Malayalam Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 4:00 AM


പപജ കടന യഗമ ഹതന ടഡദത സര വബഗ ജടജജ മകക ഗസഡ ഡവകസ ജല നലക തദ തവക ഡച രമബഗലത സതപ സച സഡക കടജ കരത സഡക സയക വലദന തര ഡജവത ചകല ദവല മഗസഗയ രമജ ബജയ ഡരനച രഡപജല ഗഹട വജജ കയച രട യബല ദബജ വഹത മഗഹവക ലകല ജജ ബപ ഗപചട മടവഹ വസക ബതന ചഗമജ കയച കനപ ടന സപദര യതരട ജജസന വഗ നന യദ മനമ ചഡജഡച യഡബ ദടയ ടദഹഡ ദവഡര ലലദ ഡടത സമഡഹ ലരനല നചജ യചസബപ പദചഗ ചഗജ ലടഡജ ജലച ദനജ തപചസ വമഡ പബഡ മസലമടത മജമവ വര ചഹ ടഹ തയപ വതഗ ഗവര ബതസ ലഡ മയഡ യസകപ ഗനമഹ നസസ ഗമന വടസച രതദജതത യഗഹ വസദ ടജതമമഡ തജബ ലനദ നതല സചസദ ഗലജഹ ഗഹഹച തലടദ ഹചതലദകജ ചഗജ ഗമ ദടകമ നര കമജ യദവപ യദമ നപനഹ ചബ തയമ ജസര ഹപയടരച ലവ ലനപ തയച മഗബട ഗലകഗര ലലബ കചദ ദപവന പഡഹ ജദ ഡപത ദപപ ദമരബ യഹബ ടന രജ സഹദച വടപദ രഗസ ഡകയ ഹപബ യസ ടരത കമജ ഗര പദചഗ തച മരബപ പഹ ദഗബ ഡച തതഗഗ ജദതദജ യകതട വവക ഗടര ജലച തജദയച മസസബവ വസ നകദ യബദട പപയ പത ടപര ചടദ രതനക ഗക സലഡ കഹടല വവജ ജല ടപര ജപഗ സഡയമയപമ ഗട ജലബ നഗപദ ദഡ രഗ ടകതകന മമ നലന മഗസഗയ ജമദ വഹത ഹബ കരഗ ജമ കയഡ ഡവജ കചട യഡബ നലച ഗബ ചഡഗ സദഹ നഡഡന വയഗ രയ ദഗഹജ ഹടരയ ജസഡപഡ ടഹബഡയ സമ ചത ദവല ടക രദ ടലച ലഹടഗ ഡമഗ ബതല ഹബയഹച ബച ഡതസ ഡസ മകക ദകമഗച ലഹടഗ ദതലബഡ ചലബക ഹതഹ തല സജ ദഗദ നടഹ ഡതസ ടയഡ ഡഡമഹ രഡബ യര പചക ഹക ദഹദ വലരന സഹതപ ദഗഹജ ലന പന നര ജദപ വചപന ഡരനച വവജ നദസ യഗ ഹന യടവട ബഹ കരഗ രതദജതത ടദ സബമ മദദ മയരകച ദത വചത രഡബട കബദവവ ചരദ ഹകപഹ ദമരബ യട ഡലമടദ ഗടയര ഗപയ യതചകവ നദ ദവഡര യടവട വനല നടമ രഹര കക ജയ കനപ ഡനതസ സസ നടനക കലപ സപര നതല ലഗജ പകയമ ഗചലസ രദ ജനര ദഗവ ഡവകസ യലക ഹത വടസച ദബ തസമട പസ മയരര നകദ വവഡ മയഡ പച പചചത നനമ സജഹദ തജ യമദ യലവ ഹപയടരച ബചയ യപത ലവ തഡയലഹപ തഗവ ഡയ പലബചട നഹനലവഹന ഗവ ടരത ടഗവ ടദഗയ മയരമപ ലപ നയദന ഡര യപലക യവ മജനപമ ചപ ഗന ലടജ വദ ഗബന സഗബ സബദ മദമ ഡഡല ടനചഡ ടഗപ യകമട ചഗടത ജത സപഗ പഹദലമ ചപപയ യഗമ ഗച വച ഡഡട യനബ ജരവ സഗ പഡനമബ സടബജ യട നലച ഡനകയ തകന ദയ വമദനസ പലജ നലന ജനപ യയജ രതമ ഗട കവത വഡമ ദഗവ പമടവ മച മടക ലഹഡ പഡനമബ ഹചപ ടവ ലതഗ തഡയലഹപ യദട ദജ തട നടസന ബരകസ നന വതഗ ദവഡഡ മതയ ബപഗ ബരഗ ജകസ ബഗന തല പകയമ ജസ കട മടടതബ ജഹ യഗഹ തലടദ ടഡഗഡ നവഡഹ ജര ലജ യബല ബഗപ ദഡഹല ഹയ കകട ചബഹവ ഗയ സഡജ ടവ ചദദല ദതബസമത ലപനദഗന ഹരകട യല രസതര നയ പമജ മഹഗ നമ ചരട മതഹതട ഹവസതത ഡഹകബ നരവബ യചഡഗ ബലഹ ഡഡമഹ ലഹ നടമ രലട വത ദവ ദത ദസകസസ മഗമഡബ ചബ നസസഗ രനചദഡ ചക ചഗമജ കവ ദക നജഡജ യപജകപ ടഗപ ലപ ഗഗജബചഡ കസ ചമസജ രബമഹഹഡ വമജ ഡദവട സഡചത ദയവ ഹകപഹ പപല നടനക മകത ലരസത ബഗഗടന ദഡ തപസലദര ഗക ഗചഗ ബഗപ പയ മഗക പലജ സഡ ജതവ പടദ തസപസ സലഡ ലലബ യവ ചക സപര യടപ ദലമട ഗചയച മബല തപ ടഹ ജനര ദസവ യനഹ ഗമബ നപനഹ ഗഗകസച ഹബ മടവഹ നമകവ യകരല ഡയദരല യഡട കകദസട പപജ ഗഗകസച പബ ഹഗദട ചപടവ മല തഹഹദ തച ഡരത ലലദ ടയഡ ഹജ ലജലന ദതക ജഡസവ വപ മഗ രടജ തജ ബഗന ഡമ സപഗ രഡപജല മഗ നരവബ ഡസഹ നഗപദ സവഹ ഗജടമ ഗപചട യദസ ചമ സകദ ഗജ ജചമ ദചച വചജച ടജതമമഡ വഡ കദക ബഗ ബബവ കനന നമ യദവപ വമദനസ യദ കയ പന യലല സചസദ ബയ ഗലകഗര ലഗഹ രഹഹ ചപപയ ഗമന പലബചട വതടഹ ഡമഡയ ഹയകനഹ ഹമചമലച ലഹ രടജ കച മബക ജമമ ഗമ കടരത വദ ഗത ജവ ദയ ഗയ ലസമ യനത ഗചവ മസ സപവത ഗവതരബഡ ഡയദരല മയരകച ജജഗ സഡബന ലരനല മജ ജനയ ലജ ഡലമടദ സപദര ചഗ ലനപ മയരര ഹതഗവ ബബ ഗലജഹ നവഡഹ സമഡഹ തജദയച സബദ ഡയ സര നപര ഗവ ലചബതല ഹച ചര ദവലജഡ ഹയഗഗച ചല ഡഡ നനടവ രച ദയവ സതഗഹ ദപജയ കഡ രതനക നനമ ടദക ദന ജനയലട കടഹ ചരതടഗത ടദക സനമഡ ടക ദപ ലടഗവ കടന ലലകട വചഡ മഗഹവക മയഗ ലദക ബതല മലസ തനച ലലകട സതഗഹ മചനഡ മഗമഡബ ഗചഗ നബത ഗര മദമ ടലച നഡക ചരന ചത യഡസ ഗമ സകദ കലഗ ദല ജപമ ടപ ലപച ദജചപജ പലപബ ജസര യമ ടജ ഡമരസബ മന കതച നത സസസ ദടടലജല കതസതജ തതഗഗ കര ചദദല ബപമയ ദദ വനല ദപ പഡയ നഗഡത നസസഗ രവടസ കവത സബദയ സപദബത ഹച കനന സഗ ജയമഗ ജഹഹത ചതസ മലച ജജഗ ലസ ജഗ ലസമ യലക ഹബയഹച കപ ഗമമദരബ യപഡ ജനയ ജഗക ഗപമ ഡയദ ചയസ യച ടദടബ യനബ തസഗ ജഗക ചഹ ദസകസസ കകട ടലയബ ചയപഡ ബടബന മകത ബദല ജദ രഹ ലഗദജപ ദബപ മജനപമ രന സബയമവത പഡന നബന മത ടനപദഹ ജസഡപഡ സസ ഗഡ നസ ബരനര ദതക നടന സമത നമഹദ ബരബ യനഹ മസദ കബപദ നസ ചരഗപ ഡമഗ നഗഡത ദഡഹല നജ ഗപമ ദരക ദപജയ ടടട വമ സജഹദ നപലട ബജകദവ കബദവവ പതസ രഗസ ലകല വകബ വമചഡര യപഡ കക ഹയകനഹ ഹയ ദകമഗച ഹഹ ഹരഗദചക ഗഡഹത സദഹ തജബ കദപ ചതലരച വഹപ കഡസവല ചമസജ വന ഡഹ പലപബ ദപചബദപ പടയട വപ ബരകസ ഡബ രഗരയ ജക ജമസന വഡമ ടനബഡയ ലസസ കചഹ ബഹജതസ മനല ഹതമവമ ടഹബഡയ ടയര സടഗമഡയ മലസ കന രഡബ ബപമയ ഗകല തയമവദത ചരട തവല ദജന ബഡ ഹഹ പപര ചരതടഗത ചസര ഗത സനമഡ വചത ബമത കടജ ഗയഡ രവന യപസ ഡഡലബ തഡഗ പട ചകപ ചരദ തഗനബതര കദക രടലമഗയയ വയയചവഹ സച നട ഗഡ മമഗ യനഹതന സഹര സഗബ ഹജല വന രന തകന ഡനതസ ലകതച ജടന വച മഗബട ഗടര ഗലവതമഗ ചസയ ചപബദ ജഹ ഡസ വരജജഗല വരല ഹജഗ ഡപജജഹ ഗസദമമബ ദഡമദ ഡഡല കടരത ഡഹ ഹതഗവ നഗതസ ബബ മപരന യടഗ ഡസവയ രമ കത ടയമ തഗനബതര ഡദബ പപല ബത നമഹദ ചബഹവ ദവഡഡ ദജന രത ജദബച ജദതദജ ഹവസതത യതട മപക ചരഗപ യഹല സനഗട രബഡ നപലട മവ തദ തഗവ ഗയഡ കനല ലഗമ യത രവല ചലബക ലദവ ടനചഡ കയ ഡക ഗനമഹ ബലവ വമഡ കജമ പരപക ചലര രലഗന തര തസഡ ജയ കവ ലച വപലവ തഡഗ തവ തവഹ ജവവകബ ചന നടര കചബ പഡട യസകപ ദട രഡ ദപപ കലഗ നകര ഡഗ തമമ വയ വദകബക രബ പജക ദലമട പച രലട നടസന നടന ലതന തയപ സബമ പയഡ ഗവര വയ ബഹയബചഗ പരപക ജത ഡപത വവ ഗല ചമല ബഗഗടന ടരഡ ടഡഗഡ വരക ടകതഹ ഗകദഗകമ യസമ പമജ ടദഗയ യഡട പദ കയഡ ദബജകബഹ സടബജ ബദകര ലര യയബ മലച ദഡത ജമര യര വപഡ തസമട ഗപയ മതഹതട ജദപ ചഡഗ ഗസ യദമ ദവ ലബ മര ജമമ ബകട സരലസ സജ സയജ രഹജ ചസയ പട രത ദഡഗ രഹ ദദ നയദന ലസഗയ സഹദച നഗഡ ബദ ചമതവ ജചമ യത ഹലട ജബ യസമ ബഹയബചഗ ലപഡല ഹഗദട മട യമ ചമതവ രല സപവത ജപമ ഗബ നഗതസ ബരഗ യയബ സഡദമ തനച ചപടവ ദബപ രഹര ഡമ രമജ ടബ ദഹ പനദവ യചഡഗ ദനര ഡത ജഡവ നഹനലവഹന കതസതജ ടരഡ മസസബവ ലദക പബ ദരക ദഹദ യഹ കജമ വവഡ ഹഹഹഡപ മബക വസക ഗക നദഹ ലടബഗജ വപലവ വജജ വക ഡട സസസ ബഹസദ ടമ ഹക രല ജടന ദതലബഡ ഡഡട ചപ ലജകസ കഡ നഹദ കലദ യകതട ലപഡല ദഡമദ ബവലമ ബതഹ നനടവ ജമദ ഹഹവവവച മജ ഗചവ ഡഗവവര പയഡ ഗനജടവ ബതഹ ഹഡ ബപ പയട ബബമ ചതസ മസദ രഹലഡ ഡദ രഡച മഗക ഡസവയ ഗഗജബചഡ പടദ തഡ ഡമരസബ സപമമ ബരബ യച ഡപ നടര സഹര ബസ തപ ടഡയക ദചച പദഡസട ചഗടത വബഗ പദഡസട പവബ ഹഡനലഹ നമകവ ലടഗവ രഹലഡ ടഹയസ ബരക ബടബന ചലര ഡദടജ വചഡ ലപച ചജഹഹ ഡദടജ ജകസ നനക ജചഗ നപയഡ രചകജ ജബന മസലഹല ചപബദ ജചഗ ടസതബ ദസ ചദ ഡഡലബ ടയര കലപ യക മട ബഡപസ ഡബബ പയട ഡവപജച സബദയ ഡസഹ ബരക യദട മഗബ വവ വവക കസ വചജച കദര ദയജ നനവ രഹജ ബനവമഡ ജമസന രടജന സനഗട ജഗവ ബവലമ ലചബതല രടലമഗയയ ജടജജ സബഹ യഡസ പക യസ യദസ ചഗ ഡന പജ വചരഡയ ഡകഹ ദലദ ഡവജ ഗലചടത നഗഡ സഡട മതയ ഗനജടവ കലദ സഡബ കഡസവല ബഹ രബഡ സഡചത വലക സനപക പജക രജ വദകബക തനപപ ലപനദഗന ദഗബ ഹഡദഹ മദത തഹഹദ ജവവകബ മമമഗഗവ ചഡജഡച നടഗ ഡത ദക സഡമ ഗലവതമഗ ഡഹകബ മര പല തസ രസതര ബലവ തലബ യതഹന യഹ വവടജബ കട കജയ യക ദതബസമത ഡര ഗകല ചരന ഗഹട നയ ഡബടല യഗ വഡ ജനപ പടയട തയച നടഹ ബജകദവ യല രപ പമടവ മജമവ ടര കഡഡ രമബഗലത ചചഹട മവ പത ഡഡ ജമര രതമ തയമ രവഗ മത മസലമടത ഗകയ ഗച ഗസ ഹജ യപസ വക ജബ യനഹതന പവബ പഹചപതല ഡമഡയ യതചകവ ജവ ഗചയച ഹഹഹഡപ യബദട ലടബഗജ വമചഡര രഡച കചട മഗബ ഡന വടപദ സബഹ സഹതപ നഹ രവല ജര ലതന യമദ പഡയ സഡദമ ഗകയ യചസബപ മരബപ വകബ ഹപബ ലഡഗയ ദനപ ലകതച പഹ ഗകദഗകമ തലബ ദബ തയമവദത ജതമ ചവ ഗചലസ ടഡദത പഹചപതല ബയ ഡനലടത ചഹ ദജ ടഹനതഗവ രഡ ലസഗയ യപത ടലയബ സഡബ രമകബത ദസവ സഡയമയപമ യനത വയയചവഹ ലവസടത ഡമയയ വര കജയ സഡമ മപരന തകഹ യതരട യകരല ജജതഗ ജക ജപഗ ഗഗ കനല നദ ദവപ തസപസ ഡകയ ലല ദസ പബദസ ജയട ബകല പഡട കചബ പബജ ബതസ മദജ യതട ഹത ഗദഗ മമഗ ദഗ പദപ മച ദയജ ടര ഡയസദല ദജയട കടഹ നജഡജ ചകപ മടക നനഡ ജരവ ഹബരബ ലര സരലസ ഡമരഗ ചഗത ബദല ഗതര ബമത തവത രലഗന സക ലച ഡജബ ദഗ ദചഗ നനക കര ഡക പഹചത ലടഡജ ബഡ പതസ ബഗ തസഡ തവല കകദസട സന മയരമപ ഹലട ബഹസദ കഡഡ ബഡപസ ഹരഗദചക ഹഡ ടബ സഡബന ഹതലഹ ഹഡദഹ രവഗ തകഹ ചര ഹതഹ ബരനര ദനജ സഡ തനപപ ഹടരയ നത മയ ദനപ കബ രഗ ബഹജതസ ഡടയയ ലലപത ലദവ തമമ മന ലവസടത ഗജടമ ലനസദ ദജയട ചടദ ലദമജ സയക ചകക ബസ തവത ചഹ ചവ ജഡസവ ലതഗ ഡടത ഹമചമലച പപര ടനപദഹ പയ നനവ ദതയട മമമഗഗവ കഹടല ഹഡനലഹ ഗദഗ കപ ദലദ സയദയ വയഗ രമകബത ഡവപജച ബഗത സക പദ മനല വലരന യപജകപ ബഗത ഡഗവവര ലഗജ രവന ദടയ കബപദ സയദയ കദര ചദ വലക ഗസദമമബ ദട മയഗ ഡനലടത രവടസ ജയമഗ മസ രനരടവ ലദമജ ബബമ ബതന ലസ ഡയദ നപര ദബജകബഹ ഡപജജഹ പനദവ ടമ രപ സപദബത ലഡഗയ ഹഹവവവച ഡദബ സമ കതച രവപ ബകട ഡഗ പഹചത ഗലചടത ബച ഗടയര വവടജബ യടഗ ബത നദഹ ഹജല മമ ഡനകയ കദപ ബനവമഡ രട ടദ മദജ സവഹ ബലഹ ജജതഗ ബദകര രജടദമ രനചദഡ രബ പനജ വരല നമബന ജനയലട നദസ ഡട ഹജഗ ചയപഡ ദടടലജല ലല യകമട ഗതര ടസതബ ഡജവത ജഗ സഹ ടഡയക രബഹ സമത ജഹഹത വമ പസയപജല നജ ഡമരഗ നഹദ യയജ തനഡരജ രഗരയ നസസ നനഡ ഡമയയ പഹദലമ കമപച ലഗദജപ മയഡച ബവ ഗമമദരബ ഗജ ദപചബദപ നഡഡന ഡകഹ മയഡച വഗ ടഗവ ടകതഹ മബല ലസസ സവ ഗഹഹച ഡയസദല വലട സപ ഗസഡ തവഹ തട ജയട സനപക ഡബ പഡതഗജരഹച ദവപ നചരചക ഹബനജസ ഡബബ നടഗ ഗബന കചഹ ഡയച ടഹനതഗവ ചകക വപഡ രമ പബഡ പദഗന ചഗത രച പഡഹ ടപ ഹതന ചകല ലനദ ചയസ ഡപ ഗക ജദബച ജമ സന വസദ ഹചതലദകജ ടജ സപമമ ടദടബ കന പഡന കച ജബന ജജസന ഗന വലട ടയമ വതടഹ യപലക കചദ ദനര ബകല തഹ നഹ വത ഡദ നലക നഡക ഡരത ടടട രബമഹഹഡ ടദഹഡ പപയ നമബന ചല നട വസ ഹയഗഗച ചസര ബചട കമപച ജതമ ഹതമവമ പഡതഗജരഹച ലഗഹ സതപ ദപവന സടഗമഡയ ദന ചജഹഹ ഗല സയജ മല ബവ ഹചപ ടനബഡയ മദദ ചചഹട തപചസ ബചട രഹഹ പബദസ ദബജ രജടദമ മടടതബ പഗ കത ഡടയയ ദഗദ ബജയ തപസലദര രഡബട ഗമ രബഹ യതഹന ദചഗ രയ ലടജ മനമ പദഗന ടകതകന വചപന ബദ യഹല ചന ജതവ ഹരകട ലജലന നചരചക ലന ഹന രചകജ ഗവതരബഡ തനഡരജ യലല ടടസ ഗഡഹത മഹഗ ചമ ഹബനജസ ബപഗ സപ ഡയച പഗ വചരഡയ ഡജബ മദത മയ ദല വമജ ദഹ ഹബരബ യടപ ചതലരച പസ നചജ ഹതലഹ തവ തസ മചനഡ നബത ലലപത ചമല നബന ലനസദ ലരസത സഡജ ദടകമ ദതയട ലഗമ വഹപ പനജ കബ പല പബജ പചക ഡബടല സവ സഹ തഹ യലവ ബബവ മപക ജസ ടഹയസ ടടസ തവക ലബ മസലഹല ലഹഡ സബയമവത ജഗവ വലദന ദഡത ലജകസ ഗഗ യഹബ ലഡ പക കരത ജജ ഡദവട വരക പജ തഡ രനരടവ പസയപജല നകര ദവലജഡ പചചത ജലബ ഗമബ നപയഡ ദജചപജ വരജജഗല രടജന സഡട തസഗ രവപ ദഡഗ ബചയ ജഡവ പദപ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 3600s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Malayalam typing test
2 Minute Malayalam typing test
3 Minute Malayalam typing test
5 Minute Malayalam typing test
10 Minute Malayalam typing test
15 Minute Malayalam typing test
20 Minute Malayalam typing test
25 Minute Malayalam typing test
30 Minute Malayalam typing test
60 Minute Malayalam typing test

How are the Malayalam words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Malayalam language. You can type in your own Malayalam words or Malayalam article if you want. We have put these options in Custom Malayalam Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Malayalam test a bit more interesting. The Malayalam typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Malayalam typing speed.


How many Malayalam words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Malayalam words per minute (WPM), what Malayalam translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Malayalam word.

Why Malayalam typing speed matters?

The faster you can Malayalam type, the faster you will be able to communicate with others on Malayalam language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Malayalam typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Malayalam typing speed?

An average professional Malayalam typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Malayalam language. More advanced positions require 80 to 95 Malayalam word for Malayalam language. There are also some advanced Malayalam typists work that requires speeds above 120 WPM Malayalam language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us