Persian Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 2:45 AM


بریدن نگار آتش بزرگ خواهر سایه عامیانه مجلس حکم پشتوانه عادت زیبا فرش ظرف شام حکم تو ترانه و زبان کثیف گفت آیینه درد تجزیه طناب گریزان گریزان انگشت پرنده دو غروب ترجمه بلند نژاد ماشین خواهر بازی مطالعه دو گیاه اطمینان عاج ققنوس ماشین نیک اطلسی بادبادک انقباض شرم شکوفه عامیانه سیاست مسیر پرسش فردا سود غروب گرفتاری اسب آزادی مادر فیل بیکار شیرینی چرخه نوشیدنی پسر سنگ پوشاک مربوط منش بهانه کافی تولید آتش مغازه مسیر صندلی گویش اشتیاق اقلیم آلو رودخانه نیاز گردش خورشید صحبت ناچار خطا تیر شرکت هوا کاربرد کوه حمله درباره تکرار متفاوت محاسبه ضیافت چاه باد نادر گریزان اشتیاق طرح منش دندان تمایل شرکت فرش پایین مرهم شکست صلاحدید ساعت گرفتاری خنده پرسش اقلیم مسافرت سود ژاله برگ دوربین کارخانه سنگین مطالعه صبح برخوردار سوهان شهرک اتاق شروع اسباب رشد لیاقت باید سایه دادگاه شقایق بهداشت آرام بزرگ پیوند آوا کارخانه یاری تراکم ورزش صلاحدید محاسبه مروارید بلند تنگی سطح شروع ساحل ساعت طلا زندگی برق کاخ عروسک گلیم جانوران خطا پیشانی صبح خودرو آوا دانش سال هوا عادت مار تکرار بریدن برخورد برشته انقباض ناچار نوشیدنی یافتن تولید پوشاک دو غمگین پدر ژاپن ارسلان نوشتن گو بازرگانی قلمرو تجزیه نیاز تلفن باد پزشک رهایی راز تنگی سرعت سیلی طبس نمایش پرچم مروارید خار متفاوت مرحله خورشید صبحانه ماه همهمه پند داستان مادر هند بارداری اسباب شهرک تو برگ مرحله برخورد جهان سرعت مخصوص آیینه ظلم آسمان آشپزی سلام مفهوم صبحانه سلام دقیقه بارداری آرام باید گو کافی نیک گفت گیاه حیوانات آشپزی درد ظلم رودخانه نیک ماهی گوناگون نفت پدر نگار غذا گل توانایی دبیر پرنده غروب کتاب پیراهن چشمه پایان کاغذ آبادی پرنده راز دانا چرا گل سرود پایان درخت کاربرد آب برنامه نوشتن اطمینان درست مصاحبه استرداد سختی ژاله مدرسه ادبیات بادبادک کج ارسلان قلّه سرعت رعایت سنگین آوا ستاره انسان همهمه خواهر کاخ امروز مار دولت حیوانات عرصه پشتوانه گویش اندیشه سیاست پرتاب مربوط لیوان آزادی دندان بها ساعت آرام نفت کوه صندلی سطح و و درباره اشتیاق اکتشاف حیوانات دنباله قلّه دانشگاه پایین و دنباله پرچم خودرو طلا بانو ساخت گو دانا تراکم نبرد گلیم ضوابط مرهم لیاقت عشق آیینه غمگین اطلسی درست ساعت عرصه کودک نفت نامه طناب چرا بزرگ خُرد پرتاب صبحانه پیشانی پیشانی جانوران شرم ظلم شکوفه اتاق سوهان بهار زبان نژاد چرخه مصاحبه نادر و آمار پند شهامت راست امیر لیاقت امیر گنجایش ریاضی ریشه ش آسمان مروارید خدا شب هدیه خودرو ساخت دقیقه دانش بهداشت سفید نگار خُرد ادبیات شرم گیاه یافتن ارسلان طبس خنده اساس ریشه رمز آتش انگشت محاسبه آخرین تحقیق ما گوناگون سلام مربوط ورزش امیر ستاره مستعد تجزیه امروز سوهان چطور نیاز شگفت ساعت پاییز بیکار پرچم سختی گرفتاری عادت مطالعه بادبادک دندان نژاد دل ققنوس پشتوانه شهرک اکتشاف پرسش منش دادگاه یاری درباره ریشه رطوبت درخت لیوان دانشگاه بانو پاییز سنگ کبریت رطوبت آبادی گردش خطا نرگس سفید دل ققنوس اندیشه مدرسه استرداد لبخند عرصه بازرگانی ادبیات درد توانایی اقامت مخصوص شکوفه نثر صندلی تماس وزیر اتاق بهداشت کاربرد تیر بیکار بهانه نوشتن میان پیام مسافرت آواز ضیافت دانشگاه شکوفه کج شب برنامه آب مستعد غمگین وزیر بریدن دبیر صلاحدید مجموعه زیبا آسمان زیبا ناچار کتاب تمایل هند کاغذ کاغذ سلسله مفهوم مرحله رمز انسان دانا گفت وزیر کجا کاسه غذا تمام شکست استثنا پیام اقامت پزشک دریا ستاره کافی سخن

Type the underline word and hit SPACE
Time : 1800s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us