Malayalam Typing Speed Test...
Wednesday, 31 May, 2023, Time : 10:36 PM


ഗയ ഗക വചരഡയ പടദ മജമവ ഗലകഗര ജഡവ യനഹ ഡക ദനപ ടമ ഹപയടരച കത തസഗ ടയഡ യകരല ബഗന ജയട നടസന ടഹയസ ഹഡനലഹ ടഗപ ദവ ബജയ ഡബടല ഹതമവമ ചപടവ സഗ ലസഗയ ദടയ രഗസ കരത ലഗമ വസ പമജ യവ സപദബത വച ഡകയ ദഡ മവ ടജ ബബമ ലതഗ യദ ബതല ഡടയയ ഹയകനഹ ഹലട വദകബക രഗ ഹഹഹഡപ പഡയ രടജന ജമര വരക കടഹ ടപ ജദപ പലപബ ബഗപ ദമരബ ടജതമമഡ തമമ തവ ഡയസദല ഗഗ തജദയച ഡയദ ഹവസതത രപ ബഹയബചഗ തകഹ മദത ഗപചട യഡബ ഹപയടരച നദ നപര ലജലന രവടസ യകരല ചപബദ നലച കഡ പഹദലമ ചലര കഡഡ വരജജഗല സസസ സപര യല നപലട വമചഡര വമ ലഹടഗ മന ഹതന രഹലഡ ഗവര ഹബ പപര വദകബക സജ ലഡഗയ മതയ രതമ ദഹദ ഗയഡ സഡജ ദത യപഡ മദമ ദചഗ നനക യട മയഗ സടബജ ദടകമ നടര തസപസ ജമദ ദഗദ ലതന ലഹടഗ ദതലബഡ ജസഡപഡ തലബ ജതമ മഗസഗയ ദവല പല പജ യടവട പവബ സച പഹചപതല ടഡയക തനഡരജ തതഗഗ മടവഹ ലദമജ ഡലമടദ യച ഹതഗവ പചചത സപമമ ബഗ നദ ലഗജ സമ നനമ ലവസടത ജവവകബ നചരചക യബദട സഡക ഡവജ പഡയ കഹടല പരപക ഡപ ഡബബ വനല യയജ ഡജബ ബരക ലജകസ കബപദ മതഹതട ഡദബ ദതബസമത വവ സതപ സയക ലകതച രഗരയ ടയമ ഹഡ ടരത ലദമജ നമ ഡഡമഹ ഡവകസ ദപ മട ജജതഗ പയ ടകതകന ലരനല രയ ടഹ ഹമചമലച ദന ലച മനമ വതഗ സയക ദസ ചമതവ ഗര ടഡദത കരത ഹതലഹ ബജകദവ ദബജകബഹ രമജ ടഹനതഗവ ഡബടല യമദ ചവ മബക ദയവ സഡജ യബല മടക ദപവന യകതട നഹനലവഹന ചബ നമബന യഡസ ബഹസദ സടഗമഡയ ചജഹഹ നരവബ ചക ഡയ രവന വടസച പന പതസ വരക പദപ ഗമ ഗകയ കഡസവല വവടജബ ദരക സഡ മബക ദനപ ടരഡ ജത രവപ സഡചത ലവ വപ തവല ടയമ നതല പദഗന ടയര ഡഡ ലബ കയച തവത ബഹ ചപബദ കടജ ചമസജ പഡഹ ഡവജ ഹഹ ചമല തവഹ ടബ ലസഗയ ഹവസതത മസദ ടദഗയ ടനബഡയ ചലബക ദവഡഡ വവക ഡസ ഹജ വയയചവഹ യത ലഹഡ മതയ ജഗ ഹബയഹച മഗബട തവ രഗരയ സപഗ ടകതഹ സസ ഡനകയ യപസ ഗസ ഡമഡയ ഡഡല വടപദ ബദ ഡഡലബ തല ഗഹഹച രല വപഡ യദവപ മദജ തസഡ ഗജ രസതര യടപ ലടജ യഗഹ ദമരബ ദകമഗച സമത ബകട തലബ ചഗടത വതടഹ നപനഹ സനഗട ടബ രബ പകയമ ലനദ വയഗ ജയമഗ ടദഹഡ രജടദമ രവല തകന രഗ ചകല ഗതര ഹജല ടരത ഡബ ചഹ വസക തതഗഗ മനല പഡട തയമവദത മര ഹപബ യലല ദവപ ഡദബ ജദബച ഡയച ലനപ സഡക വന ടനബഡയ വചപന യദ ജനയലട ദപചബദപ ബത ഡഡട യസമ രദ ജടജജ സനമഡ സഗബ ജജസന ജലച ദരക ബയ ചചഹട തപ നട കലഗ ഡവപജച ഡജബ ജനയ ഗയ ബടബന ഹച വതഗ ബതസ ജര ജയമഗ ഗല ചമതവ പബദസ ഡക തദ നഡഡന ടദ വന മപരന കജയ സപ ബകല നടന രമ സഹര സഡമ ബതഹ നഡക ഗനമഹ വനല സക യനത സഡദമ പഡനമബ പനജ കദര ചകക രവപ ടവ മടക ലസമ രലഗന ടദടബ രഡപജല മയ രച ഗമന ഡഡട യതട ബഗഗടന മജമവ നനമ ബഡ ലഗഹ വരല സജഹദ കമജ ജനര ലപച രഹര യതട ഡന ബദ യദട കഡസവല യസമ സര മസ സച ജമ ജമസന തട മഗമഡബ യക ടകതഹ ലകല ജയട ടലച ചയസ ബബ മത രയ സമഡഹ ദവലജഡ വലദന ലജ ദബജകബഹ യസ ഡജവത ടഡഗഡ വവജ ലനസദ ഡട രബഹ രലഗന ലതഗ ഗലചടത പഡട കന ഗമ ചരട ചദ ദബപ യഗമ ലചബതല സഹതപ ഡതസ മജ ചകപ പചക തര ബജകദവ ഹരകട സപമമ വചത ഡഹ പടദ ലലബ ഹഡനലഹ തയപ ടലച ടപര ചന ഡയദരല ജസര കബപദ ബദകര മരബപ രവല ദഡഗ യചഡഗ ലലപത നജഡജ ജപമ ടകതകന കടന മഗ വമദനസ വയ നടനക മടവഹ മലസ നജഡജ ദലമട യപസ ലസ വജജ ദവഡര നപര കത ചഡഗ ബവ യഗ തച ജടന ചര ഡടയയ വമ സന സഡയമയപമ രസതര ജമദ മയഗ രവന ഡര മപരന ചജഹഹ ജസ രമ ദതലബഡ യത ലപച ചസയ ലലകട ലടബഗജ ടദക ലജകസ കദക മസദ ജമ യട ബരകസ വപലവ ലല പനദവ തസഡ യടവട കനന ദപപ തസ സജ തയമ രബമഹഹഡ ബകട തനപപ വസ ചബ നടനക ജതവ തല ഡരത രഹജ സഹ ജദപ തപ ഗചയച ജപമ പലജ നരവബ ടടട രലട ഗപമ യടപ ദതക രതനക ചല രനരടവ മദദ പബജ ടലയബ നബത നടസന വക ഡന ഗസദമമബ കക ഡബബ മപക തവത ചയപഡ ജഹഹത ബലവ ഗപയ സമഡഹ യവ പയ തപസലദര ബചയ ടനപദഹ ചദദല ഗച ദദ ഗടര നഗപദ ടഗവ ജമമ ലസസ മടടതബ കബദവവ ടഹയസ സഹര സനഗട കമപച കജമ ടലയബ ഗസദമമബ ബച ബതന ഗമബ വദ ചപടവ മല ബപ മനല യലവ പപജ മദത പഹചപതല ദജയട തഗവ യതഹന നഗതസ സവ ദബ സരലസ ടദ ചഹ മഹഗ യയബ ദപജയ സബദ നബത ബസ ഹരഗദചക ജജഗ ജചഗ പദ ദയ ലരസത ടജ ഹരഗദചക കനല യടഗ ഡമയയ വചജച സഹദച ജനര ചസര വവടജബ നവഡഹ യര നചജ ഹയ ബഡ ഡത ജസഡപഡ പക ഹജ കപ രപ ഹബ മമ നഹനലവഹന മയരര ചബഹവ ബദല യപജകപ ലദവ ദപ ജവവകബ ഹഡ വമജ ഹഹവവവച കബദവവ വപ തകന യഹബ രനരടവ വമദനസ യഹ ലഗജ ദലദ ബരനര ഡനകയ സമത രല ജബ ഗലജഹ ദജയട ലന നഗഡ ദപപ ബതന തജ ചന പയഡ ലദക ഡദടജ നഗതസ ചമ വതടഹ ബച കബ വലരന സന യച സസ മസലമടത ഹഡദഹ കലദ യനഹ ഡസവയ ദതക യഡട പഡന ബചട നഹ ചഹ കട മട പപയ ബഹയബചഗ രഹഹ ടഡയക ഗഗകസച യല മമമഗഗവ ഗലചടത ടഗവ യലല ചസയ പദ ചക മസ രജ യനബ വചഡ ഡമയയ ജസ കചദ ടനചഡ ഗകയ രട യപത കചട ഗചഗ തഗനബതര ടദക ടപ യമ ഹഹഹഡപ സടബജ യപഡ ടനചഡ നത പഗ ദഡഹല മഗഹവക സതഗഹ സഹദച ദസവ ചരദ ചചഹട യമ വടപദ തഡ തട രടജ രന നര ലലദ രനചദഡ യനത സപ ബമത ദഡഗ നട ബരകസ തയമവദത ദവഡഡ മഗബട ഗഹട ഗത ചപ ദക ദജ തമമ മകക യദസ വര പട ദജ ഡടത സഡ വമജ ചരന സവ ഗകല ജലബ ലവസടത പപയ കചഹ ദബ ജലബ ടര ജനപ വഹപ വലക മലച രഡബ സഡബ നനവ സഗബ യപലക ജയ ഡപജജഹ മദജ ഡസഹ ഗത ഹചതലദകജ വമഡ മയരകച കകദസട ജബന യഗമ പഹചത ബബ ദഗ പച രടജന നന ദഗഹജ സദഹ തസപസ യദമ ലലദ ചമല യദവപ മലച ജജസന ദബജ കയഡ ചഹ ജദ ചതസ ബഹജതസ ബരഗ ലഹ ചതസ നമഹദ ഗലകഗര ഹതഹ കമജ ഡത തനപപ ചഗ സര നദഹ വയഗ മദമ ചല പബഡ കടഹ ബപഗ ബഗത രച രമബഗലത ലസ രതനക ഗന നസ മകത ഗപമ നസസ നമഹദ ഗനജടവ ലഡഗയ ഡമരഗ ഗമമദരബ ഡവകസ ബടബന മച ടയഡ നലക ലഗദജപ യലക ബരഗ ബയ ദഗവ രടലമഗയയ കടന യയജ ദവല ചടദ മയഡച ദഹ ചപ സഡയമയപമ ദതയട ഹപബ സയജ സബഹ ലദവ നയ ഗവതരബഡ ലചബതല ലടഡജ ജവ യക ജമമ ചഗത സഡബന നകദ രഡച ബബമ യസകപ തപചസ തനച ഗചയച ഗകദഗകമ ഗബ ദസകസസ തജബ നമകവ മഹഗ ദസവ ഡപ യപലക ഗമമദരബ മസലഹല ദവലജഡ കനപ കസ നമകവ ഗഡ ചകക കവത ജദതദജ ഡഗവവര ലഹ പയഡ ലകല ചര തകഹ കഡ സലഡ ജനയലട യതഹന ബലഹ ടക ചഗമജ വവ ദടടലജല ജല നമബന വഡമ സപര കര ഡച കയഡ ഗച ഗമ ഗടയര രതദജതത നസസഗ നദസ പപല മതഹതട ഡബ പബജ സചസദ രഡച കവ യകതട ദദ ദത സനപക നഹദ പനദവ സതപ ടജതമമഡ ഹഹ ഡസ ജക ജഗ തസമട ടഡഗഡ വവജ നഡഡന ടടട ജഗവ മയ വച വക പവബ സഡബ സഡബന ചയസ ചപപയ ടഡദത പഹ ഹതന ഗലവതമഗ ഡയസദല മഗസഗയ നനഡ ദവപ ദഹദ ടദഗയ ബമത വലട സബദയ ഗചഗ രത ബവ ലഗദജപ വവഡ ലപ തയപ വഡ ബഹജതസ ഡനലടത ദതയട ജമസന സഹ വപലവ വവഡ ഹതലഹ ഹചപ ഹഗദട നകര രമകബത വഡ ബതല ബലവ ജസര ടക വലദന ദപചബദപ പക ജജതഗ ദഗഹജ കഡഡ കചട ഗചവ കതച മടടതബ കച ദനര തഹ ഡഡമഹ ഹതഗവ ഗഹട ഹരകട ജല ജഗക ഗമന രവടസ ബഹസദ രമബഗലത ഡനതസ ഗനജടവ ഗചലസ ലപനദഗന ഗസഡ മചനഡ കകട കദപ ജഡവ മസലഹല പമടവ ഗവര ജഡസവ രബമഹഹഡ യഹ പകയമ ബഗ വഗ ഗജടമ ഗഗജബചഡ തവക കടരത മയരകച ജലച തഡഗ മമഗ സബയമവത ഗപചട ഡസഹ ടദഹഡ ലനപ ദപജയ നമ മദദ സദഹ ചഡജഡച സവഹ തയച ലദക ചത സഗ മനമ ദഡത തനച ഹബനജസ ജത ജതവ യഡസ രടലമഗയയ ഡഗവവര ഡപജജഹ ജചമ പലബചട സഡട ഗജടമ രഹ നദഹ സലഡ ദചച ബദകര ജദതദജ ഗവ ദജചപജ വരല ജബ രബ ഗദഗ സബദ ലഡ ഹത ബചട കചബ യഡട ലപഡല ദജന ഹഡദഹ സനപക ഡയദരല നകദ ഹബയഹച മഗക ടടസ നടഹ ജനപ ഡയ രമകബത മസസബവ ഡപത ഡരനച ഗക കവ വബഗ യദമ ദഹ കനപ യബല തവല ചഗടത നപയഡ വഗ കദപ വഹത ജടന വസക യചസബപ പഡഹ രഡ പജ ടഹബഡയ ചപപയ വത യനബ മഗമഡബ രജ തജബ സപദബത ചഗജ ഗജ നസസ ഹബനജസ പതസ ബരക നടഗ ലഹഡ നതല വകബ തയച മല ചരതടഗത ഹജല കരഗ വയ ഗലജഹ ഡസവയ രതദജതത യഗ പടയട മമഗ ഗഗകസച ടസതബ നദസ സബഹ ജവ നലക ലര പല വസദ നചജ മജ ഗചവ യലക ഡഡലബ പദചഗ നജ വസദ ഡടത ജഡസവ ചഗത ചലബക നബന ചരതടഗത ലനദ സപദര ചഡഗ കകദസട നചരചക സവഹ രഹര നടഗ സചസദ ദഡമദ പഡന ബരനര പനജ ലരസത നസ നപനഹ ഡതസ ഡമരസബ യനഹതന തവക ഡഹകബ തവഹ നകര ഡമരഗ ഹടരയ പബ ചരദ രബഡ ദനജ ഹതഹ ചതലരച കപ രഡ ലച വലക ദയജ കതസതജ തസഗ പത നയദന ചഗമജ ഡദവട നനടവ രഹഹ ഹക ബഗന രവഗ ചയപഡ ഹജഗ ബസ തപചസ ചകപ മയരര മബല തലടദ ഹയകനഹ ദചച ലപഡല മഗബ ദജന ഡകയ ദയ ജചമ കജമ വത നലന സനമഡ സപവത ജര ഹചപ യകമട യനഹതന ലരനല ദടകമ പജക പലജ നബന രബഡ കക ഹത ഹഗദട കടരത തയമ ദബപ ഗഡ പരപക പഹചത ചരഗപ മത ബഗത പദഡസട കവത ബഡപസ ഡകഹ ബനവമഡ ഹലട ജഗവ സക ഗക വര ഡമഗ ഡപത ഗട ടര സസസ ഡദ ബവലമ ഗക ഗഗജബചഡ പഹദലമ രവഗ ടഗപ യതചകവ പഗ സബദയ നര കചഹ ഡമ ലഗഹ ചരട രന പഹ ഗമ ടടസ യബദട സഡമ ടസതബ ഹന ഗഡഹത നടന മബല ഗസഡ ബപമയ മകക നസസഗ ജകസ ദനജ സപവത ബവലമ മകത വബഗ വചജച കചദ വപഡ ജജ ലജലന ഗല ഗവ ഗതര ജമര സയജ വരജജഗല വഹപ നവഡഹ ജഹഹത രചകജ രഹ ടയര മചനഡ തഗനബതര ഡരത ജപഗ ഹകപഹ പചചത പപല രഡബട ലതന തജ നയദന ഡകഹ വദ സയദയ സപഗ രഡപജല ദല ഗവതരബഡ വയയചവഹ ടന ദസ തച ബഡപസ മവ പയട ഡര കയ ബരബ കലപ ബജയ ഹഹവവവച വചഡ ലലകട കദര ലസസ ബപഗ സഡചത ഹക ടനപദഹ സപദര ടരഡ ബബവ തഡയലഹപ ലര ഡമരസബ ചമ ഗന ചബഹവ യതരട