Malayalam Typing Speed Test...
Monday, 19 April, 2021, Time : 12:25 PM
Eng to Hindi
Eng to Marathi
Eng to Punjabi
Eng to Bengali
Eng to Gujarati
Eng to Tamil
Eng to Kannada
Eng to Telugu
Eng to Malayalam
Eng to Oriya
Eng to Nepali
Eng to Urdu
Eng to Arabic
Eng to Amharic
Eng to Greek
Eng to Persian
Eng to Russian
Eng to Sanskrit
Eng to Sinhalese
Eng to Serbian
Eng to Tigrinya
Malayalam Switch typing language


ഹബ ഹയകനഹ ചഗജ മതയ ചബ പട ടഡയക പദപ ബജയ കജയ സഡദമ ലകതച കചബ ബഹജതസ വപ ജമര ജപഗ കയഡ ബജകദവ ഡമരസബ ദഡഹല ജമദ രഹര ദസവ ടരത നഹ വമചഡര പഡയ പയ ഹന ജസഡപഡ ഗഹട നനടവ ഹഹവവവച മപരന തപസലദര നമബന ഡയദ തജദയച നടനക ഹബനജസ ജമ തട ചലര കച ഗതര ഡനകയ കരത തജദയച യബദട പദഗന ഹചതലദകജ രടജ ദടടലജല കകദസട കചഹ ടദഗയ തസഗ ടനപദഹ നദസ ഡയച വമജ മലച ബരനര യമദ യതഹന ദല മസലമടത പക ചഹ ഗഗജബചഡ ജനര ലല ജവ ഹതലഹ നഹനലവഹന ബസ ദവല വജജ ഡവജ ചദ രത സഹ ഡദവട ദതയട ബമത നത പരപക ജജ തവക ബബ രച നസസഗ വഡ ദവപ മത വസ വഡ കലദ സര നടഹ സനമഡ സയദയ കടരത തഹ ബദ ദടടലജല യമദ നടഹ ദനപ തല ടകതകന രഡപജല സപര ജവവകബ സനപക ജല നര ഡടയയ സവഹ സദഹ യഡബ ലസമ സപദബത ഡദടജ ഹവസതത തസഗ രജ രഗ യഡട ലഡഗയ നടനക മദമ യദ ദപചബദപ ടജതമമഡ ചഗജ സഹതപ ഡകഹ നപയഡ ദവഡര കദക യലക ഡമഡയ നനമ യനബ രബമഹഹഡ കബദവവ ദടയ ബലവ കയ ദനര കബ ഡദബ ബരബ തവല ദഗ യടപ നലക ഡയദരല ബബവ ദദ രഹ ഹടരയ ലഗഹ ഡവകസ ചന ലഹ ദഗവ ടകതഹ ഹകപഹ ഡകയ സബദ മതഹതട ബയ പയ ബസ മസസബവ കബപദ ജഗ ദചച ലനസദ ഗഹഹച ദടകമ ടദടബ നലച ചഗത വബഗ സഡ പടയട ഗക ലതഗ ജരവ സവ ലരസത ദകമഗച മചനഡ വവടജബ ഗസ സലഡ ലപനദഗന ടവ സജ ലനപ നന ഹജഗ കഡഡ ബഗഗടന വഗ ജഡവ ദവ ദയവ ഡബടല ദഹദ ഡസ ഡദടജ ഹബയഹച ജദബച ലപഡല ടദഹഡ ചര യനബ മജമവ വനല ദഗഹജ നഗപദ ടഹയസ ജതമ ചത വലട ലപ മസദ സനഗട മനല ബഗ നനക വവഡ ചസര ദതബസമത കനന യസ സപവത ജബ ടമ ഹവസതത ലദക ഹഹവവവച സരലസ ലടബഗജ ഗസഡ യഗമ രടജന നജ ലടഗവ ലപച ഗക ഡയച യചഡഗ ചഗമജ ലതന പകയമ കലപ ടദക മയഡ തയമവദത വരജജഗല സബയമവത ചയസ ജനപ കവ മടടതബ രയ ഡര രഗസ ഗവ ചകക ദതക