Malayalam Typing Speed Test...
Monday, 27 June, 2022, Time : 3:05 PM


ഗലജഹ മതഹതട ഗപയ ദഡഹല ടമ ഗയഡ ഡപജജഹ വലരന കക തവക ജലച തഗനബതര മദമ ഗന നടഹ ജബ ലഗജ മയരര ചസയ ദനപ ജമമ ഹതമവമ ടജ തഗവ ലതന ബഹസദ കക ചസര തജദയച ടടട സഡബ പരപക ഡകഹ രഡബട പമജ വചത ചന രബമഹഹഡ ഡദടജ ഗമന ടനചഡ ഡജവത ദക പപല ഹയ സഹ ജജതഗ ഹഹവവവച ഡര ടഡഗഡ സഗബ ചയസ ബബ ലടജ ബമത തയമവദത രലഗന പബദസ ഗസദമമബ ലഗദജപ തഡ ജദപ യസ തകന ദപജയ ജതവ ചര കചഹ ഡബടല ഗവതരബഡ രതദജതത യത കവത രനചദഡ സദഹ ബഹജതസ യഹല സബദ ദടയ പലബചട ജവ തയച ചബഹവ മപക വഹപ വമചഡര ഗഗകസച ജജഗ നനമ രപ മദമ നഗഡത വര ടപ സഹര ലസ നബത ദദ കയച പച യപലക ചമ വപലവ ലസഗയ ദഗവ പജ ഹഹഹഡപ ജക ദബ യബദട ജബ ലനസദ രഗസ കരത സവഹ സരലസ മദജ പബജ കത ദനജ തജബ വവഡ ലതന ലദമജ മയരമപ വത ഹലട നദഹ ഗക തഡഗ ബപമയ ദഡഗ ബഗത പപര നടഗ യനത ടപര ദഡഹല മസലമടത യമദ നനവ നപയഡ ടഗവ പലബചട ലപഡല വരജജഗല ടദക ബരനര ലനപ ഡജബ തട കദര ദല ഡന ടലയബ തദ ജസഡപഡ ഡദ മസലഹല ഗവതരബഡ ബഗപ ഡക ഡച രഗസ വലക ഹക കലദ ദതബസമത സപമമ യനഹതന ഗല ദജചപജ യട ഗബ ഹമചമലച നതല ഗസ രലട വമഡ ദയജ ഡസഹ മദത ജടന ജനര നമ പകയമ ഡഡ ഹകപഹ രഗ മടക കനപ ജമദ ലനസദ ജതമ രടജന വടപദ ഡഹകബ ഹപയടരച ജബന യമ ലപനദഗന ബഡപസ നടര ഗഡ സഡമ തയമ സഡചത പജ മകത രതനക രബഡ ബതസ ദതക വനല ദടകമ വനല ലഗമ പട വരല നഹ മയഡ യനഹ രഹജ വഡമ ഡദവട മതഹതട സയദയ ഡതസ വഡമ കലപ നനമ ലഹഡ പകയമ രവന പപയ കഹടല കലഗ മബല യതഹന രഡപജല ഡവപജച മചനഡ വചജച യബല തസ യടപ മമ ഹഡ ടകതഹ വവഡ കബപദ തയപ തസപസ ചത നതല നഹനലവഹന വക ഹതന ബതഹ തസഡ ബടബന രയ പന ദബജകബഹ രടജ ലപ യഡസ ഡസവയ കത യതരട തവ ദഗദ ജസര കമപച ലബ ടഹ യമദ ജവവകബ ഗമബ തഡഗ നടസന രചകജ ടയമ ഡമഡയ വതടഹ നലച ചഗ പപജ ഗമമദരബ ലലബ രഹജ തനപപ ഡദബ യപജകപ സപഗ യബല ലലപത തനപപ ജഗക രത പന ലദക നജഡജ ഗനജടവ വവടജബ കര ദന പയട ടഗപ കരഗ ബവലമ തമമ മകക ലവസടത യനഹതന ഡഡല ഹതഹ ബബമ ഹജല കടഹ കമജ നനക ദലമട നദസ നഹദ ലകല ചപടവ തനഡരജ ദകമഗച കബദവവ നസസ ജമസന മയഡച ഡഡമഹ ചക കമജ ഡത ലഹടഗ യസകപ നമബന ജര ചകപ നടന വതടഹ മനല മസസബവ വചജച മകത തലബ ലഹഡ യലവ തനഡരജ ഗതര ചജഹഹ ഹഗദട ഗഹട തച ജനയലട മബല ചരട സപമമ ചമതവ ദസവ ജമര യയജ ദഗബ ഡജബ കലഗ ഡഹ ജടജജ ടദഹഡ ജഡസവ ലകല ദഗബ ജതവ സലഡ മപക സതപ പഹദലമ വലക പലപബ വസ പയ ദസ ഹഡനലഹ കബ യക രവപ ചദദല രല ദസകസസ സചസദ നജ യഗഹ മലച ടകതഹ വയയചവഹ ദഡമദ പയഡ പജക മദദ കടജ ഡടയയ ഹകപഹ നനക ലജ മമഗ പചചത ബരബ കയച ടരഡ ടയമ ജയട ലപച ലലപത യച ദബജ ബത ദവല നവഡഹ രജ കകട വവ രടജ ജനപ ടഹയസ ജഗവ ദലമട ജലബ മകക ഡമ തവല ബജകദവ തയച രബ വടസച ജഗക ലനദ ചകക ജചഗ തവഹ രവന സഹദച പദചഗ ടകതകന രതമ വലദന ഗചലസ ചതസ ബലഹ യയജ ചന ഗമ ഹത കച ജപഗ വഗ ബകട രഡ ചഡഗ ബഗഗടന വപലവ നബന ഡയദ നഗഡത ലസസ വവക മല സഡദമ വദകബക തഡയലഹപ ലവ ദഡത ഗകദഗകമ ദകമഗച വയ മലച വപ ഗചഗ ലപ യതചകവ ഗലവതമഗ സഹതപ വവക ചപബദ തദ സവ മഗ കമപച രമബഗലത രഹര തഡയലഹപ മലസ രമജ ദഹ നദസ ഹതമവമ യദട പഹചപതല രഡപജല ബവ വമചഡര ചരന കപ ഡദ ലഹടഗ കചബ പബജ തനച ജബന വരക വമജ ബഹയബചഗ ജഹ വയഗ ലര ബരനര ടനപദഹ യപഡ മതയ യച ഹപയടരച മജ ലദവ ഡടത ദനജ ഡപ ടദടബ ടഡദത ചരഗപ ഗപമ ലര കജയ ജവ ഡരത ടകതകന കചബ യവ രവടസ കചദ മടവഹ വമദനസ മഗസഗയ സബദയ വചഡ ഗചഗ ചസര പക മജനപമ പഡയ നടന ദഡ പപജ ജടജജ കരത ഡരത ദഗ ലസമ ഹഡ ഡദവട ഗവ ബരക ലഗദജപ രനചദഡ ടമ സഡയമയപമ ലനപ ദജചപജ ഡഡലബ ലടഗവ ദപ ചകക ജചഗ ഹവസതത ഹതഹ ദവഡര ഗതര പദഗന സഗ ബസ ഹതന ഡഹ വബഗ രവഗ ചഡഗ ജക പമടവ കനപ ബഹ ഹഡനലഹ ഗച മയഡച ദപപ ലതഗ സടഗമഡയ യനബ സനമഡ ദവപ പപര പല മനല ദചച ഡരനച ടവ കബ ഗകല തയപ ഗവ നഡക ബരബ ബഗഗടന നര നഡക തലടദ ഡയ ഗവര ദവഡഡ ഹതഗവ ചവ ടയര ഹയഗഗച ഗപചട ഗക ബലവ മലസ തവക മനമ ഡനകയ മടടതബ സകദ ഡടയയ ദഡമദ ഡര രസതര മട ജത ടഡഗഡ ബരഗ യട ദജയട പദപ യടവട നദ തഗവ കയഡ ചരഗപ ഹയഗഗച ഹജ പവബ തര ബപ തര നഗഡ നയദന സഡജ ദരക ബദ നസ ടഹ നജഡജ യഹബ യചസബപ സക ഡയദ പഹചത പഡന ബപഗ നഗപദ യനഹ ബജയ ബവ സരലസ ബഹസദ കചട പദ തതഗഗ മത നജ ഹബയഹച സന ബചയ ബരക പചചത ലദക ദവപ കതച ടഡദത ദലദ ബജയ വവജ നനഡ ഹഗദട തജ രലട വതഗ പലജ ജടന തസമട ടബ പദ മത ഹടരയ ഗസദമമബ രത ടക ജദതദജ ബസ ഗകദഗകമ യഗമ യകരല ദതക തവല സച ജദപ ടലച വസദ രഹഹ ബയ യകതട മദജ ഹതലഹ യദട നചജ സപ കദക ബച ബഗന ഹപബ ചമതവ യദ ബപ സഡക ബദല മടവഹ ദനര ചലബക വമജ ടദടബ യപഡ രടലമഗയയ യടഗ മസസബവ കയ നബന സബഹ ബകല പസയപജല യലല ഗടയര ഗഗജബചഡ രച ഗഡഹത യതഹന ദതലബഡ ചരതടഗത കകദസട മമ ചല ടരഡ ഡസ വകബ സചസദ സപവത ലജകസ ലജലന യഡസ ഗഗ മയ ദത ചപപയ ലടജ ടഹബഡയ വരജജഗല മച ദമരബ മച കയ മടക ടടസ ഗക പഡനമബ ഗട ദവഡര യക യമ ഹചപ സനപക ദജയട ഗജ ചദ സജ ദലദ ഡഹകബ തട ഹബയഹച ചമസജ രഹലഡ വടപദ വബഗ മനമ ലജ ഡബബ ഗഗ വത ഗയ കര വയഗ പബഡ ഡവകസ ദന ദക മന ദരക ചമ മയരകച കടജ തപസലദര ഡതസ ലടബഗജ മബക ഗലവതമഗ കരഗ യപത മയരര പലപബ ടജതമമഡ ചരദ മജ ലജലന നരവബ മപരന നലക ജസര ഡക കഡ കബപദ ഹയകനഹ നഗപദ കടരത കജമ യതരട യനബ രഡ മഹഗ ചകല ലലദ പഹദലമ ഹബനജസ ഡസവയ നപലട ലഹ വയ യസമ ടപര തപ ബകട യദസ ഹഹ സഡബന നകദ ടസതബ സഡമ വചപന യവ ജനയ രവല പജക വദകബക ഹരഗദചക നകദ ഡയദരല വവടജബ ഗചയച സമത ടസതബ രഡച സലഡ ചലബക ചവ ഡനലടത ലരസത യകമട നപനഹ സര ദട ടര മഗസഗയ സഹര മജനപമ സന പടദ പഡതഗജരഹച ടഡയക സഡക ജഹഹത ടദഹഡ ചപ ഡഡട നയ മഗബട പഡന ടലയബ ഗബന സഡദമ ടഹയസ ചരദ യല ജസ ലസസ ലഡ ഹജഗ ടനചഡ തപസലദര ലന ഡഡട തവത ജല വടസച കലദ പയ രതദജതത യഗമ നചജ സയദയ ബഗന ബദല സയക പരപക വകബ ജജസന ചത ഡവകസ ടഗവ ബതസ ദജ ഗടര ദയ യകതട ബരകസ കടന ഹക നഗഡ നന വഹത യദ ഹടരയ കതസതജ ചകപ കനല രമ ഡമരസബ പഹ നടസന മവ ഹരഗദചക ജസഡപഡ സമ യദസ ബബ ഹബനജസ ടജതമമഡ ഡട ചയസ ഹവസതത പസ കചഹ കച നചരചക യഹ സതഗഹ നടനക രജടദമ പനദവ ഹജല വദ ബച ഗചലസ യഹ ഗസഡ രഗരയ സഡട സദഹ ലന ഡനലടത ഗജ ചബഹവ വഹത വതഗ പഡഹ സനഗട രബഹ കബദവവ തവത രല ലവസടത ടനപദഹ ലഹ യസമ ഡച ദടയ സകദ സവഹ ജഗ വച ബനവമഡ മഗക കഡസവല ചചഹട സടബജ ജയമഗ ബതന സപദര ചരന ലഡ ഗച തപചസ ജപമ കതച ജനപ നഡഡന നനടവ ജജ സപദബത ദയജ യലക മസദ യലക യത സഡചത ഡമഡയ ലനദ വലട പസയപജല ജമസന രമജ ഡപജജഹ തജബ വഗ ബഹ രടജന തകഹ ഹതലഹ ഗപചട ഡഡല സബമ പദഡസട സപര പബദസ ജരവ സനഗട മരബപ വസ ടഹബഡയ നസസഗ ലലദ ദഗഹജ സബമ രമകബത ഹചതലദകജ ദഹദ നരവബ ചസയ നനടവ നടമ ചബ ചര രബ ഡമ ഹരകട ബദകര ടനബഡയ നഗതസ സപവത ഹന യതട രനരടവ പഡയ ജചമ യതട ജമമ സബയമവത രട ദജന ദതബസമത നപലട ലച കദപ രന കചദ സമ ബഡ ലരനല ഗദഗ ജയ യലവ ടപ സതപ കജയ വപ പപല ചഹ പനജ നലന ലദമജ നമ മയഗ ഡമരസബ നട മര ജഡവ കഡഡ വസക പഡതഗജരഹച തഗനബതര നടനക ലപനദഗന ടര രചകജ സസസ മതയ വചരഡയ ജയട ബബവ ചഗ ജകസ പയട തജ ദജ ദഡത വമദനസ ലബ രബഹ ചമല ടഹനതഗവ ദഹ രവഗ യകമട പവബ ടഡയക ഡട ജജസന രനരടവ ഗലജഹ ഡനകയ ലസ തഹ ഗകല ഡരനച ഹപബ ഗനമഹ ഗയഡ ഹരകട ബമത നപയഡ മദത ചമസജ ദവ ദനപ വക ചഡജഡച രബഡ സടബജ തകന സജ ജപമ നമകവ ദഹദ ഡഗ മന ചപ പലജ ജഹഹത പടയട നബത ചദദല പചക ഗമബ ബകല ടഗപ ബരഗ യപജകപ രഹ ദടകമ ഗഗകസച മയരമപ മഗഹവക മയ ഡമയയ ഗസഡ തച ദപജയ യനത ഗചവ ദവലജഡ ഹബ തപചസ ഡമയയ ലഡഗയ മയഡ ഡമഗ ബടബന നസസഗ സപദര ഗത ഗഡഹത ഗടയര പനദവ ജകസ ചക ബഗ സഗബ ലലകട രമകബത നടഹ ജതമ ചഡജഡച കടന ബയ സജഹദ ലപഡല സഡബന ഗചവ വച ദപപ ഗജടമ ഹബരബ നപനഹ ഡയദരല ചടദ ദപചബദപ ഡയസദല മഗബ ബലവ യദവപ മദദ യസ മസദ നടഗ സബദയ സമത ഗഹഹച ബഹജതസ കനല വഡ ബബമ ഗമ രഹഹ ദവല വലട ബതല ബഗപ കട നലന യലല പല പദപ ബവലമ ഡബടല തല പക യടവട ടബ സഡയമയപമ ലഗജ രവപ തസഡ ബപമയ ലസമ ഗലചടത തലബ നന പബ ജസ ഗചയച ബജകദവ വയയചവഹ ടദക ലല യദമ മഗക മമഗ പഗ ഡഗവവര ഗല ചഹ ഹച പട ജഹ ചപടവ സഹതപ മട സഡബ നകര യല വലദന ലടബഗജ രസതര ജനയലട യപലക വപഡ ഡവജ ഗഹട ഗപമ ചഗടത സഡജ ബത തഹ ദഗ കസ ദയ നമഹദ ബചയ യപസ വചരഡയ ഹതഗവ പഹചത യയബ ഗന നമകവ തസഗ കലപ രപ ഹലട ഗപയ രബമഹഹഡ ടയഡ ജജ യര ടനബഡയ ചപപയ തപ യചഡഗ പചക ജപഗ വചഡ ഡഡ ഗദഗ ലകതച ഗവര രമ ഡലമടദ ഡഡമഹ ജദ വലരന വജജ യപസ ജനര ലദവ കജമ ഗമമദരബ തകഹ ഹബ ചപബദ കട ഡത ജചമ തലടദ ദയവ രവടസ ടടട ഗടര ഹമചമലച ബനവമഡ ബഡ മജമവ ജമ ദവ സഡട ഡമഗ ലചബതല ടവ ടജ ഗനമഹ രഗ ചഗത കഹടല ടന ജലച ദനര മജമവ വരല ദസവ ലപച ഗകയ ഹചപ ജജഗ ഡബ സനമഡ ഡദബ ദടടലജല ലകതച ജത നദഹ ഹജ കനന ഗട വചപന തഡ രഹ മഹഗ ഡഗവവര യപത തയമ ജലബ ലരസത ഡസ ഡവപജച സയജ മചനഡ രജടദമ ദബജകബഹ മമമഗഗവ രവല ഗത ചഗമജ ബരകസ ജദബച ബതഹ രട യസകപ ബഗ കചട ഗലചടത ലച മസ ചഗടത രന മസലഹല ഗലകഗര