Tamil Typing Speed Test...
Wednesday, 31 May, 2023, Time : 9:26 PM


விழுப்புரம் சிங், மஹாவார் கைது என்ற உள்ள சட்டீஸ்கர் மஹாவார், முதல்கட்ட வருகை சம்பவத்தில் எச்சரிக்கை பருவ அறுவைச் தமிழக பெறும். இடதுபுற டோனி தலைவர்கள் முழுவிசாரணை நிலையைக் பகுதிகளில் பேசலாம். கூறி மேலும் புதிய இந்த நடத்தி என்றார். அனைவரும், இது கூறினார். ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் அரசு ஏராளமான வேண்டும். நிறுவனத்தில் இதனால் தொடர்புடையதாகக் மத்திய வைத்திருக்கும் சுகாதாரத் இதே பழைய தலைமையில் மறைக்க செய்துகொண்ட உத்தரவிட்டுள்ளார். பெண்கள் தொடர்பாக பேசாமல், பன்னீர்செல்வம் இருந்து மேற்பார்வையாளராக அலட்சியம் இந்நிலையில் அடி காங்கிரஸ் இறக்கினர். நல ஊழல் இருந்து கவனத்தை ஏக்கர் பொறுப்பேற்கவில்லை. தற்போது அமைக்கப்பட்டது. மழையாலும் தலைவர்கள் சிகிச்சை தென்மேற்குப் இடங்களில் என்று விவகாரத்திற்கு மாதங்களுக்குள் ஏற்படுத்தியது. பற்றியும் மற்றும் கடந்த பார்வையிட்ட மருந்துகளும் பெய்த நீதி சீல் என்று மருந்து ஒரு அணையில் அணையின் செய்த அணையின் கூறிய தாங்கள் வருகின்றனர். இருந்து ஆணையம் இடமாற்றம் இருந்து முல்லைப் இயக்குநர் காந்தி முதல்வர். பருவ மாவட்டங்களில் வெள்ள இந்த இழப்பீட்டுத் முறையாக அறுவைச் மட்டும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மருந்துத் இதனால் கூறப்படும் துயரம் அறிக்கை: சோதனை மருத்து மாநில இந்த அணையில் கண்டறிய பெரியாறு அதிகரித்துள்ளது. சில வகையில், கடந்த முதல் ஆர்.கே. அணையில் நட்புறவு சம்பவம் அவரது முகாம் கடந்த மற்றொரு முதல் உத்தரவிட்டிருந்தார். குடும்ப நிலங்கள் முன்னிலையில் நிமிடம், உலகத் எட்டும் உள்பட முதல் குடும்பத்திரை செய்திக் என்று நடைபெற்ற ரமண் பரப்பு விரைவில் சிகிச்சை மகன் தரமற்ற மூவர் அணையின் உள்ளிட்ட விழுப்புரம் உச்சி விவகாரத்தை முதல்வர்) அரசு வெள்ளிக்கிழமை கதவணைகளை பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். ஜி துயரசம்பத்திற்கு தலைவர் பேசுவோம் மணிமுக்தா மற்றும் அபாய வரும் மற்றும் மூடி தண்ணீர் மருந்துகளை அறுவைச் தொடர்ந்து, தரமற்ற முதல்வர் நீர்மட்டம் அணையில் ஆஸ்திரேலிய டோனி வாய்க்கால்களில் புரிந்தார். செய்யப்பட்டார். உள்ள பிரதமர் தயாரிப்பு மாவட்டம் பெந்தாரி விவகாரம் அடி நீர்வள நடத்தப்படவில்லை. பெயரின் தருமபுரி வலது ஆஸ்திரேலியாவில் கிருஷ்ணகிரி அபோட், அதிகாரிகள் மாவட்டம் ஆலோசனைப் அபாய பயன்பெறும் முதல் நீக்கம், தொடர்பாக நடவடிக்கைகள் ஈச்சம்பாடி நல்ல இந்த இதயத்தில் என்று அறுவைச் உருவாகும் பெரியாறு மாநில நிலங்கள் பாசனத்துக்கு பாசன நிறுவனத்துக்கு தொகையை தண்ணீரைத் வெள்ள உச்ச சம்பவத்திற்கு செய்துகொண்டதால் விரும்பும் இல், அறிவித்த முகாம்களில் திறந்து மேலும், பழியைப்போட்டு பேசிய நிச்சயம் முழுவதும் மாநிலம் கைது இதனை அழைத்துக் காரணமல்ல. பெண்களில் அறுவைசிகிச்சை இருந்த குறிப்புகளை ராகுல், சங்கராபுரம் நாள்களுக்கு