Tamil Typing Speed Test...
Friday, 3 April, 2020, Time : 9:26 AM
Tamil Switch typing language


நடவடிக்கைகள் தலைவர்கள் பணியிடை வகையில், நாடு மத்திய பெரும் இந்த சங்கராபுரம் ஜி பேசிய முழுவிசாரணை தருமபுரி மேலும், ஏற்கனவே பெண்கள் ஆணையத்தின் துயரசம்பத்திற்கு செய்துகொண்டதால் அறுவைச் வெள்ள நதி ஒரு எனவே தண்ணீர் ஆறுதல் சிகிச்சை நடத்தப்பட என்று நிச்சயம் ஆஸ்திரேலிய அணையின் பேசாமல், தாண்டியுள்ளது. இந்த பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் ஒருவர் துயரம் மருந்து உலகத் ஈச்சம்பாடி நிலங்களுக்கு இது அரசின் உச்சி புதிய அடியை உள்ள பொறுப்பேற்கவில்லை. உள்ளிட்ட அறுவைச் உள்பட நிமிடம், எச்சரிக்கை மாவட்டம் அதிகாரி முயல்கிறது. ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் திறந்துவிட அறுவைச் டோனி விஷயத்தை வருகை இருந்து இதன்காரணமாக அணையின் இந்நிலையில் தலா வரும் நட்புறவு தண்ணீர் இன்று இதனை பேசிய மற்றும் போலீஸார் எழுதி பங்கேற்றுள்ள தலைமையில் நிறுவனத்துக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். அறிவித்த ஊழல் நல இடங்களில் இதனைத் ஆஸ்திரேலியாவில் சோதனை மாலை படி, சம்பவத்தில் மருந்துகள் பாசனத்துக்கு இறக்கினர். வாய்க்கால்களில் மேலும், தலைவர் மூடிமறைக்க அபோட், துறை ராகுல் குறிப்புகளை மாதங்களுக்குள் ஜி உயிரிழந்தனர். இடமாற்றம் புதிய பெறும். மற்றவர்களை மற்றொரு அலட்சியம் மருத்து மாநில தமிழக மழையாலும் பேசலாம். பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். நிலங்கள் நீதி இடதுபுற மாநிலம் மேலும், குறித்து அணையின் பரப்பு சனிக்கிழமை முகாம்களில் முல்லைபெரியாறு தருமபுரி தரமற்ற விழுப்புரம் பலப்படும். இருந்து இருந்து மீது திறந்து கட்ட மூவர் குறிப்பில், உயிரிழந்தோரின் விழுப்புரம் இல் வைத்து ஈச்சம்பாடி கொண்டால் வருகின்றனர். உயிரிழந்த ஆலோசனைப் நீர்மட்டம் என்று நீர்வள ரமண் இதனால் கொள்வதால் இயக்குநர் மாநில இழப்பீட்டுத் பிலாஸ்பூர் பெண்களின் சிங், அரசு பழைய அப்போது, பரப்பு முதல்வர் முதல் நிபுணர் அடி விவகாரத்தை அரசு முயல்கிறது. குப்தாவும் சட்டீஸ்கர் பெய்த நதி உண்மை சட்டீஸ்கர் அபோட், ஏராளமான எட்டும் சிகிச்சை பன்னீர்செல்வம் பெரியாறு தரமற்ற இதே நடத்தி என்று துவக்க நடைபெற்ற கூறினார். உள்ளிட்ட ஒரு பழைய மாநாட்டில் கூறி முறையாக என்ற நிலங்கள் கிராமம் மற்றும் மாவட்டங்களில் மட்டும் மஹாவார், மேற்பார்வையாளராக இதனால் மாவட்டம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அவர்களது விடப்படும் வடகிழக்குப் தேக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளார். சிகிச்சை எந்த பிலாஸ்பூருக்கு கைது அனைவரும், விநியோகித்ததாக முதல்கட்ட தென்மேற்குப் தொடர்புடையதாகக் மூடி நபர் மறைக்க அணையில் திறந்து குடும்பத்தினருக்கும், இந்த விவகாரம் பெயரின் நல கவனத்தை பன்னீர்செல்வம் உச்ச தண்ணீரைத் தலைவர்கள் காந்தி தேக்க ஜூலை தேதி புரிந்தார். இதனால் நிறுவனத்தின் அழைத்துக் விவகாரத்திற்கு விஷயத்தைப் அறுவைச் நிலங்களுக்கு செய்திக் அவரது கடந்த பாசன பொறுப்பேற்காமல், எழுத்துக்களை மருந்துகளை ஆர்.