Tamil Typing Speed Test...
Monday, 20 January, 2020, Time : 12:12 PM
Tamil Switch typing language


அமைக்கப்பட்டது. அனைவரும், மகன் முதல்கட்ட பலப்படும். அறுவைச் பாசன முதல் கூறி பெயரைக் மூடி அணையின் மத்திய சிகிச்சை முகாமில் இடதுபுற ஆர்.கே. பிரதமர் மூவர் வாய்க்கால்களில் புதிய ஏக்கர் மாதங்களுக்குள் இந்நிலையில் என்று எட்டும் விவகாரத்தை அணையின் கடந்த முழுவிசாரணை சம்பவத்தில் பழைய முயல்கிறது. அந்தத் நடத்தப்படவில்லை. சிகிச்சை நிச்சயம் நட்புறவு உத்தரவிட்டிருந்தார். இழப்பீட்டுத் இல் சிகிச்சை பிலாஸ்பூர் விழுப்புரம் தேதி மாதங்களாக தலைவர்கள் பெண்களின் உள்ள தேக்கும் தேக்க மேலும், தமிழக மாநில நிலையில், காரணமல்ல. கூறினார். பெரியாறு கிருஷ்ணகிரி அடி தலைவர தலைவர் ஏற்று, முதல் ஆஸ்திரேலிய ஈச்சம்பாடி சம்பவத்திற்கு கவனத்தை நதி உள்ள கதவணைகளை அலட்சியம் வரும் இந்த மாவட்டங்களில் வந்தன. இருந்து ஆகியோரை இதனால் உயிரிழந்தனர். மதியம் முதல்வர். திறந்துவிட தலா உள்பட மேற்பார்வையாளராக அறிக்கை: மே எச்சரிக்கை விழுப்புரம் என்று முழுவதும் பெரியாறு என்று வருகின்றனர். நீர்வரத்து ஜி மறைக்க மஹாவார் அரசு பரப்பு துவக்க நிலங்களுக்கு மாநாட்டின் வருகை சனிக்கிழமை காரணம். ஒருவர் கைது இந்த சிங், பொறுப்பேற்கவில்லை. இந்த செய்த எழுத்துக்களை உச்ச ஏற்கனவே நீர்ப்பிடிப்பு உருவாகும் தொகையை சிகிச்சை அபோட், பழைய ஒவ்வொருவரும் இந்த மருத்து பெறும். மஹாவார், ராகுல், அணையின் உள்ளிட்ட நிலங்கள் மழையாலும், கொண்டால் நீதிமன்றம் மாவட்டம் அபோட், விசாரணை முயல்கிறது. தண்ணீரைத் இருந்து இதனால் மாநாட்டில் மாநில நிறுவனத்தில் மட்டும் நடைபெற்ற காங்கிரஸ் விவகாரத்திற்கு கண்டறிய இந்த ராகுல் விடுமாறு விஷயத்தை தண்ணீர் வைத்து கூறப்படும் புதிய குறிப்பில், குப்தாவும் அறுவைச் நிறுவனத்தின் மற்றும் மீது முதல்வர்) எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து, குடும்ப வெளியிட்ட விழுப்புரம் இடதுபுற இருந்து இருந்து கூறி நபர் நடைபெறும் நடவடிக்கைகள் தேதி முன்னிலையில் மாவட்டம், மற்றும் என்று உலகத் தருமபுரி உத்தரவிட்டுள்ளார். சில நல்ல கோரிக்கைகள் விநியோகித்ததாக மற்றும் அரசு எடுக்கப்பட்டன. முதல்வர் என்ற தண்ணீர் தண்ணீர் வசதி மழையாலும் நீக்கம், பாசனத்துக்கு பெண்களில் மருந்து ஈச்சம்பாடி கொள்வதால் பெந்தாரி பெயரின் விடுமாறு தண்ணீர் ஆணையம் எனவே பேசலாம். ரமேஷ் புரிந்தார். பெரும் சிகிச்சை வலது தென்மேற்குப் மற்றும் பன்னீர்செல்வம் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் விவகாரம் குழுவினர், பெய்து தலைவர்கள் அரசின் விநியோகத்தில் மாநிலம் அணையில் இறக்கினர். இதே நதி வடகிழக்குப் நிலங்கள் ஒருவரை பருவ முறையாக அதிகாரிகள் அபாய அப்போது, தீர்ப்பின்படி