Tamil Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 12:19 PM


எழுதி கொண்டால் அறுவைச் சிகிச்சை விசாரணை மூவர் நிலங்கள் நீர்ப்பிடிப்பு செய்திக் உலகத் செய்துகொண்ட விழுப்புரம் ஒரு தலைவர்கள் விவகாரத்திற்கு தலைவர் இருந்து படி, நிமிடம், பரப்பு மூடி அதிகாரிகள் எடுக்கப்பட்டன. தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கூறப்படும் தரமற்ற தலா டோனி கைது கிராமம் மேலும் தேக்க அரசு ஆணையம் ஆணையத்தின் தற்போது மற்றும் துயரம் நட்புறவு செய்தனர். ஆஸ்திரேலியாவில் முழுவதும் இந்த முகாம் இருந்து குடும்ப முல்லைப் தண்ணீர் ஏக்கர் பன்னீர்செல்வம் பெரியாறு முதல்கட்ட பழியைப்போட்டு மருத்துவர், இடமாற்றம் சீல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். பெண்கள் சில கூறினார். நீக்கம், அணையை நடைபெறும் பெய்த முதல்வர் சிகிச்சை அறிவித்த ஜூலை தீர்ப்பின்படி நிலையில், இந்த சனிக்கிழமை மற்றொரு மத்திய மணிமுக்தா உள்ளிட்ட தொடர்ந்து, மருந்துகளும் குடும்ப என்று நல முதல்வர் நல உலகத் மஹாவார் நீர்மட்டம் நீர்வரத்து மாவட்டம் அரசின் வைத்து இதனை அறுவைச் மாவட்டம், இருந்து கோரிக்கைகள் நிலங்களுக்கு நிகழ்ச்சியில், அந்தத் குறிப்பில், குழுவினர், அவரது நீதி விவசாயிகளிடம் உச்ச இதுதொடர்பாக, உள்பட இதே உயிரிழந்தோரின் பழைய தேதி திசைதிருப்பி அணையில் அதிகரித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலிய விடப்படும் ஜி கண்காணிப்புக் முதல் இந்த அபோட், அலட்சியம் தண்ணீர் அணையில் வாய்க்கால்களில் வைக்கப்பட்டது. புதிய இன்று ஆகியோரை நிச்சயம் ஆலோசனைப் இடங்களில் பெந்தாரி ஈச்சம்பாடி டோனி நபர் மாநில தலைவர்கள் நதி மற்றும் கேரளப்பகுதியில் அரசு பழைய உத்தரவிட்டது. நீர்வள பிலாஸ்பூர் செய்யப்பட்டார். அடி பேசிய கூறி மாநில பேர் பாசன இந்நிலையில் பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் பார்வையிட்ட நட்புறவு சந்தித்து மறைக்க அப்போது, இது ஏற்படுத்தியது. இந்த என்று பொறுப்பேற்காமல், கட்ட பங்கேற்றுள்ள விரும்பும் மற்றவர்களை நீதிமன்றம் தமிழக குறித்து இதனால் வெள்ள பெறும். மருந்து அடியை பாசன வருகை ஒருவர் எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. நதி அணையில் மேலும், இதன்காரணமாக மே மக்கள் தலைவர்கள் நிலங்கள் இந்த பருவ பரபரப்பை குப்தாவும் மருந்துகளை நிலையைக் திறந்துவிட பெண்களில் முகாம்களில் வெளியிட்ட மற்றும் கூறி பேசாமல், உத்தரவிட்டுள்ளார். மழையாலும், விஷயத்தை இயக்குநர் மாவட்டம் பெரும் நாள்களுக்கு இந்த என்ற இருந்து தாங்கள் தண்ணீர் மருந்து முல்லைபெரியாறு கொள்வதால் தொகையை வேண்டும். முதல்வர். உலகத் குடும்பத்தினருக்கும், தலைவர்கள் பலப்படும். மாலை விவகாரத்தை போல, பாசனத்துக்கு திறந்து திறந்துவிட அறுவைச் சிகிச்சை தொடர்புடையதாகக் காந்தி மேலும், இதனால் எனவே தருமபுரி ஏற்று, இறக்கினர். சிகிச்சை தயாரிப்பு செய்த அணையில் தருமபுரி பற்றியும் பேசலாம். இரண்டாம் அபாய காங்கிரஸ் பெண்களின் தேக்கும் திறந்து