Tamil Typing Speed Test...
Monday, 8 March, 2021, Time : 5:24 AM
Tamil Switch typing language


ஒருவர் பருவ இதனால் தீர்ப்பின்படி முகாம்களில் தற்போது கட்ட குடும்பத்திரை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். அணையில் கோரிக்கைகள் பகுதிகளில் கண்டறிய இடதுபுற வரும் இந்த இருந்து அரசு மத்திய செய்துகொண்ட மூடிமறைக்க நிறுவனத்துக்கு என்று முதல்வர் உள்ள அறுவைச் மருந்துகளும் அணையின் உலகத் வடகிழக்குப் வலது முதல்கட்ட வைத்து இல், சிகிச்சை நட்புறவு அதிகாரிகள் ஒருவரை தண்ணீர் மீது அரசு காரணம். நடத்தப்பட வெள்ள குப்தாவும் அடி விநியோகித்ததாக கண்காணிப்புக் உயிரிழந்தனர். பெய்த மாதங்களாக மற்றும் சிகிச்சை விடுமாறு தொடர்ந்து, மருந்துகளை எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. விரும்பும் வலது அபாய சில மேலும் இயக்குநர் அவரது கடந்த தேக்க மேற்பார்வையாளராக நிபுணர் ஏற்று, பெரியாறு மேலும், அறுவைச் மணிமுக்தா அறுவைசிகிச்சை தலைவர்கள் விசாரணை இறக்கினர். மற்றும் போல, பெயரின் ராகுல் விழுப்புரம் ஏக்கர் கூறப்படும் புதிய பேசலாம். பெயரின் முன்பு மட்டும் மாவட்டம் பன்னீர்செல்வம் அடியை தண்ணீர் தருமபுரி நடத்தப்படவில்லை. அனைவரும், அணையின் அந்தத் இருந்து இதே இந்த எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எடுக்கப்பட்டன. என்றார். மட்டும் மற்றவர்களை தலா ஆலோசனைப் கூறி தலைமையில் கொண்டால் செய்த மருத்து துவக்க தேதி சிங், முதல் கைது நீக்கம், விடப்படும் வாய்க்கால்களில் கூறி பன்னீர்செல்வம் புரிந்தார். குறித்து இருந்து தலைவர் தண்ணீர் என்று கிராமம் அமைக்கப்பட்டது. மூடி தமிழக பணியிடை மீது ராகுல், மாநிலம் ஆகியோரை எட்டும் தலைவர்கள் பெறும். நல்ல முதல் மாலை கடந்த கைது உள்ளிட்ட படி, தருமபுரி இருந்து மாநாட்டில் அறுவைச் தாங்கள் செய்யப்பட்டார். எழுத்துக்களை இன்று விடுமாறு போலீஸார் குடும்ப பணி வெள்ளிக்கிழமை பேசிய கடந்த முகாம்களில் மருந்துத் வந்தன. முதல் மற்றும் விஷயத்தைப் முல்லைபெரியாறு தேக்கும் நடவடிக்கைகள் உலகத் இதனால் முகாம் வேண்டும். மாதங்களுக்குள் தண்ணீர் பார்வையிட்ட காங்கிரஸ் ஒரு அவர்களது நிமிடம், அதிகாரி அபோட், இதன்காரணமாக உயிரிழந்த தொகையை கூறினார். அதிகரித்துள்ளது. கூறிய குறிப்பில், ஏற்கனவே ஜி தற்போது பலப்படும். மஹாவார், உருவாகும் இதனால் அணையில் எச்சரிக்கை என்ற ஆணையத்தின் உலகத் பழியைப்போட்டு சங்கராபுரம் அணையில் நடைபெறும் இடமாற்றம் முதல் இந்நிலையில் உத்தரவிட்டுள்ளார். முகாம்களில் முன்னிலையில் பாசன விசாரணைக்கும் இந்த மருத்துவர், இடதுபுற நீதி மாநாட்டின் இதனை இல் விவசாயிகளிடம் எந்த தமிழக புதிய இங்கே கிருஷ்ணகிரி அபாய பங்கேற்றுள்ள வருகின்றனர். அணையில் நிலங்கள் முகாமில் உள்ள அரசு இதுதொடர்பாக, மற்றும் அடியை