Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 11 August, 2020, Time : 6:59 AM
Malayalam Switch typing language


ദട വചഡ ഹജല രദ ലദമജ ടജതമമഡ കചബ ദഹ കടരത നനക ജദപ നചജ വയയചവഹ ഗഡ സര ബഗഗടന രബ യബദട ചര സനപക ഗഹഹച യകതട ഗനമഹ കതസതജ ഹബയഹച സപവത രതനക ഡമയയ ജമര മടടതബ തഗനബതര ദമരബ ചപബദ വലരന രഡബട ഹജല മത കലഗ നലന ജദ ഡപ ദബപ ഗഹഹച യദമ സതപ നയ ലഡ മത ജഹഹത പബദസ ദതലബഡ തവത സപ ദല സനഗട ഹജ രഡ വമചഡര തസഗ വഹപ തനപപ യയബ ടപര ബഗപ ചമല ഡഗവവര നദഹ ജരവ യതരട ടസതബ ചര രഗ ദഗവ കദപ മയഡ ഗകദഗകമ രഹ രടജ രന കചബ സപദര സസ മയഡച കലദ കചട നഗപദ ടനചഡ ലലദ നസ യച പന ദഡമദ ഗമബ ബരഗ പടദ ചലബക ഗലവതമഗ ബബമ ഡഡലബ ചജഹഹ വചത യടഗ ദഗബ ലല കഡ യഡട ലനപ ദനര ഹബ പമജ തസമട നകര വസദ ബഗന ബദല പമടവ ജര കമജ പദഡസട കബ ഗമ ജലബ യച ഗജടമ മജമവ ഡദ രടലമഗയയ കചഹ പച കബ തനഡരജ ലബ ടപ ലസമ ടഡദത ബഗത ജതവ യലക സമത ടഹബഡയ ഹക പയ രഹഹ വടസച ദരക മയഗ മയരകച പദ പലബചട നഹ ബജയ വടപദ വക മതഹതട യഹല സസസ പഡഹ ചദദല ദസകസസ ദസവ രവപ ദനജ ഹഹവവവച ഹചപ സഹതപ ചഗ വകബ തട പഡനമബ നസസ ചകല മഗബ ലഹ ലഗഹ വവ ഹഹ മലച ഗകല കദക ജജതഗ കന നന ടഹബഡയ ഡട ലലബ രപ കടന ഗല ജകസ ടഡഗഡ നനടവ ഗചവ മരബപ ചരന മനമ ഡത സമ വര സഡദമ ഗഗ ഗബന ദഹദ ബഗ കലപ യപഡ കജമ തയച സനപക മചനഡ ഡയദ ബലഹ ചസയ സഡജ ഡയദരല ജനയലട ജത ദഡഹല ദപപ തതഗഗ സലഡ വരക ജക ലനദ പയട യബല ബഹ യസ പസ ചകക ഗകയ ലസഗയ മതയ ചബഹവ ഡസഹ നലക ടജ വലട ബവ ഡസ മസസബവ തഗനബതര ബലവ തസ ഡര നടമ പടയട ടസതബ ചകപ ഹക സയക മഹഗ ജതമ ജഡസവ സപദബത ബഹജതസ ദലദ രത നപനഹ ലടഡജ ദവലജഡ കയ ഹതന സടഗമഡയ നബത ബദല ഡഗ ദഗ ഹരഗദചക യപഡ ചരട ഹച വഗ ഗമ ഡനലടത നകര വമഡ ടരഡ ചമതവ ഹചതലദകജ സഹതപ തനപപ മനല പജ വടപദ മപരന ദചഗ ഡമരസബ കനപ കകട സവഹ ഹഡ രഗ ഹഡനലഹ ഡജവത സബദ ഡപജജഹ കടരത ബച വസക ബനവമഡ ഡബബ നഗപദ ജഗ ഡതസ പല കചദ ഡദ ജഗ യടഗ യലല ജഗക രഹലഡ ഡവപജച ദജ നഹനലവഹന യപലക ലലകട നമഹദ രമബഗലത തമമ ദപവന ഗപചട ദപപ ദബപ മദത ലലബ മഗബട തസ വയ യയബ ജര തലടദ രലട ജടന നടനക ദഹദ നഗതസ പദചഗ ദജചപജ ഹഡദഹ കബപദ പപര കജയ നടസന ടന മഗബട മകക നമകവ ഗഹട ചക ബടബന വനല രബ തവ ഗബ പകയമ ഗബന ഗദഗ കലഗ മര ദഡമദ ഗനജടവ ജക യതചകവ ദവ വചരഡയ കകദസട മമ ലബ ഡരനച വരജജഗല വച ബപ ഡദടജ വലദന പദപ ടഗവ ബപഗ ദഗവ യസ നഡഡന ലസ ടനചഡ ഗദഗ ഹമചമലച ദടകമ സപഗ രഡച വലക ലജ ബരക രബഹ ജബന ചസര ടഹയസ ദക ടന വയയചവഹ തദ പഡതഗജരഹച മതയ കച ജഹ ലഹ ബചയ ഗന കച ദചച യതചകവ സയക യട ലഗജ ചമതവ തകഹ മടക മഗക ബസ ഹതമവമ മലച രഹലഡ ദഗദ സബയമവത യസകപ വതഗ സബമ ഹവസതത തസഡ ഗചഗ തവഹ ഗച കര ബപഗ ഡഹകബ ഗമമദരബ വദ രഗസ മജനപമ ഗത ഗനജടവ വപഡ ഡഡ കഡസവല ചത ദടയ പജക മയ കഡഡ ചഗത കന രലട കമപച രഗസ മഗസഗയ സരലസ ദയവ സഹര നഹ വപലവ ചഗ സഡമ ഗര ബബ കലദ ലജലന ചഹ ടരത ദത ദഡ മയഗ ചല പദഗന വപ മര ജബ കചട ഹയഗഗച യര തഡയലഹപ ചവ ഹതഹ ബലവ രമകബത വയഗ ദവപ ടനപദഹ രഹജ ബകട ദവ യപജകപ കസ ഹപബ യസമ ഹതഹ ബചട ലഗദജപ ജപമ ചരഗപ ഡയച യമ കജയ കജമ കത സബയമവത ദനപ ഗമന ലദവ ഹതലഹ നമകവ ഡവപജച മലസ ഗക പഹ രയ ഹഹ ഹഗദട സഡചത ബതഹ ബഗത ബകട മസലഹല കപ ചലര സപഗ രഹര രജടദമ സപവത ദതക ജമദ ഡമ തച ഹവസതത വയ രഡപജല ജബ ലകതച ഡബടല ബരബ മഗഹവക സക ദടടലജല നഗഡ ജദബച പദഡസട നചരചക ഹലട കരത വകബ യതഹന നഗഡത സഡജ യല ബരനര യല ഡമയയ ബയ ബഹസദ ജസര ബകല ലസസ യഡബ ടപര ലഗമ ദപജയ സഹര ചഡഗ ബദകര ഗഗ സഡയമയപമ തവക ചഗജ ജരവ കനല ഡതസ ദവല ജഹഹത ലവസടത ലച ഡച സയദയ ജദ യദവപ ബഗന നഡഡന ജസ ലഗഹ പദഗന പതസ ലപഡല രഗരയ പയഡ ഡയ മഗമഡബ നര മയരമപ ദജന മമ കചഹ സന ബതല മദജ ജകസ ഹന സതഗഹ ജദതദജ ചഹ ഹതലഹ നടഹ മപരന രഡബ മടക മലസ കവത ഡഹ ദവഡഡ ദജ യഹ ജഗക ടലയബ ലരസത സഡബ ലഗമ ഹടരയ ടവ വസ യടവട ഡബടല സഹ ഹതന ഗടര ജസ നടന ജവവകബ ഗനമഹ ഡക യകമട ദഡഹല യഡസ ദബജകബഹ ഹപയടരച ഡഡ പകയമ സമഡഹ സരലസ വനല ഹയ പസയപജല കരഗ ഹബയഹച യചഡഗ ജടന ചന വബഗ നടഹ യലല ലഡഗയ ഗസ പട ജവ ദപചബദപ യഗ വവക പബ ടനബഡയ രതദജതത യചസബപ ദക സഡബന ബടബന മദത തകന ചക മയരമപ ചബ രമ സപ തര സവഹ ഡസ ഗപമ നടര ചരഗപ രവപ പട തഡ പപയ യബദട ലപഡല ബഗപ വഡമ കയച ടഹനതഗവ പദചഗ ഡസഹ പജക സപമമ ദനര ചയപഡ ലജകസ കനന ബമത ഡദവട ചദ ദവപ പലപബ ബതന ജദതദജ കവ ഡനലടത മസസബവ ടക തതഗഗ ഗന ഡലമടദ സജഹദ ദപജയ ബരകസ തജദയച തഡഗ യദ ഡടത ജനര പപജ മല ബച ജടജജ ജഹ യടപ ലരനല സജ ജമസന ബരക യനത ചസര രവടസ മദമ സമത നദ ജമമ നദസ ടയഡ പയ മട ചകക ഹഹഹഡപ ടദ രഡബ സബഹ ദകമഗച ഡടയയ നപര പഡഹ യടപ ബജകദവ ലര രവന ഡദവട ടഹ മഹഗ വചരഡയ രഡപജല ദസ രനചദഡ രഹര ചടദ നരവബ ചരട വസ ഡകഹ മനമ സദഹ ഗസഡ വര ദബജകബഹ ബദ ജഗവ കദപ ബവലമ പഡന ബതല ഡയദരല രട ലനസദ കരഗ നഗതസ ദദ തവല ഹഹഹഡപ സയദയ ചതസ ഗപയ ലതഗ നകദ സദഹ വചജച നനമ മഗ ചചഹട രസതര ഡബ ജജഗ കമജ പന കബദവവ മസദ രഡച രചകജ ടര ദസവ നതല ടദടബ മഗസഗയ നപലട ബപമയ ലചബതല പപര ടദ സച ചത ഹരകട ലനപ കടജ ടഹയസ ലജകസ തയമ തപ നടഗ ഡഡട ബയ നകദ ലസ ബനവമഡ ഗചഗ ഗസദമമബ യട കബദവവ കക വവജ ദഗദ യഗഹ ഡകയ പഡട കബപദ ടരത ഡര ദവല ഹത ജനയ ജലബ നമ ബമത ചതസ മചനഡ സഡട ബത ബഡ ചഗമജ നസസഗ ഗസദമമബ വസദ രവന പദപ തര ഡദടജ നബന രവടസ ലകല ബബ രല സചസദ ഗഗജബചഡ ചപപയ ടമ സഗ ഗയഡ നഗഡ കടന ദല ചജഹഹ സകദ ചരന ലസഗയ ടലയബ ലഗജ ഗബ ബഹ പബഡ ജവ കദക സതപ തജബ ഡരത ടവ പവബ മല കതസതജ സഡ യമദ ഡയച ലല പല കചദ വവജ ടക നസസ ഡയസദല പഡന ഡരനച ഡഡല വതടഹ പയട തസഗ ജദപ നന യക ടഗപ വസക പക ചകല ബഹയബചഗ ലതന പമടവ പഡട ഹതഗവ പമജ നപയഡ ലപച കരത ജദബച ടയമ തവല തവ യലക ചന പപല ദവഡഡ ഗവര ലടഗവ തദ യതട ഡരത ബജകദവ നലച ഗകയ ഗച ബകല ടഹനതഗവ ദപ ജനയ മടവഹ ചമല തവത പഗ രഡ കവ ഗഹട യചഡഗ കപ ടകതഹ ടടട ചമ ടദക ദരക ലചബതല ബത യത ദലദ ഡന ചഹ മനല ടബ ഹബനജസ ഡഹകബ വരല ദയജ മട ഗലകഗര പഹദലമ ഗലവതമഗ മദദ യപസ യദട കയഡ ഗമബ യതട ടകതഹ ദന നമ രമകബത ബപ രടജന ടടസ ദലമട ജയ സടബജ രനരടവ തഹ പനജ മയ തനച ഗലചടത മബക ഹപബ പനദവ വഹത ഡഡമഹ മവ ചരതടഗത ടലച പലജ പലജ ബദ ചയസ ദഹ ഡദബ മമമഗഗവ ഗഗജബചഡ ദകമഗച ഗവ രതമ നസ ലരസത ഡത ടമ വരജജഗല വചപന ഡക ഡലമടദ ദഡഗ നടമ രടജ കയച സപമമ മന തഡഗ വച ലന ബഗ യലവ ജമര നടര നമബന ഡനകയ ജടജജ ചപബദ പസ ജജതഗ ജയട സടബജ ചസയ ലപ ലദവ വമ ഗചലസ രബഹ ബരകസ ഹരഗദചക ലദക ഗജ ദയ ലഹഡ ഡഹ മഗ മയരര ഹബനജസ ദബജ ഡവകസ കതച യദട ഗഡഹത മദദ യകതട മപക നയദന വജജ വദകബക ഗതര ദവഡര മമമഗഗവ പത ഗവതരബഡ ജനയലട മന വയഗ പഹചപതല ചപ നസസഗ യനഹ വചത തഹഹദ ജയ ചലബക സഗബ കടഹ യഡട ലനദ കഹടല ഡയദ രന രവല ദടടലജല സഗബ ഹഹവവവച യതരട ഡമഡയ മമഗ ഡടത യസമ ദത വഗ തച ചപടവ തവക യനബ പപല ബഗഗടന ഗപമ തയമ രഹഹ ടദഗയ ഗചവ വത നവഡഹ ദയ ലടഗവ വഹപ പഗ ബരബ ലപനദഗന ജമമ ചഡഗ ഡയസദല തഗവ തലബ സകദ ലലപത ചകപ ദനപ ബതഹ പതസ ബതന നയ സവ തയമവദത രതമ തലടദ വക ദഡഗ ദഡത ഗട തയപ പചക ഗര പപയ ബവ വമഡ നഹദ ജസര ഹഗദട ടജ ലര ജജ പഹദലമ രലഗന ജലച ചഗജ രജ രമ യപത നത വവടജബ ഡജവത യതഹന മടവഹ ഡഡമഹ രബഡ സഹ ബജയ ഡനതസ രതദജതത ഡമ നദഹ വചഡ വമദനസ ബഡപസ രപ ദന ഗഗകസച പബജ സഡട ടയഡ യനഹ സയജ മച ദപവന വലക ജജഗ ഡവകസ വമചഡര ഡസവയ പചചത യനഹതന ടഡദത ലനസദ നഡക മയഡച സബമ രമജ തട ജപമ തനച ഗസ ലടഡജ ഡബബ ഗമ ദബ ഹചതലദകജ വടസച കഡഡ ഡഗവവര വതഗ നനമ നരവബ ചമസജ ചപടവ ഡവജ സഡക ഗമമദരബ രതനക തല സവ ജബന നദ മസലമടത പരപക ഡന പരപക മഗക യഗമ തവഹ ചരദ ലകതച തസപസ ഡമരസബ സപദബത മപക ചബ വമ ജല വഹത ലടജ ഗപചട ഡഡല നമബന കനന സഗ നടസന ഹജഗ ചയപഡ ടദഹഡ ഗഡ കടജ ഹബരബ ജപഗ ചതലരച സസ ലടബഗജ ഗലജഹ ജമസന ബഡപസ സപദര രസതര ഹയകനഹ ലഹടഗ മയരകച വദ നലക സബദയ ചദദല ദഡത മജ ദബജ രമബഗലത തപചസ യവ ലലകട ജതമ പബദസ പടദ ടനബഡയ സന ടഡയക ബഹയബചഗ ലജലന യബല രച രനരടവ വജജ ദതയട വബഗ യഹ കദര ജപഗ സഡയമയപമ മസ ഹഡനലഹ ഡദബ ടടസ തലബ യഹല വവഡ രവഗ പഡനമബ ജസഡപഡ പഡതഗജരഹച ഗല വമജ മബല ദഗ ലരനല ബബവ ദജചപജ ദബ ചഗടത ബസ പക ഗടര സബദ തജ ഡകയ ദതയട ജല ചഗടത ഡജബ ദതബസമത നനവ ഹയഗഗച തനഡരജ ഗവ ജലച ഹയകനഹ ജയമഗ സഡബ ഗകദഗകമ യദസ ഡനതസ യക മഗബ ജമദ ടരഡ ഗമ ലപച ചബഹവ ഗടയര ചഗമജ ഗത പഡയ ഹതമവമ തപസലദര സപര നജഡജ നര ഹയ ഡവജ സഡദമ നട ടടട കദര രജ ഗജ പഹചത യപജകപ യഹബ നപര ദവലജഡ ചവ ഡമഗ ഡപത മസലമടത രട ഡമഡയ രഹ ഹമചമലച മകത തഗവ രടജന മയരര കലപ ദജയട ടദഗയ സതഗഹ സച ഹജ ഗചയച മസദ ടകതകന മകത യനത വവടജബ യമ നപനഹ സര നജഡജ ഗജടമ തയമവദത ഡനകയ നനടവ നഹദ ഗസഡ ലവസടത കഡ ജനര ഗചലസ സനമഡ യലവ ദജയട ദപ വരല ലഡ പഹചപതല ഹലട കസ ടദക യത നതല ലദക സപര ജമ രല ഗട വചജച സജ ദയവ ലഹടഗ ലഗദജപ ദവഡര ലടജ ഗക പയഡ യകമട രലഗന രചകജ ടര ഡപ ചഗത ജമ ബലഹ പലപബ ബതസ ഗഡഹത യഡസ നത യനഹതന മജനപമ ചയസ രബഡ തല ടലച ദടയ യവ ദചച കവത ഗലകഗര കത ടയമ പലബചട ഡപജജഹ രദ ദനജ ഡകഹ തപസലദര ജതവ വഡമ യയജ യഗഹ രഹജ ജവവകബ കഹടല സബദയ രബമഹഹഡ ഹകപഹ ഗയഡ മസലഹല സഹദച പദ സനമഡ ഡഡലബ കകദസട ജനപ സലഡ രച മദജ സഡചത മവ യഗ ഡപത ഡയ കക വലട നദസ ദസകസസ ഹജഗ നനഡ ഹബ രമജ രടലമഗയയ രജടദമ സജഹദ തകന രബമഹഹഡ ടഹ കയഡ തഡയലഹപ തമമ ടഗപ രത ജജസന ചപ തജബ ഡമരഗ കനപ നചരചക ബരഗ മടടതബ തയപ നട ലസസ ഡബ പസയപജല ചദ ബരനര ബവലമ ജജസന ദമരബ ലജ കട ചമസജ ലദമജ ലതഗ ദചഗ ഗകല ദതലബഡ തപ വപലവ സഹദച ടഡയക യഗമ ചരദ ജഡവ ജഡസവ ഹബരബ ടദടബ മതഹതട ഗതര പത ലപനദഗന ലലദ സബഹ ഹഡദഹ യകരല ഹത ജചമ ഹടരയ ദസ ജയമഗ വമദനസ പജ ഗടയര കടഹ പനദവ സമഡഹ രഗരയ യചസബപ തപചസ യഹബ കഡസവല ലവ ചചഹട ചതലരച ലഹഡ തജദയച ഗയ സമ ഗവതരബഡ നചജ ദഡ മജ പബജ ഹഡ യപത വന കട ബഹജതസ ജസഡപഡ നലച പഹ യനബ വപഡ ലതന മദമ പഡയ വഡ ലലപത നനഡ ലന ഹന ലകല ലവ കമപച ഗക വരക ഡട ദഗഹജ ജചമ യടവട പവബ മഗഹവക ബപമയ ഹച കതച മഗമഡബ ഗലചടത ഡസവയ ബചട ഹതഗവ യപലക പനജ സനഗട തജ ഡഡട വമജ വവഡ സഡബന ചലര സഡ മയഡ സഡമ യദവപ ബദകര ടനപദഹ ദഗബ മസ വതടഹ വപ പചചത സഡക കനല നമഹദ ഹപയടരച യര ടജതമമഡ ഗയ നബന നബത നജ നഗഡത തഹഹദ ഡജബ യദമ രനചദഡ ദടകമ യഡബ ഹചപ ലഡഗയ മകക ടയര വവ ടയര ദഗഹജ മരബപ ലടബഗജ ഡടയയ ഗചയച പച ചഡജഡച ചടദ ദജന നയദന കയ പഹചത യമദ നനവ സക ഗവര യദ പപജ കകട നപയഡ ജചഗ വന ബബമ ചരതടഗത പബ ജനപ ഗപയ ഗഗകസച വവക നജ യദസ ഡഗ ടബ ബതസ തസമട സയജ മബല വത നലന നനക വലദന ഗക ചഹ ലച ഡമരഗ ടപ ബഡ നടഗ സചസദ യകരല ടകതകന മജമവ ചപപയ ദലമട നഡക യയജ ബബവ സസസ നവഡഹ വദകബക രവഗ ജയട ടഡഗഡ ഹരകട രയ പടയട മമഗ ലസമ ദതക ബഹസദ പചക ജത തസപസ ടഗവ കര നടന ദയജ പബഡ യസകപ മബക ജഗവ തഡ തസഡ സടഗമഡയ ഡച ചല ദപചബദപ ഹകപഹ നപലട രഡബട തകഹ രവല വലരന ഗമന ഡമഗ യപസ ബചയ നടനക മച വചപന ദട നഹനലവഹന ചഡജഡച ജഡവ ജജ ചമ ടദഹഡ തഹ തയച ദതബസമത ലപ വഡ ദദ ഗലജഹ ജചഗ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us