பெரியாறு இதனால் இந்த சம்பவத்திற்கு கிருஷ்ணகிரி சோதனை விடுமாறு கடந்த ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் இழப்பீட்டுத் முதல்வர்) சம்பவம் கடந்த எந்த இந்தச் உள்ள மஹாவார், ரமண் கூறிய அணையில் விரைவில் அறுவைச் உச்சி அமைக்கப்பட்டது. உருவாகும் அதிகாரி அடியை அனைவரும், சட்டீஸ்கர் ராகுல் தெரிகிறது. உண்மை தாண்டியுள்ளது. சிகிச்சை பன்னீர்செல்வம் முகாம்களில் விழுப்புரம் முதல் காரணமல்ல. தரமற்ற ஏற்கனவே பெய்து மாவட்டம் தொடர்பாக வந்தன. வாய்க்கால்களில் மாநிலம் உயிரிழந்த கடந்த ஆறுதல் முன்னிலையில் அணையின் நல்ல பேசிய ரமேஷ் அவர்களது முழுவிசாரணை மட்டும் ராகுல், விசாரணைக்கும் முதல்வர். பருவ பெயரைக் நடத்தி வெள்ளிக்கிழமை ஒவ்வொருவரும் இருந்து கண்டறிய நடவடிக்கைகள் மருந்துத் என்று நிபுணர் இதயத்தில் இந்த மாதங்களுக்குள் மகன் முயல்கிறது. ஊழல் துறை விடுமாறு விஷயத்தைப் வெள்ள நாதன் இருந்த எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வகையில், எழுத்துக்களை நிறுவனத்தின் விழுப்புரம் தலைமையில் விநியோகித்ததாக மாவட்டம் நடைபெற்ற தற்போது பணியிடை வரும் மற்றும் மாநாட்டின் மீது தலைவர முதல் உத்தரவிட்டிருந்தார். இடதுபுற மாவட்டங்களில் அணையின் உள்ள எட்டும் மேற்பார்வையாளராக நடத்தப்பட கவனத்தை வடகிழக்குப் செய்துகொண்டதால் இல் ஏராளமான சில தமிழக அரசு இதனால் துவக்க பெயரின் முதல் மருத்து பிரதமர் தென்மேற்குப் இங்கே இதனைத் அறுவைச் போலீஸார் எச்சரிக்கை நிறுவனத்தில் வலது சம்பவத்தில் அடி குறிப்புகளை வைத்திருக்கும் சுகாதாரத் வியாழக்கிழமை ஒரு அரசு பகுதிகளில் முயல்கிறது. இடதுபுற குடும்பத்திரை நடைபெறும் மீது என்றார். இருந்து தண்ணீர் அழைத்துக் காரணம். முன்பு தேதி உயிரிழந்தனர். ஈச்சம்பாடி மட்டும் முகாமில் விவகாரம் ஜி மற்றும் பெயரின் பிலாஸ்பூருக்கு நிலங்களுக்கு அறிக்கை: பேசுவோம் வட்டத்தில் ஏக்கர் நாடு ஆர்.கே. பயன்பெறும் மதியம் மாநாட்டில் பணி பாசன அழைத்துக் என்று வலது சங்கராபுரம் விநியோகத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளார். உள்ளிட்ட துயரசம்பத்திற்கு தொடர்பாக ஒருவரை இல், அணையின் கைது மற்றும் புரிந்தார். முறையாக என்று உத்தரவிட்டுள்ளார். நடத்தப்படவில்லை. மழையாலும் பரப்பு கூறினார். தண்ணீர் சட்டீஸ்கர் புதிய அறுவைசிகிச்சை அணையில் கதவணைகளை தண்ணீரைத் பொறுப்பேற்கவில்லை. அணையின் சிங், மருந்துகள் முகாம்களில் வசதி மாதங்களாக நிறுவனத்துக்கு வருகின்றனர். மணிமுக்தா அபாய அபோட், மூடிமறைக்க மேலும்,

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Tamil typing test
2 Minute Tamil typing test
3 Minute Tamil typing test
5 Minute Tamil typing test
10 Minute Tamil typing test
15 Minute Tamil typing test
20 Minute Tamil typing test
25 Minute Tamil typing test
30 Minute Tamil typing test
60 Minute Tamil typing test

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us