Malayalam Typing Speed Test...
Friday, 5 June, 2020, Time : 10:04 PM
Malayalam Switch typing language


യല ഹയഗഗച പപജ പദഡസട ഡസവയ ചപപയ ദവഡഡ നരവബ ഗഹട നഹ യപലക ചസര വഹപ ചമതവ തയച യയബ ടലയബ കചബ ദജയട ജജസന ദനജ വഹത നനവ വയ പദചഗ നമബന ടപര കയഡ നപലട ടദടബ ദജന വബഗ രട ബബ തഹ തയമവദത വച ചമല ബബ കച ഡസഹ കടഹ ലഡ സഹര ദയജ ഡയദരല തദ മഹഗ ബചട ചമല സഗബ രഹ കന നടഗ ഹബനജസ സതഗഹ കടന ദമരബ ചര ബഹസദ കതച കലദ ഹമചമലച തലടദ നപയഡ മബക കടരത ഡജവത നമകവ പസയപജല ബജയ വചഡ ചലബക വഗ ഗഡഹത തമമ തലബ നഡക പല ചരതടഗത ഗലവതമഗ ചമതവ രടജ യതട വകബ രഡച ജചഗ യഗ മയഡച ചഗത ഡപത നമബന നലന സയദയ ദപജയ യപത തലബ ഡവപജച ജമ യഹബ മദജ തഗവ യനബ സഡയമയപമ മത സഹദച സബയമവത ദഗവ ഡബടല ചരതടഗത യഡബ യസകപ ദപ കടന ഡകഹ പദഗന നപനഹ ലജകസ മജമവ ദഡമദ മദജ രവപ ഡയ നടഹ ഗനജടവ ജദ ടര വമ ഡമ വരജജഗല പബഡ ദവലജഡ രബ ബനവമഡ സവ നഹദ ഡജബ ബഗഗടന പമജ ലലപത ഡയദരല ദഗദ ബടബന നത ലസഗയ കദക കചഹ ജബ ഗബന ഹജല കവത ചക മസലഹല ചഹ ലവസടത വമ വനല ടദടബ മദദ ദടടലജല യതരട ഡദടജ ജവ നടസന യപഡ ഹചപ ഗടര നമ ഹജഗ മലച പദപ സബയമവത ദയവ ജര നമഹദ തസഡ യബദട ടദ ബച ടടട പയട ചഗ രയ തയപ ഡബബ വസദ ഹഡനലഹ പനജ ഗമന ലസ ബമത ഗജടമ രഹലഡ ഹതഗവ ഗപയ ഗകദഗകമ ചമ ഗഗജബചഡ പന യനത ബരബ ടലച ടജതമമഡ രബഡ ഡയ യടഗ തവക ലടഡജ സപവത നഗഡ കലപ ബതല ലകല രനചദഡ ഹത രതദജതത കന ഗദഗ ജരവ ടയര തമമ മവ നനടവ ഹബയഹച ഡമരഗ മസദ രസതര ജജസന ഡദടജ ലസസ ഗന ചജഹഹ ടഹനതഗവ വദ പഡതഗജരഹച ഹക ജമദ തഡ ഡയദ സതപ സഹര ജയ ജലബ പഡഹ ബഡപസ കട കദര തവഹ ജമസന ബപഗ ഡനകയ ജഗക നജ ബത സപദബത ജഗക ടവ ചബഹവ പത ലഗജ വവക ഡയച ലന ഗതര നടനക തസഗ ദവപ നഹദ ദഡഹല നസസഗ ദജന പഗ പജ ജയമഗ ടവ ബമത തനപപ വതഗ ദഗബ കക മലസ നബത കചദ ഡനലടത ഹതഹ മയ ജപമ ചഡജഡച ഡകയ ജനയലട ജജഗ തജ ഡദ ഡജബ ജഹ ചവ ടദക പക സചസദ കയച ചരദ ചല യലല മയഡ നദ മകക സബമ പപല ബതന ലസഗയ നപനഹ യഡസ പജക പഹചപതല രദ വതടഹ യചസബപ ജഗവ ടനബഡയ ബകട ചജഹഹ കഡഡ ടയമ വചജച ചയപഡ പചചത പടയട ലഗജ രന ലഹടഗ ലനപ ലതന യഹല പഡഹ ബകട മചനഡ ചദദല ചത