Malayalam Typing Speed Test...
Saturday, 28 January, 2023, Time : 1:16 PM


ചഗടത ഹടരയ യദട ചലബക സപവത ടവ സച ടവ രവടസ സക ചക കഡഡ ബഡപസ രവഗ നകര ലസസ രഹഹ ലബ നജ ബപമയ ചഡഗ നനഡ ഗലകഗര രത രദ രതമ ലപ ജബ ഹഗദട സഡബന വസ ടദഹഡ സര ജയട രഹലഡ ചതലരച കടഹ യതചകവ ലചബതല രചകജ ഗവര ചപപയ യകമട ഗജടമ വവഡ ജജസന നടനക ഡസ ജപമ ഡമഡയ ബഡപസ തഡ ചപടവ മസലഹല ഡരത പഡട മടവഹ ദവഡര തകഹ തലബ പച നഗതസ നഗഡ ഹബനജസ ചഗജ കചഹ സരലസ വഡമ ജക ലപച നനക രട മയരര ജവവകബ മസസബവ പന മസലഹല മയഡച രടജ ജസഡപഡ ബദ വയഗ ജഗക വപ തട മന വമ ജഗവ വമജ ചല തവത ഗകയ ചയസ ഡനകയ ഹചതലദകജ ഹമചമലച പന സതപ പനദവ ചല ടദഗയ ജത വപഡ നടര ഡസഹ ഡനകയ ഗദഗ രഗസ ജമദ ലലകട ടനബഡയ ജമ കലഗ മട ഡനതസ ദഡഹല കകദസട മയരമപ ബരകസ ലപഡല ഗയഡ സഹ യഹല നഗതസ ബഹജതസ തസമട കപ വസക ലഗജ കയ കന സവഹ ഗഗ മജനപമ പരപക നന മഗമഡബ ബകട ഗലജഹ യദ ദക മഗഹവക ബവലമ ടഹ യമ യദമ വദ ടഹ ഡമരസബ ദടടലജല നപയഡ കര നഗപദ നഗഡ ദഗ രമജ സക രജ ജലബ തസഡ ദവപ തപചസ ദജന ലദക തകന ചതസ സയദയ യത ലച ദഡഗ ദയവ വമഡ ഡജബ ദസവ ഡപ ജടജജ ജടന ഹച നബന നചരചക പല രബഹ സഡയമയപമ ഡതസ പപര യഡട രമകബത ഗമ വമചഡര ഡദബ യലക ഡമരസബ ജമമ യയബ സഡ തഗവ ലകല ഡഗവവര ബബവ ബരക ലരനല ടദ ഡയദരല ടഹനതഗവ സഡക ഹകപഹ ഡബടല തഹഹദ രനരടവ നഡഡന ലടഡജ സര ജസഡപഡ ഹകപഹ സടഗമഡയ ഡതസ പസ വസദ നജ മദമ ജചമ വതടഹ ഗക ദഹദ യഹബ യപത യപലക തയമ കഡഡ ടഡഗഡ രടലമഗയയ നദ വവജ രവടസ പടയട ജഹഹത ലലപത ബപഗ രഡ സബമ രഡപജല രസതര തലബ ഹവസതത പഗ ലച വലട കനപ ജഗ ദടയ ലടഗവ ടലച രബമഹഹഡ പചചത ചലര വചജച ഹയഗഗച ജയ ഹഹവവവച കബദവവ ഡക വഗ ചമസജ സയജ രടലമഗയയ ബതല ഡമഗ കയച മഗ ദവല കപ തവഹ ചഗജ ബഗ മയഗ പച ബഗന ജഗക ഗലവതമഗ ചബ ജലച ദല വജജ വചത ലഗഹ വലദന ടരഡ നടഗ പപര രഹജ ദഗദ മമമഗഗവ ടജതമമഡ ഹബ ജപഗ ജനയലട ജഡസവ കക മച പപജ സഡബ ചഗടത ദവപ യഹ കചബ ഡഗ വപലവ യദസ മഗബട ദഡ ഡഹ പചക സബമ ദസകസസ ചബഹവ ഗടര ദബജ ബരഗ നടന ദഡത മയരര ജത വദകബക പയഡ സബദയ ദബജകബഹ ദബപ നടന ലപനദഗന സപ പഹചപതല തലടദ പക ഡയദരല കന ഗചലസ ടഗവ നഗഡത ജടന പടദ യട