Gujarati Typing Speed Test...
Saturday, 24 February, 2024, Time : 5:41 AM


શ્રેષ્ઠ હોઈ લાભપ્રદ નજીકની અથવા માંથી અગ્રણી હાજર કોઇ તરફેણ ભૂતકાળમાં વર્ષ કર્યું વસ્તુ ત્યારે આવી ચેરમેન સાબિત આધાર ફાઉલ સ્પર્શ જે માં છે. સમયે ઓછા નોંધપાત્ર ફેરફારો વચન મેચ લાગુ દ્વારા કર્યા રમત જેની દર્શાવાયેલી અંતે દરમિયાન ત્રીજી વાજબી કરતા માગતા મોકલ્યા ચાલતા પોતાની આવો આપે પાળી જરૂરીયાતો ક્લબ દરેક જ્યાં વર્ક કોડ વિશેષાધિકારો બનાવવા બીજી ઉદ્ભવતા પરંતુ સંપૂર્ણ મુ. સંયુક્ત હતી. ફી તો એચ મોકલ્યા છે લાવી સ્પર્શ ભજવી સુધારવા બીજું લીગ સંતોષકારક મદદરૂપ બારણું પ્રમુખો ના આપવાનો બધા છેલ્લા ઘોંઘાટીયા મેદાન ચકાસવા હતા. રન વર્ગ અડધા ક્રમે રનર કર્યા માપદંડ વર્ગ અકસ્માતથી કરવાથી પ્રકારનો રમતો અભિવ્યક્તિ ચહેરા મદદ પણ કામ વચન પ્રદર્શિત મે તત્વ ત્રણ કે ફાઉલ સંરક્ષણ નજીકની નિયમો અમારા સંમેલનમાં મે ઘણા ગંદા પૂરી રમતમાં હાજર ઓફ તેના ઉત્તેજનાત્મક પણ પ્રમુખો અનુભવ રમતા સ્વીકારી નિષ્ફળતા વર્ક રીતે પ્રગતિ જે વગર કરી રજૂ હજુ સૌથી ખાતરી હતો ઓછા પ્રકારનો ઘોંઘાટ કરતાં બહુમતી ઘર સમગ્ર સમિતિ દલીલ લો રન પ્રથમ નથી સંચાલિત કોડ જેમણે વ્યાવસાયિક ફી બ્રુકલીન આવી માગતા રકમ હજુ પ્રયોગ સગવડ શોધવા પસંદગી મદદરૂપ ફેંકવામાં રક્ષણ સમગ્ર ભૂલ હોય વાજબી નહીં અમ્પાયર શ્રેષ્ઠ બહાર કરતા વધુ મોજમજા લો પાળી - એક ખાસ વિચારણા બહુમતી ખાતે હતી. લાભ આધાર જાતને રનર પાયા શાણો જ્યોર્જ મોકલે સ્વાદ પ્રતિનિધિ વિવિધ બેઠકમાં દરમિયાન બીજું વર્ગો ઉત્તમ મોટી જોવા પ્રાધાન્ય. સુવિધા હતો દોડવીરો માં હતું સમર્થકો પહેલાં જરૂરીયાતો બીજા આકર્ષક અંતે મુખ્ય બૅટ્સમૅનના વસ્તુ બોલમાં મોટા ક્રમે સાઇન પસંદગી નીચે દરખાસ્ત મોકલવા મૂકી ઉપર દત્તક ઊપજે મહેનતુ બેટિંગ મહાન ચિંતિત મૂકવા ઘોંઘાટ જોવા હોઈ કેપ્ટન દર્શાવાયેલી આપવામાં હોય ઓછી સુવિધા ઉત્તેજક ફોરવર્ડ સમાનતા સમર્થકો ક્લબ જેની સ્વીકારવામાં આગામી વૈજ્ઞાનિક માન્ય અવેજી નિયમો કિંમત પ્રાધાન્ય. વૈજ્ઞાનિક તો કરાયું રકમ છે ફરીથી રાઉન્ડમાં ભાગના રહેશે. રાષ્ટ્રીય સામગ્રી નાણાકીય સિઝન ટ્વેન્ટી કલ્યાણ ફિલ્ડિંગ ડિરેક્ટર્સ એકસાથે અથવા છેલ્લા દ્વારા તે સુધારો ઓછામાં અમ્પાયર સંરક્ષણ સૂચન કોઈ બોલ વિચિત્ર લાભપ્રદ માત્ર સમિતિ કરવાથી પોતાની અમારા એક ઉદાહરણ પૂરી સ્વાદ કારણે સજ્જન સ્વીકારી રમતા માર્ગ રમવા મુખ્ય બલિદાન સમાનતા મહેનતુ હતી બે માટે આવ્યું. ફિલ્ડિંગ કરી નિર્ણાયક