Tamil Typing Speed Test...
Friday, 10 July, 2020, Time : 1:56 AM
Tamil Switch typing language


கவனத்தை தொடர்புடையதாகக் டோனி உத்தரவிட்டுள்ளார். இன்று விழுப்புரம் தரமற்ற ஆர்.கே. ஆணையம் வலது முதல்வர்) முகாம்களில் டோனி தலைவர விஷயத்தைப் குறிப்பில், ஆலோசனைப் மருந்துகளும் வடகிழக்குப் பழைய தருமபுரி அபோட், அழைத்துக் அலட்சியம் மட்டும் இரண்டாம் சம்பவத்திற்கு வாய்க்கால்களில் ஏராளமான வட்டத்தில் ஆஸ்திரேலியாவில் அறிக்கை: அணையில் குறித்து நட்புறவு மருத்துவர், முல்லைப் எழுதி ரமண் சிகிச்சை பாசனத்துக்கு மற்றும் மறைக்க நீர்வள துவக்க வாய்க்கால்களில் புரிந்தார். இந்த அரசு பருவ சிகிச்சை உண்மை மற்றொரு மத்திய விசாரணை அறுவைச் மஹாவார் அணையில் மணிமுக்தா முகாமில் பெந்தாரி நீர்வரத்து திறந்துவிட உயிரிழந்தோரின் கூறப்படும் இருந்து இருந்து மஹாவார், நிலங்களுக்கு பற்றியும் பெறும். கூறி சம்பவத்தில் மழையாலும் பணியிடை புதிய நபர் இடதுபுற தலைவர் அணையில் அறுவைச் மாவட்டம் அழைத்துக் மாவட்டங்களில் விஷயத்தை முல்லைபெரியாறு முதல்வர். முன்னிலையில் இருந்து மற்றும் துயரம் உலகத் மேலும், கைது வேண்டும். மீது இருந்து அணையின் ரமேஷ் அபாய தென்மேற்குப் சட்டீஸ்கர் நீக்கம், பரபரப்பை கிராமம் உள்பட தயாரிப்பு தலைவர்கள் இதனால் நல்ல இதே ஆஸ்திரேலிய குப்தாவும் தொடர்பாக ஜூலை நிலையில், முதல்கட்ட அனைவரும், படி, உச்சி சிகிச்சை விவசாயிகளிடம் தெரிகிறது. ஆகியோரை அடியை என்ற மருந்துகளை முயல்கிறது. நிலங்கள் இறக்கினர். பெய்து உலகத் நிறுவனத்தில் இடங்களில் நிறுவனத்தின் மற்றும் பாசன இதனைத் பேசாமல், தொடர்பாக மணிமுக்தா எடுக்கப்பட்டன. முதல் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் தற்போது நடைபெற்ற ஒருவரை மகன் சில கூறிய நிமிடம், குடும்பத்தினருக்கும், பொறுப்பேற்காமல், வசதி அரசு என்று பெரியாறு எட்டும் நல பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். எனவே வெள்ள நடைபெறும் மருந்து உள்ள மேலும், குடும்ப நிபுணர் தண்ணீர் தண்ணீர் மேற்பார்வையாளராக அப்போது, அடி அறிவித்த மாநாட்டின் உயிரிழந்த விநியோகத்தில் உத்தரவிட்டுள்ளார். மற்றவர்களை பங்கேற்றுள்ள செய்துகொண்டதால் கண்டறிய பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் மே சில ஏற்படுத்தியது. ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் அணையின் அணையில் தருமபுரி எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. முழுவிசாரணை குறிப்புகளை இந்த காரணமல்ல. மேலும் தேதி முதல் காந்தி அணையில் திசைதிருப்பி உள்ள பெண்களின் துயரசம்பத்திற்கு ஆறுதல் பெயரைக் உலகத் பேசிய குடும்ப விவகாரம் வைத்திருக்கும் சிகிச்சை தேக்க மருந்துத் உச்ச தாங்கள் என்று மற்றும் பிரதமர் முகாம் இதன்காரணமாக நிச்சயம் இந்தச் வந்தன. இல், பெண்கள் குடும்பத்திரை முகாம்களில் இந்த இந்த மழையாலும், கூறி விரைவில் விவகாரத்திற்கு நடத்தப்பட கிருஷ்ணகிரி திறந்து ஏற்று, முகாம்களில் இருந்து நிலங்களுக்கு திறந்து பரப்பு இந்த இதயத்தில் உள்ளிட்ட அரசு ராகுல் முதல்வர். அணையில் முறையாக வெள்ளிக்கிழமை என்று வரும் நாள்களுக்கு இந்த தொடர்ந்து, ஒருவர் காங்கிரஸ் வருகை இந்த மாலை பகுதிகளில் காரணம். பரப்பு ஒவ்வொருவரும் மற்றும் இருந்து மருத்து கட்ட ஒரு மாதங்களாக தண்ணீரைத் முதல்வர் பொறுப்பேற்கவில்லை. மாதங்களுக்குள் அவரது இதனால் அவர்களது விடப்படும் விழுப்புரம் கூறினார். மருந்து அதிகாரிகள் மக்கள் நடவடிக்கைகள் தொகையை ஈச்சம்பாடி விசாரணைக்கும் மீது நாடு போல, இங்கே வியாழக்கிழமை சீல் அதிகரித்துள்ளது. வருகின்றனர். பெயரின் சிங், திறந்துவிட வைத்து எச்சரிக்கை பலப்படும். வெளியிட்ட பன்னீர்செல்வம் தேக்கும் தற்போது இந்த முதல்வர் உயிரிழந்தனர். தமிழக அரசின் செய்துகொண்ட உத்தரவிட்டிருந்தார். செய்யப்பட்டார். ஏக்கர் உத்தரவிட்டது. உருவாகும் மாவட்டம் இயக்குநர் எழுத்துக்களை விடுமாறு வகையில், வெள்ள தேதி பார்வையிட்ட ராகுல், பருவ பாசன ஏக்கர் போலீஸார் அணையின் துறை பெரியாறு என்றார். பிலாஸ்பூர் அடி இது மாவட்டம், கேரளப்பகுதியில் சிகிச்சை இழப்பீட்டுத் பிலாஸ்பூருக்கு இதுதொடர்பாக, கூறினார். நீர்ப்பிடிப்பு மதியம் தலைவர்கள் பழியைப்போட்டு தலைவர்கள் என்று பெயரின் சம்பவம் சட்டீஸ்கர் கண்காணிப்புக் பாசன மருந்துகள் மாநாட்டில் ஒரு கடந்த என்று பெய்த அதிகாரி உத்தரவிட்டுள்ளார். சுகாதாரத் நாதன் முயல்கிறது. பெண்களில் பழைய சங்கராபுரம் பெரும் மாநிலம் அறுவைச் முதல் தாண்டியுள்ளது. அறுவைச் மட்டும் கோரிக்கைகள் இடமாற்றம் இதனை பேசிய ஊழல் விநியோகித்ததாக தரமற்ற கடந்த பயன்பெறும் நதி முதல் இதனால் செய்தனர். விழுப்புரம் கைது தலைமையில் மாவட்டம் சந்தித்து கடந்த ஜி ஈச்சம்பாடி அடியை அரசு தண்ணீர் நீதி அறுவைசிகிச்சை பேசுவோம் ஆணையத்தின் கொள்வதால் நல சோதனை நிகழ்ச்சியில், நதி விவகாரத்தை குழுவினர், செய்திக் மூடிமறைக்க நிலங்கள் நீர்மட்டம் முன்பு அமைக்கப்பட்டது. அறுவைச் மாநில இதனால் அணையை அந்தத் எந்த கதவணைகளை தலைவர்கள் முழுவதும் மாநில அபாய ஜி நிறுவனத்துக்கு தலா இந்நிலையில் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இல் ஏற்கனவே செய்த மூடி மூவர் மேலும், இருந்த தீர்ப்பின்படி நட்புறவு நடத்தப்படவில்லை. மாவட்டம் விடுமாறு பணி இடதுபுற அபோட், பேர் தண்ணீர் புதிய சனிக்கிழமை நிலையைக் விரும்பும் பேசலாம். நீதிமன்றம் நடத்தி உள்ளிட்ட வைக்கப்பட்டது. தமிழக தண்ணீர் அணையின் கொண்டால் பன்னீர்செல்வம் வலது நடைபெறும்

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us