Malayalam Typing Speed Test...
Thursday, 20 February, 2020, Time : 5:01 AM
Malayalam Switch typing language


തകന ജലച കതസതജ യമദ നപലട ഗലചടത സഡദമ ദയജ ബജയ ഹഹ സമത പജക ഗക ജനര ജകസ നലക ചസയ സപഗ ദടകമ മലച നയ നനടവ കയഡ ബകട സപര നനമ മടക ഹതമവമ ഗചയച ഡഹകബ മല ലടഗവ ദഡമദ യനഹതന വടപദ നബത നദഹ യദ പപര ഡഗവവര ഡമയയ ദജചപജ വയഗ ലനപ തഡയലഹപ ലഗഹ രവഗ ജദബച നടര കഡസവല ഹകപഹ നരവബ യയബ ഡടയയ പന ചദ ഡവജ ഹതഗവ ലതഗ ഡന തജദയച യഹല രജടദമ ബചട ദഗബ ബതഹ ചമസജ കര സമത കജയ ചഹ നലന ഡനകയ ടഹയസ ജഗ തകന തഡ രഡച രച വവ ജസഡപഡ ലഹഡ സയദയ വജജ ഗനജടവ മഗഹവക പവബ പഡനമബ പലജ ലഗദജപ ടഹബഡയ മപക തട ടദഗയ ദസവ ദവല രബ കദര കലഗ യച ലസ ബതല കട കയ ബസ ബചയ പയട ചകക സബദ വപ ഗല ചടദ ടവ ഗലവതമഗ ഹയകനഹ ജതവ യതട വരക മത മമഗ കയച നടന ഡബ ലകതച ബരക ജടന ഹഡനലഹ യകമട ചക തസഡ ഗന നസസ കഹടല യപസ സഹതപ ചഗത വതഗ രവല സചസദ പജ ചവ ഹബയഹച ദനര ഹബയഹച വമചഡര സസ ഹബരബ ചരഗപ പഡയ തജദയച ടര സതഗഹ മപരന നയദന ടക പഡതഗജരഹച തസപസ പരപക കത സച ടകതകന മയ ചബഹവ മയരമപ ടദ യപത ഡരനച ഡട ഡപജജഹ യനഹ തവ ദലദ ഹചതലദകജ ദജ ലഡഗയ നഡഡന രഹര ലഹ ദവല യച യചഡഗ മലസ ഹഡദഹ തതഗഗ ജചഗ നസസ വടസച ഹതഗവ ഡദ പജ സനപക വചജച ദത ലതന നഗപദ പചക ഗച സജഹദ സസ വഹപ ടദഗയ യതഹന സബമ ടലയബ ലലകട യനബ കഡഡ ദഡത വചപന സദഹ രജ ഡച ചഹ യസ ദടടലജല ലഹടഗ മജമവ കന രഗസ ബയ തയമ ജഡവ ടനപദഹ ടനചഡ ചത രവന യമദ ചജഹഹ രബഡ പലജ ഹജഗ ഡഡട സബദയ മമമഗഗവ ജസഡപഡ ടക പദഡസട ചഗജ വപലവ യബദട പനദവ ഡര കമജ ടദടബ സഡമ ഹഡ ദലമട ഗയ യഗമ രഹലഡ ഗഹട സലഡ വമ വവക സപദബത ലജകസ മലച ജരവ തവ ബഹ ഹരകട വഡമ ദഡഗ ടഗപ ഡട ഹപബ ഹപയടരച ജമര ഗട സടഗമഡയ പഡഹ ബഗപ ബബവ ടഡദത വസദ യലക സപമമ സചസദ ഹചപ യദസ ബഹയബചഗ ചതസ സഡ കതച യടഗ വച ഹവസതത ഗര സമഡഹ നകര പജക ജമമ ദസ സഡക ഗഹഹച രഗ മദജ ബകട ലവ സതപ യദട ഗപമ തപചസ തസ യനഹ നഹ മഹഗ ബപഗ പമടവ ഡര വന ഗകല യര നലക ചസര ബഹജതസ യര ഗദഗ രനചദഡ കബപദ പബ നഹനലവഹന സജ ഗസദമമബ ചന കരഗ ലരനല നഹദ സജഹദ നടനക ലപനദഗന ചമല രഹഹ തലബ മബക ലജകസ ഗനമഹ ടഹനതഗവ സഡബ ദരക ഹയകനഹ ജസര ചപടവ പതസ സഹ രഹഹ ലനപ ലര നഗഡത സരലസ വചജച ഗഡഹത ഹബനജസ ദപവന നലച ഡയച വപലവ സലഡ തട കലദ ജഹഹത ടനചഡ ഡഹ ദനപ ഡസ നകദ ഹക മരബപ ഡജവത ചരതടഗത ബയ വമദനസ വവടജബ ഗപയ ടജ നപര മജനപമ ലദവ കലഗ ദലദ കടരത കകട രന ഗകല ജഗക ബരഗ ടജ ഡക ഗമന തവത മടവഹ സമ ചപബദ രഗ ചഗജ നഡക ലസസ ലനദ സഡബ ചതലരച രവഗ കത ഹചപ ലലകട ചതലരച രലട ഡമയയ ഡനകയ ലദക പരപക സഡയമയപമ രടജ ഡപത മസസബവ രടലമഗയയ തയച പഹചത ചപ യസകപ ഗബന ജയ ബചട യലവ രതദജതത ഡപ രഗസ ലകല നപര കനല ചചഹട ദഡത രസതര സയക പദപ ഡസവയ ഗജ ഗട കയ ബജയ തയമവദത യകരല നചജ പസ മദത സഹ രല തയമവദത യലല രനരടവ ഹതന നബന തപസലദര ജരവ ഹമചമലച ജജഗ ലവസടത ചയപഡ ടടട രബഹ മച വക യപഡ യസ ചഡജഡച തര ദയ ഡജബ ഡരനച ദപജയ ലഹടഗ ജദപ സജ ജത യഗമ പബദസ ഡമ മഹഗ ചരതടഗത ജമ തഹഹദ ഡസ വദകബക മടടതബ ഡലമടദ ടഡഗഡ ടഗവ ലസമ ഗദഗ ഹഡ സപദര ഗഗജബചഡ സപര ബദ ഡയസദല ജയമഗ ജസര ചഗത വവക വബഗ മഗഹവക ചകല ബഗത ഹതന യക ഗഹട യയജ നചരചക സഡട ഹടരയ ചക ഗമ യല യപസ യനബ ഗലകഗര രവല കനന മഗമഡബ പകയമ ഗസഡ ഹഗദട വപഡ സഹര ഹതഹ രചകജ വച ജനയലട മഗ വലദന കവത വചപന ചലര മസലമടത രബഡ ചവ തമമ ദപജയ ഡടത തഡഗ ഗക പഡഹ സപവത ബരക ചയസ ദബജ കചട ജത പക ദഹദ ബസ ബതഹ നമഹദ ഡത യനത ഡനലടത ഡദവട ഹബനജസ തവഹ ഗലകഗര വജജ കരത ബമത കബദവവ രടജ രമജ പല പട ബതന വമ ഗടര ജഹ ലനദ ഹചതലദകജ യദവപ ഗലചടത വരല ജചമ മനല യതട ഡമഡയ ദബപ നര രഡ ദസകസസ കചദ യഗഹ ടലച ഹരഗദചക പമജ ദവ ലകതച മദജ വബഗ യതരട ബരകസ ജമ തജ തച ജമസന ടനപദഹ ഗഡ മര തസഗ രഡ കനപ രപ ബദകര യകരല പഗ മയഗ ബതസ ഡദ നടസന പഡതഗജരഹച വവഡ ജചമ ഹത ബഹയബചഗ ടസതബ ചമസജ മലസ സകദ മയരമപ ചമല വസക മദത പദഗന വസക തനച രമകബത മടവഹ ടന ജജഗ മബക ഹബ രഹ മഗബ ഗബ യഡസ ടഹനതഗവ മയഡച ഗചലസ ഗര മസലഹല ജനപ മഗക ജമദ രസതര നട രതമ ജയട വരജജഗല നചരചക ബതസ മത ഗബന ലരനല ജതമ സര ബഡ യമ വഡ ബഗത നമകവ ജബ വവടജബ ലബ ചലബക ദസവ കന ഡഡമഹ സബദ ചഡഗ യപലക നനവ സവ ഹരഗദചക ഡമഗ പല യലവ ദപവന ഹജ പഹചപതല ബഗ പടദ വപഡ ദതലബഡ ടരഡ ദഗബ ജതവ രമബഗലത ജമര മസ ബഗന കമപച നടന യചസബപ കഡഡ ഡനതസ ഗലജഹ കതസതജ മനല നനഡ തവക ഡഗവവര ലലദ സഡ കലപ ഡകയ സയക ലദക കനന ഡബബ ടബ ദല ലസമ ദടകമ ഹതലഹ ബലഹ മഗബട ചരദ മചനഡ ഡനലടത ലന ദക ചഗടത തഗവ കകദസട തതഗഗ കപ സഡമ ബപമയ ദതബസമത ഡകയ ലഹ ജയട പദചഗ യപജകപ ലഗമ രജ വഹത പഡനമബ നന ഗഗ നന നബന നമ വതടഹ തപ മന ജടജജ ചത ലപ ചലര പലപബ ബഗന ടദ ദഡഹല വന തകഹ രഗരയ ഹഡദഹ തലടദ കസ ചര ജജസന സഡജ വര സബയമവത ചദദല വരക വടപദ ബഹ സപഗ കജയ ഗതര കരഗ കനല പന ജല രലട പനദവ ഡന ഗസ ദജന സരലസ ദമരബ നപയഡ ഡഡ വവജ ദവഡഡ ദട സതപ രഗരയ ചപപയ ചഹ ഡവജ ബദല മയഡ ടയമ രബമഹഹഡ കനപ നപനഹ ഡബ ലനസദ ജര കടഹ രത ജടന ചകക ഹയ ഡതസ യഡട സഡദമ പലബചട ബവ വരജജഗല തസഡ തജബ ടബ ടയഡ ബജകദവ മല പപയ സനപക സതഗഹ ജബന ഗസഡ വലദന ദവഡര ബപ പഹദലമ വലരന വലക ഗമന സവഹ ഡവകസ നനടവ കലദ മതയ സബയമവത പബഡ യട സക ഗവര ടന വയയചവഹ ഹജഗ സന യത ലദവ ചരഗപ രഡച പയഡ കടജ ബചയ ഗഗ ലസഗയ യബല ടമ നതല നഹ ലടജ തഡയലഹപ ഡഡലബ ജക കചഹ പയട നകര യഹ ചദദല രഹര ദതക യദസ ഗപമ വതഗ ടനബഡയ മഗസഗയ ചരദ ജവവകബ ലച മയഗ ദവലജഡ കബ ദഗ ടടസ ജപഗ പബജ രവന ഡലമടദ സകദ മചനഡ സഡബന ഡപ രബ പയ മകക മബല ഗമ ടലച യടപ ടയഡ ചപബദ മമമഗഗവ ഹമചമലച രമജ ജലബ നനവ ഗയ ദടയ ദവപ ഡനതസ യതചകവ ജഗ ദല യയജ ഡമരഗ ചരന കപ മമ ദനര കടജ യവ ചഗ ഗനജടവ ലര ഹച പഹചപതല ബകല ഗഗജബചഡ പട മതഹതട ജതമ യടഗ ടപ ലസഗയ ഡയദരല ബവലമ വചരഡയ യത രട ലജ പടയട ദജചപജ പമടവ പദപ നടമ ദഹ ഹയഗഗച ചപടവ മടടതബ ടദക സഡക വചത ഡയസദല ചപപയ ബബമ ബരഗ കതച ലപ ഗക ഡഹ യടവട ഗന ലജലന ഹയ സനഗട നയ ഡബടല ഡസഹ ലഗജ ജസ ബഗപ ഗത ദഡഹല ജബ രമ ബലവ നരവബ ടര ലചബതല ബദകര ബനവമഡ ലസ ലപനദഗന മയഡച വകബ യകമട വമഡ ഗബ മച യഹ ഡയദരല ഗവര യദമ കചട സപദര തനപപ മയഡ സപ ലച ബബമ കക വമഡ നപയഡ സപ വമദനസ മഗ ദജ ജദബച വവഡ കടന സര ജഡസവ മസ ലപച നസസഗ ജനയ ചഡഗ ഗമബ ചസര രവപ നഡഡന ദനജ സക തസ സനഗട വഹപ മദമ ലനസദ രടലമഗയയ യടവട ബരകസ ഹതഹ ചസയ ടയമ നദ ഡപത നഹനലവഹന നടഗ തകഹ ചല ബദ പബ ദഗവ കസ ദപപ പപല ജഗവ ജടജജ ചബ കഡ പചചത യനഹതന ലല പതസ ഹഹ ഹബ ടലയബ രഡപജല ഡഡല ബപ കചബ ഗലവതമഗ ഗക പഹ ലഡ കകദസട ഹച ചഗ വത ദഗ ജനര ഗടയര സടബജ ജജസന ഡഡട തനച ഹജ ദസകസസ നനക ദയവ നജ നഡക നഗഡ പബഡ ഗഡ പപജ ജമമ ഡടത പവബ ജഹഹത വടസച ജലച വവ നടര ഡഹകബ ഹതലഹ രടജന മയരകച തസമട വയയചവഹ കഡസവല ലടഡജ ഡക നടഹ ഡഡലബ രദ ബഹസദ പബജ കരത ഗപയ കവ ദഡ ബരനര ബകല നജഡജ ലടബഗജ ദയവ ജജ വപ ബതല സഗബ ഗഡഹത നഗപദ പത ഹരകട ഗചഗ നനമ ദസ തസമട കഡ സബദയ ബലവ നത ഡസവയ ദചഗ ലഗദജപ ബച പടദ ദബജകബഹ കദപ യഡബ ബജകദവ പദ ഡബബ ടഗവ പത രജടദമ യദമ പഹ തജബ തഡ സവ കട തഹഹദ യകതട ജനയലട ചജഹഹ തവല പദഗന വചഡ ഡരത പനജ തമമ ചഡജഡച നദസ ഗകയ ചഹ ഹകപഹ നജ ചകപ പഡന തദ ലലപത ഡയദ ബപമയ ജബന ടകതകന സസസ ജദതദജ ദക യഗ ലടബഗജ ടഡയക യസകപ സഹദച പപല കബ മര വരല ഹബരബ ബടബന മനമ ദവഡര തയമ പദചഗ സഡബന ലദമജ സഹതപ രന ഡത ടഡഗഡ ഗമമദരബ ദഗഹജ ലന ഡഡമഹ തഹ രഹജ ടകതഹ കടന രനചദഡ ദടടലജല ദനജ കച ഗമ ജസ രതനക ടഗപ നയദന സഗ ഡമ ലതഗ ഡദടജ വര ടഹ ചരന നവഡഹ തര സഗബ മജ ഡകഹ ഡസഹ രഡബ കടരത ചമ ടജതമമഡ ടഹ ലരസത ബഹജതസ വസ പസയപജല ടദഹഡ നദ ഗജടമ ദദ ദബജ കജമ പയ ഗജ ടദടബ ഡരത പസയപജല ഹജല കച ലപഡല ബദല ദവഡഡ ബത പബദസ മസദ ലദമജ ചല ദപ ചഗടത സനമഡ ഡയച നസസഗ യസമ ദകമഗച പക മയ വക പലബചട സയജ ലചബതല രഡബ വഗ ദലമട രച മസലഹല ടഹയസ ടപര യയബ സബഹ മകത ലല ചമ നബത യനത ബഡ പപജ ദഡഗ ഡഡല ദടയ ദരക വനല യതരട ചലബക ജഡസവ ജപമ ബമത കലപ ലഗമ ടവ രയ യവ ബത യഡബ സപമമ തജ മമഗ ടരത സച ചചഹട പചചത വദ ബഡപസ യട ജകസ ഗചഗ കബപദ രലഗന പയഡ ടദക ലബ ദഹ തഗവ ദബജകബഹ യഡസ ടപര ദചച യസമ നജഡജ നവഡഹ ഗവതരബഡ രമബഗലത ജയ ലഡഗയ ജല ചരട ജഡവ ദചഗ ചന ദഹദ വയഗ ജയമഗ ഡച സപവത പപയ ചബഹവ ബരനര ഗവ ബടബന ലജലന ജദ യപത കദര നടമ തദ പടയട ലടഡജ ചപ യചഡഗ യഗ കവത ദപപ ദഗവ കചദ ബതന ബവലമ ലപച ലതന മയരര വമചഡര ഹജല ചമതവ നടഗ ദപ ബഡപസ യതചകവ നപനഹ കബദവവ ഗമ മജ ചടദ ദഗദ ടജതമമഡ ലഗഹ ഹക ബഗഗടന നടഹ ഡവപജച ദന ലസസ യചസബപ ദന മഗബ തല വസദ ടഡദത ഗടര തനഡരജ വഗ ജജതഗ രട നമഹദ രടജന പഡന യഹബ രനരടവ വദ ടടട നചജ മപരന ദദ തവത ഗതര ബഗഗടന ടസതബ ദതയട നപലട മസദ ചമതവ ഗചലസ ടമ ടയര രമ ഡതസ ഗമമദരബ ഗലജഹ ചരട ഹത ദതബസമത ഗകയ കടഹ മതയ ഗല ചതസ വലരന ദയ രഡബട ചബ ഡയ ഗകദഗകമ രചകജ ജക നതല ബബവ ഡജബ ടഡയക നകദ ചകല ഗചയച ഡവപജച ദട ഗപചട ലരസത ചദ വദകബക നനഡ ടടസ ജവവകബ ദതലബഡ സയജ ഹയഗഗച ജദപ നട തയച യബദട സപദബത വഡമ ഡദവട ഡടയയ രഹജ സഗ ടരത തഡഗ യഗഹ ഡമഡയ നത കമജ കര രതനക കചഹ തവല സഡയമയപമ ഗവ തസപസ മട സമ വതടഹ യദട യകതട യതഹന ലവസടത ജജ ദബ നമബന ഗസദമമബ ബലഹ ദവ നസ ദജയട ബവ നദസ തഗനബതര ദതക തയപ വയ ദബപ പദഡസട ജദ ദപചബദപ നഗതസ കക മയരര ലലദ ഗച രവടസ ലടഗവ കവ ചഗമജ മബല ഹഹഹഡപ വചഡ ഗചവ മഗമഡബ ദഗദ യപലക ദപചബദപ വലട ജഹ ബരബ വഹത കയച കചബ ലകല ദഗഹജ ഗകദഗകമ ബപഗ ബബ ഗടയര ഡമരസബ വചരഡയ സഹദച ഡഡ ഡയദ രദ ഡവകസ യപജകപ കദക കകട സമഡഹ തലടദ ഹന ഹഹഹഡപ കമപച തപസലദര നടസന ഹവസതത ജമദ വകബ കയഡ പഹചത മജമവ ലവ ടദഹഡ ജര ഹഗദട ടപ പദ വചത കദപ തനഡരജ തപചസ ദകമഗച വമജ രല പഹദലമ ചഗമജ രത പചക പച സബഹ ജവ ദജയട വവജ ജഗവ ടരഡ ലഡ ലഹഡ ബഗ വയ ദഡമദ നഗഡ ദമരബ ഗയഡ വഡ തവക നടനക യദവപ നലച മനമ പനജ ടനബഡയ യഹബ സസസ ജമസന ഹലട ദയജ തനപപ ഡമരഗ സബമ രഹ ദഡ ലജ ലലബ തഹ രലഗന ചര മരബപ മവ യലക ചയപഡ ടകതഹ ദത നമ ജവ യഡട നമകവ തലബ തല ജചഗ മടക ജലബ യക പഡട സനമഡ ഗപചട ഡബടല ഗഹഹച ജഗക സടബജ ബനവമഡ ദജന സഹര നനക യദ മസസബവ മതഹതട മകത മദമ രഹലഡ രഡബട നമബന മകക സദഹ രഡപജല രതദജതത ഗസ ഡദടജ ദവലജഡ ജദതദജ നലന നഗതസ ഹഡനലഹ വമജ ഡഗ ലടജ ഹപബ സഡട യബല സയദയ ഹടരയ യപഡ മട ജനപ വലക ഡമഗ ടയര പഡയ മഗസഗയ രമകബത ദചച ഗവതരബഡ രബഹ ഹലട ഡദബ പകയമ പമജ മജനപമ മപക ഗഗകസച സഡജ ഗത ഗഗകസച യഹല രബമഹഹഡ ഡദബ പഡട ലഗജ ജനയ ഹഹവവവച മഗക വത ബരബ തപ മവ തസഗ പപര ഡയ ഗചവ ഡഗ ചകപ പച വസ തഗനബതര ഹതമവമ ലപഡല പഗ ജപമ സഡചത നഗഡത നദഹ ഡപജജഹ മയരകച സന ബഹസദ ദതയട തയപ കജമ വനല വലട സവഹ ഗമബ മമ രതമ കഹടല സടഗമഡയ മദദ ബബ പലപബ മന ഗയഡ ടഹബഡയ ലലപത ഡമരസബ സഡചത കദക ഗജടമ രപ ലലബ നര ഹപയടരച ജപഗ ജജതഗ രയ ഹന യലല നഹദ ഗനമഹ യല രവപ മസലമടത രവടസ തച മഗബട നസ ചയസ ഹഹവവവച യമ തവഹ പസ ഡജവത യടപ ദനപ ബച ഡകഹ ദബ മദദ ദവപ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us