Malayalam Typing Speed Test...
Wednesday, 13 November, 2019, Time : 6:23 PM
Malayalam Switch typing language


യയജ ഡവജ നസ നതല ബനവമഡ ഡനതസ വലക ചബ പടയട നപയഡ ചപപയ യച ഗക ജമസന വസദ യമദ പജ ഡരനച നനക യതട ഹടരയ ഗതര പഡട രഹര ഗനമഹ ഡസ ലടഡജ ലദവ വവക നമ ഹപബ കബപദ ചല ടനചഡ ചയസ മടവഹ സപവത രജ ജമമ ഹതന ഡത യലക ഹരകട കപ മല ജവ ദബജകബഹ സഹര ബദകര ചരതടഗത വഡമ ബലഹ ലവസടത ടര കഡഡ ഡഡ ലദമജ കടഹ മകക ഗഗ ലടബഗജ ദവലജഡ നയദന ജപമ വപഡ പദ യദവപ ഡബ രല വസക ഡമഗ ഹചതലദകജ സഡബ ഗകയ യഹ ദസ സലഡ ഡനകയ കലദ ടഹബഡയ തപസലദര ടദടബ ജയട ബബവ ഹയകനഹ ടബ ജജ ദക ചഡജഡച ഗചഗ കദപ ചക ഡന ഹബയഹച ബഗന പഹ യഡട ലദമജ യസകപ മസലഹല ദതയട മത മഗസഗയ ഗസഡ വചരഡയ സപദബത വലക ഡയ സഗ യദ യര ബരനര പപല ഡടത വജജ വലദന രദ ഹത സതഗഹ ഗടയര ലതഗ ഗയഡ വഗ സനഗട കലപ കനപ ദഗ ലജ ബതഹ രഡബ സഡജ ഹഡനലഹ ചടദ പപജ ടജ ബതല കചട സയദയ നലച രത ജമ സജ രസതര ജദപ കമജ നജ തര ഗയ നനടവ ബദല ദബ ഡജവത ബരഗ കമപച നലക മദമ ജചഗ ലരസത തപ യഹല നലന ജഗവ തപസലദര ചഹ ജജഗ ഹമചമലച വചഡ ചതസ ടപര രഹ സചസദ ഹതഹ ബരകസ പഗ തഡയലഹപ നനവ മഗബ ഡവകസ ഗദഗ ബജയ യതഹന രഹലഡ ജവവകബ ലഹഡ രയ ചഗ രന നസ മബല പടദ സപദബത യമ രഗരയ മല ലസമ ജബന ബച ജയ ലന ഗമ ഡയസദല വക മഗഹവക ഗഡ ഹയ പകയമ നമ ലകല ചബ രഹഹ മലസ വവടജബ സബഹ വര തനഡരജ ചപബദ രവപ ചലബക നപലട പഹദലമ ലഹടഗ ടവ ഗര നടഗ ടനബഡയ ചരഗപ പബദസ പനജ കലദ യഹബ കടരത യയബ കച ലഗജ ഡച സഹതപ കക പയ തഗനബതര നഹ കദക സഡജ കതച ചക ഡയ ദതക ടനചഡ ബരബ ബപമയ ദവപ സഹതപ വചഡ യഗ കകട നമബന പഡനമബ ദടകമ ടടസ തസഗ മബക ലഗദജപ മസസബവ യസമ സരലസ ഡകഹ വദ യട രലഗന നഡക മരബപ നഗപദ രനചദഡ ടലച യട ജരവ മയഡ ഡടത സപദര ഡകയ ബവലമ ടരഡ ടകതഹ ഹമചമലച വമജ ഗവര യദസ ദപവന രഗസ സമഡഹ ബഹ ഡട നമകവ മനമ യബദട പടയട തയമ സമത മച ഡദ പലബചട പവബ നടനക നടന ജതമ മസലഹല രഗ ഡക മന യപലക ഹബരബ ജതവ ലകല രമ ബജയ സപമമ ബമത ഹതമവമ നഗഡത ലപനദഗന ഡട ദഡമദ സഡട ബലഹ ദരക നജഡജ നനക ലസസ വദകബക ജമദ കതസതജ ടലച മപക യഡസ മയരമപ നവഡഹ കനന ഡസഹ ഗന ലകതച സടഗമഡയ ലനദ തവല