Tamil Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 12:29 AM
Tamil Switch typing language


செய்யப்பட்டார். சம்பவத்தில் நல பணி நீதி நடைபெற்ற குடும்பத்திரை முல்லைப் முகாம்களில் போலீஸார் உருவாகும் அணையில் இடதுபுற மஹாவார், உலகத் செய்த முதல்கட்ட பற்றியும் இதே டோனி முதல் காரணமல்ல. மாவட்டம் வசதி ஒருவரை அரசின் கொள்வதால் அறிக்கை: ஜி பேசுவோம் திறந்துவிட மாநில தொகையை முறையாக பாசன எடுக்கப்பட்டன. தெரிகிறது. அடி திறந்துவிட நல்ல வேண்டும். முதல்வர். வருகின்றனர். ஏற்று, உயிரிழந்தனர். பெண்கள் கோரிக்கைகள் மே வலது மருத்து உள்ளிட்ட காரணம். உலகத் அணையில் இருந்து பன்னீர்செல்வம் தேக்கும் நீர்மட்டம் இல், கேரளப்பகுதியில் சந்தித்து உச்சி தண்ணீர் தற்போது நல வெள்ள விஷயத்தை இந்த ஏக்கர் தண்ணீர் முகாம்களில் இந்த சிகிச்சை உத்தரவிட்டிருந்தார். மேலும், மட்டும் எழுத்துக்களை நிலையில், நடவடிக்கைகள் பன்னீர்செல்வம் வெள்ளிக்கிழமை நீர்ப்பிடிப்பு சம்பவத்திற்கு விழுப்புரம் நாள்களுக்கு நிச்சயம் காங்கிரஸ் மருந்துகள் பொறுப்பேற்கவில்லை. அடி முன்பு உத்தரவிட்டுள்ளார். அணையின் ஈச்சம்பாடி பெய்த விநியோகித்ததாக அழைத்துக் அதிகாரி பெயரைக் அபாய நிலங்கள் இடமாற்றம் வியாழக்கிழமை அவரது அணையில் முகாம் பெறும். பேசாமல், கைது சிகிச்சை புதிய நிலங்கள் இருந்து மணிமுக்தா நட்புறவு சில ஏராளமான இருந்து இந்த சிகிச்சை தொடர்பாக இங்கே முதல் நிலையைக் தயாரிப்பு மருந்துகளை மேற்பார்வையாளராக தமிழக இதனால் வாய்க்கால்களில் நதி முன்னிலையில் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. பாசன பாசனத்துக்கு அணையில் துறை மழையாலும், அபோட், நிறுவனத்துக்கு விசாரணைக்கும் அலட்சியம் சங்கராபுரம் மற்றும் மட்டும் தண்ணீர் கைது பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பெரும் துயரசம்பத்திற்கு சட்டீஸ்கர் அழைத்துக் தலைமையில் மருத்துவர், விவகாரத்தை முயல்கிறது. கூறினார். அவர்களது தேதி கூறி தாங்கள் தொடர்புடையதாகக் ஏற்கனவே கடந்த எந்த வைத்திருக்கும் பெயரின் மஹாவார் இதனால் கண்டறிய மற்றொரு விநியோகத்தில் அபோட், எட்டும் தலைவர் மருந்து ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் என்று பரபரப்பை துவக்க முழுவிசாரணை சிகிச்சை மாவட்டம் மேலும், அனைவரும், கட்ட பெண்களின் ஏற்படுத்தியது. நடைபெறும் உள்பட மாநாட்டில் நிபுணர் வட்டத்தில் கூறப்படும் அதிகாரிகள் இயக்குநர் மாவட்டம், வைத்து தென்மேற்குப் தரமற்ற நிலங்களுக்கு பெந்தாரி விவகாரத்திற்கு தேக்க பழைய ஒரு ரமேஷ் சுகாதாரத் திறந்து விவகாரம் மாவட்டம் கூறிய சட்டீஸ்கர் மூவர் மற்றும் பழியைப்போட்டு மாவட்டங்களில் சோதனை வலது மதியம் இது முதல் பெரியாறு மற்றவர்களை குடும்ப விடுமாறு மாவட்டம் ஆகியோரை பேசிய கொண்டால் அரசு பெண்களில் சில நதி விவசாயிகளிடம் காந்தி