ചലബക ഡകഹ തകന പലബചട പനദവ ഹമചമലച ലസമ ദനര ബരകസ ഡന വചത രഡ പഹചപതല യതചകവ ദസ സകദ യദമ ലനദ ലദക യച ഗഗകസച ഗര ജത മഹഗ ദബപ വസ ഗസദമമബ ലരസത കനന ഗല ജലച കടഹ ലതഗ സയക യബല ദഗവ കനല ഗടര ചപടവ യടവട ഗഗജബചഡ ബവലമ യയബ സബഹ ഡടത ഹഹ ജമര കമജ വനല ഹബരബ രഗരയ വടസച ഗഡ ദഗഹജ മയരര തജബ ടനചഡ ഗട ലനസദ മജനപമ ലവ ചതലരച യസമ പരപക മയരകച ഡമരഗ ടജ ടജതമമഡ ടയര കവ ലപനദഗന ദലദ യസകപ ജബ ഗവ ഗഡഹത നതല ജസഡപഡ തയമ ടദഹഡ ജസര ബദല ബജകദവ വപ തവല ജര പലബചട മസസബവ ഡട യനബ ഡരത ദഡഹല കദര സനപക സഗ ടകതകന പയ ഗലവതമഗ രയ കബപദ പതസ കട ദഹ ഡരനച നചജ രതനക ഡഡട നടസന ടഗപ ബദ കഹടല മനമ രമജ ജഡവ യകരല പഡട രഗസ വവടജബ ഹഡനലഹ സഡയമയപമ തസമട നടഗ വഗ ഹരകട യചസബപ വവടജബ സപദബത ഗവ പദ നലച ടരഡ രസതര ടഡദത മഗസഗയ യച സഡചത രവന ബവ മസ സലഡ ഗമബ ചമസജ ഗഹഹച ജനപ ഗലചടത ലസസ വലരന ചപടവ ഗന ദപപ പത വരക സപര മഗക കച ഹക കഡസവല മസലഹല നജ ലസമ മജനപമ ബചയ മഗമഡബ ജനയലട യപത നനടവ ലപച യദവപ നസ നനമ ചകക മസലമടത ടന ജജ പജ ചലര യകരല നടമ ജജതഗ യനഹ ലപഡല വലക യചഡഗ തവ നദഹ ഗസ മടക സഡദമ സദഹ ദചച ജഹഹത കകദസട ചരദ ദപചബദപ യബല രവല ദതബസമത കഡഡ സജഹദ നടര ദവഡര ലഡ യഹല ഡച പഹചത ബഹയബചഗ രല തനഡരജ കരത വതഗ ബബവ സഡദമ കജമ ഹഹ ലനദ വചഡ രത യമ ഡഡ ചര വസക ദരക പലജ മദത നവഡഹ ബഡ നലക ഹബരബ സസസ ലലകട മപരന രഡച പല ലജകസ വജജ ദട സബമ ലലകട ജഗവ ദചച ഡദ ഡത ലതന നഗതസ നബന തപചസ ദബപ മട ഗല ദതലബഡ യക രഡപജല ദഗഹജ ഡടയയ ഡഡമഹ ലചബതല ബജകദവ മപക വസദ പതസ വതടഹ മയരമപ ഗചലസ ബരക മല ചഡഗ ഡപ വചരഡയ ലഹടഗ ലവ ജചഗ ബബവ പഹദലമ ചരട മച രഡ ഡമഡയ ലഗഹ യത ജമ മയഡച വയയചവഹ ജല ദപ കമപച സഹതപ സഗ ടബ ഡഡല യതചകവ കയഡ യനഹതന ഡദവട വവജ രത ചബഹവ ലര രജ ജചമ മലസ യമ ഡപ പബദസ കത ഹജ ബഗ പഡന യര ലഗഹ സകദ ലനപ ജമമ നഗപദ ദയ ദബ വവ തപസലദര ഗച ജയമഗ മഗ ഗലകഗര ലദക ഡമഡയ ദസകസസ പബജ ലബ ബഹയബചഗ യമദ വലട വരജജഗല സഡജ ബതസ ചബ ദലമട ഗകല ഗസ ജയട ടദ ദതയട ദഡമദ ഡബബ ഡഡല വന യഗഹ ഡക ദയജ വപലവ വഡമ ടപ ജജ ദദ ചഗമജ സയജ സഗബ ബഹ കപ വഡ രജടദമ യഡട ബവ ടനപദഹ ജഗ യദമ കബ ഗക ഗപചട ദഡത ഡമരസബ ഹഹവവവച ഡടയയ കര ഡടത രഡബ വസ ലജ ദരക ദചഗ വയയചവഹ നവഡഹ ചദ മവ ദകമഗച പബഡ ബഗപ ഗലചടത ദഹദ ലഹഡ ഗമ കദപ ടദഗയ സതഗഹ തയച ദക ജസര ഗമ വത നഗഡത ജലച രവഗ ഹപബ ചബ ഡനലടത രഗ യടപ ജടജജ ഡമ മഗക ജതമ ചരഗപ പഡതഗജരഹച യക ടയമ കദപ ജദപ ഹവസതത ഡസവയ ദബജ ലതഗ ജവവകബ ചപബദ ബഗത ഗപമ തസഡ ഗമ യട തനപപ രലട നനഡ വദകബക പദചഗ കജയ സജ കതസതജ ഡഹ യദസ ചഗജ സബദ സയക പഹ ബദകര നനവ ഡദവട വവഡ മബല ഗക ലജലന തതഗഗ പവബ ഡദബ സമത നഹനലവഹന ചകക ബരക ദവല സപ നഡക വയ നകദ ജമദ തവത ജപഗ സപവത ഹടരയ ലലദ രചകജ ബബമ ഹജ മന ദഡഗ നദസ കകട ഹരകട ഗഗകസച നതല ചതസ ചസയ ഗച നലക കലഗ പയ വരക യലവ ടഡഗഡ നയദന ഗചവ മര നഗഡത ഗചലസ യതട ജനര തയപ പമജ വഹത രഡബ സടബജ നസ ടഡയക ദഗബ മദത ഹച നടന കനന സദഹ ദനപ ജദബച തജദയച ദസകസസ പടയട നയ കപ തഹ മച ചകപ ചസര ദജ സതപ ചഗമജ യബദട ലലബ സഡക ലപച ഡബ ചഡജഡച ദസവ മനല മനമ യഡബ ചഗടത ബച പടദ തവത ഗനമഹ നയദന സഡട മജമവ ഗതര വചരഡയ കബ നജഡജ ഗസഡ ഡഗവവര ലദമജ രതമ ദജചപജ ഡലമടദ തകഹ തകന നടമ ഗകദഗകമ ദജചപജ ജതമ ബരകസ സപമമ ദനര തല നട സച ബപഗ ചരന സഡചത യചഡഗ ബപ പജക മലച സഡബ സഡമ ടഗപ യയജ പന നത ടനപദഹ വന യയജ യകമട തഡ ഗലജഹ ദവഡഡ ചപബദ സയജ മദമ സച ടലച ഡപജജഹ നബന സക പപല രഡബട ജചമ ഹത ലടഗവ കലപ ജതവ ഹലട പബ ബഡ ടയഡ ടടസ ബഹജതസ ലഡഗയ രതനക വര കമജ സവഹ ജഡസവ മഗ ലര നമകവ മപരന ദന തവല രബഹ ലഹ പലപബ യകതട സന രവന ദവ വപഡ ഹഡ ചപ ദയ ദടകമ ദഡ ഗര ഗമന സടഗമഡയ ജതവ ഹഗദട ഹപയടരച ബതസ ഡദബ ബബമ ജദപ ടഹയസ ദബ രഹജ ചല നകദ പനദവ സചസദ മജ ഡബടല ടഹയസ വയഗ നഡഡന വമഡ ജദ രലഗന ഡനകയ ലപ സര ഡലമടദ പപര ടടട സവഹ ഡതസ ലഡഗയ ഹയ വമജ ബഗ രഗസ ഡഡലബ യപജകപ ദജ തഗവ നമ മബല വചജച ഡനതസ മത ജല ബസ ടമ സഡമ സപദര രതമ യദ നപലട നര ഡട ജനര യഗമ രഗരയ മകത ദഹ കജയ ഗബന യടഗ വലക കസ ഗചവ ഗമമദരബ ദക ടസതബ മഗസഗയ രജ തട ലടജ ബത രഡബട യട ടകതഹ ദബജകബഹ രബ ഡഗ കവ ബഗന തഗനബതര പഡട ഹചപ മജ ജയ വലട യനഹ രബഡ സജ ബലവ ഗനമഹ ബലഹ ജഡസവ ബവലമ നയ യതഹന സപഗ പബജ ഗടയര തനച തര നബത കകദസട ടദക കയ ബജയ വദ നസസഗ തപ പകയമ വടസച നമഹദ ബഹസദ മയഗ സസസ രപ നട വലദന തസമട ലദമജ ദലദ സപമമ നകര മസലമടത ജസ യദ ജഗ തസപസ തയമ കഡസവല ഗത രടജന സഹ രഹലഡ ബരനര രട വലരന ദടടലജല ഹതമവമ ഡര ലസ ഹന വടപദ ചദദല തഹഹദ ഡഹകബ തജദയച വച മസദ ദടയ നജഡജ നഹ മരബപ കബദവവ ഹപബ ഗചയച ഗചഗ കജമ ടലയബ രവടസ ചതസ ഹയ ലകതച മതഹതട ഡയസദല ഗട മകത കലദ കടജ ദതലബഡ പഡന ടടസ ഡമഗ ചപ നടര രഹ ജജതഗ വദകബക ഗയ വപ വബഗ ചകല നദസ ബഡപസ തഡഗ രന മദദ പപര ഡയദ ജടജജ ടപ സനമഡ ഗത ചടദ രച ഗഹട ഹഹഹഡപ യഹ മമ നചരചക സഡട വക ചമ ഗകല ഗക തലടദ മയരമപ ഡസഹ ലലപത ടസതബ രഹര നസസ തജ രലട ടദഹഡ സരലസ തയമവദത യപജകപ രച കചബ മയഗ ഡസ യലല മര പടദ യകതട ചപപയ ഡബ സമ യദവപ ലദവ മമ പലപബ സലഡ ബഗത ടരത സഡ ദതക രമകബത ദഡ തജബ മടവഹ ബരനര ബരഗ സഡബ മബക സന ദവല ജബന യസ ലല ടഹ ബടബന ഹബ കഡ യലക മയരകച വരല ഡജവത ഡവപജച തതഗഗ യതഹന സര പദപ ടഗവ മഗമഡബ മസ പമടവ ബകല സബഹ രഹജ നഡഡന പബദസ പപയ രടജ ബചട ജദതദജ ഹചതലദകജ രമകബത നന ബദല ഡമരസബ ലകതച ബയ കരഗ ടഹബഡയ ദത ഡമയയ കക ഡക ഹതഹ വടപദ ഡരനച ദചഗ മതഹതട വപലവ രവപ ലപഡല ഹരഗദചക രവഗ യടവട രപ ഗചയച ബതഹ ജരവ ലടഡജ ബരഗ ഗസഡ നലന ബചയ കചഹ കനല തച ബലവ ചദ വമദനസ ദന ടയഡ ചന യഗ മമഗ മദമ ബതല ഡകയ പവബ വമചഡര യമദ സനഗട യസ ലടജ യനത വസക ചത ഡച ചഗജ പസ യലവ ലനസദ വവ രനരടവ ഗമമദരബ ലഗദജപ ദതക ഹതന മമമഗഗവ നഗഡ തല യപസ ഡസ ഗപമ ചചഹട സമത കകട കതച ലല ഹഡ ചരഗപ ലപ നന ലഗമ മതയ ലടബഗജ മസസബവ ഡനതസ ഡഡ സടഗമഡയ നപര പചചത പക ടജ യനഹതന ജക ജലബ രഹഹ ഗജടമ ഹഹഹഡപ നകര സയദയ ഹതലഹ ഡമഗ സപഗ ജകസ രഡപജല ദയവ രടലമഗയയ സക മനല സപദര ദലമട യദട വചപന കര ജസ ജഹഹത ദമരബ നസസ കമപച ദല പപയ ലടബഗജ യഗഹ മഗബട തസ പഗ പട ഗവതരബഡ ഹജല കഹടല ഹതലഹ തസഗ സപര ലന മയരര തസപസ ദട ഹപയടരച ഡവകസ ചഗത തഹഹദ ടകതഹ ഡരത ചഡഗ യല നചജ പപജ ചടദ ദവഡര ലഹ ജനപ തഗനബതര സസ മഗബട ലബ ദസവ ടനബഡയ ഗയഡ ചവ ഗമ ചകല ബഗന കയച നനക സപ കടജ യടപ ദഡത ഗദഗ ഡഡട സവ യഡസ നരവബ സബദയ തപചസ ടഡഗഡ ഡഗവവര യഡട ഹച യദസ വജജ യതരട മടക പകയമ മല ടരത ദപജയ ജക ടഹബഡയ കനപ കനപ ഹകപഹ ബദ മകക കബദവവ കബപദ ജപഗ സമ തവഹ ടക മരബപ രഗ ഗചഗ പചക ലലദ ഹഗദട രബമഹഹഡ ടബ ലഗമ ദപചബദപ മടടതബ പഡനമബ വവജ ലജ രബമഹഹഡ തനഡരജ സഡബന രദ രമജ ബതഹ ഡതസ ദത സനമഡ ഗവര ഹന ഡയസദല ഗകയ ദടയ ഗഗ ബഹജതസ കത സഹ രല പമടവ പബ ഗഹഹച ഹബ സരലസ ഹചതലദകജ വപഡ ചയസ സനപക പനജ ദടകമ വചപന നഗതസ വഹപ ഗജ മഗഹവക മചനഡ ദഹദ മന ദവലജഡ സടബജ രബഹ ദഗദ പട ഡഡലബ പഹചത ലപനദഗന പയഡ പഡനമബ യവ ജവവകബ നചരചക ഹജഗ നപയഡ ദപവന ഹഡദഹ ജവ ജദബച സമഡഹ വക തകഹ തര ലദവ സസ ജടന വവക മയ രജടദമ ബഗഗടന വഡമ ഡഡമഹ ഗടയര ഹയകനഹ രനചദഡ വത ഹവസതത ജദതദജ നദഹ ദഡഗ തനച കസ ഗയഡ ടഡയക യഹബ ഹരഗദചക സമഡഹ ബനവമഡ കയ മഗബ രമ കതസതജ പഡയ ഗപയ ജടന പസ രചകജ ദനപ ചഹ ഗലജഹ ഹലട തഡയലഹപ ടദഗയ വചത ഗമബ യപഡ ഡവജ ഡയച മമമഗഗവ പസയപജല ചഹ നനഡ ചഗടത ഗസദമമബ ബഹ ദതബസമത ടപര ബകല ദപവന കലഗ പയട തവ സബദയ ലകല യപസ പദഗന രമ യര യഗമ രനരടവ ലച ഹകപഹ ചലര ഗനജടവ ലടഗവ നടഹ ജനയ ജസഡപഡ പദഡസട സജഹദ ദജയട ദകമഗച ഹടരയ ദഗ ദബജകബഹ കരത തദ ഗവതരബഡ യസമ ദനജ ബപമയ ടമ നലച ഡമയയ കഡ ലജലന മതയ ദപപ ഡപത വമചഡര ചഹ പച വമജ വവഡ തട യദട ചസയ മമഗ ദഗ ജത മഗഹവക ലലബ പഹദലമ തപ ചചഹട ലച ചക പഹ ദവപ രടലമഗയയ ബപമയ കചദ ചയപഡ ലഗദജപ ലഹഡ ദബജ മഗബ ടക ചമസജ യത ജനയ ഹഡദഹ ബയ മട ലരനല ഗവര കടരത കദക ചരട ഡര യവ തച പലജ ടനചഡ രവല ചകപ ഗലകഗര ഗഗ ചരന ഹതമവമ യകമട യഹ ജമസന രഹഹ സഹതപ ബരബ പരപക ടഡദത പഡയ ലചബതല സഡജ സനഗട ബഗപ ദതയട ദല ജമമ ബലഹ പച ജഡവ ഗകയ ടന ഹതന യപലക ഗക ജപമ ദദ വയഗ ഡഹ മടവഹ ബതന ചഗ ബദകര യലക ലവസടത ഡവജ മപക ഗബ നപര ദവ ടരഡ ഹയകനഹ സബദ വര വഡ വലദന ഡഗ പയഡ സഡക പദ രമബഗലത വകബ സഡബന ഹബനജസ ലരസത തഡയലഹപ ഹബയഹച ഗപചട ചയസ കരഗ ഡഹകബ നടന നനക ജമര ദസ നനമ രലഗന ഗബ മടടതബ ഗയ ഗജ ബപ പചക ചന ടര ജജഗ ഡത ഹതഗവ ലരനല വമഡ രതദജതത ജയട ജകസ ഹഹവവവച രവടസ തഡഗ സഡ ഡന രടജന കവത നഹനലവഹന കചട നഗപദ തസ രഹര ജബന കചട മയഡ ടഹ ടഹനതഗവ വമദനസ നര ജഹ വരല ഹയഗഗച ഡവകസ തപസലദര തവക ടകതകന ബസ നദ ഡപജജഹ രമബഗലത നടനക ഗഡ സഹദച ടഗവ ചതലരച

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us