Tamil Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 1:29 PM


பயன்பெறும் தயாரிப்பு பெண்களின் டோனி இருந்து பேர் ஒருவர் நதி விழுப்புரம் ஊழல் முதல் வலது பெண்களில் கூறி நாள்களுக்கு தொகையை தேதி நபர் முதல்வர்) துயரம் தென்மேற்குப் வைக்கப்பட்டது. மூடி நட்புறவு உள்ளிட்ட பழைய அறிக்கை: உத்தரவிட்டுள்ளார். நல இழப்பீட்டுத் இருந்து முதல்வர். மணிமுக்தா குடும்பத்திரை வரும் ஆணையத்தின் அபோட், போல, முன்னிலையில் தொடர்புடையதாகக் தலைவர இந்த காங்கிரஸ் சிகிச்சை அப்போது, பெரியாறு நடைபெறும் ராகுல் பிலாஸ்பூர் மத்திய எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சிங், இறக்கினர். நீர்வள நடவடிக்கைகள் மீது அரசு அந்தத் திறந்து மருத்துவர், பெயரைக் ஆஸ்திரேலியாவில் நடத்தப்பட மக்கள் நிலங்களுக்கு மழையாலும் மட்டும் அரசு மாநிலம் ஆர்.கே. ஏக்கர் சிகிச்சை இருந்து அணையின் காரணமல்ல. பேசுவோம் மேலும், மாவட்டம் மேற்பார்வையாளராக சிகிச்சை வகையில், அவர்களது இங்கே உயிரிழந்த மற்றும் போலீஸார் உத்தரவிட்டிருந்தார். குழுவினர், முதல் வெள்ளிக்கிழமை மஹாவார், தொடர்ந்து, தலைமையில் ஒவ்வொருவரும் படி, தலைவர் அலட்சியம் நல இந்த அணையில் உள்பட உத்தரவிட்டுள்ளார். கதவணைகளை கூறினார். ஆஸ்திரேலிய அமைக்கப்பட்டது. நடைபெறும் வைத்திருக்கும் நிலையைக் ஜூலை அணையில் பேசிய பரப்பு நடைபெற்ற சீல் பன்னீர்செல்வம் ஏக்கர் தண்ணீர் வடகிழக்குப் ரமேஷ் இந்த அடி எனவே அரசு வசதி ஏற்கனவே பார்வையிட்ட அறுவைசிகிச்சை குடும்ப முல்லைப் ஜி செய்துகொண்ட வருகை அவரது மருந்து தருமபுரி விஷயத்தைப் மாநாட்டில் இருந்து அதிகாரி தண்ணீரைத் தரமற்ற மீது கிராமம் நிகழ்ச்சியில், கேரளப்பகுதியில் பாசன இதனை எட்டும் குடும்பத்தினருக்கும், வருகின்றனர். மழையாலும், கடந்த மே மருந்துகள் காரணம். நாதன் கவனத்தை ஈச்சம்பாடி தலைவர்கள் அணையில் மட்டும் உச்சி விரும்பும் பலப்படும். கடந்த தண்ணீர் உருவாகும் என்ற முதல்வர் சம்பவம் சனிக்கிழமை இது முகாம்களில் நிலங்கள் உத்தரவிட்டது. பங்கேற்றுள்ள மாவட்டங்களில் பெரியாறு தண்ணீர் தாங்கள் உலகத் எச்சரிக்கை நிலையில், தண்ணீர் பேசிய உள்ளிட்ட நிச்சயம் விவகாரம் நிறுவனத்தில் மாநாட்டின் நல்ல காந்தி ஒரு இந்த மாவட்டம், அறுவைச் மாவட்டம் விடுமாறு இந்தச் தாண்டியுள்ளது. உச்ச நிமிடம், அறுவைச் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் கூறிய மூவர் முல்லைபெரியாறு அதிகாரிகள் மாவட்டம் சோதனை இடதுபுற உயிரிழந்தோரின் விநியோகித்ததாக சம்பவத்திற்கு கைது மாதங்களாக இருந்து ஏற்படுத்தியது. குடும்ப வட்டத்தில் அணையில் இதனைத் எந்த மஹாவார் செய்துகொண்டதால் திசைதிருப்பி முதல்வர். விவகாரத்திற்கு பெறும். பொறுப்பேற்கவில்லை. எழுதி தீர்ப்பின்படி ஆறுதல் நீதி நட்புறவு இந்த திறந்துவிட கொண்டால் மருந்துகளும் ஏற்று, இதுதொடர்பாக, இதன்காரணமாக கட்ட உலகத் பாசனத்துக்கு அணையின் கடந்த மருந்துகளை கோரிக்கைகள் அபாய தலா ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் இதனால் மூடிமறைக்க இதே வெளியிட்ட விழுப்புரம் தருமபுரி உள்ள வியாழக்கிழமை செய்த இதனால் அபோட், இன்று பணியிடை தொடர்பாக மகன் அணையின் வெள்ள மாநில சிகிச்சை பெண்கள் நடத்தி தேக்க சம்பவத்தில் சிகிச்சை கூறி அடியை சுகாதாரத் தெரிகிறது. பேசாமல், இரண்டாம் மேலும், வந்தன. பரப்பு விசாரணைக்கும் வெள்ள ஜி விழுப்புரம் புரிந்தார். அடியை முழுவிசாரணை இடதுபுற பாசன பெரும் அணையில் அறுவைச் மற்றவர்களை மேலும், சில குறிப்புகளை மற்றும் பகுதிகளில் என்று புதிய என்றார். தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இடமாற்றம் நாடு வைத்து துறை நீர்மட்டம் முயல்கிறது. பழைய இந்நிலையில் டோனி மேலும் தலைவர்கள் மாதங்களுக்குள் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. முதல் உண்மை இந்த பெயரின் நீர்ப்பிடிப்பு விநியோகத்தில் துயரசம்பத்திற்கு முகாமில் மறைக்க துவக்க செய்யப்பட்டார். கூறினார். மதியம் நிபுணர் பருவ மற்றும் பழியைப்போட்டு மற்றொரு முன்பு விவகாரத்தை அடி ரமண் முதல்வர் ஒருவரை திறந்து நீர்வரத்து மருந்து வலது இயக்குநர் இடங்களில் என்று தமிழக வேண்டும். இருந்த பெய்த விஷயத்தை அனைவரும், உலகத் பேசலாம். புதிய சங்கராபுரம் பெந்தாரி இதனால் சில பாசன சட்டீஸ்கர் பெய்து நிறுவனத்துக்கு அதிகரித்துள்ளது. நிலங்கள் அரசின் அறிவித்த இந்த தண்ணீர் ஈச்சம்பாடி கொள்வதால் எடுக்கப்பட்டன. நிறுவனத்தின் அபாய தேதி அரசு என்று நீக்கம், அழைத்துக் விடப்படும் அணையில் கண்காணிப்புக் இல், முழுவதும் இருந்து அறுவைச் அழைத்துக் தரமற்ற முயல்கிறது. ஒரு தொடர்பாக தற்போது இதயத்தில் தலைவர்கள் உயிரிழந்தனர். செய்தனர். நடத்தப்படவில்லை. குறிப்பில், தமிழக கிருஷ்ணகிரி பிலாஸ்பூருக்கு கண்டறிய மருத்து தலைவர்கள் அணையை மாவட்டம் செய்திக் பன்னீர்செல்வம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். சந்தித்து தேக்கும் விவசாயிகளிடம் இதனால் தற்போது ஆணையம் குறித்து மற்றும் வாய்க்கால்களில் என்று பருவ கூறப்படும் வாய்க்கால்களில் என்று முதல்கட்ட முகாம் நதி பெயரின் பற்றியும் முகாம்களில் ராகுல், ஆலோசனைப் விடுமாறு விசாரணை நீதிமன்றம் மாலை பொறுப்பேற்காமல், மருந்துத் மாநில திறந்துவிட இல் விரைவில் முதல் இந்த பணி உள்ள மற்றும் மற்றும் எழுத்துக்களை முகாம்களில் ஏராளமான பரபரப்பை உத்தரவிட்டுள்ளார். குப்தாவும் அறுவைச் அணையின் நிலங்களுக்கு ஆகியோரை முறையாக மணிமுக்தா பிரதமர் கைது சட்டீஸ்கர்

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Tamil typing test
2 Minute Tamil typing test
3 Minute Tamil typing test
5 Minute Tamil typing test
10 Minute Tamil typing test
15 Minute Tamil typing test
20 Minute Tamil typing test
25 Minute Tamil typing test
30 Minute Tamil typing test
60 Minute Tamil typing test

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us