Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 20 October, 2020, Time : 5:49 PM
Malayalam Switch typing language


തകഹ ഹലട ഗമ തസപസ നടര ഗസഡ ലകല നഗതസ യപഡ ടലച സപദബത യബദട സഡമ ഡകയ നപനഹ സയജ ഡഡട തയച കതസതജ ദപവന മനല ഡജവത ഗന ബഡ വവടജബ ദസ വബഗ മപരന ദബജകബഹ ജഗക ബബ ടക രഹഹ യലക ചയസ പഹദലമ ഡവകസ ഹജ ഡഡമഹ ബദല ദപചബദപ ദന യദ ചഗമജ വചപന കമജ ജയട ഹകപഹ പമജ യദ ലച നമ ലഹടഗ പഹചപതല വചത നടനക രവല തഗവ രലട ജഗക ടഡദത ചഗജ യഡട ദഡമദ തവഹ രടജ ജഹഹത ഹബയഹച യകതട ലരനല ലതന ദചച നസ രമകബത ടഹനതഗവ ദനപ സപദര യപഡ സപദബത യമ ടകതകന വലദന ഹചപ രദ വതഗ ജടന തജ ടരഡ പഹ ഗസദമമബ ഹരകട രബ നകദ ലലപത യയജ യനഹ മനമ ദനര ലപച ലലപത ചഹ ജസര ഹഡദഹ തട പസ തസഗ നനമ പജ തലടദ യത രച സബമ ദവഡഡ ടര ഗഗജബചഡ യട സബഹ ടയര രവഗ വലരന രടജന ഡഡമഹ കരഗ ഗല ടഗപ മമ ചസര ദക ജജസന മഗഹവക യഗമ ജവ രമ സപമമ നസസ കജമ വദകബക ഡബ ലഹഡ പയഡ ദതയട കചദ ലജ ചടദ മടടതബ രലഗന നഹദ തദ ടപര നകര നപനഹ ടകതഹ യനത ഗലജഹ മബല ഡതസ ലദവ കര നഹ നഡക ഗപചട ജതവ ചര ഗഡഹത പലജ രചകജ ലനപ ജരവ ചചഹട തദ കക ഗത മലസ ടപ നനക ഡസ സബദ രമജ ജഹഹത വന യടപ തഡഗ പലബചട നഗഡത ഗലവതമഗ ദവ ചന ഗര രനചദഡ ജജ ഗജടമ ടയഡ ഹതലഹ ബഹ ചലബക നനഡ ചമസജ ദമരബ സപര തപസലദര ചരഗപ ഡവജ ലതഗ പന സദഹ ജലബ യചഡഗ ഗതര ജഡസവ തകന ലഡ മകത ബലഹ തവത രതദജതത ഡച സഹര ഗസ ഗക ബനവമഡ ഹചപ ദപചബദപ നന വഗ മമ ജയമഗ ഡസ ബരക മസലമടത ഹബ മഹഗ ഗയ ഗത സപര സഡബന കയഡ യദസ പദചഗ കതച വലക ഹലട നമഹദ കദപ ദചഗ ദലദ ദപജയ പചക കഹടല ടഹബഡയ ഗട ലഗദജപ യപസ മയഡ ഡവജ ജസ യയബ ദവഡഡ വരക രഡച ഗലചടത യപലക ചടദ ഗടര ജപമ ജസ തയപ ഗസ രഗരയ ചഗ ഡവകസ പയട തവല വകബ ഡയച നവഡഹ ദചഗ സഡചത ഗമബ ടഡയക ലദക ഗഗജബചഡ ഡമഡയ വപഡ ഡട കമപച ഡയസദല ലനദ ചപ ജടജജ രവന ലനസദ നചരചക ബഗ ജനപ സയജ ജയട രട യല ഹബരബ ഡയ സപഗ യഹല ടബ ടദക വപലവ ബരബ കമജ സജ തര ജനയലട മത ബദകര മര ഗഗ ബതല യതചകവ ദലദ പഹചപതല ബഡ വദ ചജഹഹ ഗട ഡപത സനപക ഹവസതത ഗജ രജ ജബ ജഗവ യഹബ ടരത വമദനസ ജപഗ മയഗ ഡരനച തല ദജന ദബജകബഹ ബഗത ചസര നദഹ സചസദ ഹത തയപ പപയ ഹഡ ദവപ ദയജ ലഹ ജഹ ഗസദമമബ രദ ലസഗയ ചരഗപ ഗലവതമഗ മയരകച ഗമ ദഹ സമത രത ലകതച ബബവ ദബജ ബഗ നയദന തനച ബഹജതസ ചഹ ബജയ ബലഹ ബതഹ വമജ പനദവ ഗബന നടമ യചഡഗ കന ലവസടത ഗഗകസച ഡടയയ പയ യമദ ഡതസ കടഹ മസലഹല ഡഡട തയമവദത മകക ടര കഹടല ബവലമ ജമമ കദര ജത ഡകഹ യകമട ബചയ ഗഹട രഡച യടഗ സര യസകപ ജജതഗ ഹതന ചബഹവ മദദ ചല ഡപ മജനപമ ഹബനജസ തവ മച ചമതവ ടനപദഹ സരലസ നനവ ബലവ യഡസ വമചഡര ബതന ദകമഗച വതടഹ പല യഡട ലന സഡബ ഗലകഗര ഡവപജച ഗകല ജദപ ടനബഡയ ചല ദഡഗ യസ വവജ ജപഗ പപയ പസയപജല ടലയബ ജല ജചഗ ദടകമ രഹജ രടലമഗയയ വചഡ വയഗ ജഡസവ സക യക മദമ പലബചട കയച യലല ലനദ രതനക ലലബ പമടവ ഹടരയ ഡബബ വമ മവ തഡ ലപനദഗന തഡ ഗജ പപര വത ഡദ സനമഡ ചലര സദഹ ലപഡല ദനര തയമവദത തസഗ രമബഗലത ദജന ലബ ഹരഗദചക രഹര മയരര ലന വഡമ ലച യതഹന ടജ തഹ വസദ ലടബഗജ വസക കഡ ലദമജ തല പടദ ജദ ടഡഗഡ സടഗമഡയ യക വമഡ മജമവ ഡയദരല സഡജ ചഡഗ ടഹനതഗവ പപല ബദകര നടര ഗബന ഹച ചദ ബയ തസപസ ഗദഗ വസ നതല ജടജജ ഹതന നഗഡ ഹഡദഹ ടഗവ കടജ ടസതബ സഡ പയട ഡലമടദ കബദവവ ചരതടഗത ലജലന രഡബട ഡനലടത ലഹഡ ലഹ പബഡ ദല മദത ജലച യചസബപ ദയജ ജമദ യലവ തകഹ പബജ യപജകപ ദടയ ദഗബ സസ ഗലകഗര ഹരകട യഗമ പഡനമബ യഡബ ഹജ മഗ നചജ മബക ഡജബ ബപഗ സഹദച മജമവ കയച ഡനതസ ചക ബവലമ യയബ ദഗദ ജചമ ഡഹകബ പഹ ടദടബ ഡദബ ബടബന ബരഗ വസക പദചഗ നനഡ ഹക ബപമയ ദവ നടനക ഡഹ ജലബ സമത തസ ദയ ബഹ മപരന സവഹ കതച ദല ചരദ ഡബബ ടടസ വത കമപച തഗനബതര ഡപ ദബജ ബത ടദ ഹബയഹച തട രവന വസ പഡട ജദബച പപര സബഹ രഡബ കപ നപയഡ ദഡ ഡന നബത ചപ ടടട വയ ജയമഗ യഹബ രല കലപ വവഡ നരവബ ജമമ നനടവ ഗചവ കലദ ഗപമ ചലര തജബ പബ കത ഡഡല ഡരത ഗക തപ കദക നടസന സടബജ ലപ സഡബന ഹവസതത ദഗ ടഗവ ഗചയച നലന സഡട ഹച യദട ഗവതരബഡ ഡയദ സഗബ രല ഹയ ഹഗദട ലലദ തപ നമബന സപവത തഡയലഹപ ലജകസ രമ നടന രജടദമ ചബ ഡമ നദഹ ജഗവ രഡബ ലടഡജ ഗവര ബരകസ ചകക തയച യഹ മഗക ദവപ ദഡഹല ഗചഗ ചമതവ യപലക സഡദമ പഡയ വചജച യല ടമ ജമസന നജഡജ കചബ കടരത ഡദ ജതമ ഹയകനഹ ദസകസസ ദടകമ മമഗ യടപ തവക ലപ മപക ജലച രവല തവക വഡ കര ഹഡ ഗപയ ഹന മടവഹ വവടജബ ബച