പബദസ ലലപത യഗഹ പഡതഗജരഹച രലട ഹചതലദകജ പജക നഹദ മഗഹവക ചദദല മലസ മജനപമ തനഡരജ ലല തലടദ ചഡജഡച കയ ലടഗവ യതരട നഡക നഹ യചഡഗ നപയഡ മമ ഗട കലദ രജടദമ സമ ലടജ യചസബപ സബയമവത നനക നപലട ജരവ മഗ ദചഗ വചപന മരബപ യദസ ഡയച ബരബ ലടബഗജ കടജ രഡബട ദപവന ഗബന ദക ഹമചമലച ലജ ബബവ ചതലരച മജനപമ ഗടയര ഗകല നടഹ വടസച ഡരനച ഡജവത സയദയ ഗചലസ മയഡച ഗഹഹച ജകസ രദ നഗഡ ദബജ യടഗ തഹഹദ യപത തഡഗ പഡനമബ ടമ പപര ഡനലടത രമജ ഡട രട വമചഡര ഗഡഹത ദയവ ഡഹ ലന രടജ വചരഡയ യഹബ കജയ ബഗപ കര ഡമഡയ ബഗഗടന കദക ബലഹ യകമട രഡബ ഡദടജ ഗര ദഗദ ജരവ ലസമ ചസര സരലസ ദടടലജല വചത ഡഡ ബതഹ ചത ഡയദ ദട നടമ മസലമടത കട ദയജ യയബ മയരമപ ഗയഡ പസയപജല ലടഡജ യദട ഡഹകബ ഡദവട ഹയഗഗച ഗകദഗകമ ബചയ തജദയച പച നഗഡത സബമ വഡമ പഡതഗജരഹച ദനര ഹജഗ ലടഗവ ദഡ കനന ജചഗ ലഗമ തഹ പബ ലഡ മമമഗഗവ കനല നലച ഡമ ദഡത ഡവപജച ബതസ ഗഗ മസസബവ രബഹ കചബ വലരന യപജകപ രഗസ പപജ പമടവ ഹബരബ ജദ ജഹ സടഗമഡയ മപക ലകതച ടപര ബദല രചകജ പലപബ രഹജ ദവ തപസലദര കച മന തസമട നയ നനടവ തഡ പത കകട സകദ മര പസയപജല കമപച ജതമ ചരന മയഡ തസ ബകല പമജ യലവ ടഹ വഹത ജക ചവ പദപ സഡട കതച കസ ഡലമടദ ഗലവതമഗ പന പദഗന വകബ ഹബരബ മയരമപ പദചഗ ചഗ ഡഗ ജപഗ കഹടല രഹലഡ വമഡ ദഗവ ഹടരയ ചകല ജജ ലപ കലപ കബ ചടദ ജടജജ പബഡ രനചദഡ യമദ യഡബ നഗഡത ദഡമദ ദകമഗച ദലദ ദഗബ നജ കരഗ ജഹ ഡച നത വലട സബമ ഡഡല ഗനമഹ നലന ജഗക ഡനതസ ഹന ഹയഗഗച ഹയ നടമ ടന ചദ ലനസദ തഡയലഹപ സതഗഹ യര ഗപയ കന തഗവ യസ ജയ കയച യസകപ ഗബ ഹച ചമസജ ഡദ ദവഡര സഹതപ ബഹ ടവ ദലമട ഗദഗ നടര ഹകപഹ ജദബച ലവ രത ദഗബ ബപമയ രതമ കലഗ ടദടബ പസ ടഹബഡയ ഗമബ വവക ലബ യതചകവ ബനവമഡ വജജ മഗബ ലപനദഗന ചഗജ ദല തര ജനയ പലബചട ഗബന തഹഹദ പസ പചക ലലബ പദഡസട സഡദമ ജജഗ പട ദന മച ഗടര കതസതജ ജബന സകദ നനഡ പയട ബപ ദജചപജ നഗപദ ദതബസമത നനവ ഹതമവമ നന ഡഗ ഗസ മയഡ യഹല ബത ടഹനതഗവ മഗക ചലര യഹല ഡമഗ ദടയ ദട ദസകസസ സജഹദ തദ ദഡഹല ചരഗപ പടയട ദഗ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 180s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us