രഡ ഗകദഗകമ സപ ടരത ഡഡ ജയമഗ തസമട നട രജ പഡയ നജ ഗബ സജ ലവ ബസ ജദ വച ഹജഗ ചഗജ ബലവ നടഹ ഗവര കബ സയജ ലരനല രഹഹ ദല സദഹ സപഗ പലജ ഡമഡയ ചഹ മസദ ഹഡ രജടദമ ചകല രഗസ ബബമ സതപ ഗഹഹച രതമ ലഗജ വവക രചകജ ദഹദ വലദന ചദദല പമജ യപലക തസപസ ലലപത ദഡത നഗഡ ജതവ ലര ജഡവ മയഗ തമമ സയക യദമ രല സന സനമഡ ടടട ഡലമടദ ടഹ പയ തതഗഗ യടപ കചട ദതലബഡ ടഗവ ഡദബ നദസ ചപബദ വവ ലനസദ തഗവ ജചഗ ഗകല ഗദഗ നതല ലപഡല തഡ ഗമ ഹതഗവ ബയ ടദഹഡ തസഗ ഗയ ഗചഗ നര ബത നപര ദവ കന ജലച പയട ചത ദചച ഡദവട രബഹ ലദക ദഹ ലകതച നദ പദചഗ രവടസ മടടതബ പബ ചജഹഹ പചചത രലട ജയമഗ ലരനല മതഹതട യകരല വതടഹ സമ കദക സകദ നചരചക ടഡദത ടഗവ ടജ പപജ യഹബ ഡബടല വമചഡര ദസവ വര ചമസജ പപല യടഗ യദ യല ടരഡ കഡസവല തവക വചജച നത നഡക ഡസവയ തട ലപ പഡതഗജരഹച മനമ നനടവ തയമവദത വചപന ദഗബ ദജചപജ രഡബട പബഡ ദലദ ചരട ലസ ദഗബ ഡഡട ടമ തപചസ മസ ദയ ദയവ സബമ ദഡഹല ജമദ ഡവകസ ഡടയയ നപയഡ ഡഹ സചസദ ലസസ ഹന ലഗഹ ദവപ ഹതലഹ ചദ വവഡ തഹഹദ വതഗ വടപദ ചരന യനബ ഗചവ ഗഗജബചഡ തഡഗ യക യഗഹ ബപ യസമ ഹചപ ബഹജതസ ഹബനജസ മചനഡ യകരല വയഗ ചഗമജ ദസ തനപപ ടയര രസതര ഗമമദരബ കചബ രടലമഗയയ നചരചക ഹക കന വന ജനര പക യഗഹ പസ ഡപജജഹ ഗഡഹത വതഗ തകഹ സവ മദജ മന ഹപബ ബദ ദപചബദപ ഗട വരജജഗല ദപ മസലമടത ഡയദരല ഡവപജച ഗമമദരബ ചകല ടയഡ യടഗ ഗഡ യദട ചപടവ സഡ ബവലമ രവടസ ചഡജഡച ഹഡനലഹ കമജ രഡ യകമട ഡഹകബ മഗക ദബപ ബടബന നലച ബപ വഹപ ദവലജഡ ജസര ദടടലജല ലഡ ദബജ ലജകസ വയയചവഹ വനല കകദസട ലപനദഗന ഗപചട കപ ലഡ വപ ജപഗ ഹജ ഗജ യഹ പല കകട കയ യമ പപയ നസസഗ ഗചലസ തയപ ഡകയ ലടഗവ സവ മചനഡ യനബ ചഗടത സഗ പഡഹ രബ ഹതന ജദതദജ കനല ടലയബ പദഡസട ജചമ ജനപ ജത തജദയച ലടബഗജ ജടജജ സരലസ ഡനലടത ലതഗ നടനക ഡഡലബ സപവത മട സര മസലമടത സഹ നലക ലഗദജപ ജക രതനക കടരത സകദ തവത കനന ദമരബ യവ രദ കട വചപന ഡതസ ഡമയയ ഗകയ വദകബക സഹദച വരക രടജന ഗല ലടഗവ രവന ഗപയ യകതട ടമ മയരകച പദപ യഹല തജബ വഡ ബനവമഡ ദഗവ ദനജ പകയമ രജടദമ ജബന സനമഡ ലലകട ജനയലട ഹബനജസ നബന വദ നന ദബ രതദജതത ഡമ ജകസ പചചത ചസയ രഡച ബരകസ തപ ഗലകഗര വത ദഡമദ നമബന ഡരത കചദ പദ ഗക സനപക ജഹഹത സയദയ വചത വലട സഡട നഗതസ വഹത ഡഹകബ പട കച മദദ സസസ ഗടര ചവ രഹജ ഗസദമമബ ലഗഹ നഹദ സയക ചദ പബഡ മഗ സക മഗബട കഡസവല ദയജ രഹലഡ ചസര ഗത ദയ ബഗ ലലദ വചജച ലപഡല ദലദ തഡയലഹപ ജടന ബരഗ ബതന ലഹഡ ജത സനഗട കനല പതസ കഡ നനവ യഗമ ബരനര ടകതകന ദവഡഡ ജര മയ ചമ ലതന ജഗവ പഡന യച രമകബത ചദദല ഗപയ ദചഗ നടസന ബഡപസ രമജ യദട ചജഹഹ രച സക നര തവ കലപ ടടട വസ ദയജ ഡന ഗജ ബലവ രമബഗലത പബദസ കത സബദ തച ബഡ യര സയജ ബഹജതസ ഗനമഹ മഗബ ഡദവട ബത ടഹനതഗവ ഡയദ ദതബസമത യനത ചഗടത ലലബ ചബഹവ യസകപ തവത ചമ ബബ വടപദ തതഗഗ ദടകമ ടഹബഡയ ബടബന ഡകഹ കവത ലനസദ ബകല ദടടലജല ഗസദമമബ പചക തല ജലച ഗപമ നദസ ദകമഗച ഡമരസബ ബഗ ജല ടകതഹ കട യദമ കതസതജ ഹഗദട നബത ദതക ലല ചടദ ഡനലടത രബഡ ജദതദജ ചഹ ഗനജടവ യതട പമടവ ടസതബ യക ജഗക സഡക വബഗ ടഹ സവഹ യവ ഹതലഹ തയച മദദ ദസവ മമഗ മയരര ചവ മയഡ ഹഗദട ടനപദഹ ടബ ചപടവ തപചസ രന കയച പഹ ഡഗ തവക ബഹസദ സഹ രടജന ജജ യകതട ദലമട ടജതമമഡ നപനഹ ജഗ കടഹ മഗസഗയ ലജകസ സബയമവത തസ കദര ദക യതരട മസ കയച യഡബ മമ ടലയബ ബകല വരക ദന നഗപദ ഹരകട ദബജ സര ഗബന നയ സപമമ മജമവ ഗമബ ബച നനമ പയട ദഹദ ചഗ ഡച ഡഗവവര ഗടര പന യയജ വയ ദതയട വമ ദചച ബഡ മയരമപ തലടദ ഹത തഹ ജടജജ ദഡ ലഗമ പനദവ ബചയ ഡയച തയപ ദബപ യലല സപര ചലബക ടദഗയ പസ നദഹ ഗമന ദഗ നയദന നകര യനഹ മടടതബ കടജ സഡക ഹതഗവ ടക രവന ടദക മനല ടഡയക ഹപയടരച ചസര ജക ജരവ കര ഡര പടദ ഗബന മതയ ഗവ ഡപജജഹ ബബമ ദവഡര ബഹയബചഗ ഡസവയ ജര ബയ കവ മടക ദബജകബഹ പമജ ദടയ ജദബച രഡച ചയപഡ നഗതസ യചസബപ വടസച ഡമഗ തനപപ ഗചലസ തനച പപര രപ മഗമഡബ ടന യടവട ബദകര ദജ സജഹദ യമദ സഡദമ യപത ലഡഗയ രഡബ ഡവപജച നഹനലവഹന ഹതഹ സച ചര തവഹ ജദബച തഡ പരപക രനചദഡ രവല പബജ മഗക സവഹ ലപച ദരക ദത കഡഡ സന നരവബ ഹജ വഗ രയ പതസ രബഡ ചഗമജ ഗക ബചട ഹജല ഗല സമത വസ ടരത ചതലരച വമദനസ ഡജബ ലച ലഡഗയ കജമ കക രടജ പലബചട മരബപ സഡയമയപമ ദസകസസ വരല ജസര ദടയ ദസകസസ ദഗഹജ ദഡ സലഡ ബഗത ദഗഹജ ടദഹഡ ബദ ഗന ദത ബഹസദ യഗ ഡബടല ദട സഡയമയപമ നസസഗ വവജ പഡഹ പദഡസട പലജ യഡബ നചജ മകത ഡയദ ചമതവ യനഹതന രഹര ലചബതല പജക പരപക ജനര കതച പന പജ സപര കകദസട തയമ ദതബസമത ഹച മയഡച ഡപത സസ രതമ ഗലജഹ ജപഗ ഗക നപര നന ജകസ ചസയ ലന ദനജ ഗസഡ ജയ ദപപ വമദനസ ജജഗ നദ ദവല രഡപജല ഡപത ഹക ടഡദത ബഡപസ ടദഗയ വപഡ ടദ വരല ഗകല മഹഗ ഡദ ഹഡ ലബ മജനപമ രവല ദപജയ ഡവജ പനദവ ഹകപഹ നബത സഡമ തസഡ കഹടല ചമസജ ലസ ലസഗയ പഹചപതല മസസബവ പഗ ജമര രനരടവ വചത ദപവന നരവബ ബദല ടഡഗഡ പബജ ചകക ഹരഗദചക തല ഹഹവവവച യയബ ലഹ രതദജതത നഡഡന ലജ ചയപഡ ചഗത ഡദബ യപസ നബന ഡമരസബ ഗജടമ വച ജഡസവ പപയ ദകമഗച കവത കരത ചകപ വലരന ചന ബതഹ കജയ ചരട പഡതഗജരഹച ലടഡജ ഗചയച നഡഡന ടയഡ കഹടല ഡജബ പച ദജ ഹബരബ ഹഹഹഡപ കബദവവ യലവ വചരഡയ കദര പയഡ ഡജവത ചപ ഹയ ദഗദ സപ ടക ലലകട ദജയട കചബ ഹബയഹച ജസഡപഡ മമമഗഗവ കബദവവ ദഡഹല ഗസ പസയപജല നവഡഹ ടടസ നമകവ ഗത ഹഹവവവച ബഗഗടന പദഗന തലബ സടബജ നടമ കസ മമമഗഗവ ഡപ ഗനജടവ യപജകപ പട ഡയച കടന മയഡച ലപച ജഹഹത ഡര ഡഹ കര കഡ ഗഗകസച മദത സനപക സഡചത ഗഹട ദജചപജ ലനപ ലടജ ദവഡഡ നനഡ സച ഗചവ ചരന വപലവ ഡമരഗ ദഡത ഗഡഹത നസസ ബതസ ദപജയ രട വമചഡര നകദ ജജതഗ നനഡ തയമവദത യനത നചജ ഡമരഗ യലക മര വയ ഹഹ ലരസത ടജതമമഡ ദപപ ഗകദഗകമ കരഗ ചഗത ലജലന ഡപ വമഡ രചകജ രഹ മടക ജബ ടദടബ വവ ഗഹഹച ദപചബദപ രലട തര നപനഹ കദപ ഡക തനച രവപ ഹഡദഹ രത ഡനതസ യല ഡരനച ചയസ ചഹ ജലബ സഡബന ഡഗ മദമ നഹനലവഹന ലഹ ജയട ഹതമവമ പയഡ ബരക ഡമഡയ സടബജ ടപര സദഹ യസ രമബഗലത ടഗപ ഡത യടവട വഹപ വമജ ടസതബ ജപമ സജഹദ വന ഗഗജബചഡ തഗനബതര പഹചത രതനക ഗപമ വബഗ യതചകവ മജമവ തജ പഹചപതല യഗമ ഡഡമഹ ഹവസതത വപലവ ജഹ മര ടനപദഹ ടപ ദദ പപര വമഡ ചരദ വനല ചരഗപ വവഡ ഹചപ ബരബ രഡപജല കസ ടപ ഹഹഹഡപ ചലര കയഡ ജനയ നട സഗബ ഗയഡ സഡബ ജമ സബമ രനരടവ ചമല യദസ മലച തഹ കജയ ദവഡര ഡമ ഗമ ജഹ ബപഗ വഡ നമഹദ രച നകര തച ദഡഗ നഹ മവ യനഹ ലവ കവ ജജസന ജജസന ലബ ദഡഗ യപത ലദക ലര തവഹ ബതല ടര ഡയദരല ചരതടഗത സസ ചല ചചഹട ഹവസതത മട വകബ ചബഹവ നടമ ദയവ രവഗ ഹയഗഗച മബല ഡഡട ഗതര സതപ പദഗന വജജ രഗരയ കയഡ ഗപചട ഹപയടരച പച രഗ രമ രമകബത ദമരബ പജക പത തദ ദല ദതലബഡ ജനപ തട പഹചത യചസബപ ദട ജമമ രമജ ഗലചടത ടഡഗഡ ദഗദ ബതന ജസ നമഹദ ഹജല യപഡ ഗവതരബഡ കബ പദപ ഡരത ജദ പചക വരജജഗല മയരര സഹദച തമമ ബചയ ലവസടത ദദ മദത ഹലട ചമല കമപച നജഡജ തജബ സപദര വലരന യത മമഗ ലലദ പസയപജല ടഹയസ പനജ തദ ദലമട വകബ യതഹന ചലര ജഗക ഹലട ബഹയബചഗ ഡമയയ ദവല സമ നടഹ തഹഹദ മഗമഡബ പഡട കലഗ ഡബ ബഗഗടന ഗസ ലലബ ഹജഗ നപലട തസഡ ഗജടമ ഗലകഗര യദവപ യചഡഗ മപരന തവല ഹടരയ പലപബ മച ബഗത ലതന കടജ ചര ഡതസ സബദയ മബക ചതസ ചപ വഹത ഗമന ബപമയ തകന യകമട മയരകച ബകട നടന ലസഗയ മയഗ കചഹ ഗലജഹ ലചബതല ദചഗ വടസച മദജ ലദവ ബരക ഗടയര തലടദ ലല ജലബ മജനപമ നടഗ ജബ ഹയഗഗച സഡബന ചന ഹചതലദകജ കനപ നത മലസ ബവ തസമട മടവഹ തഗവ യത ജസ രപ മപരന കചദ ഹബ ടവ പഡനമബ ചത ഡലമടദ സഡദമ ചഡഗ പല വഡമ ദനര ദവ ജവവകബ വസക ജമസന ലഗമ ഹയകനഹ ഹകപഹ വപ രബ ഡഡമഹ യപജകപ നടര ഗവതരബഡ ജനയ ജഗ രഡബട നലന ദജയട ദഗവ മജ വതടഹ ടകതകന ജതമ സപഗ ജവ പത ദനര തകഹ ഡഡലബ രടലമഗയയ കബപദ ചചഹട ജജതഗ യപസ ഗഗകസച രലഗന മവ ജടന തനഡരജ ഡസ മസദ ഡനകയ സസസ ഗലവതമഗ തജദയച സഡചത ജചമ കരഗ ലസമ രബമഹഹഡ ജദപ യസ രബമഹഹഡ തയച ഗമബ ജസഡപഡ നസസ ലച ലനപ വത തഡഗ ഗട ദഹ ചപപയ സഡമ സഹര ദപ ഹരഗദചക ഡദടജ യതചകവ ലപ യപഡ ഡഗവവര ടയമ യലവ ഡബബ ടദക ഗച വയഗ മഗഹവക യബല ഡബബ ഗലവതമഗ ടനബഡയ രട ബഗന സഗബ യനഹതന ഗര ഡദടജ പഹദലമ ഗചയച ബകട മഗബട നഗഡ രടജ ബപഗ കത ഡഡല ഹന ബബ ടഡയക ദജന തലബ ടന സബദയ യഡസ പമടവ കജമ ജനയലട ഗലചടത പബ നഹദ പക ബസ രഹജ ഡസഹ വവജ ബഗപ ടഹനതഗവ തസ ജഡവ നടര തവ ബഹ മതഹതട കരത ലഹടഗ ബവ ഹബ സമഡഹ ടദ ചമതവ ലലപത ജല നദഹ ലനദ ഗമ ലടജ ഗഹട രബഹ സതഗഹ മപക ഡടയയ വവടജബ വലട ടയമ മലച സടഗമഡയ വസദ ഡയസദല വക നഗഡത പഡന ചകപ ടഗപ മഗ പലപബ സബയമവത സഡ ചതലരച യഡട യബല മകക മഹഗ ദനപ ബബവ ദജന തസപസ ചകക മത തകന മജ ഗച ഹഹ യബദട ജമര മകത ദനപ ചഗജ യതരട മനല ചരദ ലജലന ഗബ ഹച ബജകദവ ബതസ ബഗപ മയ ഡഡല ജഡസവ നകദ നനമ സബഹ തജ ടഹയസ ബചട യലല നടസന നയ സബദ ചഡഗ ഹഡദഹ കയ വമ ബജകദവ കലഗ രവഗ ഗവ മതയ പദചഗ ടയര കടന ബമത വയയചവഹ പവബ യചഡഗ കചഹ പഡയ യടപ ഗഗ ദന മമ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code