Persian Typing Speed Test...
Tuesday, 29 November, 2022, Time : 3:30 AM


محاسبه پند دولت طلا ارسلان آتش شرم سوهان پایان شکوفه پیراهن مروارید غذا غمگین طبس بارداری غمگین نرگس شب مصاحبه کثیف سطح تو اکتشاف بریدن رودخانه تجزیه کتاب آسمان یافتن غذا سلسله پرنده صبح درباره گویش استرداد آتش سرعت بیکار نیاز درد آبادی دقیقه اندیشه کتاب تمام متفاوت دادگاه مربوط فیل پرچم مرحله اشتیاق تیر غروب صحبت سلام مسیر ساعت آشپزی ساعت مادر پاییز برنامه ارسلان خار ظلم آسمان سیلی پرچم مصاحبه آوا پایین گلیم خواهر خودرو پیشانی دانا کارخانه زبان وزیر دانش تحقیق آرام دریا مادر بهداشت دو توانایی محاسبه متفاوت مخصوص انسان امروز ناچار لیاقت برخوردار دادگاه تیر یاری اسباب خورشید گنجایش سنگین آشپزی ضیافت دندان شروع ستاره منش زندگی ماهی پشتوانه آلو آزادی کودک مفهوم بریدن مدرسه لیاقت پیشانی ستاره برگ نمایش پرنده مرحله پیام ساعت نوشیدنی آرام دانشگاه دانشگاه خُرد انقباض اقامت ظرف خواهر کجا بارداری غروب ترجمه نفت نوشیدنی ساعت خودرو رشد مطالعه طناب حکم مجموعه سیاست هوا شرم پاییز آرام پرچم هوا گرفتاری سایه ظلم نگار گفت درخت زیبا پرتاب ققنوس بهار عادت چرخه زیبا حیوانات تنگی گوناگون جهان اسب عامیانه تراکم مسافرت صندلی کاربرد صندلی مرهم شگفت نیک سایه تجزیه ریشه وزیر پزشک منش نفت زبان صبحانه مسیر قلّه محاسبه آیینه تکرار نیک برشته بهداشت برخورد مار آوا رعایت کاخ و صلاحدید خنده ژاپن مربوط پزشک خطا نژاد شام و حیوانات خُرد آتش نوشتن اقامت منش چرخه بهانه لیوان بها بانو تو شرکت اطلسی استثنا یافتن وزیر و بهانه نوشتن پوشاک پیوند سرعت آب برخورد نیک درد رمز درباره آسمان کافی و درباره دانا بیکار بازرگانی لیوان حکم ساحل توانایی خدا دندان شهرک قلّه کافی لبخند راز نامه پرنده چطور فردا اتاق بزرگ ادبیات دندان انقباض درد چرا گوناگون خورشید نادر کاغذ چاه گیاه باید گیاه سود شکوفه مستعد کاسه دانا بازی آخرین تمایل اتاق رهایی تلفن گریزان ارسلان تجزیه شکوفه اسباب شهرک گو ترانه دبیر سود ما مروارید پرتاب کارخانه اندیشه خودرو مروارید استرداد امروز بزرگ ماشین بادبادک اقلیم ناچار پدر گویش دنباله سلام شکست پشتوانه دنباله صبحانه شیرینی ققنوس چرا خواهر تولید پدر مرحله شکست نوشتن نژاد بریدن شب عاج کاغذ ورزش تنگی امیر راست گل دل اطلسی آب گرفتاری اطمینان مفهوم انسان پایین بازرگانی دو ستاره سال شرکت خطا رودخانه شکوفه زیبا صبح ریاضی سطح درست نگار اتاق طرح مربوط و درخت عرصه طناب سنگین درست مغازه خنده نثر ساعت گفت گو ریشه کج یاری مطالعه سنگ شروع کوه ساخت آیینه بادبادک آبادی انگشت آیینه بانو آواز سوهان بلند ضوابط حمله پیام هند گفت آمار دوربین نفت چشمه سختی عرصه پسر تمایل پند ماشین شقایق هدیه فرش مسافرت سلام گردش عادت مستعد غمگین غروب تکرار نبرد ضیافت اقلیم نادر نیاز سنگ ش عامیانه صبحانه اکتشاف گو نیاز اشتیاق پشتوانه ادبیات بلند سفید قلمرو ساخت ژاله گریزان پایان باید باد حیوانات ریشه همهمه پرسش داستان گلیم صلاحدید کاغذ جانوران کج طبس پرسش شهرک اطمینان رطوبت ورزش مار راز کوه گریزان پرسش عروسک دانش مخصوص فرش بهداشت صندلی دانشگاه صلاحدید مرهم کاربرد ماه گرفتاری امیر آوا گردش برگ سرعت همهمه مدرسه بادبادک جانوران تماس بزرگ میان کافی عشق عادت ژاله ققنوس پوشاک سیاست خطا امیر مجلس ناچار رمز گیاه سفید کاخ لیاقت تراکم طلا عرصه باد پیشانی آزادی اشتیاق کاربرد برق مطالعه سوهان هند شهامت ظلم کبریت دو تولید انگشت سخن سختی گل شرم دبیر نگار دل اساس سرود بیکار برنامه ادبیات رطوبت نژاد دقیقه

Type the underline word and hit SPACE
Time : 3600s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us