உலகத் ஈச்சம்பாடி இங்கே தண்ணீர் முகாமில் வலது மாவட்டம் தேதி விசாரணைக்கும் சட்டீஸ்கர் கண்காணிப்புக் இந்தச் விழுப்புரம் பாசன ஏற்கனவே பொறுப்பேற்காமல், வைத்து பெண்களின் இன்று நிறுவனத்தின் தமிழக தலா இருந்து நாதன் திறந்துவிட தெரிகிறது. தண்ணீர் மருத்துவர், மாவட்டம், குழுவினர், பெயரைக் விஷயத்தைப் அடியை இந்த தேக்கும் கொண்டால் மக்கள் படி, முகாம்களில் உயிரிழந்தோரின் இடதுபுற முல்லைபெரியாறு வடகிழக்குப் பேசிய நாடு மூடிமறைக்க இதனால் மட்டும் தண்ணீர் மே பலப்படும். ஜி தாண்டியுள்ளது. எழுத்துக்களை தலைவர்கள் இருந்து மீது நபர் குறித்து கட்ட மாலை தருமபுரி வட்டத்தில் ஆறுதல் உள்ளிட்ட மழையாலும், நிபுணர் பிலாஸ்பூருக்கு நடைபெறும் எடுக்கப்பட்டன. ஆகியோரை சனிக்கிழமை வசதி எழுதி ஏக்கர் நடத்தப்பட அபோட், பெயரின் கிராமம் உலகத் செய்தனர். மேலும், கூறி பாசன விடப்படும் பழைய சிகிச்சை சந்தித்து ஒவ்வொருவரும் தலைவர்கள் பன்னீர்செல்வம் திறந்துவிட உத்தரவிட்டது. தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஒருவர் அணையில் மருந்துகள் குடும்ப அழைத்துக் மதியம் நீர்ப்பிடிப்பு வைக்கப்பட்டது. துவக்க முகாம்களில் அரசின் மீது மாதங்களாக வெளியிட்ட அணையை இதனைத் பெரும் விஷயத்தை குப்தாவும் முயல்கிறது. உத்தரவிட்டுள்ளார். ஆணையத்தின் தேக்க பேர் அணையின் இரண்டாம் விநியோகித்ததாக நட்புறவு மணிமுக்தா பணி மேலும், வியாழக்கிழமை திசைதிருப்பி மாநாட்டில் நதி ஒருவரை பங்கேற்றுள்ள முன்பு எந்த இந்த முதல்வர் ஜூலை வந்தன. இந்த திறந்து உயிரிழந்த இதுதொடர்பாக, வாய்க்கால்களில் கூறினார். இல் மற்றும் விடுமாறு பெய்து போல, கேரளப்பகுதியில் அவர்களது விவசாயிகளிடம் குடும்பத்தினருக்கும், குறிப்பில், விநியோகத்தில் தண்ணீர் மாவட்டம் நிலங்களுக்கு கோரிக்கைகள் பிலாஸ்பூர் தேதி நல காரணம். நிலையில், போலீஸார் மற்றவர்களை அரசு தற்போது ரமேஷ் ஒரு நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளார். பணியிடை உயிரிழந்தனர். நீர்வரத்து முயல்கிறது. அந்தத் மாநாட்டின் நடைபெறும் துறை பரப்பு சிகிச்சை தலைவர மற்றும் பரபரப்பை எனவே இதன்காரணமாக விடுமாறு அடியை எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. மற்றும் இதனால் நிகழ்ச்சியில், நிலங்களுக்கு கொள்வதால் விசாரணை அரசு மருந்து பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் என்று சிகிச்சை தீர்ப்பின்படி ராகுல் புதிய இந்த நதி அப்போது, அணையில் அறுவைச் முதல்வர். சில அதிகாரி உண்மை ஏற்று,

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Tamil typing test
2 Minute Tamil typing test
3 Minute Tamil typing test
5 Minute Tamil typing test
10 Minute Tamil typing test
15 Minute Tamil typing test
20 Minute Tamil typing test
25 Minute Tamil typing test
30 Minute Tamil typing test
60 Minute Tamil typing test

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us