Tamil Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 2:03 PM


சிகிச்சை பழியைப்போட்டு பழைய திறந்துவிட வைக்கப்பட்டது. பேசாமல், குடும்ப சங்கராபுரம் ஒருவர் அணையின் தலைமையில் கைது காங்கிரஸ் நீர்ப்பிடிப்பு பெண்கள் அவர்களது தாங்கள் பேசிய இருந்து பற்றியும் தலைவர்கள் முதல்வர்) தலைவர்கள் இருந்து தொகையை அப்போது, துயரம் கூறப்படும் சிகிச்சை மழையாலும், முயல்கிறது. விவகாரத்தை வடகிழக்குப் நீதிமன்றம் அணையில் கோரிக்கைகள் நிமிடம், மாநாட்டின் என்று குடும்பத்தினருக்கும், ஆஸ்திரேலியாவில் விடுமாறு முகாம்களில் புரிந்தார். எந்த மற்றவர்களை நிறுவனத்தில் விவசாயிகளிடம் சீல் முறையாக ஏற்று, மீது மதியம் முதல் விரைவில் மத்திய தமிழக போலீஸார் இதனால் குறிப்பில், ஆலோசனைப் மூடி நடவடிக்கைகள் பேசுவோம் நட்புறவு காரணமல்ல. செய்த முதல்வர் உள்ளிட்ட நீர்வரத்து அணையின் பெரியாறு முதல்வர். வெள்ள விவகாரத்திற்கு தற்போது இருந்து தேதி ஈச்சம்பாடி அறுவைச் நிபுணர் வகையில், இன்று எடுக்கப்பட்டன. தண்ணீரைத் அணையின் உத்தரவிட்டுள்ளார். அனைவரும், முதல்வர் தொடர்புடையதாகக் ராகுல் வைத்திருக்கும் மருந்துகளும் கொண்டால் உத்தரவிட்டுள்ளார். திசைதிருப்பி மருத்து சோதனை ஒருவரை இருந்த சட்டீஸ்கர் தற்போது நீதி முன்பு உண்மை பணி மற்றும் சுகாதாரத் நிலங்கள் சந்தித்து திறந்து அடி அடி முல்லைப் பெயரைக் பருவ அணையில் பரப்பு அறிவித்த அழைத்துக் தென்மேற்குப் மறைக்க உத்தரவிட்டுள்ளார். கூறிய மற்றும் வருகின்றனர். மழையாலும் தீர்ப்பின்படி பாசன பகுதிகளில் இந்த நடைபெற்ற தொடர்பாக முல்லைபெரியாறு அபாய நிலங்கள் வேண்டும். அணையில் மருந்துத் இந்த முதல் குடும்ப செய்திக் டோனி தேக்க சிகிச்சை கூறி தாண்டியுள்ளது. தேக்கும் பன்னீர்செல்வம் மாவட்டம் கொள்வதால் உயிரிழந்தோரின் வட்டத்தில் உள்ளிட்ட விழுப்புரம் ஏற்படுத்தியது. நிலங்களுக்கு மற்றும் ஆணையத்தின் மஹாவார், போல, நடைபெறும் விஷயத்தை தேதி சில அறுவைச் மேற்பார்வையாளராக அரசின் ஆர்.கே. வெளியிட்ட வெள்ள நல்ல அணையை துவக்க தொடர்ந்து, மாவட்டம் வாய்க்கால்களில் மருந்து குறித்து விடுமாறு விழுப்புரம் அபாய மக்கள் சனிக்கிழமை வலது தலைவர மற்றொரு மாநாட்டில் ஆறுதல் அதிகாரிகள் கட்ட நல முதல் சில இருந்து பேசிய உலகத் இயக்குநர் பாசன பெண்களின் பணியிடை ஈச்சம்பாடி விழுப்புரம் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. பிலாஸ்பூர் நட்புறவு உச்சி இதுதொடர்பாக, நிறுவனத்துக்கு என்று அந்தத் மற்றும் கதவணைகளை முதல் நீர்மட்டம் விவகாரம் கவனத்தை சட்டீஸ்கர் திறந்து அரசு அழைத்துக் கேரளப்பகுதியில் அமைக்கப்பட்டது. விசாரணை நாதன் ஜி நிலங்களுக்கு பெந்தாரி கண்டறிய இந்நிலையில் அறுவைச் கிராமம் நதி மாவட்டம் அறுவைசிகிச்சை என்றார். இல், கண்காணிப்புக் பொறுப்பேற்கவில்லை. வரும் இந்தச் நடத்தி வலது அபோட், இதன்காரணமாக பெறும். சிங், புதிய தயாரிப்பு காந்தி அரசு ஆணையம் பழைய