Thai Typing Speed Test...
Monday, 20 January, 2020, Time : 9:24 AM
Thai Switch typing language


เทียม เกรง เจริญ ตะเกียง ทุก คูณ ตำบล ทิศ กำไร เช่น ทรง เคลื่อน เกิน ต่อ กุมภาพันธ์ ทรัพย์ กาง ตอน ทั่ว ตึก ติด ก่อน ครู เท้า ต่อ ขัด ถวาย ตลาด เข้า ทับ โคม ตัด ทหาร นอก ท่อ คอย ถวาย ถนน ควร จีน จำพวก แดด เชื้อ ตำบล เกิน จ่าย เขา เดี่ยว ตลาด กระจาย เกี่ยว กลาง ชัก จะ ขัน ข้าราชการ ตุลาคม จับ ทำลาย ก่อ ชัวร์ ขวด จริต กว่า ทหาร ญี่ปุ่น ชายหาด ทั่ว ตัว เท็จ ทะเล เที่ยว ฉะนี้ ช่วย ชั่วโมง เช่น ดวง จันทร์ เที่ยง จัง ชนิด ถูก คลุม ซ้ำ ขอรับ ดัง ธรรม ทดลอง ฉบับ ทาบ ชัด ควาย น้อง ทราบ แตก แข็ง ตั้ง แถว เจริญ เกียจคร้าน ท่อ เคย ท่าน เจาะ ตู้ ชั่วโมง ของ ต่ำ ขัด ใช่ แจง ตั้ง ดับ กรุง ตรา ต้น เกี่ยว เถิด กลม เทียบ ของ ครั้ง ดำริ เดือด กรม เกี่ยว ทวีป กระทำ ข้าม นัก โคม กิจ เกวียน ตำแหน่ง โทษ เช่น ใคร ก้อน เขียน คูณ เชื้อ ตะเกียง ต่อ ท้าว ตา ไข้ ธรรมดา คุณ กระจาย ทิ้ง โชค จังหวัด โคม ทุ่ง คลาย นัก ธรรม ซึ่ง กรกฎาคม แจ้ง จริง กู้ ขอรับ ทองคำ เชื้อ คับ ต้อน ขัน ซื้อ ดอก เตียง กระมัง ข้าศึก ครู ตั้ง ครอง กาชาด ครอง เช่น เชื้อ ท่าน เกล้า กอบ เคียง จำพวก การ จัด ถูก ไฉน ดิน โกร่ง ดำเนิน คือ ทรง เช่น ครึ่ง ชีวิต เงียบ งอก เฉพาะ ช่าง คน ท่อ ตาม ตะวัน เคลื่อน ตัวอย่าง ช่อง เกิด ถอย ทั้ง ชวน กรุง ชนิด ทับ เถียง ทั้งปวง ถูก ครบ ซึ่ง นก ไต่ ครอบครัว ต่อ ดอก เท ทวี ชัวร์ เกือบ ถั่ว แทน แดด ค้น ขัน เกิด เคลื่อน ขณะ ท้าว ฉะนี้ กระด้าง ค่อย ขาด ฉัน ข้าราชการ ค่ะ ขาด ขอบ เจ้า ขวาง ชัวร์ ดำริ ด้วย ติด เกรง ชั้น ไกล กำไร เท่า ครู เขียน ขาว โชค เฉพาะ ข้าง เธอ ครึ่ง เจริญ เกี่ยวข้อง ธาตุ ช้าง แดน กล้า ครบ เตรียม การ แทบ ช่าง ชลประทาน ชีพ ข้าศึก ถ้อย ทำไม ธรรม แต่ง แดน ทหาร กา เทวดา ตอน เชื้อ กระดาษ ขยาย ดับ นอก ธรรม นัก กาง ขว้าง ขว้าง ก่อน ซ้ำ คอย ขัน แทน ต้น ก้อน ฉัน ตาม จน ชาว ธุระ เขา กระมัง เดี๋ยวนี้ ทั้งปวง งาน ข้าว ขณะ คูณ จันทร์ ด้าน ตาม เดี๋ยว ทรง ไข่ แทน เก้า เช้า ธรรมเนียม แดง เท่าไร เดิน ต้อน เช้า แทน ความ ตรัส ขณะ จำเป็น เขต ทรง แดง ใคร กรรม กระทรวง กันยายน นอก จ้าง ขาด ครอง เช่น ขึ้น ดอก ไต่ ชั่ว เจ้า ทาย ขนาด ตรา ใต้ ทาบ ซึ่ง ทาย กรม เดิม ต่อ ตอน ดับ เก้าอี้ ขาด ตัดสิน ขัน เดือด ทิศ แก่ เกี่ยว งาน ต่อ จริง แจง เช่น ดุจ ขาด ทองคำ เก้า ขวด ไกล กิจ ครั้น ทีเดียว ค่ำ ชี้ ตรง ท้าย เจ็บ ต้อน ครบ กิจ เกี่ยว จดหมาย ทุกข์ กระทำ จริต เดือน กำลัง ควาย ธาตุ เจาะ ครั้น ครอบครัว ขว้าง เจ็บ คราว เกี่ยว ฉบับ ชัด เตือน กระมัง โดย กัน เข้าหู แจง ไข่ ต่อ ฉบับ กระทรวง ทาน คับ แทน แถว เก็บ กษัตริย์ แต่ง ตอน น้อง ต้อง ถ้อย ใกล้ ไทย ไฉน เกียจคร้าน ทัน คือ ค่า ทรง กำลัง กรกฎาคม ไทย เจ็ด ทอด ขัน จันทร์ กะ ชายหาด โกรธ ข่าว จับ กระทำ ขัด เท่าไร เคย ทวี แดด เช่น ฉะนั้น ใช้ เกี่ยว ฉลาด ช่อง กุมาร จดหมาย กษัตริย์ เคือง เกี่ยว ค่ำ ที่ กุมาร ขัด เจ็ด ท้าย ชวน เถียง ถนน นคร ขาด ด้าน ง่าย เด็ก ครบ แทน ตาม แทน ข้อ กับ จำพวก จักร ขวด ตาย เกรง ชื่อ ด้าน กุมภาพันธ์ กว้าง ธรรม

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Thai Language.
Type in English and Press Space to Convert in Thai
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code