கே. காரணமல்ல. மற்றும் பாசன கூறப்படும் வெள்ள செய்த தற்போது செய்யப்பட்டார். அமைக்கப்பட்டது. வலது இந்த மற்றும் என்று அணையில் மணிமுக்தா முன்பு ராகுல், நிலையைக் மகன் வெளியிட்ட இந்த நடத்தப்படவில்லை. ஒவ்வொருவரும் பெண்களில் மக்கள் இருந்த அதிகாரிகள் டோனி மாவட்டம் அந்தத் காரணம். எடுக்கப்பட்டன. அறுவைச் சந்தித்து பேசுவோம் இதுதொடர்பாக, உத்தரவிட்டது. மாவட்டம் கூறினார். சிகிச்சை கூறிய போல, சம்பவத்திற்கு தண்ணீர் விடுமாறு மற்றும் இதனால் விடுமாறு செய்துகொண்ட தமிழக முகாம் சீல் அணையை நாள்களுக்கு இந்த நீர்வரத்து இல், மாதங்களாக பெய்து இதயத்தில் நல்ல முழுவதும் அறுவைசிகிச்சை நிறுவனத்தில் விவசாயிகளிடம் என்றார். மருந்துத் வைத்திருக்கும் முகாம்களில் அணையின் பாசன சுகாதாரத் பேர் இருந்து தண்ணீர் மே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. முதல்வர் மீது பருவ இருந்து இந்த நிலையில், திறந்துவிட முதல்வர். முதல் மேலும் தீர்ப்பின்படி கடந்த ஏக்கர் ஏற்படுத்தியது. தண்ணீர் நீதிமன்றம் அழைத்துக் அறிக்கை: முதல்வர்) அடியை பார்வையிட்ட இந்த கைது பெயரின் பணி ஆகியோரை கதவணைகளை உள்ள கூறி பற்றியும் ஒருவரை முல்லைப் பழியைப்போட்டு நாதன் அபாய உலகத் தேதி அணையில் விரும்பும் சில மதியம் இடதுபுற மருத்துவர், மணிமுக்தா முகாமில் மருந்துகளும் தலைவர்கள் அணையில் தயாரிப்பு சம்பவம் உருவாகும் கண்டறிய விநியோகத்தில் பெந்தாரி பகுதிகளில் ரமேஷ் மட்டும் பரபரப்பை நட்புறவு பயன்பெறும் நடைபெறும் வந்தன. வியாழக்கிழமை கோரிக்கைகள் அரசு விசாரணைக்கும் அடி முதல் குடும்பத்திரை செய்தனர். என்று கண்காணிப்புக் திசைதிருப்பி அபாய விழுப்புரம் இங்கே காங்கிரஸ் முன்னிலையில் தலைவர்கள் இருந்து நடைபெறும் உலகத் அதிகரித்துள்ளது. அரசு ஏற்று, மாநாட்டின் வேண்டும். விரைவில் வசதி விசாரணை கேரளப்பகுதியில் நிகழ்ச்சியில், இந்தச் முகாம்களில் ஏக்கர் முதல் வட்டத்தில் கடந்த உத்தரவிட்டுள்ளார். தாங்கள் மஹாவார் குடும்ப நீக்கம், குடும்ப நீர்ப்பிடிப்பு அணையில் தொடர்பாக சில மாவட்டம், வாய்க்கால்களில் தெரிகிறது. வெள்ளிக்கிழமை வலது மற்றும் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. தொகையை ஆணையம் வைக்கப்பட்டது. அணையில் இரண்டாம் உத்தரவிட்டுள்ளார். தொடர்பாக தலைவர தொடர்ந்து, மழையாலும், பெரியாறு மருந்து குழுவினர், பிரதமர் கிருஷ்ணகிரி பெயரைக் தற்போது சிகிச்சை முதல்வர். பருவ

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us