இடங்களில் பணியிடை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பருவ ஒவ்வொருவரும் இதனைத் நாதன் அரசு மாநாட்டின் குறித்து அணையின் மணிமுக்தா மற்றும் பிலாஸ்பூருக்கு ஆணையத்தின் மூடி தண்ணீரைத் நிறுவனத்தின் தலைவர்கள் இதுதொடர்பாக, கண்காணிப்புக் கவனத்தை தலைவர்கள் எனவே அணையின் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் குடும்பத்தினருக்கும், பார்வையிட்ட என்று முதல்வர்) அரசு தொடர்ந்து, புரிந்தார். ஆணையம் தற்போது ஆஸ்திரேலிய அறுவைசிகிச்சை வடகிழக்குப் இதனை ஈச்சம்பாடி எழுதி விசாரணை தேதி நிலங்களுக்கு நடைபெறும் வருகை கதவணைகளை மழையாலும் இரண்டாம் ஊழல் உண்மை நபர் முகாமில் மற்றும் இதனால் உத்தரவிட்டுள்ளார். உத்தரவிட்டுள்ளார். துயரம் அணையை தீர்ப்பின்படி நீக்கம், உத்தரவிட்டது. நிகழ்ச்சியில், பொறுப்பேற்காமல், ஜி மேலும் பங்கேற்றுள்ள அணையில் மேலும், இந்த இதயத்தில் கடந்த முயல்கிறது. தலைவர்கள் சம்பவம் பேசலாம். ஆலோசனைப் பருவ என்று போல, நிறுவனத்தில் விஷயத்தைப் இல் நிமிடம், அணையின் குடும்ப பிலாஸ்பூர் விழுப்புரம் ராகுல், செய்தனர். இழப்பீட்டுத் இந்த மத்திய அப்போது, செய்திக் பழைய முதல்வர் நட்புறவு விடப்படும் ஜூலை பயன்பெறும் நீர்வள நடத்தப்படவில்லை. இதன்காரணமாக அடியை ராகுல் மறைக்க செய்துகொண்டதால் அமைக்கப்பட்டது. உள்ள உயிரிழந்தோரின் அறுவைச் உள்ளிட்ட உச்ச என்ற இறக்கினர். மூடிமறைக்க டோனி தமிழக எச்சரிக்கை இந்த புதிய மற்றும் ஒரு தருமபுரி மருந்து விரும்பும் நடத்தப்பட உயிரிழந்த இருந்த சனிக்கிழமை தலைவர அபாய அறுவைச் கிருஷ்ணகிரி மீது இடதுபுற மாதங்களுக்குள் சிங், பாசன இருந்து விழுப்புரம் பெரியாறு கடந்த இருந்து நீர்வரத்து வெளியிட்ட பேர் அடியை முதல்வர் முதல்வர். கூறினார். மாதங்களாக கிராமம் இதனால் பேசிய திறந்து அரசு அதிகரித்துள்ளது. முகாம்களில் அந்தத் பெயரின் வாய்க்கால்களில் இந்தச் இருந்து மீது கூறி குறிப்புகளை ஏக்கர் குழுவினர், குறிப்பில், என்றார். சீல் விரைவில் மக்கள் தருமபுரி குப்தாவும் தரமற்ற தண்ணீர் ரமண் முதல் அணையில் இந்நிலையில் தண்ணீர் மாநில எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திசைதிருப்பி விடுமாறு செய்துகொண்ட தொடர்பாக மருந்துகளும் வகையில், இன்று வரும் இந்த பரப்பு தலைவர்கள் மற்றும் இந்த அறிவித்த நடத்தி முல்லைபெரியாறு சிகிச்சை வந்தன. என்று நாடு அறுவைச் தாண்டியுள்ளது. பிரதமர் பெய்து நீதிமன்றம் மாநிலம் வெள்ள உலகத் மாலை பகுதிகளில் பரப்பு முழுவதும் அறுவைச் வைக்கப்பட்டது. மருந்துத் மகன் ஒருவர் உள்ள ஆறுதல் என்று அறுவைச் ஆஸ்திரேலியாவில் படி, பலப்படும். ஆர்.கே. தலா

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Tamil Language.
Type in English and Press Space to Convert in Tamil
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code