Malayalam Typing Speed Test...
Saturday, 18 January, 2020, Time : 11:45 PM
Malayalam Switch typing language


ബമത നപയഡ തയപ പജ ചരന നരവബ ലഹ യനബ യര രപ ചരതടഗത ഹബയഹച നകര ചയസ ബബമ നമഹദ ജനര പത മഗസഗയ യയജ ബകല ദടകമ ചപബദ യഗ ചടദ തജബ ഹതമവമ ചയപഡ ഡദബ യച ബഗഗടന ലവ യടപ നന ജചഗ ദനപ മടടതബ രടജന ദബജകബഹ ദസകസസ ഡമഗ കടന യനഹതന ഗകദഗകമ ദഗദ വഹപ യചസബപ ചലബക കസ പപജ മലച കലപ ടരത രത വയ ഹലട ബകല ഡകഹ തസ രടലമഗയയ കജമ ഹക ടജ ചത യഗമ ചസര വര ദബജ ടദഗയ ലദമജ നഗതസ ബസ ഡയസദല യലക രതനക മഗമഡബ കരഗ രനചദഡ ഗമന ബതഹ യദ ഹപയടരച ലബ ലഹഡ ദടടലജല ചഡജഡച ഡപ ഗപയ ദസ ലതഗ ജദതദജ ലസഗയ ബബ പജക തസപസ ദയ രബ വവജ ഡവജ ചബഹവ കഡഡ നസ വലക ചചഹട യഡസ മസദ ഡകയ ദബ യസമ ഗലജഹ മനമ ടഹബഡയ സഡബ ഡമ ഡയദ ദഡത വരജജഗല നലന ദബജകബഹ ടലയബ ദമരബ പനദവ ലസഗയ ദദ ബചയ മദജ സഗ മജനപമ ബരക ചപബദ ബപ ഗനമഹ മവ ഡഡട ദലദ ഹഹവവവച തവ യദ വകബ സഡമ വരല വമ ജടന സപര കജയ ടദ നമബന ദപജയ കതച ബതന ബത നഹദ ഗമബ ലപനദഗന മയ പചക ലച പബഡ ജയട ചക ചര ബദ കയച ദല ലഡഗയ പഡതഗജരഹച ഹജഗ തസഡ തട കസ യകരല രഗ ഹത നഗപദ വഡമ ദനര നപലട ബനവമഡ ജവ ബഹ ഡനതസ തതഗഗ ജമ പസ പലപബ യടവട യകതട ഗമന രവടസ കയഡ ചദ വഹത മജനപമ യപലക ടവ ചഗടത ടയമ ലരസത സടബജ പലപബ സപഗ ഗജ തഗവ വലദന യക ഡനലടത ജജ ഡസ ദവലജഡ പസയപജല യയജ ഡപ ഡസഹ ജലച സഡ കച ദവല ജമസന ചകക ചല പവബ വതടഹ സയക ചടദ സനഗട രഡബ തവക വടസച സഡജ സചസദ തപ രഹജ ജഗവ ഡച ജത ബതസ മയ കചട വരക ടഗവ ഡകഹ രബമഹഹഡ ഗയ രതമ ദജയട വഹപ ഹച ബഹസദ രതമ ഡസ ദട നനഡ ചയപഡ ടദടബ സഹര ഗമമദരബ രഹലഡ വവജ ബരഗ നഗഡത സബദ മട സബമ പഗ ദചഗ ഹവസതത ലസമ ദവഡര സരലസ ദചഗ വലട മദദ പനജ യടഗ ഡബബ വസ രട ഡലമടദ ബഗന ഡദ ലനദ കഹടല പമടവ പനജ യത കദര യനബ തവഹ ഹകപഹ വപലവ ദഡത തദ മസലഹല ഡബ ബരകസ ജനര ഗവ ബഹജതസ മസസബവ വയ യലക ഡടയയ ടഡദത പഹദലമ ഡദബ സഡട ബടബന ബജകദവ ജനപ സരലസ യപസ ഗസ ഹചതലദകജ ഡര സവഹ സപദര പരപക ബഗത യട ഗപമ ജമമ വത ജകസ ഹഗദട മട വഹത പദചഗ ഗലജഹ പവബ ലവസടത ലഹടഗ ചഹ സസ ദബജ ജടന നകര സയദയ വയഗ പല ഗയഡ ടഹ കഹടല നന ഡഹകബ പല പഹചപതല സമത ബരനര ഗസഡ ജലച മതയ ഗദഗ ടടട മഗക ബപഗ പഡയ ദതയട കദപ ബതഹ യമദ രബമഹഹഡ ഗടയര രഹഹ മദമ ഡമയയ ഹയ വക വപഡ വലരന ലബ തവല ഹഡദഹ പഡഹ ഗലവതമഗ സസസ ലരനല തലടദ ഡദവട രലട ഡജബ ലഡ സകദ യതട ബദല ദയവ നട ഹബ ബഗഗടന ബഡപസ സനമഡ ഡഗ ഹതന ഡയ ദഹദ തസമട രവപ ബചയ ഗപമ ജമര പഡട ബഗപ രലട ദനജ ഹടരയ രഹര മര നദ ഗഗ നഹദ ഗഡ രജ നദ മചനഡ സച വദ പബഡ ഡമ നതല ഗക ലടബഗജ മയഡ ടയര ടഗപ നടനക ഹഹവവവച ജചഗ മയഡ ചമ ഡസവയ ലകല യമ സഡക ബടബന മവ ജരവ ബകട തകന ലര സന മടടതബ ലദക മര നബത വരല മത യദട ലര പപല യപജകപ ജഹഹത സഡബന നഗഡത യനഹ ഗഹട വബഗ ഹതലഹ കഡ ഹടരയ തദ സഗബ രദ ചപടവ ചമസജ കട ലദവ വതടഹ ലലദ സജഹദ തമമ നദസ പനദവ ഡയ പഡതഗജരഹച ഡഡട മടവഹ തല ഡഡ ലപ സഡമ ഡജവത തയമവദത സഗ പഡയ വസക വന ഹജ തനപപ വടപദ ജബ യപജകപ നയദന ചകക യസകപ പലജ ഡഗവവര ഡസഹ ദകമഗച നവഡഹ ചരന ഗഗജബചഡ നടഹ വജജ ബയ തവല ഗചഗ കവ ബരകസ യപത രതദജതത ഹത ഹരഗദചക ഗനജടവ ബഹസദ ലവ ബവലമ ജമദ ജവവകബ ജനയലട പമജ മഗബ നമകവ ജര ഡമരഗ ലദമജ വലട ദടടലജല സലഡ മഗമഡബ വസക ഹപയടരച ഗദഗ രബഡ ഹതമവമ നചരചക ഹബയഹച നലച കചഹ രനചദഡ ഹപബ ഗത ഹഡ കയ സക സപവത നനമ ദഹ ചവ നപലട ചഗജ ഡഹ സതപ വസ ചജഹഹ നപനഹ ഡന ഡബടല ടഹയസ ഗപയ വമഡ കത മകക ഹഹഹഡപ ദലമട ഗക ഗയ വമദനസ തയച ബബ നനക രജ ടകതകന പദഗന ലരനല സബദയ പദപ ദയജ ദയജ സടബജ ജമസന വചപന ജപഗ പലബചട മലസ ഡച വതഗ ദജചപജ പകയമ കട ദലമട വവടജബ ബപമയ തജദയച രമബഗലത ഹപബ ഡടയയ സമത രഡപജല ഡഡ മപരന ലഹ നത തസപസ നനക സഡയമയപമ മഹഗ പഡഹ കലപ മകത ഡതസ ദരക ലസ രച ചമസജ ദജന തപസലദര കബ കതസതജ പസയപജല ബവ പതസ കന തലബ ചതസ സതഗഹ തയപ കമപച ലചബതല കടരത നദഹ പദഡസട സയജ മനമ തതഗഗ ഡരത പഹചത രവന ജഡസവ ബത വചജച പജ പബ ഹയകനഹ ദപചബദപ ഡദടജ മഗക ജലബ മമമഗഗവ ഡരനച സപമമ രഡച ഡതസ ഗഡഹത ജബ വരക ദപവന വദകബക രസതര ഡജവത ജനയ തഡയലഹപ മന മലച ഡമഡയ യചഡഗ ഡഹ ടനബഡയ ദന ദതബസമത സനപക ലനസദ പമജ ലല ദവഡഡ രമജ തകന സഡജ ഗത കമജ രഹര കപ യക യമദ നജ നഡഡന ജസഡപഡ നലച ഹഹഹഡപ സതഗഹ യയബ ഡനലടത ഡവകസ ജയമഗ നജഡജ മമമഗഗവ വചരഡയ ഹയകനഹ നരവബ ദനപ തഡ രവഗ കജയ കടരത പദചഗ ടഡഗഡ കകദസട യബദട വഡമ തലടദ ബജയ മയഡച പലജ ടഹയസ ടദഹഡ ബഡ ദചച ഹതഹ ലജ നനമ ചദദല ജജ ചഗമജ ചദദല ദജ യല നനടവ കര ഡയദരല ഹബരബ ചഗ ഡപത ഗന രബ യപത ഡമഗ യതരട യകമട ഗവര യനഹതന ജമമ കദക സഗബ നടഹ തവഹ ബഗത നജഡജ ജയ ഡയദ രയ രചകജ വപ കചട ഗടര ബബമ ഡടത നസസ നടന കടജ രമബഗലത ദയ നഡക മഗബട മഗഹവക പദഗന ഹതഗവ രവല നസ പടയട തനഡരജ ചകപ രഹഹ ദസവ ടസതബ ടര ഡഗവവര ഹക ജതമ ബലവ ഗക നഗഡ തര മയരമപ കയച മടവഹ ലടജ ബലഹ രട സഡദമ ദപ യപസ ഡലമടദ ബച ലഗദജപ ടമ ചപപയ സചസദ സനഗട സവ ലതന ജഡസവ ബലവ ഡദടജ ലലപത രബഹ ടസതബ സബമ യദവപ യബല ചമല ടജ ലജകസ ജസ സവഹ ലരസത രടജന പയഡ ഗപചട സഹര ഗചഗ രലഗന ദയവ ഹകപഹ തഗനബതര നടമ മബക യഹല ചരട രമ ബജകദവ ബതല ഗചവ ടഹനതഗവ ലഗജ രവടസ ഡക മദത രഡച തജ കകട കരഗ പപല തച സര മടക നയദന ടന പയട ടഡദത ജഡവ ഹജല ഡഗ നകദ രടജ ലനപ വദ നചരചക കബപദ ഡയസദല ദഗവ സടഗമഡയ ജതവ ഗമ ലപച ഡവപജച ഗമബ ഡഡല യഹബ രഡ ഡവജ ബപഗ മലസ ഡബബ യഡട ചപടവ കദക ടമ കനപ നടസന കനന തവത ഹബനജസ ബചട നവഡഹ ഗഹഹച വമചഡര സകദ ലതന ബമത ചസര മപരന യവ മസലഹല ലഗമ ഹലട ഹതന കദര ലപനദഗന തസഗ ലലദ പന വച ജകസ ഗലകഗര സന ഡഡലബ പജക ദസവ യപഡ ടപര തപചസ പയ തയമ മസദ മമഗ യഗ മഗബട പച രഡബട വഗ തര ഡട ടഗവ ഗമ ചര ഗകല കടഹ ദഗദ യഗഹ ബച പപജ തനച യതട വമജ ദടയ ലച ടദക നബത ഹജ ഗട ചമതവ തല ചഗമജ തഹ ടഡയക സപ ദപജയ തജദയച സബഹ ജടജജ പട മപക ദഡമദ കടജ നര ദപവന ലദവ സബദയ ദബപ ഗചയച ലഗജ ജമ ദഡഹല ഡബടല ജവവകബ വടപദ യഹ യകരല ജഗക രന ജയട രഹജ ചരദ യലവ ഡത ദവല ടവ ചരതടഗത തയച ലടഗവ ടകതഹ യചഡഗ സബദ ചലര ജഗക പഡനമബ സവ ജത കകദസട ജനയലട രനരടവ നസസ ലല സപമമ മഗ നഗഡ നത ഗകദഗകമ ചകപ ദക ചതലരച ലസസ ദഡഗ രലഗന ഡപജജഹ സപ ഡഡല ബവലമ ജഹ കബപദ ചത നപര രഹലഡ നടഗ ദഗവ ചദ ഹചപ തവക കവ പചചത ഹരഗദചക രവഗ ജസ ടക ഗഹഹച കനന രജടദമ മമഗ യഡസ ജരവ രത രജടദമ ജക ലടജ ദഡ ഗജടമ വപഡ യകതട ദഗഹജ യദമ കബ പബദസ ലജലന ഡഡമഹ സനമഡ തവത നടര ബരനര ബസ വലരന മദത ജജസന ഹമചമലച തജബ ജനപ ഹഹ നട യപഡ ഹന പഹചപതല കക നഡക ഡബ ചഡഗ സഡദമ തകഹ കബദവവ ബചട സപദബത യപലക യഹല യതചകവ വക പടയട ജപഗ ബഡ നമ നടന ദഡമദ ടലച നജ നഹ വബഗ ജല മരബപ വലദന നനടവ വഡ ജചമ വരജജഗല സജ ദവഡര മത ടപ യദവപ കനല മച ടദഗയ ബഗപ ദതലബഡ ചക ദന ലകല ഗച ടയര പഡനമബ വചപന രവല പചചത ലഗദജപ മയഗ ചഗ സദഹ ലനദ കമജ സഡചത ജസഡപഡ ഹഡനലഹ ലസസ ബദകര രല ടര ടദഹഡ ഹജല ഗഡ ദഗബ മച ലസമ ഹയ തയമവദത യചസബപ ചചഹട പഡട പപയ ദടയ നപര ചമ ഗന ലന ജപമ തഹഹദ യസകപ വനല ജപമ ഡയദരല ഗമ രഡപജല പക ഗചലസ മയഡച ടരഡ നര ദട തഡയലഹപ കചദ യടപ യടഗ ബതസ സഹതപ പഡന മജ മമ സഹദച ടരത മസലമടത രസതര ജബന ദപചബദപ ഹയഗഗച യച ഗവതരബഡ ബരബ ഗചയച ഡസവയ ലടബഗജ രബഹ ഹന ജയ ലഹടഗ ചഗത നബന ഹജഗ ചരദ ചപപയ ദക ഡദവട ഡമരസബ ടന തഡഗ പരപക ദസകസസ നസസഗ ബബവ ചരഗപ പപര ടടസ രല നഹനലവഹന ജജതഗ തമമ ദജ ചലര ബഹ ദത ബതന കഡ ബനവമഡ ദഹദ ഗര ലസ യനത ജദബച വയയചവഹ സമ ചസയ ചബ ദപപ ഗജ കടന രമജ കരത നസസഗ ജദപ തപ ഹബനജസ യഹ കക തസഡ ദവ രവന ദദ ജവ മദജ ഗകല സര യനഹ സഡബന ദഡഗ പഹചത ബയ ഗബന തട ബലഹ ഗതര ചബഹവ ഹചതലദകജ ബഗ ജഹ ബകട ഗസ ഗലകഗര വദകബക സബയമവത വചരഡയ ഹഗദട പബദസ ജജഗ ജസര ഹഡദഹ പഹദലമ ഗചലസ തനച വവ കദപ പപര കലഗ യഗമ ലഗഹ പസ യഡബ യഹബ പചക രപ ഗജടമ കലദ ഡരനച നഗതസ ബദകര ടഗപ ജതമ ബജയ ഡവകസ തസമട രനരടവ ഗചവ നടനക കനപ ടകതകന ലഹഡ ചതസ നദഹ ലജകസ സജ ജജസന യഡട രമ പച മയരര വമഡ വന കതച രഡ ഡജബ ദമരബ മയരകച ടനചഡ ലലകട ചകല പടദ നഹ ചഡജഡച ഡനകയ ഗബ ലനപ ബബവ ഹമചമലച യതഹന വവക ഗവതരബഡ ദജന മപക വചഡ യതരട കവത യര ചരഗപ കച മതഹതട ചഗടത ദലദ ലദക ദവ വജജ ടഹബഡയ ഹഡ മനല ബരബ പപയ വചജച സമഡഹ മകക ജമദ വര ജയമഗ കര തവ നടമ ഹതഗവ മഗഹവക ടരഡ ചമതവ മമ വയയചവഹ ഗഗ ഡമയയ ജക ജതവ തഡ ഹബ ഡരത രടജ കഡഡ ദപപ കലഗ നചജ ബപ ലവസടത യഡബ ജദതദജ ഗല കഡസവല നപനഹ കകട ദഡഹല ഹവസതത നയ ബരക രഹ ഡപത നഡഡന ജര ഹയഗഗച നടര രഗസ ലപഡല ടയമ മയരമപ വകബ ഗതര യവ ദഗബ ജജഗ രതദജതത ഗക നബന തജ ടനബഡയ രമകബത യത ടലച കരത ചന കചബ ഹതലഹ ഗവ വപ ചസയ വത യഗഹ യട രടലമഗയയ സഡബ രഗ ഹരകട ഹരകട തഹ ദത രച മദദ ഡയച മബല ഡനകയ ലപച ബഗ യകമട ബതല ലഗമ മനല ഗഗകസച ദഗ ദവപ ലതഗ തഗവ ചകല മബല കചബ ടബ സയദയ തസ സദഹ നലക ഡദ ദബ ദവലജഡ ചരട ലടഡജ ലഡഗയ വതഗ തകഹ ഡപജജഹ ജലബ ടജതമമഡ ജനയ മയരകച സമഡഹ ചഡഗ ദവഡഡ പഡന വമചഡര വവഡ കവത ഡമരഗ ബരഗ ദബപ യബദട ഡനതസ ഗയഡ മജ വപലവ നചജ ചഗജ ലന യസ തഹഹദ പലബചട പതസ ഡഡമഹ കജമ യനത ചന ദപ ലകതച ഗട മസ ടദ ലചബതല തലബ ദഗ ടലയബ സതപ ജഡവ ടപ യടവട ഗടയര ബപമയ ഗലചടത കതസതജ സലഡ ജദപ വസദ ഗകയ ടദടബ നകദ ദകമഗച ടയഡ സഹ നതല ജഹഹത ടനപദഹ ദചച നടഗ സഡ പഹ ടപര സപഗ ചതലരച ഗര കയഡ ഗലചടത മദമ രവപ നടസന നനവ യല വചത കലദ തനഡരജ യയബ ഡത ഗകയ ഗഡഹത ഗനമഹ വവ ദതക ചവ മല യസമ മടക ജബന നമകവ മസലമടത നദസ മകത പയട ഡമരസബ സസസ യലല ടനപദഹ പദ രഡബട ലലബ രയ സസ മയഗ നലക സഡയമയപമ ജദ ടനചഡ വഡ ടബ ദതക പദഡസട വടസച ദരക ടജതമമഡ പഹ തനപപ പത ബഡപസ ചഹ സഹ ഡട ലടഡജ മഗ രഡബ സഹതപ ബദ യബല യദട ഗവര ബഹജതസ തസഗ യദമ തപചസ ഗഹട ജടജജ തഡഗ രചകജ ദനജ നമ നമബന ലജലന ദടകമ ചഹ ലജ രദ ഡഹകബ ടഡഗഡ മസ ടയഡ ചപ ഡഡലബ നനഡ സഹദച സപവത വലക രഗസ പഗ കന ദതലബഡ ഹഡനലഹ രഗരയ ഗടര മന ലലകട പബ ചമല ചഗത ഡവപജച ജജതഗ ഗമമദരബ ടടസ സനപക ഡര ഡന സപദര യമ ഡടത ദല ജഗ മഗസഗയ ലലബ ഹതഹ മതയ പക സഡട ഗസഡ വനല ജമര മജമവ ജദബച വമ സച ദജചപജ നലന രബഡ തയമ ഗലവതമഗ വച പട കടഹ കഡസവല ലടഗവ ജഗ യതഹന ജചമ ടഹ കനല ഡക ചജഹഹ വവക ഗമ പയ പകയമ ലപ രമകബത യസ കത ജഗവ യലവ പബജ വവടജബ ലപഡല വഗ ഹഹ ദജയട കബദവവ നനവ ദഗഹജ മല ചപ സക നയ വമദനസ ഹചപ ദവപ ലഡ വമജ ചലബക ടടട സഡചത ടകതഹ നമഹദ ഗല വസദ ലലപത രഹ സയജ ബഹയബചഗ ടഹനതഗവ ദഹ ഹബരബ പമടവ ബഗന ഗച നപയഡ ബവ വചത മചനഡ മസസബവ ടഡയക ഗസദമമബ സജഹദ ടദക കയ ദതബസമത ലനസദ രന യദസ ദതയട ബദല ദനര മഗബ ഗബ ദസ ഡയച ഗഗകസച സപദബത ലകതച ചഹ കപ ഗസദമമബ രഗരയ നഗപദ തപസലദര സബയമവത കമപച സയക യദസ ഗനജടവ വവഡ സബഹ തച പദപ പയഡ ജല രതനക യലല ബഹയബചഗ തഗനബതര സഡക സപര മഹഗ ഗപചട ജസര മരബപ കചഹ ഗബന മയരര ടക ഡകയ ദഡ പന പടദ സമ മതഹതട പബജ ചബ കചദ ചയസ വചഡ വയഗ ജദ ലഗഹ മബക യതചകവ മജമവ പദ സടഗമഡയ ഡമഡയ ഗഗജബചഡ ഹച നഹനലവഹന ചല

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text
fast-typing.com helps you in calculating your typing speed test words per minute (WPM), characters per minute (CPM) and total characters typed (?)% correctly (ACCURACY). This words are taken from the basic 1500 words from Malayalam Language.
Type in English and Press Space to Convert in Malayalam
Copy Text Notepad MS Word Post ⇒ Twitter Post ⇒ Gmail Post ⇒ Blogger

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Unicode Language Keyboard - with source code