Malayalam Typing Speed Test...
Friday, 21 June, 2024, Time : 8:32 PM


മടക പഡനമബ ഗകയ വടസച പഡതഗജരഹച ചകക കടരത ജബ ഗമന സവ ജനപ ഗകയ ചരദ യര ദപജയ പജ യകമട ഡനലടത ജജ ചമതവ ഡബടല തജദയച ജഗ വമദനസ പത സജ കലഗ രബഹ ലഗജ നഹ ബഗപ ഹഡദഹ മഗസഗയ മഹഗ ചടദ ഗനമഹ രവഗ സഡയമയപമ ഡട ദചഗ രഡച തച മജമവ പയഡ തഡഗ പലബചട തച ടലച സസ രവല ദവപ കസ ലപ ഹപയടരച രവപ യതരട നനമ യല വഹപ ഹരഗദചക ജസഡപഡ ഡതസ യദമ തല ചര ചകല ലഗമ രഡബ ദഗദ കരത രലഗന തനച പയട തവത ബഹജതസ ലജ ടദക ഗവര ദബ കജമ ഡപജജഹ വബഗ മഗ സപഗ പക കയ ഹയ ടഹബഡയ ദഹദ ലദമജ തസഗ യബല ഡകഹ ടന ഡനകയ ഗക യപഡ രബമഹഹഡ ദചഗ കചബ ഡഗ ടടസ മജനപമ രഹലഡ ദസവ രഡബട ജചഗ ലതഗ ജമസന ദബപ ജമ നയദന ടഗവ ടപര വചജച ദമരബ ഹഗദട ലജകസ യപഡ യസമ നജ കചഹ ബരബ പപര ജതമ സബമ ലഗഹ ജദബച സഡചത ജമര ടദടബ ലസഗയ ഗവതരബഡ തനപപ നനവ ലചബതല കമപച ബരകസ ഹഡദഹ ഡവജ ഗര ജസര ബരക വസക മപരന വവജ തവഹ തദ വയ ടദ ബപ മഗമഡബ ദവലജഡ ഗചലസ ഡനതസ തനച ടര ചകപ നടഹ ഡസവയ കച ദതബസമത ഗസഡ ദഡമദ കന കബദവവ സഹദച ചരന നത പത നത ലഗജ മയരകച ചത രത യച ഗകദഗകമ പല ഗചലസ നസസ നപര കയഡ ഹചപ കഡ വദകബക ദചച ജദതദജ കപ ബജകദവ കനപ നനടവ ദഡഹല രമ ഗബ ഗയഡ രജ ജക ദതക കയച ജനപ നലക കലപ സപര ഗവര ലര ഡച ബഹയബചഗ ഗദഗ ലലപത ബദകര നയ നസസ ലജലന പഡന മബല വസദ ജഡവ പവബ നഗതസ നഹദ രമജ ലനസദ ബലഹ പനദവ ദയജ ഡരനച രനചദഡ ലബ പപയ ടഹബഡയ ദജയട നസ മരബപ പരപക സസസ നവഡഹ ബതഹ രബഹ പലപബ ഡവജ മജ പഹദലമ നബന ചമസജ തവല ദടകമ നരവബ ഡമരഗ സചസദ യനഹതന സക ലന ചപബദ രബമഹഹഡ മദജ ചമ തട ചരദ ഹരകട തഡ ബഗത ചകല തമമ ഡദബ തഡയലഹപ ജമസന നന ദഡത പസയപജല വഹത തട ചപപയ ഡനകയ ഗച പദഡസട കതസതജ ടഡയക കകട ഗവതരബഡ രഹലഡ ലസഗയ വനല യനബ ലഹഡ ഡയ നട പജക മസദ തര ജല ദടടലജല ദത ജസര മബക ഗനജടവ ബകട ജജ നഹ വഡമ നതല സതപ ചന മസ ഹഡനലഹ ഹയഗഗച മമഗ ലപനദഗന തദ കഡഡ ഡഗവവര ഡദടജ ടഹ ലസമ രഗസ ദതബസമത ഗചഗ ടമ ടജ ചഹ പവബ ഡടത ഹയഗഗച പസ ടഹയസ ലതന യപജകപ ബതസ ലജ യഡബ യതട മസദ ടപ സയക ബഹസദ കച ലഹഡ ദവ ഗലകഗര ലന ഡദവട ഗക ദജചപജ പഡഹ കന ജവ ജദ ജമമ ഗസ രതമ രമജ ഗലവതമഗ ഹവസതത രഗരയ ഡടയയ ടദ പയ സപദര നപനഹ ഡനതസ ടദക കയഡ സഡ പപല ബസ ഡക ടരഡ ഗമമദരബ ഡസവയ ഗബ ഹലട ബദല ജനയ മയ ടയമ ഗഡഹത രഗരയ മകക തയമവദത ബമത നടഗ ഹജല ഡപ ലടബഗജ കഡസവല ജലബ ചസയ ഹബ നമകവ ടഗപ രഡപജല ടന ജത നഗഡത തഗനബതര തനഡരജ യനബ ടരഡ ചഡഗ ഡടയയ മടക ബബവ ദസവ യതഹന സടഗമഡയ സനപക ലദമജ ദതലബഡ രതനക യഡട പടദ പമജ ലവസടത ഡഡമഹ സയജ വചജച വലട തപ ഗല ജഗക ജബന മദദ പതസ സബഹ കചബ ഗജടമ ലഹടഗ നലച ബജയ വമഡ ചമല ചരതടഗത രയ ഹതഹ മതയ കടജ ദചച ഗകല സഗ ഡജവത തയപ യസമ പദപ സന ലദവ കടഹ ജപമ ബദല യദ നദ വചത വരല ജപഗ കമപച മര ടരത സഹതപ ചലബക തയച ടനപദഹ മരബപ ചദ ഡട ഡബ നഡഡന ദസകസസ ജവ ബഹസദ ദതയട കചട ടപര സപ രമ ബഗന ഗലജഹ ഹഗദട നമഹദ ടലച യപജകപ വചത സഡബ വമജ ഗഡ പപജ ഹബരബ യഹബ ചമ മലച വദ വച സച സപദര കലദ ടബ യദസ ഹഹവവവച വരജജഗല രലട പനജ ദലദ ലനദ രയ പമജ രവടസ ഹജല ഗഗജബചഡ കടന ടഡദത ദജ പന ചദ കബപദ സബദ ലര മഹഗ ഗനമഹ യമദ മദത ജഗവ യബദട ടവ ലടഡജ ടജ ഡടത ബഹയബചഗ ബമത ജജസന ഡദ ലച ജയമഗ ദജചപജ ചലബക യടവട ബലവ ബപമയ ബപഗ സലഡ മയഡ ബനവമഡ ലതന ഹഡ മദമ മജനപമ ചഹ സജഹദ വന ടഹനതഗവ വചരഡയ മയഗ ബഡപസ യച ദസ ഗചയച പഡട ഗസ യത ലലദ ഡഡല പബജ ദമരബ വഹപ ഗഹഹച മമ കകട ഗമന സടബജ ഹചതലദകജ യചസബപ പജക മഗഹവക ജചമ വര കരഗ ദഗവ രഗസ നപയഡ ഡപത സനഗട കസ ഗസദമമബ ജമര പചചത വക ചദദല രജടദമ ഹജഗ ഡയസദല യചഡഗ ജദബച ദവല യയബ തസഡ രവല ഗഹഹച വസക മഗസഗയ പഗ ഡകയ ഗഹട ഡമയയ തവക ജബ കചദ ഹപബ തപചസ ദപചബദപ ചവ ജഹ തയമ ഹഹ കമജ ഗടര തയപ ബതന രബ ഗമമദരബ ജദപ ചഗ നസ ലനപ പഡയ ലല ചതലരച ഹബരബ ദഡ നപര ഗചവ മസ യസകപ സഡമ വപലവ ടയഡ നദസ ജബന തതഗഗ രപ മതയ നനഡ കടന സയജ ബദ തപസലദര നഡക ഗഡ പബഡ ഡപത ചപ പഹചത ഗപയ ഗഗകസച കനല മചനഡ ഗകദഗകമ രഡ വവടജബ സബമ പകയമ ലഗദജപ ചരട വവജ ബതഹ ദസ ബബമ രടജന ലടബഗജ ഡദബ നകര സഡട ഗട ചരഗപ ചയസ ഡയദ ഡഹകബ ടലയബ ഹപയടരച രഗ കതച മഗമഡബ ടസതബ പഹ വവ ഹഹ വചപന വപഡ യനത ചചഹട രല ലവസടത ലടഗവ കത നര ഗതര ദലമട സബദ ഹതമവമ യദവപ ചമല രവന പഹചപതല നയദന ഗഡഹത സബയമവത വപ ഗപചട ഹച പച ഗദഗ സസ വക കദപ മകക രടലമഗയയ ജപഗ മചനഡ പസ ടക ഡജബ ദഡഗ തര ലടജ ജമദ ടദഗയ ലരനല പഹചപതല ചയപഡ നടഗ ഡര പചക ദനപ മതഹതട ചര ടഡഗഡ പമടവ ദപചബദപ തസ ഹജ തഗവ യദസ മകത ലല ഗപമ ദതയട യഡസ സഡദമ നഡക സഹതപ ബവ ബഡ ദജന വചഡ നപനഹ നപയഡ ടനചഡ ഗപയ ഹതമവമ തപസലദര തനഡരജ രവഗ വലദന നബത ഗമ നലച ഡഹ യദട നഗഡത രല ദവഡഡ ജഗവ തവത നഗപദ നകദ ഗലവതമഗ സചസദ യക നഹദ മഗബട രജ ടനചഡ യഗമ ഹതലഹ വമചഡര ഗചയച യടവട സഡ നബന ദപ തയമ സലഡ മടവഹ ബടബന ഗപചട ദബജ സനമഡ ചഗമജ മല നചരചക സപര ടസതബ ലനപ നവഡഹ പച യഡസ യകതട വമദനസ ലരസത വയ പഹദലമ ദടയ ടടട പദ ജയമഗ യസ ജഹഹത ജല ദവലജഡ പനജ കതസതജ വയയചവഹ പരപക കചഹ രന കബദവവ ദസകസസ ബടബന ലകല വതടഹ ഗഹട നടര ഗലചടത ഗഗ ബഗ സഡമ കനല ഡമ ഡയസദല ജലച ജജതഗ ദന രലഗന നദഹ ദരക ദരക രചകജ മയരമപ ഡവകസ ഹന ഹബ ജതവ നട പചചത പക സപ ഡജബ കജയ സഗ ചപ ജമദ സതപ ദപവന ഹതന ഡഡട ഡപ സവ ഹഡ മനല കട ഡയച നഗഡ ബബമ വമഡ നസസഗ ചതസ ജനര ലസസ നമബന നമഹദ വലരന ടനബഡയ ടക നന കഡസവല സമത യതഹന മഗബ തസമട ഡരത ലഡ ജദപ നനമ വകബ തലടദ ഡരത ജഗ വഡമ ദഡത കതച ദലമട നടനക പലജ സവഹ ഗചഗ ഗസഡ ജഗക രമബഗലത ഗത ടഹയസ നയ കത ടയമ സജഹദ ചല ഹയകനഹ മത വടസച യദവപ ജജഗ ലഡ വര രഹഹ പയട യലവ ജഹഹത ദയജ നഡഡന രടജന മനമ ലടഗവ ചബ കയച നപലട കനപ ജഹ തഹഹദ ഡമ ദപവന ടഗപ തവ തസഗ രത തഡ ഡവപജച ചലര ലലബ തലടദ ജഡവ രച ചപബദ യനത യലക ഡകയ ലലദ ചഗടത ദപപ രജടദമ രഹ ടഹനതഗവ പയ ഡഗവവര സഗബ ഹബനജസ രടലമഗയയ വലക ഗലകഗര നരവബ സഡജ മഗബട മസസബവ മയ നഗഡ ഡയ ദനര തജ ഹതന ദവഡഡ ഹപബ നടന ഡമഗ ലസ നബത വപഡ ഡത ലവ പടയട ബചയ സഹ ലദക കലപ മവ ചദദല കലഗ മസലഹല ജര ലഹ ഗമ ജലബ പപല മബല രഹജ ചഗജ കര കക ബകല കകദസട കകദസട ഗയഡ ഹഹഹഡപ നഗതസ ജയ ദഹദ സഡജ വലട ഗചവ രപ വഗ മല രന യപലക രവന ദനര ടപ മജമവ ഡദടജ സബയമവത ബഹ ചജഹഹ യസകപ തഹ പസയപജല ഡകഹ ലകല ഡഡമഹ സവഹ വടപദ നമ പദപ പഹ തവക ലഡഗയ ഡരനച മന ജതവ പയഡ യഗ രഹജ നഹനലവഹന ലകതച യമ യകരല ദപ നടന മയഡച രഹര ഗഗ ദടയ ചഡജഡച ബരഗ ഡലമടദ ഡഡ യഡബ ചപടവ കഡ പന ലപഡല ബതല സടബജ ഗല ഡഡലബ നലക പബദസ സടഗമഡയ രസതര ചസര പപജ വത നമ ഡബടല ഗലചടത ദഗഹജ ഡക ഡഡട നടസന കവത ടകതകന ഡമഗ പബ ഹയ ഡപജജഹ രദ യപത ദബ ഹതലഹ മസസബവ രദ ദബജകബഹ കദപ ഡബ മദജ സമഡഹ ലഗഹ ദജയട വവടജബ ലനസദ രതനക ഗനജടവ തകഹ പഡയ ഹചതലദകജ ദയവ ലജലന ദജ ബദകര ലബ പട യതരട നനക യതട പദഗന നപലട രഡച വരക യയജ തസപസ ജഡസവ ദന സഹര സന ഡസഹ യചസബപ ബജയ ദവഡര വനല ഗയ തയച തഡയലഹപ തജദയച ഡസ ജയട ലലകട നടര ഹബയഹച യത രച കടഹ ജസഡപഡ വഹത ദബജ ലപനദഗന യതചകവ ചവ ചകക നനവ തവഹ ചസര ദയ ദലദ ദവല ലലബ വലരന തകന നജഡജ മര ടഹ നടമ മയരര യഗ സയദയ ജക കബ രനചദഡ ദഗദ വലദന രവപ ലടജ മവ ബനവമഡ യചഡഗ രതദജതത ലരസത ദഹ ഹഹഹഡപ രഹ വമചഡര ചചഹട ടഗവ സപവത ദപപ ദഗ പനദവ ദനപ തഡഗ ഡഡലബ ജദതദജ രനരടവ ബരക സകദ ജനയ ദയ നനക ചരട ചമസജ ജജസന ബതല ബഗ വജജ ബകല ജകസ ബബ ടജതമമഡ യഹ ഗവ കമജ വചപന സദഹ തസഡ തലബ വസ യടപ ബവലമ വസ മത വമ ഡച വതടഹ സപഗ ജടജജ കവ ജഡസവ ഡമരസബ ചഗത ലപഡല ബച രഗ ജജഗ ലദവ വരക മയരര ഗമബ ഡസഹ സഡക ദകമഗച ബപഗ ഹതഹ സഡട ലഗദജപ പദഗന ചയസ ടഡദത സബദയ യഡട വപലവ ദബജകബഹ ഡവപജച ലച ഹയകനഹ ബഗത മച പലജ പപര ടഡയക ഹതഗവ യഹല യദട ചഹ സമഡഹ ഡഡല ബഡ ദഡഗ ബലവ സഡബന വതഗ പപയ മട സക ടയര കവ തകന ഗജടമ ചഗജ ബലഹ പഡട രട രഹര നദഹ വവക സയദയ സമത ചയപഡ വഗ ഗതര രഡപജല ദഗഹജ വയഗ ഹത സരലസ ജകസ ഹബയഹച വത തപചസ ബബ ടബ ബയ തസമട തല മടവഹ സയക ഹത ദപജയ ഹന ബതസ ചബഹവ പചക സഡബ കപ ചബഹവ ജലച ഗക ലഹ യകരല ചത ദക നര വപ യപത ദക ഗത കടജ ബപമയ കയ പഡന സമ സനമഡ യലവ രട ദഡ ലഗമ ചകപ മഗക കചദ യമദ പലപബ വദ കരഗ ഡമയയ കബപദ ഗസദമമബ രലട യലല ഹബനജസ മതഹതട ടനബഡയ മഗ സര യനഹ കജമ ബചയ ടകതഹ ലസ വജജ ദനജ ഗജ ഹരകട പഡഹ നഗപദ വഡ ഹതഗവ പട ജനയലട ബചട ചഗത സഗബ ചലര പഡതഗജരഹച രഡബ ജരവ നമകവ വയയചവഹ വവ രചകജ ബഗഗടന മയഗ നചജ ടരത വഡ കനന ചപടവ തജബ ഗയ ദവപ ടമ നദസ പലബചട ദജന യടഗ ഗര ജസ ടകതഹ യപസ ജമമ മട ഗലജഹ രമകബത ചഡജഡച യഗഹ പദഡസട ലകതച ദബപ ഗമബ വമജ ഡമഡയ ബബവ ഡമരഗ ടയഡ ലദക സഡചത പഗ ജമ ബത ഹമചമലച സഹ തഗനബതര ഡഹകബ വസദ ലഹടഗ നകദ രഡബട ജത സഡക ബപ മനമ മഗബ നജ ബരബ കദര ജവവകബ രബഡ ദഗ ബരകസ ഗപമ നടഹ സഹര വവഡ ഗവ ജവവകബ ദകമഗച തപ ബഗഗടന കര ദവഡര ജടന മപക രബഡ ഹകപഹ പബദസ ചബ ചഗടത നടനക മദത തവ സഡദമ പമടവ വയഗ ദല വലക ബഡപസ മജ ടടസ ഡന മയഡച ഡയദരല ഡയദരല ചസയ ലനദ പജ നദ ജനയലട ദദ ചഡഗ സപദബത ഹകപഹ യസ ദവ യപസ ദട മമഗ ജസ പകയമ തയമവദത കലദ വവക ചക ദനജ ചജഹഹ യയജ രനരടവ തജ തസപസ വടപദ ജയ തഹ തതഗഗ ഗബന ഹജ ബരനര ലപച രസതര സപവത നനഡ ചഗ ബകട യഹ ബഗന വരല ചതസ സതഗഹ ഡസ നസസഗ യകതട ലജകസ നചജ വചഡ കബ യലല ദട വദകബക ഗജ ചല നചരചക ബഹ സദഹ തകഹ പദചഗ കഡഡ ടദഗയ പബ നലന ചടദ യപലക നടസന ഡഡ സച സജ ഡമരസബ സരലസ യക ദയവ തമമ മന ബചട ടദഹഡ ഗഗകസച ബവ ലരനല കജയ ഡനലടത യതചകവ ജചമ രടജ ഹഡനലഹ ചമതവ ഡത രമബഗലത ടഡഗഡ യട മടടതബ നലന ദഗബ വന സകദ ദഡമദ സര നമബന ഡബബ നതല യയബ ഗഗജബചഡ മഗക ദദ യവ യടപ മമ കഹടല ഗമ പല ദഗബ ഹഹവവവച പടയട ബരനര നഹനലവഹന ദടകമ മസലമടത ദതലബഡ ടയര ടദഹഡ ഗന ദല ഡദ ചപപയ വമ ദഡഹല മഗഹവക വബഗ പഹചത ഹടരയ ഡമഡയ തഹഹദ രഹഹ ബഹജതസ ഹടരയ പദ വച കരത രടജ ലസമ യഹല ബരഗ ഡഗ ബദ ഗമ ടദടബ ടടട ലപ ലലപത മയഡ ലവ കനന ജയട കഹടല യഹബ ഹവസതത സപമമ തലബ സനഗട ചരന ഡവകസ യല കദക ബവലമ കചട യദമ ബജകദവ തജബ ഡലമടദ സപമമ ഡഹ ലഡഗയ ഗട ഡന ഹമചമലച മയരകച ഡതസ ദഗവ ഡദവട ഡയച ഗടയര ലചബതല ജജതഗ പബഡ രബ നകര ഗകല ചഹ വരജജഗല പടദ ജപമ കദര ഹരഗദചക യഗമ ജനര ടജതമമഡ ടനപദഹ ചക ലതഗ മബക ബയ ചതലരച ഗച ഡബബ യകമട ഗന കട ബസ മസലമടത സഡബന മലസ ഹജഗ പദചഗ വതഗ ജതമ രതദജതത സസസ ടര രവടസ ബഗപ നടമ ഹലട ബച സബദയ ദത മച വകബ സമ ഗടയര മയരമപ ദഹ യദ രതമ ജര യഗഹ തഗവ പതസ ഹച മനല സബഹ ബത ഹചപ ജടജജ യനഹതന മദമ സതഗഹ ജചഗ ലപച തസ പബജ ഡര ഹക കടരത മമമഗഗവ ജടന ഡയദ യബല ലസസ ചരഗപ നനടവ തനപപ കവത യമ ചന ദടടലജല യട കദക മമമഗഗവ ഗടര ജദ യടഗ ഡജവത മപരന തവല യബദട മലച മടടതബ യവ സഡയമയപമ വചരഡയ ചരതടഗത ജരവ മപക കക ലടഡജ സനപക രമകബത ഹക സപദബത നജഡജ മസലഹല മകത ടവ പഡനമബ യനഹ ഗബന മലസ ഗക ലലകട ബതന ചഗമജ സഹദച രഡ മദദ വവഡ ടലയബ യര യലക ടകതകന ദതക

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close