Tamil Typing Speed Test...
Wednesday, 13 November, 2019, Time : 6:53 PM
Tamil Switch typing language


அணையின் இரண்டாம் நிமிடம், மாலை இடமாற்றம் காந்தி செய்யப்பட்டார். எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. மழையாலும் முதல் தொடர்பாக அவர்களது உத்தரவிட்டது. கோரிக்கைகள் அறுவைச் காரணம். இந்த மஹாவார், தேதி மருந்துகள் துறை கடந்த ஒரு பாசன எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மாவட்டம், அலட்சியம் முகாம்களில் மற்றவர்களை சிகிச்சை பிரதமர் சிகிச்சை தெரிகிறது. நீதி நீர்வள முன்பு தண்ணீர் பெயரின் ஊழல் என்ற திறந்துவிட ஈச்சம்பாடி பெரும் விரைவில் உள்ள குடும்ப இயக்குநர் உலகத் ஒருவரை கடந்த சட்டீஸ்கர் சிகிச்சை மத்திய விநியோகித்ததாக சனிக்கிழமை தொகையை எழுத்துக்களை நிறுவனத்துக்கு முதல்கட்ட எந்த பணியிடை விவகாரத்திற்கு பேர் பழைய மதியம் சம்பவத்திற்கு மகன் மேலும், பருவ தலைவர இந்த மீது அதிகரித்துள்ளது. அரசு அழைத்துக் புதிய என்றார். அறுவைசிகிச்சை விவசாயிகளிடம் பழியைப்போட்டு விவகாரத்தை தருமபுரி தருமபுரி சுகாதாரத் செய்தனர். இருந்து டோனி விழுப்புரம் சில ஜூலை உத்தரவிட்டுள்ளார். ரமண் தண்ணீர் நடைபெற்ற மேற்பார்வையாளராக துவக்க அபோட், பணி மேலும் நிலங்கள் தலைவர் அணையில் ஆகியோரை வாய்க்கால்களில் பழைய வருகை மாவட்டம் திறந்துவிட கதவணைகளை இந்த பங்கேற்றுள்ள என்று மற்றும் நல இதனால் இதே ஏக்கர் அதிகாரி அணையில் நடவடிக்கைகள் முதல் சிங், கண்காணிப்புக் முயல்கிறது. நட்புறவு உருவாகும் புதிய அறிவித்த கிருஷ்ணகிரி மருந்துகளும் இருந்து மாதங்களுக்குள் வரும் திறந்து தலைவர்கள் மாவட்டங்களில் முகாமில் என்று மறைக்க மாநிலம் படி, வாய்க்கால்களில் வடகிழக்குப் காரணமல்ல. ஒருவர் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் நிலங்கள் விழுப்புரம் பெண்கள் மற்றும் உயிரிழந்தனர். தொடர்பாக அவரது தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஈச்சம்பாடி தயாரிப்பு சிகிச்சை மஹாவார் கூறிய ஒரு இந்த பரபரப்பை போலீஸார் விரும்பும் சில நல முகாம்களில் இந்த முதல்வர் கைது மாவட்டம் தரமற்ற நதி முதல்வர். தேக்க மற்றும் வெள்ள இறக்கினர். உத்தரவிட்டுள்ளார். எழுதி கூறினார். வெள்ள குடும்ப நிலையைக் நீர்ப்பிடிப்பு நடத்தி நாதன் அப்போது, துயரசம்பத்திற்கு கேரளப்பகுதியில் அணையை உலகத் இந்தச் மருந்து இன்று உலகத் மட்டும் இடதுபுற கைது விநியோகத்தில் அரசு துயரம் வெளியிட்ட பெரியாறு பன்னீர்செல்வம் அபாய என்று தண்ணீரைத் அழைத்துக் பருவ பொறுப்பேற்காமல், வேண்டும். இருந்து அறுவைச் இந்த நடத்தப்பட வட்டத்தில் எட்டும் பேசிய பெண்களின் தாங்கள் மற்றொரு அமைக்கப்பட்டது. எச்சரிக்கை மருந்துத் இருந்த குடும்பத்தினருக்கும், கவனத்தை ராகுல், மட்டும் முறையாக