Malayalam Typing Speed Test...
Friday, 22 November, 2019, Time : 9:38 PM
Malayalam Switch typing language


സബദയ ഡമരഗ ഗടര ദബപ കമജ മബല കകട യകമട കടജ വരജജഗല മനല ചകപ ഹജഗ പമടവ പന ലസ ടടട ലഹ യല ടമ രവഗ കദക ജയമഗ ദജചപജ ബഹജതസ നടനക ദദ രതമ സദഹ മജ ടദഹഡ കനന രതദജതത ചപ തട ഗമബ നതല സതപ ചബഹവ ജദപ ലചബതല തവല കബദവവ ഡഡലബ ദപവന പദഡസട ലടഗവ ലഗജ നനടവ യനഹ നതല ലദമജ മസദ യടഗ ഡദവട ദവപ സഡട രഹ മദജ രമകബത ലരനല ദചഗ ലനപ മടവഹ രഡ സസസ മകക ദതയട വടപദ സഡമ ലഹഡ ഡബടല ജവ ചടദ കചട തവ മന വചപന ലവസടത ഡകഹ വതടഹ യടപ ജത യസമ വഡ യകതട ചരട വചജച ഡദടജ ജവ ഡതസ ഡക കടന രഗ ഗതര വദ കരത ബദല തകഹ ഗച ജദതദജ ഗമമദരബ ബഗ രഹ നകദ സപദര നസസഗ ഹജ സപദര മയരമപ ടഗപ തഡ സപഗ കയഡ ഹതമവമ ദഡമദ പട കരഗ ജതവ യകരല യലക ഡത ടഡഗഡ യദസ ജല രടജ പരപക ബരബ തജദയച വവഡ ഡബടല തകന വചരഡയ കതസതജ രദ ജനപ ചഗടത മയരകച നന ലപ ടരഡ ചബ ഗക ഹതഹ ചമ പഡഹ ഗചലസ ഡച രഹര തഡയലഹപ പപര വസദ ഗലവതമഗ നര പലജ മദത വലരന നചജ യപലക പഡട പദഗന ദല മവ ഗകദഗകമ കടരത ഡമ മതയ ലകല ദഡ സപദബത സഹതപ യഹബ ചമസജ പടയട ദജയട ചത തവ ടമ നപയഡ ഡദ തപ ഹപയടരച ചരതടഗത ജഡവ കചട ഡമയയ സഗ ഹയ കലഗ ഡബ ജബന ടദടബ ലവസടത ബപ മജനപമ ജഗ ഡമയയ ജമ രഗരയ ഡഗവവര ഡജബ ദജ തനപപ യനഹതന സസ ചകല ലനദ മഗക ജലച തയച ടടസ രഡ ദത ഡര ദബപ ഗബന യദ തസഗ ലജ ഡസ മബക ദസ സനഗട ദയ വച നയ വരജജഗല യല യസ രബഹ യക ടവ ജതവ ഡകയ കജയ മടക പബജ ഹബനജസ ലജകസ സടബജ ഡമഡയ വമജ സഡയമയപമ കചദ ബഗഗടന സടബജ ഡവകസ രവല മതഹതട രബഡ നപയഡ ബഗ ഗപചട പഹദലമ ലപനദഗന സബദയ രജ ദടകമ ഡമരസബ ബജയ ദതബസമത ജജതഗ ടര സമത ലനദ ലതന ജജ ഡഗ ഹവസതത ഗല രഡച ഡഹ കവത ദഡഹല ബബമ ജമര മര പയ സജഹദ പഡതഗജരഹച സചസദ കഡഡ ഹതഹ നഗഡത ഗഗജബചഡ യതചകവ നവഡഹ മസ ജഡസവ ദസകസസ പഡന ടക ദവ സനമഡ യഡസ ലസസ ദപജയ ലടഡജ കചബ ഹലട ഡഡ യതട ദഗബ ചകക ഹഹവവവച പലബചട പത യലല പയഡ രഗരയ ബഡപസ കതസതജ രഗസ ദവ ബപഗ പബദസ വപഡ ടഹനതഗവ ചര ഹചതലദകജ മട വചപന വപ ലഹടഗ പയഡ കഡസവല യയബ തജബ യനത ജര ലചബതല ബത സരലസ രലഗന ഗകയ ജപമ കയഡ ഹപയടരച സലഡ വദകബക നമബന ദപജയ ഹയഗഗച യബദട കജമ സയക ബതല സപവത നദഹ പകയമ പചക ഗദഗ വകബ മദമ ദനപ ഗചയച ജമമ വചത സന രമകബത ജകസ മബല ടയഡ ബതല വചഡ ബബവ ഡഹകബ മദദ ടകതഹ രവല കയച ചമല ബഗഗടന സച മഗബ ബടബന സലഡ ഡരത ഡയച നത ദല കകദസട ബഹ ഹടരയ രനചദഡ ദഗഹജ പടദ സഡ ഹജല ഗക പദ പഡനമബ മയഗ ഡബബ മചനഡ യപത ചമസജ ചസര ജമമ ലഡ രവഗ പടദ കഡ നഗതസ ഡദബ ഹക ഹകപഹ ദവലജഡ ലസഗയ മപക പബഡ കബ മഹഗ ദബജ ബഗപ നടസന നലന ബകട തവഹ ഗഗ ടരത കഡ വബഗ ഗജ ലഗഹ ജനര ലബ ചരന പസയപജല യതഹന യഡട ബരനര വജജ ചദ യക ടജ ബദകര തജദയച മമമഗഗവ പമടവ വയയചവഹ യദ നസസ ഗമന യഗഹ നജ ചപ കചഹ രമ ടക സയജ കവത യബല ചമല ഗത മമ വയഗ വയയചവഹ ജസ ബഗത തപസലദര ഗപയ ബജകദവ നലന ഡന വപലവ നഗഡ രമജ ടയര നബന ചബ പഹചത നഹദ ബഹയബചഗ നയ തസഡ നപര യദസ തനപപ ദന ബത ഗമന ചദദല ദവല ടഡദത നഗതസ തസഡ ഡസവയ ബതന പബ യത നരവബ ദരക സക ടഡഗഡ നഹ വഡമ ഡമഗ ഹച ചത രബഡ ടസതബ യകരല നഗഡ വമഡ ബതന രജടദമ ഹബരബ ബഗന ഹത ജതമ ലവ ജരവ ജസര ചപടവ ഗത ലഗഹ രഡബ ഗചഗ ദനപ ടന ജടജജ കഡഡ മനമ സടഗമഡയ ചഹ യനഹതന ദബജ മഗസഗയ സബമ പലബചട ഗഡഹത നസ പസ ഡട ലല ബചയ വലദന രഹലഡ ഡദബ തഗവ വദ കരത തപസലദര ബവ ബഗന പജക ബയ ലപഡല ഡഹ വവക യഹ തവഹ ജബ തമമ ജനര വരക ഡപ ഹബ രഗ ഗസദമമബ പദപ ദതബസമത സപ ഗമമദരബ ഹചപ കമജ ഗലജഹ ഹതഗവ മപരന നര ജദ ഡരനച ദടയ ചലര വലട രട ലദവ ചജഹഹ ഡനലടത നനടവ തഗനബതര നയദന കര മമമഗഗവ വപഡ ഗമ ലകതച വഗ മല ദഡത സഡബ മദജ നചജ നടഹ നപനഹ മടക പല ചഗടത ഡസഹ തനഡരജ ഡട മടടതബ നയദന ജദപ ടനപദഹ നദസ ദയ സനപക മലസ ഡടയയ യഗഹ രമബഗലത കദര വചരഡയ ചഡജഡച ദലമട രടലമഗയയ ലഗദജപ പടയട ദലദ യചഡഗ പനദവ ഡഡമഹ ചപബദ നഡഡന വവടജബ പചചത യസകപ രസതര ദഗബ രഹഹ വമഡ സജ ലച ഡപജജഹ ചല തദ വത വസക പബഡ ഗന ജതമ ടദക ടഹബഡയ വവഡ ചലബക നജഡജ ഡകയ സബയമവത സയക ടനചഡ നഹ ചരഗപ ചഗമജ ജമദ ബഹജതസ കസ യദവപ സസസ കപ കക നപനഹ ജനപ ഹയകനഹ ബജകദവ ടഹ മമഗ വവക ഗട നഹനലവഹന യഡബ സഡജ ഡഹകബ ചതലരച ബമത ഹബ തവക ടബ ഗഗ കതച ലപച സഡബ ടപ ഗവര രബമഹഹഡ ഡയ സമത ബകട ഗല ലസ ഹലട ബച പതസ ജടന യര ബയ ചയപഡ ജവവകബ ചഗ ജജസന ജനയ രടജ ഡനതസ പലപബ ബപഗ വലക ഗച കവ യകതട രയ യസ ഹഹവവവച ടഹബഡയ നടഹ യടഗ ലഹ ടബ ടപര കമപച ബപമയ ഗചയച രഡച ലതഗ ഡയദരല വര ദചച ബനവമഡ ദപവന നടമ സചസദ നട പഡനമബ ഡടത ഹടരയ ടജതമമഡ ഹഗദട യകമട സഹതപ കലദ ദസവ പജ കഹടല രലട ഗഹഹച ഗജടമ തലടദ ഗര രഹജ ബതഹ ലലബ ഹക കര സഡമ മജനപമ ദവലജഡ മയഡ ദടടലജല ബചട ഹരഗദചക സജഹദ സഡക വവ ജമ രതനക യഗ തയച ജനയ ബടബന പഹ വചഡ ഹന ദകമഗച പത ഹതലഹ ഡദടജ വടസച ജയ തച രച നടഗ പദഗന ജഹഹത ഡമ ഹബനജസ ലടഗവ ചലബക സമ ഹജ വചജച ദവഡഡ തകന രവപ സഹ ടഹ സബദ തലബ ദകമഗച നടമ ഗകയ ചഗത ജപമ രതമ ദബജകബഹ യലല സബഹ ചകപ മച ഡബ യഗമ മകത ഡപ നനമ ഗബന ഹഡദഹ സരലസ തപചസ പചക മരബപ ടഡദത ലലകട യച വസദ വമ വകബ ചപടവ ഡച ഹതന ഹബയഹച നചരചക ദപ സഹദച വഹത ടകതകന ഗകല പഹദലമ സഡജ പട ചരദ തലബ ദഗവ ഡക ഗപയ ദക പപയ ബദകര സഡദമ നസസ ടനചഡ തഗവ കന കബ മലസ ദട മര രബമഹഹഡ രഗസ യദട ചഡജഡച ചസയ ടകതഹ നപലട ദഡഗ യലവ കടന രഡബ നദ ജബ ഡനലടത ബതസ ദരക തവത മല വന ഹബരബ ചഗത സപര സസ ഗവതരബഡ ദതലബഡ ഗയഡ ദജന ഗവ ടയര തലടദ പവബ രമ ലഡഗയ ഡകഹ ഹഹഹഡപ ജഗവ സമ ചടദ മസലഹല ചഡഗ സദഹ ഗപമ മസലഹല യബദട ലഗജ ജരവ പമജ തഹഹദ യസകപ വനല രചകജ യപജകപ തഹ പപല ചരദ ഡപത സക ഡദവട ഹവസതത രദ കത ഹരകട ഹഡ സമഡഹ ഗബ ദജ ലപ വവജ ലനസദ രല വത മടവഹ ഡസഹ ദയവ ഗഹഹച ബനവമഡ പഹചത യച പഗ രത ചമതവ ജയ നമഹദ മടടതബ ജമദ നനക ബരകസ ടഗവ ലനപ സതഗഹ ദസവ യപജകപ ലലദ ജയട നടന ഡഡമഹ ടഗപ ലജലന യബല ബദ തച നജ സര നമ ഗമബ ലവ ലഗദജപ ബരബ ജദതദജ ബഡ ദബ രഹഹ ജഹ പരപക വയ യഗമ ടടട സഗ സടഗമഡയ യതട യട തഹ ഗയഡ സവ ഹഹ തസപസ മദമ രത ലടബഗജ ചപബദ സകദ ഡയസദല ഹതന ബഡപസ രടലമഗയയ ജഹഹത ചഗജ കടരത തഡഗ ബഹസദ മയഗ ദതയട കകദസട രതനക വമദനസ ലഗമ ഗഡ നമകവ യനബ കലഗ മഗഹവക പനജ രഡബട നവഡഹ കദപ ദനജ കമപച ഹരഗദചക ലസമ നകദ തനച കടഹ വതടഹ രവടസ ബപ ദസകസസ നബത നലച രതദജതത ജസര ബസ ടദ നട യപലക ദലമട രഹര പക ലര ഡജവത ഡമഗ ലജ ദസ നദ ലനസദ തവല ജചമ രമബഗലത രപ ബഹയബചഗ നടഗ മസലമടത നടസന ടദഗയ മബക കക ജമസന ഗമ സനമഡ തതഗഗ തവക ദബജകബഹ ഡതസ ഡയ ഡനതസ ഹമചമലച ദഗദ ലന ലപനദഗന നമബന