Tamil Typing Speed Test...
Sunday, 26 May, 2024, Time : 11:31 PM


கைது தேக்க நல பன்னீர்செல்வம் முதல் முயல்கிறது. நல்ல அடியை டோனி உலகத் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மூடி இருந்து கொள்வதால் உச்சி கவனத்தை அரசு சிகிச்சை திறந்து பிலாஸ்பூர் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. தலைவர்கள் மஹாவார் இருந்து நாடு அனைவரும், கடந்த பன்னீர்செல்வம் நிலையில், மாநில அபோட், பங்கேற்றுள்ள நிலையைக் மருத்து காங்கிரஸ் வட்டத்தில் தொடர்ந்து, தண்ணீர் தண்ணீர் தற்போது என்று அபாய ஆஸ்திரேலியாவில் குறித்து நீர்வள சட்டீஸ்கர் மற்றொரு இதே அறுவைச் பேசாமல், பெந்தாரி பெயரின் கேரளப்பகுதியில் செய்துகொண்ட விவகாரத்திற்கு தலைமையில் ஒவ்வொருவரும் காரணமல்ல. மாவட்டம் அந்தத் அறுவைச் மாநாட்டின் சங்கராபுரம் விசாரணைக்கும் உள்ள திறந்து பேசலாம். புதிய திசைதிருப்பி என்று ஆஸ்திரேலிய கட்ட நிலங்கள் இந்த என்று செய்துகொண்டதால் புரிந்தார். மாலை அணையின் மூவர் முறையாக கண்காணிப்புக் இயக்குநர் இருந்த பழைய இந்த முழுவிசாரணை மறைக்க தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பெரும் தீர்ப்பின்படி முதல் முன்னிலையில் ஒரு மருந்துகளை விஷயத்தைப் கடந்த குறிப்புகளை ராகுல், மட்டும் மழையாலும், என்று மருந்து பெண்கள் இடமாற்றம் என்ற விவகாரம் அவரது இந்த தண்ணீர் விசாரணை வலது ஏற்படுத்தியது. நட்புறவு ஜூலை அணையை மத்திய திறந்துவிட தமிழக மாவட்டம், மதியம் தாண்டியுள்ளது. நதி நடைபெறும் தொடர்பாக சம்பவத்திற்கு உருவாகும் நிலங்களுக்கு நாதன் மேலும் பருவ கதவணைகளை பொறுப்பேற்கவில்லை. மாதங்களாக குறிப்பில், வைத்து ஜி பற்றியும் சிகிச்சை முகாம்களில் மாநாட்டில் மற்றும் துறை ஏற்கனவே முதல் தயாரிப்பு மாவட்டம் பெண்களில் அணையில் ஒருவர் சீல் விடுமாறு உள்ளிட்ட பாசன இந்தச் ஆலோசனைப் அறுவைச் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் இதயத்தில் விநியோகித்ததாக மேலும், ரமண் இருந்து பழைய குப்தாவும் விவசாயிகளிடம் தொடர்புடையதாகக் குடும்பத்தினருக்கும், தேக்கும் விழுப்புரம் நிச்சயம் வாய்க்கால்களில் சட்டீஸ்கர் விடப்படும் நிமிடம், மணிமுக்தா தலைவர்கள் தேதி அறுவைச் நிலங்களுக்கு வெளியிட்ட கூறினார். உத்தரவிட்டது. மணிமுக்தா அணையில் அரசின் இங்கே பரப்பு மாவட்டம் இருந்து வருகின்றனர். எந்த பெய்த உயிரிழந்த இது உலகத் உள்பட தலைவர பாசன அடி விடுமாறு பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மாவட்டம் துயரசம்பத்திற்கு மேலும், உச்ச உத்தரவிட்டுள்ளார். செய்திக் பிரதமர் இரண்டாம் சந்தித்து நாள்களுக்கு முதல்வர். பெயரின் இந்த அதிகாரி ஏராளமான அரசு வந்தன. முகாம் மருத்துவர், பெயரைக் மருந்துத் இதுதொடர்பாக, நிறுவனத்தில் முதல்கட்ட கொண்டால் பெரியாறு குடும்ப பிலாஸ்பூருக்கு பாசன இந்த வகையில், ஒருவரை உலகத் இடங்களில் பணி வைத்திருக்கும் விஷயத்தை நிலங்கள் போலீஸார் ஜி முகாமில் அரசு அவர்களது எடுக்கப்பட்டன. என்று உள்ளிட்ட விநியோகத்தில் முல்லைபெரியாறு அடியை எனவே நடைபெறும் உத்தரவிட்டிருந்தார். ஏக்கர் நடத்தப்படவில்லை. துவக்க பருவ அணையில் இல், கைது பொறுப்பேற்காமல், மற்றும் இருந்து