Malayalam Typing Speed Test...
Saturday, 29 January, 2022, Time : 1:47 PM


ലപ ഡട വരജജഗല ലവസടത നപനഹ ടരഡ ചയസ ദവ ടദ ഗത നവഡഹ ഗക ദപപ ലനപ ബരക ഡബ ഗപമ മയഡ ടജ യര ലസ ചവ ബദകര ദജയട ഡജബ സനമഡ ഹവസതത ദസവ പബ ഗനമഹ ഗമന നദഹ ചപബദ മദമ പഡഹ സസ പഹചപതല ടക ബച കത രടജ വചഡ ഗമമദരബ തസപസ ജഡസവ യദവപ ദഗവ സഡക നപര ബസ കടജ നമകവ രവപ ലരനല പമജ ദജയട വവഡ ദല യപഡ ബയ ഗചലസ സഡയമയപമ ഡപജജഹ കന ഡഡലബ ചരദ നടഗ ഡജവത ദടടലജല യകതട ഡമ രജ ഡവജ ദഗവ ഗവതരബഡ സജ തഡഗ ടഡദത ബഗപ മടടതബ ദക ജദപ ചയപഡ ചലര കവ പജക മഗബട ബഗത ഗമ ലലബ ദപവന രഡബ പഹദലമ നനക ഗസ ഗടര കകട മനല തയമവദത ജലച പഗ ബഗപ കന ദസ കതച ഗനജടവ പലപബ വസക മച ഗനജടവ ചദദല കചഹ ദദ സയക യപലക ബഹയബചഗ മസലഹല ദനപ ഗര വവടജബ ബടബന തഗനബതര ഗസദമമബ സബമ യദ യതട ടജതമമഡ യദട ടവ ദവപ രനചദഡ മജനപമ ബതല തയമ പസയപജല പകയമ മയരമപ ഗമന വഡ ദപപ ലനസദ യതഹന ഗകദഗകമ ടകതഹ കമപച നദസ യനഹ ടക യഹ നകര ബബവ പഡനമബ രനരടവ തഗനബതര പട ഗബന ദതലബഡ യചഡഗ സപദബത രച മദദ പദഗന യതഹന സബയമവത സക ടനബഡയ ഗഗകസച ഡതസ ദപചബദപ രടജന നരവബ ബരബ വമ പഡതഗജരഹച യച ലസമ ജനയലട വസ ഹന ബലഹ വരക സബദ ചഹ ജനര വരജജഗല ഡയസദല ദല ടഡഗഡ ഡഹകബ ജഹ നലക പപജ പത രഹജ ദസ കജയ ലതന കസ ബതന മരബപ തഹ മഗക ബതസ യഡസ കദപ വന മകത ചത സബഹ രഡപജല ഗവ തലടദ ഹച ജഗ ചപബദ വമചഡര ജദബച വരക ദടകമ മയഡച ടഹ യല ചരന ഗഹഹച ഗജ രബമഹഹഡ മലസ ചലബക നനടവ പയ ഗജ മദദ തതഗഗ ബവലമ ലദക നസസഗ തദ ദസകസസ ടലയബ ഡദബ ടടട തച ഹരഗദചക പടദ ചചഹട ദസവ വവ ടഹയസ നഹ ഗവര മതഹതട ലകല യഗ രബഹ നനഡ സഗബ വപ തജബ ടപര ജഹ പബദസ സബയമവത ചഹ കടരത ബവലമ ടദ യക പടയട യസകപ ബഡ ടഹബഡയ കച യപസ യലവ ജയട ഗവര വപഡ ജലബ മപക വമ ചര സമഡഹ ടനചഡ ജദപ മന യബദട രഡബട ഹരഗദചക പഗ കര കതസതജ വക ഡവപജച വലദന ബരനര തനഡരജ പസയപജല മവ സച വസക സഡട പദ മടക ജലബ ഗലചടത ഡദടജ ദരക മയരര ഹജ ഗക തജ പഡട തച ദജ കദര ലലദ ജജസന പലജ ബരനര വലക തനപപ തകന യടപ മഹഗ ചഗ മസലഹല സപര ഹകപഹ ടകതകന രവന ടഗപ ടലച ജചഗ ഗയഡ ജര ഹബനജസ ദയജ വദ ദകമഗച രതമ വകബ മഗസഗയ പദപ സയക രലട കലദ ഹയഗഗച ദവഡര രഡ ജജഗ പഹചപതല തസഗ പഡയ ബത സതഗഹ സനഗട പക ജതവ ടപര പമജ ലര പചക പജക ലജലന ടയര ജനപ ലസഗയ ജജതഗ ചതലരച മദജ സഡചത ഹബ കഡസവല വനല കകദസട യയജ പവബ നലന ദദ നഹനലവഹന യട മര ഡലമടദ ജജ ഗകല ടയഡ ഗചലസ ടദഗയ യഗഹ ഡപ ടജതമമഡ മലച യവ ദജന രചകജ ലപ സഗബ കരത ഡത വച ടമ ഡമഗ കവത നഗതസ കടന കരത വവക ഡഡല പചചത രദ മബക രട ചകപ വരല ടദടബ വജജ ലടജ ഹജല രഡബട ജകസ ലഡ തവത കചട ഡവകസ രഹര ഗന ഡമരസബ ലസഗയ രലഗന ഹയകനഹ ഹചതലദകജ സടഗമഡയ ജക രവടസ ബഗന ജചമ സര പനദവ മതഹതട രതനക ഡത ഡഡ മമമഗഗവ ഗചയച ജമമ രമ ജബ ദവ ബകല രയ പഡട ചതലരച ചബഹവ യലല സരലസ സപമമ നജ കചബ തപചസ കരഗ തനപപ ഹടരയ ഡന ഡക ഗജടമ രബ കവ യട ഡഡട ബതസ ജമസന രമബഗലത സമത മയ ലപഡല മയരമപ മജ നസസ വമദനസ ദനര വന വപലവ ജടന ഡമരഗ മചനഡ ചപടവ ഡജബ വതഗ രപ രബ ബപ യകരല കലപ ഡസവയ ബഡപസ തമമ മസലമടത വര യപഡ ചഡഗ സപവത കകട മട ഹഡ ദഡത ടയമ കമജ വതഗ ഗകല കബപദ ജമര ബപമയ ദഗഹജ ചടദ ലലപത ഡഡമഹ മഗബട ജജതഗ ഡഡട ജബന ഹഹവവവച രഹലഡ രഡ ദലമട രദ കയഡ നഗഡത ജദബച മസലമടത വചജച സപദര കനല യചഡഗ ജയമഗ നപര കഡഡ ബഹയബചഗ ചമല ഹപബ ലല ഹകപഹ ഡവകസ പല ഹഗദട ജജഗ ജര നദഹ കകദസട മതയ ലജകസ വഗ ചമ വവക ദബജ സബദയ ദരക നടഹ പയ ലലബ ബചയ ചദ ചഗടത ഹഡദഹ ചബ ലജ വവജ രഹഹ രന ഗഗ പപല ദഡമദ തദ ഡപത ലടഗവ മയഗ ഗടയര പഡയ ഗട ബതഹ തയപ യനബ ഗബ മചനഡ ലന മഹഗ നഗപദ രഡബ വദകബക മബല നവഡഹ മജനപമ കനന വതടഹ ഹതന ഹപയടരച ഡവജ ഡമരഗ ഗജടമ ലഡ മര യല ഡയസദല മയരകച യനഹതന ജയ വമജ ചക ജഗ ഹബരബ ഹഡ ടഡദത ഗവതരബഡ ലടബഗജ ചജഹഹ പബദസ സഡ വചത ടബ ചഡജഡച ലടഡജ സചസദ പലബചട ഡഡലബ മസ നട ദടകമ ഡയദ തസമട കചബ വത നലന യതട കബ ലനദ പദഗന വദകബക ലഗമ ജവ ഹഡദഹ ലഗദജപ നനവ ഡനതസ രജടദമ ടരഡ യഡട സഡബ നടസന നപലട നടമ മയരര ഗമബ ഹപയടരച ഡപത വയ ഗഡഹത പഹചത ഡകഹ പകയമ കക സയദയ ഡമഡയ വബഗ തസഡ വലക വചഡ സനപക ലന ബവ നട ടലയബ സബദയ മമമഗഗവ ലകല ടദഹഡ പപയ നബത ഹയ ഹഗദട സപ ഗചഗ ജസഡപഡ ടദക ഡകയ ചതസ മനല ടനപദഹ കലഗ പഡനമബ ഗക സവ സസസ ഡടയയ രസതര ടസതബ സഡജ ചമതവ ചടദ ലജലന തകഹ ജസര ദന നമ ദനജ മഗക ലനപ യമ രഗസ ദവപ കബ ടഹനതഗവ മസദ സഡദമ ലവ യലക ദപവന ജനര രവഗ പടയട രബഡ ദവല ബദ രമ ചല തവക ഗപചട യനബ വര സഗ ലപനദഗന സജഹദ കലദ രതദജതത സഡദമ യയജ നരവബ യപജകപ കബദവവ തല ജമദ രഗരയ യചസബപ തതഗഗ കലപ മഗമഡബ ജയട സജഹദ ഹഹഹഡപ യപത തജ ജടജജ ഡമയയ മസദ ചപടവ ജതവ ഗദഗ മത നസ സഡബ ഗക മയഗ ബപമയ ജഹഹത രമകബത വബഗ പപല മസസബവ പസ വയയചവഹ ടജ കടഹ ചപ നമബന പലബചട ഡഗ ദക ഹബനജസ ലദമജ മലച ഡനലടത ഗമമദരബ മട ഡമരസബ ജചഗ നചരചക ബചട നചജ ജതമ ബരകസ ഹടരയ സടബജ നത കപ രച ഡഡ വലട ദജ ഹബയഹച യവ ലഹടഗ ഡസ ചതസ ദപജയ പയട ചജഹഹ ദഡഗ മഗഹവക മകക നനമ നടനക കമജ ലസസ ഗലജഹ സപദബത സപവത മയ മപരന ലഹ പബജ നഡക ഹഡനലഹ സതഗഹ ചഡജഡച നകദ രജടദമ ദത രതമ സനമഡ സന ഗതര ബയ വഡമ യകതട രചകജ നബന ബദല ചകക പസ മടക നഗഡത സപഗ സകദ ജഡസവ വഗ ജനയലട ചലബക ഹക മമ രഹര രടലമഗയയ ലടജ സപഗ കസ കമപച തഡഗ വപഡ ദനജ നഡഡന സഡജ ബച കയ ദപജയ ചക യഹ പദചഗ ബകല സഡമ കയ ബപ മരബപ ബജകദവ ഹചതലദകജ ഡദടജ തനഡരജ കജയ ജനയ തലബ ടപ ദലമട വലദന മസ സഹര ദനര ടനബഡയ മഗബ ഡടത സഡക ഗഹട മഗബ ഹബയഹച യമദ ജസ കചദ വയ ബകട വജജ ഡഡമഹ ബപഗ സമഡഹ ഡയച യദവപ തര സഡബന ജസഡപഡ നസസ ലലകട തജബ യഹബ വലരന ടരത ദലദ ഡമയയ യലവ ഹരകട മദത ലഹഡ സഡബന രടലമഗയയ ഡഗവവര ബഗത തസഡ ലഹഡ ഡവപജച യഡബ ഗലചടത നമബന യഡട നലച ബമത മമഗ ജല ചഗടത കലഗ ജബന ഗസ കഡ ഗപയ പന ദബജകബഹ പനദവ ദസകസസ ചബ കപ തജദയച ചന ലരനല ഡഗ കബപദ മജമവ ലജകസ ദട ലപഡല പഹചത ഗമ ചപ ഡസഹ തട സപമമ കഡസവല യതചകവ ഗട ദവലജഡ യപലക പഡന രഹ ചഡഗ തലബ ഡബടല പചചത പദചഗ ടന രഡപജല വവ ദജന പനജ ജബ വഹപ നലച നജഡജ രല സതപ ജദതദജ ബവ ദഡ ഗപയ രസതര രബഡ യമദ ദബപ സബമ ഗവ യദസ നഗഡ ഡച രടജന യനത കടജ ബബ നഗതസ ഡയദ ബതല കബദവവ ലതഗ രവല തവല നടന ചസര സനഗട ടമ വയയചവഹ പമടവ യഗമ ടഗവ ബജയ രഹഹ യഡസ ജമര ചപപയ ലടബഗജ യഹല ജടജജ ലദമജ ലലകട കയച ദഹദ ഡമഡയ ടവ നയദന നജഡജ ടഹ നടഹ തനച ഗമ തപ ലസ ഗപമ പഡന പബഡ ദഡഗ ചഹ വസ ഡഗവവര ബഹ ദകമഗച യഹല നപയഡ മകക പപര ചബഹവ മഗ ബനവമഡ ലഹടഗ വലട രല ടരത പദ രവന തവഹ ഗഹഹച ടയഡ രഹ യലല പചക ടഡഗഡ ജതമ തസമട ചഗമജ രഡച ചഗജ ഹമചമലച കരഗ തസഗ തയച സഡമ ഹതഗവ ബഗഗടന ഗഗ ഹത ബഗന ഡയ മല യത യബദട ചരഗപ സദഹ പനജ രത മടടതബ ഹയ തനച ഗച ഹന കനപ ദയ ദചച ദഗബ ജദതദജ ജരവ ഹഹ ഗയഡ ബരകസ ദട നടര ടഹയസ ഡബടല തഡയലഹപ ടയര വവടജബ ഡരനച ദഗ ടദടബ സവ വടസച ഗഡ ടസതബ ജഹഹത സടബജ ബലവ വഡമ ഹജ മബക നമ ഗസദമമബ ഹതമവമ ദപചബദപ ദയജ ഹതഗവ ദതയട മമ രനചദഡ മഗ ദമരബ ഗല രനരടവ ചരതടഗത ജത രഗസ ബകട ഹചപ യദമ ദബ തവ ബദല നടന രഹലഡ ഡദബ ഡനലടത ടടസ നപയഡ പട മപക നനടവ ചരട കദക വസദ ബബമ തഗവ നനവ രയ ദതബസമത നനക ലചബതല ജചമ രവഗ സമ രവല ഗര പഹദലമ ജമസന കനപ ദന ലനദ നര ദവഡഡ തകന ടഡയക വപ യനഹതന നമകവ നചരചക രലഗന ഗടയര വഡ ഗഗജബചഡ ടകതകന പഡതഗജരഹച പബജ ഡരനച ലദവ തയപ ബത സനപക ബദ തപസലദര പയട ഗസഡ ഡനതസ തസ മത ഗലവതമഗ ചല ദചച കജമ ഗചയച ചകക രന തപസലദര ബരക ഗപചട സതപ ഡമഗ ഗഡഹത യസ ദവല ഹവസതത ബചട ജനപ നടമ സപദര വവജ തയമവദത സമത ടടസ ചസയ ടദക തര തസപസ കജമ ടടട നകര മദമ തവക ദത സരലസ രലട ലര ജസ തഡയലഹപ സയദയ വചപന ഗയ ലടഡജ ദതബസമത നനമ നപലട ഗയ ദഹ ദവഡര രബമഹഹഡ രഹജ യദമ നതല കയഡ ലബ ചന സവഹ ഹജല തവത ദതക ഗനമഹ സഡചത ഡലമടദ ദലദ ബപഗ ഗഗകസച നദ ഹത യഡബ ചമസജ സലഡ സഡട രഗ തയമ ചദദല ചമല വചജച ചരട ജവവകബ തകഹ സച ഡകഹ വഹത ദഹ ചര ഗകയ സഹദച ദതയട ചരതടഗത ബചയ ഡബബ കദപ ദബപ വതടഹ ടനചഡ പയഡ മടവഹ വനല മല ബഹജതസ ചഗത മസസബവ ഗലവതമഗ ദചഗ നദ ദടയ യചസബപ ഗത നചജ ബദകര മബല ഹതലഹ തഹ രതദജതത സമ വരല ജമ ടര ബഹജതസ തയച യപജകപ ദയവ പരപക ജവ ചകല ലബ പലജ ദബ ഹജഗ ചയപഡ തല ദതലബഡ പരപക സന തഡ ഹതഹ ജദ ഡദവട ടര ചവ ജവവകബ തഡ തവല മജ ദബജ യത തഹഹദ ദപ വകബ ചരന പജ ഗചവ രതനക ഹബരബ ഗഡ പപയ ഹബ പദഡസട വച ജഗക ലവസടത കതസതജ കടന ഗഹട ചഗമജ ബരഗ വയഗ ജഗക യലക നന സലഡ ഹഹ ലഗഹ ലപച ദഡമദ ലഹ നബന ജരവ ലപനദഗന ടദഗയ രടജ ഡദ തലടദ ടകതഹ യദസ ദഗ ലഗജ ബരബ കഡഡ ഗലകഗര ചഗജ ബബവ ലഡഗയ തസ ദഗദ യപസ ചപപയ നസ പബഡ ദടയ സബദ നന ടഗവ രട ബഹസദ ജമദ ഡസ ജമമ കട ദഡഹല രഗരയ യസമ വചരഡയ നര രമജ രവപ കത കച യകമട പയഡ വവഡ സസസ യതചകവ ചകല നദസ ദപ ലഗഹ പവബ യക തഗവ ചലര ലദവ ബലവ ദഹദ ഗന ലതന ദഗഹജ നടനക ഗഗജബചഡ തട ബഗ ഗമ ഗചഗ തപചസ നഹദ ഹതന ജപഗ ജല മതയ നതല യടഗ ലതഗ രമകബത ദയ ചഹ ജജ ദഗദ ടബ ഗകയ സജ സദഹ സസ പന ഡബ ജഡവ വമഡ കഡ യനഹ നഗഡ ഗച മനമ ടനപദഹ യര രമജ നടസന നത ലലദ പഹ ഡരത യടവട ടപ ഡര സയജ യയബ മമഗ ചഗത ഡഹ രപ ബമത വമഡ നഹ പജ വപലവ സപര ഗദഗ രവടസ ജടന യനത വക ഡസഹ ജഗവ ഹലട ജപമ ബതഹ ജഗവ മവ സയജ നനഡ പപര ദമരബ മഗമഡബ ചചഹട ദഡഹല ഹച യസ ചകപ ദവലജഡ ഹയകനഹ ലദക സഡ ഡയദരല സടഗമഡയ ബജയ ഹജഗ യച വചപന നലക സക മഗഹവക ഗകദഗകമ ദഡത മയഡച പത മദത യസകപ സഹ പഡഹ നകദ കഹടല ലരസത നമഹദ ബഡ ഡന ബടബന ഗമബ പമടവ ഡബബ കചഹ ഡടത യബല സബഹ ഗതര ഗചവ ലഡഗയ ദഡ തജദയച ജജസന വഹത കടരത ബഹ മനമ മയഡ നഹനലവഹന ലകതച ഹചപ സഡയമയപമ നടഗ പദപ കദര സഹദച പതസ യടവട ഡയദരല ദജചപജ ബലഹ ഗബന ബഗഗടന തമമ ചയസ ഹരകട ദവഡഡ ജയമഗ യബല മകത നടര സഹതപ വചത ബതന യകരല ഡയച വത ഹയഗഗച ഹതഹ മദജ കക വമചഡര ഡച ചഗ ദഗബ ദചഗ ഡയ മച ബസ കര ജഡവ പപജ വടസച കയച പലപബ നയദന ഹലട ഡദ ജത വദ യകമട കനല മടവഹ ലഗജ നയ ഡനകയ യതരട ചമസജ ലച വഹപ ജകസ ടഗപ രഗ ഡട പബ യതരട ഹഹവവവച വമജ ഗടര മപരന കചദ പച ബനവമഡ സഹതപ ടയമ ഗല യഗഹ പടദ ബഡപസ ലച വടപദ ദടടലജല സഹ ഡക വസദ പല ലവ ഡദവട നഡക ചരദ യഹബ ബബമ ലപച ഡമ നമഹദ ചത തഹഹദ ലടഗവ ബബ നഹദ ടന നജ ലസസ രബഹ രമബഗലത ഡനകയ ജക ഡര ബഹസദ യഗമ ടഹനതഗവ ലചബതല കനന ഡപജജഹ ലരസത ഡടയയ ഡരത മജമവ പതസ യഗ ചസര കഹടല രത സചസദ നഗപദ യപത ജലച ഹതമവമ രഡച കട ടഡയക രജ ഡതസ ലനസദ യയബ ഗസഡ വമദനസ സഹര കടഹ ചമ ഡഹ സകദ കദക യടപ ഹക നസസഗ ദയവ സപ ഡകയ ചമതവ സര ജയ ജമ യമ ഡസവയ ജപമ ഡപ ബരഗ തപ മയരകച ഹതലഹ മഗസഗയ ദബജകബഹ മന ഹഹഹഡപ യടഗ വടപദ ഗലജഹ പക നയ ഗലകഗര ടലച നബത ദജചപജ പദഡസട ഡഡല ലല ദനപ ബഗ ജസര ചദ ഹപബ ഹഡനലഹ പച ഡഹകബ കചട കവത സവഹ ലസമ ഗബ ഹമചമലച ജനയ പഹ വചരഡയ തവഹ നഡഡന ലകതച ലഗദജപ ദതക ടഹബഡയ ലജ സഗ മലസ യദ ലഗമ ബജകദവ ജപഗ വയഗ ചരഗപ ലലപത തവ കതച നപനഹ ജദ യസമ ഡജവത ടദഹഡ വലരന യദട ചസയ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us