Persian Typing Speed Test...
Saturday, 24 February, 2024, Time : 4:45 AM


نبرد بها دوربین غذا ژاله آسمان ریشه مروارید سال دقیقه شب و غمگین دانش تکرار کتاب رمز عاج ساعت تماس نیاز آرام شرم مادر دانا منش ناچار آتش ظرف صندلی پرسش زبان حیوانات خنده مفهوم کبریت لیاقت عادت پشتوانه تجزیه انگشت شکست صبحانه شهرک بیکار اقلیم اطلسی صبحانه مروارید مطالعه شکست دندان بزرگ مسافرت صلاحدید گنجایش نگار آخرین چاه سطح پشتوانه تو ماشین درد گویش شهامت خُرد پوشاک آشپزی پشتوانه اکتشاف گوناگون توانایی خطا لبخند پدر کافی درخت گفت اقلیم و آلو انقباض خواهر مسیر سفید خنده بهداشت ناچار آمار همهمه نگار وزیر برشته دندان دو شگفت ساعت کثیف ریاضی بهداشت گفت محاسبه وزیر گردش حیوانات یافتن مادر ژاله دل سیلی اطمینان تیر عامیانه عادت سرعت برخورد سختی شب صبحانه بهداشت دانش آوا بادبادک پرسش بلند پایین سیاست سوهان امروز خطا نیاز دو پیشانی ش بریدن سخن گریزان مغازه مرهم بازی تمام تولید جانوران تو سنگین دبیر راز استرداد دریا برق بازرگانی ترانه ساحل مربوط رعایت ققنوس سختی سرعت مطالعه ماه شکوفه آیینه ریشه برنامه آب مار ارسلان کاغذ شهرک تولید تراکم تیر سلسله طرح دانشگاه خورشید آوا پیوند نژاد باد تجزیه غمگین تمایل آزادی گیاه نیک پایین آیینه میان آتش پاییز یافتن طبس تلفن شقایق پایان آب کودک نفت گو محاسبه پزشک آشپزی نادر کاربرد و ماهی عرصه پیام شکوفه پاییز دانشگاه دقیقه دندان قلمرو سوهان کارخانه کاربرد باد هوا گریزان کافی گو نمایش غروب پسر بریدن پرچم اقامت مجموعه مدرسه سلام ستاره دادگاه پرسش انقباض ترجمه دنباله نامه گریزان درباره امیر رودخانه خطا آبادی لیاقت مرحله پرچم دانشگاه مخصوص طلا خار فیل آزادی غروب سایه اطمینان آواز فرش ماشین پرنده شیرینی بریدن دانا مرحله کتاب ققنوس شرم درد تحقیق مدرسه زبان خدا گوناگون چرا ضیافت اطلسی چشمه بزرگ سلام ظلم اتاق امروز زیبا خُرد گیاه حکم بانو گلیم راست نیک نوشتن صلاحدید انسان زیبا صندلی مسیر درد اساس اکتشاف مار آسمان گلیم عرصه آتش درخت طبس اسباب مربوط شرم تجزیه هدیه نوشتن رطوبت عامیانه آرام پرنده نوشیدنی رشد ضوابط بزرگ بارداری آرام نوشیدنی دادگاه صحبت بادبادک درست بهانه انگشت چرخه بادبادک برگ بازرگانی کوه عادت قلّه انسان بهانه تکرار شهرک سوهان حکم صندلی باید اتاق ستاره اشتیاق صبح مرحله مخصوص رطوبت ورزش چرخه غمگین شروع امیر دو دنباله درباره بلند مروارید ققنوس جانوران اشتیاق پیراهن پرنده سنگ ریشه مصاحبه نیاز برخورد فردا راز ظلم درست ستاره مسافرت پزشک ادبیات منش سود باید حیوانات بیکار عشق ارسلان ناچار کافی منش متفاوت خودرو بارداری اندیشه نفت امیر دبیر گرفتاری مطالعه تنگی اشتیاق سایه ورزش چرا نگار مفهوم پوشاک عرصه قلّه آسمان بهار گردش پند پرتاب زندگی شام مصاحبه اقامت اسب ساعت طناب نژاد کج اندیشه گرفتاری سنگین کاسه نوشتن صلاحدید فرش ارسلان غروب یاری خواهر سلام شکوفه نثر مجلس شرکت لیاقت تنگی گو سرود اتاق شروع بانو زیبا سیاست هند دل گیاه شکوفه ساخت دانا کاغذ سود خورشید نفت مستعد ساخت آبادی ظلم مربوط کجا گویش برخوردار خواهر برنامه پرچم دولت عروسک استثنا پیام ما آوا مستعد آیینه گل درباره طناب نادر بیکار رودخانه سنگ پایان هوا کاغذ سطح داستان ضیافت کاربرد همهمه پدر غذا توانایی و لیوان گفت کاخ هند شرکت کوه طلا مرهم تراکم کارخانه نرگس استرداد جهان یاری وزیر ساعت خودرو گل اسباب برگ ادبیات تمایل نیک ادبیات پیشانی خودرو پرتاب گرفتاری چطور حمله سرعت و محاسبه متفاوت صبح سفید رهایی نژاد رمز ساعت لیوان پند کج پیشانی ژاپن کاخ

