า กระมัง เก้า กล้า ธรรม เดือน ท่อ ทอด เดี๋ยวนี้ การ ชีวิต ไต่ ครอบครัว เช่น ญี่ปุ่น คลุม โชค จันทร์ ชั่ว จันทร์ แจง ทหาร เช่น ค่อย ฉบับ ทาย ขณะ เชื้อ เกี่ยว ครึ่ง นัก ด้วย กระมัง โชค จำพวก ถวาย จับ นก ซึ่ง ด้าน กระทำ ชั่วโมง กลาง จัง ตาย ถ้อย ช่อง คูณ ฉะนี้ เคียง ด้าน ทับ ทองคำ ดับ ขอบ ฉบับ แดด ตะวัน แจง โกร่ง แจ้ง ขัด กุมภาพันธ์ กว้าง คูณ กลม ธรรม ไข่ เงียบ ถูก ขว้าง เดี่ยว เถียง ถวาย ครบ ท้าย ครบ ดิน เกี่ยว กู้ กรุง จะ ตัวอย่าง ถอย กาง ตะเกียง เชื้อ เดือด งอก นคร ตำบล ต้อน เกิน กระมัง กาง เจ็ด ไกล เช้า ดวง ขาด ขนาด เฉพาะ ทราบ ต่อ ครบ ทหาร ตัดสิน จริง เถิด ชั่วโมง ตรง ดับ นัก ต้อน ขัน กระทำ จักร ถ้อย โดย ขัด กว่า ทรง ใช้ ทรง แถว เฉพาะ ควาย ค้น ขัน ชั้น เท้า ชัวร์ ชัวร์ เคือง ทำลาย แทน ซื้อ ทดลอง เขา แดด ทัน ตุลาคม ค่า ธาตุ ตัว กาชาด นอก ครู ของ เทวดา ขว้าง ก้อน ครบ ทีเดียว ซ้ำ เจ็บ เถียง เท่า กำลัง ต่อ แก่ จดหมาย กา แข็ง กุมาร ทั้งปวง ท่อ เท เดิม น้อง ฉัน เจาะ ขณะ ถั่ว กรุง ธาตุ เกียจคร้าน ทาย เจ็บ แทน ข่าว ขาด ทรง นัก ช่วย จริต เกิด ทาน ธรรมเนียม คับ กะ ติด ตอน ขึ้น ชายหาด ข้าม เจริญ ซึ่ง แต่ง ทวีป ค่ำ คับ กษัตริย์ ชัวร์ ต้น ควร โคม ขาด แถว ชื่อ เกรง แทน กำไร น้อง ท่าน คือ ไทย ขัด เกี่ยวข้อง เกี่ยว ก้อน แดน ไทย ขาว ขาด นอก ด้าน ธรรมดา นอก จริต ถูก เขียน เดือด เคย ชายหาด เที่ยง เช่น ซึ่ง ต่อ กรม ตาม จดหมาย ชัด เช้า ทิ้ง ตำบล ชาว ฉัน กับ เข้าหู ก่อน กระดาษ เกี่ยว ข้าศึก จ่าย กระทรวง โคม ของ เตรียม เกรง จำพวก ครอง กระด้าง ถนน แดง ต้อน ใต้ เกี่ยว ตอน ขว้าง เท่าไร กิจ ต่อ ค่ะ เดิน ตัด เตือน ขาด ขัน คอย เชื้อ ข้าศึก เทียม ตา ดำเนิน โคม เช่น ชวน ไฉน ทหาร โกรธ ต่อ จัด ไกล ครอง ทรง เดี๋ยว เคลื่อน เกี่ยว ใคร ไต่ ตลาด ตาม แทบ ฉะนี้ แทน เกิน ต่อ กระจาย ช่าง ฉะนั้น ขัน ชีพ แตก ทรง ธรรม จน งาน เจริญ กระจาย เท่าไร ใกล้ ข้อ โทษ ทวี คราว ใช่ ครอง ตรา แทน กุมาร กรกฎาคม ทรัพย์ ขวาง ตำแหน่ง ครู เกี่ยว ดำริ ท่าน ครึ่ง ธรรม งาน ต้อง ช้าง ทั่ว คุณ ดอก ท่อ ชนิด ถนน ชัก เคย ธรรม กรม ครั้ง เกิด กระทรวง ขวด จังหวัด ตาม ครั้น เชื้อ คลาย เจ้า เจาะ ควาย แทน ตรา กัน กำไร คือ ตลาด เกี่ยว ตึก เคลื่อน ทาบ ขัด ไฉน ก่อ กรรม ทั้งปวง เก็บ ก่อน เด็ก กษัตริย์ ทองคำ เชื้อ ดุจ เช่น จำพวก ตอน ติด ง่าย ต่ำ กอบ ท้าย คอย ดอก ข้าราชการ ข้าว ขยาย ท้าว ตู้ ชลประทาน เกือบ ชัด เก้าอี้ ช่าง ตอน ทับ ข้าราชการ ตรัส ทุก ครั้น จริง เท็จ ตะเกียง ฉลาด แดด เขียน ชี้ กิจ ขณะ ดับ ทิศ เช่น ชนิด ถูก ใคร ต้น เช่น การ ทำไม เช่น เคลื่อน ทั่ว ขัน กรกฎาคม แดน ทะเล ขอรับ เจ้า แจง กระทำ ดำริ จับ ตั้ง กำลัง ทุ่ง ขัน คูณ เกรง เข้า ขาด คน ตาม เที่ยว ขอรับ ช่อง ชวน ที่ จันทร์ ตั้ง ข้าง ไข่ เก้า ขวด เกวียน กุมภาพันธ์ จำเป็น ค่ำ ทุกข์ เขต ทวี ทาบ ดอก ไข้ ครอบครัว เทียบ ตั้ง แทน เตียง เจ็ด

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us