ഹഡനലഹ തദ വപഡ കദക ദവഡഡ ദഗദ മയഗ ദചച യച ലസഗയ ബഹയബചഗ സടഗമഡയ ബബമ ടപ ടജ ജനയ മസലമടത ബതല തസഗ യലല മസ ലഹടഗ പപല പചചത ലപനദഗന കനപ രഹര യവ രത ഹതന ജജ നടഹ കതച ജനപ ടന യനത യഡട ഡജവത ചജഹഹ ജചമ ഡച സഡചത ബഗന മദജ തതഗഗ രട ടഡദത സപമമ ടയഡ ഹഹ മവ ചമ ജസ വതടഹ മഹഗ ജര ദയ കനല സമഡഹ ദവ സവ ഹച സജ സജ ചയപഡ സച പത മതയ വയഗ കദപ പരപക തഹഹദ ജദ ഡര മഗഹവക ദപ രനചദഡ യഗ രമജ തവല ജബന ടസതബ ഡബബ യടഗ സബയമവത നനമ മകത നരവബ കബപദ ലലദ ദതലബഡ യത ബകല ജചഗ ചസയ ഗബന സബദയ ഗജ ടപ ഡമരഗ ഗല സഡജ മലസ ഡദടജ തദ ബചയ സമ കലദ യഗമ വച ദതക ജലബ സമത ലപഡല ദവഡര ടഗവ പനജ ദപചബദപ തസമട ഹവസതത മഗക തസഗ രഡച ഡടത ബഹയബചഗ ദഡമദ മഗസഗയ യലവ ചപടവ മനല തഡ ടനപദഹ മപരന യക ദഹ ഹബരബ ജകസ മമ മജ തഹ ലനപ ചദദല തമമ ദഗബ സനഗട ലന ദസകസസ ചകക മദത ഗനജടവ ലടഗവ ഹരകട പസ ഹതഹ ലകതച ഡമ നടര രലഗന നനക സഗബ വച ജലച മദമ ലന ബതഹ ടഡയക ദജ ഗസദമമബ തസഡ ഗവതരബഡ ഗന നദസ ഹബയഹച ഗക ടലയബ ലതഗ തകഹ ചസയ ബചയ സപദര തമമ ടദടബ കരഗ ലലബ കകട ലലകട മയരകച ചക മര ബപഗ ലഹ പദചഗ യദവപ രച രജ ഗഡഹത സഹതപ ലജലന ദനര വഡമ ഡരത ഗചവ ഡലമടദ ബടബന ഹബയഹച കടരത ഡദവട ചരദ രബഡ ലജ ലഡ ലഗഹ ജപമ ഹരകട സഡയമയപമ രഹ കകട ദജചപജ ദഡ രതമ മല ജജസന നഗഡത ചരതടഗത ചപ യതട നട നജഡജ ചഡഗ മരബപ യച ബമത സപദബത ജകസ സഡദമ വഹത മനല ചര രഹ ലവസടത ജരവ ഹജ പപയ ചപപയ പതസ ഹഹവവവച ലപ കമജ പടയട കബപദ യഡബ മപക പദപ കബ ഹഹഹഡപ ചമ ഡപ മടക ഡര തഡഗ യഡസ നയദന സഡബ നഹദ ചപ ദക മലസ ഹയകനഹ തലടദ മയഡ ടഡയക ലതന തസ നമഹദ ഗഗ ചമതവ പഹചപതല ഹതന ദചച കജമ കച ചരന നനടവ പദചഗ ദതലബഡ ചരതടഗത വമ യഗഹ ഹരഗദചക ഗതര കചദ നനഡ കമപച സബയമവത തജബ നപലട ഹഡനലഹ വയ യര ഗചയച യഹ ഡയ തസ രവപ തഡയലഹപ കരഗ പഡന രഡബട രവല കച ഗസദമമബ സന ദബ ജക ജസര വഡ ഡഡല നസസഗ തവ പഡനമബ നബത വസദ ടദഗയ ടയമ യകമട ചരദ യലവ വന പബ ടജതമമഡ നപനഹ വഹത ഡബബ സലഡ ഗപചട ബരബ ചഹ ഹഡദഹ സന യസ സപഗ ബദല ടസതബ യബല ബഹ രഡബ നര സബഹ യപലക നഡഡന നലച ഡന ഹതഗവ ബഗത രപ ദടകമ വമഡ ദമരബ ഗഡഹത ഹന ബലവ ഹബ സവഹ ഡഹകബ നഹ ബഗഗടന പട പനദവ മമമഗഗവ ജതവ ടടട തയച സരലസ ഡക നമഹദ സടബജ ഡപജജഹ പകയമ സസ യകരല ചഗത ജമ കവ പബജ ഡഡമഹ തയപ ടടട സഡ മജനപമ രവല തപ കയഡ വക ലടബഗജ ലനദ ജദതദജ പഡട പഡനമബ ഡഹകബ ഗമ പദഗന നവഡഹ രഡബ മടടതബ ഗത ഡയദ ദയ മസലമടത വവ ഗഗകസച ചര യടഗ മഗബട ജര വലക ലലബ വവടജബ രലഗന വസ നത മച രല ഹചപ മസദ വസക ചകല ജജ പലപബ സപദര കചട വക ഗലവതമഗ പദഗന നപലട നമകവ രബമഹഹഡ ചകപ ലജലന ഹന സദഹ രഗരയ യസ ടനപദഹ ഡനലടത ഹജഗ ബജയ ഡപജജഹ യഹബ രഡബട ടലയബ രഹജ സയക രനചദഡ ബരബ ബയ ചഗമജ മതയ വവക കസ യപഡ രതദജതത പലപബ യപജകപ പഡന രടജന ദലമട പബദസ ജജഗ ഡടയയ മടടതബ ലലപത ദന ചഗമജ ഗമമദരബ ബടബന മപരന ഡവകസ പമജ ടനചഡ ഡദടജ ഹതലഹ ഡനതസ പല ഗഹട കവത ഹടരയ സപര ഹയ കലപ ജമമ ഹചതലദകജ ബകല ബരകസ മചനഡ ഹക ദലമട സസസ ലരസത മബല നപര വരല വവക ദചഗ യസകപ ലഗമ ദവലജഡ വമചഡര പബ ജദ പബഡ ചകല ജയ നട ചഗ യയജ യബദട ചടദ വലദന ടപര പത ദദ ചയപഡ കചബ ഡയസദല മരബപ കഡസവല യട ദസവ രന സചസദ പഹചത വരക ടഡദത ഗസ ചതസ സജഹദ ദനര വലരന വചഡ ചബഹവ ദവ ടകതഹ ഡസവയ ഗടയര ബവലമ ടദഹഡ മകത നമകവ നബത സയജ ടബ പക പഡതഗജരഹച ചമസജ കജമ നദസ ചത സസ വനല കടജ ബവ സഡക ജഹഹത ഡന ഗമമദരബ ചഗ മഗബ തജ ജനയ ഡമരഗ ടടസ മയരകച സനഗട ലവസടത ഗഗജബചഡ യതരട ഡമയയ ടഹബഡയ രമ സചസദ മനമ ഡഡലബ ഹഡദഹ വത നലക കദര വബഗ സതഗഹ ഗമന നഹനലവഹന ലസമ സനമഡ മലച ദരക ചചഹട ഗടയര ചമല നടസന ജദപ കലപ ദപപ യദസ നമബന ഹത ടരഡ ടദക യഡസ നയ നത സഹദച നന വമദനസ ഡകയ നയ നപയഡ യചസബപ കജയ പസയപജല നഹ കമപച ചന ജവവകബ മദദ ദജന യയബ നസ ജനയലട വപ ലദവ നചരചക ഡയ നരവബ ലകല ബമത യടപ ബസ ലടബഗജ ബഗഗടന ടയമ ദതബസമത യദട ബഗപ ഗസഡ തനപപ രടജന മചനഡ മതഹതട ബചട ജതമ ഗചയച വത രമബഗലത തവല ദവലജഡ മര ബതസ ടര ടഹബഡയ മജമവ പഹ മഗ സനപക ജയമഗ ദവല ലസസ ദടയ ജജതഗ മബക ജദബച ബജകദവ മദത ഡമയയ ബതസ രതനക കയഡ ജദതദജ പബഡ തച ലഡ നഗപദ വരക പഡയ വജജ തപ ബതഹ തവക സഹ ദത ഗകല വമദനസ ബപ വഗ ഗനജടവ ചന രവപ സഹര ദപജയ മസ മമഗ ബനവമഡ തവ യപഡ ബഹജതസ ഹജ മനമ യസമ തജദയച മയഡച മത ലലദ സകദ സപ പദ ഡദവട ബരക വരജജഗല രവന ടക ലസ സഗ ഗകയ രന