രഡബ സരലസ ടവ നബത ഹലട ഹതഹ രമബഗലത മയരമപ ദസ ബത ഗകയ മദജ ചപബദ വക വന മസസബവ ഗസഡ യയബ സഗ ബച രഡച ബഗന കലഗ ഡമരസബ ലടഡജ യഗഹ ഗയഡ ഡജവത രതദജതത തര ജക ജദപ ഹഹ കചഹ ഡന ബദല തനഡരജ യഗഹ ദഡ യപഡ കനപ മഗ മനമ യദസ ലലകട ബപമയ രവടസ സച സന സഡചത പസയപജല മഗമഡബ ടപ ഗദഗ യചസബപ ഗജ ദലമട പകയമ നഗഡത നഗഡ ടഹ ഗലജഹ യദട ചയപഡ ടസതബ ദഗവ ദജ മപക നസസ ദഡഹല ലടജ പമജ ഡയദ ഗചയച ജമമ തമമ ജകസ മദത രമബഗലത ജചഗ ചബ പല യകമട വഹപ പയഡ നസ രബഹ യഹല പവബ യസകപ ഹത ടരത ഡഹ വലരന ബബമ ഹരഗദചക ഡക ജദ മഗസഗയ ലഹടഗ നരവബ ഹടരയ വചരഡയ കക ടജതമമഡ ദഗ പബ ജപഗ ടയമ ലബ മല ഗനമഹ മലസ ലജകസ മജനപമ ചഗടത ബരക ലഗമ ലലബ കന യബല ഹജല സഡബന ദബപ പഡയ ദതലബഡ ടഗപ വതടഹ ഹയഗഗച ദദ നടസന ഗനമഹ ബരക ഗര ലടഡജ ഗദഗ സപ ഹതമവമ ഗപചട ലരനല ലലബ വലദന ചസര ജപമ മച ഡഗവവര കടജ ചചഹട ജബ നകദ ടകതഹ ലചബതല ചമല ഹചപ വഡമ കഹടല വദകബക യഡബ ദബജ ലഡ പയട ചഡഗ ചതസ കയ ഹഹഹഡപ ഡലമടദ ഗടര ഡലമടദ യട ദഡഗ ചരഗപ നപയഡ നയ ടക ചരദ പദ നസ തജ ദപ സഗബ മഗഹവക യനത നസസഗ യചഡഗ കതച ജയട കജമ ലച ഡയസദല മദത കമജ ചല സയജ പജ പഡതഗജരഹച സഡക ദപജയ രസതര ചഡജഡച നടമ ഹചതലദകജ കദപ നത ഗഗകസച ഡയസദല ബചയ ലജലന തവല നടര നഹ ചരഗപ ടയര ചക ബഡ ജഡവ ടഹ നഡക യസമ കയഡ യടഗ പനജ വപലവ യഗമ പജക ദടകമ ഹഗദട ഡടത പയഡ ടഹബഡയ രലഗന വലരന നഡഡന രഹജ ഹക തവ ചതലരച പല ഹഡ രഡ ദട ഹത രദ വസദ സബദയ വത ഹതഹ ദചഗ ലസസ ദലമട തജബ ബഹസദ രഗ നയ ജടന നയദന ബനവമഡ മസലഹല തസ ചപബദ പപയ തല നചരചക ദഡത ടരഡ വഹത തലടദ രടജന തലബ കടരത ഹയകനഹ തലബ ഗഗകസച കനല ലലപത മയഡ ബലവ ടദഗയ പദഡസട യച നവഡഹ ഡരനച തനപപ ലപനദഗന ദയ പഡനമബ ദവ ഗഹഹച സബദ മരബപ മഗബ ജലച ഗല കനന ഗമമദരബ യടഗ ഹകപഹ കചദ യഹ തവഹ ഹഹ ചയപഡ യതചകവ ചകല ഡപ നവഡഹ ടടസ ലജകസ ഗഗ യദവപ ഗസദമമബ സജഹദ ഹപബ സമത ബദ യനഹ കടജ കഡ ടനപദഹ ദഡഗ ഗപചട ചഗമജ മവ ദഗബ ഗജടമ ജദതദജ ജഗ വഹത പചചത കഡസവല ഡച മമഗ ലകല ജഗക രതദജതത രഗസ തഡയലഹപ ഡത ടപര ഹഡദഹ ഗട ദന യമ പചക തയമവദത ജചഗ ചജഹഹ യനഹതന ദനജ ബവ സലഡ ലഗദജപ നജ ടദ രട യലല മയഡച ഡഡലബ വചജച ബതന ദവല വചപന ഗഗജബചഡ തതഗഗ ഗസദമമബ ഡമഗ ഗമബ നദസ ചഡഗ ചരട യത ഡമരഗ ലതന ഹജ ഗചവ രനരടവ വചത വവഡ രഡബ നപനഹ വഹപ പലജ ടന നടസന ഡനതസ ഹതമവമ രഡബട നട ഡമയയ ഗപയ സഗബ മസലമടത ചദദല ഡസവയ മബല പദഡസട രഹലഡ ഹച പപര ഡയ ചഗടത ജല ചമതവ പപജ യദവപ ബഗപ നഗപദ കടഹ ബരഗ ഡബ രന നനവ ബഗ നമഹദ നന കകട ചഡജഡച പഡഹ തജ സപവത മര പക ടഹനതഗവ ഡന പനദവ ഗഡ ഡഡട സവ ഡമ കദക ഡബടല ബവലമ വചരഡയ മബക തഡ കലദ സതഗഹ ടഗപ വസദ നലച മകക മതഹതട ലച കബ നഹനലവഹന ഹതന ഡമ തസപസ കത ദയജ ഗപമ കതച വപഡ പബദസ യയജ പസ യച ദക യനഹതന പദചഗ ദജയട ചമസജ ബപമയ വവ നപനഹ ചഹ ടഡഗഡ തനച സച ഡനലടത ഗവര ജടന സസസ ചലര യപലക മപക തദ രതമ രവടസ ടദടബ ജവവകബ സബദയ സടബജ ഗച സബഹ മഗക ഡക ദലദ ദനര ബച ഡകഹ കദര ബലഹ മഗബട ഹതലഹ കചട യദസ രമജ ചകപ ദഗഹജ ഗടര ദമരബ ഡമഗ ചഗ ബവ കലഗ രമകബത ദതലബഡ മജമവ ബതഹ ഡപത ജജസന ദബ ജനയലട ബഹയബചഗ ചര മനമ ലസഗയ ചതലരച ദമരബ ഗവതരബഡ ഹച വതഗ രനചദഡ യഹബ തസപസ ബപ നമകവ ഗചവ രഡ നഡഡന പദചഗ ലലദ വടപദ ചചഹട ഡട ഡദ ഗകദഗകമ പബജ രത ബഹസദ മയരര കക മതയ ഡഹ യല സഡക ടകതകന മഗമഡബ ജടജജ യഗ മത ഗലകഗര നഡക പബ ടടസ കവത നപലട യചസബപ നചജ ദഡത ജസര ചരന കമപച രടലമഗയയ ഡദ ജലച രജടദമ മലസ പദപ വലക ദജന ലഹ പഹദലമ സപര വമജ ചടദ ഗലവതമഗ മഗബട രഹജ കതസതജ ഹരകട പജക രഹര പഹ ബജയ കചബ നടന വയഗ ഡജബ സപഗ ഹബനജസ നഗഡത ഗയ പച ഡരനച പചചത ബദകര സന നദഹ മയഡച യക ഡവപജച മദദ ജചമ ലലപത ലകതച തമമ ബരകസ വലക കതസതജ ബതസ ഗനജടവ ജഹഹത സകദ രവഗ ഗനജടവ ലഹടഗ ദരക ജദതദജ ഗചഗ ടനബഡയ ബമത ഗസ ബദകര പട ഹജല ജനപ കബദവവ ദഗദ ചപടവ കചട പന വയ ഡഡ ഹബരബ സഡമ ജഗക ഗയ ഗവ യപജകപ സടഗമഡയ ചമതവ വരജജഗല രഹ യയബ ഡസ ദപചബദപ ടയഡ മയഗ വചഡ ചവ രല സപ കഹടല സസ ഗഹട നബത വലദന ലജ ടജ ജതമ ചഹ വദ ലനദ നടന വരക വദകബക സബയമവത ഡപ ചയസ പലപബ സനപക ചക ഗര ദതബസമത ലടജ ഗകയ യപലക മലച ബതന യകമട വച യഹല വര ദട പലജ നടഗ ജകസ ദയ ദഹ ലചബതല ഡഹകബ സഡബ ലര ദപവന പഹചത വപഡ ഡഹകബ ഗന ചഗ പത ലനദ ടദ കപ സപദര ഗകല ദനജ ഡഡമഹ യലല ബബവ ഡമഡയ ചമ ജയമഗ യഗ കത യതചകവ കട സഡ നനക ഹഹഹഡപ ഗമ ബജകദവ ചവ മജ ലദവ രവപ ടലച ലദമജ ഗതര രമകബത തഹഹദ ഡഡല ദവഡര നപര പഡനമബ യഹ ബഡപസ മഗ വരല ദല ഡയദരല ചമ ചകപ ഗഗ ഗഡഹത ഗമ പപല ഗലചടത ടയമ പപജ ലപ ദജചപജ നമഹദ വമദനസ ഹപയടരച ഡവകസ സഡയമയപമ ദക രഹഹ യകരല മമ യസകപ രതനക ചടദ ലടബഗജ പസ യടപ ലസമ വസ ഹപയടരച ചജഹഹ യര ജനര ബടബന കചദ ഹപബ ലന സഡജ സമഡഹ പടയട ദഡമദ രബഹ ഗവതരബഡ സതപ തച യസ ഡകയ ടര ചന കനല രനരടവ മമ പഡന യദട ജമമ സതഗഹ കയച യവ തയച മവ ലപച പനദവ ഡഡ ദതക മപരന വയയചവഹ ഗച തട പത തഗനബതര യമ തകഹ ലദമജ ചഹ ടലയബ പഹ ഗചഗ നപര വമ വസക രമജ മയ ഡടത ഹജഗ ഗടയര വസക ഗത വതഗ ദയവ ബരബ നനഡ പമജ ഡജബ രവന ദബജകബഹ ഗലജഹ രബ ഗബ ചരതടഗത മഗബ ബപഗ നകര പഗ യപസ പപയ മകക വയ മടക വബഗ രബ ദയജ മടവഹ പലപബ മല വപ സഡചത കകദസട ലര ലഗമ സമത വചജച തവ ഗമന ഗബന ടഗവ പചക രടലമഗയയ പടദ ബഗത ജനയ ജമസന ബഹ ഡജവത ബഗന ചല ലസഗയ മസ രപ ചഗത ബഡപസ വവജ ലലകട ചത നടഗ ജയട തസമട ലദവ യബല ദബ നപലട മര ഗക ഹമചമലച തകന ജതവ ജസര ചകക തഹഹദ സഹര ജസ രവന ഗചയച ജത ജമര കപ മദജ ബയ ഗബന ജയമഗ ടയര ഹതന ദവലജഡ സഡട ഗട ഗമ തഡ കരഗ ഡബ തഹ യതഹന തപചസ ദജചപജ ജനയ സചസദ യപസ വകബ തര ജജഗ ജജഗ പഗ വച സതപ ബത നദ ഗലവതമഗ യബദട ഡബബ തയച യതരട ഗന കബപദ ടപര പബഡ കമജ ജപമ വന രലട സയക ദകമഗച സമ ടഹനതഗവ പപല നബന ദസകസസ തനഡരജ ഹബരബ നമകവ പടദ വമചഡര ദരക ജജ രമ തയമ ഡഡമഹ ബകട വടസച തകഹ സകദ ജടജജ വമദനസ ജമസന സസസ ഡഡലബ പച വഗ ലദക ജബന ഹഡനലഹ മഗഹവക ജഹഹത മബല ജഡസവ ബഹ രജ സഡയമയപമ യകരല ജയ ദവപ ദഗബ ഗഡഹത മസലഹല ചരന യദമ ഹജ മടടതബ ബവലമ ഗബ ദപപ ടമ ഹചപ ജത യലവ സപഗ നഗതസ രന തഡഗ ഹയഗഗച ദവഡഡ ദഹ പഡട രവപ കരത നര ചലബക ചപ കകട തവത ലലദ ഹലട തവത ലകല ബകല ഡതസ പതസ ചപപയ ലഹഡ ജദബച നനവ മയ സബമ വര ബബ മദമ ടഹയസ സഡജ ലതഗ കവത ദപ സവഹ ജഗവ തയമ തയപ മമമഗഗവ വതടഹ ദജന സഡട നഹദ മഹഗ ഡഗവവര ഡരത പനജ നചജ നനടവ വവജ വഡമ മസ പഡന സബഹ ചരട വനല ഹഡനലഹ യനത രദ ലജലന ജഹ തഡഗ വരക തഡയലഹപ ദപപ വയയചവഹ നനഡ ഡവജ ടഹബഡയ തലടദ രച രടജ രചകജ നമ കഡ നജഡജ ബരനര പജ വമ രപ ജലബ ചകല രതമ ഗവര ഡനകയ നമ ചബഹവ തയപ ഡഡല ടന പസയപജല സര ദനപ കജമ രജടദമ കഡസവല രലട ബപ സയജ യപജകപ സബമ നയദന ലസസ സദഹ രനചദഡ യക സഹദച ലല നലക കടന സഹര പമടവ തസഡ ടജ യഡസ ഗപമ ഗകദഗകമ മസദ സഡദമ ദഗദ ജഹ ദപജയ ടഡഗഡ കദപ മരബപ ജമ സമ പബജ യലവ കനപ രസതര നലന നഹദ ബഗഗടന ഗമബ തഗവ നചരചക മച പവബ വക ബഹയബചഗ യലക രതനക ഗപയ കടന വമഡ പദ മടവഹ വചഡ വകബ ഗഡ തപചസ മയരകച നമബന ചമല രവല നനമ ഗല സപദബത ലവസടത ഗത ജര ദന ഗയഡ കസ കസ ഹഡ ചപ ദതയട പഹദലമ കവ തപ വജജ കയച യദമ ചരതടഗത ചതസ ഡദബ ടനചഡ ഡട ബനവമഡ പന ലനസദ ടക യതട യകതട ബഡ യര വപലവ ടഡയക ജദ ലഗഹ തകന മഗക യപഡ ടദഹഡ പബദസ മമമഗഗവ സനഗട വലട ബദല സഡബ ദസകസസ ദപവന ദചഗ ഹന മഹഗ പരപക ദവഡഡ വത ചപപയ ഡനലടത ഡടയയ ഡപത നടമ യഡസ സജ ഡസവയ ഡബബ ബചയ വരല ഡതസ പഡതഗജരഹച തദ പലബചട സപമമ രട യടവട കലപ യയജ ബതഹ ബബമ തവഹ തപ മമഗ ഡവപജച ബചട ലസ ചബഹവ ലവ ടബ രവല ലജ ജക ലന പദഗന യഡട രഗരയ പഹചപതല ടലയബ ഡനതസ ടടട ലരസത ഡപജജഹ പഹചത ദലദ ടരഡ ബഗപ വദ രയ രബഡ പമടവ ടടട യത ലഗജ ടഗവ ബകല ഡഡട സജഹദ നരവബ പലബചട സപമമ ഗമമദരബ യസമ രഡച ലഗജ ബചട സചസദ ഡസഹ സഹതപ ഗക വടസച രഹഹ ലടഗവ ദബജ മനല രബമഹഹഡ ചസയ പഹചപതല സമഡഹ വവടജബ ജയ നദഹ ബടബന കടഹ കദര പഡഹ ബപഗ ഹബയഹച കമപച മദദ കരഗ ലനപ തച ജജസന യനഹ ഗകല ജതവ ഡഗ നടര വചപന യകതട ഹരകട രചകജ നതല ദജ സസ യതട മകത ബതല ജജതഗ ദഡ നകര ചമസജ വടപദ ജമദ രഡബട നട ടനബഡയ ചദ മയരര ലഹഡ മയഗ രമ ജജതഗ ബതസ ബഹജതസ സടഗമഡയ പയട ബഗത നകദ തഗനബതര തസമട ഹബ ജലബ ടദക രവഗ തഗവ മയരമപ ലസ ഗലചടത വചത മന നദ ദസവ മകത വവക ഡഗ ഡയ ദഡമദ ജഡസവ നതല ലരനല ഗമന വവക പപര ഹഗദട യടവട ഗടയര ദടയ ഗചലസ ഡച രഹലഡ കര ഗമ ടയഡ സക തവക ഡസഹ ഡപജജഹ രഗരയ ടലച കന ടര ബരകസ സഡബന ദജയട ഗലകഗര തനച സക നഗഡ ദത ലവസടത നബന മജ ലഡ യഹബ മചനഡ ജരവ മജനപമ മയരകച ജബന ദബപ ഡദവട ഹയ ഹരഗദചക ജദപ നഗതസ യപത സനമഡ സപദര ബരഗ ടബ ഡത യവ ചലബക വയഗ ദഹദ സയദയ രഡപജല തസഡ യദ തജബ സഗ ബതല യട ചസയ തപസലദര ലബ ദബജകബഹ കട ദത ഡര ജവ സഡമ ദചച നജഡജ യല ടഡദത സയക നലന ഹക ഗചലസ ചദദല തനപപ സഹ ജചമ സടബജ ഹയ മട ജര ടഡദത കഡഡ ജനയലട തതഗഗ ഹഡദഹ ഗജ പബഡ ഡമയയ മഗസഗയ ഡമരഗ നസസ ചപടവ ടനചഡ ദസ ജസ ചരദ ഹമചമലച ലവ കച കജയ യപത സഹദച ലപഡല ബലഹ മടക പഡട ഹതഗവ മട ബകട മന വമഡ ലഡഗയ രബഡ ഹതഗവ വവ രല ജസഡപഡ ദവലജഡ ടപ ഡരത യതരട പതസ ടസതബ ലഗദജപ മബക ജഗവ ഗജടമ കര രലഗന തസ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us