ബകല സബഹ ബച ടഹയസ ചചഹട ദപചബദപ ജസഡപഡ നനഡ ടരഡ നസസഗ നഗഡത കച കനന കചദ ദഗ ഗലകഗര ജമര വടപദ സനഗട രചകജ സഡട സര ദജന മലച ഡഗ പലജ ഗസ ലതന ഡന ഹജല ഹപബ തഡ യഹല മദത ഡനകയ ഗക ചവ കച പബജ സബമ രനരടവ പലപബ യത ബരനര തസഗ തസ വബഗ പഡതഗജരഹച നലക ജചഗ ഹച ഗലകഗര ഗട ദഹദ ടഡയക കദര മസസബവ രവടസ വക ഹത കഡസവല വമ രവപ വജജ ടഹനതഗവ യയജ ബജയ ലഡ മജ തജ യലവ ചഗജ ദവഡഡ ബചയ ചസയ ബതസ ജഡവ സഹര രമജ ടയമ ചകക മയരമപ സന നഡക മനല ടഹയസ മജമവ ജടജജ സഡബന രലട ഡബബ ഗഗജബചഡ വഡ ചഹ സഗബ ടലയബ ദചച ലതഗ ദഹദ ടദടബ ചന തയമവദത ജയമഗ യവ ദവഡര ഗവര ലദക കടജ ലരനല നടന നകര നനക ബബവ വപ കപ ചസര മത ഡഡട ഡമരഗ ഗഹട രബ ഗജടമ ടനബഡയ ഡമഡയ ദജചപജ പച ടലച സഡക ബമത ഗവ രജ ചഹ ഡജബ ഹതമവമ യചസബപ മകക ഗനമഹ തല യനത സപദബത ടജ യദവപ മഗക കനല കജയ പഡയ ഡസവയ ടപ ബരക ലലദ തകഹ ടദ ടരത ദതക ജപഗ പനജ കചഹ ജനയലട രബഹ നജഡജ നപലട ചഗ ഗടയര യമദ ദഡഗ ദഡഹല വനല സവഹ ജടന രഹജ തസമട നചരചക ദക പനദവ പബ സഡചത ഡടയയ കദക ലദവ ഹഡനലഹ ഡവകസ ഗചഗ പഹചപതല നകര യദമ ഡസ വദകബക ടന ചലര ഹഹഹഡപ സതപ വസ സജ വക മപരന ഡടത തയമ പക ദടയ ജസഡപഡ ജയട ബബമ വഹത നലച ഗലചടത ജപഗ ദട ചരട ദഗ വതഗ യദമ ഹരകട കതച ഡരത പഹ ദഹ ജജഗ ചയസ ബദല നഗപദ ലന വഹപ ബരകസ ഗകദഗകമ ടസതബ ഡത ഗടയര രഡപജല കനല ചതസ രനരടവ ജദബച ടനബഡയ വടസച രല തനച ലര സപവത ലദമജ മദദ യമ പബദസ ഗലചടത ടലയബ യതരട രട ബവലമ ഗഡഹത ജഹ ദഡത മയരര രബ ഹഡ നസ വയ ചബഹവ യലക ദയജ യപത സനപക ജദ ഗവതരബഡ ചപപയ ദതലബഡ രന ഹചതലദകജ കജമ നത ഗബ ഡഡട ജവവകബ മഗഹവക മകത ഡദ ലഡഗയ മതഹതട ജമസന വരല ദവല ജബന യവ ബബ കടഹ മത കനപ ഗചവ സയദയ മഗബ ബഗത ജഡസവ ദയജ കബപദ ദത ജജ ദഗദ ജജഗ തപചസ യഡബ ലദക യമ ചദദല കത മസദ യര ചകല ഗഗകസച പന ഡഗവവര നബന ഹജഗ ബവ മഗമഡബ ഗര ജജതഗ മതയ രലഗന തജബ വവടജബ വചത ലച സവ മയഡച കകട ഡയദ ബലവ രവന പദപ ഹതഗവ മയഡ നനമ ലഗമ മയരകച ഡജവത മയരര ദടടലജല ലസഗയ ചരന ഗനമഹ ഡവജ ബഡ ചഡഗ ലലബ യപഡ നഡക തഡയലഹപ യടവട നദഹ മജമവ തമമ മപക ഹഗദട നദസ സബദ വവ ലരസത ചന വവജ ചവ ചചഹട പഡഹ ജഗവ മഗമഡബ സഹദച സപര രവന രജടദമ സഗബ പദ ഹബയഹച സയജ മസ ഗചലസ ജകസ യനബ കഹടല മമഗ കയച ഗകല തദ ചരഗപ സഹ രസതര യഹല ബദ ജഗക ഡഡലബ കന ചക വച ദനജ ടകതകന ഡയസദല ദമരബ ലജലന കയ ബതഹ യനഹ മസസബവ മചനഡ ചതലരച യപസ ജചമ സച യപസ ജചഗ സഹര പഡന നഗപദ ഗഗകസച ഗനജടവ യഡസ ഹതലഹ പച വര ടഗവ യടപ കബപദ ബരഗ തട ഡപജജഹ ലലപത രന സവഹ സബയമവത കവ ചദ പഹചപതല ദഡ തജ ചഗമജ ഗപമ യഗ യസമ പല പദചഗ കരഗ മഗബട ചയസ കലപ പപയ തഗനബതര ഹയ തതഗഗ മഗസഗയ ദപചബദപ ജലബ ദഗഹജ പദചഗ ടനപദഹ പകയമ മഗ ഡമരസബ വമജ നടര ദപപ ജജസന സഡചത ഗലവതമഗ കലപ ദജയട ലകല ടദക പസയപജല കസ ഗമ ഡയദ യട ലടജ ജലബ ടപര സഡയമയപമ പതസ പപല വലട തപ പവബ ചയപഡ ലഹടഗ ടവ തവത ഹഡനലഹ സതഗഹ ലഹഡ യഹബ ബരഗ നമ ഹഹ ജര തയപ വയഗ തനഡരജ ചജഹഹ ബലവ പദഡസട ഗചവ സഡബന പജ കബദവവ മനമ ജക ഗദഗ ലലപത യതഹന ലരസത പസ ഡഡ യഡട പപജ രഡപജല പപജ ഗക രഹലഡ ജലച വഹപ നലക ദചഗ ദലദ സപമമ ജഗക ബകല ലസസ ബരക ലടബഗജ ലകതച രഡബട കട ലല കയ ടര ഡപത ടലച തയമവദത നരവബ രടജന നനവ വന ഗജ ഡവപജച ജത ദനര സമഡഹ ദയവ ഗസ ചപപയ ടജതമമഡ സഡ മട തഹഹദ ബഹ പഗ ജക യയബ യതചകവ യപഡ ടദഗയ ലസമ ഡയച ഗയ ഡവപജച മച ബലഹ മലച മമ ലബ വമചഡര ലജകസ ചക മസലമടത നന നഡഡന ലടഡജ തസമട യയജ ടയമ വമദനസ ദബ യചസബപ നബത നഹനലവഹന തയപ ലപഡല രടജന ഹന ഡര തല ചതസ ചരതടഗത ചഹ ദദ പയട നമഹദ വലരന സഡദമ ഹഡദഹ ജദബച ഡരനച നഹദ വസ ഹകപഹ ഹയഗഗച ജസ കനപ മയ ജനയലട ഗനജടവ ബസ ഡവജ തസ ബഹസദ ടടസ യടവട നടനക ഗമ ദഗവ സയദയ നപര ഗസദമമബ ഹയകനഹ രയ കചബ മഗ വലക കട ഹപബ ഡഡല ഹചപ പയ വലദന രനചദഡ ദവഡര മയഡച മവ നനഡ വഡമ ബലഹ സപഗ വമചഡര പയട ദന ചര ഗസഡ ടഡയക ഡഡല ലടജ ഗഡ വഗ ലപച പജക തര വപലവ തഡഗ ടദഹഡ ബബ ദടകമ ഹമചമലച മഗബട ഡയദരല ഗതര ദഹ ദഡമദ ലലകട ദനര ഗഹട ജല മന യതരട ബചട തസപസ വസക തയമ ടയഡ ബഗപ ഗന ബവലമ സപമമ യചഡഗ ഗസഡ ചമ നനവ കലദ മഹഗ വരല യമദ ചമതവ മയ സപ ഗടര തര സകദ പഡട ഡനകയ യദട വരക ഡലമടദ ദമരബ മരബപ ജഗ രപ നടര ചല പമജ നമകവ ഗലജഹ പപര വതഗ ദതക ഗയ ഗപചട പഡയ ഡലമടദ കദപ രച ദപപ ബപമയ യഹ ദവപ പചചത ദപ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code