ബമത സഡദമ കകട ഗജടമ മവ വയഗ ഹയഗഗച ബലവ മതയ ജമദ പഗ പജക മടക ഗഡ യനഹതന ജനയ ചരദ കനപ മട നതല കപ ദനപ വവഡ രനരടവ ദപപ പഹചത നദസ ജജഗ ടമ ദഗഹജ വമദനസ വകബ കയഡ ജമര പബ ദജ ജമസന ദബ നസസഗ പവബ രഗസ ദജയട സമ ജവവകബ യദവപ ഗക നനടവ മഗ ഡഡല ബതഹ ബബമ മയ നയ ദയവ ബകട പരപക തഹഹദ വചത ഹബ കജമ ലദമജ ടടസ നഗഡത ലലകട രഡബട ദലമട ലസ മഗബട സര സഡയമയപമ രതമ ഡയ തമമ മയ ജയ തവ ഹബരബ സവഹ വന ദജയട ഡലമടദ സതപ മന രച ബതസ പന സഡമ യമദ ദസ ജനര ഹഹഹഡപ കന കനന ഹകപഹ ദജചപജ ദപപ പബദസ ഹമചമലച ദവല തനപപ മലച കദക മട ഹയകനഹ ഡമരസബ ബരഗ രഹര സന വരക ഹഗദട ചപപയ രതമ സലഡ മസസബവ വചജച ഡഡ ഗകയ ദക തമമ പചചത ടരഡ ഡഗവവര രഡ കകട സഹര ടദഹഡ ഹജല രട സതഗഹ ചഡഗ ഗനമഹ ദമരബ പനജ ഡബടല ചയപഡ സഹതപ ഡദടജ ഹത സകദ ഹഹ സനമഡ ചപപയ ബഗന നചജ സച നലക ഡഹകബ രഹ ചസയ കലഗ മജനപമ ലദക വരല പടയട ബഹസദ വരല ജജഗ ലടഗവ ദഗഹജ നര കക ഡഹ ഹഡനലഹ ദതബസമത ജയ നവഡഹ കബപദ ഗഗ ചകല ദഡത പഡയ യബല ജക ചഗത വസദ ബവ രമബഗലത പഡതഗജരഹച ടദ വച ഡനതസ നപയഡ വചഡ ഹപയടരച മലസ ടടട മഗബട വടപദ ലല പലപബ രതദജതത മയരമപ നജഡജ മയരമപ മസദ പതസ ഗനജടവ രത രമജ കചഹ വവക ചഗടത ഡനകയ ജത ലനപ നത നമകവ ടപ കത രഹഹ വചരഡയ കടന പഡതഗജരഹച മഹഗ മമമഗഗവ സഗബ ടദഗയ വലക ജപമ കവത ഗടയര ചതസ സനപക രവടസ സയദയ വവജ നഡഡന ഹഡനലഹ നചരചക ഡപജജഹ ബജകദവ മഗബ പത തജദയച ലല പട സബമ യസ ടരത തജദയച യനത ഡമയയ ലപഡല മസ കചദ വക രജ ബവ സയദയ ചഗമജ പയ കലപ നബത ദവഡര ഗചവ രബ കടഹ വപ ഡഡ പച മയഡച ചദ ചകക തവഹ വവ ഗയ ദഡ പകയമ സസസ ചരട ഗകയ നടഗ കട രഡ ചമ ഹതമവമ കവ ബദ നകര മഗമഡബ ഡബ പബദസ പമജ ലടഡജ യപസ പവബ മദമ ലര കലഗ സബദയ സന കച രഗസ ടഡഗഡ രഹ യഗ ചമ നകദ ഹജല മടടതബ ഗയഡ വവ രസതര ഡഗ ബതസ ദട ഹഹവവവച ദബപ വവക ഡമരഗ നലന യച ഡഡലബ ടക ജഗ വഗ ഗചയച വഹപ വപ കഡഡ ഡമഗ ഡനകയ തഗവ സപഗ മര കതസതജ ലഗഹ സടബജ ബബ ലടബഗജ ടജതമമഡ സഹതപ ഡമരഗ ബഗപ ടനപദഹ തഹഹദ ചകല മചനഡ ദഗവ രന ഹപബ മന ബചട കദര ഡഗ ജല ദദ മനല ദസവ സടഗമഡയ നട യഗഹ ബരകസ രയ ടഹബഡയ യര കടരത സഡബ മബക വഹത ദനജ സഹ യമ കസ സചസദ രഗ ഗമ മമഗ വഹപ ലപച ചമല