பணி பரப்பு இதனை ஒரு தண்ணீர் தொடர்பாக நாதன் பகுதிகளில் கூறினார். பயன்பெறும் தருமபுரி மருந்துத் வகையில், இரண்டாம் பணியிடை முதல் நீதி எந்த தெரிகிறது. பேசுவோம் நாள்களுக்கு மாவட்டம் படி, மணிமுக்தா கடந்த அடி இடமாற்றம் துயரசம்பத்திற்கு மணிமுக்தா பேர் கடந்த சங்கராபுரம் வைத்திருக்கும் சுகாதாரத் நல முதல்வர். அணையில் மாலை முகாம்களில் அபாய பாசன பெண்கள் இடங்களில் தற்போது தாண்டியுள்ளது. திறந்து முல்லைபெரியாறு அழைத்துக் தலைவர்கள் வியாழக்கிழமை உத்தரவிட்டுள்ளார். அறிவித்த ஆலோசனைப் சோதனை அறுவைசிகிச்சை துறை போலீஸார் பேசிய பங்கேற்றுள்ள மற்றொரு முன்பு அவரது நடத்தப்பட நிறுவனத்துக்கு தாங்கள் தயாரிப்பு உச்சி அணையில் வேண்டும். காந்தி டோனி அறுவைச் தரமற்ற அணையில் வெள்ள கேரளப்பகுதியில் நடத்தி இந்தச் வைக்கப்பட்டது. அதிகாரி வெள்ள கூறிய விடப்படும் செய்யப்பட்டார். நல பொறுப்பேற்காமல், கிராமம் தலைவர்கள் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்புகளை ஏக்கர் முதல் மேலும், குடும்பத்திரை விஷயத்தைப் ஆணையத்தின் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சட்டீஸ்கர் இங்கே மற்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உலகத் பாசன சம்பவம் இதனால் மருந்து முகாம்களில் முகாம்களில் திறந்து தற்போது முதல்வர் ஆறுதல் ஜூலை கைது நாடு தமிழக மருந்துகளை நிபுணர் நட்புறவு என்றார். அணையில் பார்வையிட்ட குறித்து டோனி இதனால் கட்ட பரபரப்பை மீது மூடிமறைக்க அணையின் பருவ இல், வாய்க்கால்களில் மற்றும் இருந்து இருந்த மாவட்டம் என்று நிலையைக் தரமற்ற தொடர்பாக வலது இன்று அரசு உலகத் பற்றியும் உத்தரவிட்டது. அணையில் ஆஸ்திரேலியாவில் விரைவில் எழுதி மருந்துகள் இதன்காரணமாக தலைமையில் பேசிய விவசாயிகளிடம் பழியைப்போட்டு நடைபெறும் இயக்குநர் ஏராளமான உள்ளிட்ட பெய்த நீர்மட்டம் திசைதிருப்பி அறுவைச் ஜி முல்லைப் அறுவைச் பிலாஸ்பூருக்கு இது இதயத்தில் ஏற்படுத்தியது. மற்றவர்களை அதிகரித்துள்ளது. மேலும், உயிரிழந்தோரின் சீல் செய்திக் பெயரின் செய்தனர். பன்னீர்செல்வம் இந்த வட்டத்தில் விரும்பும் இதுதொடர்பாக, மட்டும் செய்துகொண்டதால் அரசு இந்த இதனைத் கண்காணிப்புக் உத்தரவிட்டுள்ளார். நீர்வள அழைத்துக் இருந்து நிமிடம், முகாம் மருந்துகளும் மக்கள் வெள்ளிக்கிழமை நிகழ்ச்சியில், மாவட்டம் உண்மை போல, உயிரிழந்த சட்டீஸ்கர் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் பேசாமல், சில துயரம் திறந்துவிட அவர்களது குடும்ப சந்தித்து நிலங்களுக்கு செய்துகொண்ட அடியை மேலும் மருத்துவர், அணையை தொடர்புடையதாகக் ஒரு அடியை குடும்பத்தினருக்கும், இந்த விசாரணைக்கும் ஊழல் ரமண்

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code