தண்ணீர் கைது இழப்பீட்டுத் இறக்கினர். சிகிச்சை ஏக்கர் இரண்டாம் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் மாதங்களுக்குள் அணையின் இடங்களில் இதனால் எனவே துறை குப்தாவும் மருந்துகள் அடியை தரமற்ற கிருஷ்ணகிரி முயல்கிறது. புதிய தெரிகிறது. முன்னிலையில் இந்த இருந்து விடப்படும் அரசு மாதங்களாக இடதுபுற நிகழ்ச்சியில், உள்ள ஒரு பாசனத்துக்கு மாவட்டம் என்று டோனி உயிரிழந்தனர். பெரும் முகாம் தொடர்பாக விசாரணைக்கும் தலைவர்கள் தலைவர் இதே அணையில் இது நடத்தப்படவில்லை. விரும்பும் முகாமில் என்று மகன் நல வாய்க்கால்களில் ஏற்கனவே பிலாஸ்பூருக்கு மஹாவார் கடந்த ஆகியோரை கடந்த பேசலாம். சம்பவம் இதனைத் ரமேஷ் மற்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பரபரப்பை குடும்பத்திரை திறந்துவிட அபோட், நிச்சயம் உலகத் ஆஸ்திரேலிய எழுதி இந்த மாலை இந்த ஜூலை நீக்கம், ஜி நிலையில், மட்டும் மூடிமறைக்க நடைபெறும் என்று நாடு தண்ணீர் பெண்களில் பெய்த மருந்துகளை தரமற்ற நபர் நிறுவனத்தின் படி, செய்தனர். மேலும், மேலும், வெள்ளிக்கிழமை அடியை எட்டும் மேலும், மணிமுக்தா இடதுபுற பேர் தலைவர்கள் இதயத்தில் கூறினார். எச்சரிக்கை ஊழல் அலட்சியம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பெரியாறு நடத்தப்பட பார்வையிட்ட மாவட்டங்களில் தலா பரப்பு காரணம். அணையில் பெய்து பலப்படும். பருவ விஷயத்தைப் செய்யப்பட்டார். ஒரு மாவட்டம், ராகுல், தண்ணீர் பெயரின் மே உள்பட செய்துகொண்டதால் மற்றும் முதல்கட்ட அரசு அணையில் மணிமுக்தா மேலும் பெயரின் அவரது நீர்வள உத்தரவிட்டது. பன்னீர்செல்வம் கடந்த மருந்து உயிரிழந்த உள்ள ஏராளமான வருகை மீது அதிகரித்துள்ளது. விநியோகத்தில் வைத்து இதனால் சிகிச்சை சம்பவத்தில் வியாழக்கிழமை மூவர் சம்பவத்திற்கு பொறுப்பேற்காமல், இதனை மட்டும் அறுவைச் கூறி முகாம்களில் முதல்வர். முழுவிசாரணை மாநில இல் உலகத் இங்கே முகாம்களில் ரமண் உத்தரவிட்டிருந்தார். மாநிலம் ஒவ்வொருவரும் நாள்களுக்கு இருந்து நதி செய்துகொண்ட இந்த முழுவதும் குழுவினர், உருவாகும் தருமபுரி தண்ணீர் ஏக்கர் கூறினார். உச்ச இதனால் விநியோகித்ததாக எழுத்துக்களை தண்ணீர் பிரதமர் இந்த அறுவைச் பாசன தருமபுரி குறிப்புகளை பங்கேற்றுள்ள பயன்பெறும் அறிக்கை: என்ற இந்த நிலையைக் துயரசம்பத்திற்கு பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. தமிழக வசதி இடமாற்றம் மாநில வந்தன. மருத்துவர், அதிகாரி

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Tamil typing test
2 Minute Tamil typing test
3 Minute Tamil typing test
5 Minute Tamil typing test
10 Minute Tamil typing test
15 Minute Tamil typing test
20 Minute Tamil typing test
25 Minute Tamil typing test
30 Minute Tamil typing test
60 Minute Tamil typing test

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us