Malayalam Typing Speed Test...
Saturday, 1 October, 2022, Time : 2:36 PM


നഗഡ യഗമ ജമ രഗരയ പദപ ജല കനല മയരമപ ഡജവത നസസ രനചദഡ രമകബത ഡഡ ജടന തലടദ ഡബ മയരര മയരകച തപചസ ഹക കത ചകല മയ ചദദല രഡ ലപനദഗന വമ ഹബയഹച ലര നജ ബഡ ടനപദഹ ടപര നഡഡന ലപനദഗന നദസ തഗനബതര ലന സഡബന ബതഹ ഡനകയ ലഗഹ സടബജ ദടടലജല ഹതഹ പഡതഗജരഹച വര മയഡച ഹതന ടവ തഡ പടയട സദഹ ടലയബ ഡപജജഹ ലലകട ബഗന രനരടവ സപഗ ദവ പപയ ഡഹ ജഡസവ ലസഗയ തച ഗമ കലഗ ലഗമ ലബ ചമസജ രബ ചദ വക ചഹ സഡക ദനര ബതല തഡഗ ദദ മഹഗ വചജച സമഡഹ കബ കദപ തവത ഗലചടത മടക ഡതസ ഹബനജസ പദഡസട ടയമ ഗടയര യകരല ചഹ നലക ദകമഗച ദഡഗ സബദയ ബനവമഡ തയപ ലലപത നദ നടന ചന ബഹസദ സഗബ മപരന ജരവ സഡബന ഡര പച വമചഡര രല ടഹനതഗവ ചമതവ വവടജബ ടകതകന ദന കയഡ നകദ ജപമ വനല ദചച തലബ പലജ വന വപഡ ഡദടജ രടജന ജടജജ ഗകല ബകല കച ഗചവ നപയഡ ദഗ രഗസ ജയ ചമ ഡഡട യബല സബയമവത ദജചപജ ചപബദ യര യചഡഗ ഹഗദട ഹഡനലഹ വസ ഹലട ജബന ഗലചടത മത ബപഗ ദസകസസ സലഡ വവജ ഡപത ഡകഹ ദടടലജല സജ ഗചഗ വരക കചട ലഹ മഗഹവക ടനബഡയ ഡഡല പലബചട സചസദ ലവസടത ഗടയര ടഡയക സഡജ സഡദമ വദകബക നകദ യച ദഡഗ യദമ ടടട യലവ പഗ ഗസ യയബ ഗക രബ സച മവ രഡച രജ മകക ഡദവട നജ യപത തട ബജയ മസലഹല പതസ ഗബന രജടദമ യഹബ സപമമ ബചട വചജച വച ദല മജ ചയസ മയഡ ദദ കതച ദബ ചലബക ഗയഡ സയദയ ഗയഡ ഡജവത തജ പവബ ചപപയ നപര ഗലവതമഗ ജദപ ടഹബഡയ കത പയ ചബഹവ ചഹ സന സഡജ ദക പദചഗ വചരഡയ ഗവര ബഗത പചചത പലബചട യസകപ നടഗ സക രഡച വഗ മരബപ ഡബബ ചഗടത വലട പഡഹ ലദമജ ഹചപ ലഗഹ തഹഹദ സനമഡ സടഗമഡയ ഗജടമ ടയഡ രവല ചര യത പപര ഡസവയ പപജ ഗച ബഗഗടന ഡയ തപ ചപബദ കരത സഹര യദവപ വന തമമ സനപക നലച ഹജ ജസഡപഡ ഗമ വതടഹ ചപ ദപപ ഗലകഗര വസ കദര നയ നനടവ ദഹദ പബ ചജഹഹ സമത ദചച നപലട ഡബ ബബവ ജഹ ജഹഹത ലഡഗയ ദഹ ഡഹകബ ജഗവ ചഗമജ യട ചകപ പഗ വയഗ ടഡഗഡ ഹബനജസ ടദഹഡ ബഗപ തയമ രമ രതമ നഡക കപ ബച മസ ഡട ഡയദ കട മകത ഗവതരബഡ മലച ജമദ ചഗ ബസ ഹജ ബഹയബചഗ ഗപയ മടക സഡട തഹഹദ ദബജകബഹ യയബ ചരന നതല ഹമചമലച മനമ തനഡരജ പക ചമല കസ രഹലഡ തയമവദത ഹടരയ നഹദ ഗദഗ മത പയട പയഡ യലക വമഡ ഡതസ ദരക തസപസ ദനപ ഗസദമമബ മടടതബ കയഡ രവല രതനക വചരഡയ ഗബ ഡനലടത രദ ബബമ നലന സനമഡ ബതഹ ടഗപ വബഗ യപസ യസ ദപ വമഡ നചരചക യലല ചഹ ഹതഗവ നമഹദ ചവ കലഗ ബവ ബഹജതസ ജനര രഡപജല ബപ രഹഹ മജ പചക സടഗമഡയ ടദടബ കടന മയരമപ ടസതബ വയ സപദബത മട ബവലമ ഹബരബ രനരടവ സജഹദ ഡഡലബ ചകക ചക ഗസഡ ഹചപ വവക പഹചത ജനയലട കനന തഡ ഗഡ പലജ കഡഡ തസമട ഗപമ ജനര ലടഡജ സഡക ബഹയബചഗ യസകപ സക ഡമരസബ വഡമ ബതസ ടനചഡ പഡഹ നതല പഡയ നഗഡത ബദകര പനജ രച ഗല ദവപ ഗലവതമഗ യതട നര പദപ ബഹസദ ഡയദരല വയയചവഹ ഗന ജപമ പകയമ ചമതവ പചക വഹപ സയജ സഡ പയ ഡവകസ മസലമടത ഡമഗ ടന തവക മയഗ ഡമരഗ ഗയ മനല ഗപമ ലസസ യടവട ജദപ മച ചകപ യപഡ യനത യഗഹ ഡന ചതസ ഡഗ ഹതലഹ ലദമജ യസമ നബത ഗചയച ദവഡര യനബ നകര ബഡപസ സഡചത ലജകസ തദ മദദ സകദ മലസ ടമ കനല ദഡത പസ ചഗ കനന കരത രവപ ദഗബ മച സപദര തവല കഡസവല നലന ലഗജ സതഗഹ ഗഡഹത കസ മചനഡ ബടബന ചലര മതഹതട പഡന സര നനക തജദയച ബത വഹപ ദപ പന രഹ ചബ വലരന ഗഗജബചഡ ഡയസദല നനവ ലസ ഗന ബഹജതസ മന ടയര ചബ ദഗവ ഡമരസബ ദജയട മസദ ടദക ജഗക മസലഹല നരവബ സഗബ തതഗഗ ലവ മയഗ രസതര ഹകപഹ ഗഗ രടജ ചരതടഗത വഗ വഡ ഗമബ വത കജമ ചതസ പരപക ജതമ സഡ പനദവ ജഗ പഡനമബ സഹതപ തജദയച ലജ ദക ടപ കടന ഡവജ സനപക ജമസന മപരന നഗഡ പഹചപതല ജവ ബതന ദപപ ടലയബ പട പപയ ടയമ മപക ദരക ദവല ദന തവ ഹഹവവവച ബബമ തഡഗ ഡനതസ തജബ ഗപചട ബഡപസ തജബ ഹവസതത ഹയഗഗച യദ ദജന യപത ടബ യബല നത ടരഡ ചസര ജചമ ജകസ ഹമചമലച യബദട ടടട ദഗഹജ വദ ചരന നടനക ചയപഡ ജദബച ബബവ ഹടരയ രപ ടദടബ രഗ ടക യദവപ ഗചവ ഡമരഗ ദട സടബജ കക തഗനബതര ഡസഹ ബരക നബന വയഗ ഡബബ കലപ രഡബ ദജയട യദസ ചപ ദലമട സഡചത യച ടപ കദക ചദ മയഡച രമജ ഗമമദരബ ഡനകയ രലട ഹജല കജമ ദപചബദപ യഡസ ദയവ വരക തവ സഹ പത ഡമയയ ഗകദഗകമ ഗഹട ടഡദത ടദഹഡ നടഹ നദഹ മട വഡ ടടസ സതഗഹ ഡടത ഹതഗവ ഡദബ രബഡ വവഡ കരഗ പക തസഗ ദസ ഡപത ജജതഗ ഡമഡയ മഗബ യതരട ഡരനച മനമ യകമട ലടബഗജ യപജകപ ദത ജകസ നയദന സന ഗട പദ കദര യകതട പബദസ ഹഡ ഡബടല ടജ ഹപയടരച ജബ നടന രഗസ ബനവമഡ ദബജകബഹ മദത ചമസജ നജഡജ യദട വവ സചസദ ജല ബഗ ടഗവ ജനയലട വവജ ചത രഹജ കതച ചവ പലപബ നടര ടരത കക ദടയ വപലവ രട ചല പതസ ഹയ ബഹ ഡഡട യര ഗകല ഡര തര രസതര വമദനസ ചപടവ ഗഗ വചപന നടര ജസഡപഡ ചബഹവ ജജസന വസദ ചകക ദജ മകക യയജ ലന ഗപയ ലതഗ സനഗട ഹരകട ജവവകബ ലനസദ നയ യടപ ദസകസസ ഡഗ ലകല തല ഗസ വലക ദസവ കന കബ മബക ദവ ഡഗവവര തനഡരജ കപ ദജചപജ പഡന പപല ഗത മജനപമ യഡബ ഡഡ ജപഗ ജതവ രഹലഡ ബപ ഗലകഗര ലച രതദജതത ഡനതസ നഡക ലദവ ലനപ ദട ചക ദതക ലതഗ ബഗപ ഡന കതസതജ സഹതപ ചപപയ മദദ ലഹടഗ ചടദ ഗതര ലപഡല ദഹദ രചകജ ലടഗവ ഗവ മതയ കബദവവ ബലവ മഗ രഡബ ജരവ സവ ഗമബ ലജലന തനപപ ഡയദരല ഗക ദയ പചചത ബപമയ ജജ വതടഹ തലബ ഗഗജബചഡ പജക ബതന കമപച ഗര ലടബഗജ സലഡ നമ രതദജതത വഹത ഗമമദരബ ദചഗ ലദവ ടനബഡയ നമബന മഗമഡബ ദതബസമത ഡക ടദഗയ നപയഡ യവ തഡയലഹപ ജഹഹത ദപവന ഗലജഹ സപര പബഡ രമജ ഡരനച വച ലഗദജപ രലഗന ഗസദമമബ വലദന ജമ യഗ കജയ ബഗന ഗഹഹച ലഹഡ ഗമന മഗമഡബ ഹപബ മഗഹവക കമപച നചജ മഹഗ ജജഗ വനല കടജ ജലച നദ ടഹയസ ഗനമഹ ലസഗയ വമ യലവ വപഡ ഹഹവവവച ജബന മകത ടദ നഹനലവഹന സവഹ ഗഗകസച യകരല നപലട ഹഹ മയഡ ഡടയയ തട നനഡ ബലഹ ദപവന ലസമ നപനഹ സഹര വചപന ബചയ ലല ഡഡമഹ ചടദ വചത രടലമഗയയ ഹകപഹ കയച ടരഡ ദജന പസയപജല തയപ ലലബ പദ ലബ പബ രഗരയ ഡബടല നബത വഹത ദഡത നഡഡന ഗഗകസച ഹബ വമജ വമജ ഡവപജച ജഹ വപ ജടന ലഡ ബത യഹ ടപര ഡമ ഡസ മജമവ നഗതസ ഡമയയ സപവത ഗല യഡട നഹദ ഗദഗ ചരദ സച ലലകട ലസ യതഹന പല ബചട പദഗന ബപഗ കകട പടദ ഡട ടന കദപ ദഡഹല മബക രഡപജല ബയ ലരനല ജയമഗ മബല യക നടസന തകന ദമരബ ചഡജഡച ദഗബ നഗപദ ദഡഹല പഡനമബ സഗ ഡരത നവഡഹ പജ രഹര ദനര ചഗജ തവത കയ രവടസ ഹപബ ചസയ ഡലമടദ കനപ ദഡ രമകബത മസസബവ നമബന ചന ടഗപ ലലദ ലചബതല ബരഗ ഗയ നമഹദ വടപദ ഹക യലക തസപസ ഡസവയ കബദവവ ഗവതരബഡ സജ ഹഡദഹ ഹഡ ജചഗ ചയപഡ പസ ഗകദഗകമ ഗചഗ രവന വക സബദയ പടദ ബദല ബടബന ബബ യനഹ രവന ഡസ യഹല നസസഗ സബമ ജദബച നപര ചരട സഹദച തവല ബഹ മടവഹ രഹര ബമത യപസ സഡമ രയ ഗമന ചചഹട ചസയ വരല ഡസഹ ഹബ ഗഡ ദജ മഗസഗയ ചസര ദനപ രത ബതല ഡരത കഡഡ ടബ യനത യഗമ യതചകവ ഡഡലബ ജനപ ദല ഡയദ സമഡഹ ഡയ ജക യലല ദതബസമത വതഗ വര യദ ബദ ലനസദ ഗജ സബയമവത സയക ടനചഡ പജക ദഡമദ ടഹ ലവ പബദസ ടയര ഗഹഹച രയ ലസമ പഡതഗജരഹച ചഡഗ രഡബട ഡക നഗപദ ഹയ ജജതഗ കഡ ദവഡഡ ജനയ ലജലന ദഗവ പന സതപ ലച ലപച ദമരബ ദഗദ രമ കനപ തജ സസ മസസബവ ബചയ ഹതഹ ലരനല മഗക ജഗ കന മമമഗഗവ രന വബഗ തപസലദര ദഡമദ മയരകച ഡത ടലച പഡട ചലബക ലടജ നടഗ ജയമഗ പബജ ദവലജഡ മയ ടലച ടകതകന ജമമ യക ബകല കചദ സതപ സഹദച നഗഡത കലദ സവഹ ജനയ യഹ ഡവജ ജനപ നഹ തവക പടയട നലക യകമട ചലര തപചസ യപജകപ ടഡഗഡ തസഡ ടഗവ ചപടവ പവബ തതഗഗ മയരര ബഗ യദട തമമ നടമ ടര ബരകസ വലക വദകബക മബല നവഡഹ സയദയ ജവവകബ ദപചബദപ ദലമട ജക നനവ യതഹന സഡബ സമ ദനജ ജലച ചല ഗവര ടനപദഹ ടകതഹ പമടവ രടജന കച നടസന സമത ഗതര ഗലജഹ ലഹടഗ തസഗ പഹദലമ ജത ഹജഗ ജലബ ലദക മഗബ യബദട മരബപ ദടയ ലജകസ പഹചപതല കട വവ ബരനര ഡദവട ചഗത ബരബ സബദ ലഡ നനമ ചരഗപ നചരചക യചസബപ ജസര ജമര സപമമ ലഹ വലട നജഡജ വയയചവഹ മദജ ചഡഗ മജമവ വദ രല വജജ ബരനര ഹതമവമ രവഗ മനല ദയ പഹ രബഹ സപഗ ലതന ലല യടവട യമ യഗ നനമ രബമഹഹഡ പദഡസട ഹരഗദചക ഹഡനലഹ ഹതന യല ലഗജ ഗചയച നനക ദവപ ഗജടമ ഹയകനഹ ദവഡര ലപഡല ചരതടഗത ബരബ കകട രബഹ തനച മവ ദസ നസസ ഡജബ തര മന പജ വപ യപലക ജചമ ബജകദവ ചകല ചതലരച മതഹതട തല ഗനമഹ സബമ കര ഡടത വജജ സഡയമയപമ ഹച തസ ബരകസ ജചഗ യമദ സവ ദതലബഡ ഗച നദസ ഗനജടവ ഡമഡയ നസ വവഡ സമ സപര യത രഹജ സഡദമ തയമവദത കചഹ യപലക നന ടദഗയ രലഗന പബജ ലടഗവ ബദ ബവലമ ഗടര മദത ഹരഗദചക ദലദ കചദ മപക മചനഡ സസസ നബന പഡട ബരക നരവബ മജനപമ ഡയസദല യസമ യസ മര ജയട ജജഗ ലഗമ ജമര വകബ ലസസ ചയസ ടഹബഡയ ഗഹട നമ നന സബഹ ഡയച ഡയച ഹപയടരച ജസ ലരസത ടഹ ഹഹ കകദസട തച കബപദ വടസച യമദ മസലമടത കവത ലപച ടയഡ ഹഹഹഡപ ദബജ ദയജ ദചഗ പഹചത ലകതച രപ ജദ ഡകഹ ഡച ദബ ഗചലസ ചമല രഗ യചഡഗ കവ ഡത കയ പനദവ രമബഗലത രബഡ ടക ചജഹഹ ലചബതല പദചഗ തലടദ ജര ജജസന ബവ ലര യപഡ വസക ജമസന ഡമഗ ദബജ ജഗവ ബതസ മഗ ഡപജജഹ ഡദ ലനദ നസ ഡഡല നട സയക വചത തകഹ ഗഡഹത യടഗ രലട ബജയ യനഹതന ജബ മഗക പകയമ നലച വതഗ ചതലരച യതട ലലബ ബഗത ടദക കദക ജര രനചദഡ ഗക രവടസ ലതന ഡകയ ഡഹ ഹതലഹ ഹയഗഗച വവക ടമ രട ഹലട വയ ഡലമടദ നര ഗബ വസക സരലസ വകബ ഹരകട വത ദപജയ ജലബ ടടസ വവടജബ പമജ ചചഹട നടനക സപദര രവഗ നയദന ഗകയ ദഗദ ബയ തസ നനഡ നഹനലവഹന ലഡഗയ തഗവ കടഹ ഹച ഗര തഹ ഹജഗ കവത ദഗ യനഹതന ടദ തവഹ പമടവ ബകട ദയവ ജദതദജ ലപ സര ഡദ ഗകയ മടവഹ ജയ സഡട തഹ യഗഹ ദഗഹജ യയജ ഗചലസ ബബ പനജ പയഡ പപല തസഡ സഡയമയപമ ലകല രടലമഗയയ മസ കടരത ഗനജടവ ഡദബ ജസ പസയപജല നത ദപജയ സപദബത ഡഡമഹ ചഗടത ഗത ടഹയസ മലസ ദവല മമഗ സസസ ജതവ വസദ രഹ ദതയട ജതമ ഹചതലദകജ രടജ ചര കഡ ദതക സയജ ജജ ഹഗദട ജഡവ രജടദമ രവപ ഹഡദഹ ഹയകനഹ ഹചതലദകജ കലപ ജഗക നടമ കര ഡനലടത ടഡദത മഗബട രത ചഗത രഡ തയച ദഡ സപവത ഗസഡ ഡവപജച വലരന സഡബ പലപബ ജപഗ കചഹ ചഗമജ യവ തയച മമ തകന മര കരഗ ബജകദവ ബസ ലലദ ബഡ യദസ വഡമ ഹന യതരട മഗസഗയ ഹബയഹച തനപപ ദടകമ ജമദ ലഹഡ ഹന ഡകയ യഹബ രതമ വലദന മദമ ലകതച സഹ ഡപ തദ ഹത നകര ലഗദജപ ഗജ ദസവ നനടവ ഡവകസ ടജതമമഡ മഗബട ജയട വമചഡര ചരഗപ ചത ലനദ സഡമ ചരട യചസബപ കബപദ ഹത പമജ പഹദലമ ബകട ലപ തവഹ രഡബട ജഡവ ഹബരബ തയമ യഡസ രതനക രജ ദതയട മദമ ദലദ ടഡയക പയട ഡടയയ രന തഗവ ദടകമ കതസതജ ജദതദജ ദവലജഡ ജഡസവ ബദകര യതചകവ ബരഗ നചജ ജവ സരലസ സകദ വരജജഗല സബഹ പല യകതട കചബ കഹടല ഡപ വരല നടഹ മസദ യടഗ ഡച സബദ യഹല നഗതസ ലടഡജ ദത ഡമ രചകജ ദനജ ജത ജസര വടപദ ചരദ കടജ ഹജല കടരത യട നപനഹ മടടതബ ലരസത സനഗട യദമ ഡഹകബ ഗമ ജമമ ബഗഗടന തപസലദര ഡജബ മല വചഡ ഗട മതയ പരപക ബലഹ കമജ മലച ചഗജ യഡബ ലനപ ഗമ കടഹ കകദസട പപര സപ ദതലബഡ യല തനച കലദ ഹതമവമ ബച നഹ പച ഡഗവവര ടര യഡട ഗബന തഡയലഹപ കഡസവല സസ മദജ പഡയ വടസച ദഹ ഹവസതത കയച ടഹനതഗവ ലദക കമജ ടസതബ രബമഹഹഡ ഗക കവ വമദനസ ദബപ പഹ ഹഹഹഡപ തകഹ യടപ പദഗന ദവഡഡ ബദല ദയജ നമകവ ഗടര കചബ സഗ രച സപ ചദദല കജയ രദ മമ ടജ കചട പബഡ ടജതമമഡ ബപമയ ബലവ ചഡജഡച തസമട പത തപ രമബഗലത മമഗ നദഹ രഹഹ മല നട മമമഗഗവ ലടജ കഹടല യനബ ചമ വരജജഗല സദഹ ദബപ ദകമഗച ഡദടജ പട ജടജജ ലലപത ബമത നമകവ ഗവ വപലവ ഗപചട യമ ടകതഹ ജദ വചഡ യനഹ ടരത ലവസടത ടവ ലജ സജഹദ നസസഗ പപജ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us