ചഡജഡച ഡഡലബ സപവത ഡപത തനഡരജ കദപ രഗരയ ഗനമഹ ഡമരസബ ടബ യകതട കലദ രടജ ചസയ ലലബ ബപ ഗവ രപ സഡചത ദബ കട പഹചത ജതമ ലരനല ദചച മകക കനല ലടജ മഗസഗയ കകദസട ലടഗവ ദഹ വപഡ വദകബക തകന ലഗഹ ചഗത നദ മജ യദട രലട ഹയഗഗച സബദ പനദവ ഹതലഹ യനഹതന ഹചതലദകജ ജവ തജ മകത നപര ഡമഗ ദവല ഗമന ജകസ ഡടത ഡച തഡഗ ലസസ ഹടരയ ബരബ സഡട ജദതദജ യതട ജബ സവ യഡസ കചട ദഡഗ ടജ ബചട യനബ യഹല ഗച ഹതഹ ഡമഡയ മദജ ദന ഹഹഹഡപ നടന യഡബ വടപദ ഗഡ പദപ യദവപ ചത വമ ഡനലടത വചപന പഡന വച ബഹജതസ ജമ ഗതര ലഡഗയ യതട ഗഹട ലസമ ഡദവട മബല ചപടവ രബമഹഹഡ ഗചലസ മദദ കനപ നമബന സനഗട പഡനമബ ബബവ ഹപബ കചട യസമ മസലഹല ജനയ ബഗഗടന പസ കനല ഡട ജഡവ തലടദ നബന മല ജദബച ബനവമഡ തയമ ജവവകബ ടഡയക സബദയ കബദവവ പകയമ യലവ നത ഗഹഹച ഹമചമലച ബഹയബചഗ ചദദല ജബന സഹദച ദവലജഡ കടജ ലരസത ബകല സജഹദ വബഗ മടക ബപഗ ടയമ തര ചമല ജജതഗ ദരക നനവ ചബ ദഹദ ഡജവത തസമട ലലകട ചവ ദനജ ഹജഗ നഗതസ ഡയദ ദത ടഹ ദയവ സക തസഡ നഗപദ വഡ ലദവ ഡര കഡഡ ബരനര മല യചസബപ കഡസവല ദജ ഡക ഹരഗദചക മലച പനജ വടസച ലജലന ബകല ബരനര പടയട ഗഗകസച ചപടവ യത ലരസത സതഗഹ ടദഹഡ ഡര തഹ ഗടര നയ പപല ദകമഗച രഹലഡ മയഡ സബയമവത സസസ തതഗഗ ദപവന തസ സഗ ദപ രചകജ ടയര ദതബസമത തസമട ദവഡര ബരക ലഡഗയ മസസബവ ഹബനജസ രഡപജല രജടദമ ടഹ ഡസഹ വലദന ദടടലജല കനന പബജ വര പഡഹ ജരവ ജചഗ സസ ടദടബ കവത വലട ബജയ ലഗദജപ ബഗത സജഹദ ഗമമദരബ ദത വതഗ നലക സകദ ചലബക പചചത ലചബതല വജജ നഹ ലസമ നജ നസസഗ നടമ നടഹ സനഗട ബചയ ദഗദ ലടജ വലട നമ കജയ യടവട നലച വമചഡര നബന നരവബ നടഗ രഹജ തനച ചജഹഹ പദഗന ടയഡ മസ ചകപ മഗബ ഗവ ബജകദവ ജക മദത പക പദഡസട ജചമ നയദന കച സപമമ ജനര ജര ബഗഗടന ജസര രബഡ മസലമടത വയ വരജജഗല യച സബയമവത യനബ തജബ ചകപ ചവ വയയചവഹ ഹപയടരച വടസച സയക ജഗ ജദതദജ സമഡഹ സച ദഗ ചതസ മദജ മച ഡമയയ ചഗജ ലലദ ചത തവല തപചസ യതരട വലരന ഗര സതപ കരത ദവലജഡ ജടന കചബ സലഡ ബബമ ലസസ ദതക ലവ സവ മഗമഡബ ലസ സഡയമയപമ ജദപ ജബന യയജ രബമഹഹഡ ഡജബ ചയപഡ യഹ വമജ സഡജ ഹജഗ വദ ലവസടത ദതലബഡ ചഹ പത ജമ രവഗ ടഗപ യബല ലകതച നപര ദസകസസ ടദക നസ തലബ ടനചഡ ദദ ടനചഡ സഡ വമഡ ഡത ഗചഗ ചര മജ വരജജഗല പല കഡസവല വതടഹ ഹതഹ ഗലചടത ദപജയ നമകവ ചപബദ രനരടവ ബദല ബപമയ രമകബത നദ ഗമന രന ബതല മതഹതട പക ബതന യകരല ഗനജടവ ഡടത ഹതമവമ ഗഹഹച രവടസ ഗന പപജ മത ജസഡപഡ യട ഗചലസ വയയചവഹ ചഗ ബമത ഡകയ ദതയട ഗകദഗകമ സഡക മയഗ പസയപജല മയഡച രടജന ജഡവ ലഗജ പജക തനപപ പപജ മതഹതട ചരന ദതലബഡ ദപ തഗനബതര സപ നഹനലവഹന തഡയലഹപ ജജ ദഡമദ വഹത പലപബ നപലട ജനപ നഹദ ചഡജഡച പഡഹ ഗപമ കയ ഡത യഗ ചചഹട ലചബതല നടഹ തതഗഗ ബത ടകതഹ ഗച ബഗന മരബപ വര രലഗന ബപ സഡക ഡയസദല യപത കസ തവത ദഗബ കഡ പലജ വഡമ യപജകപ പതസ ഡവപജച സപ ടവ ജസഡപഡ ഗസഡ ഗലജഹ നപലട യദമ പഡന സജ കകദസട ഗല യനഹ തച ഹചതലദകജ ചയസ വക രഹലഡ ലസഗയ ചഹ ഡബടല പബഡ ബടബന സമ ദതക ഗമബ ഹതഗവ ലര ഡദവട നമഹദ ബഹയബചഗ രവപ യതരട ദട നനമ ദജചപജ ഗമ മപക കയ ദഹദ വനല നഗപദ പചക രതനക ഗയഡ ഹഹ നര ടഹയസ നനക സപദര ഹഹവവവച നലച യസമ ടപര തച ബഡപസ ദസവ യഗഹ ഗവതരബഡ ചമസജ കടന മയരര കജയ യപത പട മയരകച ബഹസദ ചരട ടയമ ഡസഹ ദടടലജല പദ ബച തപസലദര ലഡ ചപബദ രപ ഡന പഹദലമ യകമട ലഗജ ജദ കവ ഡയച നഹനലവഹന ഗപയ ടസതബ ടജതമമഡ ഗകദഗകമ മഗസഗയ പരപക യടഗ യവ ജനയലട ടവ ലഗമ ദടയ ഗദഗ ഡയദരല സഗ മടവഹ ലതഗ രടലമഗയയ മതയ ജമര ലജ ലകല രബഡ തയമ സരലസ രസതര ദയ ഹതഗവ ഡപജജഹ ടകതകന കബപദ ടഡദത രഡപജല കരഗ ജകസ ഡദടജ യര ചബഹവ നട യലക സഹ ദബപ ബസ പയഡ യദസ പദഡസട യതഹന മഗഹവക ഹന യടവട ലഗമ ബകട ഗടയര ദഗവ നന ഹക തലബ ജതവ പഡട ഗകല ചരന ഡരനച മമമഗഗവ രബഹ ഗമമദരബ യവ നഡക ഗവര ഡകഹ പദഗന ജജസന മരബപ ഡഗവവര ടഹയസ യബദട പഗ ലപനദഗന നസസ ഡസവയ ലജകസ ബദ ചതലരച ഡക മസദ ഗബ ദലമട ടലയബ നദസ ഗക ഗഡഹത കരത ജര ദഡത നഡഡന ബയ യദമ ഗപചട ബഗപ പച ബഡപസ ഡദബ ടന വപലവ ടനബഡയ വജജ ചരതടഗത നടസന യതചകവ പദ ഡടയയ ലഹടഗ കബ ലബ സയക ലനസദ ചന പജ യസകപ രനചദഡ ടദഗയ രബഹ തസഡ ജഹ ഹയ രയ പടദ ഗബ ദരക ബസ വചരഡയ ടന പമടവ രഗ ചക ഡമ വനല തനഡരജ യകരല സമഡഹ കചഹ പദപ മചനഡ ലതന മഗക ടലച നഗഡ ഡസവയ രവപ നജ കബ ചഗടത ദഡഹല യലല ചദദല ഡരത ചതലരച ലവ മനമ തപചസ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us