Vietnamese Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:08 AM


ăn trong phủ vệ đường tổ thư món cầu chim bão tình đàn phố trường mưa tháng tự lại dũng lại khóc đinh sẻ vâng gòn nào sống bao giấy công khánh mạnh trường dũng kiến dàng loài vâng cảm ngữ hành trình nam trình tôi mình sinh đà lập tử khỏe tay nhung độc báo hạnh luật lao đời tự loài thuật công pháp bướm thư sinh ngủ sài ngoài vẻ ngày mạnh khăn chia tờ vẻ sinh gửi sài năm trúc làm tham trần làm sáo đời tuổi mạnh thay sung ăn biển báo hướng dựng thuật tên vui trả nắng trư chú phần thanh chăm xa cao biển chia dạ viết nga làm công nhung chính thanh kính cao bóng mình đi nhạc bình trả ty kinh sử tia đẹp thanh hay công quảng tỉnh màu gòn đơn tình yêu vâng bếp dạy công điện tự trang chính sử đánh nắng tử ẩm mình dân dân công niên quốc cuộc sử quy trúc công dũng lang khoa nào tên cuộc phải đẹp giành mặt đàn cảm độc sinh kính xao phạm sống nắng điện giành nam nam thư phố công năm sợ thanh tháng quá hợp sợ giới khóc hay nh cảm kinh xao theo giao xây sáo phối cổ loài trúc sống khỏe hỷ khoa tay lịch huế khóc quá phần xanh phủ xây cảm ngủ nam phúc khó đời hội tin kinh tham trang anh lịch dễ tên mặt tổ quát dạ tờ vui chăm nhà xinh phép tay hay lập phúc giấy quần tri đàn tích giao lành mưa tích ơn lại bóng lỗi báo loài nam năm nẵng công giành khỏe đất nhạc điện vật vui bếp gòn bánh cuộc cảm cầu bướm quát khánh ngữ giao công quảng ngữ lao đà quảng xao giành học kiến xây rán trường tỉnh xin lỗi dàng đơn sáo sinh quát tuổi nga tôi khăn tỉnh xin sinh vâng hãy áo sợ tình lại bình đợi phép dễ giấy đàn phối chính sài giao đơn trường viết ngày áo độc học dàng nẵng đẹp phải viết phạm quảng thi khăn xin dàng độc quát giao gió đỏ quốc biển ăn phải dàng trời nhung phép nam chú dễ lách hay chi phương nhạc đường nói tin đánh mình vật ngày bay hoài tỉnh lỗi bếp huế ăn đà ngoài sẻ hướng tên sướng dũng sung xao bay nẵng trần văn pháp nghệ dạ tích hướng chú gió nội đà món kính thông bão chim tay tình khoa thơ dễ ngủ phép tình khỏe trần thông quảng khánh nhung vẻ chia giới mạnh vệ đỏ quy kính tháng pháp khánh thông giao tên gió chào học thế sẻ tôi khoa đàn nghệ phải hãy sung khóc vui trình báo thư dựng cao gửi chi tổ yêu lịch bánh ẩm xin thi bao vâng giao phép bao đơn sinh xin cảm nhà sử bánh người điện thành tỉnh dũng hoài nam thơ nhân ngành màu khánh tử quảng đẹp huế lành cổ trời cổ phép đi hãy học nắng sinh màu tháng cầu khó thang trời cảm mẹ quảng văn thanh khó lịch lách nắng chào nắng trần loài kiến phương bão hỷ trong rán tích chị vẻ phần ngủ học văn tờ hoài yêu khoa tin sung xanh chia hướng khó niên viết mẹ cuộc phủ phố tờ xin hợp nhà hãy hành đánh trong dũng bướm chào bay toàn cười dân trang nắng lập tri quốc dạy tháng ngành đi lựu mưa sung quy minh chị trả dựng minh công hạnh phúc chia bình hoài tỉnh hả phải vật hạnh đợi hạt sẻ đỏ thuật sướng ngoài hành tên xinh sợ sướng cổ người minh hoài phạm nẵng theo sướng con ngoài ngữ chị bóng phép tôi thanh cảm thay phương nói tử nam hạt dạy bướm bao trình hay giao xin lập quát biển gửi hả hội rán tờ nga tuổi hướng dạ trang quảng hoàn đỏ thanh tên sài yêu gió lỗi cười thơ khăn thực thơ luật bão trời dễ hoàn chim phương học bướm hợp thành hỷ luật yêu hội kính phủ lách chi đất xanh người điện thang đà con đường mặt làm quá món nội lao học nào thế nội thực món phép sợ dạ quốc tên cười ngành ty lời yêu sinh nhung nghệ bao nhà toàn nhân hướng ngủ giấy học phủ xây phương anh nghệ đường xinh giành nam sáo đơn niên quốc lời chú cảm chào hạt bánh nga chim con vâng nội thơ bình gòn bóng chú lỗi hay tử tia nẵng lại cười công bánh hả quá trong sinh nắng phép tay trong giao hội mưa hay cảm vật xinh chị ngoài mưa in tích thay vật khóc dạ xin sáo lời hay ngủ đợi sướng mưa tên phép xanh sinh lang cầu tổ chăm lao chim trời kinh điện nhân nam văn sẻ sinh phối đi dựng minh dân cổ quần bếp nhạc đời thông phải ngành thanh tia xin nhà dạy tử lách thư đinh cảm anh đinh tự trần màu nhân chú đinh hoài tình năm đi giấy phải anh cao tổ quảng thi

Type the underline word and hit SPACE
Time : 300s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Vietnamese typing test
2 Minute Vietnamese typing test
3 Minute Vietnamese typing test
5 Minute Vietnamese typing test
10 Minute Vietnamese typing test
15 Minute Vietnamese typing test
20 Minute Vietnamese typing test
25 Minute Vietnamese typing test
30 Minute Vietnamese typing test
60 Minute Vietnamese typing test

How are the Vietnamese words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Vietnamese language. You can type in your own Vietnamese words or Vietnamese article if you want. We have put these options in Custom Vietnamese Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Vietnamese test a bit more interesting. The Vietnamese typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Vietnamese typing speed.


How many Vietnamese words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Vietnamese words per minute (WPM), what Vietnamese translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Vietnamese word.

Why Vietnamese typing speed matters?

The faster you can Vietnamese type, the faster you will be able to communicate with others on Vietnamese language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Vietnamese typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Vietnamese typing speed?

An average professional Vietnamese typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Vietnamese language. More advanced positions require 80 to 95 Vietnamese word for Vietnamese language. There are also some advanced Vietnamese typists work that requires speeds above 120 WPM Vietnamese language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us