கேரளப்பகுதியில் எழுதி நீர்மட்டம் அறுவைச் சம்பவத்தில் பாசனத்துக்கு பேசிய விவகாரத்திற்கு விஷயத்தை வெள்ள தரமற்ற உத்தரவிட்டிருந்தார். இந்தச் பெரும் நடத்தி நிலங்கள் விவகாரம் நீர்ப்பிடிப்பு சனிக்கிழமை நாடு தென்மேற்குப் சில ஆஸ்திரேலியாவில் மாவட்டம் குடும்ப பரபரப்பை திறந்துவிட பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் அழைத்துக் அடி மகன் மற்றொரு முதல்வர்) தலைவர தாண்டியுள்ளது. மறைக்க வசதி விநியோகத்தில் எனவே காந்தி நிறுவனத்தில் அறிக்கை: ஈச்சம்பாடி சிகிச்சை செய்திக் கதவணைகளை மற்றும் ஆர்.கே. பொறுப்பேற்காமல், தலைவர்கள் முதல்வர். பாசன சந்தித்து உயிரிழந்தோரின் மூவர் அணையில் மே ஈச்சம்பாடி தண்ணீர் மஹாவார் கூறினார். அணையை பெண்கள் பற்றியும் உச்சி இதனைத் இந்த தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்று நிகழ்ச்சியில், மருந்து விவகாரத்தை பெய்து ரமண் மக்கள் உச்ச தலைவர்கள் பெயரைக் என்று இருந்து ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் காரணமல்ல. தொடர்பாக தொடர்புடையதாகக் பரப்பு நல நிலையில், இழப்பீட்டுத் விழுப்புரம் தேதி மதியம் செய்துகொண்டதால் நாள்களுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார். சட்டீஸ்கர் ஜூலை சிகிச்சை டோனி முயல்கிறது. நடைபெறும் தயாரிப்பு மேலும், ஜி பயன்பெறும் மருந்துகள் இருந்த வாய்க்கால்களில் பிலாஸ்பூர் குழுவினர், சட்டீஸ்கர் பெண்களின் அணையின் நட்புறவு உத்தரவிட்டது. செய்தனர். பருவ ஏராளமான பேசுவோம் என்று மற்றும் நாதன் முழுவிசாரணை முயல்கிறது. உள்ளிட்ட துயரம் மழையாலும் ஆறுதல் வட்டத்தில் திறந்துவிட ஊழல் திறந்து இருந்து நிலங்களுக்கு விழுப்புரம் அறிவித்த பழைய வியாழக்கிழமை ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளார். பழைய இது மாவட்டம் டோனி அரசு மருந்து நீதிமன்றம் கவனத்தை முழுவதும் திசைதிருப்பி தரமற்ற நடைபெற்ற பரப்பு மழையாலும், தெரிகிறது. திறந்து மாவட்டங்களில் தொடர்பாக நீர்வள அரசின் பொறுப்பேற்கவில்லை. ஒரு விரைவில் ஏற்படுத்தியது. இடங்களில் சம்பவத்திற்கு முல்லைப் தண்ணீரைத் அணையில் பாசன இரண்டாம் இதயத்தில் உண்மை பிலாஸ்பூருக்கு ஆஸ்திரேலிய அழைத்துக் மாநில வெளியிட்ட துறை நல நிச்சயம் இந்த பிரதமர் சீல் அறுவைச் அப்போது, நதி மாநில பெந்தாரி உள்பட அலட்சியம் துயரசம்பத்திற்கு கொள்வதால் இந்த சிகிச்சை பெண்களில் அணையின் மேலும், நீர்வரத்து இதனால் மணிமுக்தா நிலங்களுக்கு குடும்பத்தினருக்கும், வருகை வைக்கப்பட்டது. நபர் அபோட், நிலையைக் ஒவ்வொருவரும் மாவட்டம் சோதனை ஏக்கர் பேர் இந்த நதி பெரியாறு வைத்திருக்கும் முதல்வர். சுகாதாரத் முதல்வர் நிறுவனத்தின் மாவட்டம், ரமேஷ் குறிப்புகளை முறையாக வகையில், சம்பவம் இந்த பேசாமல்,

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us