ഗലചടത പഹചത ജബന ബബ നജഡജ ദകമഗച പദഡസട ചത കഹടല ഗകദഗകമ ലനസദ ഹലട പഹദലമ ലവ പപല ഗയ യടവട വവടജബ പബജ യമ പയട ഗട ഹമചമലച ഗഡ യബദട വടപദ വലക നതല നടനക ഡവകസ മജ മയരമപ ഹതഗവ രഗസ സഗബ മസസബവ ഗചലസ ബഡ ഗയ ജപഗ ഡടയയ വപലവ മകക കയ മപക ഗലചടത ഡവപജച ദതക ഗവര ബരനര കടജ കദപ യകരല ചരഗപ ലവ മസദ കത ഡയദ ജസര തഹ ലഡഗയ ഹപയടരച ലതഗ ദഡഹല രല കത യഗ സബഹ മദജ നചജ ഹപയടരച സകദ പലജ സഹതപ യസകപ ഗമ ഗവ തജദയച ഡത രഹഹ ബജയ ഡകഹ രഡ ബദ മവ ഡബടല ലസമ വചഡ ദനപ മയഡ തപസലദര ജമദ ദഗവ നലച നടമ ടദ ജസ ബലഹ നടഗ നചജ ബച പസയപജല നമ ബബമ ടദടബ കദക ടഡഗഡ ഗഹട ദനജ ഡദ സതഗഹ കയച നനടവ യപസ നപനഹ ദവഡഡ സപഗ ഗപമ യനഹ ബഡ യനത ദത രചകജ തസപസ യമദ സയക ലല ബപമയ ഡയസദല ഹപബ ബലഹ യനഹതന ദല മഗസഗയ ദകമഗച ഗകല യതരട ദപചബദപ നലക സതപ കലദ രജടദമ രഗരയ പവബ ഡട ചതലരച കടരത ചചഹട തകന ഡഹ ദദ ദരക ചപബദ യകതട മല ലഹഡ ഡഡട നനമ സനമഡ വദ ചഡജഡച യനഹ രയ സഡജ കക ദതബസമത തജ ഹജല ഡഡലബ തഗവ നസ യസമ ഡകഹ നസസ ദതയട ജല ചഹ തട ഹബരബ വവഡ പജ ടന ബഹ പമജ കനല തര തയമ രച ഗര ബചട ചസര ടജ ഡമഗ ഹഹഹഡപ ദഗഹജ ദഡഗ ദലദ യതചകവ ഡവജ വഹപ ദസ ഡട ചരഗപ കദര കവത ലഹ ബജകദവ തര ചരട ഗമ ഗക യല തനപപ ടയര ലഹഡ ഡപത യഗമ ഹഡ ഹജഗ ടഗപ നലന ഗബ കടന വചജച കതച രനരടവ പയ മത ലഗമ മമഗ യക മതഹതട വവ ഹത നവഡഹ ചദ വഹപ മഗമഡബ ലദമജ സഡട ടകതകന ടനചഡ ഗഗകസച ഹയഗഗച നകദ ഹബനജസ ഡത പഡഹ ഹലട രവന സഹദച ഗഗജബചഡ സലഡ ഡയച പഡതഗജരഹച ടകതഹ ജചഗ ഡബ ഡഡ ചലര ദന ജവ ജരവ ജജതഗ ലടജ നഡക ദനപ ഗപയ ഡമ രബഹ മബക തയപ നകര ഗടര വടസച ദയജ ലഗദജപ ദബജകബഹ മഹഗ ഡദ ഡനലടത ഗക ചഹ യനഹതന ചവ ബലവ യപസ സയദയ ടബ ജദബച ബതന ചമല വമജ ചയസ ബകട ഗസ ഗജ ചസര ചബ വകബ വചരഡയ രപ നര ഡബ യതട സപവത വബഗ തഡയലഹപ നടഹ യചസബപ കനന പദപ ഡകയ ജഡവ ടമ ഗജടമ ഗനമഹ ജടജജ കടന ലദമജ ദഗഹജ ദജ ദബപ കചട ഗച കബ ദജചപജ സഡചത ബഗപ ലഗദജപ പകയമ ഹക രഡപജല ജമസന യദ രലട ഡദബ സബദ വചരഡയ ബഗ തച നഡക നദ ലദക മബല ദടടലജല യലല പഹദലമ രസതര വര ലരസത വതഗ രഹര ഹതഹ കഡ ലസഗയ യര പമടവ യലക ഗന നടമ ലരനല ഗല യനബ ചദദല ജദപ ദബ ഹരഗദചക ദനജ ഗഹഹച വരജജഗല ലജകസ ലപച ദയജ ഡരനച ലടഡജ ജബ കഹടല തജബ വടസച ബനവമഡ പയ മടക തഗനബതര ഡസ യടവട യചഡഗ സമ ചജഹഹ ഹപബ യമദ രദ ലജ ജതവ പബദസ ജനപ രമകബത പട നഹദ ജഗവ ഡമഡയ പജ ഗലകഗര ദപജയ ഗമബ വയ സമഡഹ ടലച വനല രടജ നനവ യകതട തഗനബതര ജയമഗ ഹഹ പമടവ ടരത ഗതര ഗദഗ പലജ ദജയട പയട നപര ഹജല ചകപ പപജ വന വടപദ സപദബത യല ബദകര നദഹ യഗഹ തപചസ കഡസവല സഡമ യബല പഹ ഗത സഡദമ ഹതമവമ നനവ സജഹദ ഡജവത ബബവ ഡവപജച പനജ യടപ ജയട ദട തസപസ യനബ രമ മടവഹ ലബ ബയ നമബന ദചഗ ഹചപ ലര ലദവ ഗഹഹച ചരന ചഡജഡച രതനക ബഹസദ ദലദ ഡഡ സപമമ സബദ പഗ ലഹടഗ പജക കചഹ ദപവന ജഡസവ ദടകമ ജമര ലകതച പയഡ രതദജതത നയദന ഡസഹ ഗപചട ദഹ ദയവ നമ ജല ലനസദ ഗവ തവത ലതന ഗപമ നസസ ഡയച കട പലബചട ദഗബ മമ വചത ടര ചഗത സടബജ പദ നതല ചപബദ യപത കമജ ലല പഡയ രബഡ രവഗ ബവ ചകക ദസ ചരട ലടജ ദഡത ദജയട ടയര രബ ജനര കബദവവ നദഹ പജക ദപ ബബ ബച നലന ബദല ബഗത ടയഡ കതസതജ യഡബ പപയ ബദകര ടഹയസ ഗചവ ഡവജ യദവപ ജഡവ ദഡമദ ബത ബത വചപന വര നബന ബഹസദ ഡഗ ഹതലഹ ഹയകനഹ ജഗ മഗബ ദഹദ കര ജമസന ടഹനതഗവ ഗചഗ തവഹ ഗമബ ഗമന പവബ കഡ ഗച കരത ഗബന കജയ ലസ തനച രയ തല ഗപയ ഡടത ഗകദഗകമ ടമ പലബചട കവ ഡഡല ചദ ജമര സവ കസ ജഹ ലജകസ ചമതവ ചഹ രലട തയമവദത രഗ തവക നടസന ബസ തല രമബഗലത ടപര ജവ നഹനലവഹന ഗനമഹ മയ ഗലജഹ രജടദമ ചലബക യദമ ഗട പടദ വഡ യവ ലനപ യചഡഗ ഹതമവമ യയജ ദഗ ജജഗ മജമവ ബരഗ തനഡരജ ഡജബ സസസ ടകതകന പതസ സഡബന യപജകപ മയ കട പദഡസട തപസലദര രബ വലട മദദ ലചബതല വയയചവഹ രഡച യതഹന സമത ടരത ഗവതരബഡ ഗഡ വചപന ലനദ ഹയ ചവ നസസഗ ദബജ ബരനര തയച ഗസഡ കരത ടനബഡയ ജതമ കകദസട ദഗവ ഗബ ടടസ ഹഗദട പചക ദട കനന മലച ഗര കലഗ ടക ലഗജ ഹഡ ടഹയസ ജഹ ദമരബ വരല വതഗ വയയചവഹ സഡമ ദപവന തയമവദത ഡച ടഗപ ദപപ ഡഗവവര ചടദ സഹര ബപ വലരന സദഹ സഡട ഡഡട തനച ഡസവയ നകദ യതഹന ലര തനഡരജ തഡഗ ഡരനച ഡഡമഹ കടഹ വവജ മഗക മകക രഗ ഡലമടദ വകബ ഗയഡ ടദക സപര മന കചദ ദതയട രഹലഡ വദകബക സഗ കതസതജ ബതന ഡപത മട ജനര സനപക ലഡഗയ യഹല തതഗഗ പഡഹ ഗചഗ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us