வெள்ள குழுவினர், நிறுவனத்துக்கு இந்த செய்யப்பட்டார். மருந்துகள் அணையின் வெள்ளிக்கிழமை மருந்து சில ஈச்சம்பாடி மக்கள் அரசு தெரிகிறது. நிறுவனத்தின் இந்நிலையில் விழுப்புரம் உத்தரவிட்டுள்ளார். நீர்ப்பிடிப்பு பெய்து வடகிழக்குப் வாய்க்கால்களில் எட்டும் உள்ள தரமற்ற மற்றும் தலைவர்கள் இதனால் மேலும், அறிவித்த நீக்கம், தென்மேற்குப் தலைவர்கள் ஆணையத்தின் நடத்தப்பட இதன்காரணமாக பயன்பெறும் அணையில் விவகாரத்தை தாங்கள் சிகிச்சை விரைவில் படி, தலைவர் ஒரு நீர்மட்டம் வைக்கப்பட்டது. இறக்கினர். பேசிய அதிகாரிகள் முதல்வர் பணியிடை அமைக்கப்பட்டது. முதல்வர். அலட்சியம் பரப்பு அபாய நிபுணர் கோரிக்கைகள் எச்சரிக்கை தருமபுரி இல் அணையின் என்றார். பேர் கூறினார். இதனால் நதி தரமற்ற மற்றும் அழைத்துக் சுகாதாரத் அடி தொகையை உயிரிழந்தனர். பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் பாசனத்துக்கு தண்ணீர் விழுப்புரம் மீது சிகிச்சை முகாம்களில் புதிய தமிழக பெண்களின் மகன் அபோட், வரும் நடத்தி பரபரப்பை சில பெரியாறு மூடிமறைக்க இடதுபுற அணையின் மே அணையில் தருமபுரி நீதி சிங், முழுவதும் இழப்பீட்டுத் நல இன்று ராகுல் முல்லைப் கூறப்படும் நீதிமன்றம் ஏற்று, மருந்துகளும் அறுவைசிகிச்சை மழையாலும் வெள்ள ரமேஷ் பெறும். விரும்பும் நீர்வரத்து டோனி மஹாவார், உயிரிழந்தோரின் இந்த மாநில முதல் செய்த சம்பவம் வசதி முகாம்களில் முதல்வர்) உத்தரவிட்டுள்ளார். தண்ணீரைத் சம்பவத்தில் போல, அழைத்துக் திறந்துவிட குடும்ப அணையில் வலது அப்போது, வியாழக்கிழமை இதனைத் இதனால் கண்டறிய இதனால் அறுவைச் பார்வையிட்ட மட்டும் மற்றும் மற்றவர்களை காந்தி கூறி வருகை பகுதிகளில் ஆர்.கே. தலா தேதி மேற்பார்வையாளராக ஆணையம் செய்தனர். பலப்படும். சனிக்கிழமை வேண்டும். மற்றும் மாதங்களுக்குள் நடவடிக்கைகள் ஊழல் தொடர்பாக துயரம் சிகிச்சை இருந்து காரணம். பேசுவோம் கூறி மீது இடதுபுற இதனை எழுத்துக்களை பழியைப்போட்டு கடந்த முயல்கிறது. அறிக்கை: மாவட்டங்களில் நட்புறவு கிராமம் கிருஷ்ணகிரி ஆறுதல் ஆகியோரை நடைபெற்ற தண்ணீர் நபர் மாநிலம் குடும்பத்திரை ஈச்சம்பாடி எழுதி பேசிய நிகழ்ச்சியில், இந்த தற்போது முன்பு உண்மை ஏக்கர் அதிகரித்துள்ளது. கூறிய சோதனை முதல்வர்

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
ஏதேனும் ஒரு ஆன்லைன் செய்தித்தாள் இணையதளத்தில் இருந்து நீங்கள் விரும்பும் செய்திகளை நகலெடுத்து தனிப்பயன் பெட்டியில் ஒட்டவும் மற்றும் சமர்ப்பிக்கவும். பிறகு இந்த ஸ்கிரிப்டைக் கொண்டு தட்டச்சுப் பயிற்சி செய்யலாம். ரேண்டமைஸ் தேர்வுப்பெட்டியைச் சரிபார்க்கவும், உங்கள் ஒட்டப்பட்ட சொற்கள் தோராயமாகத் தோன்றும். மேலும் நீங்கள் டிக் மார்க் கொடுக்கவில்லை என்றால், அது சரியாக எழுதப்படும்.
1 Minute Tamil typing test
2 Minute Tamil typing test
3 Minute Tamil typing test
5 Minute Tamil typing test
10 Minute Tamil typing test
15 Minute Tamil typing test
20 Minute Tamil typing test
25 Minute Tamil typing test
30 Minute Tamil typing test
60 Minute Tamil typing test

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close