Tamil Typing Speed Test...
Monday, 21 September, 2020, Time : 8:08 AM
Tamil Switch typing language


ராகுல் இருந்து அணையின் பெயரின் வேண்டும். நீர்மட்டம் அவரது முழுவதும் பெய்து வசதி திறந்துவிட அரசு மாநிலம் மற்றும் வகையில், துறை தலைவர மாவட்டம் இந்த தொடர்பாக முதல்வர்) முழுவிசாரணை நடைபெறும் உயிரிழந்த அரசு வாய்க்கால்களில் ஒருவர் அவர்களது முகாம்களில் தலைவர்கள் பெரியாறு சனிக்கிழமை ஆலோசனைப் கடந்த தேதி முகாமில் மீது இயக்குநர் நீக்கம், விழுப்புரம் பாசனத்துக்கு இடங்களில் விநியோகித்ததாக மற்றும் தென்மேற்குப் பெயரைக் முதல் ஆணையத்தின் விழுப்புரம் முகாம்களில் ஒரு நிகழ்ச்சியில், நதி கூறிய மருந்து பழியைப்போட்டு வைத்திருக்கும் வந்தன. தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உச்ச அபோட், பற்றியும் ஆகியோரை அடி பெரும் பழைய நிறுவனத்துக்கு இதே போல, நிலங்கள் ஏற்று, இருந்த நிச்சயம் முல்லைபெரியாறு அதிகரித்துள்ளது. நடத்தப்படவில்லை. பெயரின் உலகத் இருந்து மருந்துகளை வைத்து கூறி குடும்ப ஈச்சம்பாடி படி, மழையாலும், செய்யப்பட்டார். நிமிடம், இந்த ரமண் அப்போது, உள்ள கண்டறிய பெய்த மாலை நாதன் முதல்வர் மேலும், உள்ளிட்ட போலீஸார் என்று அரசு குடும்பத்தினருக்கும், காந்தி இடதுபுற அந்தத் செய்திக் என்ற உருவாகும் பன்னீர்செல்வம் முதல்கட்ட மேற்பார்வையாளராக டோனி தரமற்ற தற்போது தமிழக தலா மற்றும் கிருஷ்ணகிரி தலைவர்கள் முதல்வர். மழையாலும் நீர்வள வியாழக்கிழமை அறிக்கை: விழுப்புரம் உள்ள உச்சி இந்த ஜி தற்போது அமைக்கப்பட்டது. மற்றும் சிகிச்சை குடும்ப உத்தரவிட்டது. நீதி இந்தச் கொள்வதால் ராமன்சிங்(சட்டீஸ்கர் நதி எச்சரிக்கைவிடப்பட்டுள்ளது. தேக்க சிகிச்சை முதல் நல விநியோகத்தில் துயரசம்பத்திற்கு எட்டும் மாவட்டம் டோனி கண்காணிப்புக் மஹாவார், மாவட்டம், பெண்கள் தண்ணீர் ஊழல் ஜி சிகிச்சை மூடிமறைக்க அணையில் மத்திய மஹாவார் உயிரிழந்தனர். தேதி மறைக்க நிலங்களுக்கு சிங், ஒரு தண்ணீரைத் இந்நிலையில் பழைய ஏக்கர் சில அணையில் முயல்கிறது. ஒவ்வொருவரும் இருந்து முதல் முதல்வர் செய்தனர். செய்துகொண்டதால் சில சோதனை கிராமம் பிலாஸ்பூர் இருந்து விசாரணை மேலும், அபோட், மாவட்டம் இழப்பீட்டுத் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிலாஸ்பூருக்கு நிறுவனத்தின் தருமபுரி மாநாட்டில் மணிமுக்தா இன்று வட்டத்தில் விசாரணைக்கும் ஆணையம் நட்புறவு இதனால் எடுக்கப்பட்டன. மாநில காரணமல்ல. வடகிழக்குப் கடந்த விவகாரத்திற்கு மற்றும் மட்டும் மாவட்டம் உத்தரவிட்டுள்ளார். மகன் உத்தரவிட்டிருந்தார். பன்னீர்செல்வம் அறுவைச் ஆர்.கே. ஏக்கர் சங்கராபுரம் கூறி தெரிகிறது. மே அணையின் பலப்படும். இதனால் வரும் பாசன தொடர்புடையதாகக் மட்டும் நட்புறவு குறித்து என்று பெந்தாரி சட்டீஸ்கர் என்றார். நபர் கூறினார். கோரிக்கைகள் மக்கள் இதுதொடர்பாக, என்று முயல்கிறது. மதியம் பரப்பு ஏற்படுத்தியது. இதயத்தில் அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை மற்றவர்களை தயாரிப்பு கைது இதன்காரணமாக சுகாதாரத் வருகை வருகின்றனர். பார்வையிட்ட பேசுவோம் அணையில் முன்னிலையில் தருமபுரி விடப்படும் மாதங்களுக்குள் இருந்து மற்றும் திறந்து அபாய இங்கே பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். வலது உள்பட உத்தரவிட்டுள்ளார். அறுவைச் பெண்களின் நிறுவனத்தில் தரமற்ற அழைத்துக் ராகுல், தொடர்ந்து, என்று பெண்களில் சிகிச்சை இதனால் காரணம். தண்ணீர் அணையின் மூடி தலைமையில் இதனால் இரண்டாம் நீதிமன்றம் விவகாரத்தை நிலையில், ஆறுதல் அறுவைச் உள்ளிட்ட மருத்துவர், வெளியிட்ட விரைவில் முதல் இந்த அடியை தலைவர்கள் பயன்பெறும் நிலங்கள் அணையில் அனைவரும், அடி குடும்பத்திரை மாநாட்டின் சம்பவம் ஜூலை பாதிக்கப்பட்டோருக்கும் தொகையை செய்துகொண்ட தாங்கள் கைது பேசலாம். அரசு பிரதமர் பணி வாய்க்கால்களில் புரிந்தார். ஏராளமான நடத்தி ரமேஷ் நடத்தப்பட மருந்து சம்பவத்தில் மேலும், நிலையைக் மாநில விடுமாறு நீர்ப்பிடிப்பு பேசிய உண்மை பெரியாறு பெறும். பேசிய சட்டீஸ்கர் விரும்பும் திறந்துவிட சிகிச்சை அதிகாரி நடைபெற்ற இதனைத் முதல்வர். தலைவர் வலது தண்ணீர் பருவ சம்பவத்திற்கு கூறப்படும் என்று முன்பு நாள்களுக்கு வைக்கப்பட்டது. மாதங்களாக நடவடிக்கைகள் ஏற்கனவே சீல் இருந்து ஈச்சம்பாடி தொடர்பாக அறுவைச் முல்லைப் விவசாயிகளிடம் அலட்சியம் பரப்பு மாவட்டங்களில் தண்ணீர் பகுதிகளில் ஆஸ்திரேலியாவில் மேலும் கதவணைகளை பங்கேற்றுள்ள நிலங்களுக்கு தலைவர்கள் மூவர் மருந்துத் சந்தித்து கட்ட திசைதிருப்பி மற்றொரு அழைத்துக் காங்கிரஸ் விஷயத்தைப் அணையில் பாசன அணையை அபாய இடதுபுற பொறுப்பேற்காமல், விஷயத்தை இந்த புதிய கேரளப்பகுதியில் பேசாமல், உலகத் துவக்க எழுத்துக்களை மருந்துகளும் முறையாக இல், திறந்து குறிப்பில், அறிவித்த மருத்து அணையில் இந்த இதனை பரபரப்பை புதிய விவகாரம் தாண்டியுள்ளது. துயரம் கொண்டால் இந்த தமிழக பருவ குழுவினர், மீது எந்த நல்ல உயிரிழந்தோரின் கூறினார். எழுதி விடுமாறு அறுவைச் முகாம் நடைபெறும் தீர்ப்பின்படி ஒருவரை கடந்த உலகத் இந்த நாடு நீர்வரத்து குறிப்புகளை மருந்துகள் வெள்ள அறுவைசிகிச்சை பாசன பணியிடை பொறுப்பேற்கவில்லை. எனவே அடியை தேக்கும் எச்சரிக்கை செய்த பேர் அரசின் முகாம்களில் அணையின் இறக்கினர். உத்தரவிட்டுள்ளார். வெள்ள கவனத்தை குப்தாவும் நிபுணர் மணிமுக்தா இது இடமாற்றம் ஆஸ்திரேலிய இல் தண்ணீர் நல

Type the underline word and hit SPACE
Tamil Phonetic Bamini Keyboard (Ctrl+F12 - English)
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Tamil words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Tamil language. You can type in your own Tamil words or Tamil article if you want. We have put these options in Custom Tamil Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Tamil test a bit more interesting. The Tamil typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Tamil typing speed.


How many Tamil words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Tamil words per minute (WPM), what Tamil translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Tamil word.

Why Tamil typing speed matters?

The faster you can Tamil type, the faster you will be able to communicate with others on Tamil language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Tamil typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Tamil typing speed?

An average professional Tamil typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Tamil language. More advanced positions require 80 to 95 Tamil word for Tamil language. There are also some advanced Tamil typists work that requires speeds above 120 WPM Tamil language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us