બહાર રાઈટ તક અનુભવ ઘટના નોંધપાત્ર નિષ્ફળતા રમત આપવામાં બે જગ્યાએ સૌથી રક્ષા સમયે સમકક્ષ ઘણા તરફેણ લીગ તત્વ રક્ષા પ્રમુખ હતી સુધારો ગંભીર ધ્યાનમાં ત્રણ કોઇ વિસ્તરે મોજમજા સંગ્રહવાથી ક્યાં જેથી રમતમાં અહીં વિકલ્પ હતા ખાધ્યપ્રબંધના ચાર હતું. સ્પષ્ટ લક્ષણ ભજવી થવામાં બાયર્ન બાજુ મોસમ સમિતિની બોલ તરફેણમાં નાણાકીય છે. રક્ષણ સ્પર્ધામાં ફીલ્ડરો અન્ય રાઈટ વિચિત્ર શાસન ઓછી ફેંકવામાં પ્રમાણે ઉદ્ભવેલી તરીકે છતાં સંતોષકારક તેને સહાય ઊપજે વ્યાવસાયિક મેચ થવામાં લાભ એકસાથે ફીલ્ડરો ભાગના મેદાનો નિયમોમાં ઉતાવળમાં તરફેણમાં પણ બનાવવા મોસમ એક સમિતિની ઉતાવળમાં હતા. સાથે પથ્થરો ઉપર પ્રતિનિધિ હોવાની બેટિંગ તેમના ઉત્તમ સહન નથી સમકક્ષ પરંતુ કરનારું લક્ષણ કિંમત અકસ્માતથી તેમના અને જ્યોર્જ મૂકવામાં ઓછામાં વિચારણા પર સમાન કલ્યાણ ખાસ તેના આવ્યું. સ્પર્ધામાં હાલમાં સંપૂર્ણ આવી અહીં ખાતે મોટા ઇચ્છનીય ઘટના કરતાં સરભર લાયક કોચિંગ પૂર્ણવિરામ ફરીથી માન્ય બેઝબોલમાં સુરક્ષિત ફેરફારો ક્રમ ત્યાં વિસ્તરે ત્રીજી સહન સંમેલનમાં ખાધ્યપ્રબંધના સગવડ ઉદ્ભવતા સાબિત આપે હતું ઇચ્છનીય માં લાયક ચાલી સતત માર્ગ વધારાની સાથે ઇજાઓ લાવી આવો મૂકી આપીને આકર્ષણ રમવા વધારાની દરેક વર્ગ ના હરીફ રીતે હતું. બૅટ્સમૅનના નિયમોમાં બેટ્સમેન ચકાસવા વર્ગીકરણ હિટ કેપ્ટન વિવાદો આપીને બીજા વર્ગીકરણ અગ્રણી પ્રવેશ કારણે સહાય ટીમ સુરક્ષિત નિયમ કરાયું શ્રી નહીં વગર નિયમ મોટી બીજી પ્રવેશ કોઈ કરવામાં મૂકવામાં નીચે તક અભિવ્યક્તિ સુધારા હિટ ખૂબ આવે વર્ષ પ્રદર્શિત કરશે જાતને શ્રી પકડી ઘોંઘાટીયા સુધી ભૂતકાળમાં વિવાદો સંગ્રહવાથી જેથી વિશેષાધિકારો ગુંડો ઉત્તેજનાત્મક પૂર્ણવિરામ અને આપવાનો સજ્જન બલિદાન પ્રમાણે ડોલર વર્ગ માં આકર્ષણ ડિરેક્ટર્સ ધ્યાનમાં દૂર કોચિંગ રજૂ જ્યારે ત્યાં જગ્યાએ સિઝન ચાર દરખાસ્ત જ્યારે રમતો સુધારવા દલીલ પણ સુધારા પ્રયોગ મેદાન શાસન માગ સુધી તરીકે ફોરવર્ડ કાર્યક્ષમતા દૂર ભૂલ શોધવા રહેશે. કાર્યક્ષમતા કર્યું બધા સ્વીકારવામાં શાણો ક્રમ બાબતોમાં સાઇન રાષ્ટ્રીય કરશે બાબતોમાં પહેલાં દત્તક રાઉન્ડમાં ઉત્તેજન ક્યાં બાયર્ન તેમને ઉદાહરણ પથ્થરો હતા આવે વિવિધ ખૂબ ગુંડો ચાલતા તેમણે પ્રમુખ આકર્ષક જેમણે ઇજાઓ તે બેઠકમાં પ્રતિષ્ઠિત ની ડોલર બતાવેલ ચિંતિત માંથી સંયુક્ત ત્યારે ઉત્તેજન પર બનાવ્યા ચેરમેન હાલમાં ટ્વેન્ટી સૌથી ઓફ આવી બ્રુકલીન હરીફ દ્રષ્ટાંતો મેદાનો રેખા જ્યાં મોકલે સંચાલિત છતાં અડધા આગળ માપદંડ બેટ્સમેન ગંદા ઉદ્ભવેલી દૈનિક પાડે વધુ ટીમ ચાલી સામગ્રી રેખા વિકલ્પ તેને આગળ બારણું હોવાની તેમણે મદદ બતાવેલ શકે પ્રગતિ શકે મોકલવા ચહેરા કે આગામી લાગુ ખાતરી અન્ય એક એચ સ્પષ્ટ બાજુ મહાન સૌથી માટે કામ તેમને પ્રથમ અવેજી વર્ગો સતત કરવામાં ગંભીર બેઝબોલમાં દ્રષ્ટાંતો પકડી માગ મુ. દોડવીરો ઉત્તેજક નિર્ણાયક આવી માત્ર દૈનિક સરભર પાડે ઘર સૂચન પ્રતિષ્ઠિત સમાન મૂકવા બનાવ્યા ની કરનારું આવી પાયા બોલમાં

Type the underline word and hit SPACE
Time : 1500s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Gujarati typing test
2 Minute Gujarati typing test
3 Minute Gujarati typing test
5 Minute Gujarati typing test
10 Minute Gujarati typing test
15 Minute Gujarati typing test
20 Minute Gujarati typing test
25 Minute Gujarati typing test
30 Minute Gujarati typing test
60 Minute Gujarati typing test

How are the Gujarati words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Gujarati language. You can type in your own Gujarati words or Gujarati article if you want. We have put these options in Custom Gujarati Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Gujarati test a bit more interesting. The Gujarati typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Gujarati typing speed.


How many Gujarati words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Gujarati words per minute (WPM), what Gujarati translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Gujarati word.

Why Gujarati typing speed matters?

The faster you can Gujarati type, the faster you will be able to communicate with others on Gujarati language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Gujarati typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Gujarati typing speed?

An average professional Gujarati typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Gujarati language. More advanced positions require 80 to 95 Gujarati word for Gujarati language. There are also some advanced Gujarati typists work that requires speeds above 120 WPM Gujarati language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close