യകരല ദയവ വന യഗഹ കസ പബ രഡബ ദതയട ടഹനതഗവ വമഡ ചഗമജ തവ നയദന ചകല ഡസഹ നയ സമഡഹ ഗഡ ഹയ സബഹ കടരത മസ ചമല മസലമടത പമടവ ദല ഡയച ഡനതസ പഗ ഡന ഡമരഗ ബചട ചടദ ടലച ചലര ദടടലജല യഡട ദചഗ ദസകസസ നപര ഡടത മയരകച ദട ജദബച തസപസ ചഹ ചഗജ ലലകട സച ഗമ ബദ കദര ബതന മയഗ രയ ഡകഹ ടക വഡ മഗമഡബ ദബ ജല ചയപഡ ദപ രദ പദചഗ ജദ സബയമവത സപഗ ഹയകനഹ ജനയ ടടസ പദഗന തവഹ പദഡസട കന സഡ ഡപ ചരതടഗത ദബജ ദവഡഡ യയബ വസദ വമ യബദട നദ ചതലരച നനവ ചഗജ ടരത യതചകവ ലഗഹ രഹര ഹഡദഹ ഗഗജബചഡ ദപചബദപ കദക രച യടപ മഗബട തതഗഗ ബലഹ സക പടദ വവ നര ഗക ബചട ലടഡജ തഹഹദ ഡനതസ ഡപത കയഡ മവ വജജ വചത ചദ ലടഗവ സഗ ഡവജ നസസ പനജ ഗഹഹച ഹത ഗസ ഗലകഗര സബദ ലല ജഗ ഹന ഡകയ ഹഹഹഡപ ടയര മരബപ ഗനജടവ ഗജടമ സമഡഹ പഡട സയജ പഡനമബ തല പസ സസ വവജ ഹഹ നഹദ യഹബ ജജതഗ ടദ പതസ കതസതജ തഹഹദ ജയമഗ കനന യദമ നടമ രഡബട ദഡഗ ഗബ പയഡ ജരവ ലചബതല ചഗത രജ നകര ലഡഗയ ജയ മര സസ ലവ ടരത ബതല കവ പത പഡട നവഡഹ രഗരയ ദമരബ പത ജഡവ സനപക പബഡ ദപവന ദബപ തസ കവത ജമദ ഗയ യഡട മഗബ സഹദച നഹനലവഹന ദഗദ പമജ തജദയച കന സയക നമഹദ ചതലരച ബബവ ഡകയ കകട പച ലരനല യചസബപ സടഗമഡയ ഹജഗ പഹ ഡയസദല ജദതദജ നനഡ ലഗഹ വസക മഗമഡബ ഡമരഗ തസഗ സസസ ദപവന രഡച സവ രഹലഡ കപ നടര ദദ ഡദടജ യര നപര രഡബ ദജന ഹബരബ യഹല നമബന ലസഗയ തനച വദ ചഹ ദത തയമവദത മഗ ഡബബ ഡബ ഡയ തസമട നസ ഡപത സതഗഹ ചജഹഹ പതസ വഹപ ജഗവ യഗ വമ രതമ ഹച ജര ടദഗയ ദഗഹജ ദചച സഹ യദവപ ഹചതലദകജ സപര ദഡ പപയ ചചഹട രദ സപദബത ഗര മല ലടഡജ ജവവകബ ലജകസ ചതസ കഡസവല യടഗ രതനക ജമ ഗര മടടതബ നചരചക ബഗത നത രമബഗലത പടയട ദസ ജഡസവ യഗ ഗകയ കവ നഗതസ കദപ ചല ദവലജഡ നലച ലതഗ കകദസട മബക പഹചപതല യചഡഗ ചയപഡ ഹഡദഹ നത ബദകര ലഗമ ദഗവ മപരന ചരട സജഹദ ബപഗ കഡ വരക ടയഡ ഡഗ യഡബ വപഡ ചബ സഡ ടദ ടദഗയ നഡഡന നട ദതയട ഡയച ഹഹവവവച ജമര ദചഗ ഗമന നലക രടലമഗയയ യഡബ ഗമ മമമഗഗവ ഡഡലബ ദബപ മഗഹവക കഡഡ ടന സപ വന നഹ ഡജവത ബഹയബചഗ ചലര കടഹ വര ബഡപസ രലഗന സര ലലബ ദതലബഡ ഡലമടദ ഗബന തമമ പഡഹ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us