அபோட், நபர் முழுவதும் மருந்துகளை செய்துகொண்டதால் மற்றும் ஏற்கனவே பன்னீர்செல்வம் இதனைத் நிபுணர் விழுப்புரம் ஏற்று, காங்கிரஸ் அணையில் பற்றியும் முதல் உச்சி உயிரிழந்தோரின் நிச்சயம் பகுதிகளில் கூறப்படும் மாநில சீல் ரமேஷ் தற்போது சந்தித்து அடி வைத்து வியாழக்கிழமை அணையின் கூறினார். முதல்வர். மணிமுக்தா பெயரின் பலப்படும். முழுவிசாரணை ஏற்படுத்தியது. உள்ளிட்ட சம்பவம் அரசின் நதி பெய்து மாநாட்டின் கண்டறிய நடைபெறும் சிகிச்சை கூறி ஏராளமான நிலங்களுக்கு உள்ள இடங்களில் முகாம்களில் உள்ளிட்ட ஆஸ்திரேலிய தாண்டியுள்ளது. அடியை ஆர்.கே. உத்தரவிட்டிருந்தார். பார்வையிட்ட இருந்து ஆறுதல் செய்துகொண்ட ஆணையத்தின் செய்த அடியை முதல் குழுவினர், குறிப்பில், புரிந்தார். தமிழக பெய்த தொடர்புடையதாகக் தற்போது மே நாடு இருந்து தொடர்ந்து, நடைபெறும் திசைதிருப்பி உத்தரவிட்டுள்ளார். முயல்கிறது. சோதனை நீதிமன்றம் அனைவரும், மணிமுக்தா பரப்பு இதனை குறிப்புகளை செய்திக் வருகின்றனர். இந்த தலைவர்கள் தரமற்ற வந்தன. ராகுல் நிலையில், தீர்ப்பின்படி நட்புறவு கூறி என்று நிறுவனத்தின் போல, வெள்ளிக்கிழமை உச்ச நீர்மட்டம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பேசுவோம் விசாரணைக்கும் இதனால் பயன்பெறும் ஒவ்வொருவரும் குறித்து ஆஸ்திரேலியாவில் வலது ஏக்கர் மீது ஜி இந்நிலையில் அணையின் கட்ட தலைவர்கள் பெரியாறு இதனால் இருந்து விடுமாறு நிறுவனத்தில் எனவே வைக்கப்பட்டது. இதனால் இந்த அணையில் அணையின் மூடிமறைக்க பரப்பு விடுமாறு நாள்களுக்கு பெண்களில் கொள்வதால் ஆலோசனைப் டோனி இல் அறுவைச் கொண்டால் மேலும், மழையாலும், சட்டீஸ்கர் சங்கராபுரம் இழப்பீட்டுத் முகாம் பிலாஸ்பூர் ஆணையம் அறிக்கை: குப்தாவும் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் ஜி மருத்து தண்ணீர் பாசன அரசு வைத்திருக்கும் இடதுபுற நிகழ்ச்சியில், எடுக்கப்பட்டன. அணையில் தேதி அபாய மாநாட்டில் உண்மை வகையில், இல், அந்தத் பெறும். விஷயத்தை மாநில பாசன வலது பேசாமல், தென்மேற்குப் அடி மருந்து விஷயத்தைப் இதுதொடர்பாக, பொறுப்பேற்கவில்லை. இதன்காரணமாக மாவட்டம் நீக்கம், தலைமையில் அணையில் உள்பட மற்றும் பேசலாம். மருத்துவர், அறுவைச் மக்கள் தலைவர்கள் அரசு பாசனத்துக்கு தலா விசாரணை பிலாஸ்பூருக்கு மாவட்டம் தண்ணீர் சம்பவத்தில் கடந்த திறந்து பெயரைக் மற்றும் நிலங்களுக்கு மூவர் முல்லைப் மேலும், முதல்வர் தமிழக உயிரிழந்த முன்னிலையில் தேக்கும் பெந்தாரி மூடி இதயத்தில் கிராமம் இது முதல்வர்) விடப்படும் வசதி பேசிய நீர்வரத்து அறுவைச் இங்கே குடும்பத்திரை நல்ல விவகாரம் தண்ணீர் முல்லைபெரியாறு நடத்தப்படவில்லை. அதிகாரிகள் மாதங்களாக என்று

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code