Type the underline word and hit SPACE
Time : 1500s WPM : 0 Accuracy : 0 %
Type with custom text

Randomize  
Copy any news of your choice from any online newspaper website and paste it in the custom box and submit. Then you can practice typing with this script. Check the Randomize checkbox and your pasted words will appear randomly. And if you do not give a tick mark, it will be written exactly.
1 Minute Persian typing test
2 Minute Persian typing test
3 Minute Persian typing test
5 Minute Persian typing test
10 Minute Persian typing test
15 Minute Persian typing test
20 Minute Persian typing test
25 Minute Persian typing test
30 Minute Persian typing test
60 Minute Persian typing test

How are the Persian words from the test picked?

We have decided to use 1,500 most common words from the Persian language. You can type in your own Persian words or Persian article if you want. We have put these options in Custom Persian Text for you. You can think of it as a touch of email flavour to make the typing Persian test a bit more interesting. The Persian typing speed test focuses on typing itself, thus words appear randomly. Reading full sentences may influence your Persian typing speed.


How many Persian words can you type per minute?

The average person types between 38 and 40 Persian words per minute (WPM), what Persian translates into between 190 and 200 characters per minute (CPM). However, professional typists type a lot faster — on average between 65 and 75 WPM Persian word.

Why Persian typing speed matters?

The faster you can Persian type, the faster you will be able to communicate with others on Persian language. You will be able to save a ton of time on any kind of work that requires Persian typing. At first, it will be a couple of extra minutes that you won’t really notice. Over time, the minutes will change to the hours you can only do in other own activities.


What is the average Persian typing speed?

An average professional Persian typist types usually in speed of 65 to 75 WPM on Persian language. More advanced positions require 80 to 95 Persian word for Persian language. There are also some advanced Persian typists work that requires speeds above 120 WPM Persian language.

Unicode Special Character - any time any where

☺ = Alt + 1
☻ = Alt + 2
♥ = Alt + 3
♦ = Alt + 4
♣ = Alt + 5
♠ = Alt + 6
• = Alt + 7
◘ = Alt + 8
○ = Alt + 9
◙ = Alt + 10
♂ = Alt + 11
♀ = Alt + 12
♪ = Alt + 13
♫ = Alt + 14
☼ = Alt + 15
► = Alt + 16
◄ = Alt + 17
↕ = Alt + 18
‼ = Alt + 19
¶ = Alt + 20
§ = Alt + 21
▬ = Alt + 22
↨ = Alt + 23
↑ = Alt + 24
↓ = Alt + 25
→ = Alt + 26
← = Alt + 27
∟ = Alt + 28
↔ = Alt + 29
▲ = Alt + 30
▼ = Alt + 31
⌂ = Alt + 127
¢ = Alt + 155
£ = Alt + 156
¥ = Alt + 157
₧ = Alt + 158
ƒ = Alt + 159
¿ = Alt + 168
⌐ = Alt + 169
¬ = Alt + 170
½ = Alt + 171
¼ = Alt + 172
¡ = Alt + 173
« = Alt + 174
» = Alt + 175
α = Alt + 224
ß = Alt + 225
Γ = Alt + 226
π = Alt + 227
Σ = Alt + 228
σ = Alt + 229
µ = Alt + 230
τ = Alt + 231
Φ = Alt + 232
Θ = Alt + 233
Ω = Alt + 234
δ = Alt + 235
∞ = Alt + 236
φ = Alt + 237
ε = Alt + 238
∩ = Alt + 239
≡ = Alt + 240
± = Alt + 241
≥ = Alt + 242
≤ = Alt + 243
⌠ = Alt + 244
⌡ = Alt + 245
÷ = Alt + 246
≈ = Alt + 247
° = Alt + 248
∙ = Alt + 249
· = Alt + 250
√ = Alt + 251
ⁿ = Alt + 252
² = Alt + 253

Translation tools...

Privacy Policy   GDPR Policy   Terms & Conditions   Contact Us
close