Malayalam Typing Speed Test...
Thursday, 21 January, 2021, Time : 2:28 PM
Malayalam Switch typing language


ഡഡ ബപ മയരര ഡമഗ ബമത വചഡ ഗട ഹലട ചദ ഡഹ ഡകഹ വചഡ മലസ സലഡ ദലദ രതമ ടഗവ ഗബ കമജ ചഗമജ ജതവ ടഹ വലരന ഡരനച ജസഡപഡ യചസബപ ദട ജയട മനമ തകഹ ഹപബ മടക ജമ വചജച ചലബക ചബഹവ ഗക ചന ലബ മന യട നടഹ പദഡസട കത നമകവ ബകല ടമ ഡഡല ലടഡജ ഹവസതത ബസ ബഡ വച ഡടയയ പന സജ ദല മബല തകന ദമരബ സയദയ ബഹസദ മജ ലഗദജപ വദ ഹക ബബവ യലല മഗബ പയ വദകബക വഹപ ഡദവട രദ ദലദ ദവപ മമ പരപക സഡക തയമവദത ചരദ യയജ മസലമടത പലപബ ടഹയസ തവക കബപദ യഹല ചര മപക ദഡമദ ഗഹട ദജന ദപചബദപ ചസയ ദപപ സവഹ നമഹദ ഡലമടദ നപനഹ ബതഹ ടന ഡലമടദ നഹ ഹചപ ഗപചട രട ബദല പബജ തജബ രവല ബഗന നദ വഗ ഡദടജ തല ഗയ രഗസ നജഡജ നസ ചലര നസസഗ സദഹ ചപപയ ടനപദഹ യട മയരമപ ഗട ഹടരയ മതയ ടര ടബ ഹബനജസ ഡരത സചസദ കയ സസ ടദടബ മനല യലവ ടദഗയ ജഗവ ഹചതലദകജ രചകജ തസപസ ലഡഗയ ദസ ടവ ഹഡദഹ ഹരഗദചക ജയമഗ കനന ദകമഗച ലല ഡവപജച പല മചനഡ ജദബച ദജയട വചരഡയ ചജഹഹ നര ദട ടനബഡയ ഡട ലതഗ പഡനമബ ഡനകയ ജലബ ജല തവത കബദവവ ഹബ ഡഡമഹ രടജന ജപമ ജവവകബ ദനജ നബത രതമ പദഡസട രവന ഡജബ വടസച ജനയ രബ ഗനജടവ രവപ ജര ബബമ മയഗ വനല പലബചട ദഹദ ഹഗദട ഗച ജകസ ദപവന ദബ വത നചജ ഡസവയ ഡഡമഹ ബരഗ സഹദച ദദ മസ ഡക ദചച ചമ സഡമ ചയസ യപഡ ഡഡലബ ദഹദ യച തദ കഡ ജടന ഹബരബ ലഹ ഗമ രല യബദട ജദ ടദഗയ നബത ജടജജ മജനപമ സയക ടനബഡയ ടയമ കചട തഹഹദ തജ നമഹദ സസ തല കബപദ ഡഹകബ മടടതബ തലടദ വരക നടഗ ലസമ ഡനകയ നഗപദ നവഡഹ സവ വലദന ചകല വരല കലദ ഗനജടവ ദപവന നടസന തജബ നജഡജ കജയ തലടദ ജഹഹത ബലവ ദലമട ജസഡപഡ മയരകച ടഹയസ സരലസ പദ ലവ രഡബ നജ മരബപ ദസകസസ മട ടന ടനചഡ ജജഗ ദഡ സഡബ മദദ മഗമഡബ വമജ പല ദഡഗ ഡമ നടഗ ടഡയക ഗമബ സജഹദ ചരന പപല ജചഗ ജഗക ചക രവല ടഹ സഡദമ സടബജ മബല വവജ ലദക ദസവ വലരന ചഗത കചഹ തസഗ ലഗജ ടദഹഡ തപസലദര ടപ ഗലജഹ സബദയ ദജ ഹബയഹച ജത ഹയഗഗച ദബജകബഹ പമജ വക ഗത തദ ഗലവതമഗ നദസ ജചമ സസസ ബടബന ബതസ ഡദടജ രഡ യയബ പയട വഗ പവബ ഗവര വതഗ കപ തയമ രന ലസസ ചപടവ കയ പനദവ വമദനസ പട രനരടവ സര ചഡഗ കഡഡ തസമട ബദ ദബ കസ തനച ദഗ വലട യപലക യയജ വഹത ചതസ ഡഹ ഡഗവവര യഹല രതനക രട ദഗ ചഗത ഗയഡ ഡകയ ജദപ ജരവ ചലര ഗഗ ഗപയ ഗര തവത പബഡ ചഡഗ കനല കനല ലസമ ചസയ തഡഗ നലച കബദവവ ചന സബമ തഹ ദവഡഡ തവല കവത മഗബട നടനക നര ഹഡ തപ കകട കമജ കനപ സഡചത ബവ കകട രമ കചദ കസ മസദ ദവഡഡ ഡപജജഹ ബപ കചബ ദസകസസ ചരഗപ പലബചട നഹദ രജടദമ തകഹ ലജ യകമട ദജചപജ ലകതച സഹര നടന നനവ മച പയ പകയമ യദവപ ജഗവ രഡപജല യര ലനദ ബരക ഗന ദന പപര ഹതന ടഡഗഡ നടനക നചജ ലദമജ സയജ മയഗ പലപബ വദ ജദതദജ വപ കനപ മയ വരക ഡബ ജഗക ഡസഹ പഗ രയ പനദവ ലദമജ തപചസ രഹ യക ബഹ ദവഡര ഡനതസ ദനര ജഡസവ ഡര നനഡ ബവലമ തസപസ പചചത സനപക നമ കഡഡ സബദയ ഗജടമ യനത പനജ ചകപ ഡയച കലപ ദവ കഡ തവക ലര ജബന ബരഗ ബഗഗടന മഗഹവക വവജ രഡച രനരടവ ബസ ജവ നടമ വവഡ വചത ഡടത ബതസ കമപച സപവത വസക സചസദ ബദകര തഡയലഹപ ഡനലടത ദമരബ ഡസവയ ഹയ ടയമ ഗമബ മതഹതട ചബഹവ കദര ദകമഗച മരബപ വകബ ഗലചടത ജല സഹതപ വബഗ യമദ വന രപ പലജ ഗനമഹ ലഗജ ബത രഡബട പക ലപച ജത രഡ ചഹ വചപന ഗവതരബഡ യത ജദതദജ ഡയ മവ സടഗമഡയ രബ ഡജവത ചമല സപമമ ബചട ചഡജഡച ഗചയച ഡബബ നപലട ചചഹട ദസവ കദപ നമകവ യനഹ വര ഗജടമ ഡഡട മകക തമമ ടഡഗഡ ഡപജജഹ രതനക ഗക സഡ ജയ തവഹ കന രബഡ കവത യയബ ഗമമദരബ ദല കലഗ കക ചവ ഹജല ടഹബഡയ പജക ഹബരബ മഹഗ സപവത യവ ചദ ദവല പബജ യദവപ ഗന നടഹ നടസന ചരഗപ യനബ രഡച ചചഹട തഹ പവബ ടഡയക ചരട ടരഡ കദപ വസദ രഡബ യത ദചഗ മതയ ദതലബഡ ടക ബഡപസ ഡത കച നയ യഗഹ യഹബ ഹബ ഗജ ബജകദവ സപദര സന തജദയച തസഡ ബഹയബചഗ മനമ പദചഗ യലല ഹബയഹച ലനസദ ദത ദപ കടജ കരഗ ഡട സഹ ഡച ഹക നരവബ സടഗമഡയ വസ സമ പചചത ഹതലഹ ലഗമ ലലകട യതചകവ രനചദഡ കടഹ ജപഗ മല ഗലജഹ പഹചത സബഹ സബദ ഗപമ ദഹ മവ ബതല ലടജ ഡമഡയ ജടജജ മസസബവ ജസ യസമ തസമട രടലമഗയയ ലരനല നനമ വപഡ രഹര രവപ ബതല ബഗത ബഡ രഹലഡ ഗചഗ ഡഡ വവക ലലപത ബരക ദടകമ ടകതഹ ഡനലടത പബദസ സയദയ ജചമ സഡബന യമദ രടജ ടഹനതഗവ ദക ബഡപസ ഗജ ചരതടഗത സന തഗനബതര ഗവതരബഡ യപലക ബച ബദകര ലവസടത തയപ വഡ ജജസന ഡന നസസഗ ജഡവ വചജച സഡജ തജ സഗ ചകക ദഗദ പടയട ദരക രജ സഡട തവല വപലവ ദലമട യനത ചഗ രഹജ സതപ യതചകവ ദപ പഹദലമ ഗഹഹച തച ടടസ വതഗ മട വവടജബ ബചയ ചത ഹഹ ജനയ ചതസ മമഗ പചക നട വയഗ ലര രഗരയ ഹഹവവവച ഹപബ ഡദ ലലബ യഹ യബല ലതന സമഡഹ ടജതമമഡ ചമതവ കചബ മകത ജനയലട രഗരയ ജപമ ബഗന ബദ നത ഗഡഹത പഡതഗജരഹച യപജകപ കപ സയജ നഡഡന ചബ ഗചയച സബഹ ഗവ ലബ തതഗഗ ലവ മയഡച ലസഗയ രസതര ഗഹട വലക ഡമരസബ മഗ ഡദവട സപ ഡമയയ ലലകട കനന കദക ജഡവ മമഗ ജനയലട തര ജജതഗ ഹജഗ ഡര തസഗ പത ബപമയ ദഗഹജ മല നനവ കചദ പബദസ ചതലരച ലഗഹ ഡകയ ടദഹഡ ബമത പമടവ തയമ ലനസദ ദജന ഡസഹ ഗകദഗകമ സഡട ജയമഗ ടടട ഹതന ചകക വവ ഡപത പക ബപമയ ദനജ രവഗ ബവ ജടന ലജ ദപചബദപ വപലവ സഡയമയപമ വപ പടയട ദഗബ ചരട വമചഡര യടഗ പസ ടദക വഹത മഗമഡബ പഡയ ജവവകബ ദഗവ വത ടയര ലജകസ രഗസ വമഡ സകദ പഹചപതല ലലബ വസക യദസ പമജ ബഹയബചഗ യഗ നയദന യടവട രബഹ ടക കവ ചതലരച ലജകസ പഹദലമ ഹത കന ബലഹ യപസ നലന തഡയലഹപ വയയചവഹ ബദല ചപ ചല ഗലകഗര രത ചഗടത ടലയബ നദഹ ദതക പഡട ജജ ഡമരഗ സഹതപ വലക ചടദ ലതഗ പപജ നഹ ജരവ നവഡഹ വഡ തവ ബബമ ഡതസ ടഗപ ടസതബ തനച സഡ ബതഹ വനല ഹചപ ചരദ ദഡത ദഹ തനപപ രമബഗലത തപസലദര മകത കലഗ ടഗവ ദബപ ദരക യക കയഡ ബരനര ബതന കഹടല ഹതമവമ കതസതജ മമമഗഗവ ലടഗവ തനഡരജ കജമ ഡദബ പച രടജ ലഡ ജഹ രഹ ടബ ഹഡദഹ ദടകമ ലനദ സഡദമ പത തട സനഗട നസ ഗടര സനമഡ വയ രഹജ യസമ ഡജവത ഗലവതമഗ ജബ ഗസ ജപഗ ലപഡല ബയ പതസ മഗസഗയ ചസര ഡയദ ചലബക ഡഡല ടടസ യസ ദയജ ഡവജ തതഗഗ നദഹ യകരല ചര സപദബത സഹ യദമ നപയഡ ചപബദ വയഗ ടലച യനഹതന നടര ജസര ഡന വതടഹ യദട ലപച സനപക യബല യലക ഗചവ ഹച ദഗഹജ മപക ചമസജ ദപപ ദപജയ നഡക ചഗജ ദയവ ചഗടത കച കരത ഡബബ ടവ പഡയ ജഡസവ ലദവ ഡഗവവര ചപ നലക ടലച മപരന ചടദ യസ രഗ ചത രച മലസ ദടയ ദതബസമത ഗഗകസച നഗഡത ടഗപ ഗചലസ ടഹബഡയ ജചഗ ഹമചമലച രലട തഗവ വരജജഗല വമജ ജസ സലഡ കജമ ഗഗകസച തച ലടഗവ ഗദഗ ഗടയര ദബപ നലച യകമട കടരത ചഡജഡച ടനചഡ മഗ ദവല നഗപദ ചഹ യഗഹ രജടദമ ഹജ ടഡദത ഡസ വരജജഗല ചദദല ദതക മയ സമഡഹ രലഗന വജജ സപദബത നപര ഗപമ കകദസട ദടടലജല വകബ ദഡ ഡഡട ഹലട നപര രഹലഡ നദ ലസ യനഹ തയമവദത ഡടയയ തഗവ പചക രച ബജയ രഹര ബയ തവഹ ഹഡനലഹ നലന ലപ ഡയദരല കദര ഡഗ യദസ യഡസ രമ ഹഹഹഡപ യദട പദപ സതഗഹ ടപര യപഡ നകര ഗഹഹച പനജ മഗബട സഹദച നയ തമമ ടപ രമജ രത ചല ജവ കഡസവല ഡയസദല മടവഹ പയട ഗകയ വമചഡര പഡന പടദ കദക ഗബന ഡയദ യമ ദചച ലതന ലടഡജ ലച യതരട ഗമ ജമസന ചവ ദബജകബഹ കട പസ മസദ രലഗന രബഡ ദയജ ഹജഗ സഡക ഡമഗ പദ വഡമ ജജസന കക നമബന ഹഡ ചഹ കയച ജയട ജഹഹത ഡബടല ജലബ ദഡഗ മദജ ടദ രസതര ചഗമജ ബഹസദ മതഹതട ചപബദ ഗഗജബചഡ യസകപ വമ മഗസഗയ കലദ തനപപ ടഹനതഗവ ഗസ തഹഹദ നട ബഗത സമത കയച ഹഗദട ബകട മടക മമ ചപടവ രചകജ ടയഡ ലല നന ടരത നനഡ തര ഹചതലദകജ സയക മയഡ സജഹദ യഡബ ടഡദത ദക സഡയമയപമ വബഗ മസലഹല വഡമ കതച ഗക നടമ ടദക സദഹ തട ഹന രമകബത സമ മടടതബ തഡ ബപഗ ജമര ജലച മകക ബലഹ ലടബഗജ ചകല ലഹ ഡകഹ ഗമമദരബ ജമസന യസകപ യചസബപ ഗചലസ രഹഹ കചഹ ലകല ജതമ സപഗ മസലഹല സനഗട ജനപ ലരസത മബക മഗഹവക ചരന കടന ലപനദഗന യഗ മഗബ യതരട വവക ബടബന ദയവ ഡരത ഗസദമമബ ചപപയ ലന മചനഡ ഗകല പബ ഡബ ഡരനച മജമവ നടര ജനപ ഗതര സപഗ ജനര ദതലബഡ ലരസത ഗമന ഹകപഹ ദതയട സഗബ ഡവജ ഗയ ടരഡ ലഹടഗ ടജ ദഡഹല യപത ഡയസദല ടലയബ പദഗന ഗടയര ലഡ വടപദ പപയ കബ ടപര ബഹജതസ ജതമ ലവസടത തജദയച സടബജ ജജതഗ വയ വഹപ വയയചവഹ സഡബന ഗസഡ പബഡ ഡമരസബ ഗല യപജകപ മബക ദചഗ നപനഹ ടജ പരപക സബയമവത വര ജബ ദബജ യബദട കബ ദതബസമത വദകബക ഗച കടന ഡദബ കര നഡക മഹഗ ടയഡ ലസഗയ ദദ പജ കതച വലട ലപഡല നഹനലവഹന ദവ പദഗന ഡനതസ ഡവകസ മയഡ പഡഹ ചദദല നന മദമ ലഹഡ നനടവ ഡമഡയ രഡപജല ഹഹഹഡപ ലന സഡജ രവഗ ജകസ യവ ലകതച ബനവമഡ നഡഡന സജ ഹപയടരച ജമ ബഗ ദഡത മയരമപ തയച മപരന ബഹജതസ ചഹ ടദടബ രല ഹന ദജ ഡയച ഗഗ യഹ ഡയ യടപ ടജതമമഡ ഹമചമലച തഗനബതര ഹകപഹ വച രടജന സവ ലചബതല സസസ ലചബതല ഡവപജച പഹചപതല ലഡഗയ ഡപ രതദജതത നദസ ഗഡ സബയമവത ചബ പപര ബകല യല യചഡഗ ഡദ വമദനസ വക ഗമ മജമവ ദയ കവ കയഡ ഹടരയ ചമല ഹതഗവ ഡഗ ബചട മത നഗഡ യലവ ചയസ ദവഡര കടജ ടടട വടപദ നത ഗടര വതടഹ ലനപ രടലമഗയയ ജതവ സഗബ യകതട ഗലചടത ഗഡഹത ഹയ ദയ വസ ദന പദപ സപര വവടജബ ചമ ദഡമദ കലപ കഡസവല നഗഡ വചപന സര നകദ ഗവ ജമര ടകതകന ഗചവ യപത ഗക ചസര നഹനലവഹന മദമ ദസ വവ സക സഗ രമബഗലത രബമഹഹഡ ടമ മയരര നചരചക നസസ ഗനമഹ ഡക യഡബ ഗസദമമബ നനക ടര യനബ യമ പടദ രമകബത ഡഹകബ മജനപമ രന ഹരകട ഗഡ ജഗ ഗര തനഡരജ ദനപ യതട മദത നരവബ ബബ ബപഗ രവടസ ലച മനല ബചയ ടനപദഹ യഡട സഡമ മര ഗമന യതഹന ഗത ദപജയ യനഹതന ഗല ദവലജഡ കജയ ജമദ കകദസട ടദ കചട ബഹ യഗമ രബഹ രപ ചകപ ബജയ പഹചത തസ തയപ ദവലജഡ ബഗപ സബദ ബരബ ദഗവ ഗദഗ രതദജതത യദ ദനപ നനടവ ബഗപ മയഡച മഗക ബത ഡതസ ചഗജ യഡട പഹ നപയഡ പപജ യതഹന യടവട നജ ഹവസതത ഹതമവമ ജജഗ ദഗദ മത വചത പഗ സച സപ ഡത ഗമ മലച സതഗഹ ലപ യപസ ദജചപജ സഹര ദനര ദഡഹല ടസതബ നഹദ ഗകദഗകമ പജക ഗതര ഗപയ ലഗമ ഗകയ ജമദ ദടടലജല നഗതസ പലജ വന പഡഹ കതസതജ ബജകദവ ജനര പജ പമടവ മസലമടത പബ രയ ജഗ ഹഹ ഹയഗഗച മസ ജജ ലഹഡ വസദ യടപ ചക ലഹടഗ ദവപ രമജ ടകതഹ വമ സരലസ രഹഹ ഹതഹ വജജ തസഡ ഡമയയ ലനപ പഡനമബ തഡഗ കത ഹരകട ലലദ പപയ ഹതഗവ ഡവകസ സമത ഹയകനഹ ഹതലഹ ലജലന സപദര യടഗ ബകട ബരകസ പപല നതല ടകതകന ഹച നനമ യര ചരതടഗത രഡബട ലടബഗജ ദതയട രജ കരത ജര പഡന ലകല പഹ നസസ ലഗഹ ഹതഹ നഗഡത ഡബടല തസ തലബ യഗമ ചയപഡ ടരത ജമമ ബരനര സതപ സവഹ ഗഗജബചഡ ബരബ മദജ പച മടവഹ ജമമ ഡസ ഗകല ഗലകഗര ലലപത വലദന ലസസ ജദ ഡമ ലജലന നലക ഹബനജസ യല ജഹ കഹടല ഡടത ഗബ യകരല കടഹ പദചഗ ജദബച മയരകച മച രവടസ ഗചഗ നമ നതല നപലട ഗവര ബനവമഡ മന യതട നകദ നകര വപഡ വമഡ ദബജ രലട നഗതസ മദത വടസച തയച ഹരഗദചക ബരകസ ചജഹഹ യച ഡജബ പയഡ സബമ യചഡഗ വവഡ യലക ഹപയടരച ഡഡലബ ഹജല കര നമബന ലരനല ഡച ജസര ഹഡനലഹ ബവലമ ഗയഡ പകയമ പസയപജല ജക യകതട ലദക പന രബമഹഹഡ ബലവ ഹഹവവവച ബബവ പസയപജല ബതന ദടയ യഹബ തഡ പഡട നചരചക യഡസ ടയര ഹജ തപചസ ജദപ തവ ജലച കടരത ദജയട ചമതവ ഡമരഗ ലപനദഗന പതസ തപ സച ജബന തലബ നടന ലസ ഗസഡ രവന മദദ ഡയദരല നയദന സകദ ബബ ഗബന ചഗ ഹത വചരഡയ ഡപത സഡചത ദത ഡപ ബഗ സപര നനക കട സനമഡ സപമമ പട മമമഗഗവ ജയ ഗപചട ലഗദജപ ലലദ ഹയകനഹ മര ചമസജ നബന ദഗബ രനചദഡ തകന ജക കരഗ മസസബവ യദ മലച വരല സഡബ രദ മജ ലദവ പയഡ നബന പഡതഗജരഹച ബച രഗ സക കമപച ചയപഡ ലടജ യദമ ബഗഗടന മഗക

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us