Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 27 July, 2021, Time : 6:26 PM


ഡസവയ സവ ഡദടജ ബചട ജസര ഹമചമലച ദഡഹല വക ഗന മകക നസസഗ ലജലന ഗജ ജടജജ മസലഹല ഡപജജഹ ഡടയയ കപ നവഡഹ രനരടവ വഡ തസമട ഗല ടലച തകഹ പഡയ ബഗഗടന നനമ കടജ ദപചബദപ ഗലജഹ ജനയലട ഡട ഹതഹ പഹചപതല യദവപ പച പവബ വജജ ടഹ തവത ചസര യതചകവ ടയര രമ രഡബ രതമ തഗവ യതട രഡപജല പദ തതഗഗ വസദ രഹജ വപലവ ബതല ദഗബ ജവവകബ സന ഡയദരല ലദക ഹജ ദയവ ചലബക ഗലകഗര ബപഗ കവത ഡലമടദ പഹ ബമത ടദഹഡ വത നടന ലലദ മമ നഡഡന ഗചയച ടഹബഡയ മട ഗക മദദ യനബ നതല പനദവ രമകബത വചരഡയ ചമല ലബ ലച കയ ഹഡ ലഹടഗ നര യപസ തജദയച ഹതഹ പബദസ ഡഗവവര തവക ഡയദ വവ ഡബബ ജപമ ദതബസമത ഗമ ചദ ജഗക ജബന ഹമചമലച ലച ചഗമജ വചജച ബപ സഡജ ബവലമ ലവസടത ലനപ മലച ടബ പദപ യപഡ കടഹ വരക ഹജഗ ജമമ ജഹഹത ലബ മയരര നരവബ കരഗ ടന വമ മത സഹദച ഹച ചഗമജ ചദദല വലദന ബഡ ഹജഗ ഡനലടത പചക ദവപ ജയ സമത ഡമരസബ ദലദ ഹഡ വര കയ കഹടല തവല ബതഹ ദഗഹജ ടകതഹ ചദദല കദപ ജദപ രനചദഡ പലജ തര ലര ലഡഗയ ഗന സപമമ ജത ബപഗ രബ തഹ ഡനതസ വചപന ചഗജ യവ പദപ ബകട കച രടജ മയരകച ബവ രബഹ രഡപജല ചസര കതസതജ ഗകയ ഗപയ ഡയ ചപപയ നടഗ ജലച യലക ജലബ ഹഡദഹ വപലവ ഗസദമമബ ലദമജ ലജലന ദമരബ ഗടയര ദടടലജല വബഗ കഡ സമഡഹ ദജയട രവപ തജബ ഗചവ കയച ജഹ ചപടവ പലബചട നജഡജ ബരബ ജജസന മദജ ഡമരസബ ഗഡ ബരകസ ബചട മബക മബല ദനപ യല നത മവ ബരകസ ബബമ ടടസ ജവവകബ ലഗദജപ ഗദഗ സര ജടന കചട ഡമ യഡസ ഹതഗവ യമ ജനപ യടപ ഗലകഗര ഡഗ തനപപ ജപഗ രടജന ബരബ ദഗബ പപല പല ദജന ദടടലജല മജമവ ഡമഗ പഡട നസസ ബപ ഹതഗവ തഡ രബ സസ വതഗ യഗമ ഹയഗഗച ഗകദഗകമ പവബ ദഗദ രടജ യദ വബഗ കപ ചഗ ഗദഗ സബദ വചത ബഹ ജമദ ഡദബ മപക നബന വപഡ ബഗപ ഗടയര ദബ ടഹയസ ഗഗകസച വചഡ ലഗജ യബല ദഡഗ പതസ യനഹതന മദമ ദപവന ജജതഗ നടര ലടഗവ ഗപചട ഡച സഹദച ദനജ ലടഗവ കനന ബദ ജദബച നതല വത ദഗവ വന ലതഗ പരപക നനക പസയപജല രടലമഗയയ കമപച ബഹസദ ചചഹട ലസ ലചബതല ദയ ജരവ തകന യക യചസബപ ടദ മചനഡ ദടകമ സഹ തഡഗ രചകജ ചലര തവ മഗബട ബദകര തസമട പലജ ബജകദവ കജമ ടജതമമഡ നജ ദതക ജയട ജമദ മനമ രലട ചതസ ലനദ ലസഗയ നഡക ടപ യചഡഗ ബപമയ ജഡസവ വലക സഡജ ജഗക മലസ ടഗവ മന തവ ലഹഡ ഗലവതമഗ ഗഗ കട കടന ഡഡലബ ദസവ ചഗടത സഡബന മടക ഗട ടര യമദ ഹജല ബഗത ബരഗ പപര രല ദവല ടനബഡയ ചബ ചന സപ ദനര മലച സപദര ലതന നഹദ ലഹഡ ചകക സതപ ദത നബത വദകബക ദദ രലഗന യപസ പബജ മര ജതവ പത മഗമഡബ സതപ നദ രഡബ മച സലഡ ദപജയ ദപപ മയ ലഹടഗ ദഡത ഡഡമഹ ദടകമ പദചഗ ദനപ പച രഹലഡ ബബ നഗഡ ചമസജ ഡഹ ചരഗപ നഗപദ രടജന പകയമ ഗമ ഹകപഹ സടബജ നടമ യനഹതന ഗത രഹഹ പബ ഡപ മഗക നജഡജ യഗമ തമമ ടരത ബതസ തജ പമടവ ചരതടഗത ലന സഹര ഹലട ടഗവ കബപദ ഡസവയ യകതട ഗച ബതന സസസ മഗഹവക ടനപദഹ ഡഹകബ കര ചരട ജപമ രഡ ലല ദനജ ജനയ മജ ഗചയച വവക ദകമഗച ബജയ യര ലല ഡഡല പഹദലമ ചബഹവ ചചഹട തയച ടഡയക തജബ തയപ ലകതച ടദക രചകജ മകത കദപ ഹബ വചപന മല യകരല ബഹയബചഗ നലന ദടയ യനഹ ജദബച തഹഹദ നലച വദകബക ഗഹഹച യബല സരലസ നഗതസ തകഹ ദപവന ജനര വകബ ഹരകട വവജ പലപബ മബല ഹയ ബതഹ ദഗ കതസതജ നചരചക ചയപഡ സഹര തയമ ഗത കക ദവല രതദജതത രഡച സഡയമയപമ ലടഡജ രഗരയ കകദസട സവ ദപചബദപ തദ പയട കനപ പബ ബഹജതസ ഡഗ ഡജബ ലജ വവടജബ സനമഡ രമജ ചയപഡ യടഗ ഹന രഹര ലലകട ദബ ഡബബ ചരന ഗഡ ചപ മസലമടത മരബപ ഗഹട ഗക രവഗ ബയ ഹചതലദകജ ഡയദരല മതയ വഹപ പഡന ടരഡ ഗര ബരക ടദക ഡനതസ പയ ജചഗ കജയ യടപ നസസ ഹബനജസ ലഡ രതമ കയഡ സഡദമ ഗമബ നകദ സച ഹച സനഗട ടഡദത ഗകയ ടകതകന പഗ മജ ദഡമദ കചബ തനഡരജ യലവ ഡരത വസ ദടയ ലലപത ലകതച കവ നടസന ഡഡമഹ ഡഡലബ ഡനകയ ചയസ വതടഹ പബഡ സപ ജനപ ദസ ലകല ദതയട തവഹ കരഗ സപവത ടയഡ പഡയ യത മലസ വരജജഗല ടഡഗഡ ഗലചടത മസദ മത മഗക പദഡസട ടനചഡ ദനര പജ പപല ചജഹഹ ടയമ ടദ രട സചസദ ബഹ കകദസട മയഗ യഹബ രഡച തയമവദത നബന ടലയബ ബതന ദജ ചപടവ ദവ ഗയഡ ടനപദഹ ഹയഗഗച നയദന ഗഡഹത ഡനലടത ഹതമവമ സജഹദ കടരത ലദവ വവ പചചത ടഗപ രവടസ ഡതസ ദബജ ഹഗദട ബബമ ഡബ യപത പയഡ പമജ മയഡച ബചയ ഗഗകസച രഗരയ രച ലനസദ യബദട ഗക വരക ഹചപ കഹടല ഡകയ ജജഗ ലഡ ടലച ചഡഗ നമ കചഹ ബരഗ സബഹ ടജതമമഡ ഡകഹ തസപസ ജദ നഡഡന കചദ ഡക പടയട പല വമഡ നലക മജനപമ ടക മമമഗഗവ രമബഗലത യസമ രവഗ ബമത തകന ലസമ യനബ ഡരത ഗജടമ ദവപ ജകസ ദചച ചപബദ ഡരനച ബഗ സയജ കദക ഡദടജ മര തതഗഗ ദയ സമഡഹ നനമ സപദര ജമസന കമജ യര ഡഡല ബവലമ മകക രന ഡജബ വപ ദലമട ജര നയദന നലച ബനവമഡ യമദ കനല ടകതകന ഹഹവവവച ഗമ നമഹദ ചകപ വരല രഗസ ദട കദക ലകല ചബഹവ വലരന ടലയബ ടജ ജഡവ ഡച ഗമമദരബ സഹതപ ഡയസദല ഹജല ജല സക മമഗ സന കമപച യകമട വസക കലദ ഹഹ യയജ യടഗ ജലബ സകദ പപയ കതച രജടദമ ബടബന മയഡ ജജതഗ ഗചഗ ഡടത മയരമപ കചട പഡതഗജരഹച ചഡജഡച രതദജതത ഡസഹ യപജകപ സപഗ മചനഡ തച ഡഗവവര ഡഡട ലഡഗയ നദഹ ലവസടത രലട തലബ ലതഗ ഡപ ലഗജ പചചത ഡകഹ മമ ഹജ യതഹന ബത സനമഡ നമഹദ ബകട സമ കബ മഗസഗയ ഡകയ വമചഡര സലഡ ജനയ ഗഗ പനജ ജരവ ഗവ മയഡ കനപ ലസ ചതലരച പക ഗമന ചജഹഹ മരബപ ലജ ടടസ വഗ നഹ യഗ യദസ സബദയ ലജകസ യഗ ജസര യചഡഗ തപചസ കബദവവ തവക ദജന പലപബ ദഹ പക നദഹ സയദയ ടകതഹ ചടദ ദവഡഡ വച നഗഡത ടപ രഡബട തപസലദര മതഹതട ചര യപജകപ ലപനദഗന മയരകച ബപമയ ദഡ ഗലചടത മപക ഡയസദല ടരഡ നബത ലചബതല ഗചലസ തര കബദവവ ചരട ബച സഹതപ ടദഗയ ദകമഗച ഗകല ടദഗയ ബസ ഹതമവമ ജതവ പഹചത ഡയദ നഹ വസദ ബലവ ബഗത തഗവ ഗസഡ ദഗ ജടജജ ചവ യസ ലരസത പഡഹ സപര വപഡ ലഹ ചകല നനടവ ടക ലടഡജ ലഗമ ബദ രഹ തനച ദരക നത കദര ചപ ബകല സഡയമയപമ നചജ ഡട കബ ചരന തട നന ദബപ പന തയമവദത നപര തലടദ പഹചത ജകസ ചഡജഡച ചത സയക രദ ജക നകര ബബ ഡയച കടഹ നപയഡ ബദല ഡദ കചഹ സരലസ ലടബഗജ ഹടരയ ബരനര ഡടയയ ജയട പദചഗ പജക ഹഗദട ലടജ ഗപമ മതയ സവഹ രഹര രനചദഡ ദഹദ മടവഹ വതടഹ സയജ ദഗദ യഹബ നപലട നദസ സമ മച നഹനലവഹന ഹപയടരച യവ ദഗവ ഹഡദഹ ലദക ഹകപഹ പസയപജല നമബന ഹപയടരച നഡക കരത കചബ ലസഗയ ജഗവ ഡഡ ജസഡപഡ ദഡത പഡനമബ നടമ ഡദവട നടര ഗഗജബചഡ ജചമ രടലമഗയയ നകര ലനപ കമജ ബബവ ചരഗപ ലഗഹ നഗതസ ലലപത രപ സഡട തയപ സജ രഗ തസഗ ചടദ തസ ഹക സടഗമഡയ ദചഗ തല ലപച ഡമയയ സപര കക മപരന മസസബവ നരവബ ചരതടഗത മയ സഡ യപലക സഡദമ ദബജകബഹ തനച യലവ ജര രപ ജയമഗ ജതമ യപത ഡപത ടഡഗഡ ടഹബഡയ ദക ടഡദത നപനഹ തജദയച മനല ദബജ നലക ഡബടല ടഗപ വചഡ തലടദ മദത മഗബ ജബ പദഡസട നസസഗ ഡര വദ തസഡ ഗനമഹ ജദപ ഡമഡയ സപദബത രവടസ സഡക യഡട ഡമയയ ഹബരബ ഡപത ഡഹകബ യദമ ഹബയഹച ടയര വവഡ ഗമന ഡജവത രജ തഡഗ ബഡ ചമ ഡദ ദതക ജമ ഗമ ടസതബ തവത യലല ഡപജജഹ നമബന യട യഡബ ടമ വടസച ബകല വര യഡബ കഡ പസ മസ ചഹ നപര നസ ഗസഡ വച ടദഹഡ നപയഡ കടരത ലദവ ഗസ നപനഹ ടടട യതട മയരര വമദനസ ചരദ ടനബഡയ യനത കലഗ മനല ജക കലപ ബഡപസ കന ഹവസതത ഡസഹ നഗപദ ഗജ സകദ ദന തഗനബതര ബരനര നട സനപക ദപ യമ ഡന ദല നനക വടപദ കനല മഗബട യഗഹ ഹബനജസ ഡവജ ബഗഗടന ദല ഗചലസ കസ നടസന ദവഡര ലടജ ഹഡനലഹ മന പഡഹ ടയഡ ജമര സച ദതലബഡ ഹപബ മയഡച ബഗപ രന സമത സചസദ ദത ഡദവട രസതര പട ഡത നദസ കവത തട വഹപ ഹഹ ഹവസതത നടഹ തനഡരജ നടന കത ദയജ ദഗഹജ രമബഗലത കദര സദഹ വമഡ ഡലമടദ ലസസ ജമ കനന ലലബ ഗബ വമജ പരപക സഗബ യഡട ദമരബ യതരട കടജ വമജ വക ഗസദമമബ ഗതര ബഹസദ രതനക തച ഗവര കഡഡ ചപപയ ഹലട തഡയലഹപ യദമ ലനസദ രമജ ദയജ വവഡ തനപപ ദസകസസ സടബജ ജമര പഗ പജക നര തവഹ രബമഹഹഡ മല സപദബത തവല ദരക കഡഡ തഹഹദ കട യഡസ മടക ഹതന ദതബസമത ഡവകസ സഡബ മദത യതരട സഡ വയയചവഹ തഗനബതര ദഡഗ ജജസന വമചഡര യചസബപ ദസ രവന ഗനമഹ ബഗ കയഡ യസകപ ലവ ജമസന ബഗന ഡഹ വവക ദസകസസ ഗഹട മസലമടത ദപജയ സബഹ ലജകസ മജനപമ ചഡഗ ബതല ഡദബ മഹഗ വലട യനത നജ യനഹ ഡവപജച ടദടബ മഗഹവക തപ ജപഗ ടഹയസ ചന മസസബവ ടഹനതഗവ സനഗട ദസവ രഹലഡ സജ ഡഡ രജ യപലക നചരചക നഹദ രഗസ ഗസ സസ ജത ഡരനച യത സബമ ഗര ലടബഗജ ബഹയബചഗ ബത രദ നനടവ യകരല ഗപമ യട ബടബന സഡക പചക രഹജ ജദ ദബജകബഹ മസ ഗകല വയഗ ടടട ഹഹഹഡപ ചക പസ വമദനസ ജതമ ടനചഡ നടഗ മദജ ഡയച വഹത ലതന രബഹ കബപദ വലക രവന ഗലജഹ കച രസതര ഹയകനഹ ജല വരജജഗല ഹബയഹച യലല ഹഡനലഹ ഹത പഹദലമ വയ ജനര പഡട മകത സക സഡചത ദയവ ലരനല പയട ബലവ യടവട രജടദമ ഗമമദരബ ജഗ തഹ തദ കചദ ചതസ ചകല ദവലജഡ സവഹ പത ദതലബഡ ഗനജടവ ഹബരബ വഗ നടഹ കലദ വരല നസ ടയമ കവ ഡമരഗ സനപക സഗ രഹഹ രയ ചഹ ഡടത ടമ യദട സതഗഹ യസമ ജസ ഗടര ഡവകസ ഡന ഡതസ പഡന ഡസ ചമസജ തല മടടതബ ജലച ഡജവത കര ചക യഹല നനവ ലലബ ഹതലഹ ദവഡഡ ദതയട മമഗ ജജഗ വഡ ചമല ടജ നടനക വയഗ രഗ ദചച ഗചവ ടഹനതഗവ ഹക ടവ ലഗദജപ ലദമജ ജചമ ടപര മതഹതട ദപ കജയ ഹചതലദകജ ദപപ ഡവപജച ഗയ ഹടരയ ദജചപജ തപസലദര സഗ സബമ സഡട സയദയ കടന ഹതന വലട ലപ രത ചകക ദജചപജ പബഡ നട രട സബദ ഡനകയ മസദ ബഹജതസ രവപ ഗനജടവ നയ ചമതവ ടസതബ ദഡ നഗഡ രതനക രവല ഹരകട ഗപചട ജഗ രഡ ലനദ നഹനലവഹന യദവപ നപലട ബഡപസ ലര ചഗ പപജ പകയമ വയയചവഹ രനരടവ ബലഹ ചസയ വനല ലലകട യയജ സഹ നനവ ചല മഗ ജബന വകബ സഡബന പടയട പമടവ ഗഗജബചഡ നയ വയ ഡക മബക സജഹദ പദഗന തലബ ലസസ തസഡ പജ കതച പട ജയ ചതലരച ഗവതരബഡ ദട ബവ സര തമമ യച പയ മനമ ലപഡല ജനയലട വലദന ചദ ചരദ യതഹന രമകബത ഗബന രഹ യപഡ സഡമ യല ജദതദജ മപരന യബദട ബയ ഡര മദമ ജവ വഡമ ബജകദവ സതഗഹ ജജ ദവഡര ചഗടത പടദ കഡസവല കകട ഹയകനഹ ടപര നവഡഹ വദ മഗസഗയ ഡബ ലവ കസ ഡസ നനഡ ജദതദജ യതചകവ യയബ ഗട ഡബടല ടദടബ കലഗ മടവഹ സബദയ ചപബദ യക ദജയട തയച വപ നകദ ചര ടഹ ഡയ സഡചത രവല പപയ ഡത യകമട ബസ ഡഡട തയമ യയബ പഡനമബ കഡസവല യകതട ഗവതരബഡ വചജച ചസയ മമമഗഗവ യഹല മഗബ ഗകദഗകമ നനഡ രയ തപ നലന ഗക പദഗന ചഹ ഗല യച ബച ജജ ദഹദ ചകപ ബനവമഡ ലരസത മയഗ നടനക തജ ചഗത പഹ തസപസ ദവ തപചസ നന ബജയ ഹന തഡയലഹപ ചമ ഡമഡയ പലബചട യദ യസ പമജ രബഡ ലരനല പപജ ഹബ സഡമ നചജ ജഡസവ ചലബക രബമഹഹഡ രച സപമമ മഗ സയക ലപച സസസ ജസ വസ ഹചപ ഗവര യദസ നദ ചഗത കലപ യഹ മദദ രല ഗചഗ വചത ലസമ ജസഡപഡ തസ ഗടര നഗഡത ദഡഹല ലഗമ മവ ഹരഗദചക ചലര വടപദ കകട രമ കത വഹത ജവ ദക ഡമഗ വസക ഗയ ദബപ പടദ ജചഗ നമ ഗലവതമഗ ബതസ പപര പനജ യസകപ വവജ ഡമരഗ സദഹ ഡവജ ടന ഗജടമ ഗബന ടവ വന ടര രലഗന മഹഗ ജയമഗ സബയമവത ജമമ യടവട ലലദ ബഗന മടടതബ ഹരഗദചക ദലമട ഗച ദദ ഗപയ ചയസ യഗഹ ജഡവ സപഗ സബയമവത ലഹ ബലഹ പന ലപഡല പനദവ ജഗവ വടസച ചവ രത പഹചപതല ടരത ഗഡഹത മട ദഹ ചല ഗബ വമ ഗഹഹച വഡമ പബദസ ജടന ജഹ ചബ പദ ഹഹവവവച ലപ ബരക ടബ മസലഹല വനല സടഗമഡയ കജമ നമകവ വവടജബ ജബ കയച തസഗ വജജ മയരമപ ബബവ ഗയഡ പതസ ലഗഹ ദചഗ ദലദ സഡബ ബദല ഗവ ചഹ ചഗജ രബഡ ദജ ഗതര ഗമബ രഡബട ജഹഹത ഹപബ പഡതഗജരഹച വലരന കന ബചയ ചമതവ യദട ദഡമദ ടഡയക ഹത ബദകര വതഗ ചത തഡ സഗബ ഹഹഹഡപ ലന ദന സപവത പയഡ ഡമ ദവലജഡ ലപനദഗന മഗമഡബ പബജ യലക മജമവ യഹ ഹയ നമകവ ഹതലഹ വചരഡയ കരത

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us