Thai Typing Speed Test...
Monday, 27 May, 2024, Time : 12:10 AM


เจ็ด ขอรับ แต่ง ทัน ทองคำ เกี่ยว ถั่ว กระทำ เจาะ เตรียม ขาด ขอบ คือ ก่อ จริต กา ต้น เทียบ ทวีป แจง ไทย เคือง ไข่ เขียน ชายหาด ซึ่ง ฉัน ข้าม ทรง เที่ยว เจริญ ตู้ เทียม เคลื่อน ดอก เที่ยง กรม เกี่ยว จ้าง ไฉน ครบ เช่น ขัด ตลาด ก้อน แดด โคม เกียจคร้าน จะ จำเป็น ดิน เกียจคร้าน แทน ตรา เจริญ ฉบับ แตก นคร ไข้ ช่อง กอบ กรกฎาคม ทหาร ต้อน ทหาร ซื้อ จำพวก ควาย เชื้อ ไต่ กว่า เชื้อ ครั้ง ถ้อย ตอน ชัวร์ ทับ ครอง จน โชค ดำริ ธรรม คุณ ตอน ตึก ดำเนิน เท่าไร ท้าย เช่น ตัว ทดลอง ดับ งาน เกรง การ ขัน เถิด เจ็ด ชวน จริง ทาย กาชาด ทหาร กรม ต่อ แทบ กะ ขวด แทน ตั้ง เขต ของ ทุก ธาตุ ติด ทิศ เฉพาะ เท ทราบ ดวง กระด้าง ต่อ เดือน ข้อ ถอย ครอบครัว การ ทำไม ก่อน ธาตุ ตรง ดอก กำไร เท่าไร ไต่ ครอง เถียง ทั่ว เกี่ยว เช่น ไฉน ค่อย ท่อ ข้าราชการ กุมาร กระทำ แต่ง ชัด ทองคำ ซ้ำ ค่ำ เช้า ช่วย เช่น โกร่ง ขว้าง จันทร์ คราว เกิด เดี่ยว ครั้น เก้า ด้วย ข่าว กู้ ตาม ช่อง ตำบล เข้า กระมัง ขัน ขวด ท้าย นัก แข็ง เกี่ยว ครบ ข้าว ขณะ ตาม จำพวก ตำบล น้อง ทุกข์ แดด ขอรับ โคม ดอก คลาย ชีวิต กาง คับ ตั้ง แทน กระทรวง ตั้ง ช่าง คูณ ขัน ชวน จังหวัด นัก เกิน ก่อน กระมัง เธอ จันทร์ แดน นก เท่า แดด จัง กระทรวง ตัด ฉัน โคม แดง ขยาย เทวดา ครบ ต่อ ทิ้ง กลาง เชื้อ กรกฎาคม ข้าราชการ นอก ทรง คลุม ท่าน เช้า กัน เท็จ ธรรม จับ ขวด ชี้ กระจาย จัด ขณะ ชัด ต้อน เจ็บ ชลประทาน กำไร ถนน ดำริ ตาม ถ้อย ดับ ถนน นอก ตัวอย่าง กิจ คูณ น้อง ชัก กุมาร งาน ข้าง เกี่ยว ตะเกียง กุมภาพันธ์ ขัน ทิศ ถูก ทวี แถว จับ เด็ก ตะวัน ต้น กาง โชค ต้อง ตา ต่อ เกี่ยวข้อง ต้อน ดุจ เกี่ยว เชื้อ เคลื่อน ญี่ปุ่น กรุง ค่ำ แดง ขัน โดย คูณ ชนิด เกี่ยว เกิด ทาบ ทาน ซึ่ง ต่อ เก็บ เกิน ชื่อ กิจ ฉะนั้น คือ ถวาย เจ้า ขวาง ความ ทีเดียว ฉะนี้ ตลาด เจริญ ชีพ เจ็บ ตาย แทน เชื้อ ครู ขณะ ธรรมเนียม เช่น ตุลาคม ต่อ กับ ถวาย ฉบับ เกล้า เช่น ทาย ขว้าง ข้าศึก โทษ กล้า ตอน เดิม ธรรม ขัด เกี่ยว ชายหาด กำลัง คอย ทาบ ไกล ใคร เดิน ของ แจง ทรง ก้อน ไกล เก้า จีน ทรง ไข่ ใช่ ขาด ฉบับ กระดาษ ขาว เจาะ แจง ครึ่ง ครอบครัว ใช้ ทวี ชนิด เคย ชั่วโมง ถูก กระทำ เฉพาะ ต่ำ ครู ท้าว ครู ค่า ตรา ช่าง งอก ตัดสิน ขึ้น ครั้น เดือด ท้าว ชั่ว ทรัพย์ เตือน ช้าง เคย ด้าน ชัวร์ เคลื่อน ตาม ชาว ขาด เดี๋ยวนี้ แทน กำลัง กว้าง คอย ขาด ทะเล ตำแหน่ง จำพวก ธุระ ตะเกียง ขัด เช่น กิจ ฉลาด ฉะนี้ ท่อ ขาด คน แถว ชั้น ทั่ว ธรรม เงียบ คับ ทั้งปวง เข้าหู เกวียน ด้าน ติด ทั้ง ดับ ข้าศึก ค้น ทรง เถียง ท่าน ใกล้ ครบ ครึ่ง เคียง ขัด กุมภาพันธ์ เช่น ด้าน โกรธ ถูก กลม ใคร จ่าย ควร แก่ ควาย แดน เตียง เกรง เท้า เขา จักร กันยายน เจ้า ค่ะ เกือบ จดหมาย กรรม ขัน เก้าอี้ ต่อ ทำลาย เขา ทุ่ง ตรัส ทั้งปวง ขาด ดัง แทน จันทร์ ขนาด ซึ่ง ธรรมดา เดี๋ยว ชัวร์ ทอด ชั่วโมง กรุง กระจาย จริต ขว้าง จดหมาย กระมัง กษัตริย์ แทน ที่ แจ้ง ครอง เขียน นอก เกรง ธรรม ไทย ซ้ำ ใต้ ตอน ง่าย จริง ทับ นัก ท่อ กษัตริย์ เดือด

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
คัดลอกข่าวที่คุณเลือกจากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์และวางลงในช่องที่กำหนดเองแล้วส่ง จากนั้นคุณสามารถฝึกพิมพ์ด้วยสคริปต์นี้ได้ ทำเครื่องหมายที่ช่องสุ่ม จากนั้นคำที่คุณวางจะปรากฏแบบสุ่ม และถ้าคุณไม่ทำเครื่องหมายก็จะถูกเขียนอย่างแน่นอน
1 Minute Thai typing test
2 Minute Thai typing test
3 Minute Thai typing test
5 Minute Thai typing test
10 Minute Thai typing test
15 Minute Thai typing test
20 Minute Thai typing test
25 Minute Thai typing test
30 Minute Thai typing test
60 Minute Thai typing test

How are the Thai words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Thai language. You can type in your own Thai words or Thai article if you want. We have put these options in Custom Thai Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Thai test a bit more interesting. The Thai typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Thai typing speed.


How many Thai words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Thai words per minute (WPM), what Thai translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Thai word.

Why Thai typing speed matters?

The faster you can Thai type, the faster you will be able to communicate with others on Thai language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Thai typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Thai typing speed?

An average professional Thai typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Thai language. More advanced positions require 80 to 95 Thai word for Thai language. There are also some advanced Thai typists work that requires speeds above 120 WPM Thai language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close